CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari Registrerade i England. Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409"

Transkript

1 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

2 CMC Markets UK Plc Riskvarning för CFDer (Januari 2015) INNEHÅLL 1. Det kanske inte är lämpligt för dig att investera i CFDer Vi tillhandahåller ingen rådgivning avseende investeringar, skatt, juridik, regelverk eller finansiell rådgivning Våra CFDer är OTC-derivat... 3 arket Du kan förlora mer än din insättning Dina affärer och positioner riskerar att likvideras automatiskt Marknadsförhållanden kan påverka dina affärer Priset på en affär kan skilja sig från det pris du ser på vår plattform när du lägger en order Dina affärer kan komma att påverkas av tekniska problem och andra omständligheter Olika produkter utgör olika risker Utländska marknader ökar risken Du bör inte finansiera dina affärer med oss med kredit Historisk avkastning utgör inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat Vi kan inte lämna säkerhet eller garantera dina investeringar Skattemässig behandling kan variera Tillträde till vår plattform via mobila applikationer Begränsningar avseende funktioner och innehåll från tredje part

3 CMC Markets UK Plc - Riskvarning för CFDer (Januari 2015) Det är viktigt att du läser och förstår denna Riskvarning innan du accepterar den. Det är viktigt för CMC Markets UK Plc (nedan "vi", "oss" eller "vår") att du behandlas rättvist. I denna Riskvarning förser vi dig med information för att hjälpa dig att förstå innebörden av och våra tjänster. Det är dock inte möjligt att i detta dokument förklara samtliga risker och övriga viktiga aspekter rörande investeringar i våra CFDer. Du bör försäkra dig om att läsa all relevant information vi tillhandahåller, inklusive denna r ttad Policy för Orderutförande för CFDer, samt den information som finns tillgänglig på vår hemsida och plattform. Att investera i våra CFDer kan innebära en hög risk för ditt kapital eftersom värdet av dessa kan ändras till din nackdel väldigt fort. Du kan förlora mer än ursprunglig investering och du kan tvingas göra ytterligare inbetalningar. Observera att ju högre hävstångseffekt, desto större är riskerna. Du bör inte ingå affärer med oss om du inte till fullo förstår riskerna. Om du är osäker bör du söka oberoende professionell rådgivning. 1. Det kanske inte är lämpligt för dig att investera i CFDer. 1.1 När vi behandlar din ansökan om att öppna ett konto hos oss kommer vi att göra en egen bedömning av huruvida du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med att investera i CFDer baserat på den information du tillhandahåller oss och vi kommer att informera dig om, som ett resultat av vår bedömning, ifall vi anser att CDFer inte är lämpligt för dig. Dock innebär detta inte att du inte själv noga bör överväga huruvida du bör investera i våra CFD-produkter. 1.2 Varnar vi dig för att investera i CFDer är detta på grund av att vi anser att det inte är lämpligt för dig utifrån din kunskap och erfarenhet, och du bör då avstå från att investera i CFDer. Vill du likväl handla med CFDer, bör du endast investera först efter att du har bekantat dig tillräckligt med CFDerna genom testkontot och tillfullo förstår riskerna härmed. Meddelar vi dig att vi har otillräcklig information för att utföra vår bedömning, bör du noga överväga om du trots detta vill gå vidare med din ansökan och börja investera hos oss. 2. Vi tillhandahåller ingen rådgivning avseende investeringar, skatt, juridik, regelverk eller finansiell rådgivning. 2.1 Vi tillhandahåller inte någon rådgivning som rör investeringar, skatt, juridik, regelverk eller finansiell rådgivning rörande investeringar eller potentiella affärer. All information vi tillhandahåller är endast saklig och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter (t.ex. information rörande handelsprocesser eller minimering av potentiella risker). Du bör därför överväga att få oberoende professionell rådgivning rörande investeringar, skatt, juridik, regelverk, finansiell rådgivning eller dylikt innan du handlar hos oss. 3. Våra CFDer är OTC-derivat. 3.1 När du ingår en affär med oss via vår plattform kommer du att ingå ett derivatavtal utanför börsen (s.k. "over-the-counter" eller "OTC"), som inte är överlåtbara. Detta innebär att du kommer ingå affärer direkt med oss. I och med att dessa affärer (eller "positioner") endast kan ingås med oss, innebär det en större risk än om du väljer att investera i en finansiell 3

4 tillgång t.ex. en aktie som kan överlåtas, eller handla med derivat på en börs. Detta beror på att din förmåga att öppna och likvidera affärer helt är beroende av vår plattforms förmåga att ta emot och verkställa order från dig. Du kan endast öppna och likvidera affärer med våra CFDer med oss, och inte någon annan. Under vissa omständigheter är det inte alltid möjligt att öppna eller likvidera affärer med oss (se punkterna 7, 9, 11 och 16 nedan). 3.2 Dessutom avräknas alla dina affärer med oss i kontanta medel, och du har inte några rättigheter till de underliggande tillgångarna (inklusive rösträtt eller ägande av någon underliggande tillgång). 3.3 Du kan endast tjäna på våra CFDer genom förändringar i våra priser, vilket skiljer sig från investering i andra tillgångar t.ex. aktier eller valutor, där du kan dra nytta av marknadsfluktuationer och där du kan ha rätt till viss utdelning eller ränta Även om priserna som genereras av vår plattform kommer att ta hänsyn till gällande börsoch marknadsdata från olika källor, är de inte tagna direkt från någon specifik källa. Detta innebär att vårt pris kan skilja sig från det aktuella börs- eller marknadspriset eller priset hos annan leverantör av finansiella produkter för den relevanta underliggande tillgången. De vinster eller förluster som du gör från handel med oss kommer enbart vara i förhållande till våra priser, och inte i förhållande till priser som är gällande eller visas någon annanstans. 5. Du kan förlora mer än någon insättning. 5.1 När du ingår i transaktioner med oss riskerar du att förlora mer än det belopp som du satt in hos oss och du kan åläggas att göra ytterligare betalningar. Detta skiljer sig från att investera i andra typer av finansiella instrument, till exempel aktier, där du generellt endast riskerar att förlora det belopp du betalar för den tillgång du köper. Även om vår plattform har funktioner som är utformade i syfte att minimera risken för förlust kan detta inte garanteras och du bör vara aktsam. 5.2 Förluster från dina affärer Beloppet för en eventuell förlust för en enskild affär kommer att vara det belopp som du är skyldig oss när den affären är likviderad. Detta kommer att återspegla det fulla värdet av din position. Även om det bara har gått en kort tid kan detta belopp möjligtvis komma att överstiga de medel du höll hos oss när du ingick affären. Detta är kännetecknande för hävstångsinstrument (även betecknat "geared" eller "margined") att du kan förlora mer än någon ursprunglig betalning. Att ingå i en hävstångstransaktion innebär att du proportionellt kan överskrida marknadens svängningar (både när det gäller eventuella vinster och förluster). Det är därför viktigt att du överväger storleken på din position i tillägg till den grad av hävstång som används. Till exempel: om en position i en specifik CFD har ett säkerhetskrav om 10 procent, så kan förändringar på marknaden ha en påverkan som är tio gånger större än summan av säkerhetskravet (i relation till din positions fulla värde) än om du hade handlat utan hävstångseffekt eller investerat direkt i den underliggande tillgången. Följaktligen, ju högre hävstångseffekt desto högre risk På grund av detta kommer effekten av eventuella prisförändringar på dina affärer och på ditt konto att bero på storleken på dina positioner i relevant CFD såväl som procentuellt säkerhetskrav för position(er) tillämplig(a) på den positionen, snarare än summan av någon insättning hos oss när du ingår affär(er). En mindre prisförändring kan ha en stor inverkan på dina affärer och ditt konto om du har 4

5 ingått en stor affär med litet säkerhetskrav. Dessutom, när du ingår i korta affärer är det möjligt att förlora mer än affärssvärdet, detta på grund av att varje prisökning kan vara större än det pris för vilket du öppnade affären. Därför kan korta affärer vara mer riskfyllda än långa affärer. Vänligen observera att orealiserade vinster eller förluster som visas på vår plattform inte nödvändigtvis återspeglar realiserade vinster eller förluster som skulle erhållas eller uppstå om du likvidera en eller samtliga av dina öppna affär(er) omedelbart, särskilt när en affär kan likvideras till ett pris som skiljer sig från nivå 1- priset. Den orealiserade vinsten eller förlusten som visas på vår plattform är beräknad på det nuvarande nivå 1-priset. 5.3 Kostnader som uppstår genom investering Det finns kostnader associerade med att handla med oss. Vissa kostnader, såsom spridning (vilket är skillnaden mellan köp- och försäljningspriset för en viss produkt vid varje given tidpunkt) kommer uppstå vid alla affärer, medan andra kommer vara beroende av vilken typ av affär och/eller de riskhanteringsåtgärder du använt (till exempel, garanterade stop loss order medför en ytterligare premie) Beroende på vilka affärer du ingår i och hur länge du håller din position, kan vi kräva att du betalar courtage och/eller innehavskostnader. Courtage kommer att påläggas vissa affärer och kommer att fastställas med hänsyn till storleken på affären. I vissa fall, och särskilt om du håller affärer öppna under en längre tid, kommer innehavskostnader att tillämpas. Sammantaget kan dessa innehavskostnader överstiga eventuella vinster eller öka din förlust. Vänligen se CFD Affärsvillkor för mer information om hur courtage och innehavskostnader beräknas. 6. Dina affärer och positioner riskerar att likvideras automatiskt. 6.1 Ditt omvärderade kontobelopp måste alltid ligga över den/de likvidationsnivå(er) specificerad av vår plattform, annars kan hela eller delar av dina affärer och/eller positioner likvideras av vår plattform. Vi kan dock inte garantera en sådan likvidation och du bör inte förlita dig på den. Det är ditt ansvar att noga övervaka dina positioner och du kommer kunna följa ditt omvärderade kontobelopp via vår plattform. Det är viktigt att du noga övervakar dina positioner eftersom du kanske måste göra omedelbara ytterligare betalningar för att undvika en likvidation. Vår plattform kommer att försöka meddela dig när ditt omvärderade kontobelopp sjunker till en procentuell nivå eller en absolut nivå specificerad på vår plattform, dock ska du inte förlita dig på att vår plattform ger dig denna varning. För att förhindra likvidation av hela eller delar av dina affärer och/eller positioner, bör du sätta in en tillräcklig summa pengar på ditt konto för att täcka eventuella förluster och kostnader från dina affärer. Det är viktigt att notera att ett belopp som du tidigare satt in, och som vid den tidpunkten verkade vara mer än tillräckligt, mycket snabbt kan bli otillräckligt på grund av hastiga svängningar på marknaden. 6.2 Den automatiska likvidationen av dina affärer syftar till att förhindra att du drabbas av ytterligare förluster och kan komma att likvidera alla affärer och/eller positioner på ditt konto, inte bara affärer som gör en förlust. Detta innebär att dina förluster (och vinster) kommer att realiseras, även om den negativa prisutvecklingen bara är tillfällig. 7. Marknadsförhållanden kan påverka dina affärer. 7.1 Förmågan hos vår plattform att generera priser och utföra order är beroende av tillgången på priser och likviditet i handeln, marknader och andra platser som vi samlar marknadsdata 5

6 och liknande information från. I och med att vi behåller vår egen finansiella stabilitet genom hedging med andra motparter, kan vi inte utföra dina order om vi inte kan gå in i en motsvarande affär för att säkra vår egen risk (till exempel beroende på aktiviteter, hos den som utfärdat aktierna till vilken en affär härrör, som kan begränsa marknadens likviditet i dessa aktier). Därför kan marknadsförhållanden påverka din förmåga att lägga en order eller likvidera en affär med oss. Däremot om vi går in i en motsvarande affär för att säkra vår kurs, kan detta påverka de underliggande marknadsförutsättningarna och därmed också de priser vi anger på vår plattform och ditt konto. 7.2 Priserna på de finansiella marknaderna kan svänga snabbt och priserna på våra produkter är inget undantag. Eventuella förändringar i våra priser kommer att ha en direkt och realtidseffekt på dina affärer och konto. 7.3 En form av prisvolatilitet som kan uppstå regelbundet kallas "gapping". Gapping sker när det inträffar en plötslig förändring i pris från en nivå till en annan. Det kan till exempel orsakas av oväntade finansiella händelser eller offentliggörande av marknadsinformation, särskilt om dessa sker utanför de finansiella marknadernas öppettider. Det kanske inte alltid är möjligt för dig att lägga en order mellan två prisnivåer eller för vår plattform att utföra en avvaktande order till ett pris mellan dessa två nivåer. Gapping kan resultera i att du ådrar dig betydande förluster (eller vinster) på en affär. Vissa marknader har också begränsade öppettider som kan innebära en betydande risk då det kan påverka din förmåga att lägga order och likvidera affärer. 8. Priset på en affär kan skilja sig från det pris du ser på vår plattform när du lägger en order. 8.1 Det finns en risk för att det pris som du ser när du lägger en order inte kommer att vara identiskt med det pris till vilket affären genomförs och att prisskillnaden kan vara till din nackdel. Vi försöker att generera priser kontinuerligt och visa de gällande priserna på vår plattform så fort som möjligt. Emellertid kan tekniska orsaker (t.ex. överföringshastigheten eller kvalitén på din internetuppkoppling såväl som snabba fluktuationer på marknaderna) påverka och leda till en förändring av det gällande priset från den tidpunkt då ordern läggs av dig, till den tid ordern tas emot av oss eller ordern utförs av vår plattform. Sådana förändringar avseende det gällande priset beror på fluktuationer på de finansiella marknaderna snarare än på ingripanden från oss. Om sådana förändringar sker, utförs ordern vanligtvis till det pris som gäller när ordern utförs av vår plattform. Dessa prisförändringar kan antingen vara till din nackdel eller har en positiv inverkan. Du kan begränsa effekten av prisförändringar med hjälp av en boundary (på order där detta är möjligt) eller genom att placera en limit order. 9. Dina affärer kan komma att påverkas av tekniska problem och andra omständigheter. 9.1 Det finns en risk att vissa omständigheter kan hindra oss i att utföra din order alternativt hindra dig från att komma åt vår plattform. Dessa inkluderar, till exempel, systemfel och avbrott, periodiskt underhåll, problem med internetförbindelsen eller fel som beror på en tredje part (t.ex. internetleverantör eller elföretag). Vi använder oss av vissa förebyggande åtgärder för att hantera några av dessa frågor, men i vissa fall kanske du inte kommer att komma åt vår plattform. Dessa tekniska problem och andra omständigheter kan utgöra en betydande risk för utförandet av dina order. 10. Olika produkter utgör olika risker Vi erbjuder ett stort antal produkter som härrör från olika underliggande instrument. Var och en av dessa produkter medför särskilda risker som kan skilja sig mycket från andra produkter. Till exempel när det gäller omfattningen av prisfluktuationer eller likviditet. Därför 6

7 bör du se till att du förstår de särskilda riskerna med en produkt innan du öppnar en affär rörande den produkten Om en produkt är baserad på flera underliggande instrument (en korgprodukt), kommer detta att påverka risken med produkten. Risken med en korgprodukt kommer att bero på vilka risker som tillkommer dess beståndsdelar. Om korgens beståndsdelar har likheter (t.ex. alla relaterar till samma sektor eller land) kan detta medföra en större risk. om riskfyllda beståndsdelar viktas högre inom produkten, medför det dessutom en högre risk. Om du väljer att använda en korgprodukt så ska du se till att du förstår riskerna med alla olika beståndsdelar, de risker som den totala kombinationen av beståndsdelarna utgör, samt de risker som beror på hur beståndsdelarna får sin respektive viktning. 11. Utländska marknader ökar risken Riskerna skiljer sig åt från när du handlar på utländska marknader till när du handlar på de brittiska marknaderna. I vissa fall är riskerna större, till exempel om de utländska marknaderna är mindre väl övervakade, har större eller snabbare marknadsfluktuationer eller om dessa marknader är mindre solventa. Detta kan försämra vår förmåga att generera priser. Potentialen för vinst eller förlust vid affärer avseende utländska marknader kommer också att påverkas av fluktuationer i valutakurserna I synnerhet om du handlar med en produkt som är noterad i en annan valuta än den till vilken ditt konto är knutet, kommer säkerhetskrav, administrationsavgifter, realiserade vinster eller orealiserade vinster eller förluster att konverteras till den valuta som ditt konto är knutet till per den valutakonverteringskurs som gäller vid det aktuella tillfället (och även avseende orealiserade vinster eller förluster, i realtid). Beroende på CMCs valutaomräkningskurser (som kan skilja sig från de som är tillämpliga på annat håll) och valutaförändringar kan detta ha en inverkan på ditt omvärderade kontobelopp (och avseende om dina affärer automatiskt kan likvideras), och på alla eventuella vinster som du gör eller förluster du drabbas av. 12. Du bör inte finansiera dina affärer med oss med kredit Om du finansierar dina affärer hos oss med kredit (t.ex. med ett banklån eller kreditkort) kommer din risk öka avsevärt. Gör du en förlust med dessa pengar, kommer du att behöva betala tillbaka din upplåning inklusive ränta. Du ska därför inte förlita dig på att kunna lösa lånade medel med eventuella vinster från affärer hos oss. 13. Historisk avkastning utgör inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat Du bör ha i åtanke att tidigare resultat, simuleringar eller förutsägelser, inte utgör en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Därför bör du inte förlita sig på något tidigare resultat, simulering eller förutsägelse för att indikera framtida resultat. 14. Vi kan inte lämna säkerhet eller garantera dina investeringar Om du kategoriseras som icke-professionell kund, kommer pengar som vi håller för din räkning hållas i ett separat klientmedelskonto, avskilt från våra egna pengar. Dock ger detta inte fullständigt skydd (till exempel om banken som vi använder blir insolvent) Pengar du kan komma att vara skyldig oss i enlighet med våra CFD Affärsvillkor och enligt avtal (till exempel orealiserade nettoförluster och administrationskostnader) kommer att överföras från det separata klientmedelskontot till vårt eget konto och sedan behandlas som våra egna pengar (som inte omfattas av FCA:s regler om klientmedel). 7

8 14.3 Om du kategoriseras som en professionell kund, kommer vi att behandla de summor som krävs för att täcka dina potentiella skulder till oss (inklusive säkerhetskrav) som våra egna medel, och inte som klientmedel. Vi får använda dessa medel i samband med vår egen verksamhet och i händelse av vår insolvens kommer du att betraktas som en allmän fordringsägare till den del du har en fordran gentemot oss Du har rätt att när som helst begära en annan klientkategorisering. 15. Skattemässig behandling kan variera Den skattemässiga behandlingen av dina affärer beror på dina individuella omständigheter och kan komma att ändras i framtiden. 16. Tillträde till vår plattform via mobila applikationer De funktioner som gör att du kan komma åt vår plattform via mobila applikationer (så kallade "appar") är inte identiska med de funktioner som är tillgängliga när du har åtkomst till vår plattform via en stationär dator. Detta kan begränsa den information du kan se vid en viss tidpunkt och negativt påverka din förmåga att vidta snabba och tillförlitliga åtgärder på vår plattform samt begränsa riskerna. 17. Begränsningar avseende funktioner och innehåll från tredje part Riktigheten, fullständigheten och tillgängligheten avseende alla funktioner samt innehåll från tredje part (inkluderat marknadsdata) som finns tillgängliga på vår hemsida, på vår plattform eller i e-postmeddelande kan inte vi ansvara för, och de tillhandahålls med reservation för eventuella fel och i mån av tillgänglighet. 8

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 13 februari 2014 Diarienummer: 14-471 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning Kundavtal DEGIRO Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal.

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

SpotR TM 1. Faktablad

SpotR TM 1. Faktablad Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer