Rapport från tillsynsbesök vid Kopparbols Behandlingshem AB, Björkvik, den 11 mars 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från tillsynsbesök vid Kopparbols Behandlingshem AB, Björkvik, den 11 mars 2008"

Transkript

1 TILLSYNSRAPPORT 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson/Pia Aalto, LSS-handläggare Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsynsbesök vid Kopparbols Behandlingshem AB, Björkvik, den 11 mars 2008 Kopparbols behandlingshem AB har tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB-hem) enligt socialtjänstlagen (SoL) 7 kapitlet 1 med fem platser. Verksamheten bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL). Landstinget kan placera vårdtagare enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vidare gäller socialstyrelsens och länsstyrelsens föreskrifter för HVB hem. Tillsynsbesöket avser att granska enskild verksamhet avseende boendet enligt SoL på Kopparbols behandlingshem AB. Vård- och omsorgsförvaltningen har besökt verksamheten den 11 mars 2008, vid besöket deltog LSS-handläggare Ulf Ivarsson och Pia Aalto. Från verksamheten deltog ägarna Ulrica Kernen och Hans Bermel samt föreståndare Krister Kernen. Vid besöket har även samtal förts med en av vårdtagarna. Verksamhetsberättelse och rutiner för avvikelsehantering och anmälan om missförhållanden har inkommit med fax dag efter besök. Ägandeförhållande Verksamheten på Kopparbols behandlingshem AB i Björkvik, ägs av Ulrica Kernen och Hans Bermel. Verksamhetsinriktning och målgrupp Verksamheten är inriktad på att ta emot personer över 18 år med diagnos Aspberger, Tourette, borderline, autism eller kombinationer. Kopparbols behandlingshem AB arbetar utifrån varje vårdtagares behov och utarbetar individuella vårdplaner, inriktade på natur och djur. Syftet är att bygga upp en struktur i den dagliga tillvaron för att den enskilde vårdtagaren ska lyckas att leva självständigt liv efter vistelse på Kopparbol. Man jobbar med att stärka det positiva och inte det negativa. Alla måste få synas och få bekräftelse. Målgruppen på Kopparbols behandlingshem AB är personer med lindrig utvecklingsstörning med psykiatriska diagnoser. Vårdtagarna i verksamheten har i grunden beslut om enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men har av olika anledningar fått placering beslut om SoL insatser eller enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Kopparbol 2008.doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Postgiro Handikappomsorgen Telefon: vx Bankgiro KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

2 Föreståndare/biträdande föreståndare TILLSYNSRAPPORT 2 (6) Föreståndare är legitimerad sjuksköterska Krister Kernen. Han tjänstgör heltid. Krister är även föreståndare för verksamhet enligt 9 9 p. LSS vid Rottneros. Personalens dimensionering och kompetens På Kopparbols behandlingshem AB arbetar nio personer heltid och fyra arbetar deltid, inklusive natt. Samtliga personal har utbildning som behandlingsassistent eller undersköterska eller mentalskötare. En långtidsvikarie har vårdarinna utbildning och lång erfarenhet av arbete med utvecklingsstörda. En person har slutat under 2006 där efter har ingen förändring varit i personalgruppen. Varannan vecka hålls arbetsplatsträffar. Bemanning Personalbemanning på Kopparbols behandlingshem AB är dygnet runt. Mellan kl är verksamheten alltid bemannad med två personer och på natten en person, sovande jour. Personalschema har lämnats vid besöket och bifogas som bilaga. Ägare och/eller föreståndare har alltid beredskap. Kringresurser Konsult är psykolog Ulf Clavell, kommer var fjortonde dag. Han träffar såväl personal som vårdtagare. Vårdtagare träffar Ulf enskilt för att kunna ha möjlighet att diskutera vad som hänt och hur de mår. Håkan Odeberg, läkare från Huddinge kommer en gång i månaden, och konsulteras även i telefon vid behov. Kopparbols behandlingshem AB samverkar med Katrineholms kommun då en person på Kopparbol har daglig verksamhet enligt LSS vid Katrineholms Resurscenter. Fortbildning Personalen har haft kortare utbildningar av Ulf Klavell i områdena LSS och psykiatriska diagnoser, m.m. Under 2008 planerar utbildning i samtalsteknik med Ulf. Vårdtagare Just nu vistas fem personer på Kopparbols behandlingshem AB. Samtliga har en lindrig utvecklingsstörning och tillhör därmed personkretsen enligt 1 1 p. LSS. Ut över detta har personerna någon form av annan funktionsnedsättning, psykiatriska diagnoser, ADHD, Thoretts syndrom, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom. Två av personerna som visats i verksamheten har i dag beslut om LRV. Åldrarna varierar mellan 30 till 60 år. Den person som varit längs på Kopparbol har varit där sedan 2000, Det finns ingen färdig plan upprättad för någon av de boende för att flytta hem till sin hemkommun.

3 Daglig verksamhet TILLSYNSRAPPORT 3 (6) En person har sin sysselsättning på handikappomsorgens bilvårdsteam, i Katrineholm. Verksamheten köper plats av Katrineholms kommun. I övrigt har varje vårdtagare ett veckoschema med dagliga aktiviteter, som djurskötsel, hästkörning, fysiskträning, hushållsarbete, undervisning och bad. Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter planeras gemensamt i boendet. Varje vecka hålls möten för att planera aktiviteter inför helgen. Under året görs även fyra längre utflykter eller heldagsutflykter. Lokaler/boendet Nuvarande lokaler för boendet finns i huvudbyggnad på Kopparbols gård. De boende har var och en sitt eget rum. En person bor i tillbyggnad innehållande två rum, hygienutrymmen och kök. Samtliga måltider äts gemensamt i huvudbyggnadens kök. Varje vårdtagare har en dag i veckan då man deltar i matlagning och kökssysslor. Brukarinflytande Varje vecka hålls veckomöten där vårdtagarna får delta i planering av aktiviteter. Varje kväll hålls även möten för genomgång av dagen och nästkommande dag. När en person kommer Kopparbols behandlingshem AB skrivs en individuell vårdplan (IVP) inom en månad. Vårdtagaren är fullt delaktig i planen tillsammans med två kontaktpersoner från verksamheten. IVP revideras var tredje månad. Psykolog Ulf Klavell besöker verksamheten var fjortonde dag för enskilda samtal med vårdtagaren, vid dessa träffar har vårdtagaren möjlighet att diskutera t ex förändringar i boendet, sysselsättning eller klagomål mm. En vårdtagare intervjuas vid besöket. Han uppger att han trivs mycket bra på Kopparbols behandlingshem AB. Samtliga vårdtagare får vara med och planera sin sysselsättning och fritid. Somliga uppgifter måste man göra för att man ska klara ett eget boende efter vistelse på Kopparbol. Vårdtagaren berättar att han fått ett nytt fritidsintresse genom sin vistelse i verksamheten vilket han tidigare aldrig haft. Vidare uppger han att samtliga vårdtagare har möjlighet att ta sig från Kopparbol vid behov, exempelvis vid extra inköp. Dels finns bussar till Katrineholm, dels ordnas även skjuts med bil vid behov. Individuell planering När en person kommit till Kopparbols behandlingshem AB görs en ADL-bedömning för att veta vad personen klarar själv och vad denne behöver träna på under vistelse på Kopparbol. Vårdpersonal upprättar tillsammans med vårdtagaren ett veckoschema som utvärderas efter några veckor. Vid uppföljning ändras det som inte fungerar. Vissa delar i vecko-

4 TILLSYNSRAPPORT 4 (6) schemat går inte att ta bort då det handlar om vardagsaktiviteter som ska fungera även efter vistelse på Kopparbol, som exempelvis städning och tvätt. Uppföljning och utvärdering Två till tre gånger om året skriver föreståndare en social sammanfattning av dokumentation som sedan skickas till placerande kommun. I vissa fall kommer placerande kommun på besök för uppföljning en gång om året. I vissa fall kommer de vart annat år. Verksamhetsansvariga på Kopparbols behandlingshem AB uppger att de oftast inte får något uppdrag av placerande kommun innan. Endast två kommuner har lämnat en form av uppdrag inför placering. De personer som placerats enligt LRV, har en vårdplan från behandlande läkare. Vid en LRV placering har oftast kommunen inte varit inblandad i vårdtagarens placering, utan landstinget har fattat beslut. Meningen är att när LRV upphör ska placerande kommun skriva uppdrag/vårdplan. Planerade förändringar Finns i dagsläget inga planer på förändring. Dokumentation Samtliga vårdtagare har en egen pärm där allt förvaras rörande vårdtagaren. Pärmen innehåller bland annat individuell vårdplan med övergripande mål och delmål, journalanteckningar (SoL och HSL dokumentation skiljs åt), socialt nätverk (telefonnummer till anhöriga m.m.). Personalen skriver löpande anteckningar i dag- och nattrapport samt socialjournal. Den sociala dokumentationen innehåller aktuella händelser som besök och samtal m.m. Föreståndaren gör var tredje månad en sammanfattning av den sociala journalen, som sedan skickas till placerande kommun. HSL-dokumentation sköts av föreståndare och läkare. Rutiner för trygghet och säkerhet Verksamheten har pärmar för rutiner avseende anmälan om tillbud, avvikelser och klagomålshantering. Rutiner för Apoteket årliga kvalitetsgranskning, anmälan om arbetsskada, arbetsordning av läkemedelshantering, delegeringar och sekretess. Alla tillbud om hot och våld dokumenteras/rapporteras i pärmen avvikelser/tillbud för att kunna analysera incidenter och åtgärda de fel och eventuella misstag som begåtts, detta sker omgående. Riktlinje för anmälan om allvarliga missförhållanden (Lex Sara) beskriver vad personal som upptäcker missförhållanden ska göra och dokumentera. Riktlinjen innehåller även definitioner av vad som avses med missförhållanden. Rutin för rapportering avvikelser inom hälso- och sjukvård innehåller bland annat krav på säker vård som ställs i lagstiftning. Vidare innehåller det riktlinjer för hur personal ska agera vid avvikelser och tillbud.

5 TILLSYNSRAPPORT 5 (6) Inne i personalrum finns anvisningar för rutiner vid brand, akuta situationer och avvikelserapportering. Avseende brand kontrolleras brandutrustning en gång per år av Förenade brand. Varje rum har brandvarnare. Vårdavgift Vårdavgiften är individuellt satt och ligger för närvarande mellan kr per dygn. Kvalitetssystem Kopparbols behandlingshem AB arbetar utifrån de nya direktiv som kommer från socialstyrelse mm. Dock uppfattar undertecknade att det ej finns en upprättad kvalitetsplan. Rutiner är utformade för att säkerställa en bra kvalitet på vården, omsorgen och verksamheten. Detta sker genom bl a regelbundet arbete/översyn av individuella handlingsplaner, brandskydd, Lex Maria, Lex Sara, personskada enligt LSS 24 a. Planer för personalens fortbildning och kompetensutveckling finns upprättat. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med tillståndet. De vårdtagare som vistas på Kopparbol motsvarar den målgrupp som angivits och som tillståndet avser. Verksamheten har såväl social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Det finns skriftliga riktlinjer för avvikelserapportering, anmälan om allvarliga missförhållanden och rutin för rapportering avvikelser inom hälso- och sjukvård. Dokumentation förvaras inlåst på personalrum. Vård- och omsorgsförvaltningen noterar att verksamheten inte fått tydliga uppdrag från placerande kommun när en vårdtagare kommer till behandlingshemmet. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömning är att verksamheten bör begära uppdrag från placerande kommun eller att tillsammans upprätta uppdrag/målplan. Angående uppföljning sänder verksamheten en sammanställning av dokumentation till placerande kommun för att de ska kunna följa upp placeringen. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det måste vara svårt att följa upp en placering om det inte finns något mål med den. Inne i personalrum finns rutiner för händelser av akut art samt för brand. Vård- och omsorgsförvaltningen noterar att det inte finns någon information om detta utanför personalrum om en vårdtagare exempelvis skulle behöva larma. Avseende klagomålshantering anser vård- och omsorgsförvaltningen att Kopparbols behandlingshem AB ska informera (skriftligt och muntligt) om rätten att klaga till Länsstyrelsen samt överklaga beslut.. System för att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten på behandlingshem redovisas enligt SOSFS 1996:24, 1998:8, 2000:15. För att kunna säkra en god kvalitet och säkerhet bör verksamheten upprätta ett tydligt system för att fortlöpande säkra och

6 TILLSYNSRAPPORT 6 (6) utveckla kvaliteten på Kopparbols behandlingshem AB. Vid tillsynen har ingen kvalitetsplan redovisats. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att Kopparbols behandlingshem AB, erbjuder ett väl fungerande hem för vård eller boende (HVB hem) med individuellt stöd och behandling. Personalgruppen är välutbildad och har erfarenhet av målgruppen. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker fortsatt tillstånd för att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård och boende enligt 7 kap 1 punkt 1 socialtjänstlagen under beaktande av de synpunkter som framkommit ovan. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslutar a t t tillstyrka att Kopparbols behandlingshem AB får fortsätta att bedriva hem för vård eller boende (HVB-hem) enligt socialtjänstlagen (SoL) 7 kapitlet 1 med fem platser under förutsättning att verksamheten upprättar en samlad kvalitetsplan verksamheten dokumenterar/upprättar uppdragshandlingar med placerande kommuner samt a t t godkänna tillsynsrapporten och översända den till länsstyrelsen. Lena Andreasson Per Enarsson Ulf Ivarsson Vård- och omsorgschef Handikappomsorgschef LSS-handläggare

Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik

Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik TILLSYNSRAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson och Pia Aalto, LSS-handläggare Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsynsbesök

Läs mer

Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök

Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen -727 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare 2008-12-18 702-16301-2008 Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET Dnr. 701-9973-2007 Länsstyrelsen Välfärdsenheten maj 2008 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 4 Fysisk hälsa och tandhälsa... 4 Kost och kosthållning... 4

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Innehåll Bakgrund 3 Syftet med tillsynen 3 Länsstyrelsens ansvar 3 Kommunens ansvar 4 Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? 4 Hur ska tillsyn bedrivas? 4 Vad

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-27 Dnr 8.5-4496/2015-4 1(27) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Ekängens HVB & Halvvägshus AB Ekängsvägen 1

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV JOGERSÖ BEHANDLINGSHEM BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV JOGERSÖ BEHANDLINGSHEM BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV JOGERSÖ BEHANDLINGSHEM BARNUPPDRAGET Dnr. 701-9974-2007 Länsstyrelsen Välfärdsenheten maj 2008 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 4 Fysisk hälsa och tandhälsa... 4 Kost och kosthållning...

Läs mer

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I JÖNKÖPING 2015-06-23 1393-15 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Ekängens HVB och Halvvägshus, 556635-9062 Ekängsvägen 1 570 80 Virserum Ombud: Jur.kand. Timothy Hallgren Institutet

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV BÄCKETORP BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV BÄCKETORP BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV BÄCKETORP BARNUPPDRAGET Dnr. 701-183-2007 Länsstyrelsens Välfärdsenheten oktober 2007 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 3 Fysisk hälsa och tandhälsa... 3 Kost och kosthållning... 4

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB

Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB Datum för tillsyn 2009 09 17 Närvarande från Resursteamen barn och ungdom: Eva Lindström, konsulent och Linda Kilter enhetschef Närvarande från verksamheten: Annika

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete.

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. 1 av 81 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Omsorgsnämnden Sekreterare: Charlotta Sandahl Tfn: 044-136815 E-post: charlotta.sandahl@kristianstad.se Tid och plats torsdagen den 31 oktober

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer