Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun 2012 till kr per skattekrona. 2 Godkänna driftbudget för 2012 enligt kommunstyrelsens förslag. 3 Godkänna budgetramar för 2013 enligt kommunstyrelsens förslag. 4 Godkänna plan för driftbudget 2014 enligt kommunstyrelsens förslag. 5 Godkänna budget för investeringar och exploateringsverksamhet 2012 enligt kommunstyrelsens förslag. 6 Godkänna plan för investeringar och exploateringsverksamhet enligt kommunstyrelsens förslag. 7 13emyndiga kommunstyrelsen att under 2012 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt kr. 8 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2012 omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som uppsäges eller förfaller till betalning under Fastställa internräntan för 2012 till 4 %. 10 Fastställa räntan på internreverser, som upprättats vid bildande av Stadshus AB-koncernen, till 5% för Fastställa att partistödet för 2012 skall utgå med ett grundbidrag om kr per parti som är representerat i kommunfullmäktige samt med ett bidrag per mandat om kr. 12 Godkänna principer för uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål samt redovisning av nyckeltal enligt beskrivning i avsnitt "Vision och övergripande mål". 13 Lämna särskilda uppdrag till nämnder och bolag enligt förteckning i avsnitt "Uppdrag till kommunens nämnder". Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Pax: e-post: kommun'ciftlkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun har redovisats 1 budgetdokumentet. Beslutsunderlag Budgetberedningens förslag till budget 2012, budgetramar 2013, kommunplan 2014 samt investerings- och exploateringsbudget Bilaga: Nämndernas verksamhetsplaner. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget 2012, budgetramar 2013, kommunplan 2014 samt investerings- och exploateringsbudget föreligger. Yrkande Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. Reservation Gerry Norberg (S) och Monika Br&i (S) reserverar sig mot beslutet. Anteckning Jan Diekens (S) och Björn Jönsson (S) antecknar sin avvikande mening till protokollet. Vid protokollet Vrida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: c-post: kommun 4 falkenberg.se

3 Lärarförbundet Falkenbergs kommun K;)111111:IIIIi`t1 t ting,<011,01e i Kf /3 04 Kommentar till Budget 2012 Nedanstående kommentarer är i huvudsak inriktade på budgetramen för barn - och utbildningsnämnden. Att använda begreppet generell effektivisering är ett sätt att smyga undan när ramarna egentligen är för små. Att ge med ena handen och ta med den andra. Redan idag är organisationen "slimmad" nu kommer den att bli "anorektisk". I buget 2012 motsvarar effektiviseringen på 0,5% kr. Omräknat till grundskollärartjänster motsvarar detta en minskning med 10 tjänster om året alltså 30 tjänster för de tre år som budgeten omfattar, eller 24 gymnasielärartjänster. Eller den genomsnittliga lokalkostnaden för 32 förskoleavdelningar under 1 år Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson skriver i sin inledning bla följande: Vi ger också barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att se över möjligheten till mindre barngrupper med samma personalnivå som idag. Då är det inte där man tänker sig att spara. Att säga att mer effektivt utnyttja lokaler genom att flytta in förskolor i lediga lokaler i skolorna är heller ingen lösning. Behovet av barnomsorg finns inte där det eventuellt skulle finnas lediga lokaler i skolorna. Vad är det som återstår att skära ner på? En tanke på den ambition som nämnden har satt om att "Alla ska lyckas". För att nå detta mål krävs en stor och målmedveten resurssatsning inom nämndens område, tyvärr finns inte en sådan satsning i nuvarande budgetförslag. Mari-Louise Wernersson skriver vidare i sin inledning att Barn- och utbildningsnämnden får också medel för att klara den nya skollagen, legitimering av lärarna och lärarlyftet. Det är en nödvändig satsning som dock inte är tillräcklig bla beroende på att förutsättningarna har ändrats. Statens bidrag till Lärarlyftet har minskat fler grupper omfattas av lärarlyftet. Ska vi ha ambitionen att alla ska lyckas så bör vi även satsa på yrkeslärare, vilka inte omfattas av kravet på lärarlegitimation. Hur behörighetsfrågan gällande småskolor ska lösas, är också något vi står inför. Därför krävs betydligt större satsningar på lärarlyftet inför Det finns positiva satsningar i budgeten: skolläkaren får utökad tjänst. Utbildning elever med neuropsykiatriska funktionshinder tillförs också pengar för 2012 tyvärr ska detta omprövas inför Frågan är hur ska för valtningen kunna skapa en långsiktig lösning för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Här talar vi om en mycket behövande grupp elever I nämndens äskande finns posten bidrag för lokalkostnader till fristående förskolor grundskolor samt gymnasieskolor, äskande är ca 8,6 mkr. Eftersom kommunens lokalkostnad inte minskar när en elev går till en fristående skola utan kvarstår eftersom de egna lokalkostnaderna finns kvar, samtidigt som den fristående skolan ska ett bidrag motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för en elev i Falkenbergs kommunala skolor. Så betalar nämnden lokaler för elever i fristående skolor två gånger men får bara betalt en gång. Det betyder att förvaltningen måste skära ner verksamheten med 8,6 mkr någon annanstans än på lokaler.

4 Falkenberg 2 november, 2011 Du kan bli historisk! Nu är det dags för dig och dina kollegor i kommunfullmäktige att samlas till budgetmöte. Förhoppningarna är stora från Sveriges lärare. Ska vår kommun fatta beslut om insatser för höjda lärarlöner? Det vore inte en dag för tidigt. Lärarnas löner har släpat efter länge och skillnaden mellan en lärarlön och lönerna för andra lika välutbildade grupper, till exempel civilekonom eller systemvetare, är idag mer än kronor varje månad. Det handlar om flera miljoner under ett yrkesliv. Sveriges lärare efterlyser nu förändring och modiga politiker som prioriterar och investerar i lärarna och skolan. Det är dags att värdera kunskap högre! Du kan bli smått historisk om Falkenberg går före. Lärarförbundet Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med medlemmar. Vi driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

5 raikerwergs Kommun Kornmonle(1,1;:hjskonlowt K.Insro:11), lp :,r 1) D7-4 LÄRARNAS Ri KSFÖRBUN D Falkenbergs kommunförening ) Kommentarer till budgetförslag inför kommunfullmäktiges behandling i november 2011 Lärarnas Riksförbund (LR) företräder lärare och Studie-och yrkesvägledare (SYV) och har fr.a. synpunkter på de delar av budgetförslaget som berör investeringar i och drift av skolor, alltså BUN:s område. Under perioden planeras investeringar på förskolor, skolor och gymnasium på sammanlagt 64 miljoner. LR:s bedömning är att det finns stora behov av fastighetsunderhåll samtidigt som också behoven av att bygga nya förskoleavdelningar är betydande. På gymnasiet har redan kostnaderna för åtgärder i hus 2 ökat och kan komma att kräva mer. Det tidigare individuella programmets utbildningar är bl.a. förlagda i paviljonger för närvarande och med tanke på att det är en stor verksamhet som redan nu är trångbodd är det inte hållbart på sikt med den nuvarande placeringen. Dessutom finns det många andra behov på skolorna i kommunen, t.ex. av fler lärararbetsrum och ventilationsåtgärder. Därför menar LR att behoven är större än budgetens anslag. Vad gäller driftsbudgeten för 2012 är det bra att frågan om gymnasiets NPF- (neuropsykiatriska funktionshinder) satsning nu får sin lösning eftersom de 2000 tkr som den kostar funnits med som en minuspost i budgetuppföljningarna. Det kan dock bli så att NPF-verksamheten behöver utökas om det kommer många elever med NPF-diagnos till gymnasiet och de behöver särskilt stöd i sin utbildning. Vi ser heller inte att verksamheten är budgeterad för 2013 och framöver. De största volymförändringarna sker på förskoleområdet med ökat antal barn samt på gymnasieområdet med minskat antal elever. LR ser att behovet av barnskötare och förskollärare kommer att vara stort under kommande år medan vi befarar personalneddragningar för lärare kommer emellertid volymerna i grundskolan att öka. En osäkerhetsfaktor är också vilka utbildningar eleverna kommer att välja på gymnasiet-"dyra" eller "billiga". Hur konkurrenssituationen på "utbildningsmarknaden" kommer att se ut kommer också att påverka. Det är för oss oklart vad den föreslagna justeringen av "en till en-konceptet" på gymnasieskolan betyder. Istället för minskat anslag med ca 1000 tkr borde väl kostnaderna öka i och med att fler elever skall delta i "en till en-konceptet"? Lärarlegitimationsreformen innebär att en del lärare behöver komplettera sina utbildningar genom Lärarlyftet finns ca 1000 tkr anslaget till detta medan endast 300 tkr år Eftersom reformen skall vara fullt ut genomförd till 2015 hävdar LR att medlen är otillräckliga, särskilt vad avser budgetförslaget finns också en post om effektivisering med ca 4000 tkr om året. Det kan vid en första anblick inte tyckas vara så mycket i en budget om mer än 800 miljoner. Ändå får det betydande konsekvenser för skolornas verksamheter. Effektiviseringsbetinget motsvarar t.ex. hyrorna för 32 förskoleavdelningar eller lönerna för ca 30 grundskollärare eller ca 30 SYV eller ca 24 gymnasielärare. Situationen är också den att effektiviseringar redan skett genom att lärarna på många håll ålagts mer undervisning. "Produktionstakten" har höjts om man skall beskriva det i industriella termer. Det är oroande med minskade medel till förskola och skola. Falkenbergs kommun har högt satta mål och om "alla skall lyckas" måste man också inse att "kvalitet kostar". Falkenberg Henrik Hjalmarsson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Falkenberg

6 Falkenbergs kommun Kam: wntleci!lini.n:kooku K -Insr 4». vision r), i i )pl Kommentarer till Budget 2012 Vision lämnar härmed in synpunkter generellt för hela budgeten Det vi främst vill invända är de stora nedskärningarna när det gäller effektivisering. Vi anser att det är ett sätt att minska på ramarna på ett generellt sätt som inte går att argumentera emot. Att det senare kommer upp i resp. nämnd gör det inte lättare, då är budgeten redan beslutad. När det gäller 1 ex socialnämndens effektivisering 3,5 miljoner varje år dc närmaste tre åren motsvarar detta ca 9 tjänster/år i ett redan tufft klimat. Var ska dessa nedskärningar ske? Samtidigt budgeteras det för volymökningar. Detsamma gäller Barn och utbildningsnämnden som ska gör en ännu större effektivisering. Det pratas om att det ska satsas på skolan! Var är den satsningen? Man tar och ger om vartannat! Vad blir det kvar'? Detsamma gäller också kommunledningskontor, Kultur- och Fritid samt Miljö och hälsoskydd. Vi saknar konkreta förslag på var effektiviseringen ska ske inom dessa verksamhetsområden. Rolf Söderby Ordförande Falkenbergsavdelningen vision En ny version av SKTE

7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25

Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25 Protokoll Nr 25 Sammanträdesdatum 2012-10-30 Sammanträdestid 8.30-11.25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Claës-L

Läs mer

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK I o f i Q r 1 Q r i Q r la r 1 1 i 1 1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29 Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK Dag: Onsdagen den 29 oktober 2014 Parter:

Läs mer

Budget 2014-2016. Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Investeringsbudget Exploateringsbudget

Budget 2014-2016. Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Investeringsbudget Exploateringsbudget - ramar & Kommunplan Investeringsbudget Exploateringsbudget Fastställd av kommunfullmäktige 26-11- Produktion: Ekonomi- och strategienheten i samarbete med övriga förvaltningar Layout och omslagsfoto:

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2013-12-04 Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290

Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290 Bilaga KS 2012/250/1 1 (11) 2012-12-06 Per-Olov Rapp Ordförande 2012-12- 1 o s sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290 Sverige

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2012. Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan. för. Nynäshamns kommun. Sorundanet

MÅL OCH BUDGET 2012. Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan. för. Nynäshamns kommun. Sorundanet MÅL OCH BUDGET 2012 Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan för Nynäshamns kommun Sorundanet Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 13.00 17.00 Mötet ajournerat 14.15-14.35. Närvarande

Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 13.00 17.00 Mötet ajournerat 14.15-14.35. Närvarande Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 13.00 17.00 Mötet ajournerat 14.15-14.35 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Dahn Persson (S), 2:e

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer