CMC MARKETS UK PLC. CMC CFD Affärsvillkor. Personer ej hemmahörande i USA. September Registrerade i England. Org. nr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CMC MARKETS UK PLC. CMC CFD Affärsvillkor. Personer ej hemmahörande i USA. September 2013. Registrerade i England. Org. nr."

Transkript

1 CMC MARKETS UK PLC CMC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA September 2013 Registrerade i England. Org. nr Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer v2 1

2 CMC Markets UK Plc CFD Affärsvillkor (September 2013) INNEHÅLL 1. INTRODUKTION Vårt avtal med dig REGULATORISKA FRÅGOR Vår rättsliga status Klientkategorisering Handel utan rådgivning Klagomål och tvister Kompensation Orderutförande, intressekonflikter, riskvarningar och Priskällor Avtalets varaktighet och din ångerrätt KONTON Proceduren för öppnande av Konto Befullmäktigade Personer Gemensamma Konton Säkerhet och Konto-autentisering HANDEL VÅR PLATTFORM Order och Affärer Tillgång till vår Plattform Information angående din handelsaktivitet Felaktigheter FINANSIERINGSFRÅGOR Vinst och Förlust och Innehavskostnader Dina pengar Betalningar och uttag Valuta Vår rätt att göra avdrag från ditt Konto Vår Kvittningsrätt mellan ditt Konto och dina skyldigheter Avräkning av betalningsåtaganden mellan dig och oss Skatter Courtage och andra avgifter KOMMUNIKATION Kommunikation mellan dig och oss Tidpunkt för kommunikation ANSVAR OCH GARANTIER Dina skyldigheter om du bryter mot Avtalet

3 7.2 Vårt ansvar gentemot dig och begränsningar av ansvaret Förklaringar och garantier från dig VÅRA RÄTTIGHETER UNDER VISSA OMSTÄNDIGHETER Angiven Händelse Omständigheter Utanför Vår Kontroll Angiven Åtgärd ÄNDRINGAR OCH AVSLUTANDE Ändringar av Avtalet i allmänhet Ändringar av Procentuellt Säkerhetskrav och Oberoende Säkerhetskrav Ändringar av Priser, Rörliga Kurser och andra Attribut Borttagande av CMC-Produkter Likvidering av ditt Konto och avslutande av Avtalet ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Marknadsföring, sekretess och registerföring Immateriella Rättigheter och Otillåten Användning av vår Plattform Uppdragsavtal Bestämmelser som blir olagliga, ogiltiga eller inte kan tillämpas Överföring och delegering av rättigheter och skyldigheter Rättigheter och rättsmedel Fördröjning eller passivitet vid utövandet av rättigheter enligt Avtalet Tredje parts rättigheter Tillämplig Lag och Jurisdiktion Betydelsen av vissa ord i detta Avtal Bestående villkor i Avtalet Bilaga 1 CFD produkttermer CMC-Produkter Priser Valutaväxlingar Order Affärer Säkerhetskrav Likvidering av Affärer Riskhantering Vinst eller Förlust Innehavskostnader Företagshändelser, Justeringshändelse och Insolvens Bilaga 2 Definitioner

4 CMC Markets UK Plc CFD Affärsvillkor (September 2013) CFD är ett s.k contract for difference. Att investera i CFDer eller andra finansiella derivata d produkter innebär en stor risk för din investering. Värdet av dessa kontrakt kan ändras till din nackdel väldigt fort. Det är möjligt att förlora mer än din ursprungliga investering och du kan behöva göra ytterligare inbetalningar. Dessa produkter är eventuellt inte lämpliga för alla a typer av investerare. Därför bör du försäkra dig om att du förstår riskerna och om nödvändigt söka oberoende rådgivning. 1. INTRODUKTION TION Detta avsnitt förklarar hur detta dokument bara är en del av det avtal som rör ditt Konto. 1.1 Vårt avtal med dig Detta dokument (hänvisat till som Affärsvillkor ) är en del av ett mer omfattande avtal mellan dig (även hänvisad till som vår klient, din/ditt din/ditt eller dig dig )och CMC Markets UK Plc (även hänvisade till som CMC Markets, vi vi, oss oss eller vår vår ) gällande dina CFD-affärer som görs via vår Plattform. I dessa Affärsvillkor har ord och uttryck som börjar med en versal betydelsen som nämns i aktuell punkt eller avsnitt där ordet förekommer eller så som beskrivet i Bilaga 2 till dessa Affärsvillkor. Betydelsen av vissa andra ord och uttryck framgår i punkt i dessa Affärsvillkor. Vårt avtal med dig består av flera dokument och viss basinformation (se punkt 1.1.3(b) i dessa Affärsvillkor)som kan nås via vår Webbplats eller vår Plattform och innehåller särskilt: (a) (b) (c) (d) dessa Affärsvillkor (inklusive Bilagorna); Attributen, Rörliga kurser, Innehavskurserna, och priserna för varje CMC-Produkt (som kan hittas i Produktlistan); ansökningen som du lämnar in för att öppna ett Konto; och särskilda allmänna villkor och bestämmelser avseende vår Webbplats och som kommer att visas på vår Webbplats. som alla tillsammans häri refereras till så som Avtalet Avtalet Det finns fler dokument tillgängliga för dig på Hemsidan och genom vår Plattform som innehåller mer information om oss och våra CFDer men som inte utgör en del av Avtalet. Dessa inkluderar: (a) (b) vår Sammanfatta Sammanfattande Policy P för Orderutförande O av CFDer som innehåller viss information över hur vår Plattform anger priser och erbjudanden på Order och Affärer; vår Sammanfattad Policy om Intressekonflikter som förklarar hur vi hanterar intressekonflikter på ett sätt som är rättvist gentemot våra klienter; 4

5 (c) (d) (e) (f) vår Integritet Integritet- och Säkerhetspolicy som förklarar hur vi hanterar de personuppgifter som du lämnar till oss; instruktioner, vägledning och arbetsexempel som publicerats eller tillhandahållits av oss avseende hur man ingår och likviderar Affärer på vår Webbplats och vår Plattform; vår Riskvarning för CFDer som sammanställer de viktigaste riskerna vid investering i CFDer; och vårt Klagomålsförfarande som förklarar hur du kan klaga på den service du erhåller och hur ditt klagomål kommer att hanteras Till vinning och skydd för dig själv bör du avsätta tillräckligt med tid till att läsa detta Avtal samt den information som finns tillgänglig på vår Webbplats och genom vår Plattform innan du ansöker om att öppna ett Konto och lägger en Order eller Affär hos oss. Du bör även kontakta oss för ytterligare information eller be om råd hos en oberoende professionell rådgivare om det är någonting som du inte förstår. Det är vår avsikt att: (a) Avtalet ska innehålla alla de villkor och bestämmelser som reglerar vårt förhållande och dina CFD-affärer som görs via vår Plattform; (b) Avtalet ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga, utfästelser, överenskommelser och/eller avtal mellan dig och oss som hänför sig till dina CFD-affärer som görs via vår Plattform; och (c) Handlingar, underlåtelser eller upplysningar (muntlig eller annan) av dig eller oss (inklusive våra anställda som du är i kontakt med och/eller vår klienthanteringsgrupp) inte ska ändra eller ha företräde framför detta Avtal. 2. REGULATORISKA FRÅGOR Detta avsnitt innehåller information som vi är skyldiga att meddela och förklara för dig. 2.1 Vår rättsliga status CMC Markets UK Plc har ett registrerat kontor på 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, United Kingdom och är auktoriserad av och under tillsyn av Financial Conduct Authority (hänvisade till som FCA CA ). FCA:s adress är 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom (www.fca.org.uk). CMC Markets UK Plc:s referensnummer hos FCA är CMC Markets UK Plc har en svensk filial med kontor på Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Box 190, Stockholm, Sweden, org. nr Filialen står i vissa avseenden under tillsyn av Finansinspektionen. 5

6 2.2 Klientkategori kategorisering sering Vi kommer att betrakta dig som en icke-professionell klient under Tillämplig Lag om vi inte skriftligen har informerat dig om något annat. Du har rätt att begära en ändring av klientkategori (t.ex. till professionell klient). Om vi har kategoriserat dig som en professionell klient (oavsett om det skett på din begäran eller inte) bör du vara medveten om att du inte har rätt till vissa skyddsbestämmelser som enligt Tillämplig Lag som gäller för icke-professionella klienter, inklusive vissa av FCA:s bestämmelser om klientmedel (se punkt i dessa Affärsvillkor). 2.3 Handel utan rådgivning Alla Affärer genomförs via vår Plattform utan mellanhänder och rådgivning. Detta innebär att varken du eller vi kan agera som agent, ombud, trustee, eller representant för en annan person avseende en Affär, om inte annat skriftligen avtalats (se punkt och i dessa Affärsvillkor). Undantaget en Befullmäktigad Person som tillsatts i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor, kommer du inte tillåta någon annan person att handla med oss för din räkning. Vi tillhandahåller varken investeringsmässig, finansiell, rättslig, skattemässig, regulatorisk eller motsvarande rådgivning. Information och andra funktioner som lämnas till dig på vår Webbplats, genom vår Plattform, via e-post, per telefon, vid utbildningstillfällen eller annars, är generell och ska inte ses som ett råd anpassat för dig eller som ett råd som har baserats på dina personliga omständigheter. Sådan information och andra funktioner som är tillgängliga på vår Plattform tillhandahålls till dig enbart som ett stöd till dig när du efter eget omdöme ska utöva handel hos oss och vi är inte ansvariga för några investeringsbeslut som du fattar. Du kan tänkas vilja erhålla oberoende och professionella råd från en lämplig kvalificerad rådgivare avseende investeringsmässiga, finansiella, rättsliga, regulatoriska, skattemässiga eller liknande frågeställningar innan du handlar hos oss. 2.4 Klagomål och tvister Vi har ett Klagomålsförfarande som vi publicerar på Hemsidan. Om du vill lämna ett klagomål eller väcka talan ska du kontakta oss så snart det är praktiskt möjligt. Om du vill klaga på eller bestrida villkoren på vilka du ingick eller likviderade en Affär eller sättet på vilket vår Plattform hanterade en specifik Order eller Affär ska du meddela oss detta snarast möjligt för att möjliggöra en snabb hantering av klagomålet eller lösande av tvisten från vår sida. Du bör föra egna anteckningar över datum och tidpunkt för respektive Order och Affär då det kan hjälpa oss att utreda klagomål och konflikter. Vi kommer att utreda varje klagomål eller konflikt och meddela dig resultatet av vår utredning. Vi har för avsikt att besvara klagomål skyndsamt men om vi bedömer att det kommer att ta längre tid än fjorton (14) dagar kommer vi att meddela dig om hur handläggningen av ärendet fortskrider. I tillägg till vårt Klagomålsförfarande arbetar vi efter interna hanteringsrutiner avseende klagomål för att kunna hantera klagomål och konflikter på ett lämpligt och 6

7 effektivt sätt. Du kan när som helst kontakta oss för vidare information om våra interna hanteringsrutiner för klagomål Om du är missnöjd med vår hantering av och/eller beslut rörande ditt klagomål eller bestridande kan du (om du är kategoriserad som en icke-professionell klient) vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm för att se om de kan pröva ärendet eller välja att hänskjuta ärendet till Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR (www.fos.org.uk). I enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor kommer vi att besvara all kommunikation samt alla klagomål, anspråk, eller bestridande på engelska eller svenska. Översättningar tillhandahålls endast som en förmån och i den mån en engelsk version och en svensk översättning inte stämmer överens gäller den engelska versionen framför den svenska översättningen. 2.5 Kompensation Om vi inte kan leva upp till våra åtaganden i detta Avtal, beroende på din status och de aktuella omständigheterna avseende ditt klagomål, kan du ha rätt till ersättning från Financial Services Compensation Scheme. Om du är berättigad att framställa ditt anspråk till Financial Services Compensation Scheme, kan du vid ett framgångsrikt anspråk få full kompensation upp till maxbeloppet om Mer information om tillgängliga kompensationsmöjligheter finns hos Financial Services Compensation Scheme, 7 th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London E1 8BN (www.fscs.org.uk). 2.6 Orderutförande, intressekonflikter,, riskvarningar och Priskällor Vi eller våra Anknutna företag, kan ha intressen eller affärsrelationer som går emot dina intressen eller våra skyldigheter gentemot dig. Vi har skapat och implementerat en policy om intressekonflikter (som kan komma att revideras och uppdateras från tid till annan) enligt Tillämplig Lag, som anger hur vi måste sträva efter att identifiera och hantera alla väsentliga intressekonflikter. Detta sammanfattas i vår Sammanfattad Policy om Intressekonflikter. Vår Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer, Sammanfattad Policy om Intressekonflikter samt vår Riskvarning för CFDer finns tillgängliga (och kan laddas ner från) vår Webbplats och vi kommer att meddela dig (se punkt i dessa Affärsvillkor) vid väsentliga ändringar i dessa dokument. Vi ingår alla Affärer med dig utan mellanhänder och utan rådgivning och använder priser som sätts av oss genom vår Plattform. Våra Priser är inte identiska med Priser för liknande finansiella instrument eller deras underliggande tillgångar som anges på en börs eller en reglerad marknad, och vi och/eller våra Anknutna företag får göra vinst på dessa Affärer. Du godkänner att varken vi eller våra Anknutna företag är skyldiga att redovisa sådana vinster för dig. Genom att ingå Affärer via vår Plattform lämnar du ditt samtycke till att dina Order utförs i enlighet med vår Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer. 7

8 2.7 Avtalets varaktighet och din ångerrätt ätt Avtalet blir rättsligt bindande mellan dig och oss den dag då vi skriftligen bekräftar att vi har godkänt din ansökan om att öppna ett Konto. Med förbehåll för punkt i dessa Affärsvillkor, kan du räknat från ovannämnd tidpunkt ångra ditt avtal inom fjorton (14) kalenderdagar under förutsättning att du meddelar oss om detta skriftligen. Efter mottagandet av ett giltigt meddelande om utnyttjande av din ångerrätt kommer vi att återbetala eventuella pengar som du har överfört till oss. Värdet av de Affärer som ingås via vår Plattform kommer att variera med förändringar på de finansiella marknaderna. Sådana förändringar på de finansiella marknaderna ligger utanför vår kontroll och kommer att påverka Priserna på aktuella CMC- Produkter. Om du har ingått Affärer under den initiala fjorton (14) dagars perioden för ångerrätt och dessa Affärer har påverkats av förändringar på de finansiella marknaderna har du inte rätt att säga upp ditt Avtal. Du kan dock fortfarande likvidera dina Affärer och ditt Konto i enlighet med detta Avtal. Om du inte utövar din ångerrätt enligt punkt i dessa Affärsvillkor kommer Avtalet att gälla till dess att antingen du eller vi avslutar Avtalet genom ett skriftligt meddelande i enlighet med punkt 9.5 i dessa Affärsvillkor eller till dess att vi avslutar Avtalet. 3. KONTON Detta avsnitt förklarar hur ett Konto öppnas och fungerar. 3.1 Proceduren för öppnande av Konto När vi mottar en ansökan från dig har vi rätt att använda din information till att genomföra ytterligare efterforskningar om dig, efterforskningar som vi efter eget omdöme beslutar är nödvändiga eller lämpliga med hänsyn till omständigheterna, (inklusive men inte begränsat till bekräftelse av din identitet, sanktionskontroll och inhämtande av referenser från din bank eller arbetsgivare om tillämpligt). Om våra efterforskningar inkluderar sökningar hos kreditupplysningsföretag, kan de komma att synas på din kredithistorik. En koppling mellan dig och någon som du har ett Gemensamt Konto med kan komma att registreras hos kreditupplysningsföretag, och därigenom skapa en finansiell association som kan komma att visa sig i din kredithistorik. Om våra efterforskningar inkluderar sökningar hos kreditupplysningsföretag, kan de komma att synas på din kredithistorik. Vi kan även utföra ytterligare kontroller som vi efter eget omdöme beslutar är nödvändiga eller lämpliga med hänsyn till omständigheterna, för att förebygga bedrägerier och penningtvätt eller om ditt Konto blir inaktivt. Du måste samarbeta med oss och genast förse oss med den information vi begär. Vi förbehåller oss rätten att löpande granska informationen du har tillhandahållit och att göra periodiska sökningar och lämna information till kreditupplysningsföretag (om tillämpligt) när vi har en välgrundad anledning därtill. Vi förlitar oss på att den information du lämnat till oss i din ansökan om att öppna ett Konto är korrekt om du inte skriftligen meddelar oss något annat (se punkt i 8

9 dessa Affärsvillkor). Du måste skriftligen meddela oss så snart som möjligt då de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss i din ansökan eller som du lämnat till oss därefter ändras Vi får använda all information som vi har avseende dig (inräknat information som vi tidigare mottagit från dig eller skickat till dig) för att göra en bedömning av om du har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna förstå riskerna med att använda vår Plattform, göra affärer i CFDer och/eller inneha ett Konto hos oss utan mellanhänder och utan rådgivning. Om vi godkänner din ansökan och öppnar ett Konto till dig kommer vi att bekräfta detta skriftligen (se punkt i dessa Affärsvillkor) och lämna information till dig om hur du får tillgång till ditt Konto via vår Plattform. Om du försökt att skicka pengar till oss innan vi har bekräftat att ditt Konto har öppnats kommer din betalning att nekas. 3.2 Befullmäktigade Personer Om du är en juridisk person, oregistrerad förening, trust eller handelsbolag, eller en privatperson som vill utse ett ombud, måste du skriftligen meddela oss om varje person som har behörighet att handla för din räkning (en Befullmäktigad Person ) i förhållande till detta Avtal och till ditt Konto. Du och/eller den Befullmäktigade Personen kommer att behöva fylla i sådan ytterligare dokumentation som vi skäligen kan kräva och vi kan komma att kräva bevis som styrker att den Befullmäktigade Personen har behörighet och är lämplig att handla för din räkning. Vi kan komma att vägra att acceptera tillsättandet av en Befullmäktigad Person om vi vet eller har skälig anledning att misstänkta att sådant tillsättande skulle resultera i en överträdelse av detta Avtal och/eller Tillämplig Lag. Du måste omedelbart skriftligen meddela oss om ändringar av tillsättandet och/eller behörigheten för Befullmäktigade Personer. Vi ska ha rätt att handla i enlighet med muntliga, elektroniska eller skriftliga instruktioner från alla Befullmäktigade Personer eller personer som skäligen framträder som eller som utger sig för att vara en Befullmäktigad Person, oavsett om personen inte är behörig. Särskilt ska vi ha rätt att handla i enlighet med instruktioner eller orders som skickats genom användandet av dina Kontoinloggningsuppgifter om du inte har meddelat oss i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor att du vet eller misstänker att en obehörig person har eller kan ha tillgång till ditt Konto. Alla handlingar avseende detta Avtal som vidtas av en Befullmäktigad Person som tillsats av dig i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor eller annan person som skäligen framträder som eller som utgör sig för att vara en Befullmäktigad Person ska anses vara handlingar som vidtagits av dig. All information som lämnas till oss av en Befullmäktigad Person som tillsatts av dig i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor eller någon annan person som skäligen framträder som eller som utger sig för att vara en Befullmäktigad Person ska anses ha lämnats av dig. 9

10 3.3 Gemensamma Konton (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Om du öppnar ett Gemensamt Konto: hänvisningar till dig, vår klient, din/ditt eller dig är hänvisningar till någon eller alla personer som i vilkas namn det Gemensamma Kontot hålls; vi kan komma att handla i enlighet med instruktioner som vi mottar från en person som är, som skäligen framträder som eller som utger sig för att vara namngiven för det Gemensamma Kontot; vi kan komma att lämna ut information (inklusive, för undvikande av tvivel, personuppgifter) som lämnats av en Innehavare av Gemensamt Konto till någon eller alla personer i vilkas namn det Gemensamma Kontot hålls; vi kan komma att meddela eller kommunicera med någon eller alla personer i vilkas namn det Gemensamma Kontot hålls och alla meddelanden eller kommunikationer till någon av dessa personer ska anses ha gjorts till alla Innehavare av det Gemensamma Kontot; varje Innehavare av Gemensamt Konto ska gemensamt och ensam vara ansvarig för finansiella skyldigheter (inklusive förluster, avgifter eller debiteringar) som uppstår på deras Gemensamma Konto. Detta betyder att penningsumma som man är skyldig oss i enlighet med detta Avtal ska vara fullt betalbar av vilken person som helst i vilkas namn det Gemensamma Kontot hålls; då en Innehavare av Gemensamt Konto avlider kommer detta att utgöra en Angiven Händelse i enlighet med punkt 8.1.1(c) i dessa Affärsvillkor och det Gemensamma Kontot kommer att likvideras och saldot kommer att jämt fördelas ut till de överlevande och den avlidnes dödsbo; och våra rättigheter enligt detta Avtal, inklusive men inte begränsat till vår rätt att vidta en Angiven Åtgärd i enlighet med punkt 8.3 i dessa Affärsvillkor, ska tillämpas i förhållande till alla Innehavare av Gemensamt Konto och vid inträffandet av en Angiven Händelse avseende en Innehavare av Gemensamt Konto kommer sådan händelse att ge oss rätt att utöva de rättigheter vi kan ha enligt Avtalet. Efter det att ett Gemensamt Konto har öppnats kan du inte lägga till eller ta bort personer i vilkas namn det Gemensamma Kontot hålls. Om du önskar ändra Innehavarna av de Gemensamma Kontot måste du likvidera det Gemensamma Kontot och öppna ett nytt Gemensamt Konto. 3.4 Säkerhet och Konto-autentisering autentisering Du är ansvarig för att välja ditt eget lösenord i enlighet med de instruktioner vi kommer att lämna till dig (som tillsammans med ditt användarnamn utgör dina Kontoinloggningsuppgifter Kontoinloggningsuppgifter ). Vi kan komma att behöva ändra eller återställa dina Kontoinloggningsuppgifter för att skydda dig och oss mot bedrägerier. Vi kommer att meddela dig om så sker. Du måste genast meddela oss om du vet eller misstänker att någon (undantaget en Befullmäktigad Person) har fått reda på (eller sannolikt kommer att få reda på) dina 10

11 Kontoinloggningsuppgifter och/eller har (eller sannolikt har) tillgång till ditt Konto utan vårt godkännande Det är ditt ansvar att förvara all information som du har gällande Kontot, inklusive dina Kontoinloggningsuppgifter samt e-postmeddelande och brev som vi har skickat till dig, på ett säkert ställe. Vi förlitar oss på att denna information förvaras säkert för att skydda dig och oss mot bedrägerier, eftersom vi, med förbehåll för meddelanden från dig i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor, kommer att behandla de personer som har tillgång till ditt Konto, genom att använda dina Kontoinloggningsuppgifter, som om det vore du eller en Befullmäktigad Person. Om du inte har några Affärer på ditt Konto under en sammanhängande period på ett (1) år förbehåller vi oss rätten att utföra kompletterande kontroller avseende dig innan vi tillåter dig tillgång till ditt Konto eller ingå en Affär. 4. HANDEL VÅR PLATTFORM Detta avsnitt samt Bilaga 1 till dessa Affärsvillkor förklarar grunderna för hur du ingår och likviderar Affärer på vår Plattform. 4.1 Order och Affärer Bilaga 1 till dessa Affärsvillkor anger vissa grundläggande termer och villkor för hur man lägger en Order för att ingå en Affärer och hur Affärer kan likvideras på vår Plattform. Du bör läsa denna information noga tillsammans med vår Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer samt aktuell information om tillgängliga Attribut, som finns i Produktlistan, innan du lägger en Order. Utöver våra rättigheter att ändra, likvidera och/eller avvisa dina Order och/eller Avvaktande Order enligt avsnitten i Bilaga 1 i dessa Affärsvillkor, kan vi efter eget omdöme vägra att acceptera instruktioner av någon anledning inklusive (men inte begränsat till) om vi tror att sådana instruktioner bryter mot (eller om genomförandet av sådana instruktioner skulle resultera i ett brott mot): (a) (b) (c) Tillämplig Lag; de förklaringar och/eller garantier som anges i punkt i dessa Affärsvillkor; och/eller någon av de begränsningar som anges i punkt i dessa Affärsvillkor Oavsett vår rätt i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor att förlita oss på och handla i enlighet med kommunikationer och/eller instruktioner från en Befullmäktigad Person som tillsatts av dig i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor kommer vi inte att ha någon skyldighet att öppna eller likvidera en Affär eller acceptera en Order eller annan kommunikation eller instruktion från en sådan Befullmäktigad Person om vi skäligen tror att den Befullmäktigade Personen överskrider sin behörighet. Inget i denna punkt eller i punkt i dessa Affärsvillkor kommer att tolkas som att vi har en skyldighet att fråga om en Befullmäktigad Persons behörighet när en sådan person skäligen framträder som eller som utger sig att vara din representant. 11

12 4.2 Tillgång till vår Plattform lattform Vi kommer att göra vårt bästa för att vår Plattform ska vara tillgänglig vid din begäran därom men vi kan inte lova att vår Plattform kommer att vara tillgänglig utan avbrott. Detta beror på: (a) (b) (c) fel kan uppstå avseende tekniken, internet kan drabbas av fel eller händelser som kan påverka din tillgång och våra, dina eller tredje parts system som vi förlitar oss på kan sluta fungera som de ska (se punkt 8.2 i dessa Affärsvillkor för mer information om Omständigheter Utanför Vår Kontroll); vi kan behöva begränsa tillgängligheten till vår Plattform på grund av underhållsarbete, reparationer, uppgraderingar och andra utvecklingsrelaterade syften. Vi kommer normalt att utföra dessa arbeten utanför Handelstider. Om vi behöver begränsa tillgängligheten till vår Plattform under Handelstider kommer vi, om praktiskt möjligt, att lämna information till dig innan en sådan begränsning av vår Plattform sker och om nödvändigt föreslå alternativa sätt för dig att få tillgång till ditt Konto; och vi kan komma att behöva suspendera tillgången till vår klienthanteringsgrupp, till exempel på grund av underhåll, reparationer eller uppgraderingar av våra kontor och/eller system som används av vår klienthanteringsgrupp. Vanligtvis kommer vi att försöka att göra detta utanför Handelstider. Om vi behöver suspendera tillgången till vår klienthanteringsgrupp under Handelstider kommer vi att meddela dig om detta på förhand då det är skäligen möjligt Du är ansvarig för att se till att du har tillgång till vår Plattform när du så behöver det och när den är tillgänglig. Detta ansvar inkluderar att ha tillgång till en enhet genom vilken du kan koppla upp dig gentemot vår Plattform och att underhålla enheten så att den fungerar ordentligt. Om du inte kan nå vår Plattform själv kan du kontakta vår klienthanteringsgrupp via telefon och be oss att koppla upp oss mot vår Plattform för din räkning. Eftersom våra tjänster främst erbjuds online är det sannolikt att denna metod är en betydligt långsammare metod för att lägga en Order eller ge oss andra instruktioner än om du själv går in på vår Plattform och du bör inte förlita dig på vår klienthanteringsgrupps tillgänglighet. Vi kan inte garantera att vår klienthanteringsgrupp är tillgänglig för att hjälpa dig med att lägga Order och/eller ingå och likvidera Affärer (t.ex. eftersom (i) all vår klienthanteringspersonal kan vara upptagna med att hjälpa andra klienter,(ii) all klienthanteringspersonal som talar ditt språk kan vara upptagna med att hjälpa andra, (iii) det är problem med telefonsystemet eller (iv) för att du ringer utanför klienthanteringsgruppens öppettider). Om vår Plattform, Hemsida, e-postmeddelanden eller annat innehåll som genereras av oss innehåller länkar till andra hemsidor och källor som tillhandahålls av en tredje part, tillhandahålls dessa länkar enbart för din information. Vi har normalt ingen kontroll över innehållet, kvalitén, eller säkerheten på dessa hemsidor eller källor och med förbehåll för punkt i dessa Affärsvillkor tar vi inget ansvar för dem eller eventuell förlust eller skada som kan uppstå på grund av din användning av dem. 12

13 4.3 Information angående din handelsaktivitet aktivitet När du går in på ditt Konto via vår Plattform kan du få: (a) (b) (c) (d) information avseende eventuella Order på ditt Konto som har mottagits av vår Plattform inklusive Avvaktande Order; information avseende varje Affär som ingåtts eller likviderats på ditt Konto inklusive information om debiterat Courtage och/eller Innehavskostnad; Kontovärdet och det Omvärderade Kontobeloppet på ditt Konto i realtid; och Totalt Säkerhetskrav, Likvidationsnivån och Återställandenivån av ditt Konto (om aktuellt) vid var tid, och det är ditt ansvar att se över denna information för att försäkra dig om att den överensstämmer med dina egna anteckningar. Denna information är slutlig om inte vi skriftligen meddelar dig eller du skriftligen meddelar oss om eventuella misstag eller felaktigheter, i enlighet med punkt 4.4 i dessa Affärsvillkor Vår Plattform kommer att uppdatera informationen som anges i punkt i dessa Affärsvillkor i realtid men vid vissa tillfällen kanske inte detta sker genast eller så mottar du inte uppdateringen genast på grund av Omständigheter Utanför Vår Kontroll (se punkt 8.2 i dessa Affärsvillkor). Om du, till exempel, är osäker på om vi har mottagit en Order som du försökt lägga, om en viss Affär har ingåtts eller likviderats, om du har tillräckligt med medel på ditt Konto för att möta Oberoende Säkerhetskrav, Säkerhetskrav för Position eller Säkerhetskrav för Affär, eller om ditt Omvärderade Kontobelopp är tillräckligt högt för att undvika en Kontolikvidation ska du kontrollera detta noga i vår Plattform, kontakta oss via vår Plattforms hjälpsektion eller kontakta vår klienthanteringsgrupp för vidare information. Vi kommer inte att skicka några bekräftelser på Order eller Affärer via post eller e- post. Istället kommer vi att tillhandahålla all information som vi är skyldiga att ge dig avseende en Order eller Affär, i den omfattning och för den tid som krävs enligt Tillämplig Lag (vanligtvis sju (7) år från datumet för aktuell Order eller Affär), på ditt Konto och du kan komma åt informationen genom vår Plattform om inte ditt Konto har likviderats eller Avtalet har upphört. Efter denna period får vi förstöra informationen eller efter eget omdöme behålla den under en period som vi anser lämpligt utan att meddelande dig om detta. Du har möjlighet att skriva ut och/eller kopiera informationen från vår Plattform men vi lovar inte att informationen kommer att vara i ett format som accepteras av Offentliga organ. 4.4 Felaktigheter Från tid till annan kan Materiella fel, misstag och underlåtelser som är eller borde vara relativt uppenbara uppstå avseende dina Affärer, ditt Konto eller vår Plattform (varje fel utgör en Felaktighet Felaktighet ). Exempel på Felaktigheter inkluderar (men är inte begränsat till): vår Plattform visar felaktiga priser (oavsett om detta beror på tredje part eller problem med våra system), en Order som behandlas felaktigt (inklusive utförd till fel pris eller inte korrekt gentemot underliggande marknadsförhållanden) och felaktiga Avdrag eller krediteringar som rör ditt Konto. Om du eller vi vet eller misstänker eller 13

14 annars är medvetna om omständigheter som innebär att du eller vi rimligen bör veta eller misstänka att en Felaktighet har inträffat: (a) (b) (c) måste du, om tillämpligt, meddela oss så snart det är praktiskt möjligt eller vi informera dig så snart det är praktiskt möjligt efter det att en Felaktighet har inträffat för att undvika oklarheter; vi kommer då att göra vårt bästa för att utreda om en Felaktighet har skett och/eller vad som orsakade Felaktigheten; och om en Felaktighet har inträffat är detta en Angiven Händelse och bestämmelserna i punkterna 8.1 och 8.3 i dessa Affärsvillkor blir då tillämpliga och vi kommer att informera dig om eventuell Angiven Åtgärd som vi kommer att vidta eller har vidtagit i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor. 5. FINANSIERINGSFRÅGOR Detta avsnitt förklarar vissa finansiella frågor, inklusive grunderna för hur betalningar bör göras och hur dina pengar hanteras av oss. 5.1 Vinst och Förlust och Innehavs nnehavskostnader Bilaga 1 till dessa Affärsvillkor innehåller vissa grundläggande bestämmelser och villkor avseende Courtage, Totalt Säkerhetskrav för Position, Oberoende Säkerhetskrav, Innehavskostnader, Orealiserad Vinst eller Förlust och Realiserad Vinst eller Förlust. Innan du lägger några Order måste du läsa Bilaga 1 till dessa Affärsvillkor noggrant tillsammans med vår Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer och relevant information om Attributen som finns tillgängliga genom Produktlistan. 5.2 Dina pengar Om vi kategoriserat dig som en icke-professionell klient (se punkt i dessa Affärsvillkor) i enlighet med Tillämplig Lag och punkterna och i dessa Affärsvillkor, ska vi innehålla ett Belopp motsvarande Kontovärdet på ett avskilt klientmedelskonto. Ditt Kontovärde är ditt Omvärderade Kontobelopp som beräknas genom att använda Nivå 1-Priset istället för Nivå 1-Genomsnittspriset (dvs. summan av dina Kontanta Medel och all Orealiserad Nettovinst eller Nettoförlust (om tillämpligt), där Orealiserade Nettovinsten eller Nettoförlusten beräknas genom att använda Nivå 1-Priset. Om vi har kategoriserat dig som en professionell klient eller som jämbördig motpart kommer vi, om tillåtet under Tillämplig Lag, att förvärva full äganderätt till alla Belopp mottagna från dig eller som krediterats av oss till ditt Konto. Dessa pengar används för att täcka dina åtaganden gentemot oss enligt Avtalet. Sådana pengar utgör inte klientmedel i det syfte som anges i Tillämplig Lag och kommer således inte att hållas avskilda från pengar på våra egna konton och kan användas av oss i vår affärsverksamhet. Du kommer att ses som en borgenär med allmän fordringsrätt till dessa pengar vid vår eventuella konkurs. 14

15 Vid slutet av varje Bankdag kommer vi att göra en avstämning mellan de pengar som ska hållas avskilda på ett klientmedelskonto och pengar som kan finnas på våra egna konton i enlighet med Tillämplig Lag och alla överföringar som behöver göras till eller från klientmedelskontot avseende ditt Konto kommer att äga rum nästkommande Bankdag. Vi får utföra sådana avstämningar och överföringar oftare om vi finner det rimligt och nödvändigt för att skydda våra eller dina intressen. Om vi har kategoriserat dig som en icke-professionell klient (se punkt i dessa Affärsvillkor) och där inte har varit någon aktivitet på ditt Konto de föregående sex (6) åren, kommer vi att vidta skäliga ansträngningar att kontakta dig i fråga om pengar som kan finnas på ditt Konto och som hålls som klientmedel. Om vi inte får tag på dig godkänner du att vi får upphöra att behandla sådana pengar som placerats på ett klientmedelskonto som klientmedel och ta ut dem från klientmedelskontot. Sådana pengar kommer att fortsätta tillhöra dig och vi kommer att föra register över alla balanser som tagits ut från vårt klientmedelskonto enligt denna punkt och åta oss att ersätta giltiga anspråk avseende sådana uttag. Förutom vid bedrägligt beteende (utan din vetskap eller någon Befullmäktigad Persons vetskap och då du har levt upp till alla dina åtaganden i punkt i dessa Affärsvillkor) av en annan person än du eller en Befullmäktigad Person, antar vi inget ansvar för eventuell förlust eller skada som åsamkats dig till följd av att du handlat med pengar som satts in eller krediterats till ditt Konto genom ett misstag av oss eller någon som agerar för vår räkning. Vi är berättigade att när som helst och efter eget omdöme dra av, utan att stämma av med dig eller meddela dig, pengar som placerats eller krediterats till ditt konto genom ett misstag av oss eller för vår räkning. Vi betalar inte ränta till dig på pengar som innehas för din räkning eller annars enligt punkterna 5.2.1, 5.2.2, eller i dessa Affärsvillkor. 5.3 Betalningar och uttag Du är ansvarig för att göra de betalningar till oss som krävs enligt detta Avtal eller Tillämplig Lag inklusive betalningar för att: (a) (b) (c) hålla det Omvärderade Kontobeloppet över Likvidationsnivån; balansera ett negativt Omvärderat Kontobelopp; fullgöra eventuella skulder till oss inklusive vad gäller Courtage och Innehavskostnader När du gör betalningar till oss kan du vilja lämna "headroom" (dvs. ett Belopp som säkerställer att ditt Omvärderade Kontobelopp överstiger ditt Totala Säkerhetskrav eller det Belopp som krävs för att hålla det Omvärderade Kontobeloppet över Likvidationsnivån) beroende på din syn på dina Affärer och Avvaktande Order, volatiliteten i en särskild CMC-Produkt och de relevanta marknaderna för de underliggande tillgången/tillgångarna, den tid det tar för dig att göra ytterligare betalningar av avräknade medel till oss samt andra frågor som kan vara relevanta. 15

16 Procedurerna som fastställer de betalningsmetoder som vi godkänner, respektive kostnader, instruktioner över hur man betalar samt hur man betecknar betalningen på rätt sätt och tidsangivelser för mottagning av betalning finns tillgängliga på vår Plattform eller kan lämnas av vår klienthanteringsgrupp på begäran. Vi kan komma att avvisa en betalning som inte har gjorts i enlighet med dessa procedurer, instruktioner och/eller Tillämplig Lag. Vi kommer endast att godkänna betalningar från dig om: (a) (b) (c) de avser ett Konto som hålls i ditt namn; betalningen har kommit från dig; och vid banköverföring, vi har verifierat ditt bankkonto (då nödvändigt) Betalningar från dig kommer att börja gälla först när våra system har krediterat betalningen till ditt Konto och betalningen syns på vår Plattform. Vi kan inte garantera hur lång tid detta kommer att ta. Anledningarna till detta kan t.ex. vara: (a) (b) (c) (d) tiden det tar för våra system att bearbeta betalningen; Omständigheter Utanför Vår Kontroll som t.ex. fördröjning eller inställelse hos den bank som sköter betalningsprocessen; att du inte har betecknat betalningen på rätt sätt; eller att betalningen behöver bearbetas manuellt När vi har dina pengar på vårt konto ska vi vidta skäliga ansträngningar för att försäkra oss om att din(a) genomförda betalning(ar) krediteras ditt Konto efter det att pengarna accepterats. Om ditt/dina namn (som du angett det till oss) inte överensstämmer med det namn som står på bankkontot som betalningen kommer ifrån eller om du inte på rätt sätt lämnat annan nödvändig information kan betalningen komma att avvisas och återbetalas till ditt bankkonto alternativt kan en fördröjning uppstå till dess att pengarna kan sättas in på ditt Konto. Du är ansvarig för samtliga eventuella kostnader som kan uppstå i samband med inbetalning till ditt Konto (t.ex. banköverföringsavgifter eller valutaväxlingar till Kontovalutan). Om du gör en betalning med konto- eller kreditkort och/eller tar ut pengar från ditt Konto har vi rätt att ta ut en administrationsavgift för behandlingen av dina betalningar. Om vi håller i ett Belopp med pengar, i enlighet med punkt och i dessa Affärsvillkor, kan du begära att ta ut pengar upp till det lägsta av Tillgängligt Kapital och Kontanta Medel från ditt Konto om det sker i enlighet med övriga bestämmelser i detta Avtal (inklusive punkt i dessa Affärsvillkor) och Tillämplig Lag. Information om hur du gör uttag från ditt Konto och aktuella tidsangivelser för uttag finns tillgängliga på Hemsidan eller kan lämnas av vår klientledningsgrupp på begäran. Vänligen notera att vi, som en del i vårt arbete för att motverka penningtvätt och bedrägerier, vid uttag i allmänhet använder en återgå till källan -policy. Detta innebär att utbetalningar endast görs genom en direkt överföring till en verifierad källa från vilken du har gjort en betalning till oss (t.ex. ett bank- eller bosparkonto eller ett konto 16

17 kopplat till ett kreditkort) och som står i ditt namn. Vi kommer endast att frångå dessa riktlinjer vid extraordinära omständigheter Vi kommer endast att godkänna en begäran om uttag av pengar från ditt Konto som görs direkt av dig eller någon Befullmäktigad Person som tillsatts av dig i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor (undantaget en person som handlar i enlighet med en begränsad fullmakt), och vi kommer inte att godkänna en begäran om uttag av pengar från ditt Konto som görs av någon annan än dig (inklusive en Befullmäktigad Person som handlar i enlighet med en begränsad fullmakt) om inte annat krävs för att följa Tillämplig Lag eller om vi kommit överens om annat. Uttag av pengar från ditt Konto görs enbart i Kontovalutan. Utbetalning av pengar från ditt Konto kommer enbart att behandlas av oss om pengarna ska utbetalas till samma ursprung som en inbetalning kommer ifrån enligt punkt i dessa Affärsvillkor om inte (och under förutsättning att vårt godkännande lämnats) du har meddelat oss skriftligen om att dina betalningsuppgifter har ändrats. Under vissa omständigheter kan en fördröjning uppstå vid behandling av dina inbetalningar eller uttag. Sådan fördröjning kan bero på tiden det tar för våra system att behandla dina inbetalningar eller uttag, Omständigheter Utanför Vår Kontroll eller att ett problem i samband med betalningarna måste lösas för att överensstämma med Tillämplig Lag. Vi kan efter eget omdöme neka eller fördröja ett uttag av pengar från ditt Konto (i sin helhet eller delvis), inkluderat situationer då ditt Konto begärs avslutat enligt punk i dessa Affärsvillkor om något av följande alternativ är tillämpligt (eller, om tillämpligt, då vi rimligen anser att de är tillämpliga): (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) du på en och samma kalenderdag redan har begärt fem (5) uttag; pengarna behövs för att täcka Innehavskostnaderna, Courtage, Realiserade Förluster eller orealiserade nettoförluster avseende dina Affärer, eller för att säkerställa att ditt Omvärderade Kontobelopp är lika med eller överstiger ditt Totala Säkerhetskrav; pengarna behövs för att kunna uppfylla ett betalningsåtagande som förfallit eller rimligen kommer att förfalla inom de närmste fem (5) Bankdagarna. vi behöver pengarna för att utöva vår rätt att göra ett Avdrag (enligt punkt i dessa Affärsvillkor) eller vår kvittningsrätt (enligt punkt i dessa Affärsvillkor) i enlighet med detta Avtal eller Tillämplig Lag (inklusive av skatteskäl); vi är tvungna att göra detta enligt Tillämplig Lag eller om vi rimligen misstänker att Tillämplig Lag har brutits mot; om det föreligger en olöst tvist eller potentiell tvist mellan dig och oss avseende Avtalet, inklusive om du brutit mot Avtalet eller om vi vet eller rimligen misstänker att du kommer att bryta mot Avtalet; eller vi vet eller rimligen misstänker att instruktionen har lämnats av en Befullmäktigad Person som handlar i enlighet med en begränsad fullmakt. och vi kommer att (förutom i vissa fall då punkt (e) ovan blir tillämplig) meddela dig så snart rimligen möjligt om vi bestämmer oss för att neka eller fördröja din begäran om 17

18 5.4 Valuta. uttag. En sådan händelse ska anses utgöra en Angiven händelse (se punkt 8.1 i dessa Affärsvillkor) Kontovalutan för ditt Konto kommer att anges när du öppnar ditt Konto och alla betalningar i förhållande till Kontot måste göras i Kontovalutan. 5.5 Vår rätt att göra avdrag från ditt Konto Pengar som förfallit till betalning till oss i enlighet med Avtalet eller som enligt Tillämplig Lag ska dras av (inklusive av skatteskäl) får dras av från de pengar som vi innehar avseende ditt Konto (detta är vår rätt att göra Avdrag ). 5.6 Vår Kvittningsrätt mellan ditt Konto och dina skyldigheter Utöver de andra rättigheter vi har att neka och fördröja verkställande av din begäran om uttag från ditt Konto eller göra ett Avdrag får vi när som helst och utan meddelande till dig kvitta en eventuell positiv kontobalans på ditt Konto eller fordringar gentemot oss mot pengar som förfallit till betalning till oss (eller något av våra Anknutna företag). Vi får använda CMC-växelkursen för att växla den aktuella balansen av Kontanta Medel och pengar som förfallit till betalning till dig eller oss till samma valuta. Om vi använder vår Kvittningsrätt kommer vi att meddela dig Beloppet på eventuella skulder som kvarstår som oreglerade och du måste då genast betala dessa skulder till oss. 5.7 Avräkning av betalningsåtaganden mellan dig och oss Om vid någon tidpunkt: (a) (b) du är skyldig oss och vi är skyldig dig samma belopp i samma valuta kommer både din och vår betalningsskyldighet att automatiskt anses som uppfylld och till fullo erlagd; eller du är skyldig oss ett belopp och vi är skyldiga dig ett annat belopp i samma valuta så ska den som är skyldig det högre beloppet betala överskjutande del till den andra parten och bådas skyldigheter ska då anses uppfyllda och till fullo erlagda. 5.8 Skatter Om någon förändring skulle ske avseende skattskyldigheten eller dess omfattning som resulterar i att vi måste göra eventuella betalningar av källskatt eller andra liknande skatter som du är skyldig att betala avseende någon av dina Affärer enligt Tillämplig Lag förbehåller vi oss rätten att dra av sådana betalningar från ditt Konto eller på annat sätt kräva att du betalar eller återbetalar oss för en sådan betalning. Vi har rätt att dra av eller hålla inne del av en betalning till dig eller ett belopp som krediterats till ditt Konto, enlighet med dessa Affärsvillkor, som motsvarar eventuell skatt som enligt Tillämplig Lag ska dras av eller innehållas från en sådan betalning 18

19 eller kreditering. Vi kommer särskilt att dra av inkomstskatt från eventuella förfallna räntor (om några) på pengar som vi innehar för din räkning. Personer som betalar hög skatt kommer att ha ett högre betalningsansvar. Vi får efter eget omdöme betala bruttoräntor utan avdrag för skatt om du är berättigad till ett skatteundantag från källskatten och lämnat oss godkänd bevisning över undantaget från skattskyldighet. Alla räntebetalningar kommer att betalas till nettovärdet till dess att vi har bearbetat dokumentationen Hur vi behandlar dig skattemässigt avseende dina Affärer kan skilja sig åt beroende på dina omständigheter och skattelagstiftningen i din jurisdiktion (som kan komma att förändras). Du kan vara skyldig att betala andra skatter och avgifter som inte är ålagda från eller innehålls av oss inklusive bankavgifter för överföring av pengar och tillgångar samt avgifter till internet- och telefonföretag. Du är ensam ansvarig för att betalning av dessa skatter och avgifter sker i tid. Du bör söka oberoende rådgivning om du är osäker på vilka ytterligare skatter och avgifter som kan vara tillämpliga för dig till följd av dina handelsaktiviteter. 5.9 Courtage och andra avgifter Vi får från tid till annan lägga till och/eller ändra tilläggsavgifter, courtage (inklusive men inte begränsat till vårt Courtage), kostnader eller debiteringar avseende dina Avvaktande Order, Affärer, Positioner eller Konto när vi har giltig anledning därtill. Dessa kan innefatta, men begränsar sig inte till, avgifter för marknadsdata och liknande information, kontoavgifter och/eller vilande kontoavgifter. Förutom när det gäller avgifter för Courtage (se punkt i dessa Affärsvillkor) kommer vi att informera dig skriftligen minst tio (10) kalenderdagar innan vi inför avgiften eller utför ändringen av avgifter, kostnader eller debiteringar och om du inte är nöjd med en sådan ändring har du möjlighet att likvidera ditt Konto och/eller avsluta Avtalet innan en sådan ändring börjar gälla, i enlighet med punkt 9.5 i dessa Affärsvillkor. Om du tecknar dig för särskilda CMC-Produkter på vår Plattform kommer du att vara skyldig att betala en tillämplig teckningsavgift för marknadsdata. Vänligen notera att du kan komma att debiteras olika teckningsavgifter beroende på om du klassificerats som en Privat Investerare eller en Icke-privat Investerare för marknadsdatasyften. Uppgifter om teckningsavgifter för marknadsdata finns tillgängliga på vår Plattform. Oaktat punkt i dessa Affärsvillkor kommer ändringar av Courtage automatiskt läggas på av vår Plattform i enlighet med punkterna och 9.3 i dessa Affärsvillkor. Du har möjlighet att välja om du vill lägga en Order eller inte baserat på Orderns tillämpliga Courtage vid aktuell tidpunkt. Då vi har meddelat dig om ändringar av vårt Courtage i enlighet med punkt i dessa Affärsvillkor ska de beräknade beloppen avseende tillämpligt Courtage förfalla till betalning och betalas till oss genast vid utförandet av en Order och kommer att dras av från de Kontanta medlen på ditt Konto. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att du har tillräckligt med Kontanta Medel på ditt Konto för att kunna betala eventuella Courtage i dess helhet och om detta misslyckas ska det ses som en Angiven Händelse (se punkterna 5.3.1(c) och 8.1.1(d) i dessa Affärsvillkor) och kan resultera i en Kontolikvidation i enlighet med avsnitt 10.3 i Bilaga 1 till dessa Affärsvillkor. 19

20 6. KOMMUNIKATION Detta avsnitt förklarar hur du och vi ska kommunicera med varandra. 6.1 Kommunikation mellan dig och oss All kommunikation mellan dig och oss och alla dokument och information avseende Avtalet och annan dokumentation som beskrivs i punkt i dessa Affärsvillkor kommer att vara på svenska eller engelska och du bekräftar att du har tillräckliga kunskaper om och förståelse för det engelska och svenska språket. När Avtalet eller Tillämplig Lag ställer krav på att kommunikationen ska vara skriftlig kommer vi i allmänhet att kommunicera via e-post eller genom att visa ett meddelande på vår Plattform men vid vissa tillfällen kan vi komma att kommunicera via post om det är lämpligt eller krävs av omständigheterna eller Tillämplig Lag samt att vi har uppgifter om din postadress. Du samtycker till att vi lämnar information till dig via vår Plattform, via e-post och/eller genom att lägga upp informationen på Hemsidan. Du ger oss även behörighet att när som helst kommunicera med dig via brev, telefon, sms eller e-post för att diskutera frågor avseende ditt Konto och samtycker till att vi kan komma att dokumentera all sådan kommunikation (se punkt i dessa Affärsvillkor). Du måste skriftligen meddela oss så snart som möjligt om de kontaktuppgifter du har lämnat ändras. Då Avtalet kräver att du ska kommunicera med oss skriftligen kan du antingen skicka ett säkert meddelande via vår Plattform eller skicka ett e-postmeddelande från e- postadressen som är knuten till ditt Konto till eller skicka ett brev med vanlig post. Du bör vara medveten om att meddelandet når oss snabbare om du skickar det elektroniskt (se punkt i dessa Affärsvillkor). Eftersom värdet på dina Affärer varierar i snabb takt bör kommunikation som rör dina Affärer göras via vår Plattform för att säkerställa att det mottas omedelbart. Vänligen notera att e-post inte är ett säkert kommunikationssätt och att du kan tänkas föredra att skicka oss känslig och konfidentiell information (t.ex. betalningsuppgifter) via vår Plattform genom att använda vår Plattforms hjälpsektion. 6.2 Tidpunkt för kommunikation Med förbehåll för med punkt i dessa Affärsvillkor ska kommunikation avseende Avtalet mellan dig och oss och som ska ske skriftligen anses (vid avsaknad av bevis som visar motsatsen) mottagen: (a) (b) (c) om den lämnats av oss via vår Plattform, efter att tre (3) Bankdagar gått sedan kommunikationen gjorts tillgänglig på vår Plattform; om den lämnats av dig till oss via vår Plattform, en (1) timme efter att sådan kommunikation mottagits av vår Plattform; om den skickats via e-post från dig till oss eller från oss till dig, en (1) timme efter att meddelandet skickats, om inte ett meddelande från e-postleverantören om 20

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents)

2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) 2007 (personer ej hemmahörande i USA) (Non US Residents) AFFÄRSVILLKOR CMC Markets UK Plc (CMC) skall tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i: dessa affärsvillkor (inklusive Bilagan); Avgiftsförteckningen;

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning Kundavtal DEGIRO Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal.

Läs mer

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, ETC GENOM VÄRDEPAPPERSFÖRETAGET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, ETC GENOM VÄRDEPAPPERSFÖRETAGET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, ETC GENOM VÄRDEPAPPERSFÖRETAGET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS De här affärsvillkoren ( Affärsvillkoren ) har tagits fram i enlighet

Läs mer

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land Version 3.1 (2015-05-12) Faktauppgifter beträffande kunden Namn/ Firma (fullständigt namn) Person/ organisationsnummer Kontaktperson för företag E-mail Telefon Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande)

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort

Ansökan American Express Konto Green Card Parallellkort Ansökan American Express Konto Parallellkort D10 X52199UR03 Huvudkortinnehavarens namn: Huvudkortets nummer: Huvudkortinnehavarens personbeteckning: 3 7 4 8 americanexpress.fi/se 1. Jag ansöker om ett

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Medlemsvillkor för American Express - Kort

Medlemsvillkor för American Express - Kort Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American Express Kontohavare och Kortmedlem gäller följande Medlemsvillkor. a. Medlemsvillkoren, samt ansökan

Läs mer

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card

Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor för SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card Medlemsvillkor Dessa Medlemsvillkor gäller från och med 16 april 2013. 1. Introduktion För American

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 04 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 06 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 08 Viktig information 10 Försäkringsvillkor 15 Om du inte tycker som vi 16 Kontakta

Läs mer

Allmänna villkor för "my paysafecard"

Allmänna villkor för my paysafecard Allmänna villkor för "my paysafecard" Version: 10/2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1. my paysafecard-konton ges ut och administreras av Prepaid Services Company Limited (i det följande kallat "PSC Ltd",

Läs mer