87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod Bedömning av strategigenomförande och resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod 2012 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Somalia Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Gul 87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK belopp 13 Strategiperiod Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Gul Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Förhållningssättet har genomförts till stor del enligt plan. Situationen i Somalia har dock under perioden karakteriserats av betydande säkerhetsutmaningar och genomförande kapaciteten har minskat väsentligt. Bedömningen är att hela landallokeringen för 2013 kommer att användas. En ny femårig resultatstrategi för Somalia beslutades av den svenska regeringen i juni Resultatstrategin har tre resultatområden: mänsklig säkerhet och försörjning, hälsa och jämställdhet, samt demokrati och mänskliga rättigheter. Målgrupper är kvinnor och unga. Resiliens och diasporans roll i utvecklingssamarbetet är viktiga beståndsdelar i strategin. Fram till detta beslut styrdes utvecklingssamarbetet med Somalia av Förhållningssätt för utvecklingssamarbete med Somalia (UF2009/49469/AF) i. Detta förhållningssätt fokuserade framförallt på två områden: Fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhällsstyre Investera i människor genom förbättrade sociala tjänster. Inom båda dessa områden har utvecklingen i Somalia, i princip, varit positiv men med rejäla störningar under perioden. Den federala somaliska regeringen har fortsatt att etablera sig i Mogadishu och på bräcklig grund fortsatt utveckla institutioner och utvecklingsplaner inom olika sektorer. En ny regional administration har bildats i södra Somalia; Jubba. Perioden har dock präglats av en förvärrad säkerhetssituation med ett flertal attacker framförallt i Mogadishu men även i södra Somalia i samband med bildandet av Jubba. Detta har starkt påverkat genomförandekapaciteten och inneburit att flertalet av samarbetspartners evakuerat personal från Somalia. Stora delar av södra/centrala delarna av Somalia är fortfarande kontrollerade av terroristorganisationen Al-Shabaab och säkerhet samt tillträde är mycket bristfällig. Även i norra Somalia har det funnits störningar, t ex förekom våldsamheter i samband med det inställda valet i Puntland, och inställda FN-flyg till Somaliland under en period. Dock har säkerhetssituationen varit bättre i norra Somalia och program har kunnat implementeras mer enligt plan. Sida 1 (7)

2 Ambassaden fortsätter att utveckla stöd inom båda resultatområden. Inom det första området, fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhällsstyre, visar resultatuppföljning att svenska insatser, trots svåra förhållanden, i stort sett uppnått förväntade resultat. Fokus ligger framförallt på att stärka rättssäkerheten, demokratiseringsprocessen och lokalt samhällsstyre. Inom det andra området, investera i människor genom förbättrade sociala tjänster, har förväntade resultat i stort uppfyllts. FNs gemensamma hälsoprogram, med fokus framförallt på att stärka barn- och mödrahälsovård har möjliggjort långsiktig planering och förbättringar i harmonisering och samordning. Dessutom fortsätter det humanitära stödet som förutom att lindra nöd och rädda liv även fokuserar på förebyggande och att stärka utsatta grupper motståndskraft mot återkommande kriser. Sidas treåriga stöd till den gemensamma humanitära fonden för Somalia är ett konkret exempel på denna ansats. Ambassaden har påbörjat operationaliseringen av den nya resultatstrategin. En huvudprocess för Somalia är framtagandet av en s.k. Compact enligt New Deal processen. I denna process är ambassaden aktiv och fokuserar på att stödja en inklusiv och transparent process. Dessutom har ambassaden redan påbörjat stöd inom möjligheten att använda diasporan i utvecklingen i Somalia och identifierat partners för att stärka resiliens. Bedömning av insatsportföljens genomförande Bedömningen är att svenska insatser varit viktiga och relevanta och bidragit till att sektormål, där sådana förekommer, i stort sett uppfylls. Mål på programnivå uppnås i princip men med avvikelser framförallt på grund av den bristfälliga säkerhetssituationen. De omfattande attacker som ägt rum framförallt i Mogadishu och södra centrala delarna av landet har inneburit stora svårigheter för genomförandet av insatser. FN har evakuerat en stor del av sin personal till Nairobi och under juni till september endast fokuserat på högprioriterade insatser. För internationella organisationer har situationen varit i princip detsamma med reducerad genomförandekapacitet som följd. FN och internationella organisationer har därför tvingats att förändra sina metoder för genomförande av insatser för att hantera den försvårade säkerhetssituationen. Detta har framförallt inkluderat en diverifierad personal hantering samt ett ökat användande av lokala partners i genomförandet. I augusti meddelade Läkare utan gränser att man drar sig ur Somalia med omedelbar verkan. Detta har inneburit stora omställningsproblem inom hälsosektorn och en intensiv koordinering pågår både inom det humanitära och långsiktiga stödet. Under året har ett omfattande arbete pågått inom New Deal ramverket där representanter från den federala regeringen, parlamentet, civila samhället, FN, Världsbanken och internationella givare har tagit fram en s.k. Compact som presenterades och antogs vid ett givarmöte i Bryssel 16 september. Detta ramverk är ett viktigt kontrakt mellan Somalia och internationella aktörer för stöd inom freds- och statsbyggande och en viktig åtgärd för att förbättra förutsättningarna för insatsportföljens genomförande. Sida 2 (7)

3 Övergripande slutsatser Utvecklingssamarbetet står i en brytpunkt av flera anledningar. Från svensk sida står utvecklingssamarbetet inför en helt ny utmaning i och med antagandet av den nya svenska resultatstrategin som kommer att innebära en avsevärd ökning i volym samt stärkt möjlighet att arbeta långsiktigt. Det övergripande ramverket för utvecklingssamarbete i Somalia har genom den Compact som antagits tydligt fokus och struktur och innebär förbättrade förutsättningarna för genomförande av utvecklingssamarbete i Somalia. Situationen i Somalia har under perioden karakteriserats av betydande säkerhetsutmaningar och genomförandekapaciteten har minskat väsentligt. Dessa kontraster står tydligt mot varandra: stora och optimistiska förhoppningar och en krass verklighet präglad av våld och begränsat tillträde. Sektor 1: Sektormål: Redovisning av resultat Fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhällsstyre Stöd skall ges för fred, försoning och stabilisering i Somalia, med utgångspunkt i de överenskommelser som ingåtts och kan komma att ingås inom ramen för Djiboutiprocessen. Förhållningssättet innehåller inga definierade mål för området och det har under rapporteringsperioden inte funnits några nationella sektormål. Resultatuppföljning visar dock att insatserna levererar i enlighet med intentionerna i förhållningssättet. 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till - Trovärdiga lokalval genomförda i Somaliland den 28 november Valet resulterade i att 18 distrikt fick över 330 demokratiskt valda rådsmedlemmar (varav 10 kvinnor). Valet hade även andra implikationer då det avgjorde vilka de tre licensierade politiska partierna i Somaliland blir över de kommande tio åren ii. Kommentar: även om valet har beskrivits som fritt av internationella observatörer finns vissa reservationer för hur rättvist valet var iii. Det huvudsakliga problemet var att dubbelröstningen var ganska omfattande. Detta var möjligt eftersom valet genomfördes utan en röstlängd och att åtgärder för att förhindra dubbelröstning inte fungerade. För första gången såg också Somaliland vissa oroligheter efter valet, vilka dessvärre ledde till dödsoffer. Valdeltagandet var högt och resultatet accepterades av en stor del av befolkningen; protesterna till trots. Antalet kvinnliga kandidater ökade betydligt från tidigare val (140 av kandidater var kvinnor; 6 %); dessvärre blev endast 10 kvinnor valda iv. - FNs Gemensamma program för lokal samhällsstyrning och Sida 3 (7)

4 Sektor 2 : decentraliserad samhällsservice (JPLG) har gjort stora framsteg genom att de lokala administrationerna blivit mer ansvarstagande och lyhörda för lokalsamhällets prioriteringar vad gäller samhällsservice och lokal ekonomisk utveckling. Ett konkret resultat är att Puntland har beslutat att JPLGs system för offentlig finansiell styrning skall användas som planeringsverktyg för regionens distrikt. Systemet har och kommer att vara distriktens huvudsakliga verktyg för att identifiera lokala utvecklingsprioriteringar över medel- och lång sikt (5-årig planeringscykel). Hittills har sex distrikt i Puntland utvecklat sina prioriringar och årliga planer med hjälp av det nya systemet. Arbete pågår dessutom med att harmonisera upphandlingsregler till detta. I Somaliland förs diskussioner om hur systemet för offentlig finansiell styrning kan utvecklas vidare och hur man bättre kan länka distriktsplaner till sektor- och regionsplaner. JPLG jobbar även på hur detta system ska kunna användas i distrikt i södra och centrala Somalia. v - För att främja en dialog mellan polis och medborgare har säkerhetskommittéer bildats i tre städer i Puntland. Dessa kommittéer spelar nu en viktig roll när polisen hanterar säkerhetsfrågor. Polisen hade själva inte insett värdet av dialog och engagemang av medborgarna innan konsultationerna inleddes vi. Investera i människor genom förbättrade sociala tjänster, med särskild tonvikt på hälsa Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Förbättrad tillgång till god hälso-och sjukvård, inklusive ökat antal födslar som bistås av utbildad personal och ökat antal barn som ges nödvändiga vaccinationer. 2. Färre kvinnor utsätts för könsrelaterat våld och fler lokalsamhällen tar avstånd från kvinnlig könsstympning. 1. Genom det sk Joint Health and Nutrition Programme (JHNP) vii, bidrog Sverige till att totalt barn immuniserades mot mässling ( ), polio ( ), difteri och stelkramp (37 004). Därtill fick barn vitamin A tillskott. viii ix. 2. Sverige bidrog till att kvinnor fick mödravård och 930 kunde föda med stöd av utbildad vårdpersonal. Sverige bidrog till åtta av den 30- procentiga ökningen av födslar med kvalificerad vårdpersonal x. 3. Särskilda barnskyddskommittéer och barnskyddsförespråkare har genom svenskt stöd nått ut till över 80,100 människor i kampanjer för att överge kvinnlig könsstympning. 134 flickor kunde därigenom räddas från könsstympning och 57 unga kvinnor som utsatts för det kunde ges medicinskt stöd och rådgivning xi. I Somaliland deklarerade 28 lokalsamhällen att man övergett kvinnlig könsstympning xii Sida 4 (7)

5 Sektor 3: Förutom dessa programrelaterade resultat har hälso-stödet bidragit till konkreta freds- och statsbyggande resultat i Somalia. I mars 2013 lanserade tre hälsoministrar ett gemensam nationellt hälsostrategi för Somalia som utgår från ett gemensamt nationellt hälsoprogram. Detta är den första nationella strategi som tagits fram där representanter från Somaliland, Puntland och den federela regeringen i Mogadishu kommit fram till gemensamma prioriteringar och ramverk oavsett politiska olikheter och perspektiv. Inom New Deal har denna ansats lyfts fram som en viktig förebild, dels vad gäller programmering av internationellt bistånd, dels som konkret stats- och fredsbyggande exempel. Det svenska stödet har varit mycket viktigt i denna process. Humanitärt stöd Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet i anslutning till katastrofsituationer. Humanitärt bistånd ingår som en viktig del i det förhållningssätt för utvecklingssamarbete med Somalia som varit styrande stor del av året och redovisas därför i strategirapporteringen. Dessutom är humanitärt stöd och utvecklingssamarbete närliggande i Somalia på grund av återkommande kriser och ett stort behov av återuppbyggnad. Det humanitära stödet till Somalia inkluderar stöd till den gemensamma humanitära fonden (CHF), olika FN-organ så som UNHCR, UNICEF, UNDSS, FAO/FSNAU, OCHA Somalia men även internationella NGO:er som Norska flyktingrådet, Internationella Rödakorskommittén samt svenska Röda Korset. Stödet gavs inom ramen för den konsoliderade appellen för Insatser inom en rad olika sektorer fick stöd, däribland vatten och sanitet, skydd, akut nutrition, matsäkerhets- och nutritionsanalys och akuta hälsoinsatser. Det svenska stödet gick till alla regioner i Somalia. Begränsat humanitärt tillträde, säkerhetsproblem och implementeringskapacitet hör till de huvudsakliga utmaningarna under rapporteringsperioden. Viktiga lärdomar har varit hur ansvarighet och öppenhet har stärkts, hur länkarna till utvecklingsinsatser kan stärkas och hur resiliens och sociala skyddsnät kan integreras i humanitära insatser. För att stärka förutsättningarna för fokus på förebyggande arbete gavs tre-årigt stöd till den gemensamma humanitära fonden, CHF, samt påbörjades att arbete för specifikt stöd inom resiliens där både humanitära och utvecklings medel inkluderas. Sverige har varit medordförande tillsammans med ECHO inom den humanitära givargruppen och bland annat fokuserat på att förbättra koordinering samt länken mellan humanitärt stöd och utvecklingssamarbete. Sida 5 (7)

6 i Denna uppföljningsrapport baseras framförallt på det förhållningssätt som utgjort ramverket för Sidas arbete under merparten av perioden. ii Interpeace Somali Peace- building and Democratisation programme, avtalad volym: SEK, avtalsperiod: , utbetalt totalt: , utbetalat 2013: 0. Källhänvisning: Interpeace democratisation III Programme Final Narrative Report, 1 september December2012, sid iii: The National Electoral Commission (NEC) with the support of Interpeace oversaw the credible local council elections on November 28, 2012, which resulted in 18 popularly elected District Councils and the determination of Somaliland s licensed political parties for the coming 10 years. iii Kibble, Steve and Walls, Michael et al. (2013), Swerves on the road: report by International Election Observers on the 2012 local elections in Somaliland, Progressio sid. 6. on- the- road pdf iv Ibid. sid 16 v FNs Gemensamma program för lokal samhällsstyrning och decentraliserad samhällsservice (JPLG), fas II; avtalad volym: SEK, avtalsperiod: januari december 2016; utbetalat 2013: SEK. Källhänvisning: UN Joint Programme on Local Governance and Decentralized Service Delivery, UNJPLG (Phase II), Progress Report (January- June 2013) sid 25. JPLG s teams in Mogadishu and Garowe are currently working together to adapt the PEM to the training needs of civil servants in districts in South and Central Somalia. This will provide contextually specific training that accounts for a locality s civil servant capacity and access to resources. The State Government of Puntland has adopted the PEM as the official planning guideline for the districts. The DDF has been recognized as providing the main source of guidance in setting medium to long- term (5- year planning) development priorities of districts. In Somaliland, consultations with national, regional and district partners on how to improve DDFs and link to regional and sector planning processes are on- going. In Puntland, six districts have prepared their DDFs and AWPBs following the PEM process being mandated as the official planning process at the district level, further institutionalizing these systems. Discussions initiated on the process to anchor LG procurement guidelines within Procurement law and regulatory framework. vi Diakonia democracy programme Puntland/Somalia, avtalad volym: SEK, avtalsperiod , utbetalt totalt: , utbetalas 2013: Källhänvisning: Diakonia Annual Report 2013, An integrated approach to enhanced democracy and human rights in Sool, Sanaag, Puntland and Galmudug, sid 19: Through the dialogue processes of getting the Police to engage with the community that they serve, the programme has seen the formation of security committees in 3 towns in Puntland. These committees are now playing a key role in enabling the police deal with security situations. The police themselves have admitted that they had not realised the value of dialogue and engagement with the community until they attended the dialogue workshops. vii De vårdresultat som redovisas är en del (26,7 %) av de totala resultaten 2012 som motsvarar proportion av svenskt stöd till den totala budgeten som är en pooled fund. En ny fas av JHNP har inletts och en första Sida 6 (7)

7 utbetalning på 17 MSEK gjordes i mitten av december 2012 för användning under 2013, vars resultat kommer att redovisas i nästa årsrapport. Man bör även uppmärksamma att den inledande fasen av programmet fokuserade på att stärka strukturer och lägga grunden för leverans av hälsotjänster och sjukvård. Rekrytering av genomförande partners är nu långt gången och inom kort kommer leveransen av tjänster att öka avsevärt inom den nya fasen, vilket kommer att avspeglas i nästa årsrapport. viii JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: , Utbetalt totalt: , Utbetalat 2013: 0 SEK. Källhänvisning: JH NP 2012 Annual Report, sid (tabell) ix JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid (tabell) x JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid. 27. En 30- procents ökning av antalet födslar under perioden jan maj rapporterades. Flera program, inklusive det EU- finansierade programmet för sexuell och reproduktiv hälsa, samt JHNP programmet, har bidragit till detta. xi JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid. 27. Barnskyddskommittéerna och Barnskyddsförespråkare engagerade totalt över människor i olika mobiliseringsaktiviteter i Puntland and Somaliland. De sammanlagda resultaten var bl a att:: a) 502 flickor kunde undgå kvinnlig könsstympning (392 from Somaliland and 110 from Puntland). b) Ytterligare 215 flickor/kvinnor som genomgått könsstympningen (185 I Somaliland och 39 i Puntland) kunde få medicinskt stöd och rådgivning. xii JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid. 27. En kommunikationsstrategi mot kvinnlig könsstympning har tagits fram och ska lanseras innan årsslutet. Sida 7 (7)

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012 Strategirapport för Bangladesh september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING I Bangladesh står det samlade biståndet enbart för cirka 2 % av BNP och Sveriges andel motsvarar cirka 2,3 % av dessa. Sektorstöd

Läs mer

1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för Resultatstrategi i Zambia, 2015 Ärendenummer: UF/27153 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning

Läs mer

Strategirapport för Samarbetsstrategi Kenya 2014

Strategirapport för Samarbetsstrategi Kenya 2014 Strategirapport för Samarbetsstrategi Kenya 2014 Ärendenummer: 14000768 Nairobi 23 mars 2015 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Uganda mars 2009 december 2013 Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Bilaga till regeringsbeslut Promemoria Utrikesdepartementet Samarbetsstrategi

Läs mer

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Ärendenummer: 14/000769 Det humanitära arbetet har som övergripande mål att

Läs mer

PROMEMORIA 1(13) SAMMANFATTNING

PROMEMORIA 1(13) SAMMANFATTNING PROMEMORIA 1(13) SAMMANFATTNING I efterspelet av 2010 års val i Burundi har det politiska klimatet varit spänt. Stora delar av oppositionen bojkottade valet och agerar nu utanför de gängse politiska strukturerna.

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för regionalt samarbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt för hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara, 2012-2015 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat

Läs mer

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 2013-05-14 Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 Regeringen har formulerat följande ingångsvärden för det svenska utvecklingssamarbetet:

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bangladesh januari 2008 december 2012 Regeringsbeslut III:7 2008-05-15 UD2008/13454/ASO Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

Läs mer

MARS 2003 LATINAMERIKAAVDELNINGEN. Resultatredovisning och -analys 1998 2002. Sydamerika

MARS 2003 LATINAMERIKAAVDELNINGEN. Resultatredovisning och -analys 1998 2002. Sydamerika MARS 2003 LATINAMERIKAAVDELNINGEN Resultatredovisning och -analys 1998 2002 Sydamerika Innehåll 1. Inledning... 3 2. Det regionala perspektivet... 4 3. Strategins allmänna viljeinriktning... 5 4. Resultatredovisning

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Landstrategi Angola. januari 2003 december 2005

Landstrategi Angola. januari 2003 december 2005 Landstrategi Angola januari 2003 december 2005 UD LANDSTRATEGI ANGOLA 2003 2005 1 1. SLUTSATSER FRÅN LANDANALYSEN 4 1.1 Den politiska utvecklingen och försoningsprocessen 4 I.2 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor Strategirapport för jan 2014 - dec 2014 Landstrategi Etiopien 2003-2007 (2015) Ärendenummer: XX/XXXXXX Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2015 Copyright: Sida Omslagsbild: Kroli Kasindi är sjuksköterska på hälsokliniken i samhället Hombo i östra Kongo. Hit kommer många

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas årsredovisning 2010 Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Anna Gerrard, Courtesy of Photoshare. Local women in Magu, Tanzania.

Läs mer

Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen 2013-10-10 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat avseende Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och SRHR, samt arbete för hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder

Läs mer

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014 FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning Generaldirektörens ord... 5 1 Introduktion... 7 1.1 Folke Bernadotteakademins årsredovisning för 2014... 7 1.2 De politiska mål som Folke

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2012 Copyright: Sida Omslagsbild: IOM/Daniel Desmarais. Haiti drabbades hårt av jordbävningen 2010. Sida har bidragit med ett stort

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Globala utmaningar - vårt ansvar

Globala utmaningar - vårt ansvar Globala utmaningar - vårt ansvar Skrivelse om Sveriges politik för global utveckling Foto: istock Photo/ Duncan Walker Omslag: UD/PIK, foto Ingram/UN/iStockphoto Tryck: Elanders, Stockholm, 2008 Artikelnr:

Läs mer

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Inklusive landstrategier för Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Burundi November 2004 December 2008 UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Multi-bi-finansiering

Multi-bi-finansiering Multi-bi-finansiering - utvärdering av beredning inför beslut SADEV REPORT 2011:1 SADEV Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Box 1902, 651 19 Karlstad SADEV REPORT 2011:1

Läs mer

Förebyggande kemikaliekontroll

Förebyggande kemikaliekontroll Diarienr 4.6.1.a-H13-01131 Förebyggande kemikaliekontroll - en förutsättning för hållbar utveckling globalt Kemikalieinspektionen Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5 Regeringsbeslut 2014-02-06 Dnr: U2014/867/IS SVENSK UNESCOSTRATEGI 2014 2017 Innehåll Del A Beskrivning 2 1. Inledning 2 2. Unesco 2 3. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid Unesco i Paris 3

Läs mer