ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 PROTOKOLL (26) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman (S) Birgitta Nylund (S) Per Lind (V) Anders Eklöf (FP) Irène Seth (M) Tom Slettengren (M) Anders Åkerlind (M) Jan Stefanson (KD) Christina Brofalk (C) Övriga deltagare Camilla Janson (S) Kerstin Ahlin (S) Anna Norberg (MP) Martin Normark (FP) Kerstin Åkare (V) Madeleine Nyström (M) Tina Teljstedt (KD) Elisabeth Särenfors, kommundirektör Karl-Erik Lindholm, kanslichef Birgitta Johansson, kommunsekreterare David Lanthén, exploateringsingenjör 20-26, 37 Karin Svalfors, planeringssekreterare 20-26, 37 Elisabeth Mårell, planarkitekt Richard Hallman, exploateringsingenjör Maria Johansson, ekonomichef 19, 37 Lars Arvidsson, socialchef Ali Rashidi, enhetschef IFO 37 Utses att justera Håkan Heglert (S) Christina Brofalk (C) Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, , kl:08:15 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Birgitta Johansson Ordförande Yvonne Stein (FP) Justerande Håkan Heglert (S) Christina Brofalk (C) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Birgitta Johansson

2 PROTOKOLL Innehållsförteckning Ks 19 Temaärende nämndernas verksamhetsberättelser Ks 20 Ks 21 Ks 22 Samråd rörande ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport...4 Skrivelse till SJ om försämringar på Märlarbanan...5 Remiss av vägutredning Väg E18 Trafikplats Kockbacka...6 Ks 23 Remiss av fördjupad översiktsplan för Bålsta Ks 24 Markanvisningsavtal Ringvägen, AB Borätt...8 Ks 25 Försäljning av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 12: Ks 26 Medgivande att försälja brandstationen i Bro...11 Ks 27 Motion om kommunala valstugor...12 Ks 28 Motion om ändrad lokalanvändning på dagcentralen i Kungsängen...13 Ks 29 Ks 30 Ks 31 Motion Rädda miljön på Ådölandet...14 Ansökan om permutation av Folke Östers Stiftelse...16 Val av ombud till samt direktiv till bolags- och föreningsstämmor...17 Ks 32 Val av ombud till bolagsstämmor i helägda kommunala bolag Ks 33 Hemställan om investeringsmedel ur jobbpaketet Ks 34 s verksamhetsberättelse Ks 35 Nämndbudget 2010 för kommunstyrelsen...22 Ks 36 Arbetsmarknadsstatistik Ks 37 Kommundirektörens rapport...24 Ks 38 Anmälningar...25

3 PROTOKOLL Ks 19 Temaärende 2009 Dnr nämndernas verksamhetsberättelser Samtliga nämnder och kommunstyrelseförvaltningen har lämnat sina verksamhetsberättelser för 2009 till kommunstyrelsen. Respektive ordförande och förvaltningschef presenterar verksamheten 2009 samt svarar på frågor.

4 Ks 20 Samråd rörande ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport Dnr Luftfartsverket avser att lämna in en ansökan om nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Arlanda flygplats före utgången av Inför detta har Luftfartsverket genomfört samråd med både myndigheter och allmänheten. I dessa samråd har Luftfartsverket presenterat förslag och alternativ för olika framtida trafiksituationer, minskat buller över Upplands Väsby och Rosersberg och minskade koldioxidutsläpp från verksamheten. Ett samrådsmöte genomfördes med kommunstyrelsens beredning i Upplands-Bro kommun den 2 september Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till yttrande. Luftfartsverkets underlag för samråd rörande ansökan om nytt tillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport i Sigtuna kommun, enligt miljöbalkens regelverk, daterat den 17 december 2009 Material och information vid samrådsmötena Samhällsbyggnadsförvaltningens och Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2010 s beslut Kommunen yttrar sig inför ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport enligt förvaltningens förslag den 22 februari 2010, reviderad 25 februari 2010.

5 Ks 21 Skrivelse till SJ om försämringar på Märlarbanan Dnr Håbo kommun har kontaktat Upplands-Bro kommun med flera med en förfrågan om att skriva under ett gemensamt protestbrev till SJ mot försämringar av trafikeringen på Mälarbanan. SJ:s förslag innebär bland annat 15 färre tågstopp per dag vid Bålsta station, vilket skulle påverka bytesmöjligheterna mellan pendeltåg och regionaltåg. Ett förslag till gemensam skrivelse håller på att arbetas fram. Förslag till protestskrivelse (arbetsmaterial) Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2010 Yrkande Håkan Heglert (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 1. Kommunen ställer sig bakom en gemensam skrivelse till SJ mot föreslagna försämringar av trafikeringen på Mälarbanan med följande förändringar: Sista stycket i yttrandet utgår. Utöver detta redovisas i yttrandet kommunens inställning till den låga tågtätheten (SL) i kommunen. 2. s ordförande får i uppdrag att godkänna slutversion av skrivelsen efter samråd med övriga parter. s beslut 1. Kommunen ställer sig bakom en gemensam skrivelse till SJ mot föreslagna försämringar av trafikeringen på Mälarbanan med följande förändringar:. Sista stycket i yttrandet utgår. I yttrandet redovisas kommunens inställning till den låga tågtätheten (SL) i kommunen. 2. s ordförande får i uppdrag att godkänna slutversion av skrivelsen efter samråd med övriga parter.

6 Ks 22 Remiss av vägutredning Väg E18 Trafikplats Kockbacka Dnr Vägverket har på uppdrag av kommunen tagit fram en vägutredning för ny trafikplats på E18 i Bro. Vägutredningen var under tiden 5 26 februari 2008 ute på samråd och utifrån inkomna synpunkter har Vägverket bearbetat och färdigställt utredningen. I och med att Länsstyrelsen nu också har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen önskar Vägverket erhålla nya synpunkter och yttranden på vägutredningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Vägutredning Väg E18, Trafikplats Kockbacka Samrådshandling Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande vägutredning Väg E18, Trafikplats Kockbacka Samrådshandling Samrådsredogörelse Väg E18, Trafikplats Kockbacka - Objektnr Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 februari 2010 s beslut Kommunen yttrar sig över vägutredning Väg E18, Trafikplats Kockbacka med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag den 10 februari 2010.

7 Ks 23 Remiss av fördjupad översiktsplan för Bålsta 2010 Dnr Håbo kommun har inbjudit till samråd om ny fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort under tiden 17 december 2009 till 19 februari Dokumentet Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort samrådsversion ligger till grund för samrådet. Till samrådshandlingarna hör även en en Miljökonsekvensbeskrivning. Upplands- Bro kommuns har fått förlängd remisstid så att ärendet kan behandlas på den 10 mars. Planen fokuserar på trygghet och förtätning. Målet är att skapa en bebyggelse som är hållbar ekonomiskt, ekologiskt och socialt samtidigt som Bålsta blir en mer integrerad och tryggare ort. Bålsta tätort hade invånare vid slutet av 2008, Håbo kommun hade totalt invånare vid samma tillfälle. Bålsta ska växa till invånare till år Detta kräver en planberedskap på bostäder samt en utbyggnad av tillgänglig service. Upplands-Bro kommun är liksom Håbo kommun en del av regionen Stor-Stockholm. Förvaltningen har framför allt studerat de redovisningar i rapporten som rör vår gemensamma kommungräns, tillika länsgräns mellan Stockholm och Uppsala län, samt dess förändring. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande den 10 februari Översiktsplan 2000 Samrådsförslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun 2010 Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010 samrådsversion Miljökonsekvensbeskrivning för Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010 samrådsversion Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 februari 2010 s beslut 1. Kommunen yttrar sig över samrådsversion av Fördjupad översiktsplan för Bålsta 2010 enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag den 10 februari Kommunen avstår från att yttra sig över samrådsversion av Miljökonsekvensbeskrivning.

8 Ks 24 Markanvisningsavtal Ringvägen, AB Borätt Dnr Under 2000 tecknades ett samarbets- och markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun, HSB Bostad och AB Borätt. Av byggrätterna som fördelades i samarbetsoch markanvisningsavtal återstår ca 50 lägenheter i Södra Ringvägen för AB Borätt. Södra Ringvägen överensstämmer med vad som i det nu aktuella avtalet omnämns som Ringvägenområdet. Ett förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och NCC godkänndes av kommunfullmäktige Avtalet gäller parallellt med samarbets- och markanvisningsavtalet mellan kommunen, HSB Bostad och AB Borätt. Förvaltningen har fört förhandlingar med AB Borätt vilket resulterat i upprättat förslag till nytt markanvisningsavtal. Detta markanvisningsavtal ersätter det tidigare samarbets- och markanvisningsavtalet från Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och AB Borätt. s förslag till beslut av kommunfullmäktige Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och AB Borätt avseende exploatering av Ringvägenområdet godkänns.

9 Ks 25 Försäljning av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 12:42 Dnr Kommunfullmäktige beslutade , att utöva förköpsrätten för fastigheten Upplands-Bro Härnevi 12:42. Syftet med förköpet var att på tomten kunna uppföra ett boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialförvaltningen redogjorde för behovet av bostäder med särskild service i skrivelse den 18 oktober Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fastigheten Upplands-Bro Härnevi 12:42 försäljs till AB Upplands-Brohus till bokfört värde. AB Upplands-Brohus ska på uppdrag av kommunen riva befintlig byggnad och uppföra ett boende med särskild service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i enlighet med ägardirektiv i budget 2010, beslutad av kommunfullmäktige , 120. Kommunstyrelseförvaltningen har nu upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Upplands-Bro Härenvi 12:42. Köpesumman uppgår till kronor vilket är bokfört värde per Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att köpesumman erläggs kontant av bolaget. Yrkanden Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 februari Yvonne Stein (FP) yrkar, i enlighet med kommundirektörens förslag, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Kommunen säljer fastigheten Upplands-Bro Härnevi 12:42 till AB Upplands- Brohus enligt föreliggande köpekontrakt för en summa av kronor. 2. Upplands-Brohus ska på uppdrag av kommunen riva befintlig byggnad och uppföra ett boende med särskild service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i enlighet med ägardirektiv i budget 2010, beslutad av kommunfullmäktige , 120. Jan Stefanson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet att sälja fastigheten Upplands-Bro Härnevi 12:42 med rivningsuppdrag återremitteras till kommundirektören med uppdraget att söka efter en lämpligare placering av LSS boendet. s förslag till beslut av kommunfullmäktige 1. Kommunen säljer fastigheten Upplands-Bro Härnevi 12:42 till AB Upplands- Brohus enligt föreliggande köpekontrakt för en summa av kronor. 2. Upplands-Brohus ska på uppdrag av kommunen riva befintlig byggnad och uppföra ett boende med särskild service enligt LSS, lagen om stöd och service till

10 PROTOKOLL vissa funktionshindrade i enlighet med ägardirektiv i budget 2010, beslutad av kommunfullmäktige , 120. Reservation Mot beslutet reserverar sig Jan Stefanson (KD) till förmån för eget yrkande.

11 Ks 26 Medgivande att försälja brandstationen i Bro Dnr Upplands-Bro kommun har, som en av sju kommuner, överlämnat ansvaret för att bedriva räddningstjänst i Upplands-Bro till Kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Dessa har för att bedriva en effektivare verksamhet erbjudit sig att köpa brandstationen i Bro. En överenskommelse har träffast med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, som äger brandstationen i Bro, som innebär att den överlåts till Brandkåren Attunda för 17 miljoner kronor. För att Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska få sälja fastigheter krävs att Kommunfullmäktige får tillfälle att ta ställning till frågan. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att försäljningen medges. Yrkande Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 februari Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärendet återremitteras till kommundirektören för att förtydliga förslaget rörande försäljning för fastigheten Upplands-Bro Kockbacka 2:3 till Brandkåren Attuna. Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta Ärendet om medgivande att sälja brandstationen, fastigheten Upplands-Bro Kockbacka 2:3 till Brandkåren Attunda avslås. s beslut Ärendet återremitteras till kommundirektören för att återkomma med ett rviderat förslag till medgivande av försäljning för fastigheten Upplands-Bro Kockbacka 2:3 till Brandkåren Attuna. Reservationer Jan Stefanson (KD) reserverar sig mot beslutet enligt följande. Orsaken till att Brandkåren Attunda måste köpa fastigheten är brandkårens sparbeting om 9,3 miljoner kronor per år. Försäljningen av brandstationen är en dålig affär för kommunen med ett hyresbortfall motsvarande 2 miljoner kronor netto årligen. En försäljning innebär dessutom att kommunen förlorar sitt inflytande vid förhandlingar med ledningen för kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Christina Brofalk (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande. En försäljning gynnar i dagsläget inte Upplands-Bro kommun. Läget i kommunen och hyresintäkter på 2 miljoner per år gör att vi yrkar avslag idag.

12 Ks 27 Motion om kommunala valstugor Dnr Bengt Johansson (S), Liisa Korkala (S), Stina Svennberg (S) och Camilla Janson (S) har i en gemensam motion föreslagit att kommundirektören ska få i uppdrag att utreda hur kommunens ska kunna tillhandahålla valstugor för politiska partierna inför kommande val. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar vilka möjligheter och hinder det finns för kommunen att tillhandahålla valstugor enligt motionärernas förslag. En förutsättning är att samtliga partier i kommunfullmäktige erbjuds valstugor till samma utförande och kostnad. Yrkande Motion daterad den 24 september Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 januari Yvonne Stein (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Motionen om valstugor återremitteras till förvaltningen så att det på ett bättre sätt blir belyst frågeställningarna som finns i motionen samt att förvaltningen remitterar motionen om kommunala valstugor till de politiska partierna för att efterhöra deras synpunkter och intresse. Irene Seth (M), Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta Motionen om kommunala valstugor avslås. s beslutar Motionen om valstugor återremitteras till förvaltningen så att det på ett bättre sätt belyser frågeställningarna som finns i motionen samt att förvaltningen remitterar motionen om kommunala valstugor till de politiska partierna för att efterhöra deras synpunkter och intresse. Reservationer Mot beslutet reserverar sig Irène Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders Åkerlind (M), Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) till förmån för Irène Seths yrkande.

13 Ks 28 Motion om ändrad lokalanvändning på dagcentralen i Kungsängen Dnr Anna Norberg (MP) har i en motion föreslagit att lokalerna i Dagcentralen i Kungsängen förändras så att matgäster och pensionärer får tillgång till den ljusare delen av lokalerna. Vidare vill hon att man undersöker möjligheten att servera mat i gemenskap även när restaurangskolan inte kan servera mat. Bildningsnämnden, Socialnämnden och Upplands-Brohus har yttrat sig över motionen. Alla redovisar sin del i verksamheterna i lokalerna komplexiteten i att genomföra förändringar. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till nämnderna den 11 juni 2009 för att söka alternativa lösningar enligt motionens intentioner. Bildningsnämnden och Socialnämnden har i sina nya yttranden redovisat vilka åtgärder som gjorts och som planeras för att öka de boendes och matgästernas tillgång till ljusare miljöer. Motion från Anna Norberg (MP) daterad den 16 oktober 2007 AB Upplands-Brohus yttrande den 2 november 2007 Socialnämndens yttrande den 18 februari 2009, 7, samt den 3 december 2009, 105 Bildningsnämndens yttrande den 24 februari 2009, 24, samt den 20 oktober 2009, 86 Kommunfullmäktiges återremiss den 11 juni 2009, 67 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 februari 2010 s förslag till beslut av kommunfullmäktige 1. Motionen om ändrad lokalanvändning i dagcentralen, Kungsängen, anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens och socialnämndens genomförda åtgärder. 2. Motionens förslag om mat i gemenskap på lovdagar hänskjuts till behandling i budget för 2011.

14 PROTOKOLL Ks 29 Motion Rädda miljön på Ådölandet Dnr Irène Seth (M), Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) har i en motion, daterad den 18 februari 2008, föreslagit att kommundirektören ska få i upp-drag att snarast göra det möjligt för Ådölandet att koppla på VA ledningen som ändå projekteras till dem. Motionen är skriven utifrån att medel anslagits för att dra en ny VA-ledning till Smidö. Denna passerar då Ådölandet där allt fler bor permanent och där många saknar bra avloppssystem. Samhällsbyggnadsnämnden har våren 2008 uttryckt sitt stöd för behovet av att göra det möjligt att ansluta bebyggelsen på Ådölandet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En förutsättning är dock att området detaljplanläggs. Yrkanden Motion daterad den 18 februari 2008 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande den 9 april 2008, 29 s beslut den 22 april 2009, 44 och 2 december 2009, 144 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 februari 2010 Yvonne Stein (FP) yrkar, i enlighet med kommundirektörens förslag, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta Motionen om anslutning av Ådöhalvön till kommunens VA-nät anses därmed besvarad med hänvisning till pågående arbete med detaljplan för området. Irène Seth (M), Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens förslag: får i uppdrag att snarast göra det möjligt att för Ådölandet att koppla på VA-ledningen som ändå projekteras till dem. s förslag till beslut av kommunfullmäktige Motionen om anslutning av Ådöhalvön till kommunens VA-nät anses därmed besvarad med hänvisning till pågående arbete med detaljplan för området. Reservation Irène Seth (M), Tom Slettengren (M), Anders Åkerlind (M), Jan Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C) reserverar enligt följande: Tiden är en viktig faktor för att frågan ska få en lösning. Motionen skrevs för 2 år sedan.

15 PROTOKOLL VA utredningen gjordes för 6 ½ år sedan och en VA ledning finns nu på plats. Vi är överens om att en detaljplan är nödvändig. Därför föreslår vi att kommundirektören ges uppdraget att snarast gör det möjligt att Ådölandet kan få kommunalt vatten och avlopp. Protokollsanteckning Yvonne Stein (FP) och Håkan Heglert (S) medges göra följande protokollsanteckning: Tidigare beslut att ta fram en detaljplan innan vi tar slutlig ställning till hur Ådölandet ska anslutas till VA-nätet var enhälligt

16 Ks 30 Ansökan om permutation av Folke Östers Stiftelse Dnr Kommunens revisorer har tagit upp frågan om en effektivare förvaltning av kommunens stiftelser. Flera av dessa har så litet kapital och liten avkastning att det är svårt att ge någon utdelning när dess kostnader är betalda. har 2008 uppdragit till kommundirektören att bland annat återkomma med förslag till sammanslagning eller förändring av stiftelserna. Förvaltningen har tagit initiativ till att avsluta Folke Östers stiftelse genom permutation. Kammarkollegiet, som beslutar om sådana förändringar, har efterfrågat kommunstyrelsens åsikt i ärendet. Revisorernas granskning av förvaltade stiftelser 23 april 2007 samt 14 mars 2008 s beslut den 6 februari 2008, 3 Kommarkollegiets skrivelse den 9 februari 2010 Kommunstyrelseförvaltnings skrivelse den 10 februari 2010 s beslut hemställer att Kammarkollegiet ska medge att 2 i stadgarna för Folke Östers stiftelse ska lyda: Den årliga nettoavkastningen och återstående kapital är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte delas ut skall reserveras för utdelning under kommande år.

17 Ks 31 Val av ombud till samt direktiv till bolags- och föreningsstämmor Dnr ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid partiöverläggningar inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att den sittande politiska majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig natur, för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot representerar kommunen. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 11 februari 2010 s beslut 1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: Bolag/stiftelse/förening Ombud Ersättare E.ON Graninge Mälarkraft Värme AB Håkan Heglert (S) Gunnar Kvarnefalk (FP) AB Vårljus Kerstin Ahlin (S) Martin Normark (FP) Stockholms länsförbund för krishantering Stina Svennberg (S) Yvonne Stein (FP) Stockholms läns civilförsvarsförening Stina Svennberg (S) Yvonne Stein (FP) Stiftelsen Lövsta Gård Anna Norberg (MP) Tom Slettengren (M) Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde Anders Eklöf (FP) Bengt Johansson (S) Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund Mälarens Vattenvårdsförbund Kommuninvest ekonomisk förening Yvonne Stein (FP) Catharina Andersson (S) Monica Nordebo (FP) Catharina Andersson (S) Monica Nordebo (FP) Lennart Norman (S) Mälarbanans Intressenter AB Yvonne Stein (FP) Håkan Heglert (S) 2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.ON MälarKraft Värme AB:s stämma Till ledamot i styrelsen för E.ON MälarKraft Värme AB nomineras Lennart Norman (S). Till ersättare i styrelsen för E.ON MälarkraftVärme AB nomineras Carl Tesch (M)

18 PROTOKOLL Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid Föreningen Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde till ledamot i styrelsen nomineras Lars Allerstam (FP) till ersättare i styrelsen nomineras Annika Falk (S) till revisor nomineras Karl-Erik Lindholm och till ersättare Ann Jansson

19 Ks 32 Val av ombud till bolagsstämmor i helägda kommunala bolag 2010 Dnr utser ombud och ersättare som ska representera kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Enligt policy för Upplands-Bro kommuns bolag ska kommunfullmäktige utse representanter och fastställa direktiv för kommunens helägda bolag. Vid partiöverläggningar inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att den sittande politiska majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig natur, för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot representerar kommunen. Kommunstyrelsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 februari 2010 s förslag till beslut av kommunfullmäktige Till ombud och ersättare vid bolagsstämmor under 2010 för Upplands-Bro Kommunföretag AB, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Upplands-Bro Lokalvård AB samt AB Upplands-Brohus utses: Ombud Yvonne Stein (FP) Ersättare Berit Svensson (S)

20 Ks 33 Hemställan om investeringsmedel ur jobbpaketet. Dnr Utöver de investeringsmedel som tillförts nämnderna i kommunfullmäktiges budget för 2010 har ytterligare 12 miljoner kronor i investeringsmedel avsatts under det så kallade jobbpaketet. Samhällsbyggnadsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att föreslå kommunfullmäktige att bevilja totalt kronor ur jobbpaketet för investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden: trafiksäkerhet, tillgänglighet och grönområden. Kommunfullmäktiges budget november 2009, 120 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 15 januari 2010 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande den 27 januari 2010, 4 Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 4 februari 2010 s förslag till beslut av kommunfullmäktige Ur jobbpaketet beviljas totalt kronor till följande investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: Gång- och cykelväg mellan Bro kyrka och Ginnlögs väg Gång- och cykelväg utmed Jurstabergsvägen Gång- och cykelväg utmed Sätrabäcken Åtgärder för att öka tillgängligheten Utveckling av bad- och lekplatser Järnvägsparken i Bro

21 Ks 34 s verksamhetsberättelse 2009 Dnr Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål. Beskrivning sker utifrån ekonomi, mål/uppdrag, prioriterade åtgärder och nyckeltal. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskriverelse daterad den 5 februari s beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2009 för kommunstyrelsen, daterad den 15 februari 2010, godkänns.

22 Ks 35 Nämndbudget 2010 för kommunstyrelsen Dnr Kommunfullmäktige beslutade om budget 2010 för kommunen. Nämnder och styrelser ska därefter upprätta en nämndbudget som fördelar den av kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter. Mot bakgrund av de prognoser som ligger till grund för den beslutade budgeten har full kompensation getts för löne- och prisuppräkningar. I budgeten ingår löne- och prisuppräkning med 3 %. Därutöver har kronor avsatts för att utreda förutsättningar för ett föreningsarkiv och därvid beakta behovet av bildarkiv och förvaring av historiskt källmaterial. I budgetberedningen har inte kommunstyrelseförvaltningen äskat eller kvantifierat de volymförändringar som uppstår i administrationen som en effekt av stora volymförändringar inom verksamheterna, företrädesvis inom skola och omsorg. Man har i budgetberedningen konstaterat att man ska klara dessa volymförändringar inom befintlig organisation genom att bland annat fortsätta arbetet med att effektivisera organisationen med hjälp av moderna IT-lösningar och nya arbetssätt. Förslaget har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 15 februari. Yrkande Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 28 januari 2010 Yvonne Stein (FP) och Camilla Janson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till nämndbudget, daterat den 28 januari 2010, antas. 2. ska årligen genomföra en demokratidag där elever från kommunens samtliga skolor ska få möjlighet att diskutera och komma med förslag på hur olika ungdomsfrågor ska behandlas och på kommunens utveckling i stort. s beslut 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till nämndbudget, daterat den 28 januari 2010, antas. 2. ska årligen genomföra en demokratidag där elever från kommunens samtliga skolor ska få möjlighet att diskutera och komma med förslag på hur olika ungdomsfrågor ska behandlas och på kommunens utveckling i stort.

23 Ks 36 Arbetsmarknadsstatistik 2010 Dnr Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en sammanställning över arbetslösheten till och med januari 2010.

24 PROTOKOLL Ks 37 Kommundirektörens rapport Dnr Kommundirektören redovisar: Förväntade höjningar av tomträttsavgälder i Tibbleområdet. Kommundirektören informerar om: Vägverkets beslut att tillfälligt stänga av Eriksundsbron med anledning av reparation Kommunens ekonomiska situation Konsekvenser av kommande utökning av platser för placering av ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Fråga från Irène Seth om bidrag till Unga för Unga besvaras av bildningsnämndens ordförande Camilla Janson (S).

25 Ks 38 Anmälningar Dnr Anmäls till kommunstyrelsen för kännedom och läggs till handlingarna Namn/Organisation Länsstyrelsen i Stockholms län Rubrik Inbjudan om att ansöka om statsbidrag till drogförebyggande arbete eller tidigare insatser Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan till konferens Medborgardialog i kommuner och landsting Energimyndigheten Inbjudan att ansöka om stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Nacka Tingsrätt, Miljödomstolen Handikappförbunden Sverige kommuner och Landsting Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Boverket Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län Käppalaförbundet Högsta domstolen Rapporter Kungörelse: Begäran om synpunkter angående tillstånd för Ragn Sell Specialavfall AB, gällande befintlig och förändrad verksamhet inom oområde 1 Högbytorp på fastigheterna Klöv och Lilla Ullevi 1:7. M (M ) Information om projek: Agenda 50-verktyg för våra rättigheter. Information om satsningen på Enkelt avhjälpta hinder,steg 2 Informationsmaterial Visst kan vi förhindra olycksfall bland äldre! Information om risken för takras Tillstånd till allmän kameraövervakning (AB Storstockholms Lokaltrafik) Miljöbedömning för väg 912 delen av Dragets trafikplats Kvarnnibble, del av Arlandaförbindelsen Ny organisation på Käppalaförbundet Kommunförbundet Stockholms län Verksamhetsplan 2010 Stockholms läns landsting Fastställande av miljödomstolens beslut, vad gäller ändring av villkor för tillstånd till verksamheten vid Stockholm-Arlanda flygplats. Fokusrapport Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:10, kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010

26 PROTOKOLL Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Protokoll Arbetsutskottet Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Cirkulär 10: 11 Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 Cirkulär 10:12 Budgetförutsättningar för åren Protokoll från sammanträde den 24 februari 2010 Protokoll från sammanträde med styrelsen AB Upplands-Brohus Protokoll från sammanträde med styrelsen Centrala samverkansgruppen Protokoll 22 februari 2010 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Protokoll från sammanträde med styrelsen 9 mars 2010 AB Upplands-Brohus Protokoll från sammanträde med styrelsen 9 mars 2010 Delegationsbeslut Kommundirektör Kommundirektör Chef för bildningsnämnden Delegationslista 1/10, förköp Kanslichef Delegationslista 1/10 Delegationslista 1/10, resor utanför Sverige Delegationslista 1/10, resor utanför Sverige

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2010-06-16 1(9) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14:00-15:45 :Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 12 mars 2014

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 12 mars 2014 Kommunstyrelsen KALLELSE 2014-02-26 Rev. 2014-03-04 1(7) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 12 mars 2014 Marina Föreningshuset, Kungsängen, kl. 9.00

Läs mer

~~~ ~d~~0cwili{ ~~Sl(U

~~~ ~d~~0cwili{ ~~Sl(U 1(28) Plats och tid Beslutande Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 09.00-13.00 ajournering 10.10-10.50 Ledamöter lrene Seth (M) ordf Anders Akerlind (Ml 83-97 Tom Slettengren (M) lnez Kapborg (M) 83-88,91-95,98-100

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-02-17 1(19) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S) Martin Normark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-12-18 1(6) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 21.00 21.40 ajournering 21.15-21.30 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 25 maj 2011

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 25 maj 2011 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2011-05-10 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 25 maj 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 15.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-26 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(11) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 1-9 ej 3 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M) Ruby

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-02-10 1(15) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag den 10 februari 1998

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 73 Information om lokaler... 86 74 Redovisning av flyktingmottagningen... 87 75 Månadsuppföljning Maj... 88 76 Mångkulturellt bokslut... 89 77 Information om uppdraget för MAS... 90

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 1-11. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 1-11. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31 1-11 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2013-01-15 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari Kung Birger 1 + 2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (16) Plats och tid Selma, 2016-02-16, kl. 17.00 18.40 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Malin Klasson, Utvecklingsingenjör gata/trafik, 13-16 Håkan Svensson, Driftchef, 13-16 Julia

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16)

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 28 augusti 2003, klockan 15.00 17.25. Lennart Niklasson (s), ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-02 1 (16) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-02 1 (16) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats 2015-11-02 1 (16) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 2 november 2015, kl 13.00-13.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-10-09 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl. 16.00 18.07 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD) ordf. Göran Malmestedt (M) Rolf Andersson (M) Marlene Juthstrand (KD) Gunvor

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande 2011-08-24 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.05 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M) Inez Kapborg (M) Yvonne Stein (FP)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m)

Kommunstyrelsen 2004-12-01 1 (20) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50. Emil Carlsson Torbritt Bökman. (m) Sammanträdesdatum Blad 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.50 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer