Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik"

Transkript

1 TILLSYNSRAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson och Pia Aalto, LSS-handläggare Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik Änglahuset behandlingshem AB i Björkvik har sedan den 31 augusti 2005 tillstånd från länsstyrelsen att bedriva verksamhet enligt 7 kap 1 punkt 1 socialtjänstlagen med tio platser inklusive en plats i träningslägenhet i Katrineholm. Änglahuset behandlingshem AB har tillstånd att bedriva verksamhet för vuxna kvinnor och män med psykiska funktionshinder. Verksamheten bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Landstinget kan placera vårdtagare enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Vidare gäller socialstyrelsen och länsstyrelsens föreskrifter för HVB hem. Tillsynsbesöket avser att granska enskild verksamhet avseende boendet enligt SoL på Änglahuset behandlingshem AB. Vård- och omsorgsförvaltningen har besökt verksamheten den 28 januari Vid besöket deltog LSS-handläggare Ulf Ivarsson och Pia Aalto. Från verksamheten deltog ägare/föreståndare Mikael Randevåg och Kent Olsson. Ägandeförhållande Verksamheten på Änglahuset behandlingshem AB i Björkvik, ägs av Mikael Randevåg och Kent Olsson. Målgrupp och verksamhetsinriktning Verksamheten är inriktad på att ta emot personer, vuxna kvinnor och män, med psykiska funktionshinder. Änglahuset behandlingshem AB använder sig av miljöterapi som behandlingsmetod, de viktigaste är att de boende får vara med och ta ansvar. Förhållningssättet för personalens arbete är den omvårdnadsteori/värdegrund som utvecklats av Katie Eriksson. Hur man ser på människan - Att aldrig ta beslut utifrån sig själv utan utifrån den det berör. Denna värdegrund bygger på fem stöttepelare: Människan, vårdandet, miljö, hälsa och lidande, sammantaget konsensusbegrepp. Verksamheten ser sig som en lärande organisation. Målgruppen på Änglahusets behandlingshem AB verksamhet är psykiskt sjuka med sociala svårigheter med tillägg av missbruk, personer med neuropsykiatriska funktionshinder och omvårdnadsproblematik doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Postgiro Handikappomsorgen Telefon: vx Bankgiro KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

2 TILLSYNSRAPPORT 2 (7) Landstinget har idag köpt tjänster av verksamheten rörande diagnostisering inom neuropsykiatri ADHD, Asperger. Verksamheten konsulterar då med psykolog och psykiater. Under utredning vistas personen på Änglahuset behandlingshem AB. Denna verksamhet har påbörjats i slutet av Föreståndare/biträdande föreståndare Föreståndare är som tidigare Mikael Randevåg är legitimerad sjuksköterska med vidarutbildning i psykiatri. Biträdande föreståndare är Maria Elbander utbildad legitimerad sjuksköterska. Personalens dimensionering och kompetens Personalgruppen består av 13,5 tjänst som är heltider och tillvidare anställda. Totalt är 22 personer anställda på Änglahuset behandlingshem AB. Vidare finns cirka 10 vikarier som används vid sjukdom, utbildning mm. Samtliga personal utöver föreståndare/sjuksköterska/kock och vaktmästare har utbildning till undersköterska/skötare eller behandlingsassistent. I verksamheten ingår också kock och vaktmästare som kan vara delaktig i vårdtagarens dagliga verksamhet. Till verksamheten söker man en socionom på halvtid. Personalomsättning under året (2007) har varit tre som slutat och två som tillkommit. Personal har arbetsplatsträffar en gång i månaden där verksamhetens planering, utförande, restultat och utveckling tillvaratages. Personalen har också temadagar två gånger per år. Bemanning Änglahuset är bemannat dygnet runt med vaken natt. På dagtid måndag till fredag är det 6-8 personal i tjänst, på kväll och helg är det 2-3 personal tjänst och natten är en personal vaken samt två som ligger jour var av en alltid är sjuksköterska. Kringresurser Samtliga hälso- och sjukvårdsuppgifter sköts av sjuksköterska Mikael Randevåg. Han ansvarar för utbildning i området. Verksamheten har kontinuerlig kontakt med läkare Lennart Edström och psykolog Peter Afram Verksamheten har avtal med specialist i vuxenpsykiatri, Peter Afram, Södertälje, som anlitas vid behov. Vid akut sjukvård kontaktas Kullbergska sjukhuset eller Mälarsjukhusets psykiatriska klinik. Handledning ges av föreståndare i omvårdnad och medicin. Fortbildning Verksamheten har interna utbildningar två timmar en gång i veckan, som föreståndare Mikael Randevåg ansvarar för, exempelvis inom medicin och omvårdnad. Annan utbildning är KY-utbildning, Extern handledning har skett genom doktor Lennart Edström vid tio tillfällen under 2007.

3 TILLSYNSRAPPORT 3 (7) Under 2007 har personal varit på två kurser, Asperger utbildning i Katrineholm och drogutbilning i Eskilstuna. Två temadagar har hållits med fokus på brand. Verksamheten åker även på psykiatri dagar i Stockolm, när dessa erbjuds. Vårdtagare Änglahusets behandlingshem AB har tillstånd att bedriva verksamhet för tio vårdtagare. I brev till länsstyrelsen har Änglahuset behandlingshem AB informerat om överbeläggning, med totalt två platser. I dag har verksamheten fem vårdtagare enligt SoL och 6 enligt LRV/LPT. Den person som vistats längst på Änglahuset behandlingshem har varit där i fem år och kommer att flytta ut i februari Under året (2007) har sex personer flyttat och sju tillkommit. Verksamheten har inga ramavtal upprättade med någon kommun utan tar emot personer från hela landet. Det är Änglahuset behandlingshem AB som bestämmer vem som ska komma till verksamheten. Det är diagnos och individuella behov som styr placering. Vårdtagarna har psykiatriska diagnoser som schizofreni, psykos, bipolär sjukdom, personlighetsstörningar eller Asperger syndrom. Vid besöket samtalar undertecknade (UI) med en av de boende. Där framkommer att man trivs och att vistelsen varit bra men att man önskar flytta till en egen lägenhet i Katrineholm när vistelsen på Änglahuset är slut. Daglig verksamhet Varje boende har ett individuellt aktivitetsschema efter den boendes förutsättningar. I schemat ingår aktiviteter som motion, utbildning, sysselsättning i huset och utomhussysslor. Det finns innegrupper, utegrupper och köksgrupp. Fritidsaktiviteter De fritidsaktiviteter som erbjuds bestäms efter diskussion med vårdtagare, enskilt och i boendegrupp. De boende har flera möten där aktiviteter och resor planeras. På Änglahuset behandlingshem AB finns tillgång till träningslokal. Lokaler/boendet Änglahuset består av en huvudbyggnad och en tillbyggnad. Fastigheten har tidigare varit kapell och även krukmakarbod med försäljning. Huset inklusive tillbyggnad erbjuder stora ytor och utrymmen. I huvudbyggnaden finns de boendes rum, fyra badrum och rökrum på nedre plan. Kök, gemensamhetsutrymmen och finns på överplan. På vinden finns kontorsrum. I byggnadens källare finns även träningslokal. I tillbyggnad finns bastu och konferenslokal. I denna byggnad finns möjlighet att ta emot anhöriga för övernattning. Vårdtagarna deltar i matlagning och bakning. De boende äter gemensamma måltider i matsal. De boende städar själva med hjälp med personal sina lägenheter och hanterar själva sin tvätt.

4 Brukarinflytande TILLSYNSRAPPORT 4 (7) Vårdtagarna har möjlighet att påverka verksamheten genom flera möten. Man har dagligen morgon möten, torsdagsmöten och sysselsättningsmöten. Vårdtagaren har alltid möjlighet att vända sig till personal för att lämna sin åsikt i verksamheten. I byggnaden finns telefon och på anslagstavla, synlig för samtliga, finns telefonnummer till olika myndigheter dit vårdtagaren kan vända sig med åsikter och klagomål - HSAN (hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd), Länsstyrelsen, patientnämnden och Socialstyrelsen. Individuell planering All planering rörande vårdtagare erbjuds gemensamt med vårdtagaren. Efter att man vistats i verksamheten i 30 dagar görs en individuell plan/behandlingsplan. Planen beskriver, problem, resurser, behov, mål och åtgärder. Planen ska kunna utvärderas och revideras var tredje månad. Uppföljning och utvärdering Vid placering upprättar Änglahusets behandlingshem AB ett uppdrag med placerande kommun. Uppdragen kan se olika ut, på så sätt att några är med utförliga än andra. Om uppdrag inte kommer i samband med placering görs detta av verksamheten och skickas sedan till placerande kommun för godkännande. Uppföljning från placerande kommuner är olika. Några kommuner har uppföljning varje halvår några vart annat år. Planerade förändringar Finns i dagsläget inga planer på förändring. Dokumentation Verksamheten har separat dokumentation för SoL- och HSL dokumentation. Man för tre journaler, SoL HSL omvårdnad (social dokumentation enligt SoL). Dokumentationen förvaras inlåst i arkivskåp. Sjuksköterska dokumenterar i HSL-journal, allt som rör vård och behandling. Vård och behandlingsplan upprättas inom 30 dagar efter att en vårdtagare placerats vid Änglahuset behandlingshem AB. Vård och behandlingsplan utvärderas och revideras var 3:e månad. Sjuksköterska för även journalanteckningar i SoL-journal rörande bostad, ekonomi, sysselsättning och nätverk. Separat läkarjournal finns och förs av sjuksköterska. Allt som rör omvårdnad dokumenteras i omvårdnadsjournal av behandlingsassistenter Dag anteckningar förs i pärm av personal sedan överförs anteckningar till journal. Kontaktpersonen håller sig jour med sin vårdtagares HSL och SoL journal. Det finns även separat beslutsjournal angående permissioner vid tvångsvård. Personal för även dygnsrapport, i en gemensam bok, om exempelvis vad som gjorts under en helg, kväll. Denna dokumentation signeras.

5 TILLSYNSRAPPORT 5 (7) Upprättade dokument i form av omvårdnadspolicy, personalpolicy, arbetsmiljöpolicy, jämställdspolicy, drog- och missbrukspolicy, krisberedningsplan, lokal instruktion för läkemedelshantering, föreståndarens ansvar i läkemedelshantering, instruktion för narkotikarapportering. Upprättade skriftliga rutiner kring resor med läkemedel avvikning missbruk hot och våld brand klienter tox prov besök dödsfall flytt till träningslägenhet brandskyddsbeskrivning Alla utbildningar, övningar, arbetsplatsträffar, vård och behandlingskonferenser och temadagar protokoll föres och dokumenteras för att kunna spåra planering, utförande, resultat och utveckling. Undertecknad (UI) tog del av upprättad verksamhetsberättelse avseende år Rutiner för trygghet och säkerhet Verksamheten har dokumentation avseende hot om våld, Lex Sarah, Lex Maria och avvikelserapportering. Finns upprättade riktlinjer och handlingsplaner. Den enskilde anställda ska anmäla incidenter och händelser enligt Lex Sarah till föreståndare, länsstyrelse eller Katrineholms kommun (vård- och omsorgsförvaltningen). Föreståndare eller dennes företrädare anmäler enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Alla avvikelser om tillbud samt hot om våld/samt våld dokumenteras/rapporteras i pärmen avvikelser/tillbud för att kunna analysera incidenter och åtgärda de fel och eventuella misstag som begåtts, detta sker omgående. Under 2007 har två skriftliga anmälningar rapporteras, i övrigt förekommer verbalt hot om våld varje vecka. Dessa händelser leder oftast inte till skriftlig anmälan utan reds upp omgående med föreståndare, personal och vårdtagaren eller vårdtagarna. Sedan 2005 har två vårdtagare fått lämna Änglahusets behandlingshem då denne bedöms vara så farlig för sig själv, andra vårdtagare och personal. I dessa fall har det handlat om mordbrand. Synpunkter och klagomål från enskilda och eller/dennes närstående, föreståndare eller personal intern och extern är viktiga informationskällor för att åtgärda eventuella brister i verksamheten. Den enskilde kan ta upp problem med kontaktperson, enskilt med föreståndare eller med de övriga boende på stormöte. Den enskilde kan anmäla incidenter till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, patientnämnden och domstolsverk (adress och telefonnummer finns uppsatt på anslagstavla i entrén).

6 TILLSYNSRAPPORT 6 (7) Anmälan om arbetsskada och tillbud genomgås vid arbetsplatsträffar. Brandutbildning/övning sker 1 ggr/halvår och utförs av föreståndare. Brandkontroll sker 1 ggr/månaden av diverse brandutrustning. Vårdavgift Vårdavgiften är individuellt satt och ligger för närvarande mellan 2300 kr och 4500 kr per dygn Kvalitetssystem Enligt verksamhetens kvalitetssystem sker en regelbunden uppföljning av verksamhetens planering, utförande, resultat och utveckling. Så att de följer verksamhetens fastställda mål och mått. En gång per år redovisas verksamhetens resultat och kvalitetssystemets effekter, relaterade till kvalitetsplanen Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med tillståndet. Dock har Änglahusets behandlingshem AB den 28 januari 2008 en överbeläggning med två platser. Änglahusets behandlingshem AB har informerat länsstyrelsen (Ramona Persson) om detta. På grund av detta har förstärkning av personalstyrka skett med tre personal (sjuksköterska och behandlingsassistenter). De vårdtagare som vistas på Änglahusets behandlingshem AB motsvarar den målgrupp som angivits och som tillståndet avser. De sociala och patientjournalanteckningarna är väl dokumenterade. Det finns skriftliga rutiner för hot och våldssituationer, klagomålshantering samt riktlinjer för handhavande av avvikelserapportering och kvalitetssystem (3 kap. 3 SoL, 7 kap. 2 SoL, SOSFS 2003:20, SOSFS 2006:11, SOSFS 2005:8, SOSFS 2006:5). System för att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten på Änglahusets behandlingshem AB redovisas (Enligt SOSFS 1996:24, 1998:8, 2000:15). Individuella planer och social dokumentation samt övrig dokumentation är upprättade. Änglahusets behandlingshem AB har en väl upprättad och samlad kvalitetsplan för verksamheten i syfte att säkra en god kvalitet och säkerhet. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att Änglahusets behandlingshem AB, erbjuder ett väl fungerande hem för vård eller boende (HVB hem) med strukturerat stöd och behandling. Personalgruppen är välutbildad och har erfarenhet av målgruppen. Vård och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker fortsatt tillstånd för att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård och boende enligt 7 kap 1 punkt 1 socialtjänstlagen. Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar

7 TILLSYNSRAPPORT 7 (7) a t t tillstyrka att Änglahusets behandlingshem AB erhåller fortsatt tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 punkt 1 socialtjänstlagen samt a t t godkänna tillsynsrapporten och översända den till länsstyrelsen. Lena Andreasson Per Enarsson Ulf Ivarsson Vård- och omsorgschef Handikappomsorgschef LSS handläggare

TILLSYN TILLSYN AV JOGERSÖ BEHANDLINGSHEM BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV JOGERSÖ BEHANDLINGSHEM BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV JOGERSÖ BEHANDLINGSHEM BARNUPPDRAGET Dnr. 701-9974-2007 Länsstyrelsen Välfärdsenheten maj 2008 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 4 Fysisk hälsa och tandhälsa... 4 Kost och kosthållning...

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET Dnr. 701-9973-2007 Länsstyrelsen Välfärdsenheten maj 2008 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 4 Fysisk hälsa och tandhälsa... 4 Kost och kosthållning... 4

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-27 Dnr 8.5-4496/2015-4 1(27) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Ekängens HVB & Halvvägshus AB Ekängsvägen 1

Läs mer

Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB

Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB Datum för tillsyn 2009 09 17 Närvarande från Resursteamen barn och ungdom: Eva Lindström, konsulent och Linda Kilter enhetschef Närvarande från verksamheten: Annika

Läs mer

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I JÖNKÖPING 2015-06-23 1393-15 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Ekängens HVB och Halvvägshus, 556635-9062 Ekängsvägen 1 570 80 Virserum Ombud: Jur.kand. Timothy Hallgren Institutet

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd

Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Kvalitetsplan 2014 Vård- och omsorgsboende Rosågränd Inledning Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete.

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. 1 av 81 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Omsorgsnämnden Sekreterare: Charlotta Sandahl Tfn: 044-136815 E-post: charlotta.sandahl@kristianstad.se Tid och plats torsdagen den 31 oktober

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Välkommen till Röingegården!

Välkommen till Röingegården! Välkommen till Röingegården! Vi vill önska dig välkommen till Röingegården och hoppas att du ska trivas hos oss. Din vistelse och vård byggs upp av Dig och dina kontaktpersoner utifrån dina behov, resurser

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-11-07 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ärlans serviceboende Adress: Söderströms väg 247 Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Raymond Paulsson, 070-245

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer