Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen -727 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare Länsstyrelsen i Södermanlands län Att: Ulla Eriksson NYKÖPING Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök Länsstyrelsen i Södermanlands län har i remiss den 23 december 2008 lämnat kommunen tillfälle att yttra sig över ansökan från Sjöboda Gård AB, om att bedriva bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS i form av servicebostad. Sjöboda gård är en ny verksamhet som startat efter förfrågan om att ta emot en placering från Katrineholms kommun till stiftelsen Linden. Då plats inte fanns på Linden startade man Sjöboda gård, en fristående verksamhet. I dag bor två personer på gården. En person har beslut om personlig assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS) och den andra personen har beslut om bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS. Uppgifterna till yttrandet har inhämtats vid besök på Sjöboda gård den 15 januari Vid besöket deltar Susanne Mulder (föreståndare), från Katrineholms kommun deltar Johanna Wennerth och Pia Aalto (LSS-handläggare). Tillsynsbesöket avser även att granska enskild verksamhet avseende bostad med särskild service enligt LSS 9.9. Uppgifter angående hur verksamheten är tänkt att bedrivas har inhämtats. Sammanfattning Länsstyrelsen i Södermanlands län har i remiss den 23 december 2008 lämnat kommunen tillfälle att yttra sig över ansökan från Sjöboda, om att bedriva bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS i form av servicebostad. Vård- och omsorgsförvaltningens föreslår att nämnden tillstyrker tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS, under förutsättning att tilltänkt föreståndare inkommer med handlingar som styrker vilken utbildning, erfarenhet och kompetens han har, och att den överensstämmer med kompetens i enlighet med befattningen och LSS lagstiftningen. Ansökan Ansökan avser ny verksamhet, Sjöboda gård AB, Strångsjö Fäboda, Katrineholm. Huvudman för verksamheten är Sjöboda gård AB Ringvägen 23, Vingåker. gård.doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Handikappomsorgen Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

2 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (8) Ansökan avser att bedriva verksamhet enligt 9 9 p. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av servicebostad för sju personer. Verksamheten är tänkt att vända sig till personkretsen enligt 1 1 p. LSS och upptagningsområde är Mellansverige. Verksamhetsinriktning Verksamhetens syfte är att utifrån struktur, förtydligande och förutsägbarhet möta personens behov och intressen för att skapa optimala möjligheter för personlig utveckling. Målet är att arbeta i nära samverkan med individens god man, anhöriga och köpare som alla ska vara delaktiga i gällande utvecklingsplaner. Målet är att ge ett kvalitativt boende. Ägandeförhållande Sjöboda gård är ett aktiebolag men är en del av Stiftelsen Linden i Vingåker. Personal Av ansökan framgår att föreståndare är Susanne Mulder på 50 % (handlingar om utbildning hänvisas till Stiftelsen Linden org nr ). Vid besöket framkommer att föreståndare kommer att vara Krister Botås, utbildad socionom. Handlingar saknas. Krister kommer att ha en anställning som föreståndare på 50 %. Han har annan tjänst inom privat verksamhet i Vingåker. Övrig personal ska i botten ha en humanistisk utbildning exempelvis, vård, fritidsledare, behandlingsassistent osv. Utbildning inom autismspektrat är ett krav, gärna med vidareutbildning inom teacch metoden och tydliggörande pedagogik. Bemanning I dag finns två arbetsgrupper runt de två som bor på Sjöboda. Tanken är att servicebostaden ska vara bemannad dygnet runt efter behov. Jourrum finns i varje lägenhet och finns behov av vaken natt kommer det att finnas. Schema efter dagens verksamhet, bifogat i ansökan. Kringresurser Verksamheten har inte namngivit personer men konsulterar läkare och psykolog. Man har kontakt med öppenvården och distriktsköterska kan kontaktas. Kringresurserna styrs av den boendes situation, om det finns egen tidigare läkarkontakt. Fortbildning Verksamheten erbjuder utbildning och samverkar internt med Stiftelsen Linden. Områden för utbildning har främst varit inom autismområdet. Några personer som idag arbetar på Sjöboda har gått distansutbildning på Örebrouniversitet (30-60p.) inom autismområdet. Verksamheten erbjuder även grupphandledning och vid behov enskild handledning. Handledning ges regelbundet.

3 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (8) Vårdtagare Målgruppen är vuxna personer med diagnos autism samt personer med autism och utvecklingsstörning. Fritidsaktiviteter Verksamheten erbjuder själva olika fritidsaktiviteter på Sjöboda. Fysisk träning i motionsrum och uteaktiviteter. Ridning, det finns närhet till ridhud där anpassad verksamhet erbjuds. På gårdens mark finns egen badstrand, egna badtider kan erbjudas vid behov på Vingåkers badhus. Stiftelsen Linden hyr badhuset ett par timmar en gång i månaden. Trädgårdsarbete erbjuds efter årstid och behov. Planer finns för att utveckla en färg och form verkstad. Verksamheten har idag kontakt med handikappomsorgens fritidsenhet som erbjuder olika fritidsaktiviteter, kvällar helger. Verksamheten försöker även använda sig av samhällets aktiviteter i övrigt exempelvis bad och bowling. Alla boende har tillgång till fordon för att ha möjlighet att ta sig till aktiviteter. Lokaler/boendet Sjöboda gård är en tidigare kriminalvårdsanstalt. Gården består av flera byggnader. Två av byggnaderna är planerade för anpassade lägenheter. I en av byggnaderna finns redan i dagsläget tre fullvärdiga lägenheter (ritningar har bifogats med ansökan). Lägenheterna består av två rum och kök i ett par lägenheter finns ett mindre sovrum/sovalkov. Varje lägenhet har jourrum för personal. Varje lägehetsdörr är utrustad med larm kopplat till personal telefon för att personal ska veta om någon lämnar sin lägenhet exempelvis nattetid. Ett av husen på gården är enbart personaldel. Där finns samlingsrum, jourrum, kontor. Bygglov klart. Gården består av sex hektar mark och erbjuder därmed ett stor val av uteaktivitet, närhet till skog, natur och vatten. Ritningar har bifogats ansökan. Individuell planering Verksamheten erbjuder arbetsplaner och utvecklingsplaner. All planering sker individuellt tillsammans med den boende, tillsammans med företrädare och köpare. Innan man tar emot en person till Sjöboda görs planering med köpare. Det optimala är god planering, gärna sex månader innan inflytt på Sjöboda. Innan inflytt hålls möten med den boende, företrädare och kommun för att kunna planera lägenhet, personalrekrytering. Besök kan även göras i det boende som är aktuellt vid tiden innan flytt till Sjöboda. Enligt verksamheten är detta inte alltid till fördel då syftet med en flytt kan vara att bryta ett tidigare mönster/beteende. Ett mönster som vid ett besök kan överföras till Sjöboda. Verksamheten vill i planering veta om placering på Sjöboda är en kort, eller långvarig placering. Väl på Sjöboda görs arbetsplaner och utvecklingsplaner som regelbundet följs upp för att kunna ge ett kvalitativ boende samt en meningsfull vardag.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (8) Uppföljning och utvärdering Verksamheten har tänkt att enligt avtal regelbundet följa upp placeringar. Var sjätte månad sänds dokument till kommun med en återkoppling av placering. Av återkoppling kan kommun värdera uppgifter vid en eventuell omprövning av beslut om placering. Som utvärdering i verksamheten används de individuella planer som regelbundet revideras, vad har varit bra och mindre bra, vad behöver ändras. Dokumentation Verksamheten för regelbunden dokumentation i dagrapporter, avvikelserapporter, månadsrapport och årsrapport. Årsrapport som görs kan i vissa fall innehålla bilder och görs i berättelseform. I den dagliga rapporten skrivs händelser av vikt, vad som hänt och vad som ska hända. All dokumentation hålls inlåst i arkivskåp i personalbyggnad. I skriften Information till dig som arbetar vid Sjöboda gård AB, återfinns vad som avses med dokumentation inom verksamheten och till vilket syfte dokumentationen ska göras. Rutiner för trygghet och säkerhet Verksamheten har en informationsskrift till personer som arbetar på Sjöboda gård. Dokumentet innehåller en sammanfattning av flera olika delar som är nödvändiga för trygghet och säkerhet, sekretess, boendelägenheter, ekonomi, medicin, nycklar, brand och olyckor, el och vatten, inköp, fordon, anmälningsskyldighet, tidsrapportering, schema, personalmöten, dokumentation, pedagogiska måltider och administration/ledning. Verksamheten har rutiner för tillbud, rapportblad om något händer, information om sekretess och hantering av läkemedel. Verksamheten har även en kris pärm som ska finnas vid personaltelefonen om något händer. Pärmen innehåller akutnummer, vart man vänder sig vid akut händelse. Kvalitetssystem När det gäller kvalitetsredovisning kommer PRIVOS kvalitetshandbok utgöra grunden. All dokumentation överlämnas till kommun för kännedom om placering. Dokumentationen har till syfte att säkerställa kvaliteten och bibehålla kvaliteten. Vård och omsorgsförvaltningens bedömning Sjöboda gård AB ansöker om tillstånd för att bedriva bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 9p. (LSS) i form av servicelägenheter. Ansökan avser sju lägenheter och målgruppen är vuxna personer med autism och personer men autism och utvecklingsstörning. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna ligger ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Servicebostaden är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Liksom lägenheter i gruppbostaden ska även

5 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (8) servicebostadens lägenheter vara fullvärdiga. Inom denna mellanform kan det rymmas flera olika typer av boende. Det som gäller för samtliga är att lägenheterna ska vara fullvärdiga och ha dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast personalgrupp. Där det finns flera servicebostäder ska det också finnas gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad. Antalet boende bör dock vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks. För att boendet i möjligaste mån ska vara som en bostad som andras och inte ha en institutionell prägel. Bör även samlokalisering med andra bostäder med särskild service undvikas (Socialstyrelsen; Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS). Vård- och omsorgsförvaltningen har inget att erinra mot verksamhetens inriktning eller innehåll. Sjöboda gård avser bedriva sin verksamhet i två byggnader med vardera tre och fyra lägenheter med tillhörande jourrum. I den byggnad som i dag är i bruk är varje lägenhet är utrustat med eget kök och badrum. En tredje byggnad rymmer personalutrymmen. Sjöboda gård ligger utanför Katrineholm i en lugn skogs och naturmiljö med utrymme för fritidsaktiviteter. Verksamheten erbjuder så väl inomhus aktiviteter som utomhus och anpassas efter den enskildes behov och önskemål. Verksamheten har egen bil för att de boende ska kunna ta sig från gården i samband med fritidsaktiviteter, inköp och eventuella läkarbesök m.m. Personal och bemanning Av ansökan framgår att Susanne Mulder är föreståndare. Susanne är tidigare godkänd av Länsstyrelsen som föreståndare på Stiftelsen Linden i Vingåker. Under besöket på Sjöboda gård framkommer dock att föreståndare för servicebostaden kommer att vara Krister Botås, utbildad socionom. Enligt socialstyrelsens författningssamling 5 ska den person som av huvudmannen är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. kunna ansvara för ett antal punkter. Som underlag till yttrandet finns inget som styrker vilken utbildning eller erfarenhet tilltänkt föreståndare har. Förvaltningen kan därför inte ta ställning till om föreståndaren uppnår de krav som ställs för att verksamheten utvecklas åt rätt håll eller har kunskap om att säkerhetsställa de mål som finns. I övrig har verksamheten krav på att personal har utbildning, kompetens och erfarenhet inom arbetet och målgruppen. Den målgrupp som verksamheten riktar sig till är ofta i behov av fasta rutiner och struktur för att klara av sin vardag. Kravet på att de anställda har arbetslivserfarenhet av målgruppen tidigare borde också innebära att kvaliteten på insatsen ökar.verksamheten kommer att vara bemannad dygnet runt och efter behov. Dokumentation Fr.o.m. 1 juli 2005 infördes nya bestämmelser om dokumentation i LSS. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2002:9 finns föreskrifter om hur omvårdnaden enligt 9 c LSS i varje enskilt fall ska planeras, dokumenteras och följas

6 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (8) upp. Regeringen har i prop.2004/05:39 infört bestämmelserna om kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i LSS 21 a LSS Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen är nödvändig av bland annat rättssäkerhets- och omvårdnadsskäl och för att möjliggöra kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten. Verksamheten följer Stiftelsen Lindens rutiner och riktlinjer. Verksamheten har även i skriften Information till dig som arbetar vid Sjöboda gård AB, rutin för hur, var och varför dokumentation görs. Rutiner och säkerhet Socialstyrelsens författningssamling (2003: :11, 2005:8 (S) 2006:5 (S) Enligt socialstyrelsens författningssamling bör verksamheter för boende ha ett system för att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Systemet bör omfatta för verksamheten relevanta områden och ska ha skriftliga riktlinjer för hantering av klagomål och för missförhållanden, Lex Sarah. Verksamheten bör ha ett system för att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten med en ansvarig person Någon eller några relevanta områden bör ha fokuserat i kvalitetsarbetet och lett fram till ett förbättringsarbete Verksamheten skall ha skriftliga riktlinjer för hantering av klagomål samt anmälan om missförhållanden (Lex Sarah) Personalen bör känna till verksamhetens kvalitetssystem och delta i kvalitetsarbetet Riktlinjerna för Lex Sarah skall vara kända och tillämpas av personalen i verksamheten. Anmälningsplikt regleras numer i LSS 24 a. Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag skall vaka över att de personer som får insatser enligt lagen får gott stöd och god service och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör en enskild som får insats enligt denna lag skall genast anmäla detta till den eller de nämnder som avses i 22. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden enligt denna lag eller lagen (1993:389) om assistansersättning. Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Anmälan skall göras till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

7 TJÄNSTESKRIVELSE 7 (8) I skriften Information till dig som arbetar vid Sjöboda gård AB, sammanfattas rutiner för anmälningsplikt, brand och olyckor. Man hänvisar även till rutinpärm med övergripande rutiner, regler och policy. Verksamheten har även en krispärm för att snabbt kunna inhämta viktiga telefonnummer, handlingsplaner och rapportblad. I krispärmen återfinns vad man ska göra och vart man vänder sig om något händer. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att Sjöboda gård AB erbjuder ett väl fungerande verksamhet med individuellt anpassat stöd. Påverkan på vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Vård- och omsorgsförvaltningen vill till Länsstyrelsen påtala att det i Katrineholms kommun för närvarande finns flera verksamheter som bedrivs i enskild regi, fyra stycken enligt LSS. Verksamheter som bedrivs är bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS och hem för vård och boende enligt SoL. Vård- och omsorgsförvaltningen ser en risk med att allt fler privata verksamheter väljer att bedriva verksamhet inom kommunen då det efter senaste tidens domstolsprövningar inneburit att placerande kommun efter två-tre år väljer att avsluta en insats och överflytta ärendet till bosättningskommunen. Samtidigt kan den egna kommunala verksamheten drabbas av förändringar och eventuella utökningar om den som bor på Sjöboda gård har behov av andra insatser än bostad med särskild service exempelvis daglig verksamhet. För att kunna bedriva en vård- och omsorg med hög kvalitet behöver kommunen ha planeringsförutsättningar avseende antal personer som bor i kommunen som kan komma att ha behov av insatser enligt LSS. Katrineholms kommun har sedan tidigare ett förhöjt antal personer med funktionsnedsättning. Antalet personer med insatser enligt LSS ligger på 0.75 % av befolkningen mot rikets 0,6 %. Katrineholms kommun har under senaste året haft sju överflyttningsärenden, där placerande kommuner velat avsluta sina insatser och önskat överflytta personen till Katrineholm. Vid fler nyetableringar av enskild verksamhet och eventuella överflyttningar kommer kommunens egen verksamhet att behöva förändras utan planeringsmöjlighet. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämndens beslutar a t t tillstyrka Sjöboda Gård AB att bedriva verksamhet i form av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 9 p. (LSS) i form av servicebostad, a t t godkänna vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande ovan och översända det till länsstyrelsen samt a t t uppmärksamma Länsstyrelsen att tilltänkt föreståndare inte förekommer i ansökan och har inte inkommit med vilken utbildning, erfarenhet och kompetens han har, och att den överensstämmer med kompetens i enlighet med befattningen och LSS lagstiftningen

8 TJÄNSTESKRIVELSE 8 (8) Ärendets handlingar Remiss från länsstyrelsen med ansökan från Sjöboda Gård AB Lena Andreasson Per Enarsson Pia Aalto Vård- och omsorgschef Handikappomsorgschef LSS-handläggare

Yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 socialtjänstlagen (SoL)

Yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) YTTRANDE 1 (9) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen -727 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare 2009-07-27 702-9707-2009 Lena Pettersson /LSS-handläggare Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök vid Kopparbols Behandlingshem AB, Björkvik, den 11 mars 2008

Rapport från tillsynsbesök vid Kopparbols Behandlingshem AB, Björkvik, den 11 mars 2008 TILLSYNSRAPPORT 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson/Pia Aalto, LSS-handläggare Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsynsbesök

Läs mer

Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson, LSS handläggare

Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson, LSS handläggare TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson, LSS handläggare 2009-01-20 702-15597-2008 Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

Rapport över tillsynsbesök vid Vallmotorp Omsorg AB om fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet i form av bostad med särskild service enligt LSS

Rapport över tillsynsbesök vid Vallmotorp Omsorg AB om fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet i form av bostad med särskild service enligt LSS TILLSYNSRAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Per Enarsson, handikappomsorgschef Ulf Ivarsson, LSS-handläggare Länsstyrelsen i Södermanlands

Läs mer

Yttrande över ansökan från Stiftelsen Barnens Dag om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök

Yttrande över ansökan från Stiftelsen Barnens Dag om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök YTTRANDE/RAPPORT 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Handikappomsorgschef Per Enarsson 2007-12-03 702-17831-2007 LSS-handläggare Pia Aalto Länsstyrelsen

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Yttrande över ansökan från Sälltäppans behandlingshem AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL

Yttrande över ansökan från Sälltäppans behandlingshem AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL YTTRANDE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare 2008-03-20 02-7247-2007 Ulf Ivarsson/LSS-handläggare Länsstyrelsen i Södermanlands

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2008 i verksamheter för personer med funktionshinder LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Rapporten är sammanställd

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1 Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Riktlinjer för länsstyrelsens handläggning

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2002:9 (S) frfattningssam Föreskrifter och ling allmänna råd Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Socialstyrelsens

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Yttrande över ansökan från Linden HVB AB (Vändzonen HVB AB) över ansökan att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 socialtjänstlagen

Yttrande över ansökan från Linden HVB AB (Vändzonen HVB AB) över ansökan att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 socialtjänstlagen YTTRANDE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Per Enarsson, handikappomsorgschef 2007-07-18 702-9670-2007 Ulf Ivarsson, LSS-handläggare Länsstyrelsen

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2008:20 Rapporten är sammanställd av Christina Berndtsson,

Läs mer

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.3.-028/2010 SID 1 (5) 2010-01-19 Handläggare: Annalena Hellmin

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2011-05-16 Socialnämnden Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Översikten över ansvarsfördelning och arbetsrutiner

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik

Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik TILLSYNSRAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson och Pia Aalto, LSS-handläggare Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsynsbesök

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SID 1 (6) 2011-01-12 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) Besöksdatum:

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva enskild verksamhet

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen på Lundagårdens äldreboende i Nyköpings kommun, den 13 och 14 september 2007

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen på Lundagårdens äldreboende i Nyköpings kommun, den 13 och 14 september 2007 1(5) Birgitta Lundström 0155-26 41 46 Nyköpings kommun Äldre- och handikappnämnden 611 83 NYKÖPING Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen på Lundagårdens äldreboende i Nyköpings kommun, den 13 och 14

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 MEDDELANDE NR 2009:45 Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 En riskinriktad tillsyn i bostäder med särskild service och äldreboenden OANMÄLD SOMMARTILLSYN ENLIGT SOL OCH LSS 2009 Meddelande nr

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2012-01-18 2012-01-19 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 Närvarande vid besöket Från Oxelgatan:

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet)

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) 2012-01-25 2012-01-26 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Utredning och beslutsunderlag för inrättande av ny gruppbostad enligt LSS för yngre vuxna

Utredning och beslutsunderlag för inrättande av ny gruppbostad enligt LSS för yngre vuxna TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 007-05-4 VON/007:74-77 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare Caroline Vadeby/områdeschef Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Bostad med särskild service INNEHÅLL 3 Vad erbjuder gruppboende 3 Vad erbjuder servicebostad 4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad 4 Gemensamhetslokaler 5 Hyreskontrakt

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): FSS (Föreningen Sveriges Socialchefer) 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Läs mer

Yttrande över ansökan från Änglagårdens behandlingshem i Valla om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL

Yttrande över ansökan från Änglagårdens behandlingshem i Valla om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL YTTRANDE 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto, LSS-handläggare 2009-03-11 702-2739-2009 0150-568 65 Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Öppna jämförelser av bostäder med särskild service för vuxna

Öppna jämförelser av bostäder med särskild service för vuxna Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Juristfirman Vide AB Tel: 031-15 99 43. 413 01 Göteborg www.juristfirmanvide.se

Juristfirman Vide AB Tel: 031-15 99 43. 413 01 Göteborg www.juristfirmanvide.se Sida 1 av 7 Ale kommun Hanna Hogström Göteborg den 4 september 2015 Promemoria Rättsfrågor 1. Vilka regler och praxis finns i frågan om samlokalisering gällande bostäder med 9 9 LSS med andra LSS-verksamheter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 21/2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2009-05-18 Dnr VON/2009:2-759

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 21/2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2009-05-18 Dnr VON/2009:2-759 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Per Enarsson, handikappomsorgschef, 0150-57599 Vård- och omsorgsnämnden Utredning enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen (SoL) och 24a

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer