Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25"

Transkript

1 Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Claës-L Ljung (M), 1:e vice ordförande Ingemar Johansson (C) Jan Dickens (S) Björn Jönsson (S) Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Daniel Bernhardt (KD) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Oskar Åhrén, utredningssekreterare, Mattias Skoog, informatör, Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, , , 303 Johan Risholm, planarkitekt, 294 Lena Nylander, planarkitekt, 294 Jörgen Högdin, mark-, och exploateringsingenjör, Anneli Ask, utredningssekreterare, 297 Patrik Annervi, säkerhetsansvarig, 298 Margareta Gunnarsson, projektledare, 299, 303 William Hedman, ekonomichef, 302 Paulina Claesson, controller, 302 Malin Larsson, controller, 302 Susanne Gustafsson, controller, 302 Paragrafer Justering Ordföranden samt Jan Dickens Underskrifter Sekreterare... Oskar Åhrén Ordförande... Mari-Louise Wernersson

2 Justerare... Jan Dickens Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Oskar Åhrén 2 (18)

3 294 Handelspolicy. Dnr KS Arbetsutskottet beslutar 1 Godkänna förslag till Handelspolicy för Falkenbergs kommun och skicka förslaget på remiss. 2 Anteckna att torghandeln ska värnas och utredas separat. 3 Anteckna informationen om övriga pågående arbeten med att utveckla stadskärnan och centrum. sunderlag Förslag till Handelspolicy för Falkenbergs kommun, Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag, daterat Sammanfattning av ärendet Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny handelspolicy med utgångspunkt från handelsutredningen Handeln i Falkenberg (NIRAS ). Som bilaga till handelsutredningen finns Tillgänglighetsstudie dagligvaror Falkenbergs stad (NIRAS ). Förslaget till Handelspolicy baseras på de slutsatser och rekommendationer som handelsutredningen redovisar. Förslaget till Handelspolicy ska vara ett tydligt dokument för kommunens viljeinriktning vad gäller utveckling av staden och kommunen. Den ska integreras och vara ett stöd i kommunens planering, vid dialog med fastighetsägare, medborgare och näringsidkare samt tillämpas vid detaljplanläggning och bygglovprövning. Ekonomi På sikt förväntas kommunens ekonomi stärkas genom fortsatt utveckling av handel och service i staden och i kommunen. Bakgrund Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny handelspolicy med utgångspunkt från handelsutredningen Handeln i Falkenberg (NIRAS ). Policyn ska ersätta befintlig handelspolicy som antogs Det övergripande målet är att Falkenbergs stad och kommun fortsatt ska utvecklas och växa för en hållbar framtid. Handelsutredningen visar tydligt på att för att få en levande, dynamisk och trivsam stadskärna krävs en satsning på centrum, oavsett eventuella etableringar av shoppingcentra i halvexterna lägen. Kommunen bör tillsammans med fastighetsägare och verksamhetsutövare satsa hårt på att knyta ihop handeln i centrum och skapa nya ytor för de butiker som vill etablera sig, främst inom shopping. Detta bedöms vara relativt bråttom. 3 (18)

4 Övervägande Handelspolicyn föreslår att sällanköpshandel inom Falkenbergs stad i första hand ska koncentreras till två primära handelsområden; stadskärnan/centrum och det halvexterna läget vid Tånga handelsområde. Stadsbyggnadskontoret är medveten om pågående planarbete för kv Bacchus1 m fl där planförslaget innehåller en möjlighet att ha handel. Handelsutredningen ( ) pekar på faran att etablera sällanköpshandel (shopping) i det perifera läget och med den föreslagna volymen. Skulle det genomföras, kan det på sikt bli ett hot mot handeln i centrum. Planerad sällanköps- och volymhandel vid Tånga-området kan, rätt sammansatt, enligt handelsutredningen bli positiv för stadskärnan. Kunderna gör färre inköpsresor till grannkommunerna om utbudet i Falkenberg blir mer komplett. Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunen styrmöjligheterna av handelsetableringar genom översiktsplan, detaljplan och bygglov. Vad avser styrning av varugrupper finns i praktiken endast möjligheten att reglera livsmedelshandel respektive skrymmande varor genom detaljplan som juridiskt dokument. Den rådande trenden med branschglidning medför dock att många butiker idag säljer både skrymmande och icke skrymmande varor från alla varugrupper. Det påverkar möjligheten att med PBL som medel avstyra mindre lämpliga lokaliseringar. Arbetet med att förädla och utveckla stadskärnan och centrum pågår på flera olika plan. Ett fastighetsägarnätverk har bildats för att underlätta dialog och samverkan. Innerstadsföreningen är sammankallande i projektet Attraktivt centrum. Ett visionsarbete tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och kommunen för att visa på möjligheter och förslag till åtgärder. Visionsrapporten bedöms vara klar jan/febr Pågående detaljplanearbeten för bland annat kv Hjulet syftar till att skapa fler bostäder i centrum och ytterligare lokaler för kommersiella ändamål. Som en del i kommunens arbete och ansvar med de offentliga rummen i stadskärnan finns projektet Människors mötesplatser i ett idéskede. Utkastet till projektbeskrivning tar sin utgångspunkt i det byggnadsminnesförklarade Rådhustorget med fasader och utmaningen att hantera de arkitekturhistoriska värdena vid förnyelse av användningen av omgivande lokaler samt torgrummet. Yrkande och beslut Jan Dickens (S) yrkar att andra punkten i beslutsförslaget ska ändra till följande: 1 Anteckna att torghandeln ska värnas och utredas separat. Ordförande ställer proposition på yrkande gentemot kommunledningskontorets förslag och finner det antaget. 4 (18)

5 295 Försäljning av fastigheten Skrea 14:33 till Kärnhem Halland AB. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna förslag till köpekontrakt för delar av fastigheten Skrea 14:33 med Kärnhem Halland AB, baserat på exploateringsavtal för detaljplan för Skrea 14:8 mfl. 2 Godkänna att Kärnhem ges rätt att förvärva övriga objekt, som beskrivs i punkten marköverlåtelser i exploateringsavtal nr:190, till den 1 januari sunderlag Förslag till köpekontrakt med Kärnhem Halland AB upprättat av SBK Exploateringsavtal med Kärnhem Halland AB (nr 190)- tecknat Stadsbyggnadskontorets yttrande Sammanfattning av ärendet Godkännande av förslag till köpekontrakt med Kärnhem Halland AB. Köpekontraktet innebär att kommunen säljer planlagd mark för småbostadsändamål i enlighet med ingånget exploateringsavtal. Exploateringsavtalet tecknades i samband med att detaljplanen för området antogs Köpekontraktet med Kärnhem Halland AB innebär att fastigheten Skrea 14:33 säljs för en köpeskilling om kr med tillträdesdag den 1 december Kärnhem avser att bebygga fastigheten med ett grupphusområde om 15 småhus och därefter bilda en bostadsrätt för detta område. Köpeskillingens storlek i köpekontraktet följer vad som anges i exploateringsavtalet. Utöver köpeskillingen har exploatören bekostat detaljplaneläggningen och fastighetsbildningen och ska bekosta iordningställande på allmän platsmark (gator, gång- och cykelväg mm), omprövning av vägförening, mm. Kärnhem bekostar även iordningställandet av nya ridstigar och omstängsling av hage som föranletts av bostadsexploateringen. I övrigt innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor. I exploateringsavtalet ges Kärnhem rätt att förvärva ytterligare mark av kommunen för sammantaget 22 friliggande bostäder. Skulle förvärvet skett 2012 hade köpeskillingen för dessa områden varit ca 4,1 miljoner (uppräknas med KPI från 2007). Enligt exploateringsavtalet har Kärnhem två år på sig, efter att detaljplanen vann laga kraft, att förvärva marken av kommunen. Detta innebär att Kärnhem senast måste förvärvat all mark av kommunen. Då fastighetsmarknaden är något trög för tillfället begär Kärnhem förlängning av den tiden till den 1 januari Stadsbyggnadskontoret anser att förlängningen av tiden är rimlig. 5 (18)

6 296 Borgensförbindelse med Knölabergets samfällighetsförening för nybyggnation av servicebyggnad. Dnr KS Arbetsutskottet beslutar 1 Ge ekonomikontoret samt stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en borgensförbindelse samt ett avtal om säkerhetsöverlåtelse med Knölabergets samfällighetsförening i syfte att underlätta föreningens uppförande av servicebyggnad. 2 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upplåta de två badstugeplatserna nr 104 B och 228 till Knölabergets samfällighetsförening from den 14 mars sunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande, daterat Skrivelse från Knölabergets samfällighetsförening Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KS , , om skrivelse från Knölabergets samfällighetsförening. Anläggningsbeslutet Karta med de två lediga arrendeställena inritade Sammanfattning av ärendet Falkenbergs kommun äger Knölaberget 1. På marken finns 228 badstugor samt 2 äldre servicebyggnader uppförda på ofri grund. Ägarna till badstugorna arrenderar marken där stugorna är belägna av Falkenbergs kommun. Bostadsarrendena löper på femårsperioden och nuvarande period löper från till Omprövning av arrendeavtalen inför perioden till pågår. Marken runt badstugorna samt under servicebyggnaderna (som ägs av föreningen) är upplåten till Knölabergets samfällighetsförening via ett anläggningsbeslut som inte är tidsbegränsat (bildad gemensamhetsanläggning). Knölabergets samfällighetsförening är en förening vars medlemmar utgörs av bostadsarrendatorerna till badstugorna. Knölabergets samfällighetsförening har inkommit med en skrivelse, , i vilka de framställer att de önskar få en arrendetid på minst 15 år för att kunna rusta upp deras servicebyggnader. När ärendet behandlas i KSAU ( 248, dnr KS ) fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda så att förutsättningar finns för ett uppförande av ny servicebyggnad. Stadsbyggnadskontoret har uppfattat uppdraget som att visa vilka alternativ det finns att öka säkerheten för föreningen så att de kan erhålla lägre bankränta vid upptagande av lån för att uppföra ny servicebyggnad inom sitt område. Samt att diskutera med samfällighetsföreningen om vilka alternativ som finns. Som stadsbyggnadskontoret ser det finns det två alternativ som ökar säkerheten. Första alternativet är att sälja fastigheten Knölaberget 1 till samfällighetsföreningen. Detta alternativet har prövats politiskt under året och beslutet blev att inte låta samfällighetsföreningen friköpa fastigheten 6 (18)

7 Knölaberget 1. Det andra alternativet är att medge kommunal borgen för att öka säkerheten. Falkenbergs kommun brukar dock vara mycket restriktiv med att utge kommunal borgen eftersom det är ett visst risktagande. För att öka säkerheten för kommunen vid borgensåtaganden tecknas därav även ett avtal om säkerhetsöverlåtelse som innebär att låneobjektet (i det här fallet servicebyggnaden) rent juridiskt överlåts till kommunen tills lånet är återbetalt. Rent praktiskt blir det dock inga skillnader eftersom avtalet talar om att samfällighetsföreningen ansvarar och bekostar allt som rör servicebyggnaden. Det alternativ om längre arrendetid för bostadsarrendatorerna som föreslogs i samfällighetsföreningens brev ser inte stadsbyggnadskontoret som ett alternativ som innebär lägre bankränta. Däremot är det givetvis ett alternativ som ger samfällighetsföreningen och dess medlemmar större trygghet för att själva investera medel i en ny servicebyggnad. Men då arrendatorerna har fullt besittningsskydd åtnjuter de redan en stark trygghet i sitt arrendeförhållande mot kommunen. Den pågående omprövningen av arrendeavtalen är även så långt kommen att det inte går att föra in en förlängning av tiden (från 5 till 15 år) till nästa period som startar den 14 mars Utan möjlighet till detta blir först för perioden som startar och både kommunen och arrendatorerna kan påkalla en omprövning av villkoren inför den perioden. Stadsbyggnadskontoret har haft ett möte med styrelsen i Knölabergets samfällighetsförening där det ovanstående diskuterades med föreningen. Stadsbyggnadskontoret och föreningen var vid mötet överens om att det enda alternativet som i dagsläget finns för att underlätta för en ny servicebyggnad är en kommunal borgensförbindelse. Om kommunen godkänner en kommunal borgen var samfällighetsföreningens styrelse beredda att verka för att deras medlemmar godkänner de nya utskickade arrendeavtalen för perioden Enligt uppgift från Knölabergets samfällighetsförening uppgår kostnaden för att uppföra en ny servicebyggnad till ca 4 miljoner kr, dock bygger ej detta på ett konkret förslag/beräkning. Stadsbyggnadskontoret föreslår att KSAU beslutar att ge ekonomikontoret och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en borgensförbindelse och ett avtal om säkerhetsöverlåtelse. Ytterligare en fråga kom upp på mötet med föreningen. Inom Knölabergsområdet finns det två obebyggda platser som Falkenbergs kommun inte har upplåtit till någon part. Dessa två platser har kommunen haft som reservplatser. Föreningen vill arrendera dessa två platser till samma villkor som övriga arrendatorer erbjuds för perioden Stadsbyggnadskontoret ser ingen anledning att inte tillmötesgå detta om det på något sätt kan underlätta föreningens finansiering av servicebyggnad. 7 (18)

8 297 Handlingsplan för Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Att anta handlingsplan för Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet och utifrån rådande ekonomiska förutsättningar arbeta för att uppfylla den gemensamma målbilden i planen. 2 Att anta verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling av ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun. Finansiering sker inom ramen för kommunens budgeterade medel för ehälsa. sunderlag Handlingsplan , Landstings och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, Center för ehälsa i samverkan (CeHis) Verksamhetsplan 2013, För gemensam utveckling av ehälsa inom ramen för CeHis Förslag till Verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling av ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun. Bakgrund Landsting och regioner har samarbetat och finansierat gemensam ehälsoutveckling sedan För perioden har Sveriges kommuner och Landsting utarbetat förslag till fortsatt samarbete med möjlighet till inkludering av kommunsektorn. Handlingsplanen presenterades för sjukvårdsdelegationen och beredningen för esamhället den 8 mars och remitterades därefter till landsting, regioner samt till regionförbund och kommunförbund för synpunkter. Remisstiden gick ut den 12 maj. Samtliga landsting och regioner har inkommit med politiskt behandlade remissvar. Dessutom har vissa regionförbund och kommunförbund lämnat remissvar. Mot bakgrund av remissvaren har vissa revideringar gjorts i handlingsplanen. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta föreslagen handlingsplan. Parallellt med arbetet med den långsiktiga handlingsplanen har ett förslag till konkret verksamhetsplan inom ramen för Center för ehälsa i samverkan (CeHis) för 2013 utarbetats för enbart landsting och regioner att ta ställning till. Kommunstyrelsen informerades om handlingsplanen vid sitt sammanträde i oktober och gav samtidigt kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en lokal verksamhetsplan 2013 för utvecklingen av ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun. Sammanfattning av ärendet Handlingsplan , Landstings och kommuners samarbete inom ehälsoområdet I handlingsplanen läggs tonvikten på ökad medverkan från individen, smartare ehälsolösningar, samarbete över organisationsgränserna och effektivare administration. Den enskilt viktigaste frågan 8 (18)

9 är att öka varje individs möjlighet att delta mer i sin egen vård. ehälsotjänster för invånarna har starka samband med vårdgivarens professionella verksamhetsstöd och områdena behöver integreras inom en samlad IT-arkitektur för att vara effektiva. En central fråga är därför att samordna och integrera arbetet inom hela ehälsområdet. Målbild 2018 Delaktighet för individen - varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Medarbetare i vården har tillgång till samtliga uppgifter som krävs för att kunna ge högkvalitativ vård och omsorg. sfattare på olika nivåer har tillgång till bra underlag för faktabaserade beslut. Handlingsplanen ska leda till att bestämda mål uppfylls. För att få en rimlig fördelning i tiden bör målen beskrivas och anges per år. I varje kommande årlig verksamhetsplan kommer uppföljning och nödvändiga aktualiseringar av målen att göras. Bland målen ur invånarperspektiv kan nämnas: 100% av invånarna kan år 2017 nå sin journalinformation för all vård och omsorg via Mina ehälsotjänster. 60% av invånarna använder 2017 Mina ehälsotjänster (inkl rådgivning via telefon) som sin första kontakt med vården De infrastrukturella målen är: Säkerhetstjänsterna för säker inloggning till vården och omsorgen har år 2014 utvecklats till att tillgodose krav för all vård och omsorg. 100 % av de gemensamma ehälsotjänsterna har år 2016 en drifttillgänglighet och säkerhet som i princip motsvarar 100% tillgång för användarna. Vad bör göras gemensamt innehåll och principer Stora delar av ehälsoutvecklingen bör göras gemensamt och det grundläggande är det som innehållsmässigt beslutas dels i denna långsiktiga handlingsplan, dels i de årliga verksamhetsplanerna. Det ska finnas en flexibilitet så att områden kan tillföras eller avföras från den gemensamma agendan. Principerna för det gemensamma arbetet bör vara: Återanvändande av redan genomförda investeringar Huvudmän som vill gå före och utveckla tjänster ska kunna göra det om tjänsterna ställs till övriga huvudmäns förfogande Andra områden utöver ehälsa ska kunna inrymmas Samarbete i mindre konstellationer ska stödjas och underlättas Huvudmän ska kunna ta gemensamt ansvar för olika delar av ehälsotjänster och andra ITtjänster Komplett genomförandeansvar från utvecklingsstart till färdigt införande. Bedömningen av vad som bör göras gemensamt görs ytterst av ledningarna inom varje huvudman. Organisation och styrning Den politiska styrningen över ehälsofrågorna behöver stärkas och tydliggöras. Center för ehälsa i samverkan (CeHis) styrs och finansieras för närvarande av ett avtal mellan samtliga landsting /regioner och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Följande principer föreslås: CeHis uppdrag vidgas så att samtliga huvudmän, det vill säga landsting/regioner och kommuner, inbjuds vara intressenter, det vill säga finansiärer och därmed 9 (18)

10 beslutsfattare av gemensam utveckling via CeHis. CeHis utgör samarbetsform för utveckling av ehälsa och övriga IT-frågor kopplade till vård och omsorg, där intressenterna avser att samarbeta. Kommunerna bereds därigenom möjlighet att delta på samma villkor som landsting/regioner. CeHis kansliorganisation integreras i SKL:s nyligen inrättade Center för esamhället (CeSam). På detta sätt skapas goda förutsättningar för samordning och återanvändning av gjorda investeringar mellan olika delar av landstings/regioners och kommuners uppdrag inom andra samhällssektorer. Finansiering och ekonomimodell ehälsoutvecklingen kräver omfattande omställningsinvesteringar under hela perioden fram till Under tidigare år har staten gett stöd till landstingens/regionernas utvecklingsprojekt. Även kommunernas utveckling har getts stöd, men i mindre omfattning. Det är inte sannolikt att räkna med att detta stöd kan fortsätta i samma form och på samma nivå; inte heller att eventuella ekonomiska tillskott kan inkluderas i planeringen i förväg. Följande ekonomimodell föreslås: Införande hos varje intressent betalas av denne Drift och förvaltning av färdigutvecklade ehälsotjänster upphandlas/beställs av CeHis på intressenternas uppdrag. Vissa tjänster kan förvaltas av en enskild intressent på samtligas vägnar, andra bör konkurrensutsättas. Intressenterna betalar gemensamt via Center för ehälsa i samverkan (CeHis) för gemensamma utvecklingsprojekt enligt årlig verksamhetsplan och för verkställande beställarfunktion inklusive informationssamordning och arkitektursamordning Verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling av ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun Den nationella handlingsplanen ska leda till att bestämda mål ska uppfyllas. För att få en rimlig fördelning i tiden beskrivs och anges målen per år. Uppföljningar och nödvändiga aktualiseringar sker i den årliga verksamhetsplanen. Den lokala verksamhetsplanen för 2013 innehåller mål/delmål som är gemensamma med Region Halland och övriga hallandskommuner samt mål som gäller för Falkenbergs kommun. Högsta prioritet är att öka nyttan av gjorda investeringar. De gemensamma målen/delmålen härrör från Verksamhetsplan 2013 inom ramen för Center för ehälsa i samverkan (CeHis) och berör tre prioriterade utvecklingsområden Informationsstruktur utveckling, kommunicering, utbildning inom äldreomsorgen och inom stöd till personer med funktionsnedsättning. En förstudie genomförs under 2012 i inom hallandskommunerna för att bestämma inom vilka områden det är lämpligt att påbörja projekt med gemensam informationsstruktur Teknisk infrastruktur tillgängliggörande av Nationell Patientöversikt (NPÖ) till kommunerna och privata vårdgivare samt anpassning av säkerhetstjänsterna SITHS (identifieringstjänst) och HSA (katalogtjänst) till den kommunala vården och omsorgen. Gemensam utveckling av e-tjänstplattform mellan Region Halland och hallandskommunerna. Ökat erfarenhetsutbyte inventering av möjliga områden för samarbete och samverkan, gemensam projektmodell, förstudie gemensam modell för systemförvaltning, förstudie gemensam informationssäkerhetsmodell, projektkontor för gemensamma projekt, gemensamma konferenser och seminarier. 10 (18)

11 De lokala målen för Falkenberg inkluderar bl a införandet av säker inloggning till verksamhetssystemen inom handikappomsorgen och hälso-och sjukvården med hjälp av katalogtjänst HSA och identifieringstjänsten SITHS samt fortsatt förvaltning och vidareutveckling av infrastrukturtjänsterna inom äldreomsorgen. Ekonomi Kommunens ambition är att utifrån rådande ekonomiska förutsättningar arbeta för att uppfylla målbilden i Handlingsplan Finansieringen av verksamhetsplan 2013 sker genom statliga stimulansbidrag, nationell gemensam finansiering och genom lokal egen finansiering från intressenterna. Till den egna finansieringen hör bland annat anpassning av IT-teknik, personalkostnader för medverkan i utvecklingsarbete, utbildning m.m. och finansieras i första hand inom ramen för kommunens budgeterade medel för ehälsa. Huvudelen av aktiviteterna i planen kommer att ske utifrån separata uppdragsdirektiv från chefsgrupp Halland. Övervägande Sveriges kommuners och landstings styrelse har beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta förslag till Handlingsplan för 2013 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet. Kommunstyrelsen informerades om handlingsplanen vid sammanträdet i oktober och gav samtidigt kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en lokal verksamhetsplan Förslag till verksamhetsplan 2013 för gemensam utveckling ehälsa i regionen och i Falkenbergs kommun föreligger nu. 298 Plan för krisberedskap. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anta ny plan för krisberedskapen i Falkenbergs kommun Krisberedskap, enligt lag (2006:554) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2 Tidigare Krisledningsplan antagen av kommunfullmäktige , upphör att gälla. sunderlag Plan för Krisberedskap Sammanfattning av ärendet Inför varje ny mandatperiod skall en ny krisberedskapsplan fastställas av kommunfullmäktige. Den nya planen som framtagits redovisar Falkenbergs kommuns viljeinriktning om vad kommunen har för avsikt att uppnå i sitt arbete med krisberedskap. Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder förebygga, motstå och hantera krissituationer. Detta genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris. 11 (18)

12 Utgångspunkten i kommunens krisberedskapsplan är att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att grundläggande och samhällsviktiga funktioner upprätthålls även vid en svår påfrestning. Kommunen har i dessa frågor ansvar för sin egen sårbarhet och förmåga samt för att samordna kommunens geografiska område. Arbetet med krisberedskap inom kommunen kan delas in i två delar. 1. Varje förvaltning ansvarar för och driver sitt eget krisberedskapsarbete på lokal nivå 2. En kommunövergripande samordningsfunktion fungerar som stöd och svarar för det kommungemensamma ledningsarbetet såväl i planeringsprocessen som under en pågående händelse Hur Falkenbergs kommun skall organisera sin förmåga presenteras i detalj i kommunens ledningsoch informationsplan. Ekonomi et påverkar inte kommunens ekonomi Övervägande I Sveriges krishanteringssystem är kommunens uppgift att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls. Kraven på Sveriges kommuner enligt samhällets krishanteringssystem bygger på att kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens verksamheter. Kommunen har en planering för hur risker och sårbarheter skall undanröjas eller minskas. Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse. Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarheter samt verka för samordning före, under och efter en händelse inom kommunens geografiska område. Den nya plan som finns framtagna tydliggör kommunens och dess förvaltningars och bolags roll i krishanteringssystemet och bygger på ett underifrånperspektiv utifrån följande principer: ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig. närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället Tanken är att denna plan skall kunna leva längre över tiden medan det ständigt kan ske förändringar i hur kommunen kommer att leda och organisera sitt krisledningsarbete. I dessa riktlinjer finns även krisledningsnämndens arbete beskrivit i grova drag. För mer detaljering, se särskilt reglemente för krisledningsnämnden som finns framtaget och beslutat av kommunfullmäktige. Som en del i denna plan finns det framtaget en lednings- och informationsplan som närmare beskriver hur kommunen skall arbeta vid en händelse. Lednings- och informationsplanen kan även användas i tillämpliga delar vid höjd beredskap efter en anpassningsperiod beslutad av regeringen. Vad som inte gäller, vid höjd beredskap, är reglementet för Falkenbergs kommuns krisledningsnämnd. Vid höjd beredskap tillämpas Lag (1988:97) om förfarandet hos kommuner, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 12 (18)

13 Kommunens övergripande arbete inom områdena trygghet, säkerhet och hälsofrämjande insatser styrs inte i detta dokument och av annan lagstiftning, Lagen om skydd mot olyckor. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska kommunen ha ett handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är framtaget av Räddningstjänsten Väst och omfattar så väl kommunens förebyggande verksamhet som den skadeavhjälpande (operativa) verksamheten. 299 Prioteringar av inriktningar för kommande EU-projekt (WEPA) Dnr KS KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta prioritera följande inriktningar för framtida EUprojekt: 1. Hållbarhet - Personal: Validering av ekonomibiträden till kockar, certifiering av städpersonal. Nyrekrytering- Hur får vi ungdomar att välja oss? (1.2.4) sammanslaget med Kommunen - en attraktiv arbetsgivare (1.1.2) 2. Kvalitetssäkring (1.3.2) 3. Trygghet i skolan - en grund för lärande (1.4.2) sammanslaget med Vikten av god kommunikation mellan skola och hem (1.4.5) 4. Främja högre utbildning i Falkenbergs kommun (1.4.6) 5. Språket - nyckeln till lyckad integration (1.5.1) 6. Unga ledare inom föreningsliv (1.5.2) sammanslaget med Mentorskap i föreningslivet för individer i utanförskap, för att växa som människor, i självförtroende, hitta ny livslust (1.6.2) 7. Lönearbete och en meningsfull sysselsättning för personer med försörjningsstöd (1.6.1) 8. Verksamhet anpassad för personer med Neuropsykiatriska funktionshinder inkl ADHD (1.6.3) 9. Strategi för energieffektivisering av befintliga byggnader ( ) sammanslaget med Energieffektiva renoveringar ( ) 10. Utveckla användandet av vätgas som fordonsbränsle i Falkenberg ( ) sammanslaget med Utveckla användandet av förnybara drivmedel som t ex fordonsbränsle i Falkenberg ( ) 11. Utveckla miljöanpassad godshantering ( ) 12. Utveckla, samverka och informera om vattendirektivet och biologisk mångfald ( ) 13. Kvarboende av äldre (2.6.1) 14. Levande stadskärna (2.6.2) 15. Spontana mötesplatser för kultur och idrott (2.6.5) 16. Metodutveckling för att åstadkomma bättre ungdomsdemokrati i Falkenbergs kommun (2.7.2) sunderlag Sammanställning av förslag till WEPA-inriktningar. Den gruppering, i verksamhetsutveckling respektive samhälle med underrubriker, som gjorts av inriktningarna, är endast avsedd för att underlätta att överblicka det omfattande materialet. 13 (18)

14 Sammanfattning av ärendet I kommunens policy för internationellt arbete konstateras att ett medvetet internationellt engagemang gagnar både den egna verksamhetsutvecklingen, ekonomisk tillväxt, ökad attraktionskraft och bidrar till förståelse av kulturella skillnader, ökad solidaritet och mångfald i det lokala samhället. Frågan är hur kommunen kan ta tillvara de möjligheterna som EUs olika program erbjuder så att de bidrar till kommunens långsiktiga utveckling av verksamhet och de övergripande målen? På vilka grunder ska beslut tas om att delta i EU-samarbeten, hur ska projektidéer och förfrågningar om deltagande prioriteras? Kommun använder sig av West Swedens tjänst, WEPA (West Sweden EU-projektanalys) för att analysera möjligheterna att genom något av EUs program realisera förslag till projektinriktningar inom utvecklingsområden förankrade i kommunens politiska visioner och lånsiktiga utvecklingsmål. Analysen omfattar ca 10 (10 15) inriktningar som prioriterats av KS. Genom att begränsa antalet ska både fokus och mångfald erhållas. Resultatet av analysen ska sedan ligga till grund för beslut om vilka inriktningar som i ett första skede ska bearbetas vidare till projektansökningar och/eller deltagande som partner i befintliga projektansökningar. Ekonomi Prioriteringen har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi Övervägande I WEPA-processen har samtliga förvaltningar och kommunala bolag kommit med förslag till inriktningar. Totalt har 74 förslag kommit in. För att förslagen skall var väl förankrade har de behandlats i respektive nämnd eller bolagsstyrelse. Även om endast inriktningar kommer att analyseras vidare inom ramen för den pågående WEPA-processen, visar det sammanlagda resultatet på vilja och engagemang till utveckling och är en värdefull sammanställning av utvecklingsområden som diskuterats både bland tjänstemän och förtroendevalda. Den pågående WEPA-processen är ett första steg i ett strukturerat utvecklingsarbete inom ramen för EU-projekt där det internationella samarbetet har ett mervärde. 300 Medborgarförslag om kulturmärkning av danspalatset Centrum, Långås. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kultur- och fritidnämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande. 2 Till förslagsställaren överlämna kultur- och fritidnämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande. 14 (18)

15 sunderlag sförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Yttrande stadsbyggnadskontoret, Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren föreslår att kommunen ska arbeta för att kulturmärka danspalatset Centrum, Långås. Byggnadens interiör är välbevarad och renoveringar har utförts under 1990-talet med syfte att återställa danslokalen till ursprungligt uttryck. Exteriört har byggnaden däremot genomgått kraftiga förandringar, där fasaden bland annat klätts in i korrugerad plåt vilket förändrat dess yttre karaktärsdrag. Den ursprungliga funktionen som dansbana har upphört och lokalen används idag för andra ändamål. Kultur- och fritidnämnden och stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i ärendet: Kultur- och fritidsnämnden anser att de omfattande exteriöra förändringarna som gjorts, att byggnaden inte är upptagen i länsstyrelsens och kommunernas bebyggelseinventering samt att byggnaden idag inte används för sin ursprungliga funktion sammantaget inte ger anledning att föreslå att danspalatset Centrum, Långås, ska kulturmärkas. Stadsbyggnadskontoret anser inte att det finns anledning att kulturmärka danspalatset Centrum, Långås. Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Kommunledningskontoret instämmer i kultur- och fritidsnämndens och stadsbyggnadskontorets yttrande. 301 Medborgarförslag om uppsättande av cykelpump i anslutning till nya cykelparkeringen på Stortorget. Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till förslagställaren meddela att fullmäktige redan behandlat aktuell frågeställning positivt. 2 Förslaget ska därmed anses behandlat. sunderlag sförslag Medborgarförslag, (18)

16 Tekniska nämndens beslut Kommunfullmäktiges beslut Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att kommunen ska sätta upp en cykelpump i anlutning till cykelparkeringen på Stortorget. Tekniska nämnden har givits möjlighet att yttra sig i frågan och anför i huvudsak att det för tillfället pågår en ombyggnad av Stortorget där det planeras att placeras ut en cykelpump i nordvästra hörnet på torget. Orsaken till en att cykelpump planeras på Stortorget i samband med ombyggnationen är att en motion från Gerry Norberg (S) om tryckluftsdrivna cykelpumpar bifallits av kommunfullmäktige Ekonomi Medel är anvisade för åtgärden och belastar kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar. Övervägande Kommunledningskontoret delar förslagställerens uppfattning att kommunen ska främja cyklandet i Falkenbergs kommun. 302 Budget 2013, budgetramar 2014 samt kommunplan Dnr KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun 2013 till per skattekrona. 2 Godkänna driftbudget för 2013 enligt kommunstyrelsens förslag. 3 Godkänna budgetramar för 2014 enligt kommunstyrelsens förslag dock med möjlighet till omprövning enligt beskrivning i avsnitt Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad. 4 Godkänna plan för driftbudget 2015 enligt kommunstyrelsens förslag. 5 Godkänna budget för investeringar och exploateringsverksamhet 2013 enligt kommunstyrelsen förslag. 6 Godkänna plan för investeringar och exploateringsverksamhet enligt kommunstyrelsens förslag. 7 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2013 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt kr. 16 (18)

17 8 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2013 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som uppsäges eller förfaller till betalning under Fastställa internräntan för 2013 till 3 %. 10 Fastställa räntan på internreverser, som upprättats vid bildande av Stadshus AB-koncernen, till 5 % för Fastställa att partistödet för 2013 ska utgå med ett grundbidrag om kr per parti som är representerat i kommunfullmäktige samt med ett bidrag per mandat om kr. 12 Godkänna principer för uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål samt redovisning av åtgärder enligt beskrivning i avsnitt Visioner och övergripande mål. 13 Uppdra åt nämnderna att utifrån driftbudget 2013 redovisa verksamhetsplan för 2013 till kommunstyrelsen. 14 Lämna särskilda uppdrag till nämnder enligt förteckning i avsnitt Uppdrag till kommunens nämnder. 15 Godkänna att Falkenbergs kommun beviljar lån om ytterligare kr till Slöinge Tennisklubb inom projektet finansiella investeringar föreningslån. 16 Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun har redovisats i budgetdokumentet. sunderlag Budgetberedningens förslag till budget 2013, budgetramar 2014, kommunplan 2015 samt investerings- och exploateringsbudget. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget 2013, budgetramar 2014, kommunplan 2015 samt investerings- och exploateringsbudget föreligger. Yrkande Mari-Louise Wernersson (C), Claës-L Ljung (M) och Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till Budget 2013, budgetramar 2014 samt kommunplan Anteckning Daniel Bernhardt (KD) ställer sig positiva till budgeten. 303 Inkommande ärenden. Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, informerar om prospekteringen av förskolorna Skogstorp 4:112 och Wirén (18)

18 Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, informerar om de energikrav som kommer gälla för krav som kommer gälla för offentliga lokaler från Margareta Gunnarsson, projektledare, informerar om Herting-projektet. Dnr KS Kurser/anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser m m, daterad Bilaga AU 304/12 18 (18)

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2012-10-02 Sammanträdestid 8.30-11.05

Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2012-10-02 Sammanträdestid 8.30-11.05 Protokoll Nr 22 Sammanträdesdatum 2012-10-02 Sammanträdestid 8.30-11.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Claës-L

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg Protokoll Nr 16 Sammanträdesdatum 2010-06-01 Sammanträdestid 08.00 16.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Mari-Louise

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 1 (15) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 167 Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remiss - Förslag avseende landsting, regioner och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Landstinget i Jönköpings län har av Sveriges Kommuner

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13. 2007-05-22 Sammanträdestid 08.30-10.40

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13. 2007-05-22 Sammanträdestid 08.30-10.40 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-05-22 Sammanträdestid 08.30-10.40 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 2, vidare utredning. KS

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 2, vidare utredning. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 242 Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 2, vidare utredning. KS 2015-264 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S)

Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S) Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2013-05-14 Sammanträdestid 8.30-10.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L

Läs mer

Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad. (AU 154) KS

Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad. (AU 154) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 141 Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad. (AU 154) KS 2013-363 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S)

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S) Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sammanträdestid 09.00-10.00 Tekniska nämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Conni

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S) Lars Fagerström (FP) Daniel Bernhardt (KD)

Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S) Lars Fagerström (FP) Daniel Bernhardt (KD) Protokoll Nr 20 Sammanträdesdatum 2013-09-02 Sammanträdestid 08.30 10.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Claës-L Ljung (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Nr 23 Sammanträdesdatum 2010-08-31 Sammanträdestid 08.30-11.00

Protokoll Nr 23 Sammanträdesdatum 2010-08-31 Sammanträdestid 08.30-11.00 Protokoll Nr 23 Sammanträdesdatum 2010-08-31 Sammanträdestid 08.30-11.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 1 (10) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ingemar Johansson (c), ordförande Bill Andersson (s),

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-11-08 303 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS 2016-431 KF Beslut

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 6 Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-06-07 189 Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS 2015-236 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 196 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Läs mer

Protokoll Sammantradesdatum 2015-12-22 Sammantradestid 08.30-11.15. Georgia Ferris (KD), 364. Marcelle Farjallah (S) Jan Berge (MP)

Protokoll Sammantradesdatum 2015-12-22 Sammantradestid 08.30-11.15. Georgia Ferris (KD), 364. Marcelle Farjallah (S) Jan Berge (MP) Protokoll Sammantradesdatum 2015-12-22 Sammantradestid 08.30-11.15 Nr 28 FALKENBERG Kommunstyrelsens arbetsutskott Narvarande Ledamoter Tjanstgorande ersattare Ersattare Ovriga fortroendevalda Tjansteman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-25 225 Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS 2014-368 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2012-01-31 Sammanträdestid 8.30-12.00

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2012-01-31 Sammanträdestid 8.30-12.00 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2012-01-31 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Gerry Norberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468

Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 74 Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer