FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-11-07 Sammanträdestid 08.30 10.45"

Transkript

1 1 (15) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), vice ordförande Lars Glimvik (m) Lena Dygården (s) Lars Fagerström (fp) Pär Allvin (mp) Leif Eskelid (ap) Harry Staaf (kd) Stig Agnåker (c) Övriga förtroendevalda Ulla Rickardsson (c) 404, 405 Tjänstemän Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Robert Gyllerfelt, ekonomichef Elisabeth Andersson, avfallsplanerare Favrab, 403 Johan Risholm, planarkitekt, 404, 405 Christina Ivarsson, markingenjör, Paragrafer Justering Ordföranden samt Gerry Norberg Underskrifter Sekreterare... Henrik Lundahl Ordförande... Mari-Louise Wernersson Justerare... Gerry Norberg

2 Protokollet justerat och anslaget AU (15) Underskrift Henrik Lundahl

3 AU (15) 403 Renhållningsbudget och taxeförslag Dnr Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB för konsekvensanalys på taxehöjning på renhållningsavgifterna ej överstigandes 3% mot nuvarande nivå. Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB har till kommunfullmäktige inkommit med förslag om ändrade taxeförslag m m för år De föreslagna höjningarna beror bland annat på ändrade skatteregler, ökade räntekostnader för kommande investeringar och andra kostnadsförändringar. Yrkande, propositionsordning och beslut Gerry Norberg (s) yrkar att ärendet skall återremitteras till Favrab för ny framskrivning och konsekvensanalys av en taxehöjning motsvarande högst 3 % ökning på renhållningsavgifterna. I detta yrkande instämmer Lena Dygården (s) och Lars Glimvik (m). Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och på Gerry Norbergs yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet. 404 Detaljplan för Vesslunda 5:40 m fl. Dnr 06-S0779 Arbetsutskottet beslutar att revidera planförslaget enligt stadsbyggnadskontorets förslag. Arbetsutskottet beslutar därefter föreslå kommunstyrelsen att anta planförslaget. Planhandlingar föreligger för antagande. Kommunstyrelsen beslutade att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete inom fastigheten Vesslunda S:4 m fl fastigheter i Falkenberg. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna planförslaget för samrådsremiss.

4 AU (15) Samråd har hållits hösten Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett särskilt utlåtande daterat Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade angående revideringar föreslagna i det särskilda utlåtandet samt därefter föreslå kommunstyrelsen att anta planförslaget. Efter ett sent inkommet yttrande har stadsbyggnadskontoret gjort bedömningen att ytterligare några mindre revideringar rörande fastighetsreglingen av ett par fastigheter kan vara lämpligt. Således bör ett nytt beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott som ersätter tidigare beslut. Övervägande Kontoret föreslår att planförslaget revideras ytterligare avseende utformningen av tomt för Vesslunda 5:39 och att dessutom planbestämmelsen e4 (vid fastigheten Vesslunda 5:22 m fl) ändras till e3. Kontoret föreslår att planförslaget därefter antas. (Bil 404) 405 Detaljplan för Skrea 6:63 utställning. Dnr 04-S0827 Arbetsutskottet beslutar att planförslaget skall revideras i enlighet med samrådsredogörelsens förslag, samt att planförslaget därefter skall ställas ut. Förslag till detaljplan för Skrea 6:63 m fl i Skrea kyrkby har varit föremål för samråd. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att planlägga Skrea 6:63 m fl fastigheter, området mellan Golfvägen och Skrea kyrka. Förslag till detaljplan har utarbetats och detta har under sommaren 2006 varit föremål för samrådsremiss. Exploatörens (HSB s) fastighet innehåller byggrätter för ca 100 nya bostadsfastigheter. I planområdet ingår även vissa bebyggda delar i Skrea vilka idag antingen regleras av en otidsenlig avstyckningsplan eller inte är planlagda. Dessa områden ges i planförlaget byggrätter vilka i de flesta fall ger möjligheter till tillbyggnad. I samband med utarbetandet av planförslaget gjordes en bedömning avseende planens förmodande miljöpåverkan och samråd kring denna har genomförts med bl a länsstyrelsen. Kommunen beslutade därefter att betydande miljöpåverkan inte kunde förutses och att sålunda särskild miljökonsekvensbeskrivning inte skall upprättas.

5 AU (15) Överväganden Samråd kring detaljplaneförslaget genomfördes under sommaren Under samrådet inkomna yttranden, jämte kommentarer till dessa, finns sammanställda i en samrådsredogörelse, daterad Denna samrådsredogörelse innehåller även en uppräkning av de förslag till revideringar av planförslaget som föreslås bl a mot bakgrund av inkomna yttranden. Efter samrådsremissen har diskussioner med huvudexploatören HSB samt med övriga markägare/intressenter, d v s barn- och utbildningsförvaltningen, stiftelse för äldreboende i Skrea, Göteborgs stift, Skrea församling m fl genomförts vid flera tillfällen i syfte att lösa motstående synpunkter. En skiss till förändrad utformning av främst förskoletomten har utarbetats. Vidare har studier avseende möjlig höjdsättning och mer preciserade planbestämmelser studerats i samråd med HSB under hösten. Stadsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget revideras i enlighet med samrådsredogörelsen och att planförslaget därefter ställs ut. 406 Köp av Falkenbergs Svetsaren 1 samt försäljning av Falkenberg Stafsinge-Arvidstorp 3:91 m m. Dnr 06-S1103 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt för fastigheterna Falkenberg Svetsaren 1 och Stafsinge-Arvidstorp 3:91 med Inga-Lill Andersson och Ingrid Kronvall för en köpeskilling på vardera kr. att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att riva byggnaderna på fastigheten Falkenberg Svetsaren 1. / Fastigheten Svetsaren 1 ligger inom detaljplanelagt område på Smedjeholm industriområde, där detaljplanen anger industriändamål. Fastigheten är idag privatägd och bebyggd med ett bostadshus, dock är bostadshuset brandskadat. Kommunen äger intilliggande mark kring Svetsaren 1, även den detaljplanelagd för industriändamål, och för att möjliggöra en utveckling av området bör kommunen förvärva fastigheten och riva byggnaderna. Köpeskillingen utgörs av kr, vilket följer värdering gjord av oberoende värderingsman. Fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 3:91 ligger inom detaljplanelagt område på Långrevsvägen (nedanför Sanddynevägen), där detaljplanen anger bostadsändamål. Fastigheten är idag obebyggd och köpeskillingen utgörs av kr. (Bil 406)

6 AU (15) 407 Försäljning av Falkenberg Borret 7. Dnr 06-S1104 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt för fastigheten Falkenberg Borret 7 med Revisionstjänst Förvaltning AB för en köpeskilling av kr. / Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område vid Tångaskolan. Detaljplanen anger idag industriändamål. Revisionstjänst önskar förvärva fastigheten för att, efter detaljplane-ändring, uppföra byggnad innehållande både sin egen verksamhet samt lägenheter. Köpeskillingen utgörs av 130 kr per kvm. Yrkande Gerry Norberg (s) och Lars Glimvik (m) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. (Bil 407) 408 Försäljning av del av Falkenberg Arvidstorp 1:39 och Smedjeholm 1:65. Dnr 06-S1105 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt för del av fastigheterna Falkenberg Arvidstorp 1:39 och Smedjeholm 1:65 med ER Huset HB för en köpeskilling på kr. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område på Smedjeholm industriområde, där detaljplanen anger industriändamål. De delar av fastigheterna som försäljningen avser utgör tillsammans ca kvm och anges på bifogad karta. Köpeskillingen är kr. ER Huset HB äger idag grannfastigheten Svarvaren 11, där de bedriver verksamheten ER Bilkyl. De har nu för avsikt att utvidga sin verksamhet. Köpeskillingen utgörs av 60 kr per kvm, vilket är av kommunfullmäktige antagen industritaxa för Smedjeholm industriområde. (Bil 408)

7 AU (15) 409 Försäljning av del av Falkenberg Arvidstorp 1:39. Dnr 06-S1107 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt för del av fastigheten Falkenberg Arvidstorp 1:39 med Mikael Hägerström för en köpeskilling på kr. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område på Smedjeholm industriområde, där detaljplanen anger industriändamål. Den del av fastigheten som försäljningen avser utgör ca kvm och anges på bifogad karta. Köpeskillingen är kr. Mikael Hägerström äger idag grannfastigheten Svarvaren 10, där han bedriver sin verksamhet Allt i Däck. Han har nu för avsikt att utvidga sin verksamhet. Köpeskillingen utgörs av 60 kr per kvm, vilket är av kommunfullmäktige antagen industritaxa för Smedjeholm industriområde. (Bil 409) 410 Köp av fastigheten Falkenberg Stafsinge-Arvidstorp 2:186. Dnr 2006-S1108 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt för fastigheten Falkenberg Stafsinge-Arvidstorp 2:186 med Alf Eriksson för en köpeskilling på kr. att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att riva byggnaderna på fastigheten Falkenberg Stafsinge-Arvidstorp 2:186 Fastigheten, som anges på bifogad karta, ligger inom detaljplanelagt område på Smedjeholm industriområde, där detaljplanen anger industriändamål. Fastigheten, som har en areal på kvm, är idag privatägd och bebyggd med ett bostadshus. Köpeskillingen är kr. Fastigheten ligger på Smedjeholm industriområde och är planlagd för industriverksamhet. Kommunen äger intilliggande mark, även den detaljplanelagd för

8 AU (15) industriändamål och för att möjliggöra en utveckling av området samt anläggandet av det genomgående industrispåret för järnväg bör fastigheten köpas in och byggnaderna rivas. Köpeskillingen utgörs av kr, vilket följer värdering gjord av oberoende värderingsman. Yrkande Lars Glimvik (m) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. (Bil 410) 411 Försäljning av Debatten 3. Dnr 06-S1172 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt för fastigheten Falkenberg Debatten 3 med Blomsterbörsen Gardencenter i Falkenberg AB för en köpeskilling på kr. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område på Hjortsberg där detaljplanen anger ändamålet bilservice. Köpeavtalet är därav villkorat av att köparen erhåller bygglov för sin verksamhet (blomsterhandel) före tillträdesdagen. Köpeskillingen är kr. Blomsterbörsen Gardencenter i Falkenberg AB äger idag Blomsterbörsen på Nygatan i centrala Falkenberg. De har nu för avsikt att utvidga sin verksamhet genom att öppna ytterligare en blomsterhandel i staden. Köpeskillingen utgörs av 110 kr per kvm, vilket är av kommunfullmäktige antagen industritaxa för Hjortsberg. (Bil 411) 412 Lån till Falkenbergs Stadshus AB för ökning av aktiekapitalet i Falkenbergs Bostads AB. Dnr KF, Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag.

9 AU (15) Kommunledningskontoret förslag är att låna ut 25 MSEK till Falkenbergs Stadshus AB till 6,5% ränta för att öka aktiekapitalet i Falkenbergs Bostads AB med motsvarande summa. Kommunen har avsatt medel i pensionsfond som i dag redovisas som likvida medel. Yrkande, propositionsordning och beslut Lars Fagerström (fp) och Lars Glimvik (m) yrkar avslag till förslaget i sin helhet. Gerry Norberg (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 413 Budget 2007 samt kommunplan Dnr KF, Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1. att godkänna driftbudgeten för år 2007 i enlighet med kommunstyrelsens förslag: 2. att fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun till 20,48 kr per skattekrona, 3. att godkänna investeringsbudgeten för år 2007 i enlighet med kommunstyrelsens förslag; 4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta nya lån om högst 600 miljoner kr för år 2007 för finansförvaltningens genomförande av kommunens finanspolicy; 5. att fastställa internräntan för år 2007 till 4,75 %, 6. att fastställa räntan på lån till Falkenbergs Stadshus AB till 6,5 % för år 2007, 7. att godkänna kommunstyrelsens förslag till ekonomisk plan för åren 2008 och 2009, samt 8. att partistödet skall utgå med ett grundbelopp på kronor per parti som är representerat i fullmäktige samt ett bidrag per mandat på kr, samt 9. att lämna särskilda uppdrag till nämnderna enligt förteckning på sidorna

10 AU (15) Efter avslutad behandling i budgetberedningen föreligger förslag till budget för år 2007 och kommunplan Enligt kommunallagen kap 8 6 skall förslag till budget för det kommande året upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång ha föreslagit skattesatsen för det kommande året. Enligt kommunallagen kap 8 8 skall budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Kommunstyrelsen har, i enlighet med reglerna i kap 8, vid sitt sammanträde , 265, föreslagit fullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun till 20:48 per skattekrona. EKONOMISK SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG FRÅN CENTERPARTIET, MODERATA SAMLINGSPARTIET, AKTIV POLITIK, FOLKPARTIET OCH KRISTDEMOKRATERNA (Majoriteten): Driftsram: Nämnd Kommunstyrelse Teknisk nämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd exkl socialbidrag Socialnämnden, socialbidrag Miljö- och hälsoskyddsnämnd Bygglovsnämnd Revision NETTOKOSTNAD BUDGETRAM Investeringsram: 2010/2011 TOTAL INVESTERINGSRAM

11 AU (15), propositionsordning och beslut DRIFTBUDGET Kommunstyrelsen majoritetens förslag till driftsbudget m m för kommunstyrelsens verksamheter (tkr): Teknisk nämnd majoritetens förslag till driftsbudget m m för tekniska nämndens verksamheter (tkr): Kultur- och fritidsnämnden majoritetens förslag till driftsbudget m m för kultur- och fritidsnämndens verksamheter (tkr): Barn- och utbildningsnämnden majoritetens förslag till driftsbudget m m för barn- och utbildningsnämndens verksamheter (tkr):

12 AU (15) Socialnämnden exklusive socialbidrag majoritetens förslag till driftsbudget m m för socialnämndens verksamheter exklusive socialbidrag (tkr): Socialnämnden, socialbidrag majoritetens förslag avseende socialnämnden och socialbidrag (tkr): Miljö- och hälsoskyddsnämnd majoritetens förslag till driftsbudget m m för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter (tkr): Bygglovsnämnden majoritetens förslag till driftsbudget m m för bygglovsnämndens verksamheter (tkr):

13 AU (15) Revisionen majoritetens förslag till driftsbudget m m för kommunstyrelsens verksamheter (tkr): INVESTERINGSBUDGET Mari-Louise Wernersson (c), Lars Glimvik (m) och Lars Fagerström (fp) yrkar bifall till majoritetens förslag till investeringsbudget enligt kommunplanen (tkr): 2010/2011 TOTAL INVESTERINGSRAM SAMMANFATTANDE FÖRSLAG Yrkande Mari-Louise Wernersson (c), Lars Glimvik (m) och Lars Fagerström (fp) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka fullmäktige besluta: 1. att godkänna driftbudgeten för år 2007 i enlighet med kommunstyrelsens förslag; 2. att fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun till 20,48 kronor per skattekrona; 3. att godkänna investeringsbudgeten för år 2007 i enlighet med kommunstyrelsens förslag; 4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta nya lån om högst 600 miljoner kronor för år 2007 för finansförvaltningens genomförande av kommunens finanspolicy; 5. att fastställa internräntan för år 2007 till 4,75 %, 6. att fastställa räntan på lån till Falkenbergs Stadshus AB till 6,5 % för år att godkänna kommunstyrelsens förslag till ekonomisk plan för åren 2008 och 2009, 8. att partistödet skall utgå med ett grundbidrag på kronor per parti som är representerat i fullmäktige samt ett bidrag per mandat på kronor; samt 9. att lämna särskilda uppdrag till nämnderna enligt förteckning på sidorna

14 AU (15) Propositionsordning: Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag till driftsbudget, förslag till investeringsramar, samt sammanfattat förslag till beslut i form av 9 att-satser och finner att arbetsutskottet beslutar enligt dessa. ÖVRIG TEXT i budgethandlingarna Slutligen ställer ordföranden proposition på samtliga övriga textdelar som ovan inte behandlats och finner dem antagna. Reservationer Gerry Norberg (s) och Lena Dygården (s) reserverar sig till förmån för socialdemokraternas kommande förslag i sin helhet. Anteckning 1 Gerry Norberg (s) och Lena Dygården (s) för till protokollet att socialdemokraterna avser inkomma med budgetyrkande inför kommunstyrelsens behandling av ärendet den 14:e november. Anteckning 2 Pär Allvin (mp) antecknar avvikande mening till budgetförslaget i sin helhet. --- I ärendet föreligger följande material: 414 * Kommunstyrelsens förslag till Budget 2007, kommunplan , investeringsplan (Bilaga separat) Verksamhetsplan Dnr Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamheter 2007 har framlagts. I denna ingår även den nya tekniska nämndens ansvarsområde. Verksamhetsplanen är ett underlag för 2007 års budget och skall följas av en internbudget efter att kommunfullmäktige beslutat om budgeten. Anteckning Pär Allvin (mp) antecknar avvikande mening. (Bil 414)

15 AU (15) 415 Justering av arvodesbestämmelserna och vissa nämnders reglementen med anledning av ny överenskommelse avseende presidierna. Dnr Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kommunkansliet att inför nästa kommunstyrelsesammanträde framlägga särskilt förslag om justering i arvodesbestämmelserna m m till följd av ny överenskommelse avseende presidierna. Partierna tillhörandes majoriteten har kommit överens om att tillföra de tre största nämnderna (barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelse) ytterligare en vice ordförandepost som skall tillfalla majoriteten. Denna post skall inte vara särskilt arvoderad men utföra ordförandens sammanträdesuppgifter i händelse av dennes frånvaro. Ändringen föranleder justering av arvodesbestämmelser m. m. 416 Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser, daterad (Bil 416)

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-24 Sammanträdestid 8.30-11.30

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-24 Sammanträdestid 8.30-11.30 Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-24 Sammanträdestid 8.30-11.30 Nr 4 FALKENBERG Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-08-28 Sammanträdestid 08.30-12.00 NÄRVARANDE Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s),

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (c) ordf GunMarie Stenström (m) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (s) 2:e v ordf

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25

Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25 Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Claës-L

Läs mer

Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384

Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384 231 Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Gerry Norberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 250 Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna information om amorterings- och räntefria lån till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får en kort

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer