ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 PROTOKOLL (24) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14:00-17:00 :Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Ersättare Kerstin Ahlin (S) Anna Norberg (MP) Martin Normark (FP) Kerstin Åkare (V) Catharina Andersson (S) Monica Nordebo (FP) Tina Teljstedt (KD) Övriga deltagare Karl-Erik Lindholm, kanslichef Emelie Grind, plan- och exploateringschef Lars Arvidsson, socialchef Maria Porhage, IFO-chef Henrik Hedqvist, bildningschef Tom Österlund, xxx 91 Caroline Rask, kommunikatör 91 Fredric Nismark, 91 Utses att justera Lennart Norman (S) Tom Slettengren (M) Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, , kl:09:00 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Karl-Erik Lindholm Ordförande Yvonne Stein (FP) Justerande Lennart Norman (S) Tom Slettengren (M) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Karl-Erik Lindholm

2 PROTOKOLL Innehållsförteckning Ks 91 Tema: Scandinavian Masters...3 Ks 92 Remiss inför SL:s trafikförändringar i kollektivtrafiken Ks 93 Ks 94 Ansökan om internleasing av fordon till transportprogrammet...5 Kommunal borgen för AB Upplands-Brohus...6 Ks 95 Miljöplan med lokala miljömål Ks 96 Ks 97 Detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 (Kungsängens golf och Recreation Center)...9 Nybyggnation av Härneviskolan...12 Ks 98 Ny förbundsordning i Brandkåren Attunda...13 Ks 99 Ks 100 Ks 101 Ks 102 Ks 103 Ks 104 Motion om namnbyte från Upplands-Bro kommun till Upplands Bro kommun...14 Motion om att starta utredning om unga lagöverträdare inom 48 timmar...16 Motion om upprustning av Kungsängens gamla idrottsplats...17 Motion om bidrag till företagsverksamhet i Bro...18 Motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck...19 Nya avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar från och med 1 oktober Ks 105 Entledigande av kommundirektören...21 Ks 106 Arbetsmarknadsstatistik Ks 107 Kommundirektörens rapport...23 Ks 108 Anmälningar...24

3 PROTOKOLL Ks 91 Tema: Scandinavian Masters Scandinavian Masters vd Fredric Nilsmark berättar om bakgrunden till golftävlingen som genomfördes på Bro Hof slotts golfbana under vecka 29 i år. Vidare redovisar han något av utfallet i form av antalet besökare och genomslaget i TV och media världen över. Tävlingen kommer att genomföras i Bro under många år framåt och Upplands- Bro som värdkommun bör kunna använda evenemanget för att marknadsför sig och kommunens företagare ytterligare. Inför kommande tävling bör vi påbörja samarbetet redan i början av _

4 Ks 92 Remiss inför SL:s trafikförändringar i kollektivtrafiken 2011 Dnr AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utarbetar varje år förslag till tänkbara trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet. Förslaget är i form av en bruttolista över möjliga trafikförändringar. SL:s styrelse beslutar om budgeten i december och först då blir det klart vilka förändringar som kan genomföras SL önskar få in synpunkter på förslag och prioriteringar, men ger även remissinstanserna möjlighet att komma med egna förslag till förändringar av trafiken. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som utgår från tidigare yttranden, SL:s kommentarer och synpunkter som kommit från kommuninvånare på olika sätt. SL:s remiss inför trafikförändringar 2011 SL:s kommentarer till kommunens synpunkter 2009 på trafiken Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2010, reviderat den 6 september s beslut Kommunen yttrar sig över SL:s kollektivtrafik enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag den 18 augusti 2010, reviderad den 8 september Protokollsanteckningar Irène Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders Åkerlind (M), Madeleine Nyström (M) och Christina Brofalk (C) medges göra följande protokollsanteckning: Vi vill ha en ren, snygg och attraktiv kollektivtrafik. Därför är det viktigt att busshållplatserna upprustas och hålls fria från skadegörelse och klotter. Vid många av landsbygdens busshållplatser saknas helt väderskydd/busskurer. Vi anser att som ett minimikrav bör varje hållplats vara utrustad med väderskydd och belysning. Anna Norberg (MP) medges göra följande protokollsanteckning: Busstrafikeringen mellan Bropendelns avgångar skulle ge fördelar såväl för pendlande Brobor som för resenärer utmed vägen till Kungsängen (555). Vi i miljöpartiet vill vidare att SL hittar lösningar som möjliggör bättre tvärförbindelser för Upplands-Broborna till Rotebro och Danderyds sjukhus. För att få fler att välja effektiv kollektivtrafik i stället för egen bil anser vi att en kollektivtrafikfil bör byggas på Rotebroleden. Detta bör vara möjligt då plats kan frigöras i mitten. _

5 Ks 93 Ansökan om internleasing av fordon till transportprogrammet Dnr Bildningsnämnden har beslutat ansöka om att få internleasa fordon och en fordonsmonterad kran till transportprogrammet vid Upplands-Brogymnasiet. Det gäller utbyte av en äldre lastbil som varken uppfyller branschens behov eller miljökraven. Det nyanskaffade fordonet kostar tkr. Marknadsvärdet för inbytesfordonet är tkr. Kostnaden för lastbilen uppgår således efter inbyte till 525 tkr. Utbyte av en äldre fordonsmoterad kran, som inte uppfyller kraven för examination i kursen kostar 750 tkr. Därmed får skolan ett fordon som uppfyller högsta miljöklassning och är förberett för att drivas med RME-baserade drivmedel. Internleasing infördes 1999 som ett sätt att inom respektive nämnds ekonomiska ram finansiera önskemål om inventarier, fordon och utrustning som inte kunnat finansieras genom investeringsanslag. I de regler som kommunfullmäktige fastställde fick kommunstyrelsen rätt att besluta om internleasing av enskilda objekt upp till kronor. Till ekonomichefen har delegerats beslut upp till kronor. I det aktuella fallet uppgår inköpskostnaden netto till kronor respektive kronor. ska därför behandla framställningen. Bildningsnämnden gör bedömningen att leasingkostnaden ryms inom ramen för Upplands-Brogymnasiets driftbudget. Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden får internleasa lastbil för netto kronor och fordonsmonterad kran för netto kronor. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli 2010 Bildningsnämndens protokoll den 15 juni 2010 s beslut Bildningsnämnden medges internleasa lastbil till Upplands-Brogymnasiet för en inköpskostnad netto om kronor och en fordonsmonterad kran för kronor.

6 Ks 94 Kommunal borgen för AB Upplands-Brohus Dnr Kommunen har sedan många år tecknat borgen för AB Upplands-Brohus lån. Totalt uppgår bolagets lånesumma idag till kronor. Samtliga lån i AB Upplands-Brohus har kommunal borgen som säkerhet. fattade 2005 beslut som innebar att man förnyade sitt borgensåtagande till att avse då aktuell lånestock. Sedan dess har många av lånen omsatts och nya lån och borgensbeslut tillkommit. Konsekvensen av detta är administrativa svårigheter i kontakterna med bankerna att härleda lånen till de ursprungliga borgensbesluten. Kommuninvest som är en stor långivare både till kommunen och till AB Upplands-Brohus har påtalat behovet av att kommunfullmäktige aktualiserar beslut om borgen för AB Upplands-Brohus lån och har lämnat förslag till beslutformulering för kommunens beslut om borgen. Yrkanden Kommunstyrelseförvalningens tjänsteskrivelse 14 juli Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Kommunen ingår borgen,såsom för egen skuld, för AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Följande beslut upphävs: Kommunfullmäktiges beslut, kf 30, den 17 mars 2004 s beslut, ks 75, den 25 maj 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 73, den 8 juni 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 105, den 21 september 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 83, den 10 juni Irène Seth (M) yrkar att kommunstyrelsen dessutom ska föreslå kommunfullmäktige besluta En borgensavgift ska tas ut för kommunens borgen till AB Upplands-Brohus lån Omröstning. Ordförande ställer proposition på Yvonne Steins yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandena. Därefter ställer ordförande proposition på Irène Seths tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

7 PROTOKOLL Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avslå Irène Seths tilläggsyrkande röstar ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid uppropet avges följande röster: Ledamot Ja-röst Nej-röst Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Yvonne Stein (FP) Antal 8 5 har således avslagit Irène Seths tilläggsyrkande. s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 1. Kommunen ingår borgen,såsom för egen skuld, för AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Följande beslut upphävs: Kommunfullmäktiges beslut, kf 30, den 17 mars 2004 s beslut, ks 75, den 25 maj 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 73, den 8 juni 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 105, den 21 september 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 83, den 10 juni 2010.

8 PROTOKOLL Ks 95 Miljöplan med lokala miljömål Dnr Förslag till miljöplan med lokala miljömål har tagits fram i samarbete med politiker och tjänstemän utifrån de direktiv fastställt. De lokala miljömålen har sin grund i de nationella miljökvalitetsmålen. Tre workshops med olika teman genomfördes under våren 2009 där många miljöförbättrande förslag togs fram. Förslagen låg till grund för de lokala miljömålen som är indelade i långsiktiga mål och delmål att uppnå på kort sikt. beslutade den 2 december 2009 att förslaget till miljöplan skulle remitteras till nämnderna och de kommunala bolagen. Samtliga nämnder och bolag har inkommit med yttranden. Samtliga yttranden och förvaltningens kommentarer redovisas i en särskild sammanställning. Förslaget till Miljöplan har reviderats utifrån nämndernas och bolagens yttranden. bordlade ärendet den 26 maj Yrkande s direktiv för arbetet med miljöplan daterat den 2 juni 2008 s beslut 139 den 2 december 2009 om remittering till nämnderna och de kommunala bolagen Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2010 Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet. s beslut Ärendet bordläggs

9 Ks 96 Detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 (Kungsängens golf och Recreation Center) Dnr Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av området i anslutning till befintlig golfanläggning, Kungsängen Golf, för idrotts-, hotell- och konferensändamål. Förslaget för området väster om Garpebodavägen avser idrottsändamål med tillhörande anläggningar samt enheter för hotell, restaurang, markanvändningen för industriändamål men begränsas till att omfatta ickestörande verksamheter. Planförslaget möjliggör också en ny infart till planområdet från Effektvägen. Genom planområdet säkras ett naturstråk som kopplar samman Brunna industriområde med angränsande grönområden. Planförslaget bedöms vara möjligt att genomföra under förutsättning att riskreducerande åtgärder med avseende på närheten till Brunna industriområde och E18 säkerställs i detaljplanen. En behovsbedömning för miljöbedömning har upprättats. I samråd med Länsstyrelsen har kommunen kommit fram till att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 Miljöbalken därmed inte behövs tas fram. Efter plansamrådet har förslaget reviderats, bland annat har planområdet utökats och riskreducerande åtgärder säkerställts samt nya utredningar gällande t.ex. vattenfrågor och risker framtagits. Yrkanden Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2010 Planbeskrivning, utställningshandling, daterad den 18 augusti 2010 Genomförandebeskrivning, utställningshandling, daterad den 18 augusti 2010 Plankarta, utställningshandling, daterad den 18 augusti Riskanalys (slutversion). Brandkonsulten AB, Yvonne Stein (FP) yrkar, med instämmande från Irène Seth (M), Christina Brofalk (C), Madeleine Nyström (M) och Anders Eklöf (FP), att kommunstyrelsen ska besluta: 1. Samrådsredogörelse, tillhörande detaljplaneförslag för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 godkänns.

10 PROTOKOLL Reviderat förslag till detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 ställs ut i enlighet med 5 kap 23 plan- och bygglagen. Håkan Heglert (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att tydligare kommentera remissinstansernas kritik av samrådsförslaget. Omröstning Ordförande ställer proposition på Håkan Heglerts återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra frågan vi dagens sammanträde.. Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej. Vid uppropet avges följande röster: Ledamot Ja-röst Nej-röst Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Yvonne Stein (FP) Antal 7 6 har således beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt Yvonne Steins yrkanden. s beslut 1. Samrådsredogörelse, tillhörande detaljplaneförslag för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 godkänns.

11 PROTOKOLL Reviderat förslag till detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 ställs ut i enlighet med 5 kap 23 plan- och bygglagen. Protokollsanteckning Håkan Heglert (S), Berit Svensson (S), Stina Svennberg (S), Lennart Norman (S) och Birgitta Nylund (S) medges göra följande protokollsanteckning: Socialdemokraterna är positiva till utveckling av Kungsängens Golf. I remissvaren har både Länsstyrelsen och Brandkåren Attunda uttryckt tydlig kritik över förslaget till detaljplan. I förvaltningssvaret bemöts inte kritiken tillräckligt genomgripande. Mot den bakgrunden vill vi remittera förslaget till förvaltningen med uppdrag att tydligare kommentera remissinstansernas kritik.

12 Ks 97 Nybyggnation av Härneviskolan Dnr Befolkningsökningen i Bro medför att kapaciteten på kommundelens grundskolor behöver ökas. Främst beräknas trycket på Härneviskolan bli stort i samband med utbyggnaden av Bro samhälle söder om järnvägen. Bildningsnämnden har därför låtit genomföra en förstudie och projektering av förändringar i Härneviskolan. Nämnden föreslår att nuvarande skollokaler vid Härneviskolan rivs och att en ny skola byggs upp med möjlighet att ta emot dubbelt så många elever som idag. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker förslaget att Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra förslaget enligt redovisade förslagshandlingar och inom den beräknade kostnaden om kronor. Bildningsnämndens förslag den 15 juni 2010, 47 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 juli 2010 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att riva nuvarande Härneviskolan i Bro och bygga en ny skola på samma plats för elever utifrån redovisade förslagshandlingar och kostnadskalkyler.

13 Ks 98 Ny förbundsordning i Brandkåren Attunda Dnr Brandkåren Attundas förbundsdirektion har med anledning av ny lag om brandfarliga och explosiva varor antagit en uppdaterad förbundsförordning. Förbundsdirektionen begär att respektive medlemskommuns fullmäktige formellt antar den uppdaterade förbundsförordningen. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att uppdaterad förbundsordning i Brandkåren Attunda antas enligt förslag. Skrivelse om ny förbundsförordning i Brandkåren Attunda, den 28 maj 2010 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Förslag till ny förbundsförordning i Brandkåren Attunda antas enligt förslag med anledning av att ny lag om brandfarliga och explosiva varor kommer att gälla från den 1 oktober 2010 och att tillståndshanteringen enligt lagen ska hanteras av kommunerna.

14 Ks 99 Motion om namnbyte från Upplands-Bro kommun till Upplands Bro kommun Dnr Marcus Sköld (M) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska ansöka om en namnändring och hänvisar till Upplands Väsbys namnändring som skedde Motionären anser att kommunen efter att namnbytet genomförts enbart ska använda namnet på nytryck av material samt att kommunen inte omedelbart behöver byta ut namnet där det innebär en avsevärd kostnad för kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till SOFI:s och övriga berörda instansers bedömning i Upplands Väsby ärendet samt med anledning av att de kostnader som uppstår i samband med en namnändring inte kan bedömas som rimliga i förhållande till kommunens behållning av en rättstavning av kommunnamnet Yrkanden Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 juli 2010 Motion om namnbyte från Upplands-Bro kommun till Upplands Bro kommun den 17 oktober 2008 Språk- och folkminnesinstitutets yttrande den 27 maj 2002 Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska förslå kommunfullmäktige besluta Motionen avslås med hänvisning till SOFI:s och övriga berörda instansers bedömning i Upplands Väsby ärendet samt med hänvisning till att de kostnader som uppstår i samband med en namnändring inte kan bedömas som rimliga i förhållande till kommunens behållning av en rättstavning av kommunnamnet. Christina Brofalk (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att redovisa kostnaden och förtydliga motivet till förvaltningens förslag. Omröstning Ordförande ställer proposition på Christina Brofalk återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra frågan vi dagens sammanträde.. Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej.

15 PROTOKOLL Vid uppropet avges följande röster: Ledamot Ja-röst Nej-röst Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Yvonne Stein (FP) Antal 8 5 har således beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt Yvonne Steins yrkanden. s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med hänvisning till SOFI:s och övriga berörda instansers bedömning i Upplands Väsby ärendet samt med hänvisning till att de kostnader som uppstår i samband med en namnändring inte kan bedömas som rimliga i förhållande till kommunens behållning av en rättstavning av kommunnamnet. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irène Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders Åkerlind (M), Madeleine Nyström (M) och Christina Brofalk (C) till förmån för Christina Brofalks återremissyrkande.

16 Ks 100 Motion om att starta utredning om unga lagöverträdare inom 48 timmar Dnr Jan Stefanson (KD), Christina Hultgren (KD) och Tina Teljstedt (KD) föreslår i en motion att kommunen ska införa den så kallade 48:an-modellen. Motionären vill att processen med att inleda förundersökning, utredning och övriga åtgärder ska starta inom 48 timmar i syfte att hindra att unga gärningsmän återfaller i brott. Socialnämnden har i sitt yttrande konstaterat att det redan finns rutiner och ett samarbete som fungerar väl. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer i likhet med socialnämnden att det redan finns etablerade rutiner där i stort sätt samma syfte som motionären genom sitt förslag vill uppnå, uppfylls. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 juni 2010 Socialnämndens yttrande den 17 februari 2010, 13 Motion om att starta utredning om unga lagöverträdare inom 48 timmar den 21 september 2009 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen bifalles i den del där ett strategiskt samarbete mellan olika myndigheter efterfrågas men förslaget om att införa den så kallade 48:an modellen i sin helhet, avslås. Detta då det redan finns etablerade rutiner där i stort sett samma syfte som motionären genom sitt förslag vill uppnå, uppfylls samt att det inte är kostnadseffektiv att etablera den så kallade 48:an modellen då en snarlik organisation redan finns inom kommunen.

17 Ks 101 Motion om upprustning av Kungsängens gamla idrottsplats Dnr Kaj Bergenhill (M) föreslår i en motion att kommunen ska se över och rusta upp Kungsängens gamla idrottsplats. Bildningsnämnden har konstaterat att kommunfullmäktige beslutat bygga en ny idrottsplats i Kungsängen. Vidare har den befintliga idrottsplatsen till viss del rustats upp för att kunna användas till den nya idrottsplatsen tas i bruk under hösten Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar därmed att motionärens förslag till stor del uppfyllts. s tjänsteskrivelse den 5 juli 2010 Bildningsnämndens yttrande den 15 juni 2010, 57 Motion om upprustning av Kungsängens gamla idrottsplats, den 24 oktober s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med anledning av att kommunfullmäktige den 6 maj 2010 beslutat att bygga en ny idrottsplats i Gröna Dalen samt att den gamla idrottsplatsen har renoverats på så sätt att den kan användas fram till att den nya idrottsplatsen tas i bruk vid årsskiften

18 Ks 102 Motion om bidrag till företagsverksamhet i Bro Dnr Navdeep Singh Bhatia (M) föreslår i en motion att kommunen ska förhindra att Bro centrum avvecklas mer. Motionären anser att underlaget i Bro idag är för litet för att ekonomiskt bära bank- och postkontor som företagsverksamhet. Av den anledningen ska kommunen ställa upp med någon form av bidrag, exempelvis genom att erbjuda kommunens befintliga tomma lokaler. I Upplands-Bro kommun finns idag postservice genom att den etablerats i vanliga matbutiker och det finns bankkontor i Kungsängens centrum och i Bro centrum. Kommunstyrelseförvaltningen är inte av den uppfattningen att servicenivån inom kommunen är så låg att det skulle anses skäligt för kommunen att ge någon form av bidrag till vare sig post- eller bankverksamhet. En sådan åtgärd skulle därmed enligt 2 kap 1 kommunallagen falla utanför kommunens befogenheter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen avslås. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juli 2010 Motion om att kommunen ska stödja bank- och postverksamhet i Bro genom bidrag den 9 april 2008 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med anledning av att en sådan åtgärd enligt 2 kap.1 kommunallagen skulle falla utanför kommunens befogenheter.

19 Ks 103 Motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck Dnr Kerstin Åkare (V) har skrivit en motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck. Motionären anser att både skolans och socialtjänstens personal behöver utbildning i problematiken för att kunna möta utsatta flickor och pojkar på ett professionellt sätt. Bildningsnämnden och socialnämnden har yttrat att utbildning i hedersrelaterat förtryck har genomförts gemensamt för skolan och socialtjänsten samt att ytterligare utbildning finns inplanerad under Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen besvaras med hänvisning till att de åtgärder som motionären efterfrågar redan pågår inom bildnings- och socialförvaltningarna. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juli 2010 Bildningsnämndens beslut den 15 juni 2010, 54 Socialnämndens beslut den 17 juni 2010, 70 Motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck, den 2 oktober 2009 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen besvaras med hänvisning till att de åtgärder som motionären efterfrågar redan pågår inom bildnings- och socialförvaltningarna. Detta då utbildning vad gäller hedersrelaterat våld redan genomförts för personalen men också finns inplanerat för 2010

20 Ks 104 Nya avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar från och med 1 oktober 2010 Dnr Upplands-Bro kommun har i dagsläget inte någon reglering vad gäller avgift för utlämnande av allmänna offentliga handlingar i andra format än A4-format eller någon reglering vad gäller elektroniska kopior som distribueras via e-post. Kommunstyrelseförvalningen har därför tagit fram ett utökat förslag till taxa med utgångspunkt i avgiftsförordningen som reglerar hur mycket myndigheter under regeringen kan ta betalt för kopior på allmänna handlingar. Den grundläggande principen om full kostnadstäckning gäller, vilket innebär att avgiften ska beräknas så att myndighetens kostnad för kopiering och material täcks dock inte i den utsträckningen att man förhindrar att allmänheten kan ta del av en allmän handling. Kommunstyrelseförvaltningen vill säkerställa en likabehandling av dem som vill få ut handlingar i andra format än A4 och föreslår därmed att författningen: Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar revideras. Den nya författningen föreslås gälla från och med den första oktober Yrkande Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juli Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att redovisa en jämförelse med avgifterna i grannkommunerna och med nuvarande avgifter. s beslut Ärendet återremitteras till kommundirektören för att redovisa en jämförelse med avgifterna i grannkommunerna och med nuvarande avgifter.

21 Ks 105 Entledigande av kommundirektören Dnr Kommundirektören Elisabeth Särenfors har erbjudits en anställning som kommundirektör i Järfälla kommun från den 1 januari Hon har därför begärt att få lämna sin anställning i Upplands-Bro den 31 december Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker tidpunkten för entledigande samt föreslår att kommunstyrelsen presidium med stöd från personalchefen får i uppdrag att genomföra rekrytering av ny kommundirektör. Kommundirektörens skrivelse den 7 september 2010 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 7 september 2010 beslut 1. Kommundirektör Elisabeth Särenfors begäran om entledigande per den 31 december 2010 beviljas. 2. Arbetsgrupp för att rekrytera ny kommundirektör utses av den nyvalda kommunstyrelsen efter den 1 november 2010.

22 Ks 106 Arbetsmarknadsstatistik 2010 Dnr Kommunstyrelseförvaltningen presenterar statistik över arbetslösheten i kommunen per den 31 juli 2010.

23 Ks 107 Kommundirektörens rapport Dnr Kanslichefen lämnar en kortfattad ekonomisk rapport och hänvisar till kommande delårsbokslut och höstprognos som redovisas vis nästa sammanträde med kommunstyrelsen. Kanslichefen svarar även på frågor från ledamöterna om utvecklingen av några större exploateringsprojekt m.m.

24 PROTOKOLL Ks 108 Anmälningar Anmäls till kommunstyrelsen för kännedom och läggs till handlingarna Namn/Organisation Rubrik Försvarsmakten Försvarsmaktens hantering av s.k. blankettremisser för vindkraftsprojekt. Statens folkhälsoinstitut Tobaksuppdraget nummer 2, våren 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Läraravtalet Nya möjligheter till en bättre skola Sveriges kommuner och landsting Förbundsavgift år 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges tandläkarförbund Gör gemensam sak med tandläkarna Kommunförbundet Stockholms län Verksamhetsberättelse 2009 Kommunförbundet Stockholms län Stockholms läns landsting Miljöredovisning flera steg närmare Stockholms läns landstings tuffa miljömål Länsstyrelsen i Stockholms län Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2010 Länsstyrelsen i Stockholms län Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län l1 Sveriges Kommuner och Landsting Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2009 Svenska turistföreningen Frölunda naturreservat - fler natur- och friluftsområden saknar skydd Arena för tillväxt Sveriges nya geografi Boverket Låt staden grönska, klimatanpassning genom grönstruktur Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:28 Sveriges kommuner och landsting Mätningskungörelsen upphör att gälla 30 juni 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:42 Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012 Cirkulär 10:43 från Sveriges kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse med mallar för lokalt kollektivavtal Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:44 från Sveriges kommuner och landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting Cirk 10:41 Preliminär kostnadssklutljämning för LSS år 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:48 Sveriges Kommuner och Landsting Barn som misstänks för brott Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:51 från Sveriges Kommuner och Landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:52 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:53 Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap - RiB 10 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:54 från Sveriges Kommuner och Landsting - Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar Protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från Ksf:s samverkansgrupp Kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från centrala samverkansgruppen Käppalaförbundet Käppalaförbundets styrelse den 15 juni 2010 Örnäs-Lillsjöns fiskeriområde Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Fiskeriplan

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2005-04-13 1(38) Plats och tid Låssarummet, Kungsängen, kl 14.00 17.50 Beslutande Håkan Heglert (s), ordf Mary Svennberg (s) Kerstin Ahlin (s) Berit Svensson (s) Ulla Englund (s) Irene Seth (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30-16:20 Beslutande: Marit Holmstrand (s) ordf Stefan Andersson (m) Annelie Wallberg (s) Eva Svärd (kd), ej 240-247, 257 Christina Embretsen (s) Leif Hansen (srd) ej 251-255,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-18 Sid 1 av 33 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 16.00 21.05 Beslutande Enligt närvarolista 8/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Niklas

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer