Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun"

Transkript

1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/ Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun Förslag till beslut Förslagen i medborgarförslaget medför inga åtgärder. Medborgarförslaget i sig är med detta färdigbehandlat. Sammanfattning Under oktober 2013 inkom ett medborgarförslag till Nacka kommun om att kommunen enbart ska tillåta kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom planlagt område. Kommunen föreslås även verka för att befintliga samfällighetsföreningen i form av vägföreningar i praktiken avvecklas genom övertagande av huvudmannaskapet vid befintliga enskilda huvudmannaskap. Förslagsställaren menar att bruket med stora gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar har tjänat ut sitt syfte och är otidsenliga eftersom det dels enligt lagstiftningen är tänkt att kommunen ska vara huvudman och dels blir det ofta problem när kommunalt vatten och avlopp (VA) ska byggas ut och läggas ned i vägförenings vägar. Samtidigt blir även områden med tidigare fritidshusbebyggelse permanentbebodda. Problemen uppkommer framförallt mellan kommunen och vägföreningar som inte kan komma överens om genomförandet. Detta drabbar fastighetsägarna som kommer i kläm och får både vänta orimligt länge innan de kan ansluta sig till kommunalt VA och samtidigt riskerar att drabbas av oskäliga och orättvisa kostnader som inte uppkommer vid kommunalt huvudmannaskap. Kommunens grundprincip är att huvudmannaskapet för allmänna platser vid ny planläggning i första hand ska vara kommunalt. Områdena blir därigenom mer långsiktligt lämpade för permanent bebyggelse eftersom planläggningen fokuserar på bland annat långsiktlighet, säkerhet och lämplighet på ett helt annat sätt än vid enskilt huvudmannaskap. Även lagstiftningens mening är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (5) Följden blir även att både fastighetsägare och kommunen vet vilka regler och förutsättningar som gäller för ekonomi, genomförande och planering vid kommunalt huvudmannaskap tillskillnad från vid enskilt där det kan vara mer flytande och oklart. Dock bör kommunen behålla möjligheten att i andra hand besluta om enskilt huvudmannaskap för allmänna platser om förutsättningarna inom planområdet bättre lämpar sig för ett sådant enskilt ansvar. Ärendet Inom Nacka kommun finns många områden som tidigare har varit rena fritidshusområden med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. De allmänna platserna inom dessa områden är nästan undantagslöst utlagda som en gemensamhetsanläggning eller en samfällighet som drivs och förvaltas av samfällighetsföreningar. Dessa föreningar benämns ofta vägföreningar eller tomtägareföreningar beroende på vad de förvaltar. Allmänna platser inom dessa områden är till exempel vägar, parker, lekplatser, naturområden med mera. Karaktäristiskt för dessa områden är smala och vindlande grusvägar med små eller obefintliga vändplaner där standarden på vägarna varierar högst betänkligt, enskilda VAlösningar som ofta fungerar otillfredsställande för området i stort med problem i närliggande sjöar och kustremsor, egna brunnar som i många fall inte har tjänligt dricksvatten och små permanentbebodda fritidshus där ägarna har en mycket stor önskan att få bygga större. Samtidigt ger områdena ett påtagligt idylliskt intryck eftersom det finns gott om lummig grönska på stora tomter där grusvägarna ofta följer platsens förutsättningar och smälter in i den omgivande grönskan med relativt få hus. Dessa förutsättningar skapar ofta problem vid upprättandet av nya detaljplaner. Fastighetsägarna inom området vill behålla områdets karaktär av småskalighet och lummighet men få större byggrätter och kommunalt VA. Kommunen behöver dels göra området varaktigt lämpat för permanentbebyggelse och dels följa alla de regler och lagar som faktiskt bestämmer hur ett område ska eller i alla fall bör utformas. Kommunen har, vid upprättandet av nya detaljplaner, möjlighet att besluta om kommunalt eller enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. Oavsett valmöjligheten är lagstiftningens grundtanke att kommunen ska vara huvudman. I Plan & Bygglagens 4 kap. 7 står ordagrant Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. I samma paragraf står visserligen också att Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att kommunen inte ska vara huvudman för en eller flera allmänna platser. Lagstiftningen säger alltså att kommunen i första hand ska ha ansvaret för de allmänna platserna inom planlagt område och i andra hand kan ansvaret lämnas över på enskilda föreningar om det finns särskilda skäl. Huruvida kommunen har rätt att lämna över huvudmannaskapet för allmänna platser genom att hänvisa till särskilda skäl har prövats av både Mark- och miljödomstolen och dess överinstans Mark- och miljööverdomstolen. Tyvärr har domstolarna resonerat olika och kommit fram till olika slutsatser och domslut.

3 3 (5) Även överdomstolen har vid beslut varit tretydig. Om det går att dra några slutsatser av dessa domslut lutar det nog åt att områden som har haft en viss andel permanentbebodda hus innan detaljplanen antas och där den nya planens uttalade syfte är att möjliggöra för permanentbebyggelser inom området, ska få kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser. Om detaljplaneområdet däremot tidigare har haft en stor andel fritidshus där området även i fortsättningen kan förväntas ha kvar en del fritidshus är det mera oklart vad som egentligen gäller. Domstolarnas bedömning rörande särskilda skäl är framförallt områdets bebyggelse, fritidshus eller permanenthus. Fastighetsägarnas uttryckliga vilja till någon form av huvudmannaskap betraktas då inte som ett skärskilt skäl. Samtidigt betonar vissa av domsluten i kraftiga markeringar och ordameningar att det ska vara kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser där det förväntas bli permanentbebyggelse i framtiden, oavsett vilka särskilda skäl som påtalas. Domstolen finner det även anmärkningsvärt att kommuner inte vill ta ansvar för de allmänna platserna när de planerar för nya kommuninvånare som kommer att betala skatt till kommunen. Med slutledning av tidigare domslut går det inte att utläsa någon enhetlig praxis utan kommunerna får välja huvudmannaskap med risk att detaljplanen kan återremiteras på denna punkt. Skillnaden mellan kommunalt och enskilt huvudmannaskap rörande planläggningen är framförallt hur många parametrar som beaktas under framtagandet av detaljplanen och hur länge planen förväntas vara aktuell. Om kommunen har ansvar ska kommunalt VA byggas ut med standardhöjningar på vägarna där alla relevanta planeringsfrågor ska vara analyserade och övervägda bl.a. möjliga avstyckningsbedömningar, trafiksäkerheten, kulturanalyser, förtätningar med flerbostadshus och kommunal service (t.ex. förskolor). Detaljplanerna ska ges en lång genomförandetid där någon förnyad planering inte ska behöva bli aktuell på mycket lång sikt ( år). Även vid enskilt ansvar byggs kommunalt VA ut men standarden på vägarna blir mycket lägre. Alla planeringsfrågor genomförs i så liten utsträckning som möjligt där detaljplanerna ges en kortare genomförandetid och med en betydligt kortare aktualitet (10 15 år). En annan skillnad är kostnaderna för utbyggnad, drift och underhåll. Vid enskilt huvudmannaskap står fastighetsägarna för alla kostnader som har med de allmänna platserna att göra via vägföreningen. Vid kommunalt står fastighetsägarna för alla utbyggnadskostnader genom uttag av gatukostnader via kommunen där drift och underhåll sker via skattemedel. Undantaget är VA utbyggnaden som sker på samma sätt via uttag av anslutningsavgift via gällande VA-taxa som täcker utbyggnaden och avgifter som täcker drift och underhåll. Alla kostnader som kommunen tar ut av fastighetsägarna inom området, VA-taxa och gatukostnader, kan fastighetsägarna få anstånd med eller betala via avbetalningsplaner om deras ekonomiska situation är ansträngd. Denna möjlighet finns i princip inte när vägföreningen tar in kostnader för vägupprustningar med mera utan det är upp till de enskilda fastighetsägarna att själva lösa dessa kostnader, oavsett ekonomiska möjligheter.

4 4 (5) Nacka kommun har i vissa områden med tidigare fritidshusbebyggelse, varvat med enstaka permanentbebyggelse, ansett att huvudmannaskapet för allmänna platser ska vara enskilt. Framförallt för att fastighetsägarna inom dessa områden har önskat få enskilt huvudmannaskap, kommunen har gjort bedömningen att det borde gå fortare att få ut generella byggrätter för permanentboende och samtidigt bygga ut kommunalt VA men även utifrån allrådande trafiksituationer med mera. Utifrån erfarenheter vid planläggningen och genomförande från dessa områden har en del tendenser och faktiska problem uppdagats. Det är osäkert om kommunen enligt lagstiftningen verkligen får lämna över huvudmannaskapet vid detaljplaner som syftar till att göra området permanentbebott. Det är i vissa fall oerhört svårt att komma överens med vägföreningarna om hur genomförandet ska gå till. Flera vägföreningar anser att vägarna inte behöver byggas om och om de behöver byggas om ska kommunen stå för kostnaderna eftersom det framförallt är VA-nedläggningen som orsakar kraven på ombyggnaderna. Tidplanerna blir inte kortare än vid kommunalt huvudmannaskap eftersom dels har detaljplaner återremitterats till kommunen som har arbetat om dem och dels måste kommunen och vägföreningarna vara överens innan en detaljplan antas antogs nya riktlinjer för enskilt huvudmannaskap där flera områden fick enskilt huvudmannaskap. Inga av dessa områden har i dagsläget påbörjat utbyggnaden. De områden som har kommit längst har laga kraftvunna detaljplaner men där Lantmäterimyndigheten håller på att genomföra förrättningar om dels sektionsbildande och dels inlösen av allmän plats. Några områden har inte antagna detaljplaner. Områdena ska i praktiken behandlas lika men i teorin blir det olika. Vägföreningarna fokuserar på olika detaljer i genomförandeavtalen samtidigt som det finns olika möjligheter för vägföreningarna att genomföra vägupprustningarna. Konsekvensens blir att avtalen ser olika ut där områdenas fastighetsägare behandlas olika. Områdenas fastighetsägare får olika information av vägföreningarna där föreningarna väljer att lyfta fram och vinkla informationen på olika sätt. Fastighetsägare som inte kan betala till vägföreningen för genomförandet har inga möjligheter att få anstånd utan kan tvingas sälja sina fastigheter och flytta. Det uppstår lätt oklarheter vid genomförandet eftersom kommunen och vägföreningar har olika syn på hur genomförandeavtalet ska tolkas samtidigt som gränsdragningen mellan vägar och VA kan vara komplicerad. Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är vad som kommer att hända med dessa områden i framtiden när det blir kommunalt huvudmannaskap. När detta sker måste vägarna rustas upp och byggas om igen, trafiksäkerheten studeras vilket medför både asfalt och bredare vägar med större och fler vändplaner. De fastigheter som har möjlighet ska kunna styckas av varmed nya anslutningspunkter för VA måste upprättas. Detta kommer att öka belastningen i det befintliga systemet. Förmodligen klarar systemet denna extra

5 5 (5) belastning men i värsta fall måste det byggas ut, i alla fall på strategiska flaskhalsar. Med all sannolikhet kommer fastighetsägarna inom områdena att få betala för dessa framtida upprustningar via gatukostnader när det blir kommunalt huvudmannaskap. Fastighetsägarna har då i praktiken fått betala två gånger, först för att få enskilt huvudmannaskap och sedan ytterligare en gång för att få kommunalt huvudmannaskap. Bilaga 1, Medborgarförslag Ulf Crichton Mark- oh exploateringschef Fredrik Bengtsson Projektledare

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-09-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektområdet, som utgörs av ett 40-tal fastigheter, är beläget utefter Djurgårdsvägen i sydöstra

Läs mer

Information om fastighetskonsekvensbeskrivning. Detaljplan för Område A (Eols udde) i Kummelnäs, norra Boo, Nacka kommun

Information om fastighetskonsekvensbeskrivning. Detaljplan för Område A (Eols udde) i Kummelnäs, norra Boo, Nacka kommun 1 (2) INFORMATION 2019-01-29 Dnr KFKS 2015/785-214 Projekt 9423 Utökat förfarande Till berörda Information om fastighetskonsekvensbeskrivning Detaljplan för Område A (Eols udde) i Kummelnäs, norra Boo,

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Utställning av gatukostnader för Sydöstra Lännersta 2 (Område W), Boo

Utställning av gatukostnader för Sydöstra Lännersta 2 (Område W), Boo 2013-01-10, rev. 2013-02-07 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KSKF 2005/149-258 Kommunstyrelsen Utställning av gatukostnader för Sydöstra Lännersta 2 (Område W), Boo Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Bågvägen-Åbroddsvägen Nacka kommun

Gatukostnadsutredning för Bågvägen-Åbroddsvägen Nacka kommun 2017-10-25 Antagandehandling KFKS 2014/40-258 Projekt: 9371 Bågvägen-Åbroddsvägen Gatukostnadsutredning för Bågvägen-Åbroddsvägen Nacka kommun Exploateringsenheten oktober 2017 Sammanfattning Gatukostnadsutredningen

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9390 Lilla Björknäs, etapp 2

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9390 Lilla Björknäs, etapp 2 BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9390 Lilla Björknäs, etapp 2 2017-09-20 Daniel Jakobsson KFKS 2005/999-251 Sammanfattning Lilla Björknäs, etapp 2, är ett förnyelseområde med

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-10-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet, som är beläget i centrala delen av Boo, syftade till att efter en om- och nybyggnad av

Läs mer

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning 2013-06-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/72-214 Projekt 9531 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under

Läs mer

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun VEM BETALAR VÄGE N? Innehåll 1 2 3 4 5 6 I vårt område... sid 3 Från planering till färdigt hus sid 4 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt

Läs mer

B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Miljö & Stadsbyggnad Rolf markman tel. 08 718 94 25 DP 295 KFKS 161-1996 214 Projekt 9356 B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Ändring av detaljplan för Lilla

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Nybyggnad på fastighet med ej bestämda gränser med enskilt huvudmannaskap

Nybyggnad på fastighet med ej bestämda gränser med enskilt huvudmannaskap 2016-09-02 Miljö- och byggnadsavdelningen Tjänsteskrivelse Dnr 2016/1666 stadsarkitekt Maria Koistinen Hellborg 040-425170 Miljö- och Byggnadsnämnden Nybyggnad på fastighet med ej bestämda gränser med

Läs mer

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2, Område W, i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2, Område W, i Boo, Nacka kommun 2016-01-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2002/301-214 Projekt 9319 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2, Område W, i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Start-PM för Norra Älvsala 2

Start-PM för Norra Älvsala 2 Handläggare Helena Gåije Plan- och exploateringsavdelningen Kommunstyrelsens planutskott Start-PM för Norra Älvsala 2 Förslag till beslut Start-PM för detaljplan för Norra Älvsala 2 godkänns. Beslutsnivå

Läs mer

Utlåtande- Gatukostnadsutredning för Skårdal

Utlåtande- Gatukostnadsutredning för Skårdal 1 [5] Stadsbyggnadsenheten 2011-07-11 Referens Olof Karlsson Utlåtande- Gatukostnadsutredning för Skårdal Bakgrund Under nämnden i februari 2011 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att detaljplanen för Skårdal

Läs mer

Detaljplan för Solbrinken-Grundet, fastighet Backeböl 1:497 m.fl. i Boo

Detaljplan för Solbrinken-Grundet, fastighet Backeböl 1:497 m.fl. i Boo 2018-11-23 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/665-214 Projekt 9434 Utökat förfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Solbrinken-Grundet, fastighet Backeböl 1:497 m.fl. i Boo Förslag till beslut

Läs mer

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN .XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN *loodqgh'hwdomsodqhrpungh)6roylnvrpunghw 8SSUlWWDGDY.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVVW\UHOVHLPDM,QOHGQLQJ Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap för Solviksområdet

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, upprättad i februari 2013, reviderad mars 2015

Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, upprättad i februari 2013, reviderad mars 2015 1 (13) UTLÅTANDE 2015-03-10 Dnr KFKS 2005/149-258 Projekt 9319 Sydöstra Lännersta 2 (Område W) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Efter utställning den 19 april 22 maj 2013 Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Avtal om tidig markreservation för uppförande av bostäder och handel inom Sarvträsk, Orminge För del av fastigheten Orminge 60:1

Avtal om tidig markreservation för uppförande av bostäder och handel inom Sarvträsk, Orminge För del av fastigheten Orminge 60:1 2018-09-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/828-251 Projekt 9436 Kommunstyrelsen Avtal om tidig markreservation för uppförande av bostäder och handel inom Sarvträsk, Orminge För del av fastigheten Orminge

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2012-11-20 Stockholm Mål nr P 8115-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-28 i mål nr P 1865-12, se bilaga A KLAGANDE Krokoms kommun

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

Östra Nacka strand Stadsbyggnadsprojekt för Östra Nacka strand, detaljplan 6, på Sicklaön, Nacka kommun

Östra Nacka strand Stadsbyggnadsprojekt för Östra Nacka strand, detaljplan 6, på Sicklaön, Nacka kommun 2017-09-28 DELEGATIONSBESLUT STARTPROMEMORIA Östra Nacka strand Dnr KFKS 2017/460 Projekt 93100791 1 (7) Detta delegationsbeslut fattas med stöd av Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, 138. Östra Nacka

Läs mer

AVTAL ANGÅENDE KOMMUNALT ÖVERTAGANDE AV HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄN PLATS I SUNDBY

AVTAL ANGÅENDE KOMMUNALT ÖVERTAGANDE AV HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄN PLATS I SUNDBY DNR KS 2011.148 SID 1/7 AVTAL ANGÅENDE KOMMUNALT ÖVERTAGANDE AV HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄN PLATS I SUNDBY Mellan Vallentuna kommun (212000-0027), nedan kallad Kommunen, och Sundby vägförening (717913-4015),

Läs mer

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun 2013-09-19 Informationsmöte för vilka? Detta möte riktar sig till er som företrädare för enskilda vägar inom detaljplanelagd tätbebyggelse. Vägar på

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Normalt planförfarande, PBL (1987:10) Antagande 2016-03-07 Laga kraft 2017-02-20 Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för LYCKE-RYR 2:6 M FL Bostäder Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde 2015-10-06 Susanne Skoglund/Daniel Jakobsson KFKS 2009/657-251 Sammanfattning Projektets syfte var att omvandla Stensö udde

Läs mer

Genomförandetiden för byggnader samt anläggningar för enskilt byggande på övrig kvartersmark börjar 1 år efter den dag planen vinner laga kraft.

Genomförandetiden för byggnader samt anläggningar för enskilt byggande på övrig kvartersmark börjar 1 år efter den dag planen vinner laga kraft. Detaljplan för UPPRÄTTA-LINGSBERG omfattande Lingsberg 1:9, 1:14, 1:20-23, 1:25-50, 1:52-55, 1:57-61, 1:92, 1:114, del av Kusta 1:1 och del av Angarns-Örsta 3:13 m fl fastigheter, samt upphävande av byggnadsplan

Läs mer

Detaljplan för studentbostäder i Ektorp, fastigheten Sicklaön 40:14 m.fl Yttrande under granskning

Detaljplan för studentbostäder i Ektorp, fastigheten Sicklaön 40:14 m.fl Yttrande under granskning 2014-05-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/685-214 Projekt nr. 9625 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för studentbostäder i Ektorp, fastigheten Sicklaön 40:14 m.fl Yttrande under

Läs mer

Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun

Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun 2014-10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: KFKS 2012/491-214 Projekt 9221 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för nytt flerbostadshus vid Ektorpsrondellen på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Upprättad på i november 2004, justerad mars 2005. ALLMÄNT en redovisar de organisatoriska,

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E. Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) Nacka kommun

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E. Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) Nacka kommun 2013-01-04 UTSÄLLNINGSHANDLING KFKS 2005/149-258 Projekt: 9319 Sydöstra Lännersta 2 (Område W) S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) Nacka kommun

Läs mer

Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge

Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge 2016-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/713-251 Kommunstyrelsen Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Björnbärsvägen OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Björnbärsvägen OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Björnbärsvägen OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2 ALLMÄNT BAKGRUND

Läs mer

Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål P och ansökan om prövningstillstånd

Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål P och ansökan om prövningstillstånd 2013-06-12 1 (7) KFKS 2002//391-214 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 STOCKHOLM Överklagande av mark- och miljödomstolens dom i mål P 4536-12 och ansökan om prövningstillstånd Nacka kommun överklagar

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Samrådshandling - Ugglarp 3:3 m.fl. 1(7) S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för Ugglarp 3:3 m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-10-04 1. INLEDNING Detaljplanens huvudsyfte

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 2014/824-258 Projektnr 9420 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dalvägen Gustavsviksvägen, sydöstra Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i maj 2015. Kartan visar områdets

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 VÄRMDÖ KOMMUN Start-PM 2014-03-26 Dnr 11SPN/0304 Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 Start-PM för Kolvik, Delområde K3 Karta- utbyggnadsordning Översiktsplanen Figur 1. Översiktskarta. Bakgrund

Läs mer

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen 2017-11-30 1 (6) PM Martin Håkansson KFKS 2015/689-251 NTN 2017/528 Projekt 9630 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott / Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630

Läs mer

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II 2017-12-22 1 (6) PM Marie Ekberg Projekt 9107 Danvikshem II Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott / Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II Innehåll Innehåll...

Läs mer

Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun

Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2011/370-514 (KFKS 2012/296-514) Tekniska nämnden Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun Förslag till beslut Tekniska nämnden tillstyrker att kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelseförvaltni ngen Mark och exploatering Detaljplan Ålstavägen, Tungelsta Ålsta 3:98 m fl Upprättad 2005-09-20, reviderad 2006-01-16. Kjell Flygelholm exploateringschef GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av Detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån

Ändring av Detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån 2016-03-31 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2016/18-214 Standardförfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ändring av Detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap Förklarar hur Eslövs kommun arbetar med markexploatering och hur byggherrar och fastighetsägare som vill delta i markexploatering ska göra i

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling ANTAGANDEHANDLING Version 1.0 Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling Dnr 03-10029.214 Ks 07-466 Ärendet hanteras enligt plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Förslagen i motionen Rev TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/

Förslag till beslut. Sammanfattning. Förslagen i motionen Rev TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/ 2015-09-01 Rev 2015-10-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/228-258 Kommunstyrelsen Återbetalning av och stopp för gatukostnadsersättningar Motion den 23 mars 2015 av Bosse Ståldal, Mikael Carlsson, Efson

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka strand, kajen, detaljplan 5, på Sicklaön, Nacka kommun

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka strand, kajen, detaljplan 5, på Sicklaön, Nacka kommun 1 (6) DELEGATIONSBESLUT 2015-12-16 Dnr KFKS 2015/870-214 Projekt 9259 Detta beslut fattas med stöd av Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, 138. Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9323 Långvägen/Skymningsvägen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9323 Långvägen/Skymningsvägen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9323 Långvägen/Skymningsvägen 2016-08-30 Anna Jansson KFKS 2004/428-251 Sammanfattning Enligt Start-PM var syftet med detaljplanen att möjliggöra

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Exploateringsenheten ANTAGANDEHANDLING(2) KFKS 2010/41-251 KFKS 2009/639-251 Projekt 9415 Projekt 9418 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/6 Planområdet G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling, 2009-12-14, reviderad 2010-07-14 Laga kraft, 2010-08-30 DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands

Läs mer

Planprocessen. Genomförandetid. Huvudmannaskap. Ansvarsfördelning

Planprocessen. Genomförandetid. Huvudmannaskap. Ansvarsfördelning 1 (8) Detaljplan för LANEBERG 1:21 m.fl. ARB 520 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2011-04-14. Reviderad 2011-06-16 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Detaljplan Gudö-Tutviken Åvägen-Bälgvägen m fl Upprättad 2002-08-01 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun 2015-08-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/39-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4

WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4 Antagandehandling 2010-03-08 Detaljplan för WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4 Tjörns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 991 233 002 INNEHÅLL

Läs mer

Information avseende detaljplanen för Bågvägen och Åbroddsvägen

Information avseende detaljplanen för Bågvägen och Åbroddsvägen 2017-06-29 1 (5) KFKS 2002/116-214 Till samtliga fastighetsägare inom detaljplaneområdet för Bågvägen och Åbroddsvägen Information avseende detaljplanen för Bågvägen och Åbroddsvägen Hej, Detta brev sänds

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2012-01-17 Detaljplan för SKÄGGRISKAN 2 M FL Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

11. Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark Dnr 2016/88-003

11. Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark Dnr 2016/88-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 21 (41) 2016-05-23 Kf Ks 130 11. Policy för övertagande av huvudmannaskap på allmän platsmark Dnr 2016/88-003 Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-09, 44 bl.a. att

Läs mer

Bostäder Videbacken 1 OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Bostäder Videbacken 1 OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE December 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder Videbacken 1 OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret 135 81 Tyresö Tel 08-5782 91 00 Fax 08 5782 90 45 kommun@tyreso.se

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E NACKA KOMMUN Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING Dnr KFKS 2010/127 258 Projektnr 9402 S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen, Nacka kommun Exploateringsenheten

Läs mer

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo 2016-04-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2016/17-214 Standardförfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för Myggenäs 12:3 samt del av 12:139 ALMÖ LIVS Tjörns Kommun, Västra Götaland

Detaljplan för Myggenäs 12:3 samt del av 12:139 ALMÖ LIVS Tjörns Kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-0-04 NORMALT PLANFÖRFARANDE (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Detaljplan för Myggenäs 12: samt del av 12:19 ALMÖ LIVS Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 358 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-05-02 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Lövudden mm) Dp 358 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

Område vid Sparvvägen OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Område vid Sparvvägen OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Sparvvägen OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo 2011-09-01 1 (7) Startpromemoria KFKS 2011/374-214 Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo Sammanfattning Fastigheten Orminge 42:1 är centralt belägen i Orminge. Byggnaden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

Ljungvägen OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Ljungvägen OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE juni 2006 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Anders Lind exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Ljungvägen OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING (2) Dnr KFKS 2010/64-214 Projekt 9415 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C), Boo,

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Markanvisning genom direktanvisning till Saltsjö-Järla Fastighets AB för del av fastigheten Sicklaön 40:11 i Järla stationsområde

Markanvisning genom direktanvisning till Saltsjö-Järla Fastighets AB för del av fastigheten Sicklaön 40:11 i Järla stationsområde 2017-03-01 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2016/129-251 Stadsbyggnadsprojekt 9244 Kommunstyrelsen Markanvisning genom direktanvisning till Saltsjö-Järla Fastighets AB för del av fastigheten Sicklaön 40:11

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-10-05 Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen har till syfte att

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Exploateringsenheten Dnr KFKS 2003/212 214 Projekt 9302 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ

Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ 2014-11-10 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/951-718. Kommunstyrelsen Uppsägning av avtal om kommunalt anställd personal inom föräldrakooperativ Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att säga upp

Läs mer

Bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum

Bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum April 2008 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum Delar av Bollmora 2:1, 1:64, 2:581 och 2:582 inom Tyresö kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9398 Blåmesvägen i nordvästra Lännersta

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9398 Blåmesvägen i nordvästra Lännersta BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9398 Blåmesvägen i nordvästra Lännersta 2017-01-03 Tina Edén KFKS 2010/238-251 Sammanfattning Blåmesvägen är ett förnyelseområde som är beläget

Läs mer

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger. 2013-11-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2013/543-214 Projekt 9429 Stadsbyggnadsprojekt för nytt verksamhetsområde vid Orminge trafikplats, Del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i kommundelen

Läs mer

1 (2) Utskicksdatum 2015-04-21

1 (2) Utskicksdatum 2015-04-21 1 1 (2) Utskicksdatum 2015-04-21 KALLELSE Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 28 april 2015 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Läs mer

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap på allmän plats Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap för allmän plats Val av huvudman Skäl? Konsekvenser? Kommunen eller annan som huvudman för allmän plats?

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer