Arbete med jämtegrering. Kalmar kommun. Revisionsrapport Britt-Mari Idensjö Stefan Wik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbete med jämtegrering. Kalmar kommun. Revisionsrapport 2010-12-06. Britt-Mari Idensjö Stefan Wik"

Transkript

1 Arbete med jämtegrering Kalmar kommun Revisionsrapport Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Bilaga Kalmar kommun Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

2 Innehåll 1 Bakgrund och revisionsfråga Bakgrund Revisionsfrågor Metod och genomförande Iakttagelser Definition av begreppet jämställdhetsintegrering (jämtegrering) Styrning av arbetet med jämställdhetsintegrering (jämtegrering) Arbetet i olika nämnder och förvaltningar Resurser Revisionell bedömning Bakgrund och revisionsfråga 1.1 Bakgrund 2 of 13

3 Granskningen genomförs då integrering av jämställdhet, även kallat jämtegrering, har prioriterats i revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning. Jämställdhetsarbetet behandlas många gånger som en fråga skild från den övriga verksamheten. Jämställdhetsfrågorna har diskuterats för sig i stället för att vara en del i vardagsarbetet. I och med att jämställdhetsfrågorna förs in som konkreta frågor i såväl i planeringen som i den direkta verksamheten har begreppet jämtegrering, en sammandragning av jämställdhet och integrering, börjat användas. Med jämtegrering, som en naturlig del i vardagsarbetet, förutses att effekter ska tillkomma dels de som erhåller service och tjänster, dels anställda som utför tjänsterna. 3R-metoden är ett verktyg för kartläggning och analys för att systematiskt ta fram kunskaper om kvinnors och mäns villkor i en verksamhet. Metoden har utvecklats av Gertrud Åström och Svenska Kommunförbundet. De tre delarna inom 3R står för: R 1 Representation R 2 Resurser R 3 Realia 1.2 Revisionsfrågor De revisionsfrågor som ska besvaras är följande: Är barn- och ungdomsnämndens, servicenämndens, omsorgsnämndens samt samhällsbyggnadsnämndens jämtegreringsarbete ändamålsenligt? Efterlevs kommunfullmäktiges jämställdhetsprogram och är nämndernas interna kontroll tillräcklig? Granskningen omfattar flera granskningsåtgärder och inriktas mot följande delmål: Definition av begreppet jämställdhetsintegrering (jämtegrering) Styrning av arbetet med jämställdhetsintegrering (jämtegrering) Arbetet i olika nämnder och förvaltningar Resurser 2 Metod och genomförande Granskningen bygger på intervjuer och dokumentstudier. 3 of 13

4 Vi har genomfört intervjuer med: Förvaltningschefen på servicenämnden, omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden Kontaktpersoner på barn- och ungdomsnämnden, servicenämnden, omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden Utvecklingsledaren för social hållbarhet på kommunledningskontorets utvecklingsenhet 3 Iakttagelser 3.1 Definition av begreppet jämställdhetsintegrering (jämtegrering) I Kalmar kommuns jämställdhetsplan anges att strategin för att nå målen för jämställdhet är jämställdhetsintegrering. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken inom Kalmar kommun formuleras på följande sätt i Kalmar kommuns jämställdhetsprogram : Målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det innebär bland annat: en jämn fördelning av makt och inflytande samma möjligheter till ekonomiskt oberoende lika villkor och förutsättningar ifråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger delat ansvar för hem och barn frihet från könsrelaterat våld De fyra delmålen för jämställdhet i Kalmar kommun är desamma som nationellt utformades år 2003: Jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra I intervjuerna uppges att jämställdhetsintegrering är : - ett förhållningssätt för att säkerställa att män och kvinnor får samma kvalitet - ett medel för att säkerställa att verksamheten går i riktning mot jämställdhetsmålen När vi ställer frågor om vilka vinsterna med jämställdhetsintegrering är får vi följande svar: Kvinnor vinner: 4 of 13

5 - ekonomisk makt - hälsa - bättre pension Män vinner: - närmare relation till sina barn - hälsa Hur män respektive kvinnor osynliggörs genom traditionella handlingsmönster illustreras på följande sätt: Räkningarna för barnomsorg skickas alltid oreflekterat till mamman oavsett om föräldrarna bor ihop eller har delad vårdnad. Räkningarna för sophämtning skickas alltid oreflekterat till mannen i familjen även om både man och kvinna var registrerade som fastighetsägare. En ensamstående kvinna med 3 barn fick år 2008 försörjningsstöd kronor på år i genomsnitt medan en ensamstående man med lika många barn erhöll kronor. Socialförvaltningen är i färd med att analysera dessa siffror. 3.2 Styrning av arbetet med jämställdhetsintegrering (jämtegrering) I Kalmar kommuns jämställdhetsprogram från år 2003 beskrivs ansvarsfördelningen i arbetet med jämställdhet: Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för det övergripande jämställdhetsarbetet, för uppföljning av jämställdhetsarbetet och ansvarar också för det opinionsbildande arbetet. Kommunstyrelsen har att årligen utse mottagare av Kalmar kommuns jämställdhetspris. Kommunstyrelsens personaldelegation har det politiska ansvaret för det övergripande jämställdhetsarbetet inom det personalpolitiska området. Kommunledningskontoret svarar för övergripande utvecklings- uppföljnings- och samordningsinsatser. Kontoret ska bistå med stöd, rådgivning och information till förvaltningar och kommunala bolag samt för omvärldsbevakning inom jämställdhetsområdet. Nämnder och kommunala bolagsstyrelser ansvarar för beslut, genomförande och uppföljning av insatser för ökad jämställdhet i respektive verksamhet. Förvaltningschefer och VD i kommunala bolag har ett särskilt ansvar för att jämställdhetsarbetet bedrivs enligt Kalmar kommuns jämställdhetsprogram och gällande lagstiftning. Ledare på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet. 5 of 13

6 Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin medverkan i jämställdhetsarbetet. Politiskt förtroendevalda ska i sin roll som arbetsgivare uppträda som tydliga representanter för kommunens hållning i jämställdhetsfrågor. Varje förvaltning och kommunalt bolag ska ha en kontaktperson i jämställdhetsfrågor. Arbetsgivare och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar för ett bra jämställdhetsarbete. För åren finns en upprättad Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som bifogas rapporten. Där läser vi: Genom denna utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering tar Kalmar kommunsikte på: God kommunal service för alla kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen på lika villkor och på ett likvärdigt sätt Tillgodose kvinnors och mäns, flickor och pojkars intressen och behov, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt Utvecklingsplanen bygger på fyra strategiska framgångsfaktorer: Mål och annan styrning Utbildning och kunskap Metoder och arbetssätt Stöd och samordning När det gäller Mål och annan styrning har förvaltningschefsgruppen ansvar för utvecklingsarbetet. Sedan år 2009 leder de arbetet med jämställdhet och jämtegrering, som är en stående punkt på deras dagordning. Det innebär rapportering från förvaltningarnas jämställdhetsutvecklare samt återkoppling från olika insatser men också planering och diskussioner. Inom målområdet Utbildning och kunskap har chefer och nyckelpersoner inom förvaltningarna utbildats i försvarets JGL-utbildningar. JGL står för Jämställdhet- Göra- Lära. 80 förskollärare, lärare och fritidspedagoger har genomgått högskolepedagogisk kurs, Hållbar jämställdhet-genus inom förskola och skola, om 7,5 poäng. Samtliga skolledare har, liksom ett antal tjänstemän inom socialförvaltningen, deltagit i forskningscirklar. Planarkitekterna har handledning för att säkerställa jämställdhetsperspektiv i översiktsplaner och detaljplaner. Ekonomerna handleds i budgetarbetet s.k. gender budgeting. Efter genomgången utbildning ska handlingsplaner som anknyter till jämställdhet och jämtegrering upprättas. Cirka 100 politiker har har genomgått kursen Leda och styra för jämställdhet. I kurser om könsuppdelad statistik har statistikansvariga, jämställdhetsutvecklare och chefer deltagit. SKL har utbildat strateger. Två personer har utbildats till interna handledare i JGL. Metoder och arbetssätt har inneburit kartläggningar som i sin tur gett upphov till processer, som resulterat i jämställdhetsmål för verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen och inom omsorgs- 6 of 13

7 förvaltningen. Inom socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen har kommunstyrelsen initierat systemutredningar. Stöd och samordning har erhållits genom att samtliga förvaltningar har utsedda jämställdhetsutvecklare. Fyra av dem har deltagit i SKL:s jämställdhetsutbildning. Jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegration har lyfts in i kommunens chefsutbildningar och i introduktion för nyanställda. Arbetsmetoden 3R presenteras i JGL-utbildningen. Av de förvaltningar vi träffat har den hittills använts inom omsorgsnämnden. För barn- och ungdomsförvaltningens förskolor och grundskolor gäller att arbete med jämställdhet sker enligt uppdragen i läroplanerna och i författningarna och därför görs mätningar och kartläggningar enligt arbetssätt och metoder, som redan finns inom förvaltningen. En testversion för Lärande uppföljning för jämställda verksamheter håller på att utvecklas tillsammans med SKL. Det är ett arbetssätt där reflektion och problematisering utgör grunden för utveckling mot en jämställd verksamhet. Kalmar kommun har inte anslutit sig till Den europeiska deklarationen för jämställdhet, men deklarationen används för att vägleda i det lokala arbetet. I anslutning till deklarationen pågår ett nationellt arbete med att utveckla ett verktyg med kriterier för uppföljning av lokal och regional verksamhet, som kommer att vara relevant i det fortsatta arbetet inom Kalmar kommun. Vid vårt besök hade arbetet med att revidera jämställdhetsprogrammet initierats av kommunstyrelsen. 3.3 Arbetet i olika nämnder och förvaltningar Alla förvaltningar är med i arbetet men de har kommit olika långt. Varje förvaltning har utsett central samordnare. De vi intervjuat är väl medvetna om att kommunfullmäktige beslutat införa jämställdhetsintegrering som strategi inom arbetet med jämställdhet och att beslutet omfattar samtliga verksamheter inom kommunen. Medvetenheten har ökat, säger flera av de intervjuade. Enligt intervjuerna har barn- och ungdomsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen kommit längst. De har passerat planeringsstadiet och är nu aktiva med åtgärder på alla nivåer. Inom målområdet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra har en del i arbetet avgränsats till Våld mot kvinnor i nära relationer. Arbetsinsatserna berör flera förvaltningar, vilket även innebär samarbete över förvaltningsgränserna. Exempel på insatser är: Elevhälsan inom barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat handlingsplan för förebyggande insatser. 7 of 13

8 Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med mark- och planering på kommunledningskontoret, genomfört ett seminarium, som berört byggnation och planering. Ett par förvaltningar har gjort kartläggningar enligt arbetsmetoden 3R: Omsorgen Träffpunkter Kultur/ Fritid En fritidsgård Kulturskolan Biblioteksverksamhet Barn- och ungdomsförvaltningen I intervjuer på barn- och ungdomsförvaltningen får vi veta att arbetet med jämställdhet och mångfaldsarbete pågått parallellt sedan år Uppdragen inom förvaltningen utgår från de av kommunfullmäktige beslutade Integrationspolitiskt program och Jämställdhet i Kalmar kommun. På barn- och ungdomsförvaltningen finns en central kontaktperson, som tillsammans med sju rektorer, varav en från Södermöre kommundelsnämnd, bildat styrgrupp. På varje förskola och grundskola inom förvaltningen har rektorerna utsett mångfaldsutvecklare och jämställdhetsutvecklare, som tillsammans med rektorerna tar ansvar för driva arbetet mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen samt de nationella målen i läroplanerna. Totalt utgör mångfaldsutvecklare och jämställdhetsutvecklare cirka 60 personer som bildar referensgrupp. Barn- och ungdomsförvaltningen har samarbetat med högskolan i Kalmar och universitetet i Växjö och samarbetet går vidare efter att de båda lärosätena förenats i Linnéuniversitetet. En av universitets utvecklingsledare har sedan flera år varit delaktig i förvaltningens planeringar och utvärderingar både vad gäller mångfald och jämställdhet. När olika projekt krävt extern kompetens har resurspersoner från universitet bjudits in. Av de 4,2 miljoner, som kommunen erhållit från SKL, har 1,4 miljoner använts inom barn- och ungdomsförvaltningen för att kompetensutveckla förvaltningsledningen, rektorer, biträdande rektorer samt utsedda jämställdhetsutvecklare, inom området jämtegrering. Arbetet är processinriktat med tydliga planeringar och med kontinuerliga uppföljningar där deltagarna i olika aktiviteter ges möjlighet att reflektera över det egna lärandet och vad nästa steg kan vara. Som en del i att belysa vardagsarbetet låter en del enheter videofilma personalens interaktion med barn och elever. Videoavsnitten används sedan i fördjupade diskussioner om varför ett visst beteende används i kontakten med pojkar och flickor. Beskrivning av arbetet med jämtegrering samt analys av uppnådda resultat ska enheterna redovisa i de årliga kvalitetsredovisningarna. Enligt intervjuerna pågår revideringar av mål och uppdrag för att innehållet i kvalitetsredovisningarna ska ge en bättre bild av hur arbetet fortskrider och vad som uppnåtts. De vi intervjuat anser att rektors inställning och engagemang är av stor betydelse för hur arbetet på enheten fortskrider. Intresset och engagemanget har varit större i förskolorna och i skolor med de tidiga åren i grundskolan än i de skolor som organiserar skolåren of 13

9 Under 2010 har förvaltningsledningen inbjudit till dialog med de skolor som inte nått tillräckliga resultat. Syftet är att klargöra orsakerna och att förvaltningschefen och rektorn tecknar avtal för förbättringar. Exempel på aktiviteter som genomförts inom barn- och ungdomsförvaltningen: Forskningscirklar för rektorer. De kan beskrivas som en särskild form av studiecirkel, där forskare medverkar. Avsikten är att öka medvetenheten kring jämställdhet/ ojämställdhet och att så allsidigt som möjligt belysa vilka uttryck detta kan ta sig. Anställda genuspedagoger har bland annat utarbetar metoder för att jämföra förhållningssätt mot pojkar och flickor. Studiecirklar med föräldrar genomförs på förskolorna i Lindsdal. Förvaltningen ska redovisa hur de hanterar det faktum att andelen pojkar är ett kriterium i resursfördelningen. Omsorgen Politikerna i omsorgsnämnden har under år 2010 deltagit i utbildningen Att styra och leda för jämställdhet med Gertrud Åström. Under våren 2010 genomfördes projektet Träffpunkterna. Sexton träffpunkter ingick i karläggningsarbetet. Metoden 3R användes och utökades till 4R. I rapporten läser vi: Syftet med projektet var att kartlägga och jämställdhetsintegrera träffpunkterna. R1 Representation Hur ser könsfördelningen ut bland beslutsfattarna? Hur ser könsfördelningen ut inom personalgruppen? Hur ser könsfördelningen ut i verksamheten utifrån aktivitet och kön? R2 Resurser Hur fördelas de gemensamma resurserna mellan kvinnor och män? R3 Realia- analysera villkoren I steg 3 har följande frågor besvarats: Hur kommer det sig att resursfördelningen mellan kvinnor och män ser ut som den gör? På vilka villkor får kvinnor och män vara med och utforma verksamheten samt ta del av densamma? R4 Realisera- formulera mål och åtgärder i en handlingsplan Mål och åtgärder ska formuleras med stöd av resultaten från kartläggnings- och analysarbetet. I september 2010 avslutades projektet med ett seminarium. Förutom berörd personal och politiker från omsorgsnämnden deltog personaldelegationens ordförande och den centrala utvecklingsledaren för hållbar social utveckling. 9 of 13

10 En handlingsplan inför år 2011 håller på att utarbetas. Samhällsbyggnadsnämnden I samband med omorganisationen inom kommunen skapades den nuvarande sammansättningen av samhällsbyggnadskontoret. Under hela år 2010 har rekryteringar av framförallt planarkitekter pågått. Det har varit en bidragande orsak till att JGL-utbildningen skjutits till hösten Vid vårt besök i början av november 2010 hade samtliga chefer med personalansvar, utom en som fått förhinder, deltagit i försvarets JGL-utbildning. I kursen har man valt att som uppdrag mäta och analysera hur två-tre platser inom Kalmar kommun används av kvinnor respektive män under olika tidpunkter på dygnet. Under oktober genomfördes ett seminarium med inriktning mot jämställdhet i översiktsplanering tillsammans med planerare från kommunledningskontoret. I det fortsatta arbetet har samhällsbyggnadskontoret valt att avgränsa arbetet med jämtegrering till arbetet med detaljplaner. Målet är att ta fram kvalitetssäkrade rutiner och processer som säkerställer att jämställdhetsaspekten finns med i framtagningen av nya detaljplaner. Under några månader kommer planarkitekterna att få handledning av docent Anita Larsson i arbetet med att införa jämställdhetsaspekten i planprocessen samt i framtagningen av två detaljplaner för att praktiskt tränas i hur en jämtegrerad detaljplan kan tas fram. I dagsläget har 3R- metoden ännu inte använts men enligt uppgift är avsikten att den ska användas i kommande arbete med få in jämtegreringsaspekten i bland annat bostadsanpassningsbidrag, bygglovsprocessen, trafikplanering och miljötillsyn. Servicenämnden Under oktober 2010 avslutades en utbildning i JGL Bas för cirka 40 deltagare. Förutom chefer på samtliga nivåer har alla övriga nyckelpersoner deltagit. Kursen har omfattat 2+1 dagar och samtliga kursdeltagare har nu uppdraget att välja en hemuppgift. Som exempel kan nämnas: Räddningschef/enhetschef på brandkåren har valt att gå vidare med villkoren för män respektive kvinnor inom brandkåren. Förvaltningschefen valde att studera om samverkansgruppen tar hänsyn till både män och kvinnors behov i de ärenden som behandlas. Personalsekreteraren granskar hur ordval i interntidningens texter kan påverka attityder Den 19 november 2010 genomfördes workshops under två timmar för samtliga anställda. Syftet är att identifiera kvalitetsbrister, miljörisker och arbetsmiljörisker. I intervjuerna framkommer att servicenämnden, som är resultatet av en omorganisation inom kommunen, har lagt mycket tid och kraft på att finna rutiner och arbetsformer. Av den anledningen har inte tiden medgett flera aktiviteter angående jämställdhet och jämtegrering. 10 of 13

11 Vid vårt besök fick vi ta del av hur förvaltningschefen avser att diskutera jämställdhet i nästa ledningsgrupp: handlingsplan för att analysera hur avdelningarna arbetar motstånd - medvetet eller omedvetet engagemang för arbete med jämställdhet rekrytering - eventuellt med positiv särbehandling medarbetarsamtal medkvinnor respektive män - skillnader? 3.4 Resurser Kalmar kommun har sökt och erhållit kronor i utvecklingsmedel från SKL. De har använts på följande sätt: Mål och styrning Politikerutbildning Utbildning av handledare kronor Utbildning och kunskap Ledningsgrupper Forskningscirklar Genuspedagoger Chefsutbildningar Handläggare Könsuppdelad statistik Metoder och arbetssätt Handledning Uppföljning Utvärdering Stöd och samordning Utvecklingsledare Information till medborgare kronor kronor kronor Enligt uppgifter som redovisas till SKL har förvaltningarna har bidragit med tjänster omfattande drygt 25 %. Det är inte specialinrättade eller "nya" tjänster utan man har omdisponerat de resurser som finns inom förvaltningarna. Socialförvaltningen avsatte under projekttiden en 25 % -tjänst genom att en medarbetare med partiell nedsatt tjänst endast arbetade med utvecklingsarbetet. På kultur och fritidsförvaltningen har en medarbetare lagt ca 30% av sin tjänst i utvecklingsarbetet och på samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, Södermöre kommundelsförvaltning och omsorgsförvaltningen har man lagt in ca 5-10% arbetsinsats i utvecklingsarbetet. Inom ramen för SKL:s medel har en deltidstjänst finansierats i barn- och ungdomsförvaltningen och under en period en deltidstjänst i omsorgsförvaltningen. 11 of 13

12 12 of 13

13 4 Revisionell bedömning Vår bedömning är att nämnderna inom Kalmar kommun arbetar enligt kommunens jämställdhetsprogram. Vi grundar vår bedömning på att: - Förvaltningarna har uppnått stort genomslag i arbetet med att införa jämställdhetsintegrering som strategi för att nå målen i jämställdhetsplanen. - Medvetenheten och kunskaperna har ökat genom ett stort antal utbildningar och forskningscirklar. - Framgångsrika mönster för att hantera processer har identifierats i förvaltningarna och via förvaltningschefsgruppen kan erfarenheter och goda exempel spridas. Den interna kontrollen håller på att utvecklas i takt med: - att kriterierna enligt Den europeiska deklarationen för jämställdhet växer fram och involveras i arbetet - att arbetet med lärande uppföljning för jämställda verksamheter tar form Vår bedömning är att de nämnder vi granskat arbetar ändamålsenligt även om de kommit olika långt. På kommunens hemsida står att läsa: Jämställdhetspris för enastående prestation Precis nyss mottog Kalmar kommun ett pris ur jämställdhetsminister Nyamko Sabunis hand. Under Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) resultatkonferens i Stockholm delades tre priser ut för enastående prestationer. Kalmar fick pris för Aktivt ägande av jämställdhetsfrågorna hos både politiker och förvaltningschefer. - Monica Bengtsson (KD) och jag som är ansvariga för det hållbara jämställdhetsarbetet i Kalmar kommun är jätteglada att vi fick ta emot det här priset, men priset är inte bara till oss utan till alla som arbetat med jämställdhet i kommunen. Det visar att vi är på rätt väg, även om mycket fortfarande återstår. Arbetet med hållbar jämställdhet fortsätter, säger en stolt Bertil Dahl från Stockholm Britt-Mari Idensjö Stefan Wik 13 of 13

14 Bilaga Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel vx Fax

15 2 (13) I enlighet med beslut i KF 2003 har Kalmar kommun infört jämställdhetsintegrering som strategi i alla sina verksamheter. Det handlar om hur de kommunala verksamheterna möter medborgarna i ett jämställdhetsperspektiv. Hur säkerställer vi att kvinnor och män, flickor och pojkar ges likvärdig service? En jämställdhetsintegrerad verksamhet bedrivs så att kvinnor och män, flickor och pojkar får del av kommunens service på lika villkor. Det gäller att utgå från både kvinnor och mäns, flickor och pojkars levnadsmönster för att kunna anpassa sin service och sina resurser utifrån båda könens behov. Målet för Kalmar kommuns jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Jämställdhet ska, på ett tydligt sätt, finnas med och tillämpas i alla led av beslutsprocessen och i all verksamhet. Kalmar kommun har ett jämställdhetsprogram som tydliggör kommunstyrelsens politiska ansvar för arbetet och dess uppföljning. Programmet tydliggör också kommunledningskontorets ansvar för det övergripande utvecklingsuppföljnings- och samordningsinsatser. Kommunledningskontoret ska bistå med stöd, rådgivning och information till förvaltningar och bolag. Facknämnder och kommunala bolagsstyrelser ansvarar för beslut, genomförande och uppföljning av jämställdhetsaspekten inom respektive verksamhetsområde. Att jämställdhetsarbetet bedrivs i enlighet med programmet ansvarar förvaltningscheferna för, emedan chefer och arbetsledare på alla nivåer har ett operativt ansvar för arbetet. Varje förvaltning och kommunalt bolag ska enligt programmet ha en kontaktperson/jämställdhetsutvecklare i sin verksamhet. Genom denna utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering tar Kalmar kommun sikte på: God kommunal service för alla kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen på lika villkor och på ett likvärdigt sätt Tillgodose kvinnors och mäns, flickors och pojkars intressen och behov, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt. Utvecklingsarbetet ska leda till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att verksamheter i Kalmar kommun inte bara ska genomföra en förbättring utan också behålla och utveckla förändringen och därmed kunna tillhandahålla en jämställdhetssäkrad service. Kalmar kommun utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering bygger på strategiska framgångsfaktorer, rekommenderade av Jämstöd och identifierade i kommunens tidigare utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering som genomfördes

16 3 (13) Att jämställdhetsintegrera verksamheten betyder att kommunen ser över sitt arbetssätt så att servicen till invånarna ges på lika villkor. Det handlar inte om att skriva pliktskyldiga målformuleringar utan om att konkret analysera hur kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov och villkor påverkas av verksamheternas vardagliga handlingar och beslut. Att den kommunala verksamheten analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket måste ske både systematiskt och kontinuerligt. För att bygga en hållbar jämställdhet krävs ett systematiskt och kontinuerligt arbete som är integrerat i organisationens normala ledningssystem. Det är detta själva utvecklingsarbetet som planen fokuserar på. Utvecklingsplanen utgår från följande fyra strategiska framgångsfaktorer: Mål och annan styrning Utbildning/kunskap Metoder/arbetssätt Stöd och samordning Ledningens ansvar Jämställdhetsintegrering innebär att en organisations alla nivåer, både horisontellt och vertikalt ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Ledningen är viktig för att ett utvecklingsarbete som jämställdhetsintegrering ska lyckas hela vägen. Det är ingen skillnad jämfört med annat utvecklingsarbete. Ledningens uppmärksamhet och aktiva deltagande när beslut om strategier fattas markerar för en organisation att hon eller han förväntar sig resultat. Ledningens faktiska närvaro i frågan är också viktig. Om ledningen inte i handling visar att man stödjer arbetet finns risken att frågan bortprioriteras. Tydliga styrdokument krävs så att organisationen vet hur den ska arbeta, och hur arbetet kommer att följas upp. Kravet på uppföljning och återrapportering visar att ledningen förväntar sig ett resultat. Förvaltningschefer och bolagschefer har det yttersta ansvaret för genomförandet av innehållet i utvecklingsplanen. Kalmars förvaltningschefsgrupp ansvarar för: Att uppdraget om jämställdhetsintegrering meddelas till och förstås av organisationen Att arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter alternativt påbörjas, utvecklas och följs upp inom organisationen Att erforderliga resurser avsätts för arbetet med jämställdhetsintegrering Mål och uppföljning För att lyckas är det viktigt att ledningen ger tydliga direktiv till hela organisationen om vad som är beslutat och vad som förväntas. Konsekvent upp-

17 4 (13) följning gör att direktiven tas på allvar. Hur ser direktiven från ledningen till organisationen ut när det gäller jämställdhetsintegrering? Hur avspeglas detta i verksamhetsledningssystemet? Hur sker konsekvent uppföljning av målen? Hur gör verksamheterna för att utvärdera och förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering? Jämställdhetsintegrering är ett arbete som kräver investeringar i alla fall under en uppbyggnadsperiod. För att investeringen ska ge återbäring i form av mer effektiv och ändamålsenlig verksamhet krävs ett systematiskt arbete. Resurser är därför en mätare på om organisationen anser att arbetet är viktigt. Står avsatta resurser i relation till det arbete som ska utföras? Delmål Förvaltningar och bolag i Kalmar kommun har förvaltningsspecifika handlingsplaner för jämställdhetsintegrering Ett konkret och konsekvent jämställdhetsperspektiv finns integrerat i mål och budgetprocessen Ett integrerat jämställdhetsperspektiv i uppföljningssystem Indikatorer Jämställdhetsmål fördelade på verksamhetsområde Angivna insatser som finansieras i ordinarie budget Antal ärenden där individbaserad statistik är könsuppdelad och analyserad /kommenterad utifrån kön Antal beslutsunderlag /utredningar där ett jämställdhetsperspektiv beaktas Utbildning och kunskap Grundläggande förståelse Alla medarbetare behöver kunskap om svensk jämställdhetspolitik och strategin jämställdhetsintegrering. Utbildningen omfattar områdena jämställdhet och genus, svensk jämställdhetspolitik och strategin jämställdhetsintegrering. En sådan utbildning ger ökad kunskap i organisationen och förväntas leda till höjd medvetenhet och ökat intresse. Utbildning för ledningen är central i arbetet. Delmål: Kalmar kommun har kontinuerliga utbildningar i jämställdhet och i metoder för jämställdhets- och köns konsekvensanalyser för chefer, medarbetare och politiker. Utbildningarna är integrerade i ordinarie utbildningsprogram. Chefer och ledares kunskap är på en sådan nivå att de ser nyttan med jämställdhetsintegrering och därmed kan fatta beslut om det fortsatta arbetet.

18 5 (13) Jämställdhetsutvecklarnas kunskaper är på en sådan nivå att de kan leda utvecklingsarbetet i den egna verksamheten Medarbetares kunskaper är på en sådan nivå att de kan göra en avgränsad jämställdhetsanalys Indikatorer: Andel politiker, chefer och medarbetare som genomgått utbildning i : JGL Andra jämställdhetsutbildningar Metoder för jämställdhets- och könskonsekvensanalyser Verksamhetsanknutna jämställdhetsutbildningar Internutbildningar där jämställdhet ingår helt eller delvis Metoder och arbetssätt För att arbeta framgångsrikt med strategin jämställdhetsintegrering är det viktigt att det finns bra arbetsmodeller och metoder för organisationen att genomföra jämställdhetsanalyser och könskonsekvensanalyser. Hur ser en jämställd verksamhet ut? Ha vi metoder och arbetssätt för vårt arbete med jämställdhetsintegrering? Delmål: I arbetet med nya beslutsunderlag genomförs jämställdhetsanalyser och könskonsekvensanalyser. Individbaserad statistik redovisas könsuppdelat. Analyser och statistik används i arbetet med de frågeställningar som ska belysas. Detta för att: synliggöra kvinnor och män, flickor och pojkars villkor och förutsättningar bedöma effekterna av beslut för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar bedöma hur insatsen, ärendet, beslutet eller utbildningen bidrar till att uppfylla kommunens jämställdhetsmål Indikatorer Andel underlag, beslut, utredningar etc. som har ett konkret och konsekvent jämställdhetsperspektiv Andel underlag, tjänsteutlåtanden, utredningar som utgår från könsuppdelad statistik Andel genomförda jämställdhetsanalyser och könskonsekvensanalyser

19 6 (13) Stöd och samordning I arbetet med jämställdhetsintegrering krävs en stöd- och samordningsfunktion så att arbetet kan koordineras inom organisationen. Samordningsfunktionen omfattar stöd för chefer och medarbetare samt utveckling av verksamhetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering Delmål: Förvaltningar och bolag har en utbildad jämställdhetsutvecklare Kommunledningskontoret samordnar arbetet med jämställdhetsintegrering Chefer och medarbetare vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp Indikatorer: Antal förvaltningsöverskridande samarbetsinsatser gällande jämställdhetsintegrering Antal erfarenhetsutbyten gällande jämställdhetsintegrering Andel chefer som upplever att de fått stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering i form av utbildning eller processtöd Andel medarbetare som upplever att de fått stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering i form av: - stöd från chefen - stöd genom utbildning - stöd från kommunledningskontoret Organisering och insatser inom ramen för utvecklingsplanen Mål och styrning Förv Politiker, förvaltningschefsgruppen Utbildning och kunskap Politiker, chefer, nyckelpersoner Metoder och arbetssätt Verksamhetsutveckling Er Stöd och samordning Erfarenhetsutbyten, utb av jmst.utvecklare Planen syftar till att de deltagande verksamheterna; kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, gata-parkförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning under 18 månader utbildar anställda och politiker samt bygger en hållbar struktur för att jämställdhetsintegrera dessa verksamheter.

20 7 (13) Förvaltningschefsgruppen är ledningsgrupp för detta utvecklingsarbete vilket innebär att även de verksamheter som inte är aktuella att delta aktivt under de första 18 månaderna involveras i arbetet i mer passiva termer då ledningen av detta utvecklingsarbete integreras i förvaltningschefsgruppens ordinarie möten. Verksamheternas erfarenheter av metod- och verksamhetsutveckling ur ett jämställdhetsperspektiv ska leda till att även övriga verksamheter utarbetar en handlingsplan för deras områden. Insatser inom programmet Mål och styrning Utbildning av politiker, ledningsgrupper och chefer inom medverkande verksamheter JGL-bas ( Jämställdhet Göra, lära ) genomförs för fem ledningsgrupper och samverkansgrupper, samt tre öppna tillfällen för mellanchefer. Ansvar: Kommunledningskontoret Tre endagars utbildningstillfällen för politiker med fokus på jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv Ansvar: Kommunledningskontoret Utbilda fyra interna handledare i JGL- bas Ansvar: Kommunledningskontoret Utbilda fyra interna handledare i metoder för jämställdhetsintegrering Ansvar: Kommunledningskontoret Jämställdhetsintegrerade verksamhetssystem Genomgång och analys av befintliga styrdokument och det gemensamma verksamhetsledningssystemet, samt utvärderingssystem ur ett jämställdhetsperspektiv. Ansvar: För kommunövergripande system ansvarar kommunledningskontoret för förvaltningsspecifika system ansvarar respektive förvaltning. Insatser för att jämställdhetsintegrera systemen. Ansvar: För kommunövergripande system ansvarar kommunledningskontoret för förvaltningsspecifika system ansvarar respektive förvaltning. Utveckla rutiner för uppföljning av jämställdhetsarbetet Ansvar: För kommunövergripande system ansvarar kommunledningskontoret för förvaltningsspecifika system ansvarar respektive förvaltning. Utbildning och kunskap Införa JGL bas som ordinarie utbildning i vårt utbildningsprogram ( 1-2 kurser årligen ) Ansvar: Kommunledningskontoret

21 8 (13) Under programtiden genomföra två utbildningar i metoder för jämställdhetsoch könskonsekvensanalyser Ansvar: Kommunledningskontoret Under programtiden genomföra två utbildningar i könsuppdelad statistik för statistiker, politiker och chefer Ansvar: Kommunledningskontoret Under programtiden införa utbildning om metoder för jämställdhets- och könskonsekvensanalyser i vårt ordinarie utbildningsprogram ( 1 kurs/årligen ) Ansvar: Kommunledningskontoret Utbildningsprogram för jämställdhetsutvecklare inom deltagande verksamheter Ansvar: Kommunledningskontoret Verksamhetsanknutna jämställdhetsutbildningar: Barn och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning Två föreläsningsserier riktade till politiker, rektorer, bitr. rektorer o andra tjänstemän Ansvar: Barn och ungdomsförvaltningen En högskolekurs i genuspedagogik Ansvar: Barn och ungdomsförvaltningen Övriga utbildningsinsatser för nyckelpersoner inom barn och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning Ansvar: Barn och ungdomsförvaltningen Socialförvaltningen Fem föreläsningar för chefer med fokus på jämställdhet i socialt arbete Ansvar: Socialförvaltningen Föreläsningsserie för medarbetare med inriktning på klientarbete Ansvar: Socialförvaltningen Gata-parkförvaltningen/samhällsbyggnadskontoret/mark- och planeringsenheten, kommunledningskontoret Föreläsningsserie för chefer och planerare med fokus på jämställdhet i fysisk planering Ansvar: Gatu-parkförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret Metodutvecklingsinsatser för planerare och handläggare inom planering med jämställdhetsperspektiv Ansvar: Gatu-parkförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret Kultur och fritidsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning Metodutvecklingsinsatser för verksamma inom fritidsgårdsverksamhet Ansvar: Kultur och fritidsförvaltningen Metoder och arbetssätt

22 9 (13) Som piloter sätter varje verksamhet mål för hur många utredningar, beslutsunderlag etc som ska ha ett konkret och konsekvent jämställdhetsperspektiv under programtiden. Ansvar: Förvaltningschefsgruppen Som piloter sätter varje verksamhet mål för hur stor andel av underlag, tjänsteutlåtande och utredningar som ska utgå från könsuppdelad statistik under programtiden. Ansvar: Förvaltningschefsgruppen Under programperioden ska 5 strategiskt viktiga ärenden belysas med jämställdhetsanalyser och könskonsekvensanalyser. Ansvar: Förvaltningschefsgruppen Under programperioden ska metoder utvecklas för att mäta avtrycket av jämställdhetsarbetet i kvalitetsredovisningen för barn och ungdomsförvaltningen/södermöre kommundelsförvaltning Ansvar: Barn och ungdomsförvaltningen Under perioden ska metoder för att mäta avtryck i lokala arbetsplaner för kommande läsår utvecklas inom barn och ungdomsförvaltningen/södermöre kommundelsförvaltning Ansvar: Barn och ungdomsförvaltningen Stöd och samordning Under programperioden kommer en intern arena för aktörerna i programmet att utvecklas för erfarenhetsutbyte, samordning av insatser och stöd för jämställdhetsutvecklarna. Ansvar: Kommunledningskontoret Under perioden ska verksamheter som deltar i utvecklingsarbetet erhålla det stöd som krävs för att optimera förutsättningarna för en hållbar jämställdhetsintegrering Ansvar: Kommunledningskontoret Tidsplan November/December 2008 Processarbete med förvaltningschefsgruppen för att föra ut uppdraget om jämställdhetsintegrering

23 10 (13) Första kvartalet ( januari- mars ) 2009 Genomförande av tre utbildningar för politiker ( 3st á 1 dag ) Genomförande av tre JGL-bas för ledningsgrupper och samverkansgrupper Genomföra två JGL-bas för nyckelpersoner i verksamheterna Utbildning av två handledare i JGL ( del mars ) Utbildning av interna utbildare i metoder för jämställdhetsintegrering påbörjas Genomgång av styrdokument och verksamhetsledningssystem genomförs och avslutas under första kvartalet Genomför en utbildning i könsuppdelad statistik för statistikansvariga, politiker och chefer Påbörja utvecklingsprogram för nya jämställdhetsutvecklare Genomföra föreläsningsserie riktad till politiker, tjänstemän, rektorer och biträdande rektorer inom barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning Påbörja processen med förvaltningschefsgruppen om mål kring jämställdhetsanalyser, könskonsekvensanalyser och jämställdhetsperspektivet i beslutsunderlag Skapa en struktur för erfarenhetsutbyte för jämställdhetsutvecklare i kommunen Sprida information om utvecklingsarbetet via hemsidan Metodutvecklingsinsatser för nyckelpersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning påbörjas Andra kvartalet ( april-juni) 2009 Genomföra två JGL bas för ledningsgrupper och samverkansgrupper Utbildning av två handledare i JGL-bas ( del två 6-8 maj ) Fortsatt utbildning för handledare i metoder för jämställdhetsintegrering Genomför en utbildning i könsuppdelad statistik för statistikansvariga, politiker och chefer Genomgång av utvärderingssystem och uppföljningssystem utanför verksamhetsledningssystemet genomförs och avslutas under andra kvartalet Högskolekurs i genuspedagogik påbörjas under andra kvartalet och avslutas i oktober 2009 JGL-bas integreras i ordinarie kursprogram för hösten 2009 och våren 2010

24 11 (13) Kurs i metoder för jämställdhets och könskonsekvensanalyser integreras i ordinarie kursprogram för hösten 2009 och våren 2010 Utvecklingsprogram för nya jämställdhetsutvecklare fortgår Processen i förvaltningschefsgruppen fortgår, mål preciseras Avtryck i barn och ungdomsförvaltningens kvalitetsredovisning genomlyses Avtryck i lokala arbetsplaner i barn och ungdomsförvaltningen genomlyses En träff för erfarenhetsutbyte för utvecklingsarbetet anordnas Tredje kvartalet ( juli september ) 2009 Utbildning av interna handledare i metoder för jämställdhetsintegrering avslutas En öppen kurs i JGL,bas genomomförs Ev förändringar i styrdokument och verksamhetsledningssystem initieras och genomförs Utvecklingsprogram för jämställdhetsutvecklare fortlöper Föreläsningsserie för tjänstemän i barn och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning Föreläsningsserie för chefer och planerare med fokus på jämställdhet i fysisk planering påbörjas Metodutvecklingsinsatser för kultur- och fritidsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning avslutas Metodutvecklingsinsatser för planerare och handläggare inom fysisk planering påbörjas Uppföljning av målarbetet i förvaltningschefsgruppen En träff för erfarenhetsutbyte i utvecklingsarbetet anordnas Tredje kvartalet ( oktober-december) 2009 En öppen JGL-bas för mellanchefer och nyckelpersoner genomförs

25 12 (13) Ev förändringar i uppföljningssystem och utvärderingssystem initieras och genomförs En kurs i metoder för jämställdhets och könskonsekvensanalyser genomförs för nyckelpersoner och mellanchefer Högskolekurs i genuspedagogik avslutas Föreläsningar med fokus på jämställdhet i fysisk planering avslutas Metodutvecklingsinsatser för planerare och handläggare i fysisk planering avslutas Fem föreläsningar för chefer med fokus på jämställdhet i socialt arbete genomförs Utvecklingsprogram för jämställdhetsutvecklare avslutas En träff för erfarenhetsutbyte i utvecklingsarbetet anordnas Kvartal 1 ( januari- mars) 2010 Utbildning av två handledare i JGL, bas ( del 1 ) Öppen JGL genomförs inom ramen för ordinarie kursutbud Kurs i metoder för jämställdhetsintegrering genomförs inom ramen för ordinarie kursutbud Utvecklingsarbetet med rutiner för uppföljning av jämställdhetsintegrering avslutas Förvaltningsspecifika handlingsplaner för verksamheterna arbetas fram inför budgetarbetet 2011/2012 Utbildning i könsuppdelad statistik genomförs för statistikansvariga, chefer och nyckelpersoner Föreläsningsserie för nyckelpersoner i socialförvaltningen med fokus på jäsmtälldhet och socialt arbete påbörjas Sammanställning av de underlag, beslut och tjänsteutlåtande som innehåller jämställdhetsperspektiv, jämställdhetsanalyser, könskonsekvensanalyser och könsuppdelad statistik påbörjas Kvartal 2 ( april juni ) 2010 Utbildning av två handledare i JGL bas ( del 2 )

26 13 (13) Utbildning om metoder för jämställdhetsanalyser och könskonsekvensanalyser genomförs inom ramen för ordinarie kursutbud. En träff för erfarenhetsutbyte i utvecklingsarbetet anordnas Kvartal 3 och 4 ( juli december ) 2010 Uppföljning och utvärdering av gamla planen Framtagande av ny utvecklingsplan för hållbar jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Hållbar jämställdhet. Ägare av utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet är: Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson e-post: kjell-ove.petersson@kalmar.

Hållbar jämställdhet. Ägare av utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet är: Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson e-post: kjell-ove.petersson@kalmar. Ägare av utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet är: Förvaltningschef Kjell-Ove Petersson e-post: kjell-ove.petersson@kalmar.se Kontaktperson på Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun Birgitta

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Strategi för ett jämställt Botkyrka 1[1] Strategi för ett jämställt Botkyrka Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon vxl 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter.

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Jämställdhetsgaranti För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti för förskoleverksamhet,

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll Verksamhe etshandbokk Kapitel Avsnitt 5.Ledningens ansvar 2. Policy och l Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden Rubrik Jämställdhetsprogram för barn-

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Jämlika Landskrona - Fyra områden

Jämlika Landskrona - Fyra områden Stadsledningskontoret Personalavdelningen 1(5) Datum Handläggare 2011-10-10 Hannes Frizén Jämlika Landskrona Under 2010 ansökte och beviljades Landskrona stad medel från svenska ESFrådet för att driva

Läs mer

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Anders Johnsson (M), Karl-Erik Olsson (S), Håkan Erlandsson (C), Christer

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För pedagogisk omsorg, förskola, grundskola F 9, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, fritidshem och övriga enheter

Jämställdhetsgaranti. För pedagogisk omsorg, förskola, grundskola F 9, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, fritidshem och övriga enheter Jämställdhetsgaranti 2014/15 För pedagogisk omsorg, förskola, grundskola F 9, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, fritidshem och övriga enheter Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET > > Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2016-03-09, 81 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan

Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Arbetgång för hållbar jämställdhetsintegrering Trappan Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kalmar kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet en absolut nödvändighet för kommunens utveckling! Vi har under flera år arbetat hårt med jämställdhetsfrågan. Det har

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar Det är ledningens ansvar att dra upp övergripande

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Innehållsförteckning Sammanfattning.... 1 Utgångspunkter för hållbar jämställdhet... 3 Visioner, mål och indikatorer...7

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska

Jämställdhetsintegrering som strategi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska Bilaga till regeringsbeslut 2012-03-01, nr II:1 Dnr U2012/1388/JÄM Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet Inledning Denna strategi anger hur arbetet med jämställdhetsintegrering

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Policy för könsuppdelad statistik

Policy för könsuppdelad statistik Policy för könsuppdelad statistik Ks 2013:351 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för könsuppdelad statistik Fastställt av kommunstyrelsen 2013-12-18 420 1 2 Bakgrund I

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 7 Datum: 2012-03-06 Ärende: Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Sammanfattning: Den 1 mars

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Att arbeta praktiskt Varför ökad jämställdhet? Ökad internationell konkurrens Ökad lönsamhet Förbättrad möjlighet att möta kundens behov Politiska krav Värdegrund Mångsidig kompetens Ökad konkurrens om

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen?

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Vad är jämställdhet? Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män vad gäller; makt och inflytande ekonomiskt oberoende arbete, utbildning

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg Arbetsplan Gäller från 2011-07-01 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte och mål... 4 3. Överlämning

Läs mer

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med Jämnare kommun har varit att initiera och starta upp ett långsiktigt och medvetet arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014 Datum: 2013-11-18 Handläggare: Dnr: Johanna Wennerth VON/2013:71-029 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-05, 116 Innehållsförteckning

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer