ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 PROTOKOLL (24) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14:00-17:00 :Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Ersättare Kerstin Ahlin (S) Anna Norberg (MP) Martin Normark (FP) Kerstin Åkare (V) Catharina Andersson (S) Monica Nordebo (FP) Tina Teljstedt (KD) Övriga deltagare Karl-Erik Lindholm, kanslichef Emelie Grind, plan- och exploateringschef Lars Arvidsson, socialchef Maria Porhage, IFO-chef Henrik Hedqvist, bildningschef Tom Österlund, xxx 91 Caroline Rask, kommunikatör 91 Fredric Nismark, 91 Utses att justera Lennart Norman (S) Tom Slettengren (M) Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, , kl:09:00 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Karl-Erik Lindholm Ordförande Yvonne Stein (FP) Justerande Lennart Norman (S) Tom Slettengren (M) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Karl-Erik Lindholm

2 PROTOKOLL Innehållsförteckning Ks 91 Tema: Scandinavian Masters...3 Ks 92 Remiss inför SL:s trafikförändringar i kollektivtrafiken Ks 93 Ks 94 Ansökan om internleasing av fordon till transportprogrammet...5 Kommunal borgen för AB Upplands-Brohus...6 Ks 95 Miljöplan med lokala miljömål Ks 96 Ks 97 Detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 (Kungsängens golf och Recreation Center)...9 Nybyggnation av Härneviskolan...12 Ks 98 Ny förbundsordning i Brandkåren Attunda...13 Ks 99 Ks 100 Ks 101 Ks 102 Ks 103 Ks 104 Motion om namnbyte från Upplands-Bro kommun till Upplands Bro kommun...14 Motion om att starta utredning om unga lagöverträdare inom 48 timmar...16 Motion om upprustning av Kungsängens gamla idrottsplats...17 Motion om bidrag till företagsverksamhet i Bro...18 Motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck...19 Nya avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar från och med 1 oktober Ks 105 Entledigande av kommundirektören...21 Ks 106 Arbetsmarknadsstatistik Ks 107 Kommundirektörens rapport...23 Ks 108 Anmälningar...24

3 PROTOKOLL Ks 91 Tema: Scandinavian Masters Scandinavian Masters vd Fredric Nilsmark berättar om bakgrunden till golftävlingen som genomfördes på Bro Hof slotts golfbana under vecka 29 i år. Vidare redovisar han något av utfallet i form av antalet besökare och genomslaget i TV och media världen över. Tävlingen kommer att genomföras i Bro under många år framåt och Upplands- Bro som värdkommun bör kunna använda evenemanget för att marknadsför sig och kommunens företagare ytterligare. Inför kommande tävling bör vi påbörja samarbetet redan i början av _

4 Ks 92 Remiss inför SL:s trafikförändringar i kollektivtrafiken 2011 Dnr AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utarbetar varje år förslag till tänkbara trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet. Förslaget är i form av en bruttolista över möjliga trafikförändringar. SL:s styrelse beslutar om budgeten i december och först då blir det klart vilka förändringar som kan genomföras SL önskar få in synpunkter på förslag och prioriteringar, men ger även remissinstanserna möjlighet att komma med egna förslag till förändringar av trafiken. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som utgår från tidigare yttranden, SL:s kommentarer och synpunkter som kommit från kommuninvånare på olika sätt. SL:s remiss inför trafikförändringar 2011 SL:s kommentarer till kommunens synpunkter 2009 på trafiken Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2010, reviderat den 6 september s beslut Kommunen yttrar sig över SL:s kollektivtrafik enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag den 18 augusti 2010, reviderad den 8 september Protokollsanteckningar Irène Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders Åkerlind (M), Madeleine Nyström (M) och Christina Brofalk (C) medges göra följande protokollsanteckning: Vi vill ha en ren, snygg och attraktiv kollektivtrafik. Därför är det viktigt att busshållplatserna upprustas och hålls fria från skadegörelse och klotter. Vid många av landsbygdens busshållplatser saknas helt väderskydd/busskurer. Vi anser att som ett minimikrav bör varje hållplats vara utrustad med väderskydd och belysning. Anna Norberg (MP) medges göra följande protokollsanteckning: Busstrafikeringen mellan Bropendelns avgångar skulle ge fördelar såväl för pendlande Brobor som för resenärer utmed vägen till Kungsängen (555). Vi i miljöpartiet vill vidare att SL hittar lösningar som möjliggör bättre tvärförbindelser för Upplands-Broborna till Rotebro och Danderyds sjukhus. För att få fler att välja effektiv kollektivtrafik i stället för egen bil anser vi att en kollektivtrafikfil bör byggas på Rotebroleden. Detta bör vara möjligt då plats kan frigöras i mitten. _

5 Ks 93 Ansökan om internleasing av fordon till transportprogrammet Dnr Bildningsnämnden har beslutat ansöka om att få internleasa fordon och en fordonsmonterad kran till transportprogrammet vid Upplands-Brogymnasiet. Det gäller utbyte av en äldre lastbil som varken uppfyller branschens behov eller miljökraven. Det nyanskaffade fordonet kostar tkr. Marknadsvärdet för inbytesfordonet är tkr. Kostnaden för lastbilen uppgår således efter inbyte till 525 tkr. Utbyte av en äldre fordonsmoterad kran, som inte uppfyller kraven för examination i kursen kostar 750 tkr. Därmed får skolan ett fordon som uppfyller högsta miljöklassning och är förberett för att drivas med RME-baserade drivmedel. Internleasing infördes 1999 som ett sätt att inom respektive nämnds ekonomiska ram finansiera önskemål om inventarier, fordon och utrustning som inte kunnat finansieras genom investeringsanslag. I de regler som kommunfullmäktige fastställde fick kommunstyrelsen rätt att besluta om internleasing av enskilda objekt upp till kronor. Till ekonomichefen har delegerats beslut upp till kronor. I det aktuella fallet uppgår inköpskostnaden netto till kronor respektive kronor. ska därför behandla framställningen. Bildningsnämnden gör bedömningen att leasingkostnaden ryms inom ramen för Upplands-Brogymnasiets driftbudget. Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden får internleasa lastbil för netto kronor och fordonsmonterad kran för netto kronor. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli 2010 Bildningsnämndens protokoll den 15 juni 2010 s beslut Bildningsnämnden medges internleasa lastbil till Upplands-Brogymnasiet för en inköpskostnad netto om kronor och en fordonsmonterad kran för kronor.

6 Ks 94 Kommunal borgen för AB Upplands-Brohus Dnr Kommunen har sedan många år tecknat borgen för AB Upplands-Brohus lån. Totalt uppgår bolagets lånesumma idag till kronor. Samtliga lån i AB Upplands-Brohus har kommunal borgen som säkerhet. fattade 2005 beslut som innebar att man förnyade sitt borgensåtagande till att avse då aktuell lånestock. Sedan dess har många av lånen omsatts och nya lån och borgensbeslut tillkommit. Konsekvensen av detta är administrativa svårigheter i kontakterna med bankerna att härleda lånen till de ursprungliga borgensbesluten. Kommuninvest som är en stor långivare både till kommunen och till AB Upplands-Brohus har påtalat behovet av att kommunfullmäktige aktualiserar beslut om borgen för AB Upplands-Brohus lån och har lämnat förslag till beslutformulering för kommunens beslut om borgen. Yrkanden Kommunstyrelseförvalningens tjänsteskrivelse 14 juli Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Kommunen ingår borgen,såsom för egen skuld, för AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Följande beslut upphävs: Kommunfullmäktiges beslut, kf 30, den 17 mars 2004 s beslut, ks 75, den 25 maj 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 73, den 8 juni 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 105, den 21 september 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 83, den 10 juni Irène Seth (M) yrkar att kommunstyrelsen dessutom ska föreslå kommunfullmäktige besluta En borgensavgift ska tas ut för kommunens borgen till AB Upplands-Brohus lån Omröstning. Ordförande ställer proposition på Yvonne Steins yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandena. Därefter ställer ordförande proposition på Irène Seths tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

7 PROTOKOLL Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avslå Irène Seths tilläggsyrkande röstar ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. Vid uppropet avges följande röster: Ledamot Ja-röst Nej-röst Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Yvonne Stein (FP) Antal 8 5 har således avslagit Irène Seths tilläggsyrkande. s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 1. Kommunen ingår borgen,såsom för egen skuld, för AB Upplands-Brohus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Följande beslut upphävs: Kommunfullmäktiges beslut, kf 30, den 17 mars 2004 s beslut, ks 75, den 25 maj 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 73, den 8 juni 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 105, den 21 september 2005 Kommunfullmäktiges beslut, kf 83, den 10 juni 2010.

8 PROTOKOLL Ks 95 Miljöplan med lokala miljömål Dnr Förslag till miljöplan med lokala miljömål har tagits fram i samarbete med politiker och tjänstemän utifrån de direktiv fastställt. De lokala miljömålen har sin grund i de nationella miljökvalitetsmålen. Tre workshops med olika teman genomfördes under våren 2009 där många miljöförbättrande förslag togs fram. Förslagen låg till grund för de lokala miljömålen som är indelade i långsiktiga mål och delmål att uppnå på kort sikt. beslutade den 2 december 2009 att förslaget till miljöplan skulle remitteras till nämnderna och de kommunala bolagen. Samtliga nämnder och bolag har inkommit med yttranden. Samtliga yttranden och förvaltningens kommentarer redovisas i en särskild sammanställning. Förslaget till Miljöplan har reviderats utifrån nämndernas och bolagens yttranden. bordlade ärendet den 26 maj Yrkande s direktiv för arbetet med miljöplan daterat den 2 juni 2008 s beslut 139 den 2 december 2009 om remittering till nämnderna och de kommunala bolagen Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2010 Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet. s beslut Ärendet bordläggs

9 Ks 96 Detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 (Kungsängens golf och Recreation Center) Dnr Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av området i anslutning till befintlig golfanläggning, Kungsängen Golf, för idrotts-, hotell- och konferensändamål. Förslaget för området väster om Garpebodavägen avser idrottsändamål med tillhörande anläggningar samt enheter för hotell, restaurang, markanvändningen för industriändamål men begränsas till att omfatta ickestörande verksamheter. Planförslaget möjliggör också en ny infart till planområdet från Effektvägen. Genom planområdet säkras ett naturstråk som kopplar samman Brunna industriområde med angränsande grönområden. Planförslaget bedöms vara möjligt att genomföra under förutsättning att riskreducerande åtgärder med avseende på närheten till Brunna industriområde och E18 säkerställs i detaljplanen. En behovsbedömning för miljöbedömning har upprättats. I samråd med Länsstyrelsen har kommunen kommit fram till att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 Miljöbalken därmed inte behövs tas fram. Efter plansamrådet har förslaget reviderats, bland annat har planområdet utökats och riskreducerande åtgärder säkerställts samt nya utredningar gällande t.ex. vattenfrågor och risker framtagits. Yrkanden Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2010 Planbeskrivning, utställningshandling, daterad den 18 augusti 2010 Genomförandebeskrivning, utställningshandling, daterad den 18 augusti 2010 Plankarta, utställningshandling, daterad den 18 augusti Riskanalys (slutversion). Brandkonsulten AB, Yvonne Stein (FP) yrkar, med instämmande från Irène Seth (M), Christina Brofalk (C), Madeleine Nyström (M) och Anders Eklöf (FP), att kommunstyrelsen ska besluta: 1. Samrådsredogörelse, tillhörande detaljplaneförslag för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 godkänns.

10 PROTOKOLL Reviderat förslag till detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 ställs ut i enlighet med 5 kap 23 plan- och bygglagen. Håkan Heglert (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att tydligare kommentera remissinstansernas kritik av samrådsförslaget. Omröstning Ordförande ställer proposition på Håkan Heglerts återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra frågan vi dagens sammanträde.. Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej. Vid uppropet avges följande röster: Ledamot Ja-röst Nej-röst Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Yvonne Stein (FP) Antal 7 6 har således beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt Yvonne Steins yrkanden. s beslut 1. Samrådsredogörelse, tillhörande detaljplaneförslag för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 godkänns.

11 PROTOKOLL Reviderat förslag till detaljplan för del av Örnäs 1:1 och Tång 2:2 ställs ut i enlighet med 5 kap 23 plan- och bygglagen. Protokollsanteckning Håkan Heglert (S), Berit Svensson (S), Stina Svennberg (S), Lennart Norman (S) och Birgitta Nylund (S) medges göra följande protokollsanteckning: Socialdemokraterna är positiva till utveckling av Kungsängens Golf. I remissvaren har både Länsstyrelsen och Brandkåren Attunda uttryckt tydlig kritik över förslaget till detaljplan. I förvaltningssvaret bemöts inte kritiken tillräckligt genomgripande. Mot den bakgrunden vill vi remittera förslaget till förvaltningen med uppdrag att tydligare kommentera remissinstansernas kritik.

12 Ks 97 Nybyggnation av Härneviskolan Dnr Befolkningsökningen i Bro medför att kapaciteten på kommundelens grundskolor behöver ökas. Främst beräknas trycket på Härneviskolan bli stort i samband med utbyggnaden av Bro samhälle söder om järnvägen. Bildningsnämnden har därför låtit genomföra en förstudie och projektering av förändringar i Härneviskolan. Nämnden föreslår att nuvarande skollokaler vid Härneviskolan rivs och att en ny skola byggs upp med möjlighet att ta emot dubbelt så många elever som idag. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker förslaget att Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra förslaget enligt redovisade förslagshandlingar och inom den beräknade kostnaden om kronor. Bildningsnämndens förslag den 15 juni 2010, 47 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 juli 2010 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB får i uppdrag att riva nuvarande Härneviskolan i Bro och bygga en ny skola på samma plats för elever utifrån redovisade förslagshandlingar och kostnadskalkyler.

13 Ks 98 Ny förbundsordning i Brandkåren Attunda Dnr Brandkåren Attundas förbundsdirektion har med anledning av ny lag om brandfarliga och explosiva varor antagit en uppdaterad förbundsförordning. Förbundsdirektionen begär att respektive medlemskommuns fullmäktige formellt antar den uppdaterade förbundsförordningen. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att uppdaterad förbundsordning i Brandkåren Attunda antas enligt förslag. Skrivelse om ny förbundsförordning i Brandkåren Attunda, den 28 maj 2010 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Förslag till ny förbundsförordning i Brandkåren Attunda antas enligt förslag med anledning av att ny lag om brandfarliga och explosiva varor kommer att gälla från den 1 oktober 2010 och att tillståndshanteringen enligt lagen ska hanteras av kommunerna.

14 Ks 99 Motion om namnbyte från Upplands-Bro kommun till Upplands Bro kommun Dnr Marcus Sköld (M) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska ansöka om en namnändring och hänvisar till Upplands Väsbys namnändring som skedde Motionären anser att kommunen efter att namnbytet genomförts enbart ska använda namnet på nytryck av material samt att kommunen inte omedelbart behöver byta ut namnet där det innebär en avsevärd kostnad för kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till SOFI:s och övriga berörda instansers bedömning i Upplands Väsby ärendet samt med anledning av att de kostnader som uppstår i samband med en namnändring inte kan bedömas som rimliga i förhållande till kommunens behållning av en rättstavning av kommunnamnet Yrkanden Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 juli 2010 Motion om namnbyte från Upplands-Bro kommun till Upplands Bro kommun den 17 oktober 2008 Språk- och folkminnesinstitutets yttrande den 27 maj 2002 Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska förslå kommunfullmäktige besluta Motionen avslås med hänvisning till SOFI:s och övriga berörda instansers bedömning i Upplands Väsby ärendet samt med hänvisning till att de kostnader som uppstår i samband med en namnändring inte kan bedömas som rimliga i förhållande till kommunens behållning av en rättstavning av kommunnamnet. Christina Brofalk (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att redovisa kostnaden och förtydliga motivet till förvaltningens förslag. Omröstning Ordförande ställer proposition på Christina Brofalk återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra frågan vi dagens sammanträde.. Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej.

15 PROTOKOLL Vid uppropet avges följande röster: Ledamot Ja-röst Nej-röst Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Christina Brofalk (C) Madeleine Nyström (M) Yvonne Stein (FP) Antal 8 5 har således beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt Yvonne Steins yrkanden. s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med hänvisning till SOFI:s och övriga berörda instansers bedömning i Upplands Väsby ärendet samt med hänvisning till att de kostnader som uppstår i samband med en namnändring inte kan bedömas som rimliga i förhållande till kommunens behållning av en rättstavning av kommunnamnet. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irène Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders Åkerlind (M), Madeleine Nyström (M) och Christina Brofalk (C) till förmån för Christina Brofalks återremissyrkande.

16 Ks 100 Motion om att starta utredning om unga lagöverträdare inom 48 timmar Dnr Jan Stefanson (KD), Christina Hultgren (KD) och Tina Teljstedt (KD) föreslår i en motion att kommunen ska införa den så kallade 48:an-modellen. Motionären vill att processen med att inleda förundersökning, utredning och övriga åtgärder ska starta inom 48 timmar i syfte att hindra att unga gärningsmän återfaller i brott. Socialnämnden har i sitt yttrande konstaterat att det redan finns rutiner och ett samarbete som fungerar väl. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer i likhet med socialnämnden att det redan finns etablerade rutiner där i stort sätt samma syfte som motionären genom sitt förslag vill uppnå, uppfylls. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 juni 2010 Socialnämndens yttrande den 17 februari 2010, 13 Motion om att starta utredning om unga lagöverträdare inom 48 timmar den 21 september 2009 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen bifalles i den del där ett strategiskt samarbete mellan olika myndigheter efterfrågas men förslaget om att införa den så kallade 48:an modellen i sin helhet, avslås. Detta då det redan finns etablerade rutiner där i stort sett samma syfte som motionären genom sitt förslag vill uppnå, uppfylls samt att det inte är kostnadseffektiv att etablera den så kallade 48:an modellen då en snarlik organisation redan finns inom kommunen.

17 Ks 101 Motion om upprustning av Kungsängens gamla idrottsplats Dnr Kaj Bergenhill (M) föreslår i en motion att kommunen ska se över och rusta upp Kungsängens gamla idrottsplats. Bildningsnämnden har konstaterat att kommunfullmäktige beslutat bygga en ny idrottsplats i Kungsängen. Vidare har den befintliga idrottsplatsen till viss del rustats upp för att kunna användas till den nya idrottsplatsen tas i bruk under hösten Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar därmed att motionärens förslag till stor del uppfyllts. s tjänsteskrivelse den 5 juli 2010 Bildningsnämndens yttrande den 15 juni 2010, 57 Motion om upprustning av Kungsängens gamla idrottsplats, den 24 oktober s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med anledning av att kommunfullmäktige den 6 maj 2010 beslutat att bygga en ny idrottsplats i Gröna Dalen samt att den gamla idrottsplatsen har renoverats på så sätt att den kan användas fram till att den nya idrottsplatsen tas i bruk vid årsskiften

18 Ks 102 Motion om bidrag till företagsverksamhet i Bro Dnr Navdeep Singh Bhatia (M) föreslår i en motion att kommunen ska förhindra att Bro centrum avvecklas mer. Motionären anser att underlaget i Bro idag är för litet för att ekonomiskt bära bank- och postkontor som företagsverksamhet. Av den anledningen ska kommunen ställa upp med någon form av bidrag, exempelvis genom att erbjuda kommunens befintliga tomma lokaler. I Upplands-Bro kommun finns idag postservice genom att den etablerats i vanliga matbutiker och det finns bankkontor i Kungsängens centrum och i Bro centrum. Kommunstyrelseförvaltningen är inte av den uppfattningen att servicenivån inom kommunen är så låg att det skulle anses skäligt för kommunen att ge någon form av bidrag till vare sig post- eller bankverksamhet. En sådan åtgärd skulle därmed enligt 2 kap 1 kommunallagen falla utanför kommunens befogenheter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen avslås. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juli 2010 Motion om att kommunen ska stödja bank- och postverksamhet i Bro genom bidrag den 9 april 2008 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med anledning av att en sådan åtgärd enligt 2 kap.1 kommunallagen skulle falla utanför kommunens befogenheter.

19 Ks 103 Motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck Dnr Kerstin Åkare (V) har skrivit en motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck. Motionären anser att både skolans och socialtjänstens personal behöver utbildning i problematiken för att kunna möta utsatta flickor och pojkar på ett professionellt sätt. Bildningsnämnden och socialnämnden har yttrat att utbildning i hedersrelaterat förtryck har genomförts gemensamt för skolan och socialtjänsten samt att ytterligare utbildning finns inplanerad under Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen besvaras med hänvisning till att de åtgärder som motionären efterfrågar redan pågår inom bildnings- och socialförvaltningarna. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juli 2010 Bildningsnämndens beslut den 15 juni 2010, 54 Socialnämndens beslut den 17 juni 2010, 70 Motion om utbildning för att kunna möta flickor och pojkar som utsatts för hedersrelaterat förtryck, den 2 oktober 2009 s förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen besvaras med hänvisning till att de åtgärder som motionären efterfrågar redan pågår inom bildnings- och socialförvaltningarna. Detta då utbildning vad gäller hedersrelaterat våld redan genomförts för personalen men också finns inplanerat för 2010

20 Ks 104 Nya avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar från och med 1 oktober 2010 Dnr Upplands-Bro kommun har i dagsläget inte någon reglering vad gäller avgift för utlämnande av allmänna offentliga handlingar i andra format än A4-format eller någon reglering vad gäller elektroniska kopior som distribueras via e-post. Kommunstyrelseförvalningen har därför tagit fram ett utökat förslag till taxa med utgångspunkt i avgiftsförordningen som reglerar hur mycket myndigheter under regeringen kan ta betalt för kopior på allmänna handlingar. Den grundläggande principen om full kostnadstäckning gäller, vilket innebär att avgiften ska beräknas så att myndighetens kostnad för kopiering och material täcks dock inte i den utsträckningen att man förhindrar att allmänheten kan ta del av en allmän handling. Kommunstyrelseförvaltningen vill säkerställa en likabehandling av dem som vill få ut handlingar i andra format än A4 och föreslår därmed att författningen: Avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar revideras. Den nya författningen föreslås gälla från och med den första oktober Yrkande Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juli Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att redovisa en jämförelse med avgifterna i grannkommunerna och med nuvarande avgifter. s beslut Ärendet återremitteras till kommundirektören för att redovisa en jämförelse med avgifterna i grannkommunerna och med nuvarande avgifter.

21 Ks 105 Entledigande av kommundirektören Dnr Kommundirektören Elisabeth Särenfors har erbjudits en anställning som kommundirektör i Järfälla kommun från den 1 januari Hon har därför begärt att få lämna sin anställning i Upplands-Bro den 31 december Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker tidpunkten för entledigande samt föreslår att kommunstyrelsen presidium med stöd från personalchefen får i uppdrag att genomföra rekrytering av ny kommundirektör. Kommundirektörens skrivelse den 7 september 2010 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 7 september 2010 beslut 1. Kommundirektör Elisabeth Särenfors begäran om entledigande per den 31 december 2010 beviljas. 2. Arbetsgrupp för att rekrytera ny kommundirektör utses av den nyvalda kommunstyrelsen efter den 1 november 2010.

22 Ks 106 Arbetsmarknadsstatistik 2010 Dnr Kommunstyrelseförvaltningen presenterar statistik över arbetslösheten i kommunen per den 31 juli 2010.

23 Ks 107 Kommundirektörens rapport Dnr Kanslichefen lämnar en kortfattad ekonomisk rapport och hänvisar till kommande delårsbokslut och höstprognos som redovisas vis nästa sammanträde med kommunstyrelsen. Kanslichefen svarar även på frågor från ledamöterna om utvecklingen av några större exploateringsprojekt m.m.

24 PROTOKOLL Ks 108 Anmälningar Anmäls till kommunstyrelsen för kännedom och läggs till handlingarna Namn/Organisation Rubrik Försvarsmakten Försvarsmaktens hantering av s.k. blankettremisser för vindkraftsprojekt. Statens folkhälsoinstitut Tobaksuppdraget nummer 2, våren 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Läraravtalet Nya möjligheter till en bättre skola Sveriges kommuner och landsting Förbundsavgift år 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges tandläkarförbund Gör gemensam sak med tandläkarna Kommunförbundet Stockholms län Verksamhetsberättelse 2009 Kommunförbundet Stockholms län Stockholms läns landsting Miljöredovisning flera steg närmare Stockholms läns landstings tuffa miljömål Länsstyrelsen i Stockholms län Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2010 Länsstyrelsen i Stockholms län Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län l1 Sveriges Kommuner och Landsting Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2009 Svenska turistföreningen Frölunda naturreservat - fler natur- och friluftsområden saknar skydd Arena för tillväxt Sveriges nya geografi Boverket Låt staden grönska, klimatanpassning genom grönstruktur Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:28 Sveriges kommuner och landsting Mätningskungörelsen upphör att gälla 30 juni 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:42 Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012 Cirkulär 10:43 från Sveriges kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse med mallar för lokalt kollektivavtal Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:44 från Sveriges kommuner och landsting Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting Cirk 10:41 Preliminär kostnadssklutljämning för LSS år 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:48 Sveriges Kommuner och Landsting Barn som misstänks för brott Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:51 från Sveriges Kommuner och Landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:52 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:53 Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap - RiB 10 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:54 från Sveriges Kommuner och Landsting - Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar Protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från Ksf:s samverkansgrupp Kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från centrala samverkansgruppen Käppalaförbundet Käppalaförbundets styrelse den 15 juni 2010 Örnäs-Lillsjöns fiskeriområde Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Fiskeriplan

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober KALLELSE 1(5) Kommunstyrelsen 2011-09-20 Rev 2011-09-27 Rev 2011-09-28 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober Kung Birger 1 och 2, Kommunhuset,

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2012-06-05 Rev 2012-06-12 Rev 2012-06-13 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 KALLELSE 1(8) Kommunstyrelsen 2010-11-17 Rev 2010-11-23 Rev 2010-11-29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Ärende 2 Handläggare, telefon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer