Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25"

Transkript

1 Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Claës-L Ljung (M), 1:e vice ordförande Ingemar Johansson (C) Jan Dickens (S) Björn Jönsson (S) Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Daniel Bernhardt (KD) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Oskar Åhrén, utredningssekreterare, Mattias Skoog, informatör, Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, , , 303 Johan Risholm, planarkitekt, 294 Lena Nylander, planarkitekt, 294 Jörgen Högdin, mark-, och exploateringsingenjör, Anneli Ask, utredningssekreterare, 297 Patrik Annervi, säkerhetsansvarig, 298 Margareta Gunnarsson, projektledare, 299, 303 William Hedman, ekonomichef, 302 Paulina Claesson, controller, 302 Malin Larsson, controller, 302 Susanne Gustafsson, controller, 302 Paragrafer Justering Ordföranden samt Jan Dickens Underskrifter Sekreterare... Oskar Åhrén Ordförande... Mari-Louise Wernersson

2 Justerare... Jan Dickens Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Oskar Åhrén 2 (18)

3 294 Handelspolicy. Dnr KS Arbetsutskottet beslutar 1 Godkänna förslag till Handelspolicy för Falkenbergs kommun och skicka förslaget på remiss. 2 Anteckna att torghandeln ska värnas och utredas separat. 3 Anteckna informationen om övriga pågående arbeten med att utveckla stadskärnan och centrum. sunderlag Förslag till Handelspolicy för Falkenbergs kommun, Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag, daterat Sammanfattning av ärendet Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny handelspolicy med utgångspunkt från handelsutredningen Handeln i Falkenberg (NIRAS ). Som bilaga till handelsutredningen finns Tillgänglighetsstudie dagligvaror Falkenbergs stad (NIRAS ). Förslaget till Handelspolicy baseras på de slutsatser och rekommendationer som handelsutredningen redovisar. Förslaget till Handelspolicy ska vara ett tydligt dokument för kommunens viljeinriktning vad gäller utveckling av staden och kommunen. Den ska integreras och vara ett stöd i kommunens planering, vid dialog med fastighetsägare, medborgare och näringsidkare samt tillämpas vid detaljplanläggning och bygglovprövning. Ekonomi På sikt förväntas kommunens ekonomi stärkas genom fortsatt utveckling av handel och service i staden och i kommunen. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny handelspolicy med utgångspunkt från handelsutredningen Handeln i Falkenberg (NIRAS ). Policyn ska ersätta befintlig handelspolicy som antogs Det övergripande målet är att Falkenbergs stad och kommun fortsatt ska utvecklas och växa för en hållbar framtid. Handelsutredningen visar tydligt på att för att få en levande, dynamisk och trivsam stadskärna krävs en satsning på centrum, oavsett eventuella etableringar av shoppingcentra i halvexterna lägen. Kommunen bör tillsammans med fastighetsägare och verksamhetsutövare satsa hårt på att knyta ihop handeln i centrum och skapa nya ytor för de butiker som vill etablera sig, främst inom shopping. Detta bedöms vara relativt bråttom. 3 (18)

4 Övervägande Handelspolicyn föreslår att sällanköpshandel inom Falkenbergs stad i första hand ska koncentreras till två primära handelsområden; stadskärnan/centrum och det halvexterna läget vid Tånga handelsområde. Stadsbyggnadskontoret är medveten om pågående planarbete för kv Bacchus1 m fl där planförslaget innehåller en möjlighet att ha handel. Handelsutredningen ( ) pekar på faran att etablera sällanköpshandel (shopping) i det perifera läget och med den föreslagna volymen. Skulle det genomföras, kan det på sikt bli ett hot mot handeln i centrum. Planerad sällanköps- och volymhandel vid Tånga-området kan, rätt sammansatt, enligt handelsutredningen bli positiv för stadskärnan. Kunderna gör färre inköpsresor till grannkommunerna om utbudet i Falkenberg blir mer komplett. Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunen styrmöjligheterna av handelsetableringar genom översiktsplan, detaljplan och bygglov. Vad avser styrning av varugrupper finns i praktiken endast möjligheten att reglera livsmedelshandel respektive skrymmande varor genom detaljplan som juridiskt dokument. Den rådande trenden med branschglidning medför dock att många butiker idag säljer både skrymmande och icke skrymmande varor från alla varugrupper. Det påverkar möjligheten att med PBL som medel avstyra mindre lämpliga lokaliseringar. Arbetet med att förädla och utveckla stadskärnan och centrum pågår på flera olika plan. Ett fastighetsägarnätverk har bildats för att underlätta dialog och samverkan. Innerstadsföreningen är sammankallande i projektet Attraktivt centrum. Ett visionsarbete tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och kommunen för att visa på möjligheter och förslag till åtgärder. Visionsrapporten bedöms vara klar jan/febr Pågående detaljplanearbeten för bland annat kv Hjulet syftar till att skapa fler bostäder i centrum och ytterligare lokaler för kommersiella ändamål. Som en del i kommunens arbete och ansvar med de offentliga rummen i stadskärnan finns projektet Människors mötesplatser i ett idéskede. Utkastet till projektbeskrivning tar sin utgångspunkt i det byggnadsminnesförklarade Rådhustorget med fasader och utmaningen att hantera de arkitekturhistoriska värdena vid förnyelse av användningen av omgivande lokaler samt torgrummet. Yrkande och beslut Jan Dickens (S) yrkar att andra punkten i beslutsförslaget ska ändra till följande: 1 Anteckna att torghandeln ska värnas och utredas separat. Ordförande ställer proposition på yrkande gentemot kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. 4 (18)

5 295 Försäljning av fastigheten Skrea 14:33 till Kärnhem Halland AB. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna förslag till köpekontrakt för delar av fastigheten Skrea 14:33 med Kärnhem Halland AB, baserat på exploateringsavtal för detaljplan för Skrea 14:8 mfl. 2 Godkänna att Kärnhem ges rätt att förvärva övriga objekt, som beskrivs i punkten marköverlåtelser i exploateringsavtal nr:190, till den 1 januari sunderlag Förslag till köpekontrakt med Kärnhem Halland AB upprättat av SBK Exploateringsavtal med Kärnhem Halland AB (nr 190)- tecknat Stadsbyggnadskontorets yttrande Sammanfattning av ärendet Godkännande av förslag till köpekontrakt med Kärnhem Halland AB. Köpekontraktet innebär att kommunen säljer planlagd mark för småbostadsändamål i enlighet med ingånget exploateringsavtal. Exploateringsavtalet tecknades i samband med att detaljplanen för området antogs Köpekontraktet med Kärnhem Halland AB innebär att fastigheten Skrea 14:33 säljs för en köpeskilling om kr med tillträdesdag den 1 december Kärnhem avser att bebygga fastigheten med ett grupphusområde om 15 småhus och därefter bilda en bostadsrätt för detta område. Köpeskillingens storlek i köpekontraktet följer vad som anges i exploateringsavtalet. Utöver köpeskillingen har exploatören bekostat detaljplaneläggningen och fastighetsbildningen och ska bekosta iordningställande på allmän platsmark (gator, gång- och cykelväg mm), omprövning av vägförening, mm. Kärnhem bekostar även iordningställandet av nya ridstigar och omstängsling av hage som föranletts av bostadsexploateringen. I övrigt innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor. I exploateringsavtalet ges Kärnhem rätt att förvärva ytterligare mark av kommunen för sammantaget 22 friliggande bostäder. Skulle förvärvet skett 2012 hade köpeskillingen för dessa områden varit ca 4,1 miljoner (uppräknas med KPI från 2007). Enligt exploateringsavtalet har Kärnhem två år på sig, efter att detaljplanen vann laga kraft, att förvärva marken av kommunen. Detta innebär att Kärnhem senast måste förvärvat all mark av kommunen. Då fastighetsmarknaden är något trög för tillfället begär Kärnhem förlängning av den tiden till den 1 januari Stadsbyggnadskontoret anser att förlängningen av tiden är rimlig. 5 (18)

6 296 Borgensförbindelse med Knölabergets samfällighetsförening för nybyggnation av servicebyggnad. Dnr KS Arbetsutskottet beslutar 1 Ge ekonomikontoret samt stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en borgensförbindelse samt ett avtal om säkerhetsöverlåtelse med Knölabergets samfällighetsförening i syfte att underlätta föreningens uppförande av servicebyggnad. 2 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upplåta de två badstugeplatserna nr 104 B och 228 till Knölabergets samfällighetsförening from den 14 mars sunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande, daterat Skrivelse från Knölabergets samfällighetsförening Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KS , , om skrivelse från Knölabergets samfällighetsförening. Anläggningsbeslutet Karta med de två lediga arrendeställena inritade Sammanfattning av ärendet Falkenbergs kommun äger Knölaberget 1. På marken finns 228 badstugor samt 2 äldre servicebyggnader uppförda på ofri grund. Ägarna till badstugorna arrenderar marken där stugorna är belägna av Falkenbergs kommun. Bostadsarrendena löper på femårsperioden och nuvarande period löper från till Omprövning av arrendeavtalen inför perioden till pågår. Marken runt badstugorna samt under servicebyggnaderna (som ägs av föreningen) är upplåten till Knölabergets samfällighetsförening via ett anläggningsbeslut som inte är tidsbegränsat (bildad gemensamhetsanläggning). Knölabergets samfällighetsförening är en förening vars medlemmar utgörs av bostadsarrendatorerna till badstugorna. Knölabergets samfällighetsförening har inkommit med en skrivelse, , i vilka de framställer att de önskar få en arrendetid på minst 15 år för att kunna rusta upp deras servicebyggnader. När ärendet behandlas i KSAU ( 248, dnr KS ) fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda så att förutsättningar finns för ett uppförande av ny servicebyggnad. Stadsbyggnadskontoret har uppfattat uppdraget som att visa vilka alternativ det finns att öka säkerheten för föreningen så att de kan erhålla lägre bankränta vid upptagande av lån för att uppföra ny servicebyggnad inom sitt område. Samt att diskutera med samfällighetsföreningen om vilka alternativ som finns. Som stadsbyggnadskontoret ser det finns det två alternativ som ökar säkerheten. Första alternativet är att sälja fastigheten Knölaberget 1 till samfällighetsföreningen. Detta alternativet har prövats politiskt under året och beslutet blev att inte låta samfällighetsföreningen friköpa fastigheten 6 (18)

7 Knölaberget 1. Det andra alternativet är att medge kommunal borgen för att öka säkerheten. Falkenbergs kommun brukar dock vara mycket restriktiv med att utge kommunal borgen eftersom det är ett visst risktagande. För att öka säkerheten för kommunen vid borgensåtaganden tecknas därav även ett avtal om säkerhetsöverlåtelse som innebär att låneobjektet (i det här fallet servicebyggnaden) rent juridiskt överlåts till kommunen tills lånet är återbetalt. Rent praktiskt blir det dock inga skillnader eftersom avtalet talar om att samfällighetsföreningen ansvarar och bekostar allt som rör servicebyggnaden. Det alternativ om längre arrendetid för bostadsarrendatorerna som föreslogs i samfällighetsföreningens brev ser inte stadsbyggnadskontoret som ett alternativ som innebär lägre bankränta. Däremot är det givetvis ett alternativ som ger samfällighetsföreningen och dess medlemmar större trygghet för att själva investera medel i en ny servicebyggnad. Men då arrendatorerna har fullt besittningsskydd åtnjuter de redan en stark trygghet i sitt arrendeförhållande mot kommunen. Den pågående omprövningen av arrendeavtalen är även så långt kommen att det inte går att föra in en förlängning av tiden (från 5 till 15 år) till nästa period som startar den 14 mars Utan möjlighet till detta blir först för perioden som startar och både kommunen och arrendatorerna kan påkalla en omprövning av villkoren inför den perioden. Stadsbyggnadskontoret har haft ett möte med styrelsen i Knölabergets samfällighetsförening där det ovanstående diskuterades med föreningen. Stadsbyggnadskontoret och föreningen var vid mötet överens om att det enda alternativet som i dagsläget finns för att underlätta för en ny servicebyggnad är en kommunal borgensförbindelse. Om kommunen godkänner en kommunal borgen var samfällighetsföreningens styrelse beredda att verka för att deras medlemmar godkänner de nya utskickade arrendeavtalen för perioden Enligt uppgift från Knölabergets samfällighetsförening uppgår kostnaden för att uppföra en ny servicebyggnad till ca 4 miljoner kr, dock bygger ej detta på ett konkret förslag/beräkning. Stadsbyggnadskontoret föreslår att KSAU beslutar att ge ekonomikontoret och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en borgensförbindelse och ett avtal om säkerhetsöverlåtelse. Ytterligare en fråga kom upp på mötet med föreningen. Inom Knölabergsområdet finns det två obebyggda platser som Falkenbergs kommun inte har upplåtit till någon part. Dessa två platser har kommunen haft som reservplatser. Föreningen vill arrendera dessa två platser till samma villkor som övriga arrendatorer erbjuds för perioden Stadsbyggnadskontoret ser ingen anledning att inte tillmötesgå detta om det på något sätt kan underlätta föreningens finansiering av servicebyggnad. 7 (18)

8 297 Handlingsplan för Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Att anta handlingsplan för Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet och utifrån rådande ekonomiska förutsättningar arbeta för att uppfylla den gemensamma målbilden i planen. 2 Att anta verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling av ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun. Finansiering sker inom ramen för kommunens budgeterade medel för ehälsa. sunderlag Handlingsplan , Landstings och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, Center för ehälsa i samverkan (CeHis) Verksamhetsplan 2013, För gemensam utveckling av ehälsa inom ramen för CeHis Förslag till Verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling av ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun. Bakgrund Landsting och regioner har samarbetat och finansierat gemensam ehälsoutveckling sedan För perioden har Sveriges kommuner och Landsting utarbetat förslag till fortsatt samarbete med möjlighet till inkludering av kommunsektorn. Handlingsplanen presenterades för sjukvårdsdelegationen och beredningen för esamhället den 8 mars och remitterades därefter till landsting, regioner samt till regionförbund och kommunförbund för synpunkter. Remisstiden gick ut den 12 maj. Samtliga landsting och regioner har inkommit med politiskt behandlade remissvar. Dessutom har vissa regionförbund och kommunförbund lämnat remissvar. Mot bakgrund av remissvaren har vissa revideringar gjorts i handlingsplanen. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta föreslagen handlingsplan. Parallellt med arbetet med den långsiktiga handlingsplanen har ett förslag till konkret verksamhetsplan inom ramen för Center för ehälsa i samverkan (CeHis) för 2013 utarbetats för enbart landsting och regioner att ta ställning till. Kommunstyrelsen informerades om handlingsplanen vid sitt sammanträde i oktober och gav samtidigt kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en lokal verksamhetsplan 2013 för utvecklingen av ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun. Sammanfattning av ärendet Handlingsplan , Landstings och kommuners samarbete inom ehälsoområdet I handlingsplanen läggs tonvikten på ökad medverkan från individen, smartare ehälsolösningar, samarbete över organisationsgränserna och effektivare administration. Den enskilt viktigaste frågan 8 (18)

9 är att öka varje individs möjlighet att delta mer i sin egen vård. ehälsotjänster för invånarna har starka samband med vårdgivarens professionella verksamhetsstöd och områdena behöver integreras inom en samlad IT-arkitektur för att vara effektiva. En central fråga är därför att samordna och integrera arbetet inom hela ehälsområdet. Målbild 2018 Delaktighet för individen - varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Medarbetare i vården har tillgång till samtliga uppgifter som krävs för att kunna ge högkvalitativ vård och omsorg. sfattare på olika nivåer har tillgång till bra underlag för faktabaserade beslut. Handlingsplanen ska leda till att bestämda mål uppfylls. För att få en rimlig fördelning i tiden bör målen beskrivas och anges per år. I varje kommande årlig verksamhetsplan kommer uppföljning och nödvändiga aktualiseringar av målen att göras. Bland målen ur invånarperspektiv kan nämnas: 100% av invånarna kan år 2017 nå sin journalinformation för all vård och omsorg via Mina ehälsotjänster. 60% av invånarna använder 2017 Mina ehälsotjänster (inkl rådgivning via telefon) som sin första kontakt med vården De infrastrukturella målen är: Säkerhetstjänsterna för säker inloggning till vården och omsorgen har år 2014 utvecklats till att tillgodose krav för all vård och omsorg. 100 % av de gemensamma ehälsotjänsterna har år 2016 en drifttillgänglighet och säkerhet som i princip motsvarar 100% tillgång för användarna. Vad bör göras gemensamt innehåll och principer Stora delar av ehälsoutvecklingen bör göras gemensamt och det grundläggande är det som innehållsmässigt beslutas dels i denna långsiktiga handlingsplan, dels i de årliga verksamhetsplanerna. Det ska finnas en flexibilitet så att områden kan tillföras eller avföras från den gemensamma agendan. Principerna för det gemensamma arbetet bör vara: Återanvändande av redan genomförda investeringar Huvudmän som vill gå före och utveckla tjänster ska kunna göra det om tjänsterna ställs till övriga huvudmäns förfogande Andra områden utöver ehälsa ska kunna inrymmas Samarbete i mindre konstellationer ska stödjas och underlättas Huvudmän ska kunna ta gemensamt ansvar för olika delar av ehälsotjänster och andra ITtjänster Komplett genomförandeansvar från utvecklingsstart till färdigt införande. Bedömningen av vad som bör göras gemensamt görs ytterst av ledningarna inom varje huvudman. Organisation och styrning Den politiska styrningen över ehälsofrågorna behöver stärkas och tydliggöras. Center för ehälsa i samverkan (CeHis) styrs och finansieras för närvarande av ett avtal mellan samtliga landsting /regioner och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Följande principer föreslås: CeHis uppdrag vidgas så att samtliga huvudmän, det vill säga landsting/regioner och kommuner, inbjuds vara intressenter, det vill säga finansiärer och därmed 9 (18)

10 beslutsfattare av gemensam utveckling via CeHis. CeHis utgör samarbetsform för utveckling av ehälsa och övriga IT-frågor kopplade till vård och omsorg, där intressenterna avser att samarbeta. Kommunerna bereds därigenom möjlighet att delta på samma villkor som landsting/regioner. CeHis kansliorganisation integreras i SKL:s nyligen inrättade Center för esamhället (CeSam). På detta sätt skapas goda förutsättningar för samordning och återanvändning av gjorda investeringar mellan olika delar av landstings/regioners och kommuners uppdrag inom andra samhällssektorer. Finansiering och ekonomimodell ehälsoutvecklingen kräver omfattande omställningsinvesteringar under hela perioden fram till Under tidigare år har staten gett stöd till landstingens/regionernas utvecklingsprojekt. Även kommunernas utveckling har getts stöd, men i mindre omfattning. Det är inte sannolikt att räkna med att detta stöd kan fortsätta i samma form och på samma nivå; inte heller att eventuella ekonomiska tillskott kan inkluderas i planeringen i förväg. Följande ekonomimodell föreslås: Införande hos varje intressent betalas av denne Drift och förvaltning av färdigutvecklade ehälsotjänster upphandlas/beställs av CeHis på intressenternas uppdrag. Vissa tjänster kan förvaltas av en enskild intressent på samtligas vägnar, andra bör konkurrensutsättas. Intressenterna betalar gemensamt via Center för ehälsa i samverkan (CeHis) för gemensamma utvecklingsprojekt enligt årlig verksamhetsplan och för verkställande beställarfunktion inklusive informationssamordning och arkitektursamordning Verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling av ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun Den nationella handlingsplanen ska leda till att bestämda mål ska uppfyllas. För att få en rimlig fördelning i tiden beskrivs och anges målen per år. Uppföljningar och nödvändiga aktualiseringar sker i den årliga verksamhetsplanen. Den lokala verksamhetsplanen för 2013 innehåller mål/delmål som är gemensamma med Region Halland och övriga hallandskommuner samt mål som gäller för Falkenbergs kommun. Högsta prioritet är att öka nyttan av gjorda investeringar. De gemensamma målen/delmålen härrör från Verksamhetsplan 2013 inom ramen för Center för ehälsa i samverkan (CeHis) och berör tre prioriterade utvecklingsområden Informationsstruktur utveckling, kommunicering, utbildning inom äldreomsorgen och inom stöd till personer med funktionsnedsättning. En förstudie genomförs under 2012 i inom hallandskommunerna för att bestämma inom vilka områden det är lämpligt att påbörja projekt med gemensam informationsstruktur Teknisk infrastruktur tillgängliggörande av Nationell Patientöversikt (NPÖ) till kommunerna och privata vårdgivare samt anpassning av säkerhetstjänsterna SITHS (identifieringstjänst) och HSA (katalogtjänst) till den kommunala vården och omsorgen. Gemensam utveckling av e-tjänstplattform mellan Region Halland och hallandskommunerna. Ökat erfarenhetsutbyte inventering av möjliga områden för samarbete och samverkan, gemensam projektmodell, förstudie gemensam modell för systemförvaltning, förstudie gemensam informationssäkerhetsmodell, projektkontor för gemensamma projekt, gemensamma konferenser och seminarier. 10 (18)

11 De lokala målen för Falkenberg inkluderar bl a införandet av säker inloggning till verksamhetssystemen inom handikappomsorgen och hälso-och sjukvården med hjälp av katalogtjänst HSA och identifieringstjänsten SITHS samt fortsatt förvaltning och vidareutveckling av infrastrukturtjänsterna inom äldreomsorgen. Ekonomi Kommunens ambition är att utifrån rådande ekonomiska förutsättningar arbeta för att uppfylla målbilden i Handlingsplan Finansieringen av verksamhetsplan 2013 sker genom statliga stimulansbidrag, nationell gemensam finansiering och genom lokal egen finansiering från intressenterna. Till den egna finansieringen hör bland annat anpassning av IT-teknik, personalkostnader för medverkan i utvecklingsarbete, utbildning m.m. och finansieras i första hand inom ramen för kommunens budgeterade medel för ehälsa. Huvudelen av aktiviteterna i planen kommer att ske utifrån separata uppdragsdirektiv från chefsgrupp Halland. Övervägande Sveriges kommuners och landstings styrelse har beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta förslag till Handlingsplan för 2013 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Kommunstyrelsen informerades om handlingsplanen vid sammanträdet i oktober och gav samtidigt kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en lokal verksamhetsplan Förslag till verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun föreligger nu. 298 Plan för krisberedskap. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anta ny plan för krisberedskapen i Falkenbergs kommun Krisberedskap, enligt lag (2006:554) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2 Tidigare Krisledningsplan antagen av kommunfullmäktige , upphör att gälla. sunderlag Plan för Krisberedskap Sammanfattning av ärendet Inför varje ny mandatperiod skall en ny krisberedskapsplan fastställas av kommunfullmäktige. Den nya planen som framtagits redovisar Falkenbergs kommuns viljeinriktning om vad kommunen har för avsikt att uppnå i sitt arbete med krisberedskap. Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder förebygga, motstå och hantera krissituationer. Detta genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris. 11 (18)

12 Utgångspunkten i kommunens krisberedskapsplan är att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att grundläggande och samhällsviktiga funktioner upprätthålls även vid en svår påfrestning. Kommunen har i dessa frågor ansvar för sin egen sårbarhet och förmåga samt för att samordna kommunens geografiska område. Arbetet med krisberedskap inom kommunen kan delas in i två delar. 1. Varje förvaltning ansvarar för och driver sitt eget krisberedskapsarbete på lokal nivå 2. En kommunövergripande samordningsfunktion fungerar som stöd och svarar för det kommungemensamma ledningsarbetet såväl i planeringsprocessen som under en pågående händelse Hur Falkenbergs kommun skall organisera sin förmåga presenteras i detalj i kommunens ledningsoch informationsplan. Ekonomi et påverkar inte kommunens ekonomi Övervägande I Sveriges krishanteringssystem är kommunens uppgift att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls. Kraven på Sveriges kommuner enligt samhällets krishanteringssystem bygger på att kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens verksamheter. Kommunen har en planering för hur risker och sårbarheter skall undanröjas eller minskas. Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse. Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarheter samt verka för samordning före, under och efter en händelse inom kommunens geografiska område. Den nya plan som finns framtagna tydliggör kommunens och dess förvaltningars och bolags roll i krishanteringssystemet och bygger på ett underifrånperspektiv utifrån följande principer: ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig. närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället Tanken är att denna plan skall kunna leva längre över tiden medan det ständigt kan ske förändringar i hur kommunen kommer att leda och organisera sitt krisledningsarbete. I dessa riktlinjer finns även krisledningsnämndens arbete beskrivit i grova drag. För mer detaljering, se särskilt reglemente för krisledningsnämnden som finns framtaget och beslutat av kommunfullmäktige. Som en del i denna plan finns det framtaget en lednings- och informationsplan som närmare beskriver hur kommunen skall arbeta vid en händelse. Lednings- och informationsplanen kan även användas i tillämpliga delar vid höjd beredskap efter en anpassningsperiod beslutad av regeringen. Vad som inte gäller, vid höjd beredskap, är reglementet för Falkenbergs kommuns krisledningsnämnd. Vid höjd beredskap tillämpas Lag (1988:97) om förfarandet hos kommuner, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 12 (18)

13 Kommunens övergripande arbete inom områdena trygghet, säkerhet och hälsofrämjande insatser styrs inte i detta dokument och av annan lagstiftning, Lagen om skydd mot olyckor. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska kommunen ha ett handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är framtaget av Räddningstjänsten Väst och omfattar så väl kommunens förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande (operativa) verksamheten. 299 Prioteringar av inriktningar för kommande EU-projekt (WEPA) Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta prioritera följande inriktningar för framtida EUprojekt: 1. Hållbarhet - Personal: Validering av ekonomibiträden till kockar, certifiering av städpersonal. Nyrekrytering- Hur får vi ungdomar att välja oss? (1.2.4) sammanslaget med Kommunen - en attraktiv arbetsgivare (1.1.2) 2. Kvalitetssäkring (1.3.2) 3. Trygghet i skolan - en grund för lärande (1.4.2) sammanslaget med Vikten av god kommunikation mellan skola och hem (1.4.5) 4. Främja högre utbildning i Falkenbergs kommun (1.4.6) 5. Språket - nyckeln till lyckad integration (1.5.1) 6. Unga ledare inom föreningsliv (1.5.2) sammanslaget med Mentorskap i föreningslivet för individer i utanförskap, för att växa som människor, i självförtroende, hitta ny livslust (1.6.2) 7. Lönearbete och en meningsfull sysselsättning för personer med försörjningsstöd (1.6.1) 8. Verksamhet anpassad för personer med Neuropsykiatriska funktionshinder inkl ADHD (1.6.3) 9. Strategi för energieffektivisering av befintliga byggnader ( ) sammanslaget med Energieffektiva renoveringar ( ) 10. Utveckla användandet av vätgas som fordonsbränsle i Falkenberg ( ) sammanslaget med Utveckla användandet av förnybara drivmedel som t ex fordonsbränsle i Falkenberg ( ) 11. Utveckla miljöanpassad godshantering ( ) 12. Utveckla, samverka och informera om vattendirektivet och biologisk mångfald ( ) 13. Kvarboende av äldre (2.6.1) 14. Levande stadskärna (2.6.2) 15. Spontana mötesplatser för kultur och idrott (2.6.5) 16. Metodutveckling för att åstadkomma bättre ungdomsdemokrati i Falkenbergs kommun (2.7.2) sunderlag Sammanställning av förslag till WEPA-inriktningar. Den gruppering, i verksamhetsutveckling respektive samhälle med underrubriker, som gjorts av inriktningarna, är endast avsedd för att underlätta att överblicka det omfattande materialet. 13 (18)

14 Sammanfattning av ärendet I kommunens policy för internationellt arbete konstateras att ett medvetet internationellt engagemang gagnar både den egna verksamhetsutvecklingen, ekonomisk tillväxt, ökad attraktionskraft och bidrar till förståelse av kulturella skillnader, ökad solidaritet och mångfald i det lokala samhället. Frågan är hur kommunen kan ta tillvara de möjligheterna som EUs olika program erbjuder så att de bidrar till kommunens långsiktiga utveckling av verksamhet och de övergripande målen? På vilka grunder ska beslut tas om att delta i EU-samarbeten, hur ska projektidéer och förfrågningar om deltagande prioriteras? Kommun använder sig av West Swedens tjänst, WEPA (West Sweden EU-projektanalys) för att analysera möjligheterna att genom något av EUs program realisera förslag till projektinriktningar inom utvecklingsområden förankrade i kommunens politiska visioner och lånsiktiga utvecklingsmål. Analysen omfattar ca 10 (10 15) inriktningar som prioriterats av KS. Genom att begränsa antalet ska både fokus och mångfald erhållas. Resultatet av analysen ska sedan ligga till grund för beslut om vilka inriktningar som i ett första skede ska bearbetas vidare till projektansökningar och/eller deltagande som partner i befintliga projektansökningar. Ekonomi Prioriteringen har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi Övervägande I WEPA-processen har samtliga förvaltningar och kommunala bolag kommit med förslag till inriktningar. Totalt har 74 förslag kommit in. För att förslagen skall var väl förankrade har de behandlats i respektive nämnd eller bolagsstyrelse. Även om endast inriktningar kommer att analyseras vidare inom ramen för den pågående WEPA-processen, visar det sammanlagda resultatet på vilja och engagemang till utveckling och är en värdefull sammanställning av utvecklingsområden som diskuterats både bland tjänstemän och förtroendevalda. Den pågående WEPA-processen är ett första steg i ett strukturerat utvecklingsarbete inom ramen för EU-projekt där det internationella samarbetet har ett mervärde. 300 Medborgarförslag om kulturmärkning av danspalatset Centrum, Långås. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kultur- och fritidnämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande. 2 Till förslagsställaren överlämna kultur- och fritidnämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande. 14 (18)

15 sunderlag sförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Yttrande stadsbyggnadskontoret, Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren föreslår att kommunen ska arbeta för att kulturmärka danspalatset Centrum, Långås. Byggnadens interiör är välbevarad och renoveringar har utförts under 1990-talet med syfte att återställa danslokalen till ursprungligt uttryck. Exteriört har byggnaden däremot genomgått kraftiga förandringar, där fasaden bland annat klätts in i korrugerad plåt vilket förändrat dess yttre karaktärsdrag. Den ursprungliga funktionen som dansbana har upphört och lokalen används idag för andra ändamål. Kultur- och fritidnämnden och stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i ärendet: Kultur- och fritidsnämnden anser att de omfattande exteriöra förändringarna som gjorts, att byggnaden inte är upptagen i länsstyrelsens och kommunernas bebyggelseinventering samt att byggnaden idag inte används för sin ursprungliga funktion sammantaget inte ger anledning att föreslå att danspalatset Centrum, Långås, ska kulturmärkas. Stadsbyggnadskontoret anser inte att det finns anledning att kulturmärka danspalatset Centrum, Långås. Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Kommunledningskontoret instämmer i kultur- och fritidsnämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande. 301 Medborgarförslag om uppsättande av cykelpump i anslutning till nya cykelparkeringen på Stortorget. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till förslagställaren meddela att fullmäktige redan behandlat aktuell frågeställning positivt. 2 Förslaget ska därmed anses behandlat. sunderlag sförslag Medborgarförslag, (18)

16 Tekniska nämndens beslut Kommunfullmäktiges beslut Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att kommunen ska sätta upp en cykelpump i anlutning till cykelparkeringen på Stortorget. Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig i frågan och anför i huvudsak att det för tillfället pågår en ombyggnad av Stortorget där det planeras att placeras ut en cykelpump i nordvästra hörnet på torget. Orsaken till en att cykelpump planeras på Stortorget i samband med ombyggnationen är att en motion från Gerry Norberg (S) om tryckluftsdrivna cykelpumpar bifallits av kommunfullmäktige Ekonomi Medel är anvisade för åtgärden och belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar. Övervägande Kommunledningskontoret delar förslagställerens uppfattning att kommunen ska främja cyklandet i Falkenbergs kommun. 302 Budget 2013, budgetramar 2014 samt kommunplan Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun 2013 till per skattekrona. 2 Godkänna driftbudget för 2013 enligt kommunstyrelsens förslag. 3 Godkänna budgetramar för 2014 enligt kommunstyrelsens förslag dock med möjlighet till omprövning enligt beskrivning i avsnitt Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad. 4 Godkänna plan för driftbudget 2015 enligt kommunstyrelsens förslag. 5 Godkänna budget för investeringar och exploateringsverksamhet 2013 enligt kommunstyrelsen förslag. 6 Godkänna plan för investeringar och exploateringsverksamhet enligt kommunstyrelsens förslag. 7 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2013 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt kr. 16 (18)

17 8 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2013 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som uppsäges eller förfaller till betalning under Fastställa internräntan för 2013 till 3 %. 10 Fastställa räntan på internreverser, som upprättats vid bildande av Stadshus AB-koncernen, till 5 % för Fastställa att partistödet för 2013 ska utgå med ett grundbidrag om kr per parti som är representerat i kommunfullmäktige samt med ett bidrag per mandat om kr. 12 Godkänna principer för uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål samt redovisning av åtgärder enligt beskrivning i avsnitt Visioner och övergripande mål. 13 Uppdra åt nämnderna att utifrån driftbudget 2013 redovisa verksamhetsplan för 2013 till kommunstyrelsen. 14 Lämna särskilda uppdrag till nämnder enligt förteckning i avsnitt Uppdrag till kommunens nämnder. 15 Godkänna att Falkenbergs kommun beviljar lån om ytterligare kr till Slöinge Tennisklubb inom projektet finansiella investeringar föreningslån. 16 Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun har redovisats i budgetdokumentet. sunderlag Budgetberedningens förslag till budget 2013, budgetramar 2014, kommunplan 2015 samt investerings- och exploateringsbudget. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget 2013, budgetramar 2014, kommunplan 2015 samt investerings- och exploateringsbudget föreligger. Yrkande Mari-Louise Wernersson (C), Claës-L Ljung (M) och Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till Budget 2013, budgetramar 2014 samt kommunplan Anteckning Daniel Bernhardt (KD) ställer sig positiva till budgeten. 303 Inkommande ärenden. Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, informerar om prospekteringen av förskolorna Skogstorp 4:112 och Wirén (18)

18 Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, informerar om de energikrav som kommer gälla för krav som kommer gälla för offentliga lokaler från Margareta Gunnarsson, projektledare, informerar om Herting-projektet. Dnr KS Kurser/anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser m m, daterad Bilaga AU 304/12 18 (18)

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 1 (15) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 1 (10) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ingemar Johansson (c), ordförande Bill Andersson (s),

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remiss - Förslag avseende landsting, regioner och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Landstinget i Jönköpings län har av Sveriges Kommuner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 250 Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna information om amorterings- och räntefria lån till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får en kort

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 150 Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2009-09-22 Sammanträdestid 08.30 11.35

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2009-09-22 Sammanträdestid 08.30 11.35 Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2009-09-22 Sammanträdestid 08.30 11.35 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer