Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun"

Transkript

1 Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

2 VEM BETALAR VÄGE N? Innehåll I vårt område... sid 3 Från planering till färdigt hus sid 4 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt sid 6 Kommunalt huvudmannaskap sid 8 Enskilt huvudmannaskap sid 10 Kontakta oss! sid 11 Syftet med denna broschyr är att öka informationen om vägar och huvudmannaskap ge kunskap om planering och utbyggnad av vägar (gator) och bostadsområden i Nacka kommun informera om finansiering av vägar/gator och parkanläggningar. Nacka kommun finansierar inte utbyggnad av gator och parkanläggningar i bostadsområden eller industriområden via skatten. De boende finansierar vägutbyggnaden antingen som fastighetsägare eller indirekt, som vid flerbostadshus, via hyran. Ansvarig för utgivningen av broschyren är Åsa Engwall, expert väg och park i Nacka kommun. 2

3 1 I vårt område... NACKA KOMMUN Nackas befolkning ökar. Många väljer att flytta hit. En del flyttar in i den äldre villabebyggelsen, en del flyttar in i områden med flerbostadshus. Men många flyttar också till de tidigare fritidshusområdena som så småningom har kommit att bebos mer eller mindre permanent. I ett område med permanent bostadsbebyggelse ställs högre krav på vägarnas standard och på belysningen. Detta innebär att många gator, gång- och cykelvägar, lekplatser och naturområden måste byggas om eller nyanläggas. För att försörja bebyggelsen med vatten och avlopp och för att förbättra den sanitära situationen behöver vatten- och avloppsledningar byggas ut. I Nacka kommun är det den politiska områdesnämnden som ansvarar för kommunala vägar, medan en vägförening vanligen ansvarar för enskilda vägar. Områdesnämnden ansvarar också för byggnads- och fastighetsfrågor och frågor om miljö, trafik och bygglov. En fastighet ligger inom något av de fyra områdena Sicklaön, Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden eller Älta. Innan du får bygga för permanent boende på din obebyggda tomt eller tomt med fritidshus och innan vägar byggs om och vatten- och avloppsledningar byggs ut i ett område måste detta planläggas enligt Plan- och bygglagen (PBL). Områdesnämnden ansvarar för planläggningen. Även andra politiska nämnder påverkar planläggningen. Andra intressentgrupper kan också påverka. Olika intressentgrupper för utformningen av väg och park du som boende villaägarkrets funktionshindrade barn nyinflyttade Väg och park SL räddningstjänsten äldre politiker renhållning vägförening 3

4 VEM BETALAR VÄGE N? 2 Från planering till färdigt hus I detaljplan regleras: vägar/gator parker cykelstråk gångstråk bebyggelse vilket huvudmannaskap det ska vara för allmän plats. I detaljplaneprocessen ingår: samråd utställning kommunala beslut. Nacka kommuns krav på vägstandard: framkomlighet säkerhet bärighet. Detaljplaneprocessen För att bygga bostäder och vägar behövs en detaljplan. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar användningen av ett område med tomter, vägar, park m.m. under en bestämd tid, den s.k. genomförandetiden. Detaljplanen består av plankarta, planbestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Ofta görs också en miljökonsekvensbeskrivning. I detaljplanen kan du exempelvis se vilken byggrätt som hör till en viss fastighet. Under arbetet med detaljplanen hålls samråd med fastighetsägare och övriga sakägare om detaljplanen. Efter samrådet ska kommunen göra en utställning av planförslaget. Under dessa skeden kan synpunkter framföras till kommunen. Därefter beslutar kommunen om detaljplanen. Beslutet kan överklagas av sakägare. Om detaljplanen inte överklagas eller de överklagande inte får gehör för sina synpunkter vinner så småningom detaljplanen laga kraft. Vägarnas standard ingår som en del i arbetet med detaljplanen. Exempel på det som oftast behöver göras är att vägen byggs om och dimensioneras för att tåla ökande trafik och tyngre transporter och att vägkroppen även dräneras för att det inte ska bli tjälskador. Åtgärder för att förbättra sikten kan behöva göras. Regnvatten och smältvatten ska kunna avledas från vägen. Sopbilar och räddningstjänstens fordon måste kunna mötas och ta sig fram och också möta gående. Alltför branta lutningar på vägen åtgärdas i möjligaste mån. Belysningen förbättras. Vägarna förses med vändplatser, mötesplatser och asfalteras oftast. Vägarnas utformning kan regleras med detaljplanebestämmelser. Vilken körbanebredd behövs?...för att gående och fordon ska kunna mötas...för att fordon ska kunna mötas Samma vägområdesbredd - men olika körbanebredder får man beroende på om man väljer öppna diken eller dräneringsledning längs vägen. 4

5 NACKA KOMMUN Kostnader Befogenhet att fakturera fastighetsägarna kostnader för utbyggnad av väg m.m. grundas på gatukostnadsutredning och/eller anläggningsförrättning. Genomförande Först när detaljplanen vunnit laga kraft får utbyggnad av vägar och vatten- och avloppsanläggningar påbörjas. Innan utbyggnaden kan börja måste underlag finnas för de anläggningar som ska utföras. Hur kostnader för vägar och andra allmänna platser ska fördelas på fastighetsägarna ska också finnas beslut om. Här skiljer det sig åt om det är kommunal eller enskild huvudman för de allmänna platserna. Oavsett om det är kommunal eller enskild huvudman måste ändå fastighetsägarna betala för vägen (se avsnitten 3, 4 och 5). Kommunalt huvudmannaskap för vägar Exempel på tidplan för detaljplan, gatukostnadsutredning och genomförande av allmänna anläggningar. Syfte År 1 År 2 År 3 År 4 Detaljplanearbete Programremiss Samrådsremiss Utställning Beslut i olika instanser Laga kraft Gatukostnadsutredning Samråd Utställning Beslut i olika instanser Laga kraft Genomförande Markavtal, inlösen mark Utredningar, bygghandlingar Upphandling entreprenad Byggande Husbyggnation Enskilt huvudmannaskap för vägar med samfällighetsförening (vägförening) Exempel på tidplan för detaljplan, anläggningsförrättning och genomförande av anläggningar på allmän platsmark. Syfte År 1 År 2 År 3 År 4 Detaljplanearbete Programremiss Samrådsremiss Utställning Beslut i olika instanser Laga kraft Anläggningsförrättning Underlag Rådslag Beslut Laga kraft Markupplåtelser Genomförande Avtal Utredningar, bygghandlingar Upphandling entreprenad Byggande Husbyggnation Skillnaden mellan de ovanstående exemplen ligger dels i att vid enskilt huvudmannaskap ansvarar en vägförening för utbyggnaden av vägarna, dels i att en anläggningsförrättning görs efter att detaljplanen vunnit laga kraft medan en gatukostnadsutredning kan göras samtidigt som arbetet med detaljplanen. 5

6 VEM BETALAR VÄGE N? 3 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt Huvudmannen bygger och förvaltar: vägar gång- och cykelbanor lekplatser belysning Exempel på huvudmän: stat kommun vägförening I detaljplanen regleras vilket huvudmannaskap det ska vara för allmänna platser. Enligt 6 kap i Plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för vägarna om det inte finns särskilda skäl för någonting annat. Hänsyn tas till huvudmannaskapet i angränsande områden. Kommunen har i sina ställningstaganden beaktat om fastighetsägarna själva önskat att det ska vara en vägförening som är huvudman. Konsekvenserna vid kommunalt eller enskilt huvudmannaskap skiljer sig åt både ekonomiskt och praktiskt. Målet är dock alltid att skapa hållbara och väl fungerande lösningar. Det krav Nacka kommun ställer när det gäller vägens standard kan sammanfattas i tre ord: framkomlighet, säkerhet och bärighet. En av aspekterna på det enskilda huvudmannaskapet är att inflytandet ökar för fastighetsägarna när det gäller drift och underhåll. Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste skillnaderna mellan, och konsekvenserna av, kommunalt och enskilt huvudmannaskap där en samfällighetsförening/vägförening är huvudman. Nedan används den allmänt använda benämningen vägförening istället för det formellt korrekta samfällighetsförening. Genomförandet av ut- och ombyggnaden av anläggningarna kan variera något beroende på anläggningarnas storlek och skick. Kommunalt huvudmannaskap Enskilt huvudmannaskap Fördelning av kostnader på fastigheter Mervärdesskatt Betalning av ersättning för gatukostnader Driftkostnader Kostnaden för utbyggnad av vägar m.m. betalas av fastighetsägare. Principen för hur kostnaderna ska fördelas bestäms i ett förfarande som regleras enligt Plan- och bygglagen. Ersättning för utbyggnad av vägar m.m. är befriad från mervärdesskatt. Kommunen kan fakturera när anläggningarna kan användas av fastighetsägarna vilket normalt är när vägarna är utbyggda. Möjlighet till avbetalning finns om ersättningsbeloppet är betungande enligt Plan- och bygglagen. Gäller dock inte vid ny- eller ombyggnad på fastigheten. Drift och underhåll finansieras via skatten. Kostnader Kostnaden för utbyggnad av vägar m.m. betalas av fastighetsägare. Hur kostnaden ska fördelas mellan fastighetsägare bestäms i en anläggningsförrättning enligt anläggningslagen. Ersättning för utbyggnad av vägar m.m. är belagda med mervärdesskatt. Efter anläggningsförrättning beslutar vägföreningen om uttag av kostnader vilka vanligen tas ut efter en betalningsplan allt efter som anläggningarna färdigställs. Drift och underhåll bekostas av fastighetsägarna via vägföreningen. För närvarande utgår ett bidrag från Nacka kommun med 500 kronor per år för permanent bebodd fastighet. 6

7 NACKA KOMMUN Kommunalt huvudmannaskap Enskilt huvudmannaskap Krav på vägar m.m. Dagvatten Ansvar för ut- och ombyggnad av anläggningar Samordning av utbyggnad av vägar och utbyggnad av vattenoch avloppsledningar Projektledning för genomförandet av utbyggnad Konsultupphandling Avtal om inlösen och enskilda anläggningar Upplåtelse av mark Upphandling byggledning och byggande Fakturering Kommunen ansvarar för och garanterar att kraven som angivits i detaljplan, planbeskrivning och gatukostnadsutredning uppfylls. Relativt stora krav på att ytvatten från vägen inte leds över tomter. Kommunen ansvarar för ut- och ombyggnad av s.k. allmänna anläggningar, d.v.s. både vägar, gång- och cykelvägar m.m. samt vatten- och avloppsledningar. Kommunen bestämmer vem som ska vara projektledare. Kommunen upphandlar konsulter som upprättar bygghandlingar. Kommunen avtalar om inlösen av mark från fastighetsägare och avtal om enskilda anläggningar på fastigheter som påverkas av utbyggnaden. Kommunen upphandlar byggledning. Byggledningen ansvarar för att en entreprenad upphandlas, att utbyggnad sker och för teknisk och ekonomisk kontroll. Kommunen fakturerar kostnader på fastigheter enligt beslutade principer i gatukostnadsutredning. Ansvar för vägar och standard Arbetsinsatser och samordning Vägföreningen ansvarar för att kraven i detaljplanens bestämmelser och i anläggningsförrättningen uppfylls. I allmänhet större tolerans för att ytvatten från vägen leds över tomter. Vägföreningen ansvarar för ut- och ombyggnad av vägar, gång- och cykelvägar och park. Kommunen ansvarar oftast för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. Utbyggnaden av vägar och vatten- och avloppsledningar måste samordnas. Samordningen regleras i avtal mellan kommunen och vägföreningen. En möjlighet är att vägföreningen bygger ut både vägar och vatten- och avloppsledningar och överlämnar ledningarna till kommunen. Kommunen kräver då insyn, granskning och kontroll och att upphandlingen sker enligt lagen om offentlig upphandling. Kommunen och vägföreningen bör anlita en gemensam projektledare. Projektledaren upphandlar konsulter som upprättar bygghandlingar. Upplåtelse och ersättning av mark för allmän plats regleras i en anläggningsförrättning. Vägföreningen avtalar om enskilda anläggningar på fastigheter som påverkas av utbyggnaden. Den gemensamma projektledaren upphandlar byggledning. Byggledningen ansvarar för att en entreprenad upphandlas, att utbyggnaden sker och för teknisk och ekonomisk kontroll. Vägföreningen fakturerar kostnader på fastigheter enligt andelstal i anläggningsförrättning. 7

8 VEM BETALAR VÄGE N? 4 Kommunalt huvudmannaskap Ersättning för kostnader Enligt Plan- och bygglagen får kommunen besluta att kostnaderna för utbyggnad och förbättring av vägar och park m.m. ska betalas av fastighetsägarna. Nacka kommun har beslutat att tillämpa denna möjlighet. Ombyggnad av vägar ska alltså finansieras av fastighetsägarna inom det område där behov av åtgärder finns för områdets funktion. Drift och underhåll finansieras via skattemedel. Åtgärder för områdets behov PBL 6 kap.36 Gatukostnadsutredning PBL 6 kap.31 Fördelning av kostnader på fastighetsägare Fördelning av kostnader på fastigheter efter andelstal Större andelstal på obebyggda fastigheter PBL 6 kap.34 Fakturering utgår från verkliga kostnader i Nacka kommun PBL 6 kap.36 Synpunkter på förslag kan lämnas Utbyte av information och synpunkter Gatukostnadsutredning I samband med arbetena med detaljplanen utreder kommunen också vilka anläggningar som ska byggas eller förbättras för områdets funktion och beräknar kostnaderna för dessa anläggningar. I en gatukostnadsutredning beskriver kommunen anläggningarna på allmän platsmark, redovisar beräknade kostnader och föreslår hur kommunens kostnader för byggande av vägar och parker, markförvärv, intrångsersättningar m.m. ska fördelas mellan fastigheterna. Kostnaderna ska enligt Plan- och bygglagen fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund. Nacka kommun föreslår att fördelning av kostnader görs på fastigheter efter andelstal. Den största nyttan anses de ha som genom nya anläggningar, övriga åtgärder och detaljplanen kan stycka en tomt eller som får en byggrätt på obebyggd tomt. De fastigheterna tilldelas de största andelstalen. Fastigheter som redan är bebyggda med helårsbostäder och har bygglov för sådana anses ha mindre nytta av åtgärder och anläggningar och tilldelas därför lägre andelstal. Den fastighet som är bebyggd med fritidshus har redan en liten byggrätt men ges genom de nya anläggningarna en större byggrätt för permanent bostad och tilldelas andelstal som ligger lägre än för obebyggd tomt men högre än för den som redan har bygglov för helårsbostad. Gatukostnadsutredning görs oftast för ett enskilt detaljplaneområde. Arbetet med gatukostnadsutredningen görs parallellt med detaljplanearbetet för att ge fastighetsägarna en samtidig bild av detaljplanens olika ekonomiska konsekvenser. I några fall har gatukostnadsutredningen gjorts efter detaljplanearbetet, främst när alternativet kommunalt huvudmannaskap har tillkommit i ett sent skede. Kommunen fakturerar fastighetsägarna utifrån den verkliga utbyggnadskostnaden. Den fakturerade ersättningen kan därför avvika från den ersättning som uppgetts i gatukostnadsutredningen. Samråd Kommunen håller samråd med berörda fastighetsägare och organisationer som berörs av förslaget till uttag av gatukostnader. Kommunen bjuder in till samrådsmöte både om detaljplanen och gatukostnadsutredningen, ibland vid ett och samma tillfälle. Samrådet innebär också att fastighetsägarna under en angiven samrådstid skriftligen kan lämna synpunkter på kommunens förslag. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. 8

9 NACKA KOMMUN Förslag omarbetas eventuellt PBL 6 kap.36 Synpunkter kan lämnas på nytt PBL 6 kap.36 Kommunstyrelsen beslutar i Nacka kommun PBL 13 kap.1 PBL 6 kap.35 Kommunen kan fakturera när anläggningarna kan användas. Betalningsskyldighet Om vissa villkor uppfylls kan kommunen bevilja avbetalning eller uppskjuten betalning. Kommunen har skyldighet att informera när någon begär det Utställning Efter samrådet kan förslaget revideras med hänsyn till inkomna synpunkter. Därefter ställer kommunen ut gatukostnadsutredningen tillsammans med en samrådsredogörelse. Utställningen finns vanligtvis på bibliotek och kommunens stadshus. Så länge utställningen pågår finns möjlighet att skicka skriftliga förslag och synpunkter till kommunen. Gatukostnadsutredningen ställs ut under minst tre veckor. Beslut Efter utställningstidens slut och eventuellt reviderat förslag beslutar kommunstyrelsen om hur fördelning av kostnaderna för gator och övriga anläggningar på allmän plats ska fördelas mellan fastigheterna. Som underlag för beslutet har kommunstyrelsen gatukostnadsutredningen och de synpunkter som kommit in. Överklagande av kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslut om hur fördelning av kostnaderna för gator och övriga anläggningar ska fördelas mellan fastigheter får överklagas i den ordning som gäller för kommunalbesvär, d.v.s. hos länsrätten, kammarrätten och slutligen regeringsrätten. Tvist mellan kommunen och fastighetsägaren om betalning av gatukostnadsersättning prövas av fastighetsdomstol, hovrätt och slutligen Högsta domstolen. Betalning med villkor Kommunen kan fakturera fastighetsägaren gatukostnader när anläggningarna/ vägarna är klara att användas av fastighetsägaren. Kommunen kan välja att debitera gatukostnadsersättningen i flera omgångar. Fakturan ska normalt betalas senast 60 dagar efter fakturadatum. Enligt Plan- och bygglagen är ny ägare skyldig att betala ersättning i samma omfattning som tidigare ägare. Den nye ägaren svarar dock inte mot kommunen för sådan ersättning som förfallit till betalning före tillträdesdagen. Detta betyder i praktiken att om en fastighet byter ägare och den nye ägarens tillträdesdag, enligt köpebrevet, är innan fakturans förfallodag så blir den nye ägaren betalningsskyldig. Plan- och bygglagen ger möjlighet till avbetalning av gatukostnadsersättningar om ersättningsbeloppet är betungande och godtagbar säkerhet kan ställas till kommunen. För pensionärer och grupper med dålig betalningsförmåga kan uppskjuten betalning med upplupen ränta beviljas efter särskild prövning av kommunen. Vid nybyggnation eller ombyggnad på fastigheten beviljar kommunen inte avbetalning. Information om ersättning för gatukostnader på fastighet Kommunen är skyldig att lämna skriftlig information om gatukostnader för en viss fastighet om någon begär det. Du kan få besked om det finns något beslut om ersättning för gatukostnader rörande fastigheten och om dessa förfallit till betalning. När du har planer på att förvärva en fastighet i ett område där det finns utbyggd gata är det klokt att begära sådant besked av kommunen. 9

10 VEM BETALAR VÄGE N? 5 Enskilt huvudmannaskap Samfällighetsförening / vägförening En samfällighetsförening som förvaltar vägarna i ett område kallar sig ofta vägförening. Vägföreningen med namn är en firmabeteckning som i juridisk mening är en samfällighetsförening. I denna broschyr används oftast benämningen vägförening eftersom denna benämning är så allmänt använd. Enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark genom exempelvis en vägförening betyder inte att vägen är privat. Vägen är fortfarande allmän och får inte spärras av. Drift och underhåll sköts av fastighetsägarna, i allmänhet via en vägförening. Nacka kommun betalar bidrag till vägföreningen för att täcka en del av driftkostnaden. Kostnader Anläggningslagen tillämpas Fördelning av kostnader på fastigheter i anläggningsförrättning Gemensamhetsanläggning utgörs av vägar m.m. Ansvar för utbyggnad Utbyggnad efter anläggningsförrättning Ansökan om förrättning Lantmäterimyndighet beslutar efter rådslag Anläggningsförrättning Fastighetsägarna ska betala kostnaderna för om- och nybyggnad av vägar och anläggningar på allmänna platser. I dessa kostnader ingår också kostnader för intrångsersättningar i samband med byggandet och iordningställande av parkmark, lekytor och gångvägar inom området. Därutöver ingår kostnader för att få tillgång till allmän platsmark (markupplåtelse) och kostnader för en anläggningsförrättning. Fördelningen av kostnaderna på fastigheter görs efter andelstal i en anläggningsförrättning enligt anläggningslagen. Genom anläggningsförrättningen tas beslut om inrättande av en gemensamhetsanläggning. Den utgörs av vägarna som ska byggas om och övrig allmän platsmark och anläggningar på denna. Vanligtvis bildas i anläggningsförrättningen en sektion av vägföreningen med ansvar för utbyggnaden av gemensamhetsanläggningen inom det aktuella detaljplaneområdet. Utbyggnaden av vägar m.m. påbörjas först sedan anläggningsförrättningen avslutats. För förvaltningen av gemensamhetsanläggningen svarar en vägförening. En vägförening, en enskild fastighetsägare eller kommunen kan ansöka om anläggningsförrättning hos lantmäterimyndigheten i Nacka kommun. Anläggningsbeslut Lantmäterimyndigheten beslutar i anläggningsförrättningen efter att först ha rådgjort med representanter för fastighetsägarna och efter att berörda fastighetsägare fått komma med synpunkter. Anläggningsförrättningen har en giltighetstid om två år. Den måste göras om på nytt om inte anläggningsarbetena startas. Överklagande Beslut i anläggningsförrättningen kan överklagas hos fastighetsdomstolen, hovrätten och slutligen Högsta domstolen. 10

11 NACKA KOMMUN Vanligen betalning vartefter anläggningarna byggs Moms med 25 procentenheter Betalning Fastighetsägarna sköter genom vägföreningen upphandling, finansiering och fakturering. Fastighetsägarna betalar efter andelstal, dels för utförande av anläggningar (i gemensamhetsanläggningen), dels för driften av anläggningarna. Vanligen ska betalningen för anläggningarna ske vartefter dessa byggs ut och efter en betalningsplan som vägföreningen beslutar om. Mervärdesskatt (moms) ingår i de kostnader som fastighetsägarna betalar för anläggningarna. Detaljplan Förrättning Utbyggnad 6 Kontakta oss! Har du ytterligare frågor? Ring, e-posta eller skriv till oss! Pia Ström Sjöberg , Björn Habenicht , Ingrid Johansson , 11

12 Produktion: Nacka Partner, Affärsområde Information, Nacka kommun. Tryck: AB Danagårds Grafiska, nov Foto: Bertil Nordahl

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN .XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN *loodqgh'hwdomsodqhrpungh)6roylnvrpunghw 8SSUlWWDGDY.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVVW\UHOVHLPDM,QOHGQLQJ Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap för Solviksområdet

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet Sidan 1 av 7 för Södersätra och Kastellgården, Detaljplan 2008/715 KS 203 SAMRÅDSHANDLING 2 Sidan 2 av 7 1. Inledning Sollentuna kommun arbetar med förändring av, dels genom att skapa förutsättningar för

Läs mer

Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen. Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal

Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen. Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal Minnesanteckningar 2010-06-23 Projektnr 9402 Dnr KFKS 2010/127 258 1 (4) Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Brobänken, etapp 10 För del av fastigheten Tyresö 1:425 m fl. Inom

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun 2013-09-19 Informationsmöte för vilka? Detta möte riktar sig till er som företrädare för enskilda vägar inom detaljplanelagd tätbebyggelse. Vägar på

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Gatukostnadsutredning

Gatukostnadsutredning 1(18) Gatukostnadsutredning SPN 2013/0112 250 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommunun den 13 februari 2015 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsavdelningen KS-2016/679.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild över området Utdrag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

2. Lagregler, rättsfall och tillämpningen i kommunen

2. Lagregler, rättsfall och tillämpningen i kommunen Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2011:137-250 Mark- och exploateringsenheten 2011-03-17 1/4 Handläggare Fredrik Granlund Tel. 0152-292 95 Preliminär gatukostnadsutredning avseende förslag till detaljplan

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare.

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare. Samrådshandling Detaljplan för Harva GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 2014/824-258 Projektnr 9420 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dalvägen Gustavsviksvägen, sydöstra Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i maj 2015. Kartan visar områdets

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 3100 1 (6) Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun 1 Allmänna bestämmelser Kommunen skall ta ut gatukostnader enligt bestämmelserna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING Beslutade den 4 april 2016 Tillämpningsområde Dessa riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning gäller, om inget annat anges, för hela Nacka kommun och

Läs mer

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap på allmän plats Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap för allmän plats Val av huvudman Skäl? Konsekvenser? Kommunen eller annan som huvudman för allmän plats?

Läs mer

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Välkomna! till. Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11

Välkomna! till. Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 Välkomna! till Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 Program för dagens möte Detaljplaneprocessen och tidplan Planförslaget (byggrätter, styckningar, begränsningar, m.m.) 113 Genomförande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samrådshandling Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(7) Genomförandebeskrivning SPN-00/0000 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 inom Klockaretorpet i Norrköping den 27 augusti 2015 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. SAMMANFATTNING Gatukostnadspolicyn innehåller grundprinciper

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-10-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet, som är beläget i centrala delen av Boo, syftade till att efter en om- och nybyggnad av

Läs mer

Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken

Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken Antagandehandling Detaljplan för Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder

Läs mer

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/48.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING (2) Dnr KFKS 2010/64-214 Projekt 9415 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C), Boo,

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G KS 204.353 206-0- G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G FÖR DETALJPLAN KÅRSTA-RICKEBY GATUKOSTNADSUTREDNINGEN OMFATTAR FASTIGHETERNA KÅRSTA-RICKEBY 2:64-2:84 SAMT KÅRSTABY 4:5-4:7 I VALLENTUNA KOMMUN,

Läs mer

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen DIARK MEX 08/15.358 SAMRÅDSSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun 2013-11-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/601-250 Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun Förslag till beslut Förslagen i medborgarförslaget

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län ANTAGANDEHANDLING 2009-05-05 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för delar av Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd Tanums kommun, Västra Götalands Län Upprättad av VästArkitekter AB REVIDERAD ENLIGT LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl Antagandehandling KSMEX 54/2013 Kommunstyrelseförvaltningen Mark- och exploateringsenheten Kaj Brantemark FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl 2015-04-01 INLEDNING

Läs mer

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/20.313 ANTAGANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE En utredning om uttag av gatukostnader

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2015-10-05 Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen har till syfte att

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 214 tillhörande detaljplan för kvarteret Mjölnaren med närområde (Omvandling av Västgötegatan med bostäder, hotell, butiker, parkeringshus, med mera) inom Nordantill i Norrköping

Läs mer

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE Ny detaljplan Gatukostnadsutredning Upprustning av gata/väg För både detaljplan och gatukostnadsutredning ges möjlighet till synpunkter

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. Hövik 5:1 m.fl. Tjörns kommun. Genomförandebeskrivning. Koncept

Detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. Hövik 5:1 m.fl. Tjörns kommun. Genomförandebeskrivning. Koncept Detaljplan för Tjörns kommun Koncept 2010-05-17 Detaljplan för Tjörns kommun Koncept 2010-05-05 Beställare: Tjörns kommun 471 80 Skärhamn Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

DEL AV LUNDBY 1:2 M.FL, BOSTÄDER

DEL AV LUNDBY 1:2 M.FL, BOSTÄDER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2012-03-01, rev 2014-03-06 Detaljplan för DEL AV LUNDBY 1:2 M.FL, BOSTÄDER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering

Läs mer

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar

del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar SPN 2014-03-31 Diarienummer 14SPN/0151 Förslag till detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar Värmdö kommun Gatukostnadsutredning Utställningshandling SPN 2014-03-31 Dnr: 14SPN/0151 Innehållsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Dp 382 Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-02-20 Förslag till Detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. Resarö mitt och Överbyvägen (etapp 7) Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av Vesslunda 8:2 Eftra församling Falkenbergs kommun

UTSTÄLLNINGSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av Vesslunda 8:2 Eftra församling Falkenbergs kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för del av Vesslunda 8:2 Eftra församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-05-22 Reviderad 2007-09-21 1. INLEDNING Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun Åg es t av ä ge n Myrängsvägen Porsmossevägen Miltons väg Snösätravägen Pistolvägen Högmora Ringväg Skogskärrsvägen Solgränd Svartadalsvägen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SBN GK 2005/ FASTST ÄLLELSEHANDLlNG. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet. Ga!~kostnadsutred~ingför HOGMORAVAGEN1

SBN GK 2005/ FASTST ÄLLELSEHANDLlNG. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet. Ga!~kostnadsutred~ingför HOGMORAVAGEN1 [gjhuddinge Gatukontoret KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN GK 2005/25.313 FASTST ÄLLELSEHANDLlNG Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN RIKTLINJER Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-12-14, KF 153/2015 Vad är ett exploateringsavtal? Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Varvsvägen OMRÅDE FÖR BOSTADSBEBYGGELSE

Varvsvägen OMRÅDE FÖR BOSTADSBEBYGGELSE november 2007 Stadsbyggnadskontoret Anders Lind exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Varvsvägen OMRÅDE FÖR BOSTADSBEBYGGELSE Inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp Innehåll Avlopp en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen? Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten? 2 Avlopp en

Läs mer