ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 PROTOKOLL (24) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14:00-17:00 :Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Ersättare Kerstin Ahlin (S) Anna Norberg (MP) Martin Normark (FP) Kerstin Åkare (V) Catharina Andersson (S) Monica Nordebo (FP) Tina Teljstedt (KD) Övriga deltagare Karl-Erik Lindholm, kanslichef Emelie Grind, plan- och exploateringschef Lars Arvidsson, socialchef Maria Porhage, IFO-chef Henrik Hedqvist, bildningschef Tom Österlund, xxx 91 Caroline Rask, kommunikatör 91 Fredric Nismark, 91 Utses att justera Lennart Norman (S) Tom Slettengren (M) Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, , kl:09:00 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Karl-Erik Lindholm Ordförande Yvonne Stein (FP) Justerande Lennart Norman (S) Tom Slettengren (M) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Karl-Erik Lindholm

2 PROTOKOLL Innehållsförteckning Ks 91 Tema: Scandinavian Masters...3 Ks 92 Remiss inför SL:s trafikförändringar i kollektivtrafiken Ks 93 Ks 94 Ansökan om internleasing av fordon till transportprogrammet...5 Kommunal borgen för AB Upplands-Brohus...6 Ks 95 Miljöplan med lokala miljömål Ks 96 Ks 97 Detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 (Kungsängens golf och Recreation Center)...9 Nybyggnation av Härneviskolan...12 Ks 98 Ny förbundsordning i Brandkåren Attunda...13 Ks 99 Ks 100 Ks 101 Ks 102 Ks 103 Ks 104 Motion om namnbyte från Upplands-Bro kommun till Upplands Bro kommun...14 Motion om att starta utredning om unga lagöverträdare inom 48 timmar...16 Motion om upprustning av Kungsängens gamla idrottsplats...17 Motion om bidrag till företagsverksamhet i Bro...18 Motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck...19 Nya avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar från och med 1 oktober Ks 105 Entledigande av kommundirektören...21 Ks 106 Arbetsmarknadsstatistik Ks 107 Kommundirektörens rapport...23 Ks 108 Anmälningar...24

3 PROTOKOLL Ks 91 Tema: Scandinavian Masters Scandinavian Masters vd Fredric Nilsmark berättar om bakgrunden till golftävlingen som genomfördes på Bro Hof slotts golfbana under vecka 29 i år. Vidare redovisar han något av utfallet i form av antalet besökare och genomslaget i TV och media världen över. Tävlingen kommer att genomföras i Bro under många år framåt och Upplands- Bro som värdkommun bör kunna använda evenemanget för att marknadsför sig och kommunens företagare ytterligare. Inför kommande tävling bör vi påbörja samarbetet redan i början av _

4 Ks 92 Remiss inför SL:s trafikförändringar i kollektivtrafiken 2011 Dnr AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utarbetar varje år förslag till tänkbara trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet. Förslaget är i form av en bruttolista över möjliga trafikförändringar. SL:s styrelse beslutar om budgeten i december och först då blir det klart vilka förändringar som kan genomföras SL önskar få in synpunkter på förslag och prioriteringar, men ger även remissinstanserna möjlighet att komma med egna förslag till förändringar av trafiken. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som utgår från tidigare yttranden, SL:s kommentarer och synpunkter som kommit från kommuninvånare på olika sätt. SL:s remiss inför trafikförändringar 2011 SL:s kommentarer till kommunens synpunkter 2009 på trafiken Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2010, reviderat den 6 september s beslut Kommunen yttrar sig över SL:s kollektivtrafik enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag den 18 augusti 2010, reviderad den 8 september Protokollsanteckningar Irène Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders Åkerlind (M), Madeleine Nyström (M) och Christina Brofalk (C) medges göra följande protokollsanteckning: Vi vill ha en ren, snygg och attraktiv kollektivtrafik. Därför är det viktigt att busshållplatserna upprustas och hålls fria från skadegörelse och klotter. Vid många av landsbygdens busshållplatser saknas helt väderskydd/busskurer. Vi anser att som ett minimikrav bör varje hållplats vara utrustad med väderskydd och belysning. Anna Norberg (MP) medges göra följande protokollsanteckning: Busstrafikeringen mellan Bropendelns avgångar skulle ge fördelar såväl för pendlande Brobor som för resenärer utmed vägen till Kungsängen (555). Vi i miljöpartiet vill vidare att SL hittar lösningar som möjliggör bättre tvärförbindelser för Upplands-Broborna till Rotebro och Danderyds sjukhus. För att få fler att välja effektiv kollektivtrafik i stället för egen bil anser vi att en kollektivtrafikfil bör byggas på Rotebroleden. Detta bör vara möjligt då plats kan frigöras i mitten. _

5 Ks 93 Ansökan om internleasing av fordon till transportprogrammet Dnr Bildningsnämnden har beslutat ansöka om att få internleasa fordon och en fordonsmonterad kran till transportprogrammet vid Upplands-Brogymnasiet. Det gäller utbyte av en äldre lastbil som varken uppfyller branschens behov eller miljökraven. Det nyanskaffade fordonet kostar tkr. Marknadsvärdet för inbytesfordonet är tkr. Kostnaden för lastbilen uppgår således efter inbyte till 525 tkr. Utbyte av en äldre fordonsmoterad kran, som inte uppfyller kraven för examination i kursen kostar 750 tkr. Därmed får skolan ett fordon som uppfyller högsta miljöklassning och är förberett för att drivas med RME-baserade drivmedel. Internleasing infördes 1999 som ett sätt att inom respektive nämnds ekonomiska ram finansiera önskemål om inventarier, fordon och utrustning som inte kunnat finansieras genom investeringsanslag. I de regler som kommunfullmäktige fastställde fick kommunstyrelsen rätt att besluta om internleasing av enskilda objekt upp till kronor. Till ekonomichefen har delegerats beslut upp till kronor. I det aktuella fallet uppgår inköpskostnaden netto till kronor respektive kronor. ska därför behandla framställningen. Bildningsnämnden gör bedömningen att leasingkostnaden ryms inom ramen för Upplands-Brogymnasiets driftbudget. Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden får internleasa lastbil för netto kronor och fordonsmonterad kran för netto kronor. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli 2010 Bildningsnämndens protokoll den 15 juni 2010 s beslut Bildningsnämnden medges internleasa lastbil till Upplands-Brogymnasiet för en inköpskostnad netto om kronor och en fordonsmonterad kran för kronor.

6 Ks 94 Kommunal borgen för AB Upplands-Brohus Dnr Kommunen har sedan många år tecknat borgen för AB Upplands-Brohus lån. Totalt uppgår bolagets lånesumma idag till kronor. Samtliga lån i AB Upplands-Brohus har kommunal borgen som säkerhet. fattade 2005 beslut som innebar att man förnyade sitt borgensåtagande till att avse då aktuell lånestock. Sedan dess har många av lånen omsatts och nya lån och borgensbeslut tillkommit. Konsekvensen av detta är administrativa svårigheter i kontakterna med bankerna att härleda lånen till de ursprungliga borgensbesluten. Kommuninvest som är en stor långivare både till kommunen och till AB Upplands-Brohus har påtalat behovet av att kommunfullmäktige aktualiserar beslut om borgen för AB Upplands-Brohus lån och har lämnat förslag till beslutformulering för kommunens beslut om borgen. Yrkanden Kommunstyrelseförvalningens tjänsteskrivelse 14 juli Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Kommunen ingår borgen,såsom för egen skuld, för AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Följande beslut upphävs: Kommunfullmäktiges beslut, kf 30, den 17 mars 2004 s beslut, ks 75, den 25 maj 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 73, den 8 juni 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 105, den 21 september 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 83, den 10 juni Irène Seth (M) yrkar att kommunstyrelsen dessutom ska föreslå kommunfullmäktige besluta En borgensavgift ska tas ut för kommunens borgen till AB Upplands-Brohus lån Omröstning. Ordförande ställer proposition på Yvonne Steins yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandena. Därefter ställer ordförande proposition på Irène Seths tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

7 PROTOKOLL Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avslå Irène Seths tilläggsyrkande röstar ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid uppropet avges följande röster: Ledamot Ja-röst Nej-röst Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Yvonne Stein (FP) Antal 8 5 har således avslagit Irène Seths tilläggsyrkande. s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 1. Kommunen ingår borgen,såsom för egen skuld, för AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Följande beslut upphävs: Kommunfullmäktiges beslut, kf 30, den 17 mars 2004 s beslut, ks 75, den 25 maj 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 73, den 8 juni 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 105, den 21 september 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 83, den 10 juni 2010.

8 PROTOKOLL Ks 95 Miljöplan med lokala miljömål Dnr Förslag till miljöplan med lokala miljömål har tagits fram i samarbete med politiker och tjänstemän utifrån de direktiv fastställt. De lokala miljömålen har sin grund i de nationella miljökvalitetsmålen. Tre workshops med olika teman genomfördes under våren 2009 där många miljöförbättrande förslag togs fram. Förslagen låg till grund för de lokala miljömålen som är indelade i långsiktiga mål och delmål att uppnå på kort sikt. beslutade den 2 december 2009 att förslaget till miljöplan skulle remitteras till nämnderna och de kommunala bolagen. Samtliga nämnder och bolag har inkommit med yttranden. Samtliga yttranden och förvaltningens kommentarer redovisas i en särskild sammanställning. Förslaget till Miljöplan har reviderats utifrån nämndernas och bolagens yttranden. bordlade ärendet den 26 maj Yrkande s direktiv för arbetet med miljöplan daterat den 2 juni 2008 s beslut 139 den 2 december 2009 om remittering till nämnderna och de kommunala bolagen Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2010 Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet. s beslut Ärendet bordläggs

9 Ks 96 Detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 (Kungsängens golf och Recreation Center) Dnr Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av området i anslutning till befintlig golfanläggning, Kungsängen Golf, för idrotts-, hotell- och konferensändamål. Förslaget för området väster om Garpebodavägen avser idrottsändamål med tillhörande anläggningar samt enheter för hotell, restaurang, markanvändningen för industriändamål men begränsas till att omfatta ickestörande verksamheter. Planförslaget möjliggör också en ny infart till planområdet från Effektvägen. Genom planområdet säkras ett naturstråk som kopplar samman Brunna industriområde med angränsande grönområden. Planförslaget bedöms vara möjligt att genomföra under förutsättning att riskreducerande åtgärder med avseende på närheten till Brunna industriområde och E18 säkerställs i detaljplanen. En behovsbedömning för miljöbedömning har upprättats. I samråd med Länsstyrelsen har kommunen kommit fram till att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 Miljöbalken därmed inte behövs tas fram. Efter plansamrådet har förslaget reviderats, bland annat har planområdet utökats och riskreducerande åtgärder säkerställts samt nya utredningar gällande t.ex. vattenfrågor och risker framtagits. Yrkanden Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2010 Planbeskrivning, utställningshandling, daterad den 18 augusti 2010 Genomförandebeskrivning, utställningshandling, daterad den 18 augusti 2010 Plankarta, utställningshandling, daterad den 18 augusti Riskanalys (slutversion). Brandkonsulten AB, Yvonne Stein (FP) yrkar, med instämmande från Irène Seth (M), Christina Brofalk (C), Madeleine Nyström (M) och Anders Eklöf (FP), att kommunstyrelsen ska besluta: 1. Samrådsredogörelse, tillhörande detaljplaneförslag för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 godkänns.

10 PROTOKOLL Reviderat förslag till detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 ställs ut i enlighet med 5 kap 23 plan- och bygglagen. Håkan Heglert (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att tydligare kommentera remissinstansernas kritik av samrådsförslaget. Omröstning Ordförande ställer proposition på Håkan Heglerts återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra frågan vi dagens sammanträde.. Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej. Vid uppropet avges följande röster: Ledamot Ja-röst Nej-röst Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Yvonne Stein (FP) Antal 7 6 har således beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt Yvonne Steins yrkanden. s beslut 1. Samrådsredogörelse, tillhörande detaljplaneförslag för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 godkänns.

11 PROTOKOLL Reviderat förslag till detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 ställs ut i enlighet med 5 kap 23 plan- och bygglagen. Protokollsanteckning Håkan Heglert (S), Berit Svensson (S), Stina Svennberg (S), Lennart Norman (S) och Birgitta Nylund (S) medges göra följande protokollsanteckning: Socialdemokraterna är positiva till utveckling av Kungsängens Golf. I remissvaren har både Länsstyrelsen och Brandkåren Attunda uttryckt tydlig kritik över förslaget till detaljplan. I förvaltningssvaret bemöts inte kritiken tillräckligt genomgripande. Mot den bakgrunden vill vi remittera förslaget till förvaltningen med uppdrag att tydligare kommentera remissinstansernas kritik.

12 Ks 97 Nybyggnation av Härneviskolan Dnr Befolkningsökningen i Bro medför att kapaciteten på kommundelens grundskolor behöver ökas. Främst beräknas trycket på Härneviskolan bli stort i samband med utbyggnaden av Bro samhälle söder om järnvägen. Bildningsnämnden har därför låtit genomföra en förstudie och projektering av förändringar i Härneviskolan. Nämnden föreslår att nuvarande skollokaler vid Härneviskolan rivs och att en ny skola byggs upp med möjlighet att ta emot dubbelt så många elever som idag. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker förslaget att Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra förslaget enligt redovisade förslagshandlingar och inom den beräknade kostnaden om kronor. Bildningsnämndens förslag den 15 juni 2010, 47 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 juli 2010 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att riva nuvarande Härneviskolan i Bro och bygga en ny skola på samma plats för elever utifrån redovisade förslagshandlingar och kostnadskalkyler.

13 Ks 98 Ny förbundsordning i Brandkåren Attunda Dnr Brandkåren Attundas förbundsdirektion har med anledning av ny lag om brandfarliga och explosiva varor antagit en uppdaterad förbundsförordning. Förbundsdirektionen begär att respektive medlemskommuns fullmäktige formellt antar den uppdaterade förbundsförordningen. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att uppdaterad förbundsordning i Brandkåren Attunda antas enligt förslag. Skrivelse om ny förbundsförordning i Brandkåren Attunda, den 28 maj 2010 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Förslag till ny förbundsförordning i Brandkåren Attunda antas enligt förslag med anledning av att ny lag om brandfarliga och explosiva varor kommer att gälla från den 1 oktober 2010 och att tillståndshanteringen enligt lagen ska hanteras av kommunerna.

14 Ks 99 Motion om namnbyte från Upplands-Bro kommun till Upplands Bro kommun Dnr Marcus Sköld (M) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska ansöka om en namnändring och hänvisar till Upplands Väsbys namnändring som skedde Motionären anser att kommunen efter att namnbytet genomförts enbart ska använda namnet på nytryck av material samt att kommunen inte omedelbart behöver byta ut namnet där det innebär en avsevärd kostnad för kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till SOFI:s och övriga berörda instansers bedömning i Upplands Väsby ärendet samt med anledning av att de kostnader som uppstår i samband med en namnändring inte kan bedömas som rimliga i förhållande till kommunens behållning av en rättstavning av kommunnamnet Yrkanden Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 juli 2010 Motion om namnbyte från Upplands-Bro kommun till Upplands Bro kommun den 17 oktober 2008 Språk- och folkminnesinstitutets yttrande den 27 maj 2002 Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska förslå kommunfullmäktige besluta Motionen avslås med hänvisning till SOFI:s och övriga berörda instansers bedömning i Upplands Väsby ärendet samt med hänvisning till att de kostnader som uppstår i samband med en namnändring inte kan bedömas som rimliga i förhållande till kommunens behållning av en rättstavning av kommunnamnet. Christina Brofalk (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att redovisa kostnaden och förtydliga motivet till förvaltningens förslag. Omröstning Ordförande ställer proposition på Christina Brofalk återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra frågan vi dagens sammanträde.. Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej.

15 PROTOKOLL Vid uppropet avges följande röster: Ledamot Ja-röst Nej-röst Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Yvonne Stein (FP) Antal 8 5 har således beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt Yvonne Steins yrkanden. s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med hänvisning till SOFI:s och övriga berörda instansers bedömning i Upplands Väsby ärendet samt med hänvisning till att de kostnader som uppstår i samband med en namnändring inte kan bedömas som rimliga i förhållande till kommunens behållning av en rättstavning av kommunnamnet. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irène Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders Åkerlind (M), Madeleine Nyström (M) och Christina Brofalk (C) till förmån för Christina Brofalks återremissyrkande.

16 Ks 100 Motion om att starta utredning om unga lagöverträdare inom 48 timmar Dnr Jan Stefanson (KD), Christina Hultgren (KD) och Tina Teljstedt (KD) föreslår i en motion att kommunen ska införa den så kallade 48:an-modellen. Motionären vill att processen med att inleda förundersökning, utredning och övriga åtgärder ska starta inom 48 timmar i syfte att hindra att unga gärningsmän återfaller i brott. Socialnämnden har i sitt yttrande konstaterat att det redan finns rutiner och ett samarbete som fungerar väl. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer i likhet med socialnämnden att det redan finns etablerade rutiner där i stort sätt samma syfte som motionären genom sitt förslag vill uppnå, uppfylls. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 juni 2010 Socialnämndens yttrande den 17 februari 2010, 13 Motion om att starta utredning om unga lagöverträdare inom 48 timmar den 21 september 2009 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen bifalles i den del där ett strategiskt samarbete mellan olika myndigheter efterfrågas men förslaget om att införa den så kallade 48:an modellen i sin helhet, avslås. Detta då det redan finns etablerade rutiner där i stort sett samma syfte som motionären genom sitt förslag vill uppnå, uppfylls samt att det inte är kostnadseffektiv att etablera den så kallade 48:an modellen då en snarlik organisation redan finns inom kommunen.

17 Ks 101 Motion om upprustning av Kungsängens gamla idrottsplats Dnr Kaj Bergenhill (M) föreslår i en motion att kommunen ska se över och rusta upp Kungsängens gamla idrottsplats. Bildningsnämnden har konstaterat att kommunfullmäktige beslutat bygga en ny idrottsplats i Kungsängen. Vidare har den befintliga idrottsplatsen till viss del rustats upp för att kunna användas till den nya idrottsplatsen tas i bruk under hösten Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar därmed att motionärens förslag till stor del uppfyllts. s tjänsteskrivelse den 5 juli 2010 Bildningsnämndens yttrande den 15 juni 2010, 57 Motion om upprustning av Kungsängens gamla idrottsplats, den 24 oktober s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med anledning av att kommunfullmäktige den 6 maj 2010 beslutat att bygga en ny idrottsplats i Gröna Dalen samt att den gamla idrottsplatsen har renoverats på så sätt att den kan användas fram till att den nya idrottsplatsen tas i bruk vid årsskiften

18 Ks 102 Motion om bidrag till företagsverksamhet i Bro Dnr Navdeep Singh Bhatia (M) föreslår i en motion att kommunen ska förhindra att Bro centrum avvecklas mer. Motionären anser att underlaget i Bro idag är för litet för att ekonomiskt bära bank- och postkontor som företagsverksamhet. Av den anledningen ska kommunen ställa upp med någon form av bidrag, exempelvis genom att erbjuda kommunens befintliga tomma lokaler. I Upplands-Bro kommun finns idag postservice genom att den etablerats i vanliga matbutiker och det finns bankkontor i Kungsängens centrum och i Bro centrum. Kommunstyrelseförvaltningen är inte av den uppfattningen att servicenivån inom kommunen är så låg att det skulle anses skäligt för kommunen att ge någon form av bidrag till vare sig post- eller bankverksamhet. En sådan åtgärd skulle därmed enligt 2 kap 1 kommunallagen falla utanför kommunens befogenheter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen avslås. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juli 2010 Motion om att kommunen ska stödja bank- och postverksamhet i Bro genom bidrag den 9 april 2008 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med anledning av att en sådan åtgärd enligt 2 kap.1 kommunallagen skulle falla utanför kommunens befogenheter.

19 Ks 103 Motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck Dnr Kerstin Åkare (V) har skrivit en motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck. Motionären anser att både skolans och socialtjänstens personal behöver utbildning i problematiken för att kunna möta utsatta flickor och pojkar på ett professionellt sätt. Bildningsnämnden och socialnämnden har yttrat att utbildning i hedersrelaterat förtryck har genomförts gemensamt för skolan och socialtjänsten samt att ytterligare utbildning finns inplanerad under Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen besvaras med hänvisning till att de åtgärder som motionären efterfrågar redan pågår inom bildnings- och socialförvaltningarna. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juli 2010 Bildningsnämndens beslut den 15 juni 2010, 54 Socialnämndens beslut den 17 juni 2010, 70 Motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck, den 2 oktober 2009 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen besvaras med hänvisning till att de åtgärder som motionären efterfrågar redan pågår inom bildnings- och socialförvaltningarna. Detta då utbildning vad gäller hedersrelaterat våld redan genomförts för personalen men också finns inplanerat för 2010

20 Ks 104 Nya avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar från och med 1 oktober 2010 Dnr Upplands-Bro kommun har i dagsläget inte någon reglering vad gäller avgift för utlämnande av allmänna offentliga handlingar i andra format än A4-format eller någon reglering vad gäller elektroniska kopior som distribueras via e-post. Kommunstyrelseförvalningen har därför tagit fram ett utökat förslag till taxa med utgångspunkt i avgiftsförordningen som reglerar hur mycket myndigheter under regeringen kan ta betalt för kopior på allmänna handlingar. Den grundläggande principen om full kostnadstäckning gäller, vilket innebär att avgiften ska beräknas så att myndighetens kostnad för kopiering och material täcks dock inte i den utsträckningen att man förhindrar att allmänheten kan ta del av en allmän handling. Kommunstyrelseförvaltningen vill säkerställa en likabehandling av dem som vill få ut handlingar i andra format än A4 och föreslår därmed att författningen: Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar revideras. Den nya författningen föreslås gälla från och med den första oktober Yrkande Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juli Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att redovisa en jämförelse med avgifterna i grannkommunerna och med nuvarande avgifter. s beslut Ärendet återremitteras till kommundirektören för att redovisa en jämförelse med avgifterna i grannkommunerna och med nuvarande avgifter.

21 Ks 105 Entledigande av kommundirektören Dnr Kommundirektören Elisabeth Särenfors har erbjudits en anställning som kommundirektör i Järfälla kommun från den 1 januari Hon har därför begärt att få lämna sin anställning i Upplands-Bro den 31 december Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker tidpunkten för entledigande samt föreslår att kommunstyrelsen presidium med stöd från personalchefen får i uppdrag att genomföra rekrytering av ny kommundirektör. Kommundirektörens skrivelse den 7 september 2010 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 7 september 2010 beslut 1. Kommundirektör Elisabeth Särenfors begäran om entledigande per den 31 december 2010 beviljas. 2. Arbetsgrupp för att rekrytera ny kommundirektör utses av den nyvalda kommunstyrelsen efter den 1 november 2010.

22 Ks 106 Arbetsmarknadsstatistik 2010 Dnr Kommunstyrelseförvaltningen presenterar statistik över arbetslösheten i kommunen per den 31 juli 2010.

23 Ks 107 Kommundirektörens rapport Dnr Kanslichefen lämnar en kortfattad ekonomisk rapport och hänvisar till kommande delårsbokslut och höstprognos som redovisas vis nästa sammanträde med kommunstyrelsen. Kanslichefen svarar även på frågor från ledamöterna om utvecklingen av några större exploateringsprojekt m.m.

24 PROTOKOLL Ks 108 Anmälningar Anmäls till kommunstyrelsen för kännedom och läggs till handlingarna Namn/Organisation Rubrik Försvarsmakten Försvarsmaktens hantering av s.k. blankettremisser för vindkraftsprojekt. Statens folkhälsoinstitut Tobaksuppdraget nummer 2, våren 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Läraravtalet Nya möjligheter till en bättre skola Sveriges kommuner och landsting Förbundsavgift år 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges tandläkarförbund Gör gemensam sak med tandläkarna Kommunförbundet Stockholms län Verksamhetsberättelse 2009 Kommunförbundet Stockholms län Stockholms läns landsting Miljöredovisning flera steg närmare Stockholms läns landstings tuffa miljömål Länsstyrelsen i Stockholms län Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2010 Länsstyrelsen i Stockholms län Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län l1 Sveriges Kommuner och Landsting Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2009 Svenska turistföreningen Frölunda naturreservat - fler natur- och friluftsområden saknar skydd Arena för tillväxt Sveriges nya geografi Boverket Låt staden grönska, klimatanpassning genom grönstruktur Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:28 Sveriges kommuner och landsting Mätningskungörelsen upphör att gälla 30 juni 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:42 Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012 Cirkulär 10:43 från Sveriges kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse med mallar för lokalt kollektivavtal Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:44 från Sveriges kommuner och landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting Cirk 10:41 Preliminär kostnadssklutljämning för LSS år 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:48 Sveriges Kommuner och Landsting Barn som misstänks för brott Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:51 från Sveriges Kommuner och Landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:52 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:53 Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap - RiB 10 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:54 från Sveriges Kommuner och Landsting - Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar Protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från Ksf:s samverkansgrupp Kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från centrala samverkansgruppen Käppalaförbundet Käppalaförbundets styrelse den 15 juni 2010 Örnäs-Lillsjöns fiskeriområde Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Fiskeriplan

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2010-06-16 1(9) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14:00-15:45 :Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2010-03-10 1(26) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 17.00 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande 2011-08-24 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.05 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M) Inez Kapborg (M) Yvonne Stein (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober KALLELSE 1(5) Kommunstyrelsen 2011-09-20 Rev 2011-09-27 Rev 2011-09-28 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober Kung Birger 1 och 2, Kommunhuset,

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Kommunledningskontoret Upplands- Bro gymnasiet kl Jennifer Lendeng. ... Camilla Janson

Kommunledningskontoret Upplands- Bro gymnasiet kl Jennifer Lendeng. ... Camilla Janson PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Upplands-Bro gymnasiet,, kl. 17.30 18.30 Ajournering Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Camilla Janson, ordförande (S) Jan Stefanson, 1:a vice ordförande (KD) Fredrik Kjos,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-10-20 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.20 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Monica Styhr (S) Martin Normark

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2013-01-15 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari Kung Birger 1 + 2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-12-18 1(6) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 21.00 21.40 ajournering 21.15-21.30 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Biblioteket, Bro, kl 15.00 18.40, ajournering 17.55 18.05 Janne Stefanson (KD), ordförande Beslutande Kerstin Arvidsson (C), vice ordförande Naser Vukovic (S), andre vice ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Kommunstyrelseförvaltningen Tommy Karlsryd 2005-11-15 Dnr 2005-000361

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-02-17 1(19) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S) Martin Normark

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Anders Åkerlind (M) ... Anna-Lena Örvander. ... Tina Teljstedt. ... Anders Åkerlind (M)

Anders Åkerlind (M) ... Anna-Lena Örvander. ... Tina Teljstedt. ... Anders Åkerlind (M) PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Gemaket, den 18 februari 2016 16:00-18.00 Ajournering Kl. 17.00-17:20 del av 17 Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Tina Teljstedt, ordförande (KD) Kerstin Ahlin, 1:a vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Conny Thiman (S) Christina Brofalk (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Conny Thiman (S) Christina Brofalk (C) Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 2012-11-28 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP) ordf Catharina Andersson (S) Irène Seth

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:15-15:00 Beslutande Mats Åstrand (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) ersättare för Jörgen Alkberg (S) Bo Norling (S) ersättare för Elsie-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

~~~ ~d~~0cwili{ ~~Sl(U

~~~ ~d~~0cwili{ ~~Sl(U 1(28) Plats och tid Beslutande Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 09.00-13.00 ajournering 10.10-10.50 Ledamöter lrene Seth (M) ordf Anders Akerlind (Ml 83-97 Tom Slettengren (M) lnez Kapborg (M) 83-88,91-95,98-100

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer