CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari Registrerade i England. Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409"

Transkript

1 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

2 CMC Markets UK Plc Riskvarning för CFDer (Januari 2015) INNEHÅLL 1. Det kanske inte är lämpligt för dig att investera i CFDer Vi tillhandahåller ingen rådgivning avseende investeringar, skatt, juridik, regelverk eller finansiell rådgivning Våra CFDer är OTC-derivat... 3 arket Du kan förlora mer än din insättning Dina affärer och positioner riskerar att likvideras automatiskt Marknadsförhållanden kan påverka dina affärer Priset på en affär kan skilja sig från det pris du ser på vår plattform när du lägger en order Dina affärer kan komma att påverkas av tekniska problem och andra omständligheter Olika produkter utgör olika risker Utländska marknader ökar risken Du bör inte finansiera dina affärer med oss med kredit Historisk avkastning utgör inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat Vi kan inte lämna säkerhet eller garantera dina investeringar Skattemässig behandling kan variera Tillträde till vår plattform via mobila applikationer Begränsningar avseende funktioner och innehåll från tredje part

3 CMC Markets UK Plc - Riskvarning för CFDer (Januari 2015) Det är viktigt att du läser och förstår denna Riskvarning innan du accepterar den. Det är viktigt för CMC Markets UK Plc (nedan "vi", "oss" eller "vår") att du behandlas rättvist. I denna Riskvarning förser vi dig med information för att hjälpa dig att förstå innebörden av och våra tjänster. Det är dock inte möjligt att i detta dokument förklara samtliga risker och övriga viktiga aspekter rörande investeringar i våra CFDer. Du bör försäkra dig om att läsa all relevant information vi tillhandahåller, inklusive denna r ttad Policy för Orderutförande för CFDer, samt den information som finns tillgänglig på vår hemsida och plattform. Att investera i våra CFDer kan innebära en hög risk för ditt kapital eftersom värdet av dessa kan ändras till din nackdel väldigt fort. Du kan förlora mer än ursprunglig investering och du kan tvingas göra ytterligare inbetalningar. Observera att ju högre hävstångseffekt, desto större är riskerna. Du bör inte ingå affärer med oss om du inte till fullo förstår riskerna. Om du är osäker bör du söka oberoende professionell rådgivning. 1. Det kanske inte är lämpligt för dig att investera i CFDer. 1.1 När vi behandlar din ansökan om att öppna ett konto hos oss kommer vi att göra en egen bedömning av huruvida du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med att investera i CFDer baserat på den information du tillhandahåller oss och vi kommer att informera dig om, som ett resultat av vår bedömning, ifall vi anser att CDFer inte är lämpligt för dig. Dock innebär detta inte att du inte själv noga bör överväga huruvida du bör investera i våra CFD-produkter. 1.2 Varnar vi dig för att investera i CFDer är detta på grund av att vi anser att det inte är lämpligt för dig utifrån din kunskap och erfarenhet, och du bör då avstå från att investera i CFDer. Vill du likväl handla med CFDer, bör du endast investera först efter att du har bekantat dig tillräckligt med CFDerna genom testkontot och tillfullo förstår riskerna härmed. Meddelar vi dig att vi har otillräcklig information för att utföra vår bedömning, bör du noga överväga om du trots detta vill gå vidare med din ansökan och börja investera hos oss. 2. Vi tillhandahåller ingen rådgivning avseende investeringar, skatt, juridik, regelverk eller finansiell rådgivning. 2.1 Vi tillhandahåller inte någon rådgivning som rör investeringar, skatt, juridik, regelverk eller finansiell rådgivning rörande investeringar eller potentiella affärer. All information vi tillhandahåller är endast saklig och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter (t.ex. information rörande handelsprocesser eller minimering av potentiella risker). Du bör därför överväga att få oberoende professionell rådgivning rörande investeringar, skatt, juridik, regelverk, finansiell rådgivning eller dylikt innan du handlar hos oss. 3. Våra CFDer är OTC-derivat. 3.1 När du ingår en affär med oss via vår plattform kommer du att ingå ett derivatavtal utanför börsen (s.k. "over-the-counter" eller "OTC"), som inte är överlåtbara. Detta innebär att du kommer ingå affärer direkt med oss. I och med att dessa affärer (eller "positioner") endast kan ingås med oss, innebär det en större risk än om du väljer att investera i en finansiell 3

4 tillgång t.ex. en aktie som kan överlåtas, eller handla med derivat på en börs. Detta beror på att din förmåga att öppna och likvidera affärer helt är beroende av vår plattforms förmåga att ta emot och verkställa order från dig. Du kan endast öppna och likvidera affärer med våra CFDer med oss, och inte någon annan. Under vissa omständigheter är det inte alltid möjligt att öppna eller likvidera affärer med oss (se punkterna 7, 9, 11 och 16 nedan). 3.2 Dessutom avräknas alla dina affärer med oss i kontanta medel, och du har inte några rättigheter till de underliggande tillgångarna (inklusive rösträtt eller ägande av någon underliggande tillgång). 3.3 Du kan endast tjäna på våra CFDer genom förändringar i våra priser, vilket skiljer sig från investering i andra tillgångar t.ex. aktier eller valutor, där du kan dra nytta av marknadsfluktuationer och där du kan ha rätt till viss utdelning eller ränta Även om priserna som genereras av vår plattform kommer att ta hänsyn till gällande börsoch marknadsdata från olika källor, är de inte tagna direkt från någon specifik källa. Detta innebär att vårt pris kan skilja sig från det aktuella börs- eller marknadspriset eller priset hos annan leverantör av finansiella produkter för den relevanta underliggande tillgången. De vinster eller förluster som du gör från handel med oss kommer enbart vara i förhållande till våra priser, och inte i förhållande till priser som är gällande eller visas någon annanstans. 5. Du kan förlora mer än någon insättning. 5.1 När du ingår i transaktioner med oss riskerar du att förlora mer än det belopp som du satt in hos oss och du kan åläggas att göra ytterligare betalningar. Detta skiljer sig från att investera i andra typer av finansiella instrument, till exempel aktier, där du generellt endast riskerar att förlora det belopp du betalar för den tillgång du köper. Även om vår plattform har funktioner som är utformade i syfte att minimera risken för förlust kan detta inte garanteras och du bör vara aktsam. 5.2 Förluster från dina affärer Beloppet för en eventuell förlust för en enskild affär kommer att vara det belopp som du är skyldig oss när den affären är likviderad. Detta kommer att återspegla det fulla värdet av din position. Även om det bara har gått en kort tid kan detta belopp möjligtvis komma att överstiga de medel du höll hos oss när du ingick affären. Detta är kännetecknande för hävstångsinstrument (även betecknat "geared" eller "margined") att du kan förlora mer än någon ursprunglig betalning. Att ingå i en hävstångstransaktion innebär att du proportionellt kan överskrida marknadens svängningar (både när det gäller eventuella vinster och förluster). Det är därför viktigt att du överväger storleken på din position i tillägg till den grad av hävstång som används. Till exempel: om en position i en specifik CFD har ett säkerhetskrav om 10 procent, så kan förändringar på marknaden ha en påverkan som är tio gånger större än summan av säkerhetskravet (i relation till din positions fulla värde) än om du hade handlat utan hävstångseffekt eller investerat direkt i den underliggande tillgången. Följaktligen, ju högre hävstångseffekt desto högre risk På grund av detta kommer effekten av eventuella prisförändringar på dina affärer och på ditt konto att bero på storleken på dina positioner i relevant CFD såväl som procentuellt säkerhetskrav för position(er) tillämplig(a) på den positionen, snarare än summan av någon insättning hos oss när du ingår affär(er). En mindre prisförändring kan ha en stor inverkan på dina affärer och ditt konto om du har 4

5 ingått en stor affär med litet säkerhetskrav. Dessutom, när du ingår i korta affärer är det möjligt att förlora mer än affärssvärdet, detta på grund av att varje prisökning kan vara större än det pris för vilket du öppnade affären. Därför kan korta affärer vara mer riskfyllda än långa affärer. Vänligen observera att orealiserade vinster eller förluster som visas på vår plattform inte nödvändigtvis återspeglar realiserade vinster eller förluster som skulle erhållas eller uppstå om du likvidera en eller samtliga av dina öppna affär(er) omedelbart, särskilt när en affär kan likvideras till ett pris som skiljer sig från nivå 1- priset. Den orealiserade vinsten eller förlusten som visas på vår plattform är beräknad på det nuvarande nivå 1-priset. 5.3 Kostnader som uppstår genom investering Det finns kostnader associerade med att handla med oss. Vissa kostnader, såsom spridning (vilket är skillnaden mellan köp- och försäljningspriset för en viss produkt vid varje given tidpunkt) kommer uppstå vid alla affärer, medan andra kommer vara beroende av vilken typ av affär och/eller de riskhanteringsåtgärder du använt (till exempel, garanterade stop loss order medför en ytterligare premie) Beroende på vilka affärer du ingår i och hur länge du håller din position, kan vi kräva att du betalar courtage och/eller innehavskostnader. Courtage kommer att påläggas vissa affärer och kommer att fastställas med hänsyn till storleken på affären. I vissa fall, och särskilt om du håller affärer öppna under en längre tid, kommer innehavskostnader att tillämpas. Sammantaget kan dessa innehavskostnader överstiga eventuella vinster eller öka din förlust. Vänligen se CFD Affärsvillkor för mer information om hur courtage och innehavskostnader beräknas. 6. Dina affärer och positioner riskerar att likvideras automatiskt. 6.1 Ditt omvärderade kontobelopp måste alltid ligga över den/de likvidationsnivå(er) specificerad av vår plattform, annars kan hela eller delar av dina affärer och/eller positioner likvideras av vår plattform. Vi kan dock inte garantera en sådan likvidation och du bör inte förlita dig på den. Det är ditt ansvar att noga övervaka dina positioner och du kommer kunna följa ditt omvärderade kontobelopp via vår plattform. Det är viktigt att du noga övervakar dina positioner eftersom du kanske måste göra omedelbara ytterligare betalningar för att undvika en likvidation. Vår plattform kommer att försöka meddela dig när ditt omvärderade kontobelopp sjunker till en procentuell nivå eller en absolut nivå specificerad på vår plattform, dock ska du inte förlita dig på att vår plattform ger dig denna varning. För att förhindra likvidation av hela eller delar av dina affärer och/eller positioner, bör du sätta in en tillräcklig summa pengar på ditt konto för att täcka eventuella förluster och kostnader från dina affärer. Det är viktigt att notera att ett belopp som du tidigare satt in, och som vid den tidpunkten verkade vara mer än tillräckligt, mycket snabbt kan bli otillräckligt på grund av hastiga svängningar på marknaden. 6.2 Den automatiska likvidationen av dina affärer syftar till att förhindra att du drabbas av ytterligare förluster och kan komma att likvidera alla affärer och/eller positioner på ditt konto, inte bara affärer som gör en förlust. Detta innebär att dina förluster (och vinster) kommer att realiseras, även om den negativa prisutvecklingen bara är tillfällig. 7. Marknadsförhållanden kan påverka dina affärer. 7.1 Förmågan hos vår plattform att generera priser och utföra order är beroende av tillgången på priser och likviditet i handeln, marknader och andra platser som vi samlar marknadsdata 5

6 och liknande information från. I och med att vi behåller vår egen finansiella stabilitet genom hedging med andra motparter, kan vi inte utföra dina order om vi inte kan gå in i en motsvarande affär för att säkra vår egen risk (till exempel beroende på aktiviteter, hos den som utfärdat aktierna till vilken en affär härrör, som kan begränsa marknadens likviditet i dessa aktier). Därför kan marknadsförhållanden påverka din förmåga att lägga en order eller likvidera en affär med oss. Däremot om vi går in i en motsvarande affär för att säkra vår kurs, kan detta påverka de underliggande marknadsförutsättningarna och därmed också de priser vi anger på vår plattform och ditt konto. 7.2 Priserna på de finansiella marknaderna kan svänga snabbt och priserna på våra produkter är inget undantag. Eventuella förändringar i våra priser kommer att ha en direkt och realtidseffekt på dina affärer och konto. 7.3 En form av prisvolatilitet som kan uppstå regelbundet kallas "gapping". Gapping sker när det inträffar en plötslig förändring i pris från en nivå till en annan. Det kan till exempel orsakas av oväntade finansiella händelser eller offentliggörande av marknadsinformation, särskilt om dessa sker utanför de finansiella marknadernas öppettider. Det kanske inte alltid är möjligt för dig att lägga en order mellan två prisnivåer eller för vår plattform att utföra en avvaktande order till ett pris mellan dessa två nivåer. Gapping kan resultera i att du ådrar dig betydande förluster (eller vinster) på en affär. Vissa marknader har också begränsade öppettider som kan innebära en betydande risk då det kan påverka din förmåga att lägga order och likvidera affärer. 8. Priset på en affär kan skilja sig från det pris du ser på vår plattform när du lägger en order. 8.1 Det finns en risk för att det pris som du ser när du lägger en order inte kommer att vara identiskt med det pris till vilket affären genomförs och att prisskillnaden kan vara till din nackdel. Vi försöker att generera priser kontinuerligt och visa de gällande priserna på vår plattform så fort som möjligt. Emellertid kan tekniska orsaker (t.ex. överföringshastigheten eller kvalitén på din internetuppkoppling såväl som snabba fluktuationer på marknaderna) påverka och leda till en förändring av det gällande priset från den tidpunkt då ordern läggs av dig, till den tid ordern tas emot av oss eller ordern utförs av vår plattform. Sådana förändringar avseende det gällande priset beror på fluktuationer på de finansiella marknaderna snarare än på ingripanden från oss. Om sådana förändringar sker, utförs ordern vanligtvis till det pris som gäller när ordern utförs av vår plattform. Dessa prisförändringar kan antingen vara till din nackdel eller har en positiv inverkan. Du kan begränsa effekten av prisförändringar med hjälp av en boundary (på order där detta är möjligt) eller genom att placera en limit order. 9. Dina affärer kan komma att påverkas av tekniska problem och andra omständigheter. 9.1 Det finns en risk att vissa omständigheter kan hindra oss i att utföra din order alternativt hindra dig från att komma åt vår plattform. Dessa inkluderar, till exempel, systemfel och avbrott, periodiskt underhåll, problem med internetförbindelsen eller fel som beror på en tredje part (t.ex. internetleverantör eller elföretag). Vi använder oss av vissa förebyggande åtgärder för att hantera några av dessa frågor, men i vissa fall kanske du inte kommer att komma åt vår plattform. Dessa tekniska problem och andra omständigheter kan utgöra en betydande risk för utförandet av dina order. 10. Olika produkter utgör olika risker Vi erbjuder ett stort antal produkter som härrör från olika underliggande instrument. Var och en av dessa produkter medför särskilda risker som kan skilja sig mycket från andra produkter. Till exempel när det gäller omfattningen av prisfluktuationer eller likviditet. Därför 6

7 bör du se till att du förstår de särskilda riskerna med en produkt innan du öppnar en affär rörande den produkten Om en produkt är baserad på flera underliggande instrument (en korgprodukt), kommer detta att påverka risken med produkten. Risken med en korgprodukt kommer att bero på vilka risker som tillkommer dess beståndsdelar. Om korgens beståndsdelar har likheter (t.ex. alla relaterar till samma sektor eller land) kan detta medföra en större risk. om riskfyllda beståndsdelar viktas högre inom produkten, medför det dessutom en högre risk. Om du väljer att använda en korgprodukt så ska du se till att du förstår riskerna med alla olika beståndsdelar, de risker som den totala kombinationen av beståndsdelarna utgör, samt de risker som beror på hur beståndsdelarna får sin respektive viktning. 11. Utländska marknader ökar risken Riskerna skiljer sig åt från när du handlar på utländska marknader till när du handlar på de brittiska marknaderna. I vissa fall är riskerna större, till exempel om de utländska marknaderna är mindre väl övervakade, har större eller snabbare marknadsfluktuationer eller om dessa marknader är mindre solventa. Detta kan försämra vår förmåga att generera priser. Potentialen för vinst eller förlust vid affärer avseende utländska marknader kommer också att påverkas av fluktuationer i valutakurserna I synnerhet om du handlar med en produkt som är noterad i en annan valuta än den till vilken ditt konto är knutet, kommer säkerhetskrav, administrationsavgifter, realiserade vinster eller orealiserade vinster eller förluster att konverteras till den valuta som ditt konto är knutet till per den valutakonverteringskurs som gäller vid det aktuella tillfället (och även avseende orealiserade vinster eller förluster, i realtid). Beroende på CMCs valutaomräkningskurser (som kan skilja sig från de som är tillämpliga på annat håll) och valutaförändringar kan detta ha en inverkan på ditt omvärderade kontobelopp (och avseende om dina affärer automatiskt kan likvideras), och på alla eventuella vinster som du gör eller förluster du drabbas av. 12. Du bör inte finansiera dina affärer med oss med kredit Om du finansierar dina affärer hos oss med kredit (t.ex. med ett banklån eller kreditkort) kommer din risk öka avsevärt. Gör du en förlust med dessa pengar, kommer du att behöva betala tillbaka din upplåning inklusive ränta. Du ska därför inte förlita dig på att kunna lösa lånade medel med eventuella vinster från affärer hos oss. 13. Historisk avkastning utgör inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat Du bör ha i åtanke att tidigare resultat, simuleringar eller förutsägelser, inte utgör en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Därför bör du inte förlita sig på något tidigare resultat, simulering eller förutsägelse för att indikera framtida resultat. 14. Vi kan inte lämna säkerhet eller garantera dina investeringar Om du kategoriseras som icke-professionell kund, kommer pengar som vi håller för din räkning hållas i ett separat klientmedelskonto, avskilt från våra egna pengar. Dock ger detta inte fullständigt skydd (till exempel om banken som vi använder blir insolvent) Pengar du kan komma att vara skyldig oss i enlighet med våra CFD Affärsvillkor och enligt avtal (till exempel orealiserade nettoförluster och administrationskostnader) kommer att överföras från det separata klientmedelskontot till vårt eget konto och sedan behandlas som våra egna pengar (som inte omfattas av FCA:s regler om klientmedel). 7

8 14.3 Om du kategoriseras som en professionell kund, kommer vi att behandla de summor som krävs för att täcka dina potentiella skulder till oss (inklusive säkerhetskrav) som våra egna medel, och inte som klientmedel. Vi får använda dessa medel i samband med vår egen verksamhet och i händelse av vår insolvens kommer du att betraktas som en allmän fordringsägare till den del du har en fordran gentemot oss Du har rätt att när som helst begära en annan klientkategorisering. 15. Skattemässig behandling kan variera Den skattemässiga behandlingen av dina affärer beror på dina individuella omständigheter och kan komma att ändras i framtiden. 16. Tillträde till vår plattform via mobila applikationer De funktioner som gör att du kan komma åt vår plattform via mobila applikationer (så kallade "appar") är inte identiska med de funktioner som är tillgängliga när du har åtkomst till vår plattform via en stationär dator. Detta kan begränsa den information du kan se vid en viss tidpunkt och negativt påverka din förmåga att vidta snabba och tillförlitliga åtgärder på vår plattform samt begränsa riskerna. 17. Begränsningar avseende funktioner och innehåll från tredje part Riktigheten, fullständigheten och tillgängligheten avseende alla funktioner samt innehåll från tredje part (inkluderat marknadsdata) som finns tillgängliga på vår hemsida, på vår plattform eller i e-postmeddelande kan inte vi ansvara för, och de tillhandahålls med reservation för eventuella fel och i mån av tillgänglighet. 8

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. CMC CFD Affärsvillkor. Personer ej hemmahörande i USA. September 2013. Registrerade i England. Org. nr.

CMC MARKETS UK PLC. CMC CFD Affärsvillkor. Personer ej hemmahörande i USA. September 2013. Registrerade i England. Org. nr. CMC MARKETS UK PLC CMC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA September 2013 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide 1 MetaTrader 4/5 för Android Användarguide 2 Innehåll Hur man får appen MT4/5 för Android... 3 Så här loggar du in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt demo-konto... 3 1. Fliken Quotes... 3 a.

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01

Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01 Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01 Clockwork Bas är en investeringsprodukt som erbjuds av Mangold Fondkommission AB i samverkan med. Produkten beskrivs övergripande i ett produktblad som kan beställas

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL 7 SKAPA EN

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar John Lönnqvist Nordenansvarig RBS Mini Futures och OEC John.lonnqvist@sipnordic.se Twitter: @john_lonnqvist Mini Futures är hävstångsprodukter som

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION?

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? TILLVÄXTOPTIONER VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? Låt företaget investera i en kapitalskyddad placering och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

MetaTrader 4 Användarguide

MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader är en flexibel handel terminal för handel i FX och CFD. MetaTrader är vårt första val eftersom det är lätt att använda, men vi erbjuder också en en rad olika tillägg

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande

Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande Ytterligare Information Investeringstjänster Order och orderutförande Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen som DEGIRO har gjort med

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer