Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)"

Transkript

1 Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området med utgångspunkt i regeringens ingångsvärden. I enlighet med detta utgår Sida från en programmering under strategiperioden med en volym om ca miljoner för hela strategiperioden. Det största utvecklingshindret är den israeliska ockupationen som har pågått i 45 år. Utvecklingssamarbetet kan inte lösa den konflikten då en lösning är beroende av politiska förhandlingar mellan parterna och politiska påtryckningar från omvärlden. Det innebär att vi inte heller kan förvänta oss några stora utvecklingsresultat. Det utvecklingssamarbetet kan bidra med är att möjliggöra för palestinierna att stanna kvar på sina områden genom att bidra till byggandet av en självständig, demokratisk och sammanhängande stat som i större utsträckning tillgodoser den palestinska befolkningens rättigheter och behov. Förslaget innehåller tre områden: demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, privata sektorn och offentliga finanser, samt hållbar samhällsbyggnad och miljö. Tabell 1. Inriktning i regeringens ingångsvärden och volym i miljoner kronor per resultatområde Resultatområde 1. Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Inriktning i regeringens ingångsvärden Ökad funktionalitet och transparens för demokratiska institutioner, korruptionsbekämpning, särskilt inom rättsoch säkerhetsområdet, inklusive MR. Volym, miljoner kronor 2. Privata sektorn och offentliga finanser 3. Hållbar samhällsbyggnad och miljö Långsiktig statsfinansiell stabilitet genom bl. a. hållbar tillväxt för ekonomin, utökad skattebas och utveckling av privata sektorn. Effektiv och utvecklad infrastruktur, särskilt inom miljö- och vattenområdet, som tryggar befolkningens behov Summa: 500 MSEK MSEK 1

2 Förslaget bidrar till att främja ett demokratiskt och hållbart statsbyggande som omfattar hela det palestinska området, d.v.s. Västbanken inklusive östra Jerusalem och Gaza. Förslaget är baserat på analys och tidigare erfarenheter. Sidas bedömning är att resultatområdena är relevanta och kompletterande. De är relevanta även utifrån fattigdomsperspektivets bredare tolkning som innefattar brist på människors möjligheter att påverka sina liv och respekt för mänskliga rättigheter i det palestinska området. Sida föreslår ökat fokus på privatsektorutveckling och miljö i förhållande till nuvarande strategi och insatsportfölj. Jämställdhet är en central utgångspunkt i förslaget där kvinnors delaktighet och aktörskap prioriteras. Barn och ungdomar föreslås vara viktiga målgrupper. Ansvarsutkrävande, deltagande och anti-korruption föreslås integreras i samtliga resultatområden. Särskild vikt läggs vid transition av delar av det humanitära stödet mot ökat utvecklingssamarbete, där Sverige har och fortsatt föreslås spela en aktiv roll. Förslaget betonar därför ökat stöd till område C i och östra Jerusalem. Sida föreslår ett fortsatt samarbete med den palestinska myndigheten. Dessutom föreslås fortsatt stöd till civila samhället och den privata sektorn, inte enbart i de geografiska områden där myndigheten inte kan verka. Programbaserade insatser och stöd via givarkonsortier föreslås kompletteras med visst direktstöd och dialog. Stöd ska samordnas med andra givare och ett konfliktperspektiv ska appliceras. Sida föreslår ett antal resultat inom varje resultatområde. Indikatorerna nedan illustrerar framsteg i relation till resultaten, men avspeglar inte helheten. Kompletterande uppföljning kommer att ske inom ramen för de specifika insatserna som även kommer att specificera resultat i förhållande till de olika geografiska områdena. Ambitionen är att ha disaggregerad statistik på kön, ålder och geografiskt område där så är möjligt. Flera av indikatorerna är hämtade från den nuvarande palestinska utvecklingsplanen. Den nya planen för planeras presenteras först under hösten Det kan därför finnas behov att revidera eller inkludera nya indikatorer. Förslaget innefattar en sammantagen hög risk, inte minst mot bakgrund av ökat fokus på område C och östra Jerusalem. Den höga politiska risken relaterar till ockupationen och innebär bl. a att den palestinska myndigheten har ett begränsat inflytande över sina områden, vilket kan påverka måluppfyllelsen per resultat negativt. Risktagande i denna kontext är dock en förutsättning för att nå resultat. Den politiska utvecklingen i det palestinska området är svår att förutse och förändringar kan ske snabbt. Utvecklingssamarbetet måste därför vara flexibelt och kunna anpassas till den rådande kontexten. Möjlighet bör därför finnas att omfördela biståndet inom eller mellan olika resultatområden. En halvtidsöversyn av kommande strategi blir av stor vikt. Det bedömningsunderlag som togs fram 2011 inför en ny strategi diskuterades med både palestinska, internationella och svenska aktörer. Inför detta förslag har konsultationer hållits med den palestinska motparten Ministry of Planning and Administrative Development (MOPAD), dels i den årliga avstämningen i december 2012, dels även i mars 2013 för en avstämning av 2

3 ingångsvärdena. Under dessa konsultationer betonade MOPAD vikten av stöd till privatsektorutveckling och miljö. 2. Resultat per resultatområde 2.1 Resultatområde 1: Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Sida bedömer att ca 400 miljoner kronor behövs under strategiperioden för att nå de föreslagna resultaten. Kapacitetsstöd till centrala demokratiska institutioner för att stärka statens legitimitet kan ske främst genom multilaterala organisationer men kan kompletteras av strategiskt direktstöd. Detta kombineras med stöd till ansvarsutkrävande för att upprätthålla och säkra efterlevnad av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt genom civila samhället. Stöd till civila samhället för leverans av centrala sociala tjänster med fokus på de geografiska områdena utanför den palestinska myndighetens räckvidd, planeras också. Den sammanvägda risknivån bedöms som hög. Tabell 2. Förslag till resultat och indikatorer för resultatområde 1. Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Resultat Indikatorer Utgångsläge Mål Svenskt bidrag 1.1 Palestinska demokratiska institutioner med fokus på rättssektorn inklusive civilpolis, främjar mänskliga rättigheter och agerar mot kränkningar av desamma Allmänhetens grad av förtroende för justitieministeriet, det högsta rättsliga rådet samt riksåklagarens kansli Antal fall av statlig rättshjälp som tillhandahållits (juridiska ombud, juridisk rådgivning och juridiska informationstjänster) Lagstiftning som skyddar kvinnor mot våld i enlighet med internationella konventioner antagen 2,8 (av 5) (2011) 3,0 (av 5) (2013) ii Bidrag till stärkt kapacitet inom centrala demokratiska institutioner med fokus på (2011) (2013) iii Otillräcklig lagstiftning Lagstiftning som skyddar kvinnor mot våld i enlighet med internationella konventioner rättssektorn. I dialogen betonas jämställdhet, kvinnors, barn och ungdomars rättigheter. Antikorruption och ökad givarsamordning betonas i genomförandet. 3

4 1.2 Enskilda organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt verkar för ökat ansvarsutkrävande från ansvariga myndigheter 1.3 Utsatta grupper inklusive offer/överlevare av könsrelaterat våld får ökad tillgång till samhällstjänster som hälso-, sjukoch psykosocial vård samt juridiskt stöd. Särskilt fokus på område C och Gaza. Kvalitativa indikatorer kommer att hämtas från Independent Commission for Human Rights, Årsrapporter från MR/IHL sekretariatet, utvärderingar Antal organisationer som bidrar till implementeringen av den nationella strategin för att bekämpa våld mot kvinnor Andel palestinier i område C i relation till den totala befolkningen på Västbanken Antal samhällen i område C som inte har tillgång till hälsotjänster samband med samband med 5,8 procent av befolkningen på Västbanken bor i område C 60 samhällen utav 271 (22 %) i område C har inte tillgång till hälsotjänster (2011) v samband med samband med 5,8 procent av befolkningen på Västbanken bor kvar i område C iv 40 samhällen utav 271 i område C har inte tillgång till hälsotjänster (2014) vi Ökat antal organisationer som har kapacitet att verka för ökat ansvarsutkrävande. Fokus på områden som jämställdhet, kvinnors deltagande, arbete mot våld mot kvinnor samt barn och ungdomar. Bidrag till att palestinierna stannar kvar i område C. Bidrag till transition från humanitärt stöd. 1.4 Yttrandefrihet stöds av lagar och ramverk samt främjas av relevanta myndigheter och civilsamhällesaktörer Nationell mediastrategi utvecklad och godkänd av relevanta myndigheter Avsaknad av nationell strategi Nationell strategi antagen Bidrag till en mer demokratisk mediemiljö och utvecklandet av en nationell mediastrategi. Barn och ungas deltagande föreslås prioriteras. 2.2 Resultatområde 2: Privata sektorn och offentliga finanser Sida bedömer att ca 500 miljoner kronor behöver allokeras för perioden för hela resultatområdet, d.v.s. inklusive det direkta finansiella stödet till palestinska myndigheten, för att nå de föreslagna resultaten. En ytterligare utvidgning av resultat 2 och 4 skulle kunna göras utan ökat personalbehov. En fortsatt användning av multilaterala program och fonder förutses. Även internationella och lokala enskilda organisationer kan övervägas. Den sammanvägda risknivån bedöms som medelhög. 4

5 Resultat Indikatorer Utgångsläge Mål Svenskt bidrag Tabell Förslag till resultat Antal företag och indikatorer som är för Fastställs resultatområde i 2. Fastställs Privata sektorn i och offentliga Branschorganisationer finanser medlemmar i en och finansiella institut branschorganisation har kunskap och verktyg och den för att stödja sina kommande och den medlemsföretag och nationella kommande kunder exportstrategin. nationella exportstrategin. 2.2 Ökat företagande med särskilt fokus på små företag och kvinnors ekonomiska aktörskap 2.3 Lokal palestinsk ekonomi stimulerad Typer av tjänster som branschorganisationer och finansiella institut erbjuder sina medlemmar Antal nystartade företag, (disaggregerat på företagarens kön och ålder) Andel av nystartade företag som finns kvar per år och ackumulerat (disaggregerat på företagarens kön och ålder) Antal arbetsdagar för temporära arbetstillfällen skapade genom programmen Antal restaurerade byggnader och offentliga miljöer som används för verksamhet som stimulerar den lokala ekonomiska utvecklingen genom programmen Antal arbetsdagar 0 (2012) Antal arbetsdagar (2014) vii 0 (2012) 31 (2014) viii. Bidrag till dialog för minskade handelshinder och restriktioner.. Fokus på kvinnors ekonomiska aktörskap. Bidrag till marginaliserade gruppers ökade försörjning och därmed ökade möjligheter att stanna kvar i sina områden. 5

6 2.4 Palestinska myndigheten levererar samhällstjänster särskilt inom hälsa och utbildning Andel kvinnor som efter förlossning erhåller postnatal häslovård Antal berättigade tjänstemän och pensionärer inom den palestinska myndigheten som får månatliga utbetalningar av löner för att säkerställa offentliga tjänster 38.4% (2010) 80 % ix Bidrag till att den palestinska myndighetens institutioner fortsatt kan fungera. Analys av möjligheter att koppla stödet närmare reformer av offentlig finansiell styrning (april 2012) x Bibehålls 2.3 Resultatområde 3: Hållbar samhällsbyggnad och miljö Sida bedömer att ca 400 miljoner kronor behöver allokeras under strategiperioden för att nå de föreslagna resultaten. Fokus kommer att vara på vattenförsörjning i Gaza. Sida föreslår också att stödet fortsätter till att utveckla den kommunala förvaltningen som syftar till förbättrad kommunal service och uppgradering av lokal infrastruktur. Även miljö kommer att vara i fokus för det kommande stödet. Stödet kommer främst att kanaliseras via multilaterala fonder. Den sammanvägda risknivån bedöms som hög. Tabell 4. Förslag till resultat och indikatorer för resultatområde 3. Hållbar samhällsbyggnad och miljö Resultat Indikatorer Utgångsläge Mål Svenskt bidrag 3.1 Ökad tillgång på rent vatten, sanitet och säkrare avfallshantering Andel renat avloppsvatten 13 % (2010) 25 % (2015) xi Ca m3 avloppsvatten renat/dag xii i Gaza Andel av befolkningen som har tillgång till sanitet, disaggregerat per geografiskt område 46 % opt (2010) 35 % Västbanken 65 % Gaza 55 % opt (2015) xiii 40 % Västbanken 80 % Gaza Ca xiv personer i Gaza har fått tillgång till sanitet Andel av total avfallsmängd som omhändertas och behandlas på ett adekvat sätt 30 % (2010) 70 % (2015) xv. 6

7 3.2 Ökad kapacitet hos relevanta institutioner och civila samhället att hantera miljö- och klimatrisker Miljöutgifter som del av offentliga sektorns utgifter xvi (eller som del av BNP). Antal organisationer som verkar för att öka miljömedvetenheten i det palestinska samhället och håller regering och myndigheter ansvariga avseende det nationella ramverket för miljö, klimat och naturresurser Planerade miljöutgifter i USD 000 xvii. Analys av möjligheten att ge stöd till opinionsbildande civilsamhällesorganisationer samt att nå barn och ungdomar. 3.3 En effektivare och mer transparent kommunal förvaltning uppgraderar infrastruktur och tillhandahåller samhällstjänster som motsvarar medborgarnas behov Antal kommuner som uppgraderats en klassificeringskategori enligt en framtagen prestationsbaserad modell för förbättrad och effektiv kommunal förvaltning Antal kommuner som uppdaterat sina strategiska utvecklings- och investeringsplaner genom en deltagande ansats för ökat medborgarinflytande Uppgraderad infrastruktur: tex rehabiliterad väg (km) samt offentliga byggnader och anläggningar reparerade (antal och kvm) 0 (2013) 40 (2014) xviii Ca 3 kommuner xix 0 (2013) 60 (2016) xx Ca 5 kommuner xxi Sida föreslår att kvinnors deltagande prioriteras. Saknas Saknas xxii Bidrag till en lånemekanism för uppgradering av kommunal infrastruktur. Sveriges andel fastställs vid programuppföljning. 7

8 3. Alternativa förslag Sida har ombetts att inkomma med alternativa förslag. Följande två alternativ utgår ifrån avgränsningar av resultatområde 2 respektive Alternativ 1 Tabell 1. Inriktning i regeringens ingångsvärden och volym i miljoner kronor per resultatområde Resultatområde Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Offentliga finanser och utfasning av privatsektorutveckling 3. Hållbar samhällsbyggnad och miljö Inriktning i regeringens ingångsvärden Ökad funktionalitet och transparens för demokratiska institutioner, korruptionsbekämpning, särskilt inom rättsoch säkerhetsområdet, inklusive MR. Långsiktig statsfinansiell stabilitet genom bl. a. hållbar tillväxt för ekonomin, utökad skattebas och utveckling av privata sektorn. Effektiv och utvecklad infrastruktur, särskilt inom miljö- och vattenområdet, som tryggar befolkningens behov Summa: Volym, miljoner kronor 500 MSEK MSEK Alternativet innebär en avgränsning av resultatområde 2 som fokuseras till ett ökat finansiellt stöd till den palestinska myndigheten. Sverige skulle på detta sätt bidra till att ytterligare stärka stabiliteten hos den palestinska myndigheten vilket är av vikt i synnerhet om den ekonomiska situationen förvärras ytterligare. Förslagsvis skulle då merparten av volymen hänföras till PEGASE xxiii. Privatsektorutveckling, som är ett tämligen nytt område i den nuvarande svenska strategin, skulle då fasas ut. Konsekvensen av detta förslag innebär dock att Sverige inte alls kommer att stödja palestinskt småföretagande som bedöms ha potentiell betydelse för försörjningsmöjligheter, inte minst för kvinnor och för att främja ekonomiska aktiviteter som ska bidra till att palestinierna kan stanna kvar i de geografiska områden som idag är mest utsatta. Detta innebär minskad långsiktighet inom resultatområdet. 8

9 3.1 Alternativ 2 Tabell 1. Inriktning i regeringens ingångsvärden och volym i miljoner kronor per resultatområde Resultatområde 1. Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Inriktning i regeringens ingångsvärden Ökad funktionalitet och transparens för demokratiska institutioner, korruptionsbekämpning, särskilt inom rättsoch säkerhetsområdet, inklusive MR. Volym, miljoner kronor 2. Privata sektorn och offentliga finanser Långsiktig statsfinansiell stabilitet genom bl. a. hållbar tillväxt för ekonomin, utökad skattebas och utveckling av privata sektorn. 500 MSEK 3. Hållbar samhällsbyggnad inom vattensektorn Effektiv och utvecklad infrastruktur, särskilt inom miljö- och vattenområdet, som tryggar befolkningens behov Summa: MSEK Alternativet innebär en avgränsning av resultatområde 3, som fokuseras till stöd inom vattensektorn. Vattensituationen i det palestinska området är mycket svår och särskilt alarmerande i Gaza. Genom förslaget skulle större volymer kunna allokeras till vatteninitiativ och avsaltningsanläggningar i Gaza. Därmed skulle den största delen av volymen i område 3 kunna allokeras till en mer begränsad del av området. Förslaget innebär att ett bredare stöd riktat mot miljöområdet skulle utgå. En sådan omprioritering torde dock kräva konsultationer med MOPAD xxiv som starkt förordat ett svenskt engagemang inom miljösektorn. En konsekvens av förslaget är att inget stöd kommer att utgå till långsiktigt arbete för att främja miljösituationen - vare sig kapacitetshöjande via stat, eller påtryckning via civila samhällets aktörer. i Område C utgör 60 % av Västbanken där Israel har full kontroll. ii UNDP Rule of Law and Access to Justice Programme in OPT Monitoring and Evaluation Plan. Uppdateras i nytt programdokument. iii UNDP Rule of Law and Access to Justice Programme in OPT Monitoring and Evaluation Plan.Uppdateras i nytt programdokument. iv UNDP Community resilience and development programme for Area C and east Jerusalem. Uppdateras i nytt programdokument. v WHO, Area C: assessment of health needs, 2011 vi UNDP Community resilience and development programme for Area C and east Jerusalem. Uppdateras i nytt programdokument. vii UNESCO. Local Development through the Rehabilitation and Revitalization onf the Historic Built Environment in Palestine project document Uppdateras i nytt program. viii ibid 9

10 ix Detta är det mål den palestinska myndigheten satt i den nationella strategin för att nå millenniemålen Sida bedömer dock målet 80 % som orealistiskt, och snarare att utgångsläget bibehålls som rimligt. x Varav 47 % inom utbildningssektorn, 15 % inom hälsosektorn, 26 % andra offentliganställda och 12 % pensionärer. Från PEGASE programdokument (EU-mekanism genom vilken finansiellt stöd till den palestinska myndighetens budget kanaliseras). xi The National Strategy to Achieve the MDGs by 2015 xii WB North Gaza Emergency Sewage Treatment Project under the Multi-Donor Trust Fund. Northern Gaza Emergency Sewage Treatmen (NGEST) ska kunna rena m3/dag. Sveriges bidrag utgör knappt 9 % av den totala kostnaden för uppförandet av anläggningen. xiii The National Strategy to Achieve the MDGs by 2015 xiv WB North Gaza Emergency Sewage Treatment Project under the Multi-Donor Trust Fund. I och med uppförandet av NGEST beräknas att ca personer i Gaza ska få tillgång till sanitet. Sveriges bidrag utgör knappt 9 % av den totala kostnaden för uppförandet av anläggningen. xv The National Strategy to Achieve the MDGs by 2015 xvi Kan jämföras med Världsbankens rekommendationer för utgifter på miljöområdet för utvecklingsländer mellan 1,4 % och 2,5 % av BNP. Miljöutgifterna inkluderar exempelvis institutionell reform avseende det legala ramverket och tillsynsfunktionen; nationell miljöplanering; tillämpning, uppföljning och utvärdering av miljömål; rehabilitering av miljö; samt informationsverksamhet riktad till allmänheten. xvii Miljö och naturresurser: (0,92 % total budget 2011), (1,0 % av total budget 2012), (0,92 % av total budget 2013). PNDP , Expenditure Plan xviii Världsbankens resultatmatris för stöd till Municipal Development Loan Fund (MDLF). Uppdateras i nytt programdokument. xix Sveriges bidrag till den totala kostnaden för programmet är knappt 8 %. xx Världsbankens resultatmatris för stöd till Municipal Development Loan Fund (MDLF). Uppdateras i nytt programdokument. xxi Sveriges bidrag till den totala kostnaden för programmet är knappt 8 %. xxii Som lånefinansieringsmekanismen är konstruerad finns inga mål uppsatta (ej möjligt) för vilka kvantiteter av uppgraderad infrastruktur och samhällstjänster som ska levereras. xxiii EU-mekanism genom vilken finansiellt stöd till den palestinska myndighetens budget kanaliseras xxiv Ministry of Planning and Development 10

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Palestina 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.054

Läs mer

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 2013-05-14 Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 Regeringen har formulerat följande ingångsvärden för det svenska utvecklingssamarbetet:

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Zambia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.014

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012

Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012 Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING Sveriges utvecklingssamarbete med Västbanken Gaza följer den gällande, förlängda, samarbetsstrategin. De sammanlagda

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012 Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe januari 2011 december 2012 STRATEGI FÖR BISTÅNDSINSATSER I ZIMBABWE 1. Inledning Den politiska, ekonomiska, humanitära och sociala situationen i Zimbabwe har

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.030

Läs mer

Syrienkrisen. Sveriges regionala strategi för

Syrienkrisen. Sveriges regionala strategi för Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.050 Regeringsbeslut för

Läs mer

Ryssland. Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i

Ryssland. Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Moçambique. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Moçambique. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.019 Regeringsbeslut

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med Tanzania 2013-2019

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med Tanzania 2013-2019 7 ~ ' Q Sida Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med Tanzania 2013-2019 Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett förslag med utgångspunkt i regeringens ingångsvärden. Utgångspunkter för programmering

Läs mer

Tanzania. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Tanzania. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Tanzania 2013 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.015

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Indonesien. april 2009 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Indonesien. april 2009 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Indonesien april 2009 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet PM 2009-06-25 Bilaga t UF2009/444625/ASO Asien- och Oceanienenheten Strategi

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb: Artikelnr: UD

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb:  Artikelnr: UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Webb: www.ud.se Artikelnr: UD 16.051 Regeringsbeslut för Bolivia togs 2016-10-06. Strategi för Sveriges

Läs mer

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012 Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med Makedonien januari 2010 december 2012 Bilaga till regeringsbeslut 2010-08-12( UF2010/47609/EC ) Utfasningsstrategi för det svenska stödet till Makedonien

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd)

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Ärendenummer: 14/000769 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2016-2020 1. Inriktning Svenskt utvecklingssamarbete med Kenya inom ramen för denna strategi ska bidra till en förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen ÖP beredningen 2017 2017-06-27, Östra Göinge Sida 1 av 6 Minnesanteckningar Minnesanteckningar från ÖP Beredningen 2017-06-21 1. Förutsättningar för kommande arbete Kommunfullmäktiges planeringsberedning

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Östtimor. januari 2009 december 2011. Östtimor framsida sv.indd 1 2009-05-04 15:06:54

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Östtimor. januari 2009 december 2011. Östtimor framsida sv.indd 1 2009-05-04 15:06:54 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Östtimor januari 2009 december 2011 Östtimor framsida sv.indd 1 2009-05-04 15:06:54 Bilaga till UF/2009/7740/ASO Strategi för utvecklingssamarbetet med

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb: Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb:  Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.regeringen.se Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.032 Regeringsbeslut för Mali togs 2016-06-16. Strategi

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Prioritetsområde I: KVINNORS OCH FLICKORS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER HAR FÖRBÄTTRATS Projektet/programmet

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Västbanken och Gaza. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Västbanken och Gaza. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Västbanken och Gaza juli 2008 december 2011 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Mellanöstern- och Nordafrikaenheten Strategi för det svenska stödet till

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:2 2014-02-13 UF2014/9982/UD/MU Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för miljö- och klimatmässigt

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Strategi för Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i. Ryssland. januari 2010 december 2013

Strategi för Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i. Ryssland. januari 2010 december 2013 Strategi för Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland januari 2010 december 2013 Bilaga till regeringsbeslut UF2010/37579/EC 2010-09-23 Strategi för stöd till demokrati och mänskliga

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER. Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt Lissabonfördraget och löper enligt sifferföljd

JÄMFÖRELSETABELLER. Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt Lissabonfördraget och löper enligt sifferföljd JÄMFÖRELSETABELLER I detta dokument finns två jämförelsetabeller till unionen och unionens. Kolumn 1: Kolumn : Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt och löper enligt sifferföljd Numreringen

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020.

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020. Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-14 UD2014/51157/UD/MU Utrikesdepartementet Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020 1. Förväntade resultat

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011 Bilaga till regeringsbeslut UF2009/27888/UP Promemoria 2009-04-23 Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011 Sammanfattning Denna strategi styr Sidas genomförande

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

(MSEK) Demokratisk samhällsstyrning 30 6 19 Fred och säkerhet 0 7 Totalt 30 1] 6 26

(MSEK) Demokratisk samhällsstyrning 30 6 19 Fred och säkerhet 0 7 Totalt 30 1] 6 26 PROMEMORIA 1(10) 15 november, 2010 Strategirapport för Burundi 2010 1. INLEDNING Utvecklingssamarbetet styrs av samarbetsstrategin för Burundi 2009-2012. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Strategirapport för Palestina 2015

Strategirapport för Palestina 2015 Strategirapport för Palestina 2016-04-05 Ärendenummer: 16/000565 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Översikt: och insatsportföljens genomförande per resultat Resultatområde

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016 2018 Protokoll II:5 vid regeringssammanträde 2016-01-21 UD2016/01034/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Sveriges samarbete

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

PROMEMORIA 1(20) SAMMANFATTNING

PROMEMORIA 1(20) SAMMANFATTNING PROMEMORIA 1(20) SAMMANFATTNING Arbetet med att implementera samarbetsstrategin visar varierande resultat. Vad gäller det övergripande målet att främja fredsbyggande och fredsprocessen kan konstateras

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Plan Sverige Utrikesdepartementet Remissvar Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Sammanfattning Plan Sverige välkomnar att regeringen, genom den Biståndspolitiska plattformen,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:2 2014-05-15 UF2014/32091/UD/MU Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81 EU:s stödprogram för rymdövervakning Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM (2013) 107 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut

Läs mer

Etiopien. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Etiopien. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.regeringen.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2016 Artikelnr: UD 16.016 Regeringsbeslut

Läs mer

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre!

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre! Svensk unescostrategi 2008 2013 Förord Genom den svenska Unescostrategin finns ett verktyg för en tydlig och samordnad politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Unesco har en nyckelroll i arbetet

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden Bilaga till regeringsbeslut 2014-07-17 nr 2 L2014/1042/EUI Landsbygdsdepartementet Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 2014 2017 1. Förväntade resultat

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bosnien och Hercegovina januari 2011 december 2014 Bilaga till regeringsbeslut UF2010/27582/EC BOSNIEN-HERCEGOVINA samarbetsstrategi 2011-2014 Sammanfattning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer