87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod Bedömning av strategigenomförande och resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod 2012 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Somalia Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Gul 87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK belopp 13 Strategiperiod Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Gul Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Förhållningssättet har genomförts till stor del enligt plan. Situationen i Somalia har dock under perioden karakteriserats av betydande säkerhetsutmaningar och genomförande kapaciteten har minskat väsentligt. Bedömningen är att hela landallokeringen för 2013 kommer att användas. En ny femårig resultatstrategi för Somalia beslutades av den svenska regeringen i juni Resultatstrategin har tre resultatområden: mänsklig säkerhet och försörjning, hälsa och jämställdhet, samt demokrati och mänskliga rättigheter. Målgrupper är kvinnor och unga. Resiliens och diasporans roll i utvecklingssamarbetet är viktiga beståndsdelar i strategin. Fram till detta beslut styrdes utvecklingssamarbetet med Somalia av Förhållningssätt för utvecklingssamarbete med Somalia (UF2009/49469/AF) i. Detta förhållningssätt fokuserade framförallt på två områden: Fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhällsstyre Investera i människor genom förbättrade sociala tjänster. Inom båda dessa områden har utvecklingen i Somalia, i princip, varit positiv men med rejäla störningar under perioden. Den federala somaliska regeringen har fortsatt att etablera sig i Mogadishu och på bräcklig grund fortsatt utveckla institutioner och utvecklingsplaner inom olika sektorer. En ny regional administration har bildats i södra Somalia; Jubba. Perioden har dock präglats av en förvärrad säkerhetssituation med ett flertal attacker framförallt i Mogadishu men även i södra Somalia i samband med bildandet av Jubba. Detta har starkt påverkat genomförandekapaciteten och inneburit att flertalet av samarbetspartners evakuerat personal från Somalia. Stora delar av södra/centrala delarna av Somalia är fortfarande kontrollerade av terroristorganisationen Al-Shabaab och säkerhet samt tillträde är mycket bristfällig. Även i norra Somalia har det funnits störningar, t ex förekom våldsamheter i samband med det inställda valet i Puntland, och inställda FN-flyg till Somaliland under en period. Dock har säkerhetssituationen varit bättre i norra Somalia och program har kunnat implementeras mer enligt plan. Sida 1 (7)

2 Ambassaden fortsätter att utveckla stöd inom båda resultatområden. Inom det första området, fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhällsstyre, visar resultatuppföljning att svenska insatser, trots svåra förhållanden, i stort sett uppnått förväntade resultat. Fokus ligger framförallt på att stärka rättssäkerheten, demokratiseringsprocessen och lokalt samhällsstyre. Inom det andra området, investera i människor genom förbättrade sociala tjänster, har förväntade resultat i stort uppfyllts. FNs gemensamma hälsoprogram, med fokus framförallt på att stärka barn- och mödrahälsovård har möjliggjort långsiktig planering och förbättringar i harmonisering och samordning. Dessutom fortsätter det humanitära stödet som förutom att lindra nöd och rädda liv även fokuserar på förebyggande och att stärka utsatta grupper motståndskraft mot återkommande kriser. Sidas treåriga stöd till den gemensamma humanitära fonden för Somalia är ett konkret exempel på denna ansats. Ambassaden har påbörjat operationaliseringen av den nya resultatstrategin. En huvudprocess för Somalia är framtagandet av en s.k. Compact enligt New Deal processen. I denna process är ambassaden aktiv och fokuserar på att stödja en inklusiv och transparent process. Dessutom har ambassaden redan påbörjat stöd inom möjligheten att använda diasporan i utvecklingen i Somalia och identifierat partners för att stärka resiliens. Bedömning av insatsportföljens genomförande Bedömningen är att svenska insatser varit viktiga och relevanta och bidragit till att sektormål, där sådana förekommer, i stort sett uppfylls. Mål på programnivå uppnås i princip men med avvikelser framförallt på grund av den bristfälliga säkerhetssituationen. De omfattande attacker som ägt rum framförallt i Mogadishu och södra centrala delarna av landet har inneburit stora svårigheter för genomförandet av insatser. FN har evakuerat en stor del av sin personal till Nairobi och under juni till september endast fokuserat på högprioriterade insatser. För internationella organisationer har situationen varit i princip detsamma med reducerad genomförandekapacitet som följd. FN och internationella organisationer har därför tvingats att förändra sina metoder för genomförande av insatser för att hantera den försvårade säkerhetssituationen. Detta har framförallt inkluderat en diverifierad personal hantering samt ett ökat användande av lokala partners i genomförandet. I augusti meddelade Läkare utan gränser att man drar sig ur Somalia med omedelbar verkan. Detta har inneburit stora omställningsproblem inom hälsosektorn och en intensiv koordinering pågår både inom det humanitära och långsiktiga stödet. Under året har ett omfattande arbete pågått inom New Deal ramverket där representanter från den federala regeringen, parlamentet, civila samhället, FN, Världsbanken och internationella givare har tagit fram en s.k. Compact som presenterades och antogs vid ett givarmöte i Bryssel 16 september. Detta ramverk är ett viktigt kontrakt mellan Somalia och internationella aktörer för stöd inom freds- och statsbyggande och en viktig åtgärd för att förbättra förutsättningarna för insatsportföljens genomförande. Sida 2 (7)

3 Övergripande slutsatser Utvecklingssamarbetet står i en brytpunkt av flera anledningar. Från svensk sida står utvecklingssamarbetet inför en helt ny utmaning i och med antagandet av den nya svenska resultatstrategin som kommer att innebära en avsevärd ökning i volym samt stärkt möjlighet att arbeta långsiktigt. Det övergripande ramverket för utvecklingssamarbete i Somalia har genom den Compact som antagits tydligt fokus och struktur och innebär förbättrade förutsättningarna för genomförande av utvecklingssamarbete i Somalia. Situationen i Somalia har under perioden karakteriserats av betydande säkerhetsutmaningar och genomförandekapaciteten har minskat väsentligt. Dessa kontraster står tydligt mot varandra: stora och optimistiska förhoppningar och en krass verklighet präglad av våld och begränsat tillträde. Sektor 1: Sektormål: Redovisning av resultat Fördjupa fred, förbättra säkerhet och etablera gott samhällsstyre Stöd skall ges för fred, försoning och stabilisering i Somalia, med utgångspunkt i de överenskommelser som ingåtts och kan komma att ingås inom ramen för Djiboutiprocessen. Förhållningssättet innehåller inga definierade mål för området och det har under rapporteringsperioden inte funnits några nationella sektormål. Resultatuppföljning visar dock att insatserna levererar i enlighet med intentionerna i förhållningssättet. 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till - Trovärdiga lokalval genomförda i Somaliland den 28 november Valet resulterade i att 18 distrikt fick över 330 demokratiskt valda rådsmedlemmar (varav 10 kvinnor). Valet hade även andra implikationer då det avgjorde vilka de tre licensierade politiska partierna i Somaliland blir över de kommande tio åren ii. Kommentar: även om valet har beskrivits som fritt av internationella observatörer finns vissa reservationer för hur rättvist valet var iii. Det huvudsakliga problemet var att dubbelröstningen var ganska omfattande. Detta var möjligt eftersom valet genomfördes utan en röstlängd och att åtgärder för att förhindra dubbelröstning inte fungerade. För första gången såg också Somaliland vissa oroligheter efter valet, vilka dessvärre ledde till dödsoffer. Valdeltagandet var högt och resultatet accepterades av en stor del av befolkningen; protesterna till trots. Antalet kvinnliga kandidater ökade betydligt från tidigare val (140 av kandidater var kvinnor; 6 %); dessvärre blev endast 10 kvinnor valda iv. - FNs Gemensamma program för lokal samhällsstyrning och Sida 3 (7)

4 Sektor 2 : decentraliserad samhällsservice (JPLG) har gjort stora framsteg genom att de lokala administrationerna blivit mer ansvarstagande och lyhörda för lokalsamhällets prioriteringar vad gäller samhällsservice och lokal ekonomisk utveckling. Ett konkret resultat är att Puntland har beslutat att JPLGs system för offentlig finansiell styrning skall användas som planeringsverktyg för regionens distrikt. Systemet har och kommer att vara distriktens huvudsakliga verktyg för att identifiera lokala utvecklingsprioriteringar över medel- och lång sikt (5-årig planeringscykel). Hittills har sex distrikt i Puntland utvecklat sina prioriringar och årliga planer med hjälp av det nya systemet. Arbete pågår dessutom med att harmonisera upphandlingsregler till detta. I Somaliland förs diskussioner om hur systemet för offentlig finansiell styrning kan utvecklas vidare och hur man bättre kan länka distriktsplaner till sektor- och regionsplaner. JPLG jobbar även på hur detta system ska kunna användas i distrikt i södra och centrala Somalia. v - För att främja en dialog mellan polis och medborgare har säkerhetskommittéer bildats i tre städer i Puntland. Dessa kommittéer spelar nu en viktig roll när polisen hanterar säkerhetsfrågor. Polisen hade själva inte insett värdet av dialog och engagemang av medborgarna innan konsultationerna inleddes vi. Investera i människor genom förbättrade sociala tjänster, med särskild tonvikt på hälsa Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Förbättrad tillgång till god hälso-och sjukvård, inklusive ökat antal födslar som bistås av utbildad personal och ökat antal barn som ges nödvändiga vaccinationer. 2. Färre kvinnor utsätts för könsrelaterat våld och fler lokalsamhällen tar avstånd från kvinnlig könsstympning. 1. Genom det sk Joint Health and Nutrition Programme (JHNP) vii, bidrog Sverige till att totalt barn immuniserades mot mässling ( ), polio ( ), difteri och stelkramp (37 004). Därtill fick barn vitamin A tillskott. viii ix. 2. Sverige bidrog till att kvinnor fick mödravård och 930 kunde föda med stöd av utbildad vårdpersonal. Sverige bidrog till åtta av den 30- procentiga ökningen av födslar med kvalificerad vårdpersonal x. 3. Särskilda barnskyddskommittéer och barnskyddsförespråkare har genom svenskt stöd nått ut till över 80,100 människor i kampanjer för att överge kvinnlig könsstympning. 134 flickor kunde därigenom räddas från könsstympning och 57 unga kvinnor som utsatts för det kunde ges medicinskt stöd och rådgivning xi. I Somaliland deklarerade 28 lokalsamhällen att man övergett kvinnlig könsstympning xii Sida 4 (7)

5 Sektor 3: Förutom dessa programrelaterade resultat har hälso-stödet bidragit till konkreta freds- och statsbyggande resultat i Somalia. I mars 2013 lanserade tre hälsoministrar ett gemensam nationellt hälsostrategi för Somalia som utgår från ett gemensamt nationellt hälsoprogram. Detta är den första nationella strategi som tagits fram där representanter från Somaliland, Puntland och den federela regeringen i Mogadishu kommit fram till gemensamma prioriteringar och ramverk oavsett politiska olikheter och perspektiv. Inom New Deal har denna ansats lyfts fram som en viktig förebild, dels vad gäller programmering av internationellt bistånd, dels som konkret stats- och fredsbyggande exempel. Det svenska stödet har varit mycket viktigt i denna process. Humanitärt stöd Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet i anslutning till katastrofsituationer. Humanitärt bistånd ingår som en viktig del i det förhållningssätt för utvecklingssamarbete med Somalia som varit styrande stor del av året och redovisas därför i strategirapporteringen. Dessutom är humanitärt stöd och utvecklingssamarbete närliggande i Somalia på grund av återkommande kriser och ett stort behov av återuppbyggnad. Det humanitära stödet till Somalia inkluderar stöd till den gemensamma humanitära fonden (CHF), olika FN-organ så som UNHCR, UNICEF, UNDSS, FAO/FSNAU, OCHA Somalia men även internationella NGO:er som Norska flyktingrådet, Internationella Rödakorskommittén samt svenska Röda Korset. Stödet gavs inom ramen för den konsoliderade appellen för Insatser inom en rad olika sektorer fick stöd, däribland vatten och sanitet, skydd, akut nutrition, matsäkerhets- och nutritionsanalys och akuta hälsoinsatser. Det svenska stödet gick till alla regioner i Somalia. Begränsat humanitärt tillträde, säkerhetsproblem och implementeringskapacitet hör till de huvudsakliga utmaningarna under rapporteringsperioden. Viktiga lärdomar har varit hur ansvarighet och öppenhet har stärkts, hur länkarna till utvecklingsinsatser kan stärkas och hur resiliens och sociala skyddsnät kan integreras i humanitära insatser. För att stärka förutsättningarna för fokus på förebyggande arbete gavs tre-årigt stöd till den gemensamma humanitära fonden, CHF, samt påbörjades att arbete för specifikt stöd inom resiliens där både humanitära och utvecklings medel inkluderas. Sverige har varit medordförande tillsammans med ECHO inom den humanitära givargruppen och bland annat fokuserat på att förbättra koordinering samt länken mellan humanitärt stöd och utvecklingssamarbete. Sida 5 (7)

6 i Denna uppföljningsrapport baseras framförallt på det förhållningssätt som utgjort ramverket för Sidas arbete under merparten av perioden. ii Interpeace Somali Peace- building and Democratisation programme, avtalad volym: SEK, avtalsperiod: , utbetalt totalt: , utbetalat 2013: 0. Källhänvisning: Interpeace democratisation III Programme Final Narrative Report, 1 september December2012, sid iii: The National Electoral Commission (NEC) with the support of Interpeace oversaw the credible local council elections on November 28, 2012, which resulted in 18 popularly elected District Councils and the determination of Somaliland s licensed political parties for the coming 10 years. iii Kibble, Steve and Walls, Michael et al. (2013), Swerves on the road: report by International Election Observers on the 2012 local elections in Somaliland, Progressio sid. 6. on- the- road pdf iv Ibid. sid 16 v FNs Gemensamma program för lokal samhällsstyrning och decentraliserad samhällsservice (JPLG), fas II; avtalad volym: SEK, avtalsperiod: januari december 2016; utbetalat 2013: SEK. Källhänvisning: UN Joint Programme on Local Governance and Decentralized Service Delivery, UNJPLG (Phase II), Progress Report (January- June 2013) sid 25. JPLG s teams in Mogadishu and Garowe are currently working together to adapt the PEM to the training needs of civil servants in districts in South and Central Somalia. This will provide contextually specific training that accounts for a locality s civil servant capacity and access to resources. The State Government of Puntland has adopted the PEM as the official planning guideline for the districts. The DDF has been recognized as providing the main source of guidance in setting medium to long- term (5- year planning) development priorities of districts. In Somaliland, consultations with national, regional and district partners on how to improve DDFs and link to regional and sector planning processes are on- going. In Puntland, six districts have prepared their DDFs and AWPBs following the PEM process being mandated as the official planning process at the district level, further institutionalizing these systems. Discussions initiated on the process to anchor LG procurement guidelines within Procurement law and regulatory framework. vi Diakonia democracy programme Puntland/Somalia, avtalad volym: SEK, avtalsperiod , utbetalt totalt: , utbetalas 2013: Källhänvisning: Diakonia Annual Report 2013, An integrated approach to enhanced democracy and human rights in Sool, Sanaag, Puntland and Galmudug, sid 19: Through the dialogue processes of getting the Police to engage with the community that they serve, the programme has seen the formation of security committees in 3 towns in Puntland. These committees are now playing a key role in enabling the police deal with security situations. The police themselves have admitted that they had not realised the value of dialogue and engagement with the community until they attended the dialogue workshops. vii De vårdresultat som redovisas är en del (26,7 %) av de totala resultaten 2012 som motsvarar proportion av svenskt stöd till den totala budgeten som är en pooled fund. En ny fas av JHNP har inletts och en första Sida 6 (7)

7 utbetalning på 17 MSEK gjordes i mitten av december 2012 för användning under 2013, vars resultat kommer att redovisas i nästa årsrapport. Man bör även uppmärksamma att den inledande fasen av programmet fokuserade på att stärka strukturer och lägga grunden för leverans av hälsotjänster och sjukvård. Rekrytering av genomförande partners är nu långt gången och inom kort kommer leveransen av tjänster att öka avsevärt inom den nya fasen, vilket kommer att avspeglas i nästa årsrapport. viii JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: , Utbetalt totalt: , Utbetalat 2013: 0 SEK. Källhänvisning: JH NP 2012 Annual Report, sid (tabell) ix JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid (tabell) x JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid. 27. En 30- procents ökning av antalet födslar under perioden jan maj rapporterades. Flera program, inklusive det EU- finansierade programmet för sexuell och reproduktiv hälsa, samt JHNP programmet, har bidragit till detta. xi JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid. 27. Barnskyddskommittéerna och Barnskyddsförespråkare engagerade totalt över människor i olika mobiliseringsaktiviteter i Puntland and Somaliland. De sammanlagda resultaten var bl a att:: a) 502 flickor kunde undgå kvinnlig könsstympning (392 from Somaliland and 110 from Puntland). b) Ytterligare 215 flickor/kvinnor som genomgått könsstympningen (185 I Somaliland och 39 i Puntland) kunde få medicinskt stöd och rådgivning. xii JHNP Joint Health & Nutrition Program Somalia, avtalad volym: SEK, Avtalsperiod: Report, sid. 27. En kommunikationsstrategi mot kvinnlig könsstympning har tagits fram och ska lanseras innan årsslutet. Sida 7 (7)

Strategirapport för Somalia september 2011 september 2012

Strategirapport för Somalia september 2011 september 2012 Strategirapport för Somalia september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING Det svenska utvecklingssamarbetet styrs av Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia och är uppdelat i två samarbetsområden.

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Strategirapport för resultatstrategin för Sveriges internationella utvecklingssamarbete med Somalia 2014

Strategirapport för resultatstrategin för Sveriges internationella utvecklingssamarbete med Somalia 2014 Strategirapport för resultatstrategin för Sveriges internationella utvecklingssamarbete med Somalia 2014 Sammanfattning av Strategins måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet. Bil. reg.beslut UF2009/49469/AF 2009-07-23. Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet. Bil. reg.beslut UF2009/49469/AF 2009-07-23. Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Bil. reg.beslut UF2009/49469/AF 2009-07-23 Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia Inledning Samtidigt som den politiska utvecklingen har gått

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.030

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag oktober 2006 Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering Riktlinjer Smärre humanitära rambidrag Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för svenska

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Revisionsrapport. Sammanfattning och slutsats. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete STOCKHOLM

Revisionsrapport. Sammanfattning och slutsats. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete STOCKHOLM Revisionsrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 STOCKHOLM Datum Dnr 2007-02-13 32-2006-0491 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Styrelsen för internationellt

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Fördjupad strategirapport för Somalia

Fördjupad strategirapport för Somalia Fördjupad strategirapport för Somalia 2013-2016 Ärendenummer:14/000768 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Ryssland. Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i

Ryssland. Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Strategirapport för Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 september 2011 september 2012

Strategirapport för Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 september 2011 september 2012 Strategirapport för Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING Under 2011 framtog Sida ett nytt och anpassad anvisningssystem

Läs mer

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-05-14 Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 1. Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett resultatförslag för utvecklingssamarbetet med

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

28 383 771 SEK Årligt allokerat 75 MSEK. 25 (20 aktiva) Strategiperiod 2010 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

28 383 771 SEK Årligt allokerat 75 MSEK. 25 (20 aktiva) Strategiperiod 2010 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Turkiet Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 28 383 771 SEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 25 (20 aktiva)

Läs mer

Strategi för utvecklingssamarbete med Irak

Strategi för utvecklingssamarbete med Irak Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Strategi för utvecklingssamarbete med Irak 52,1 MSEK Årligt allokerat

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 2 Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie- Christine Vergiat,

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:2 2014-05-15 UF2014/32091/UD/MU Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Prioritetsområde I: KVINNORS OCH FLICKORS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER HAR FÖRBÄTTRATS Projektet/programmet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Zambia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.014

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Strategirapport för Somalia 2010

Strategirapport för Somalia 2010 Page 1 of 16 Strategirapport för Somalia 2010 1. Inledning Svenskt utvecklingssamarbetet styrs av förhållningssättet i Somalia. 1 Målet för Sveriges engagemang i Somalia är att främja varaktig försoning,

Läs mer

Kompletteringar till förenklad landstrategi för svenskt bistånd till Irak

Kompletteringar till förenklad landstrategi för svenskt bistånd till Irak 2006-12-21 Kompletteringar till förenklad landstrategi för svenskt bistånd till Irak Sammanfattning Syftet med dessa reviderade referensramar är att uppdatera och komplettera den förenklade landstrategin

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012 Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med Makedonien januari 2010 december 2012 Bilaga till regeringsbeslut 2010-08-12( UF2010/47609/EC ) Utfasningsstrategi för det svenska stödet till Makedonien

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Varje land ska bidra efter sitt ansvar och sin förmåga. Det lovade världens länder när de skrev på FN:s klimatkonvention. iv

Varje land ska bidra efter sitt ansvar och sin förmåga. Det lovade världens länder när de skrev på FN:s klimatkonvention. iv Klimat 3H: Ansvar (På 3 i minuter hinner du läsa eller skumma hela det här mailet, d.v.s. allt som inte är bonus, footer eller fotnoter. Gör det nu. ii ) (Den här sektionen bygger på GDR. iii All information

Läs mer

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Palestina 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.054

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Irak Stockholm Tel: Webb: Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 17.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Irak Stockholm Tel: Webb:  Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 17. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak 2017 2021 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 17.023 Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011 2014 Bilaga 2011-03-31 UF2011/19399/UD/SP Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

HÅLLBARHETS- REDOVISNING VARFÖR? HUR?

HÅLLBARHETS- REDOVISNING VARFÖR? HUR? HÅLLBARHETS- REDOVISNING VARFÖR? HUR? Anna Bruun Månsson Rådgivare och utbildare inom CSR/hållbarhet. GRI-specialist. 0707 666 213 anna@tomorrowtoday.se tomorrowtoday.se VARFÖR? Licenseto operate Affärsmöjligheter

Läs mer

(MSEK) Demokratisk samhällsstyrning 30 6 19 Fred och säkerhet 0 7 Totalt 30 1] 6 26

(MSEK) Demokratisk samhällsstyrning 30 6 19 Fred och säkerhet 0 7 Totalt 30 1] 6 26 PROMEMORIA 1(10) 15 november, 2010 Strategirapport för Burundi 2010 1. INLEDNING Utvecklingssamarbetet styrs av samarbetsstrategin för Burundi 2009-2012. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet

Läs mer

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling Energikontor Sydost Hållbar offentlig upphandling är den allra viktigaste åtgärden för länder som strävar efter en grön ekonomi. Achim

Läs mer

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017 Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp Frukostseminarium 5 april 2017 Välkommen! Reino Fridh, Sensus Ordförande SIS/TK 478 Socialt Ansvarstagande Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Interprofessionellt teamarbete. Annika Lindh Falk Doktorand i medicinsk pedagogik, universitetsadjunkt, HU

Interprofessionellt teamarbete. Annika Lindh Falk Doktorand i medicinsk pedagogik, universitetsadjunkt, HU Interprofessionellt teamarbete Annika Lindh Falk Doktorand i medicinsk pedagogik, universitetsadjunkt, HU Interprofessionellt lärande- IPL de tillfällen när två eller flera yrkesgrupper lär tillsammans

Läs mer

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden Bilaga till regeringsbeslut 2014-07-17 nr 2 L2014/1042/EUI Landsbygdsdepartementet Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 2014 2017 1. Förväntade resultat

Läs mer

Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Plan Sverige Utrikesdepartementet Remissvar Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Sammanfattning Plan Sverige välkomnar att regeringen, genom den Biståndspolitiska plattformen,

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Syrienkrisen. Sveriges regionala strategi för

Syrienkrisen. Sveriges regionala strategi för Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.050 Regeringsbeslut för

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa Cristina Mattsson Lundberg WHO:s definition av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett

Läs mer

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012 Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe januari 2011 december 2012 STRATEGI FÖR BISTÅNDSINSATSER I ZIMBABWE 1. Inledning Den politiska, ekonomiska, humanitära och sociala situationen i Zimbabwe har

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Praktikrapport Sida, Svenska ambassaden i Belgrad

Praktikrapport Sida, Svenska ambassaden i Belgrad Praktikrapport Sida, Svenska ambassaden i Belgrad Praktikplats: Svenska ambassaden i Belgrad Praktikperioden är från 2012-09-06 till 2013-01-25 på heltid. Handledare: Torgny Svenungsson Telefon: +381 633

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer