87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod Bedömning av strategigenomförande och resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod 2012 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Somalia Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Gul 87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK belopp 13 Strategiperiod Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Gul Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Förhållningssättet har genomförts till stor del enligt plan. Situationen i Somalia har dock under perioden karakteriserats av betydande säkerhetsutmaningar och genomförande kapaciteten har minskat väsentligt. Bedömningen är att hela landallokeringen för 2013 kommer att användas. En ny femårig resultatstrategi för Somalia beslutades av den svenska regeringen i juni Resultatstrategin har tre resultatområden: mänsklig säkerhet och försörjning, hälsa och jämställdhet, samt demokrati och mänskliga rättigheter. Målgrupper är kvinnor och unga. Resiliens och diasporans roll i utvecklingssamarbetet är viktiga beståndsdelar i strategin. Fram till detta beslut styrdes utvecklingssamarbetet med Somalia av Förhållningssätt för utvecklingssamarbete med Somalia (UF2009/49469/AF) i. Detta förhållningssätt fokuserade framförallt på två områden: Fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhällsstyre Investera i människor genom förbättrade sociala tjänster. Inom båda dessa områden har utvecklingen i Somalia, i princip, varit positiv men med rejäla störningar under perioden. Den federala somaliska regeringen har fortsatt att etablera sig i Mogadishu och på bräcklig grund fortsatt utveckla institutioner och utvecklingsplaner inom olika sektorer. En ny regional administration har bildats i södra Somalia; Jubba. Perioden har dock präglats av en förvärrad säkerhetssituation med ett flertal attacker framförallt i Mogadishu men även i södra Somalia i samband med bildandet av Jubba. Detta har starkt påverkat genomförandekapaciteten och inneburit att flertalet av samarbetspartners evakuerat personal från Somalia. Stora delar av södra/centrala delarna av Somalia är fortfarande kontrollerade av terroristorganisationen Al-Shabaab och säkerhet samt tillträde är mycket bristfällig. Även i norra Somalia har det funnits störningar, t ex förekom våldsamheter i samband med det inställda valet i Puntland, och inställda FN-flyg till Somaliland under en period. Dock har säkerhetssituationen varit bättre i norra Somalia och program har kunnat implementeras mer enligt plan. Sida 1 (7)

2 Ambassaden fortsätter att utveckla stöd inom båda resultatområden. Inom det första området, fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhällsstyre, visar resultatuppföljning att svenska insatser, trots svåra förhållanden, i stort sett uppnått förväntade resultat. Fokus ligger framförallt på att stärka rättssäkerheten, demokratiseringsprocessen och lokalt samhällsstyre. Inom det andra området, investera i människor genom förbättrade sociala tjänster, har förväntade resultat i stort uppfyllts. FNs gemensamma hälsoprogram, med fokus framförallt på att stärka barn- och mödrahälsovård har möjliggjort långsiktig planering och förbättringar i harmonisering och samordning. Dessutom fortsätter det humanitära stödet som förutom att lindra nöd och rädda liv även fokuserar på förebyggande och att stärka utsatta grupper motståndskraft mot återkommande kriser. Sidas treåriga stöd till den gemensamma humanitära fonden för Somalia är ett konkret exempel på denna ansats. Ambassaden har påbörjat operationaliseringen av den nya resultatstrategin. En huvudprocess för Somalia är framtagandet av en s.k. Compact enligt New Deal processen. I denna process är ambassaden aktiv och fokuserar på att stödja en inklusiv och transparent process. Dessutom har ambassaden redan påbörjat stöd inom möjligheten att använda diasporan i utvecklingen i Somalia och identifierat partners för att stärka resiliens. Bedömning av insatsportföljens genomförande Bedömningen är att svenska insatser varit viktiga och relevanta och bidragit till att sektormål, där sådana förekommer, i stort sett uppfylls. Mål på programnivå uppnås i princip men med avvikelser framförallt på grund av den bristfälliga säkerhetssituationen. De omfattande attacker som ägt rum framförallt i Mogadishu och södra centrala delarna av landet har inneburit stora svårigheter för genomförandet av insatser. FN har evakuerat en stor del av sin personal till Nairobi och under juni till september endast fokuserat på högprioriterade insatser. För internationella organisationer har situationen varit i princip detsamma med reducerad genomförandekapacitet som följd. FN och internationella organisationer har därför tvingats att förändra sina metoder för genomförande av insatser för att hantera den försvårade säkerhetssituationen. Detta har framförallt inkluderat en diverifierad personal hantering samt ett ökat användande av lokala partners i genomförandet. I augusti meddelade Läkare utan gränser att man drar sig ur Somalia med omedelbar verkan. Detta har inneburit stora omställningsproblem inom hälsosektorn och en intensiv koordinering pågår både inom det humanitära och långsiktiga stödet. Under året har ett omfattande arbete pågått inom New Deal ramverket där representanter från den federala regeringen, parlamentet, civila samhället, FN, Världsbanken och internationella givare har tagit fram en s.k. Compact som presenterades och antogs vid ett givarmöte i Bryssel 16 september. Detta ramverk är ett viktigt kontrakt mellan Somalia och internationella aktörer för stöd inom freds- och statsbyggande och en viktig åtgärd för att förbättra förutsättningarna för insatsportföljens genomförande. Sida 2 (7)

3 Övergripande slutsatser Utvecklingssamarbetet står i en brytpunkt av flera anledningar. Från svensk sida står utvecklingssamarbetet inför en helt ny utmaning i och med antagandet av den nya svenska resultatstrategin som kommer att innebära en avsevärd ökning i volym samt stärkt möjlighet att arbeta långsiktigt. Det övergripande ramverket för utvecklingssamarbete i Somalia har genom den Compact som antagits tydligt fokus och struktur och innebär förbättrade förutsättningarna för genomförande av utvecklingssamarbete i Somalia. Situationen i Somalia har under perioden karakteriserats av betydande säkerhetsutmaningar och genomförandekapaciteten har minskat väsentligt. Dessa kontraster står tydligt mot varandra: stora och optimistiska förhoppningar och en krass verklighet präglad av våld och begränsat tillträde. Sektor 1: Sektormål: Redovisning av resultat Fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhällsstyre Stöd skall ges för fred, försoning och stabilisering i Somalia, med utgångspunkt i de överenskommelser som ingåtts och kan komma att ingås inom ramen för Djiboutiprocessen. Förhållningssättet innehåller inga definierade mål för området och det har under rapporteringsperioden inte funnits några nationella sektormål. Resultatuppföljning visar dock att insatserna levererar i enlighet med intentionerna i förhållningssättet. 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till - Trovärdiga lokalval genomförda i Somaliland den 28 november Valet resulterade i att 18 distrikt fick över 330 demokratiskt valda rådsmedlemmar (varav 10 kvinnor). Valet hade även andra implikationer då det avgjorde vilka de tre licensierade politiska partierna i Somaliland blir över de kommande tio åren ii. Kommentar: även om valet har beskrivits som fritt av internationella observatörer finns vissa reservationer för hur rättvist valet var iii. Det huvudsakliga problemet var att dubbelröstningen var ganska omfattande. Detta var möjligt eftersom valet genomfördes utan en röstlängd och att åtgärder för att förhindra dubbelröstning inte fungerade. För första gången såg också Somaliland vissa oroligheter efter valet, vilka dessvärre ledde till dödsoffer. Valdeltagandet var högt och resultatet accepterades av en stor del av befolkningen; protesterna till trots. Antalet kvinnliga kandidater ökade betydligt från tidigare val (140 av kandidater var kvinnor; 6 %); dessvärre blev endast 10 kvinnor valda iv. - FNs Gemensamma program för lokal samhällsstyrning och Sida 3 (7)

4 Sektor 2 : decentraliserad samhällsservice (JPLG) har gjort stora framsteg genom att de lokala administrationerna blivit mer ansvarstagande och lyhörda för lokalsamhällets prioriteringar vad gäller samhällsservice och lokal ekonomisk utveckling. Ett konkret resultat är att Puntland har beslutat att JPLGs system för offentlig finansiell styrning skall användas som planeringsverktyg för regionens distrikt. Systemet har och kommer att vara distriktens huvudsakliga verktyg för att identifiera lokala utvecklingsprioriteringar över medel- och lång sikt (5-årig planeringscykel). Hittills har sex distrikt i Puntland utvecklat sina prioriringar och årliga planer med hjälp av det nya systemet. Arbete pågår dessutom med att harmonisera upphandlingsregler till detta. I Somaliland förs diskussioner om hur systemet för offentlig finansiell styrning kan utvecklas vidare och hur man bättre kan länka distriktsplaner till sektor- och regionsplaner. JPLG jobbar även på hur detta system ska kunna användas i distrikt i södra och centrala Somalia. v - För att främja en dialog mellan polis och medborgare har säkerhetskommittéer bildats i tre städer i Puntland. Dessa kommittéer spelar nu en viktig roll när polisen hanterar säkerhetsfrågor. Polisen hade själva inte insett värdet av dialog och engagemang av medborgarna innan konsultationerna inleddes vi. Investera i människor genom förbättrade sociala tjänster, med särskild tonvikt på hälsa Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Förbättrad tillgång till god hälso-och sjukvård, inklusive ökat antal födslar som bistås av utbildad personal och ökat antal barn som ges nödvändiga vaccinationer. 2. Färre kvinnor utsätts för könsrelaterat våld och fler lokalsamhällen tar avstånd från kvinnlig könsstympning. 1. Genom det sk Joint Health and Nutrition Programme (JHNP) vii, bidrog Sverige till att totalt barn immuniserades mot mässling ( ), polio ( ), difteri och stelkramp (37 004). Därtill fick barn vitamin A tillskott. viii ix. 2. Sverige bidrog till att kvinnor fick mödravård och 930 kunde föda med stöd av utbildad vårdpersonal. Sverige bidrog till åtta av den 30- procentiga ökningen av födslar med kvalificerad vårdpersonal x. 3. Särskilda barnskyddskommittéer och barnskyddsförespråkare har genom svenskt stöd nått ut till över 80,100 människor i kampanjer för att överge kvinnlig könsstympning. 134 flickor kunde därigenom räddas från könsstympning och 57 unga kvinnor som utsatts för det kunde ges medicinskt stöd och rådgivning xi. I Somaliland deklarerade 28 lokalsamhällen att man övergett kvinnlig könsstympning xii Sida 4 (7)

5 Sektor 3: Förutom dessa programrelaterade resultat har hälso-stödet bidragit till konkreta freds- och statsbyggande resultat i Somalia. I mars 2013 lanserade tre hälsoministrar ett gemensam nationellt hälsostrategi för Somalia som utgår från ett gemensamt nationellt hälsoprogram. Detta är den första nationella strategi som tagits fram där representanter från Somaliland, Puntland och den federela regeringen i Mogadishu kommit fram till gemensamma prioriteringar och ramverk oavsett politiska olikheter och perspektiv. Inom New Deal har denna ansats lyfts fram som en viktig förebild, dels vad gäller programmering av internationellt bistånd, dels som konkret stats- och fredsbyggande exempel. Det svenska stödet har varit mycket viktigt i denna process. Humanitärt stöd Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet i anslutning till katastrofsituationer. Humanitärt bistånd ingår som en viktig del i det förhållningssätt för utvecklingssamarbete med Somalia som varit styrande stor del av året och redovisas därför i strategirapporteringen. Dessutom är humanitärt stöd och utvecklingssamarbete närliggande i Somalia på grund av återkommande kriser och ett stort behov av återuppbyggnad. Det humanitära stödet till Somalia inkluderar stöd till den gemensamma humanitära fonden (CHF), olika FN-organ så som UNHCR, UNICEF, UNDSS, FAO/FSNAU, OCHA Somalia men även internationella NGO:er som Norska flyktingrådet, Internationella Rödakorskommittén samt svenska Röda Korset. Stödet gavs inom ramen för den konsoliderade appellen för Insatser inom en rad olika sektorer fick stöd, däribland vatten och sanitet, skydd, akut nutrition, matsäkerhets- och nutritionsanalys och akuta hälsoinsatser. Det svenska stödet gick till alla regioner i Somalia. Begränsat humanitärt tillträde, säkerhetsproblem och implementeringskapacitet hör till de huvudsakliga utmaningarna under rapporteringsperioden. Viktiga lärdomar har varit hur ansvarighet och öppenhet har stärkts, hur länkarna till utvecklingsinsatser kan stärkas och hur resiliens och sociala skyddsnät kan integreras i humanitära insatser. För att stärka förutsättningarna för fokus på förebyggande arbete gavs tre-årigt stöd till den gemensamma humanitära fonden, CHF, samt påbörjades att arbete för specifikt stöd inom resiliens där både humanitära och utvecklings medel inkluderas. Sverige har varit medordförande tillsammans med ECHO inom den humanitära givargruppen och bland annat fokuserat på att förbättra koordinering samt länken mellan humanitärt stöd och utvecklingssamarbete. Sida 5 (7)

6 i Denna uppföljningsrapport baseras framförallt på det förhållningssätt som utgjort ramverket för Sidas arbete under merparten av perioden. ii Interpeace Somali Peace- building and Democratisation programme, avtalad volym: SEK, avtalsperiod: , utbetalt totalt: , utbetalat 2013: 0. Källhänvisning: Interpeace democratisation III Programme Final Narrative Report, 1 september December2012, sid iii: The National Electoral Commission (NEC) with the support of Interpeace oversaw the credible local council elections on November 28, 2012, which resulted in 18 popularly elected District Councils and the determination of Somaliland s licensed political parties for the coming 10 years. iii Kibble, Steve and Walls, Michael et al. (2013), Swerves on the road: report by International Election Observers on the 2012 local elections in Somaliland, Progressio sid. 6. on- the- road pdf iv Ibid. sid 16 v FNs Gemensamma program för lokal samhällsstyrning och decentraliserad samhällsservice (JPLG), fas II; avtalad volym: SEK, avtalsperiod: januari december 2016; utbetalat 2013: SEK. Källhänvisning: UN Joint Programme on Local Governance and Decentralized Service Delivery, UNJPLG (Phase II), Progress Report (January- June 2013) sid 25. JPLG s teams in Mogadishu and Garowe are currently working together to adapt the PEM to the training needs of civil servants in districts in South and Central Somalia. This will provide contextually specific training that accounts for a locality s civil servant capacity and access to resources. The State Government of Puntland has adopted the PEM as the official planning guideline for the districts. The DDF has been recognized as providing the main source of guidance in setting medium to long- term (5- year planning) development priorities of districts. In Somaliland, consultations with national, regional and district partners on how to improve DDFs and link to regional and sector planning processes are on- going. In Puntland, six districts have prepared their DDFs and AWPBs following the PEM process being mandated as the official planning process at the district level, further institutionalizing these systems. Discussions initiated on the process to anchor LG procurement guidelines within Procurement law and regulatory framework. vi Diakonia democracy programme Puntland/Somalia, avtalad volym: SEK, avtalsperiod , utbetalt totalt: , utbetalas 2013: Källhänvisning: Diakonia Annual Report 2013, An integrated approach to enhanced democracy and human rights in Sool, Sanaag, Puntland and Galmudug, sid 19: Through the dialogue processes of getting the Police to engage with the community that they serve, the programme has seen the formation of security committees in 3 towns in Puntland. These committees are now playing a key role in enabling the police deal with security situations. The police themselves have admitted that they had not realised the value of dialogue and engagement with the community until they attended the dialogue workshops. vii De vårdresultat som redovisas är en del (26,7 %) av de totala resultaten 2012 som motsvarar proportion av svenskt stöd till den totala budgeten som är en pooled fund. En ny fas av JHNP har inletts och en första Sida 6 (7)

7 utbetalning på 17 MSEK gjordes i mitten av december 2012 för användning under 2013, vars resultat kommer att redovisas i nästa årsrapport. Man bör även uppmärksamma att den inledande fasen av programmet fokuserade på att stärka strukturer och lägga grunden för leverans av hälsotjänster och sjukvård. Rekrytering av genomförande partners är nu långt gången och inom kort kommer leveransen av tjänster att öka avsevärt inom den nya fasen, vilket kommer att avspeglas i nästa årsrapport. viii JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: , Utbetalt totalt: , Utbetalat 2013: 0 SEK. Källhänvisning: JH NP 2012 Annual Report, sid (tabell) ix JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid (tabell) x JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid. 27. En 30- procents ökning av antalet födslar under perioden jan maj rapporterades. Flera program, inklusive det EU- finansierade programmet för sexuell och reproduktiv hälsa, samt JHNP programmet, har bidragit till detta. xi JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid. 27. Barnskyddskommittéerna och Barnskyddsförespråkare engagerade totalt över människor i olika mobiliseringsaktiviteter i Puntland and Somaliland. De sammanlagda resultaten var bl a att:: a) 502 flickor kunde undgå kvinnlig könsstympning (392 from Somaliland and 110 from Puntland). b) Ytterligare 215 flickor/kvinnor som genomgått könsstympningen (185 I Somaliland och 39 i Puntland) kunde få medicinskt stöd och rådgivning. xii JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid. 27. En kommunikationsstrategi mot kvinnlig könsstympning har tagits fram och ska lanseras innan årsslutet. Sida 7 (7)

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen il l i Direktiv 2010/84/EU och EU-Förordning 1235/2010 Annika Wennberg Christer Backman Koordinator EU-Koordinator Vetenskaplig och Regulatorisk Strategi

Läs mer

Human Resources för Sekonderade Civila Krishanteringsexperter Tom Asplund För CMC Finland

Human Resources för Sekonderade Civila Krishanteringsexperter Tom Asplund För CMC Finland Human Resources för Sekonderade Civila Krishanteringsexperter Tom Asplund För CMC Finland 10-04-15 1 Tom Asplund Ca 11 år inom krishantering 5 missioner med militär anknytning NATO SFOR, ISAF FN UNTSO,

Läs mer

Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Östtimor 2010-2013

Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Östtimor 2010-2013 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Östtimor 2010-2013 Utbetalt belopp 4,5 MSEK Årligt allokerat 5 MSEK 2013 [per 30/9] belopp Antal avtalade insatser

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Bedömning av strategigenomförande och resultat

Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Strategirapport för Moldavien Utbetalt belopp 2013 32 MSEK Årligt allokerat 120 MSEK belopp Antal avtalade 24 Strategiperiod

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Mötesprotokollutdrag / Beslut

Mötesprotokollutdrag / Beslut I. Mötets öppnande Mötesprotokollutdrag / Beslut Läkare Utan Gränser / Årsmöte Kvibergs Kantin, Göteborg 8-9 maj 2015 Katrin Kisswani, ordförande, öppnade Läkare utan Gränsers årsmöte den 8 och 9 maj,

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd)

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Ärendenummer: 14/000769 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el

Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Etableringen av sertifikatmarked i Sverige Handel med Elcertifikat ett stödsystem för fönybar el Seminarium på OED i Oslo den 26 februari 2008 Nils Andersson, Svensk Vindkraft Stödsystem till förnybar

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier: 2007 12 19 Utrikesdepartementet Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010 1. Inledning Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna. Den 30 november 2009 Malin Björkmo

Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna. Den 30 november 2009 Malin Björkmo Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna Den 30 november 2009 Malin Björkmo Rapportens syfte Att presentera ett förslag till hur ett framtida regelverk för förvaltningen

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

SIQ best practice studieresa 2015 TATA Group

SIQ best practice studieresa 2015 TATA Group SIQ best practice studieresa 2015 TATA Group Mumbai, Indien 24-29 oktober 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegantan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar Seminarium om finansiering av terrorism och EU-sanktioner, 22 mars 2011 Hanna Björklund Inspektionen för strategiska produkter Vad gör Inspektionen för

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND

BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND Business Improvement District (BID) är en metod för samhällsutveckling där affärsnytta förenas med samhällsnytta. Konceptet

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning Agenda Bakgrund Vad är stryelsens (och de förtroendevaldas) uppgift? Lite styrelsedata (storlek, sammansätting

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1.

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1. Översättning av internationella riktlinjer - AI index: ORG 20/001/2008 Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International Innehållsförteckning 1.Inledning och definitioner 2.Policykrav

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

IFF Identification of Friend or Foe

IFF Identification of Friend or Foe IFF Identification of Friend or Foe 1 AGENDA IFF Historik SweAF HQ Joint IFF Directorate Organisation Uppgifter FCA (Frequency Clearance Agreement) CONOPS Implementering i dag Framtiden 2 Historik - IFF

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

PROMEMORIA 1(13) SAMMANFATTNING

PROMEMORIA 1(13) SAMMANFATTNING PROMEMORIA 1(13) SAMMANFATTNING I efterspelet av 2010 års val i Burundi har det politiska klimatet varit spänt. Stora delar av oppositionen bojkottade valet och agerar nu utanför de gängse politiska strukturerna.

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll

Läs mer

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM.

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM. vandringsutställning utgångspunkter/syften/mål: Utställningen väjer inte för de stora orsakerna till fattigdom och orättvisa: klimatförändringar, skatteflykt, brott mot mänskliga rättigheter, krig I slutändan

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Ärendenummer: 14/000769 Det humanitära arbetet har som övergripande mål att

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer