Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet"

Transkript

1 Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

2 Innehåll Bakgrund 3 Syftet med tillsynen 3 Länsstyrelsens ansvar 3 Kommunens ansvar 4 Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? 4 Hur ska tillsyn bedrivas? 4 Vad ska tillsynas? 5 Riskbedömning 8 Rapportering av tillsynen 9 Bilaga 1 Viktiga lagar m.m. som berör tillsynen 11 Viktiga föreskrifter och allmänna råd som berör tillsynen 11

3 Bakgrund I 13 kap. 5 SoL och 23 LSS anges att socialnämnden har rätt att inspektera tillståndspliktig verksamhet och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2003:20, beskrivs i 7 kap. 1 att socialnämndens tillsyn av enskilt bedrivna hem för vård eller boende skall innefatta inspektion av verksamheterna minst en gång per år. Riktlinjerna kan tjäna som underlag vid planering av tillsyn på alla enskilda verksamheter som är tillståndspliktiga enligt SoL och LSS. Av bilaga 1 framgår lagrum, föreskrifter, allmänna råd etc. vilka kan vara aktuella vid tillsyn. Syftet med tillsynen Både Länsstyrelsen och länets kommuner har ansvar för tillsynen av den tillståndspliktiga enskilda verksamhet inom socialtjänstens område som bedrivs i länet, dvs. verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tillsynen syftar till att kontrollera att verksamheterna bedrivs med god kvalitet och säkerhet enligt 3 kap. 3 SoL, 7 kap 2 SoL och 6 LSS. Den enskilde ska få en god vård, behandling och/eller omsorg. Vidare skall tillsynen vara rådgivande och verka för att systematiskt kvalitetsarbete genomförs. Länsstyrelsens ansvar Länsstyrelsen har enligt 13 kap. 3 SoL och 26 LSS tillsyn över olika typer av enskild verksamhet inom länet och som bedrivs enligt SoL och LSS. Om Länsstyrelsen finner missförhållanden i verksamhet enligt SoL eller allvarligt missförhållande i verksamhet enligt LSS, får Länsstyrelsen förelägga den som ansvarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Fortsatt verksamhet får förbjudas om missförhållandet är allvarligt och föreläggandet inte följs. (13 kap. 6 SoL, 24 LSS) Tillsyn i ärenden avseende enskild verksamhet som uppkommit efter klagomål från enskilda är i första hand Länsstyrelsens uppgift. 2

4 Kommunens ansvar Socialnämnden har enligt 13 kap. 5 SoL löpande tillsyn över tillståndspliktig verksamhet enligt SoL inom kommunen (se även SOSFS 2003:20). Om socialnämnden får kännedom om missförhållanden, skall Länsstyrelsen underrättas om detta. Enligt 23 LSS och 11 förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade finns motsvarande kommunala tillsynsansvar för verksamhet enligt LSS. Såväl Länsstyrelsen som kommunen har rätt att inspektera verksamheterna, får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. (13 kap. 4 och 5 SoL) Enligt 23 och 26 LSS finns motsvarande rätt att inspektera verksamhet som bedrivs enligt LSS. Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? Tillsynen skall vara löpande, men minst ett besök om året skall genomföras (7 kap. 1 SOSFS 2003:20). Om det finns problem i verksamheten kan det motivera tätare besök och kontakt skall då alltid tas med Länsstyrelsen. Hur ska tillsyn bedrivas? Tillsynsbesök anmäls normalt i förväg, men även oanmälda besök kan genomföras när det finns skäl för detta. Tillsynsbesökens innehåll och form kan variera beroende på fokus i tillsynen. Det betyder att tillsynen kan innefatta samtal med inskrivna/boende, personal, ledning, anhöriga m.fl. Samtal med inskrivna/boende bör som regel genomföras vid tillsynen, vilket kan ske enskilt eller i grupp. (Se Mall för intervju med inskrivna ). Det är även lämpligt att ta kontakt med personer som tidigare varit inskrivna för att få deras bild av verksamheten. De är inte längre i samma beroendeställning som de som nu är inskrivna och kan därför komplettera bilden vid granskningen. Tillsynsbesök kan även ske vid andra tidpunkter än under kontorstid. Föranmälda tillsynsbesök bör planeras så att det finns tillfälle att samtala med föreståndaren eller dennes ersättare. Innan tillsynsbesöket bör man begära in vissa uppgifter för att kunna skapa sig en bild av verksamheten. Lämpligt att begära in är: 3

5 Skriftlig sammanställning av beläggning senaste året, där det framgår ålder, kön, placeringstid, planerade och oplanerade utskrivningar, lagrum, ansvarig socialnämnd samt ansvarig handläggare. I denna sammanställning behöver inte de inskrivnas namn uppges. Skriftlig sammanställning av personal (antal tjänster, tjänstgöringsgrad, ålder, kön, anställningstid, utbildning, erfarenheter från verksamhetsområdet, översikt över sjukfrånvaro för personalgruppen, personalomsättning, bemanning i form av schema). När man inleder tillsynen kan man välja om man vill börja med samtal med inskrivna/boende eller samtal med ledningen. Samtalen med de inskrivna/boende kan innebära att uppgifter kommer fram som behöver ventileras med ledningen. I samtalen med ledningen bör man bland annat ta upp vad som hänt sedan föregående tillsyn, uppföljning av tidigare påpekanden samt planer inför framtiden? Andra informationskällor som kan vara användbara är: verksamhetens tillståndsbevis måldokument och riktlinjer för verksamheten Länsstyrelsens och kommunens tillsynsrapporter mm. placerande myndigheter inskrivna/boende personalen ledningen konsulter i verksamheten den sociala dokumentationen Vad ska tillsynas? Se även SOSFS 2003:20 Tillståndsbevis Jämför verksamheten mot meddelat tillstånd. Rätt målgrupp? Överinskrivningar? Förändring av lokalerna? Förändringar av ledningspersonalen? Övriga förändringar? Bör ändring av tillståndet sökas hos länsstyrelsen? Kvalitetsfrågor Hur arbetar verksamheten med kvalitetsutveckling? Finns struktur för kvalitetsarbetet? Sker uppföljning och utvärdering av verksamheten? Vad har förändrats sedan föregående besök ur kvalitetssynpunkt? Avvikelse och klagomålshantering? Rutiner för 4

6 behandlingsplaneringen? Rutiner för anmälningsskyldighet rörande barn, rörande missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade, Lex Sarah samt rutiner för information om tystnadsplikten? Informationsmaterial till inskrivna och placerande myndigheter? Inskrivna/Placerade/Boende In och utskrivningsrutiner och urval av placerade/boende. Hur sker samarbete med placeringskommunen/uppdragsgivaren ut? Hur ofta hålls behandlingskonferens/motsvarande? Självbestämmande/delaktighet? Eventuella inskränkningar i rörelsefrihet, kontakter etc.? Problem med målgruppen? Personskador? Övergrepp? Vårdtider? Beläggning? Överinskrivningar? Oplanerade utskrivningar? Utslussverksamhet? Eftervårdskontrakt? Personalen Vilken kompetens har anställd personal? Policy avseende krav på utbildning? Vilken utbildning har personalen i de metoder som används i verksamheten? Vilken kompetens finns hos personalen i integrationsfrågor, kunskap om andra kulturer o.dyl.? Könsfördelning? Genomförs medarbetarsamtal? Finns plan för kompetensutveckling? Personalomsättning? Finns personalproblem av vikt? Långvariga sjukskrivningar? Har personalen handledning? Anlitas konsulter? Rutiner vid rekrytering (kontroll mot belastningsregister etc.)? Rutiner vid introduktion av nyanställda? Ansvarsområden mellan föreståndare/biträdande föreståndare/verksamhetschef/ägare. Verksamhetens mål och innehåll Vilken/vilka metoder använder verksamheten? Hur ser detta ut i praktiken? Vad är det faktiska innehållet? Vad är målet med behandlingen/vården/omsorgen? Hur arbetar personalen för att uppnå målen? Uppmärksammas och beaktas mäns/kvinnors, pojkars/flickors olika behov i verksamheten? Möjlighet att ta emot personer med olika funktionshinder? Medverkar anhöriga i vården/omsorgen och i så fall på vilket sätt? Hur sker samverkan med placeringskommunen? Hur är skola/arbete/fritid organiserat? Frågor ang. klienternas ekonomi. Vad är verksamheten bra på och vad behöver utvecklas? Frågeställningar omkring hur barnperspektivet beaktas i verksamheten bör också finnas med i de verksamheter där detta är relevant. 5

7 Granskning av dokumentation Granskning av akter och journaler kan genomföras av samtliga eller via stickprov. Uppfyller dokumentationen lagstiftningens krav, är de förda med ordning och reda? Förvaras de säkert? Vad händer med journalerna när klienten skrivs ut? Dokumentationsskyldigheten framgår av 11 kap. 5 SoL och av 21 a LSS samt i SOSFS 2006:5 (S). För HVB regleras detta även i SOSFS 2003:20 (S). Brandskydd Föreståndaren har ansvar för att brandskyddet efterlevs. Detta regleras i Lag om skydd mot olyckor 2003:778 (LSO). För mer information se vidare Lokaler Rundvandring bör göras för att se på lokalerna. Är de ändamålsenliga? Boendestandard? Adekvat standard på hygienoch matrum? Särskilda utrymmen för t.ex. egen familj (i familjehemsliknande verksamhet), pojkar/män respektive flickor/kvinnor, besök. Handikappanpassning? Övrigt? Ekonomi Avgiftens storlek och ev. ändringar under senaste året. Ekonomisk bärighet. Finns ramavtal med någon placerare? Övriga frågor Låsrutiner i boenderum och för ytterdörrar, larm och risker i miljön. Hot och våldssituationer? Relation till grannar? Övriga problem eller positiva tendenser? Hälso och sjukvårdsfrågor/tandvård Frågor kan ställas om rutiner för och tillgången till hälso och sjukvård samt tandvård, även om de medicinska frågorna formellt ligger utanför tillsynen enligt SoL och LSS. Det är Socialstyrelsen som svarar för tillsynen av verksamhet enligt Hälso och sjukvårdslagen. Om man vid tillsynsbesöket ser brister i verksamheten skall detta meddelas till Socialstyrelsens RegionalaTillsynsenhet i Örebro tel Brister/missförhållanden Om socialnämnden genom tillsyn eller på annat sätt får kännedom om missförhållanden i enskild verksamhet skall Länsstyrelsen underrättas omgående. 6

8 Riskbedömning Följande exempel är företeelser som skulle kunna medföra att kvalitet och säkerhet äventyras och som bör utgöra ett observandum då tillsyn planeras och prioritering mellan olika tillsynsobjekt sker. Boende/inskrivna Få inskrivna/boende i verksamheten Många nyinskrivna under kort tid Förekomst av missbruk Avbrutna placeringar Otydligt regelsystem Målgruppens sammansättning Övergrepp mellan inskrivna/boende Personal Upprepade byten av föreståndare Anmälningar om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade, anmälningar rörande barn etc. Stor omsättning av personal Låg bemanning Många arbetsskador Hot och våld mot personal eller inskrivna Ingen handledning Ingen fortbildning Inga personalmöten Personalen saknar eller har fel utbildning Betalningsanmärkningar på föreståndaren/ägaren Anmälningar och klagomål från boende eller andra mot personal och verksamhet 7

9 Rapportering av tillsynen Iakttagelser från tillsynen skall dokumenteras i en rapport. Rapporten skall mynna ut i en bedömning, vilken kan bestå av både positiva och negativa synpunkter. Det kan vara lämpligt att synpunkter och påpekanden sammanfattas i punktform och formuleringarna bör göras så konkreta att det går lätt att följa upp om verksamheten har åtgärdat dem. Utformningen av dokumentationen, tillsynsrapporten, måste tillåtas variera från tillsyn till tillsyn och måste bestämmas av vad tillsynen omfattat. Tillsynsrapporten skall alltid innehålla redogörelse, bedömning och beslut. Redogörelse Detta bör ingå i tillsynsrapporten: Vilken verksamhet tillsynen avser När tillsynen genomfördes Vilka som medverkade Hur tillsynen har genomförts (Besök, samtal med, aktgranskning etc.) Resultat av tillsynen, dvs. vad som framkommit vid tillsynen I utformningen av tillsynsrapporten kan man använda sig av de underrubriker som finns i avsnittet Vad ska tillsynas? Bedömning Tillsynens resultat skall värderas utifrån en bedömning av vad som är god kvalitet och säkerhet inom den granskade verksamheten. Beskriv: Vad som är bra. Eventuella brister i verksamheten. Vilka åtgärder som bör/måste vidtas för att åtgärda bristerna och när det bör/skall vara genomfört Det ska framgå om kommunen planerar att genomföra en uppföljande tillsyn Andra reflektioner och kommentarer Före bedömning av den verksamhet som varit föremål för tillsyn, skall faktadelen från tillsynen skickas till den enskilda verksamheten för kontroll. Om uppgifter inhämtats från annat håll och dessa utgör underlag för beslut gäller förvaltningslagens regler om kommunicering (17 FL). 8

10 Beslut Tillsynsrapporten ska alltid avslutas med ett beslut från socialnämnden. Den slutliga tillsynsrapporten, inklusive bedömning och beslut, skickas i original till tillståndshavaren och för kännedom till den enskilda verksamheten. Kopia av rapporten skickas till Länsstyrelsen. Kommunen och Länsstyrelsen har möjlighet att informera placerande kommuner om tillsynens resultat. Tillsynsrapporten är en allmän handling som inte omfattas av sekretess (om den inte innehåller uppgifter om enskilds personliga förhållanden). En tillsynsrapport från kommunens löpande tillsyn skall inte innehålla uppgifter om enskild inskrivens/boendes personliga förhållanden eller annat som kan leda till att denne kan kännas igen. 9

11 10

12 Bilaga 1 Viktiga lagar m.m. som berör tillsynen Socialtjänstlag 2001:453 (SoL) Socialtjänstförordning 2001:937 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 (LSS) Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:1090 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 1990:52 (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall 1988:870 (LVM) Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 2001:454 Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 2001:637 Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Viktiga föreskrifter och allmänna råd som berör tillsynen IFO-området Hem för vård eller boende, Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2003:20 (S) Kvalitetssystem inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, Allmänna råd SOSFS 2000:15 (S) Anmälan om missförhållanden till skydd för barn enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen, Allmänna råd 2003:16 (S) Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 (S), (omfattar även LSS-området och äldreområdet) LSS-området och äldreområdet Kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade, Allmänna råd SOSFS 1998:8 (S) Anmälan av personskada i verksamhet enligt Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1996:17 (S) Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 p. 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föreskrifter och allmänna råd 2002:9 (S) Anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap. 2 socialtjänstlagen och 24 a Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt gällande Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2000:5 (S) och SOSFS 2005:8. Anmälan om missförhållanden till skydd för barn enligt 24 a Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) HSL-området Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering, Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2002:4 (M) 11

13 Kvaliteten i hälso- och sjukvården, Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1996:24 (M) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård, Allmänna råd SOSFS 1997:8 (M) Föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö och brandskydd Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2001:1 Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2 Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10 Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3 Allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2004:4 12

14 Dalarna Gävleborg Värmland Västmanland Örebro För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Värmlands län För mer information kontakta... Länsstyrelsen i Västmanlands län För att beställa fler exemplar... Länsstyrelsen i Örebro län, tfn växel Publ. nr. 2006:24 Länsstyrelsen i Örebro län ISBN

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handbok för socialtjänsten

Handbok för socialtjänsten X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH LEX S SARAH LEX SARAH LEX SA X SARAH LEX SARAH

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-10-16 Sida 2(11) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner föredragningslistan

Läs mer

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillsynsrapport 2013 Hälso- och sjukvård och socialtjänst Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR. Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21

RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR. Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21 RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRD OCH BEHANDLINGSINSATSER FRÅN 21 ÅR Antaget av Nämnden för vuxna med funktionshinder 2004-12-21 Inledning... 3 Reglemente... 3 Kommunens ansvar... 3 Lagstiftning... 3

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök

Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen -727 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare 2008-12-18 702-16301-2008 Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer