3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET"

Transkript

1 3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

2 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET Med en Space syntax-analys beräknas den rumsliga tillgängligheten i en stadsstruktur med hjälp av en axialkarta. Axialkartan byggs upp av det minsta antalet siktlinjer som kan inskrivas i gatu- och gångvägssystemet. Axialkartan är därigenom i grunden en kognitiv modell, dvs att rumssystemet beskrivs utifrån ett upplevelseperspektiv. Inom Space syntax benämns relationen mellan de ingående delarna som rumslig integration. Kort sagt, en väl integrerad linje är väl tillgänglig i det analyserade området. Det intressanta med integrationsvärdena är att de, trots den renodlat rumsliga bakgrundsdatan, visat sig ge en mycket god bild av stadslivet och dess skiftande grader av intensitet i traditionella städer (vilket verifierats med gångtrafikmätningar, bl.a på Södermalm i Stockholm). Vad som därmed skapats inom Space syntax-forskningen är en analysmetodik som undersöker och i många fall kan sägas fånga grundläggande relationer mellan stadsform och stadsliv. Till höger visas referensanalyser av fem städer. Samtliga analyser och modeller i kapitel 3 bygger på konceptet för RegionCity från juni. RegionCity är en sammanhållande station och länkande stadsdel på samma gång. REFERENSER TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET Från övre vänstra hörnet och medsols: Oslo, Uppsala, Malmö, Stockholm (alla Spacescape) & London (Space Syntax Limited) 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 40

3 3.2 VÄRNA GATUNÄTETS KONTINUITET ÖS- TER OCH NORR OM CENTRALSTATIONEN Analysen av tillgänglighet i gatunätet visar på den skarpa kontrasten mellan sammanhängande innerstad och trafikdominerade baksidor i centrala Göteborg Med de kontinuerliga stråken mellan Centralstationen, Nordstan och Drottningstorget utgör Centralstationen idag en mycket tillgänglig del av centrala Göteborg. Analysen visar på betydelsen av att värna gatunätets kontinuitet i en vidare förlängning av innerstaden öster och norr om Centralstationen. 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 41

4 3.2 SMÅ FÖRÄNDRINGAR I ORIENTERBARHET Förändringarna under byggtiden får en mycket lokal betydelse för tillgängligheten i gatunätet och påverkar inte genomströmningen eller orienterbarheten nämnvärt UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 42

5 3.2 LILLA BOMMEN-OMRÅDET MINDRE TILLGÄNGLIGT UNDER NYA HISINGSBRONS BYGGTID Under byggtiden av nya Hisingsbron påverkas tillgängligheten mellan Göta älv och RegionCity betydligt. Det beror på att Lilla Bommen-området blir mycket isolerat En bidragande orsak till försämringen är att förlängningen mellan Hamntorget och Kilsgatan bryts norr om E45:an på grund av pågående infrastrukturprojekt, förutom den nya Hisingsbron, såsom sänkning av E45 men framförallt Västlänkens byggnation. 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 43

6 3.2 NYA HISINGSBRON FÖRBÄTTRAR LOKALA KOPPLINGAR 2020 förbättras tillgängligheten mellan Göta älv, Lilla Bommen-området och RegionCity, men ännu är den sämre än vad den är idag. En bidragande orsak är att kopplingen mellan Hamntorget och Kilsgatan fortfarande är bruten för gående på grund av pågående infrastrukturprojekt såsom sänkning av E45 men framförallt Västlänkens byggnation UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 44

7 3.2 CENTRAL AXEL GENOM RESECENTUM SAKNAS 2022 stärks kontakten ytterligare mellan Göta älv, Lilla Bommen-området och RegionCity. Dock saknas en direkt koppling i gatunätet mellan Hisingsbron och den centrala mittaxeln genom Centralstationen och Nils Ericsonterminalen på grund av att Västlänken fortsatt är i byggnation samt att Göta älvbron rivs UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 45

8 3.2 CENTRAL PLATS NORR OM NILS ERIC- SONTERMINALEN 2024 står för det stora hoppet i stadsutvecklingen. Nu har flera lokala stråk knutits samman i mer sammanhängande och längre tillgängliga stråk kring RegionCity. Det har främst att göra med Kanaltorgets direkta koppling med Bergslagsgatan och Centralstationens mittaxel. Här skapar också förlängningen av Hisingsbrons siktlinje in i RegionCity god orienterbarhet. En mycket central plats skapas norr om Nils Ericsonterminalen Bangårdsviadukten har inledningsvis svaga kopplingar till sin närmsta omgivning men utgör ett direkt och gent cykelstråk. 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 46

9 3.2 FÖRTÄTAT GATUNÄT PÅ BÅDA SIDOR ÄLVEN 2026 har gatunätet förtätats såväl i Frihamnen som norr om RegionCity. En förklaring till att tillgängligheten till RegionCity inte ökar mer i gatunätet är den mindre gena kopplingen till Östra Hamngatan norr om Nordstan mindre gen koppling 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 47

10 3.2 DE MEST CENTRALA STRÅKEN PASSERAR UTANFÖR REGIONCITY 2030 finns en sammanhängande kvartersstruktur i RegionCity. Det allra mest centrala stråket in i Gullbergsvass ligger norr om RegionCity, vilket beror till viss del på avsaknaden av stadsrum österut att koppla upp de nya stråken till. Arbetet med stadsrummen öster om RegionCity hanteras inom studierna av Gullbergsvass UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 48

11 3.2 STÄRKT RUMSLIG CENTRALITET I REGION- CITY Nya kopplingar inne i RegionCity stärker tillgängligheten samtidigt som Frihamnens utbyggnad stärker Hisingsbron tillgängliget i gatunätet ytterligare. Detta gör att ett mer centralt stråk nu även skapas genom RegionCity UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 49

12 3.2 UTBYGGNADEN AV GULLBERGSVASS ÖKAR TILLGÄNGLIGHETEN I GATUNÄTET Utbyggnaden av Gullbergsvass ökar tillgängligheten i gatunätet och en större sammanhängande stadsbygd öster om RegionCity tar form. Samtidigt visar analysen på vikten av kontinuitet i gatunätet, i synnerhet längs de utpekade huvudstråken där många människor förväntas röra sig. Analysen visar här att det planerade huvudstråket har en relativt låg tillgänglighet i gatunätet. Denna situation stöttar inte stråkets tänkta funktion som även ett viktigt stråk för naturlig genomströmning av stadsflöde. Analysen talar här snarare om en stor potential för detta längs stråket norr om detta. För att öka tillgängligheten bör kopplingen österut ses över UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 50

13 3.2 DE MEST CENTRALA STRÅKEN NORR OM REGIONCITY STÄRKS YTTERLIGARE Med hela planscenariot för Gullbergsvass påverkas inte tillgängligheten i gatunätet nämnvärt gentemot tidigare planscenario Dock förstärks de väst-östliga stråken norr om det planerade huvudstråket ytterligare. Detta talar för ett mer renodlat handels- och resenärsflöde längs den planerade huvudgatan. Detta skulle emellertid kunna ses som en fördel för att minska eventuell trängsel och sprida ut flödena genom hela Region- City. 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 51