Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen -727 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare Länsstyrelsen i Södermanlands län Att: Ulla Eriksson NYKÖPING Förslag till yttrande över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 LSS samt rapport från tillsynsbesök Länsstyrelsen i Södermanlands län har i remiss den 23 december 2008 lämnat kommunen tillfälle att yttra sig över ansökan från Sjöboda Gård AB, om att bedriva bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS i form av servicebostad. Sjöboda gård är en ny verksamhet som startat efter förfrågan om att ta emot en placering från Katrineholms kommun till stiftelsen Linden. Då plats inte fanns på Linden startade man Sjöboda gård, en fristående verksamhet. I dag bor två personer på gården. En person har beslut om personlig assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS) och den andra personen har beslut om bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS. Uppgifterna till yttrandet har inhämtats vid besök på Sjöboda gård den 15 januari Vid besöket deltar Susanne Mulder (föreståndare), från Katrineholms kommun deltar Johanna Wennerth och Pia Aalto (LSS-handläggare). Tillsynsbesöket avser även att granska enskild verksamhet avseende bostad med särskild service enligt LSS 9.9. Uppgifter angående hur verksamheten är tänkt att bedrivas har inhämtats. Sammanfattning Länsstyrelsen i Södermanlands län har i remiss den 23 december 2008 lämnat kommunen tillfälle att yttra sig över ansökan från Sjöboda, om att bedriva bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS i form av servicebostad. Vård- och omsorgsförvaltningens föreslår att nämnden tillstyrker tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS, under förutsättning att tilltänkt föreståndare inkommer med handlingar som styrker vilken utbildning, erfarenhet och kompetens han har, och att den överensstämmer med kompetens i enlighet med befattningen och LSS lagstiftningen. Ansökan Ansökan avser ny verksamhet, Sjöboda gård AB, Strångsjö Fäboda, Katrineholm. Huvudman för verksamheten är Sjöboda gård AB Ringvägen 23, Vingåker. gård.doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Handikappomsorgen Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

2 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (8) Ansökan avser att bedriva verksamhet enligt 9 9 p. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av servicebostad för sju personer. Verksamheten är tänkt att vända sig till personkretsen enligt 1 1 p. LSS och upptagningsområde är Mellansverige. Verksamhetsinriktning Verksamhetens syfte är att utifrån struktur, förtydligande och förutsägbarhet möta personens behov och intressen för att skapa optimala möjligheter för personlig utveckling. Målet är att arbeta i nära samverkan med individens god man, anhöriga och köpare som alla ska vara delaktiga i gällande utvecklingsplaner. Målet är att ge ett kvalitativt boende. Ägandeförhållande Sjöboda gård är ett aktiebolag men är en del av Stiftelsen Linden i Vingåker. Personal Av ansökan framgår att föreståndare är Susanne Mulder på 50 % (handlingar om utbildning hänvisas till Stiftelsen Linden org nr ). Vid besöket framkommer att föreståndare kommer att vara Krister Botås, utbildad socionom. Handlingar saknas. Krister kommer att ha en anställning som föreståndare på 50 %. Han har annan tjänst inom privat verksamhet i Vingåker. Övrig personal ska i botten ha en humanistisk utbildning exempelvis, vård, fritidsledare, behandlingsassistent osv. Utbildning inom autismspektrat är ett krav, gärna med vidareutbildning inom teacch metoden och tydliggörande pedagogik. Bemanning I dag finns två arbetsgrupper runt de två som bor på Sjöboda. Tanken är att servicebostaden ska vara bemannad dygnet runt efter behov. Jourrum finns i varje lägenhet och finns behov av vaken natt kommer det att finnas. Schema efter dagens verksamhet, bifogat i ansökan. Kringresurser Verksamheten har inte namngivit personer men konsulterar läkare och psykolog. Man har kontakt med öppenvården och distriktsköterska kan kontaktas. Kringresurserna styrs av den boendes situation, om det finns egen tidigare läkarkontakt. Fortbildning Verksamheten erbjuder utbildning och samverkar internt med Stiftelsen Linden. Områden för utbildning har främst varit inom autismområdet. Några personer som idag arbetar på Sjöboda har gått distansutbildning på Örebrouniversitet (30-60p.) inom autismområdet. Verksamheten erbjuder även grupphandledning och vid behov enskild handledning. Handledning ges regelbundet.

3 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (8) Vårdtagare Målgruppen är vuxna personer med diagnos autism samt personer med autism och utvecklingsstörning. Fritidsaktiviteter Verksamheten erbjuder själva olika fritidsaktiviteter på Sjöboda. Fysisk träning i motionsrum och uteaktiviteter. Ridning, det finns närhet till ridhud där anpassad verksamhet erbjuds. På gårdens mark finns egen badstrand, egna badtider kan erbjudas vid behov på Vingåkers badhus. Stiftelsen Linden hyr badhuset ett par timmar en gång i månaden. Trädgårdsarbete erbjuds efter årstid och behov. Planer finns för att utveckla en färg och form verkstad. Verksamheten har idag kontakt med handikappomsorgens fritidsenhet som erbjuder olika fritidsaktiviteter, kvällar helger. Verksamheten försöker även använda sig av samhällets aktiviteter i övrigt exempelvis bad och bowling. Alla boende har tillgång till fordon för att ha möjlighet att ta sig till aktiviteter. Lokaler/boendet Sjöboda gård är en tidigare kriminalvårdsanstalt. Gården består av flera byggnader. Två av byggnaderna är planerade för anpassade lägenheter. I en av byggnaderna finns redan i dagsläget tre fullvärdiga lägenheter (ritningar har bifogats med ansökan). Lägenheterna består av två rum och kök i ett par lägenheter finns ett mindre sovrum/sovalkov. Varje lägenhet har jourrum för personal. Varje lägehetsdörr är utrustad med larm kopplat till personal telefon för att personal ska veta om någon lämnar sin lägenhet exempelvis nattetid. Ett av husen på gården är enbart personaldel. Där finns samlingsrum, jourrum, kontor. Bygglov klart. Gården består av sex hektar mark och erbjuder därmed ett stor val av uteaktivitet, närhet till skog, natur och vatten. Ritningar har bifogats ansökan. Individuell planering Verksamheten erbjuder arbetsplaner och utvecklingsplaner. All planering sker individuellt tillsammans med den boende, tillsammans med företrädare och köpare. Innan man tar emot en person till Sjöboda görs planering med köpare. Det optimala är god planering, gärna sex månader innan inflytt på Sjöboda. Innan inflytt hålls möten med den boende, företrädare och kommun för att kunna planera lägenhet, personalrekrytering. Besök kan även göras i det boende som är aktuellt vid tiden innan flytt till Sjöboda. Enligt verksamheten är detta inte alltid till fördel då syftet med en flytt kan vara att bryta ett tidigare mönster/beteende. Ett mönster som vid ett besök kan överföras till Sjöboda. Verksamheten vill i planering veta om placering på Sjöboda är en kort, eller långvarig placering. Väl på Sjöboda görs arbetsplaner och utvecklingsplaner som regelbundet följs upp för att kunna ge ett kvalitativ boende samt en meningsfull vardag.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (8) Uppföljning och utvärdering Verksamheten har tänkt att enligt avtal regelbundet följa upp placeringar. Var sjätte månad sänds dokument till kommun med en återkoppling av placering. Av återkoppling kan kommun värdera uppgifter vid en eventuell omprövning av beslut om placering. Som utvärdering i verksamheten används de individuella planer som regelbundet revideras, vad har varit bra och mindre bra, vad behöver ändras. Dokumentation Verksamheten för regelbunden dokumentation i dagrapporter, avvikelserapporter, månadsrapport och årsrapport. Årsrapport som görs kan i vissa fall innehålla bilder och görs i berättelseform. I den dagliga rapporten skrivs händelser av vikt, vad som hänt och vad som ska hända. All dokumentation hålls inlåst i arkivskåp i personalbyggnad. I skriften Information till dig som arbetar vid Sjöboda gård AB, återfinns vad som avses med dokumentation inom verksamheten och till vilket syfte dokumentationen ska göras. Rutiner för trygghet och säkerhet Verksamheten har en informationsskrift till personer som arbetar på Sjöboda gård. Dokumentet innehåller en sammanfattning av flera olika delar som är nödvändiga för trygghet och säkerhet, sekretess, boendelägenheter, ekonomi, medicin, nycklar, brand och olyckor, el och vatten, inköp, fordon, anmälningsskyldighet, tidsrapportering, schema, personalmöten, dokumentation, pedagogiska måltider och administration/ledning. Verksamheten har rutiner för tillbud, rapportblad om något händer, information om sekretess och hantering av läkemedel. Verksamheten har även en kris pärm som ska finnas vid personaltelefonen om något händer. Pärmen innehåller akutnummer, vart man vänder sig vid akut händelse. Kvalitetssystem När det gäller kvalitetsredovisning kommer PRIVOS kvalitetshandbok utgöra grunden. All dokumentation överlämnas till kommun för kännedom om placering. Dokumentationen har till syfte att säkerställa kvaliteten och bibehålla kvaliteten. Vård och omsorgsförvaltningens bedömning Sjöboda gård AB ansöker om tillstånd för att bedriva bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 9p. (LSS) i form av servicelägenheter. Ansökan avser sju lägenheter och målgruppen är vuxna personer med autism och personer men autism och utvecklingsstörning. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna ligger ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Servicebostaden är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Liksom lägenheter i gruppbostaden ska även

5 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (8) servicebostadens lägenheter vara fullvärdiga. Inom denna mellanform kan det rymmas flera olika typer av boende. Det som gäller för samtliga är att lägenheterna ska vara fullvärdiga och ha dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast personalgrupp. Där det finns flera servicebostäder ska det också finnas gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad. Antalet boende bör dock vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks. För att boendet i möjligaste mån ska vara som en bostad som andras och inte ha en institutionell prägel. Bör även samlokalisering med andra bostäder med särskild service undvikas (Socialstyrelsen; Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS). Vård- och omsorgsförvaltningen har inget att erinra mot verksamhetens inriktning eller innehåll. Sjöboda gård avser bedriva sin verksamhet i två byggnader med vardera tre och fyra lägenheter med tillhörande jourrum. I den byggnad som i dag är i bruk är varje lägenhet är utrustat med eget kök och badrum. En tredje byggnad rymmer personalutrymmen. Sjöboda gård ligger utanför Katrineholm i en lugn skogs och naturmiljö med utrymme för fritidsaktiviteter. Verksamheten erbjuder så väl inomhus aktiviteter som utomhus och anpassas efter den enskildes behov och önskemål. Verksamheten har egen bil för att de boende ska kunna ta sig från gården i samband med fritidsaktiviteter, inköp och eventuella läkarbesök m.m. Personal och bemanning Av ansökan framgår att Susanne Mulder är föreståndare. Susanne är tidigare godkänd av Länsstyrelsen som föreståndare på Stiftelsen Linden i Vingåker. Under besöket på Sjöboda gård framkommer dock att föreståndare för servicebostaden kommer att vara Krister Botås, utbildad socionom. Enligt socialstyrelsens författningssamling 5 ska den person som av huvudmannen är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. kunna ansvara för ett antal punkter. Som underlag till yttrandet finns inget som styrker vilken utbildning eller erfarenhet tilltänkt föreståndare har. Förvaltningen kan därför inte ta ställning till om föreståndaren uppnår de krav som ställs för att verksamheten utvecklas åt rätt håll eller har kunskap om att säkerhetsställa de mål som finns. I övrig har verksamheten krav på att personal har utbildning, kompetens och erfarenhet inom arbetet och målgruppen. Den målgrupp som verksamheten riktar sig till är ofta i behov av fasta rutiner och struktur för att klara av sin vardag. Kravet på att de anställda har arbetslivserfarenhet av målgruppen tidigare borde också innebära att kvaliteten på insatsen ökar.verksamheten kommer att vara bemannad dygnet runt och efter behov. Dokumentation Fr.o.m. 1 juli 2005 infördes nya bestämmelser om dokumentation i LSS. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2002:9 finns föreskrifter om hur omvårdnaden enligt 9 c LSS i varje enskilt fall ska planeras, dokumenteras och följas

6 TJÄNSTESKRIVELSE 6 (8) upp. Regeringen har i prop.2004/05:39 infört bestämmelserna om kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i LSS 21 a LSS Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen är nödvändig av bland annat rättssäkerhets- och omvårdnadsskäl och för att möjliggöra kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten. Verksamheten följer Stiftelsen Lindens rutiner och riktlinjer. Verksamheten har även i skriften Information till dig som arbetar vid Sjöboda gård AB, rutin för hur, var och varför dokumentation görs. Rutiner och säkerhet Socialstyrelsens författningssamling (2003: :11, 2005:8 (S) 2006:5 (S) Enligt socialstyrelsens författningssamling bör verksamheter för boende ha ett system för att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Systemet bör omfatta för verksamheten relevanta områden och ska ha skriftliga riktlinjer för hantering av klagomål och för missförhållanden, Lex Sarah. Verksamheten bör ha ett system för att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten med en ansvarig person Någon eller några relevanta områden bör ha fokuserat i kvalitetsarbetet och lett fram till ett förbättringsarbete Verksamheten skall ha skriftliga riktlinjer för hantering av klagomål samt anmälan om missförhållanden (Lex Sarah) Personalen bör känna till verksamhetens kvalitetssystem och delta i kvalitetsarbetet Riktlinjerna för Lex Sarah skall vara kända och tillämpas av personalen i verksamheten. Anmälningsplikt regleras numer i LSS 24 a. Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag skall vaka över att de personer som får insatser enligt lagen får gott stöd och god service och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör en enskild som får insats enligt denna lag skall genast anmäla detta till den eller de nämnder som avses i 22. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden enligt denna lag eller lagen (1993:389) om assistansersättning. Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Anmälan skall göras till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

7 TJÄNSTESKRIVELSE 7 (8) I skriften Information till dig som arbetar vid Sjöboda gård AB, sammanfattas rutiner för anmälningsplikt, brand och olyckor. Man hänvisar även till rutinpärm med övergripande rutiner, regler och policy. Verksamheten har även en krispärm för att snabbt kunna inhämta viktiga telefonnummer, handlingsplaner och rapportblad. I krispärmen återfinns vad man ska göra och vart man vänder sig om något händer. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att Sjöboda gård AB erbjuder ett väl fungerande verksamhet med individuellt anpassat stöd. Påverkan på vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Vård- och omsorgsförvaltningen vill till Länsstyrelsen påtala att det i Katrineholms kommun för närvarande finns flera verksamheter som bedrivs i enskild regi, fyra stycken enligt LSS. Verksamheter som bedrivs är bostad med särskild service enligt 9 9 p. LSS och hem för vård och boende enligt SoL. Vård- och omsorgsförvaltningen ser en risk med att allt fler privata verksamheter väljer att bedriva verksamhet inom kommunen då det efter senaste tidens domstolsprövningar inneburit att placerande kommun efter två-tre år väljer att avsluta en insats och överflytta ärendet till bosättningskommunen. Samtidigt kan den egna kommunala verksamheten drabbas av förändringar och eventuella utökningar om den som bor på Sjöboda gård har behov av andra insatser än bostad med särskild service exempelvis daglig verksamhet. För att kunna bedriva en vård- och omsorg med hög kvalitet behöver kommunen ha planeringsförutsättningar avseende antal personer som bor i kommunen som kan komma att ha behov av insatser enligt LSS. Katrineholms kommun har sedan tidigare ett förhöjt antal personer med funktionsnedsättning. Antalet personer med insatser enligt LSS ligger på 0.75 % av befolkningen mot rikets 0,6 %. Katrineholms kommun har under senaste året haft sju överflyttningsärenden, där placerande kommuner velat avsluta sina insatser och önskat överflytta personen till Katrineholm. Vid fler nyetableringar av enskild verksamhet och eventuella överflyttningar kommer kommunens egen verksamhet att behöva förändras utan planeringsmöjlighet. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämndens beslutar a t t tillstyrka Sjöboda Gård AB att bedriva verksamhet i form av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 9 p. (LSS) i form av servicebostad, a t t godkänna vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande ovan och översända det till länsstyrelsen samt a t t uppmärksamma Länsstyrelsen att tilltänkt föreståndare inte förekommer i ansökan och har inte inkommit med vilken utbildning, erfarenhet och kompetens han har, och att den överensstämmer med kompetens i enlighet med befattningen och LSS lagstiftningen

8 TJÄNSTESKRIVELSE 8 (8) Ärendets handlingar Remiss från länsstyrelsen med ansökan från Sjöboda Gård AB Lena Andreasson Per Enarsson Pia Aalto Vård- och omsorgschef Handikappomsorgschef LSS-handläggare

Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik

Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik TILLSYNSRAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson och Pia Aalto, LSS-handläggare Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsynsbesök

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer