Genomförandebeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandebeskrivning"

Transkript

1 Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidsplan Samråd kommer att ske i februari - mars Utställning kommer ske under våren 2011 varefter kommunfullmäktige kan anta detaljplanen tidigast i juni Om detaljplanen inte överklagas kan därefter utbyggnad av gator och va påbörjas inom området. Uppförande av nya hus kan påbörjas tidigast 18 månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft eftersom kommunen skall färdigställa gator och valedningar innan bostadsbebyggelse kan påbörjas. Genomförandetid Planens genomförandetid är 15 år, med början 18 månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. Huvudmän Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Huvudmannaskapet innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats. Planens genomförande åligger följande ansvariga: Härryda kommun - gator och gc-vägar vatten och avloppsnät samt naturmark 1(7)

2 2 Fastighetsägare Härryda Energi AB - kvartersmark - elförsörjning Markägande Kommunen äger fastigheterna Landvetter 4:124 och 23:1. Statens Trafikverket äger fastigheterna Landvetter 1:2 och 3:32. Övrig mark är privatägd. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Inlösen av allmänplatsmark Mark som i planen redovisas som allmän platsmark (gatumark och naturmark) har kommunen rättighet/skyldighet att förvärva. De fastigheter som skall avstå mark är Landvetter 1:2, 1:11, 3:47, 2:1, 3:77, 3:46, 3:31, 2:12, 3:61, 3:80, 3:3, 3:21, 3:27, 3:153, 3:138, 3:4, 3:39, 3:15, 3:165, 3:83, 3:14, 4:44, 4:109, 4:105, 4:45, 4:124, 4:51, 4:58, 4:59, 4:43, 4:70, 4:72, 23:1, 3:18, 3:59, 3:58, 3:75, 3:74, 3:116, 3:177 och Gökskulla 4:18, 4:51, 4:52, 4:17, 4:22, 4:23, 4:13, 4:107 samt samfälligheterna s:11, s:12, samf eb och samf norr om 4:12. Kommunen avser att träffa avtal med berörda fastighetsägare om förvärv. Kommunen ansöker sedan om och bekostar lantmäteriförrättningen för att ändra fastigheternas utformning. Släntintrång När man anlägger nya eller förbättrar äldre vägar i befintliga bostadsområden är det ofta som den befintliga gatubredden inte räcker till utan visst intrång krävs på befintliga fastigheter. I Landvetters Backa blir det nödvändigt att anlägga slänter inom fastigheterna Landvetter 3:172, 3:46, 3:31, 3:78, 2:12, 3:3, 3:22, 3:21, 3;27, 3:153, 3:138, 3:4, 3:152, 3:15, 3:165, 3:83, 3:108, 4:109, 4:105, 4:41, 4:45, 4:51, 4:50, 4:56, 4:57, 4:58, 4:59, 4:98, 4:69, 4:53, 4:66, 4:67, 4:63, 4:68, 4:54, 4:46, 4:71, 4:72, 3:18, 3:58, 3:73, 3:75, 3:74, 3:76, 3:87, 3:116, 3:143 och Gökskulla 4:17, 4:18 och 4:51 Av detaljplanekartan framgår hur mycket mark som behöver tas i anspråk på respektive fastighet. Slänträtterna avser kommunen säkerställa genom servitut via i första hand avtal med berörda fastighetsägare. Alternativt kan servitut inrättas via lantmäteriförrättning vilken kommunen då ansöker om och bekostar. Område för ledningsrätt På vissa ställen inom planområdet måste kommunens va-ledningar förläggas på tomtmark. Dessa områden är markerade med u i plankartan. Berörda fastigheter är Landvetter 1:2, 2:12, 3:18, 3:32, 3:40, 3:58, 3:59, 3:116, 4:13, 4:38, 4:43, 4:53, 4:54, 4:60, 4:63, 4:66, 4:67, 4:69, 4:110, 4:111 och Gökskulla 4:13, 4:17, 4:51 och 4:52. Dessutom berörs tomtmark inom kommunens ägda fastighet Landvetter 4:124.

3 3 Kommunen kommer i första hand att träffa avtal med berörda fastighetsägare samt ansöka om ledningsrätt enligt ledningsrättslagen. Servitut för dagvattendike över kvartersmark I anslutning till fastigheterna Landvetter 3:115, 3:116, 3:59, 3:18, 3:19 och i plankartan samfälligheten betecknad ef samf rinner idag en dagvatten bäck. Kommunen avser säkerställa bäcken genom inrättande av servitut via i första hand avtal med berörda fastighetsägare. Alternativt kan servitut inrättas via lantmäteriförrättning vilken kommunen då ansöker om och bekostar. Servitut för privata VA-ledningar Eventuellt kan vissa fastighetsägare behöva placera sina VA-ledningar på grannens tomt. Vilka fastigheter som kommer att beröras kommer att framgå då ledningarna projekteras. Rätten till VA-ledningarnas läge bör i ett sådant fall säkerställas med servitut. Servitutet bör ingå och behandlas i ansökan om avstyckning (och servitut) hos lantmäteriet om den berörda fastigheten inte är bildad idag. Servitut kan också upprättas genom avtal mellan parterna. Gång- och cykelbro över järnvägen På fastigheterna Landvetter 1:2 och 3:32 finns ett område benämnt x angivet. Inom området skall kommunen bygga en gång- och cykelbro över järnvägsspåret. Avsikten är att med kommunala medel finansiera brobygget inom en 10 års period. Uppförande av gång- och cykelbron skall färdigställas senast innan genomförandetidens slut. Gemensamhetsanläggningar tillfarter För fastigheten Landvetter 4:40, 4:107, 4:38, 4:104, 4:103, 4:21, 4:111, 4:112, 4:110, 4:17, 4:3, 3:20, 4:51 och för Gökskulla 4:13, 4:22 och 4:23. En gemensamhetsanläggning skall bildas genom ansökan om anläggningsförrättning till Lantmäteriet och skall i första hand ombesörjas av fastighetsägarna. Även kommunen kan ansöka om en anläggningsförrättning. I en anläggningsförrättning formaliseras rätten till anläggningen för de delägande fastigheterna varvid andelstal för utförande, drift och skötsel beslutas. Utfart för Landvetter 3:70 över allmänplats För fastigheten Landvetter 3:70 redovisas en utfart över natur/allmänplats för vilken servitut skall bildas. Servitut inrättas genom ansökan till Lantmäteriet, se vidare ovan. Gemensamhetsanläggningar avlopp I de fall där kommunen anvisar förbindelsepunkt för vatten- och avlopp i tomtgränserna för fastigheter med gemensamt tomtskaft kommer det troligen att upprättas varsin

4 4 vattenledning samt en för fastigheterna gemensam avloppsledning. I de fall fastigheter erhåller gemensam avloppsledning skall en gemensamhetsanläggning för avloppsledningen bildas. Gemensamhetsanläggning lek Inom planområdet finns två markområden avsatta för ändamålet lek. Marken finns tillgänglig om det, bland de boende i området, finns intresse av att iordningställa och sköta någon typ av enkel anläggning för ändamålet. De intresserade inom området får i ett sådant fall själva anordna en intresseförening (eller liknande) varvid nyttjanderätt av marken erhålles av kommunen. Alla boende inom detaljplaneområdet har rätt att nyttja området. Markregleringar för att skapa nya tomter Nya tomter redovisas i detaljplanen. I några fall krävs att en marköverlåtelse mellan privata fastigheter genomförs. Marköverföringen är en förutsättning för att föreslagen delning skall kunna komma till stånd med hänsyn till planens bestämmelse om minsta tomtstorlek samt kravet på lämplig utformning. Avtal om marköverlåtelse skall träffas mellan berörda fastighetsägare. Marköverlåtelsen genomförs sedan via lantmäteriförrättning, vilken söks av de berörda fastighetsägarna. Fastigheterna som skall träffa avtal är: Landvetter 3:3, 3:4, 3:13, 3:27, 3:63, 3:64, 3:75, 3:153 och 3:177. Delning av fastigheter I de fall planen redovisar möjlighet att dela en befintlig fastighet i flera tomter är det fastighetsägarens ansvar att ansöka om och bekosta avstyckning. Detta görs hos lantmäterimyndigheten i Göteborg. Privatägda fastigheter som kommer att bli möjliga att dela i två eller flera fastigheter är Landvetter 3:3, 3:4, 3:18, 3:27, 3:50, 3:51, 3:58, 3:83, 3:138, 3:143, 3:153, 4:45 och Gökskulla 4:13, 4:18 och 4:107. Landvetters vägförening Prästängsvägen, Prästgårdsvägen, Bastevägen, Berghemsvägen, Murtjärnsvägen, Furuvägen, Suttebäcksvägen, Backavägen och Tomtevägen sköts och underhålls idag av Landvetter vägförening. Kommunen kommer i samband med att arbetena med vägarna inom planområdet startar att ta över väghållningen inom detaljplaneområdet. Kommunen kommer att ansöka om och bekosta erforderlig lantmäteriförrättning där berörda vägar och fastigheter inom planområdet tas ur vägföreningen. Då kommunen efter färdigställandet av nya gator är huvudman för vägarna kommer ingen årsdebitering för drift och underhåll att ske.

5 5 Återuppförande av byggnad Detaljplanen innebär att nytt bygglov för återuppförande av befintlig byggnad inom Landvetter 3:47 och Landvetter 3:60 inte kan medges, då detaljplanen endast medger två byggrätter. Detta innebär att ersättning enligt plan- och bygglagen 14 kap 8 kan komma att aktualiseras. Tekniska frågor Vägar Kommunen kommer att bygga ut och äga lokalgator inom området. Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av gatorna. Tillfarter till enskilda fastigheter samt gator inom kvartersmark byggs ut av exploatören/fastighetsägaren och skall i framtiden skötas gemensamt av fastighetsägarna inom respektive kvarter. Inom planområdet finns en bevakad järnvägsövergång. Kommunen har för avsikt att öka säkerheten vid järnvägsövergången vilket innebär att man kommer bredda övergången med en separat gång- och cykelbana samt uppdatera det tekniska signaloch bevakningssystemet. Detta kommer att ske i samband med att gator och valedningar byggs ut inom planområdet. Vattentjänster Kommunen kommer att bygga ut ledningar inom området för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten enligt LOD. Anslutningspunkt upprättas vid tomtgräns, det innebär att fastighetsägare ansvarar för servisledning mellan anslutningspunkt och byggnad. Dagvatten skall omhändertas lokalt. Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp varvid gällande taxa för anläggnings- och brukningsavgift blir tillämplig. Elförsörjning Härryda Energi AB svarar för områdets elförsörjning. Transformatorstationer Två transformatorstationer skall placeras inom området. En station placeras på kommunens fastighet Landvetter 4:127 och en station placeras på fastigheterna Landvetter 4:43 och 4:54, fastigheterna är privatägda. Marken för transformatorstationen kan övertas av kommunen i samband med att allmänplatsmark fastighetsregleras om fastighetsägaren önskar.

6 6 EKONOMISKA FRÅGOR Gatukostnader Kommunen avser att debitera fastighetsägarna gatukostnader i enlighet med reglerna i plan- och bygglagen. Separat gatukostnadsutredning har upprättats parallellt med detaljplanen. Gatukostnaderna skall täcka kommunens kostnader för utbyggnad av gatunätet inom området. Planområdet behandlas som ett sammanhängande fördelningsområde med därtill hörande kostnadsfördelningar. Kostnaderna varierar mellan nya och befintliga friliggande villor. Befintliga bostadshus föreslås få betala kronor, tillkommande byggrätter (friliggande) kronor. Beloppen avser prisnivån oktober 2010 och följer entreprenadindex fram till dess utbyggnad skett. Debitering sker när gatorna färdigställts och kan användas för dess ändamål (prel våren 2013). Härryda kommun avser att i vissa fall teckna avtal om gatukostnader med fastighetsägarna inom området. Anläggningsavgift för vattentjänster Avgift utgår enligt den taxa som gäller den dag debitering sker. För befintlig byggnad och för befintliga obebyggda tomter tas avgift ut när anslutningspunkt upprättats och anvisats. För ny byggrätt (tomt) som skapas i planen tas avgift ut det första datum som inträffar om antingen avstyckning sker eller då bygglov inges till kommunen. Följande exempel på anläggningsavgift kan anges, tomt om 800 kvm kr, tomt om kvm kr. Beloppen är angivna inklusive moms och avser 2011 års gällande taxa. Preliminärt sker debitering av VA-anläggningsavgiften våren Anslutningsavgift för el För uppgift om kostnad för anslutning till elnätet hänvisas till resp huvudman, Härryda Energi AB. Kommunens ekonomi Kommunens kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt dagvattenanläggning för överskottsvatten från tomterna finansieras via anläggningsavgifter för VA. Kostnaden för utbyggnad av det lokala gatunätet inom området finansieras via gatukostnader.

7 7 Kommunens kostnad för planläggning beräknas bli finansierad via planavgift i samband med ansökan om bygglov. Mark som kommunen ska förvärva för att ingå i gata eller annan allmän platsmark (naturområde) ska ersättas utifrån expropriationslagens regler. Det innebär att ersättningen ska bestämmas till det belopp som motsvarar det minskade värde fastigheten får när marken avstås. I vissa fall, om en fastighet får stor nytta av planen (flera nya byggrätter), kan det vara skäligt att allmänplatsmark avstås utan ersättning. Lantmäterikostnader Uppgift om kostnader för lantmäteriförrättning, t ex avstyckning eller fastighetsreglering (gränsjustering), kan fås från lantmäterimyndigheten. Grovt räknat kan man utgå från att avstyckning av en tomt kostar mellan kr. En enkel fastighetsreglering berörande två fastigheter kostar ungefär lika mycket. Exploateringsavtal med Landvetter 4:45 m fl Kommunen avser att teckna exploateringsavtal med ägarna till fastigheterna Landvetter 3:3, 3:4, 3:27 och 4:45. Exploateringsavtalet reglerar frågor som tex, överlåtelse av allmänplatsmark, marköverföringar för att skapa tomter. Kommunens ekonomi Kommunens kostnader för utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt dagvattenanläggningar för överskottsvatten från tomterna finansieras via anläggningsavgifter för VA. Kostnaden för utbyggnad av det lokala gatunätet inom området finansieras via gatukostnader. Kommunens kostnad för planläggning beräknas bli finansierad via planavgift i samband med ansökan om bygglov. Mölnlycke i januari 2011 Sektorn för Samhällsbyggnad Mark och bostad David da Cruz Markingenjör

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer