Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik"

Transkript

1 TILLSYNSRAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson och Pia Aalto, LSS-handläggare Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik Änglahuset behandlingshem AB i Björkvik har sedan den 31 augusti 2005 tillstånd från länsstyrelsen att bedriva verksamhet enligt 7 kap 1 punkt 1 socialtjänstlagen med tio platser inklusive en plats i träningslägenhet i Katrineholm. Änglahuset behandlingshem AB har tillstånd att bedriva verksamhet för vuxna kvinnor och män med psykiska funktionshinder. Verksamheten bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Landstinget kan placera vårdtagare enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Vidare gäller socialstyrelsen och länsstyrelsens föreskrifter för HVB hem. Tillsynsbesöket avser att granska enskild verksamhet avseende boendet enligt SoL på Änglahuset behandlingshem AB. Vård- och omsorgsförvaltningen har besökt verksamheten den 28 januari Vid besöket deltog LSS-handläggare Ulf Ivarsson och Pia Aalto. Från verksamheten deltog ägare/föreståndare Mikael Randevåg och Kent Olsson. Ägandeförhållande Verksamheten på Änglahuset behandlingshem AB i Björkvik, ägs av Mikael Randevåg och Kent Olsson. Målgrupp och verksamhetsinriktning Verksamheten är inriktad på att ta emot personer, vuxna kvinnor och män, med psykiska funktionshinder. Änglahuset behandlingshem AB använder sig av miljöterapi som behandlingsmetod, de viktigaste är att de boende får vara med och ta ansvar. Förhållningssättet för personalens arbete är den omvårdnadsteori/värdegrund som utvecklats av Katie Eriksson. Hur man ser på människan - Att aldrig ta beslut utifrån sig själv utan utifrån den det berör. Denna värdegrund bygger på fem stöttepelare: Människan, vårdandet, miljö, hälsa och lidande, sammantaget konsensusbegrepp. Verksamheten ser sig som en lärande organisation. Målgruppen på Änglahusets behandlingshem AB verksamhet är psykiskt sjuka med sociala svårigheter med tillägg av missbruk, personer med neuropsykiatriska funktionshinder och omvårdnadsproblematik doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Postgiro Handikappomsorgen Telefon: vx Bankgiro KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

2 TILLSYNSRAPPORT 2 (7) Landstinget har idag köpt tjänster av verksamheten rörande diagnostisering inom neuropsykiatri ADHD, Asperger. Verksamheten konsulterar då med psykolog och psykiater. Under utredning vistas personen på Änglahuset behandlingshem AB. Denna verksamhet har påbörjats i slutet av Föreståndare/biträdande föreståndare Föreståndare är som tidigare Mikael Randevåg är legitimerad sjuksköterska med vidarutbildning i psykiatri. Biträdande föreståndare är Maria Elbander utbildad legitimerad sjuksköterska. Personalens dimensionering och kompetens Personalgruppen består av 13,5 tjänst som är heltider och tillvidare anställda. Totalt är 22 personer anställda på Änglahuset behandlingshem AB. Vidare finns cirka 10 vikarier som används vid sjukdom, utbildning mm. Samtliga personal utöver föreståndare/sjuksköterska/kock och vaktmästare har utbildning till undersköterska/skötare eller behandlingsassistent. I verksamheten ingår också kock och vaktmästare som kan vara delaktig i vårdtagarens dagliga verksamhet. Till verksamheten söker man en socionom på halvtid. Personalomsättning under året (2007) har varit tre som slutat och två som tillkommit. Personal har arbetsplatsträffar en gång i månaden där verksamhetens planering, utförande, restultat och utveckling tillvaratages. Personalen har också temadagar två gånger per år. Bemanning Änglahuset är bemannat dygnet runt med vaken natt. På dagtid måndag till fredag är det 6-8 personal i tjänst, på kväll och helg är det 2-3 personal tjänst och natten är en personal vaken samt två som ligger jour var av en alltid är sjuksköterska. Kringresurser Samtliga hälso- och sjukvårdsuppgifter sköts av sjuksköterska Mikael Randevåg. Han ansvarar för utbildning i området. Verksamheten har kontinuerlig kontakt med läkare Lennart Edström och psykolog Peter Afram Verksamheten har avtal med specialist i vuxenpsykiatri, Peter Afram, Södertälje, som anlitas vid behov. Vid akut sjukvård kontaktas Kullbergska sjukhuset eller Mälarsjukhusets psykiatriska klinik. Handledning ges av föreståndare i omvårdnad och medicin. Fortbildning Verksamheten har interna utbildningar två timmar en gång i veckan, som föreståndare Mikael Randevåg ansvarar för, exempelvis inom medicin och omvårdnad. Annan utbildning är KY-utbildning, Extern handledning har skett genom doktor Lennart Edström vid tio tillfällen under 2007.

3 TILLSYNSRAPPORT 3 (7) Under 2007 har personal varit på två kurser, Asperger utbildning i Katrineholm och drogutbilning i Eskilstuna. Två temadagar har hållits med fokus på brand. Verksamheten åker även på psykiatri dagar i Stockolm, när dessa erbjuds. Vårdtagare Änglahusets behandlingshem AB har tillstånd att bedriva verksamhet för tio vårdtagare. I brev till länsstyrelsen har Änglahuset behandlingshem AB informerat om överbeläggning, med totalt två platser. I dag har verksamheten fem vårdtagare enligt SoL och 6 enligt LRV/LPT. Den person som vistats längst på Änglahuset behandlingshem har varit där i fem år och kommer att flytta ut i februari Under året (2007) har sex personer flyttat och sju tillkommit. Verksamheten har inga ramavtal upprättade med någon kommun utan tar emot personer från hela landet. Det är Änglahuset behandlingshem AB som bestämmer vem som ska komma till verksamheten. Det är diagnos och individuella behov som styr placering. Vårdtagarna har psykiatriska diagnoser som schizofreni, psykos, bipolär sjukdom, personlighetsstörningar eller Asperger syndrom. Vid besöket samtalar undertecknade (UI) med en av de boende. Där framkommer att man trivs och att vistelsen varit bra men att man önskar flytta till en egen lägenhet i Katrineholm när vistelsen på Änglahuset är slut. Daglig verksamhet Varje boende har ett individuellt aktivitetsschema efter den boendes förutsättningar. I schemat ingår aktiviteter som motion, utbildning, sysselsättning i huset och utomhussysslor. Det finns innegrupper, utegrupper och köksgrupp. Fritidsaktiviteter De fritidsaktiviteter som erbjuds bestäms efter diskussion med vårdtagare, enskilt och i boendegrupp. De boende har flera möten där aktiviteter och resor planeras. På Änglahuset behandlingshem AB finns tillgång till träningslokal. Lokaler/boendet Änglahuset består av en huvudbyggnad och en tillbyggnad. Fastigheten har tidigare varit kapell och även krukmakarbod med försäljning. Huset inklusive tillbyggnad erbjuder stora ytor och utrymmen. I huvudbyggnaden finns de boendes rum, fyra badrum och rökrum på nedre plan. Kök, gemensamhetsutrymmen och finns på överplan. På vinden finns kontorsrum. I byggnadens källare finns även träningslokal. I tillbyggnad finns bastu och konferenslokal. I denna byggnad finns möjlighet att ta emot anhöriga för övernattning. Vårdtagarna deltar i matlagning och bakning. De boende äter gemensamma måltider i matsal. De boende städar själva med hjälp med personal sina lägenheter och hanterar själva sin tvätt.

4 Brukarinflytande TILLSYNSRAPPORT 4 (7) Vårdtagarna har möjlighet att påverka verksamheten genom flera möten. Man har dagligen morgon möten, torsdagsmöten och sysselsättningsmöten. Vårdtagaren har alltid möjlighet att vända sig till personal för att lämna sin åsikt i verksamheten. I byggnaden finns telefon och på anslagstavla, synlig för samtliga, finns telefonnummer till olika myndigheter dit vårdtagaren kan vända sig med åsikter och klagomål - HSAN (hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd), Länsstyrelsen, patientnämnden och Socialstyrelsen. Individuell planering All planering rörande vårdtagare erbjuds gemensamt med vårdtagaren. Efter att man vistats i verksamheten i 30 dagar görs en individuell plan/behandlingsplan. Planen beskriver, problem, resurser, behov, mål och åtgärder. Planen ska kunna utvärderas och revideras var tredje månad. Uppföljning och utvärdering Vid placering upprättar Änglahusets behandlingshem AB ett uppdrag med placerande kommun. Uppdragen kan se olika ut, på så sätt att några är med utförliga än andra. Om uppdrag inte kommer i samband med placering görs detta av verksamheten och skickas sedan till placerande kommun för godkännande. Uppföljning från placerande kommuner är olika. Några kommuner har uppföljning varje halvår några vart annat år. Planerade förändringar Finns i dagsläget inga planer på förändring. Dokumentation Verksamheten har separat dokumentation för SoL- och HSL dokumentation. Man för tre journaler, SoL HSL omvårdnad (social dokumentation enligt SoL). Dokumentationen förvaras inlåst i arkivskåp. Sjuksköterska dokumenterar i HSL-journal, allt som rör vård och behandling. Vård och behandlingsplan upprättas inom 30 dagar efter att en vårdtagare placerats vid Änglahuset behandlingshem AB. Vård och behandlingsplan utvärderas och revideras var 3:e månad. Sjuksköterska för även journalanteckningar i SoL-journal rörande bostad, ekonomi, sysselsättning och nätverk. Separat läkarjournal finns och förs av sjuksköterska. Allt som rör omvårdnad dokumenteras i omvårdnadsjournal av behandlingsassistenter Dag anteckningar förs i pärm av personal sedan överförs anteckningar till journal. Kontaktpersonen håller sig jour med sin vårdtagares HSL och SoL journal. Det finns även separat beslutsjournal angående permissioner vid tvångsvård. Personal för även dygnsrapport, i en gemensam bok, om exempelvis vad som gjorts under en helg, kväll. Denna dokumentation signeras.

5 TILLSYNSRAPPORT 5 (7) Upprättade dokument i form av omvårdnadspolicy, personalpolicy, arbetsmiljöpolicy, jämställdspolicy, drog- och missbrukspolicy, krisberedningsplan, lokal instruktion för läkemedelshantering, föreståndarens ansvar i läkemedelshantering, instruktion för narkotikarapportering. Upprättade skriftliga rutiner kring resor med läkemedel avvikning missbruk hot och våld brand klienter tox prov besök dödsfall flytt till träningslägenhet brandskyddsbeskrivning Alla utbildningar, övningar, arbetsplatsträffar, vård och behandlingskonferenser och temadagar protokoll föres och dokumenteras för att kunna spåra planering, utförande, resultat och utveckling. Undertecknad (UI) tog del av upprättad verksamhetsberättelse avseende år Rutiner för trygghet och säkerhet Verksamheten har dokumentation avseende hot om våld, Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapportering. Finns upprättade riktlinjer och handlingsplaner. Den enskilde anställda ska anmäla incidenter och händelser enligt Lex Sarah till föreståndare, länsstyrelse eller Katrineholms kommun (vård- och omsorgsförvaltningen). Föreståndare eller dennes företrädare anmäler enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Alla avvikelser om tillbud samt hot om våld/samt våld dokumenteras/rapporteras i pärmen avvikelser/tillbud för att kunna analysera incidenter och åtgärda de fel och eventuella misstag som begåtts, detta sker omgående. Under 2007 har två skriftliga anmälningar rapporteras, i övrigt förekommer verbalt hot om våld varje vecka. Dessa händelser leder oftast inte till skriftlig anmälan utan reds upp omgående med föreståndare, personal och vårdtagaren eller vårdtagarna. Sedan 2005 har två vårdtagare fått lämna Änglahusets behandlingshem då denne bedöms vara så farlig för sig själv, andra vårdtagare och personal. I dessa fall har det handlat om mordbrand. Synpunkter och klagomål från enskilda och eller/dennes närstående, föreståndare eller personal intern och extern är viktiga informationskällor för att åtgärda eventuella brister i verksamheten. Den enskilde kan ta upp problem med kontaktperson, enskilt med föreståndare eller med de övriga boende på stormöte. Den enskilde kan anmäla incidenter till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, patientnämnden och domstolsverk (adress och telefonnummer finns uppsatt på anslagstavla i entrén).

6 TILLSYNSRAPPORT 6 (7) Anmälan om arbetsskada och tillbud genomgås vid arbetsplatsträffar. Brandutbildning/övning sker 1 ggr/halvår och utförs av föreståndare. Brandkontroll sker 1 ggr/månaden av diverse brandutrustning. Vårdavgift Vårdavgiften är individuellt satt och ligger för närvarande mellan 2300 kr och 4500 kr per dygn Kvalitetssystem Enligt verksamhetens kvalitetssystem sker en regelbunden uppföljning av verksamhetens planering, utförande, resultat och utveckling. Så att de följer verksamhetens fastställda mål och mått. En gång per år redovisas verksamhetens resultat och kvalitetssystemets effekter, relaterade till kvalitetsplanen Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med tillståndet. Dock har Änglahusets behandlingshem AB den 28 januari 2008 en överbeläggning med två platser. Änglahusets behandlingshem AB har informerat länsstyrelsen (Ramona Persson) om detta. På grund av detta har förstärkning av personalstyrka skett med tre personal (sjuksköterska och behandlingsassistenter). De vårdtagare som vistas på Änglahusets behandlingshem AB motsvarar den målgrupp som angivits och som tillståndet avser. De sociala och patientjournalanteckningarna är väl dokumenterade. Det finns skriftliga rutiner för hot och våldssituationer, klagomålshantering samt riktlinjer för handhavande av avvikelserapportering och kvalitetssystem (3 kap. 3 SoL, 7 kap. 2 SoL, SOSFS 2003:20, SOSFS 2006:11, SOSFS 2005:8, SOSFS 2006:5). System för att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten på Änglahusets behandlingshem AB redovisas (Enligt SOSFS 1996:24, 1998:8, 2000:15). Individuella planer och social dokumentation samt övrig dokumentation är upprättade. Änglahusets behandlingshem AB har en väl upprättad och samlad kvalitetsplan för verksamheten i syfte att säkra en god kvalitet och säkerhet. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att Änglahusets behandlingshem AB, erbjuder ett väl fungerande hem för vård eller boende (HVB hem) med strukturerat stöd och behandling. Personalgruppen är välutbildad och har erfarenhet av målgruppen. Vård och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker fortsatt tillstånd för att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård och boende enligt 7 kap 1 punkt 1 socialtjänstlagen. Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar

7 TILLSYNSRAPPORT 7 (7) a t t tillstyrka att Änglahusets behandlingshem AB erhåller fortsatt tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 punkt 1 socialtjänstlagen samt a t t godkänna tillsynsrapporten och översända den till länsstyrelsen. Lena Andreasson Per Enarsson Ulf Ivarsson Vård- och omsorgschef Handikappomsorgschef LSS handläggare

Rapport från tillsynsbesök vid Kopparbols Behandlingshem AB, Björkvik, den 11 mars 2008

Rapport från tillsynsbesök vid Kopparbols Behandlingshem AB, Björkvik, den 11 mars 2008 TILLSYNSRAPPORT 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson/Pia Aalto, LSS-handläggare Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsynsbesök

Läs mer

Yttrande över ansökan från Änglagårdens behandlingshem i Valla om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL

Yttrande över ansökan från Änglagårdens behandlingshem i Valla om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL YTTRANDE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2008-05-30 VON/2008:52 727 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare 702-2388-2008 Ulf Ivarsson/LSS-handläggare Vård-

Läs mer

Yttrande över ansökan från Sälltäppans behandlingshem AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL

Yttrande över ansökan från Sälltäppans behandlingshem AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL YTTRANDE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare 2008-03-20 02-7247-2007 Ulf Ivarsson/LSS-handläggare Länsstyrelsen i Södermanlands

Läs mer

Yttrande över ansökan från Änglagårdens behandlingshem i Valla om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL

Yttrande över ansökan från Änglagårdens behandlingshem i Valla om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL YTTRANDE 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto, LSS-handläggare 2009-03-11 702-2739-2009 0150-568 65 Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

Rapport över tillsynsbesök vid Vallmotorp Omsorg AB om fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet i form av bostad med särskild service enligt LSS

Rapport över tillsynsbesök vid Vallmotorp Omsorg AB om fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet i form av bostad med särskild service enligt LSS TILLSYNSRAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Per Enarsson, handikappomsorgschef Ulf Ivarsson, LSS-handläggare Länsstyrelsen i Södermanlands

Läs mer

Yttrande över ansökan från Linden HVB AB (Vändzonen HVB AB) över ansökan att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 socialtjänstlagen

Yttrande över ansökan från Linden HVB AB (Vändzonen HVB AB) över ansökan att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 socialtjänstlagen YTTRANDE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Per Enarsson, handikappomsorgschef 2007-07-18 702-9670-2007 Ulf Ivarsson, LSS-handläggare Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök

Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen -727 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare 2008-12-18 702-16301-2008 Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.3.-028/2010 SID 1 (5) 2010-01-19 Handläggare: Annalena Hellmin

Läs mer

Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson, LSS handläggare

Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson, LSS handläggare TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson, LSS handläggare 2009-01-20 702-15597-2008 Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Yttrande över ansökan från Stiftelsen Barnens Dag om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök

Yttrande över ansökan från Stiftelsen Barnens Dag om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök YTTRANDE/RAPPORT 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Handikappomsorgschef Per Enarsson 2007-12-03 702-17831-2007 LSS-handläggare Pia Aalto Länsstyrelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 41/2009 YTTRANDE 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 41/2009 YTTRANDE 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN YTTRANDE 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare 2009-06-11 702-5121-2008 Ulf Ivarsson /LSS-handläggare Länsstyrelsen i

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1 Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Riktlinjer för länsstyrelsens handläggning

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Riktlinjer för tillsyn av enskild verksamhet Innehåll Bakgrund 3 Syftet med tillsynen 3 Länsstyrelsens ansvar 3 Kommunens ansvar 4 Hur ofta ska kommunernas tillsyn ske? 4 Hur ska tillsyn bedrivas? 4 Vad

Läs mer

Tillsynsbesök hos Locus den 19 mars 2009

Tillsynsbesök hos Locus den 19 mars 2009 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN DNR 2008-1077-502 SID 1 (5) 2009-03-25 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Tillsynsbesök hos Locus den 19 mars 2009

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning Kan tydliga uppdrag förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning? JANUARI Sociala enheten informerar 2009 Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband

Läs mer

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet.

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Ängsätra och VasseBro med fokus på individen Konceptet Ängsätra/VasseBro erbjuder ett nästintill optimalt

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa Korttidsboende Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa 1 Korttidsboende Syftet med korttidsboende är att ge Dig en ökad trygghet vid oförutsedda händelser. Målet är att Du ska kunna återgå till

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Välkommen till Återföringsdialog!

Välkommen till Återföringsdialog! Välkommen till Återföringsdialog! Vilka faktorer kan stärka kvaliteten i HVB för vuxna? På vilket sätt kan tillsyn och granskning påverka kvaliteten? Agneta Krantz, Ulf Modin, Magdalena Helgesson och Lena

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Sjötången i Oxelösunds kommun den 13 och 14 september 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Sjötången i Oxelösunds kommun den 13 och 14 september 2007 1(6) Birgitta Lundström 0155-26 41 46 Oxelösunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 613 81 OXELÖSUND Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Sjötången i Oxelösunds kommun den 13 och 14 september 2007

Läs mer

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården

Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDEDN DNR 384-09-502 SID 1 (5) 2009-06-15 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning HVB Rosenhill Kontaktuppgifter Besöksadress Fältvägen 10 Telefon 018-727 82 87 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Luna korttidsvistelse i Bromma. Följs upp av: Bromma. Enhetens adress: Företag: Hemsida:

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Luna korttidsvistelse i Bromma. Följs upp av: Bromma. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Luna korttidsvistelse i Bromma Följs upp av: Bromma Enhetens adress: Tyska Bottens väg 29-31, Bromma Företag: Stockholms Barn & Ungdomsstöd AB Hemsida:

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 socialtjänstlagen (SoL)

Yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) YTTRANDE 1 (9) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen -727 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare 2009-07-27 702-9707-2009 Lena Pettersson /LSS-handläggare Länsstyrelsen

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Inrättande av omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin

Inrättande av omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämnden Inrättande av omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin I slutrapporten Den framtida socialpsykiatrin 1

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen på Lundagårdens äldreboende i Nyköpings kommun, den 13 och 14 september 2007

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen på Lundagårdens äldreboende i Nyköpings kommun, den 13 och 14 september 2007 1(5) Birgitta Lundström 0155-26 41 46 Nyköpings kommun Äldre- och handikappnämnden 611 83 NYKÖPING Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen på Lundagårdens äldreboende i Nyköpings kommun, den 13 och 14

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende 2010-10-26 Mats Persson 1 Hälso- och sjukvårdslagen Lagen om rättspsykiatrisk vård Patientsäkerhetslagen 2010-10-26 Mats Persson 2

Läs mer

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare:

Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare: Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Kullens korttidshem Följs upp av: Södermalm Enhetens adress: Bränningevägen 2, Årsta Företag: Samsa AB Hemsida: samsa.nu Föreståndare: Per Edström Telefon:

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Tillsyn enl. 26 LSS, gruppbostad Fuxen

Tillsyn enl. 26 LSS, gruppbostad Fuxen 1(7) Ulla Eriksson 0155-26 40 73 Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enl. 26 LSS, gruppbostad Fuxen BESLUT Länsstyrelsen riktar kritik mot Vuxennämnden i Eskilstuna kommun då nämnden

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson Tfn 0155-26 40 27 Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning BESLUT Länsstyrelsen avslutar ärendet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4)

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4) Sida 0 (4) 2015-03-02 MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 1 (4) Innehåll Egenvård... 2 Definitioner... 2 Ansvar... 2

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex

Läs mer

bilaga 1 Sammanställning av verksamheter och m.m. Tillståndshavare/ huvudman KOMMUN Hemmets namn Tillstånd enl 69 SoL

bilaga 1 Sammanställning av verksamheter och m.m. Tillståndshavare/ huvudman KOMMUN Hemmets namn Tillstånd enl 69 SoL Sammanställning av verksamheter 1999-12-31 och 2000-08-31 m.m. KOMMUN Hemmets namn Tillståndshavare/ huvudman Målgrupp KALMAR Södertull Kalmar kn Alkohol- och blandmissbrukare i åldern 20 65 år NYBRO Ebba

Läs mer