ARBETAREN. Insjötrafiken ökar stadigt VASTERAS DOLMS UNO. - centralhamn. med utveckling. firade ståtligt stuverijubileum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETAREN. Insjötrafiken ökar stadigt VASTERAS DOLMS UNO. - centralhamn. med utveckling. firade ståtligt stuverijubileum"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr Insjötrafiken ökar stadigt 0 VASTERAS - centralhamn med utveckling Landets största insjöhamn ligger inte oväntt i Mälaren. Det är Västerås som man tänker på i de sammanhangen. Där finns en modern hamnanläggning med plats för fartyg upp till ton. Godsmängden ökar stadigt och det är optimistiska tongångar vi möter då vi gör ett besök i hamnen och dess anläggningar. Arbetarskyddet är en av huvudfrågorna för de fackligt aktiva hamnarbetarna och intar en stor plats i det arbete vår avdelning bedriver. Detta poängteras av huvudskyddsombudet Gunnar Hörnberg (bilden) DOLMS UNO firade ståtligt stuverijubileum I Halmsund firade man för kort tid sedan stuveribolagets femtioåriga tillvaro. Det skedde med de kanske viktigaste, hamnarbetarna, som huvudfigurer. Man har också utgivit en jubileumsskrift lagom till den här högtiden och där intar arbetarna en mycket hedrande plats. Mer om skriften finns att läsa i dagens tidning. Sid. I I: A kamelånen förlängs

2 2 t-iamnarbetaren Sjötransporter spar energi Dags tänka om trafikpolitiskt Vi har under året upplevt en tid då oron för energin varit stor. Alla experter är ense om att landet- ja, hela världen - måste spara på de energitillgångar som finns fram till dess att man hunnit så långt att det finns vettiga alternativ. Ingen har avvikande mening i det här avseendet. Det som skiljer är uppfattningen hur man skall lösa de här frågorna både kortsiktigt och i det långa perspektivet. I den här debatten har en viktig bit kommit bort. Det är den energi som åtgår för transport av allt gods som transporteras på skilda sätt genom landet. En markant ökning har skett för det landtransporterade godset och det är i första hand den del som då går på vägarna. Ett transportsätt som onekligen har en viss fördel genom effektivitet och möjlighet till att utan omlastningar nå mottagare och avsändare. Frågan är om de fördelarna skall uppväga de nackdelar som finns på det energimässiga planet. Tunga landsvägstransporter drar stora energimängder, vållar miljöstörningar och är ur trafiksäkerhetssynpunkt inte alltid att rekommendera. Det råder i dag ingen tvekan om de ekonomiska fördelar som fortfarande finns genom att transportera gods på vattenvägarna. Internationellt är det också så att man är helt ense om detta. Transporter melian länder sker fortfarande på fartygskölar. Men i vårt land finns det många krafter som försöker minska detta förfarande. Orsaken till detta är svårbegripligt. Här har man ensidigt kommit i händerna på redarintressen och kommit ifrån det egentliga - de nationalekonomiska intressena. Självklart vill redarna runt om i världen ha korta liggetider för sina fartyg och helst så få hamnanlöp som möjligt. Fartygen skall hållas igång. Därför försöker dom att styra utvecklingen så, att i varje fall vårt land skall få ett fåtal terminalhamnar dit fartygen destineras. Båtarna får då som regel endast en hamn att anlöpa i Sverige och slipper det annars brukliga förfaringssättet med 3-4 anlöp under en färd. Naturligtvis är detta en fördel för rederiet. Nackdelarna med detta system är dock så stora att man inte kan acceptera detta. Dels kan man ur sysselsättningssynpunkt ha invändningar. Men det kanske inte är det starkaste skälet. Starkare måste de energipolitiska synpunkterna väga. Att med fartyg gå upp till ex vis norrlandshamnar och lossa eller lasta är definitivt billigare ur energisynpunkt jämfört med tåg eller bil. Även kortare fartygstransporter som ex vis till de mellansvenska hamnarna är också billigare om man tar energiåtgången som utgångspunkt. Det är förvånande att det finns svenska hamnintressenter som låter sig lockas av de starka redarkrafterna och villigt medverkar till att de får större möjligheter att driva sin linje. Det finns ju till och med bland stuveribolagen en viss förståelse för redarsynpunkterna. Naturligtvis gäller det då hos dom som tror sig ha möjlighet att få transitotrafiken förlagd till "sin" hamn. Vad som saknas är ett rejält centralt inhopp från statsmakternas sida. Där borde det nu komma ett besked att man i jakten på energi, arbetstillfällen och för att hålla alla hjul igång skall satsa på en ökning av sjötransporterna. Då blir verkligen resultat i det här avseendet. Var är handlingskraften hos regeringen? Varför håller inte riksdagen ögonen på vad som sker? Hur enögda får politikerna vara? I vems ledband skall beslutsfattarna gå? Frågetecknen är många. Vi väntar på svaret- och vi tror dessutom att vi verksamt kan biq.raga till lösningen på en rad av de här problemen. Oka sjötransporterna! HAMN ARBETAREN Ansvarig utgivare: Karl Nilsson. Nygatan 11, Örnsköldsvik. Tel. 0660/ Redaktör: Lasse Åkerlund. Tel. 0660/ Tryck: AB Örnsköldsviks Allehanda 1979

3 HAMNARBETAREN 3 Ansvarslöst av JDyndigheterna au inte lösa truekprohlelllen En aktuell tvistefråga om hur arbetstruckarna skall vara utformade har seglat upp i Oxelösund. Ärendets behandling hos såväl arbetsgivare, leverantör av truckarna och arbetsskyddets myndigheter vittnar om en nonchalans och flathet som man inte trodde skulle existera i dagens Sverige. Arbetsskyddet skyller på varandra och låter ärendet vandra mellan olika instanser i stället för att kraftfullt agera så att olycksrisker elimineras. Här finns sannerligen utrymme för lagstiftarna att skyndsamt agera. Bakgrunden är i korthet denna: I Oxelösund skulle man köpa nya truckar. Efter sedvanhga förhandlingar, där hamnarbetarsidan påtalade det önskvärda i att få arbetsmaskiner med goda siktförhållanden skedde upphandlingen. Då hade dessutom studiebesök gjorts hos den tilltänkta leverantören. De truckar som inhandlades var Caterpiller med Cascade lyftstativ. Ganska snart visade det sig att stativet inte alls hade den fria sikt, som man kunde kräva. Samtliga parter, det vill säga arbetsledning, företagsledning, skyddsombud, konstaterade att betydande brister förelåg som kunde äventyra säkerheten i arbetet. De aktuella arbetsmaskinerna har så begränsad sikt att alla är överens om att de inte är speciellt lämpliga. I ett svar på påståenden härom har leverantören fräckt uttalat: " Skulle detta stativ anses ha för dålig sikt torde ca 90 procent av den svenska truckparken omedelbart behöva bytas ut. Firman menar också att alternativet borde vara att kunden (stuveriet) lägger om hanteringen. Här är det ett praktexempel på hur det inte får gå till. Skyddsombud och företag är överens om att arbetsmaskinerna inte är lämpliga, yrkesinspektionen håller med och ärendet går till högsta arbetsvårdande instans - men där händer inget annat än att papperen skickas mellan de olika avdelningarna. Allt medan truckförarna fortfarande får fortsätta att utsätta sig själva och sina arbetskamrater för betydande risker eftersom de inte riktigt kan se var farorna finns. förra året och klagomålen framfördes omgående. Hur skall skyddsombud och lokalt skyddsansvariga kunna agera med kraft och hålla olyckorna borta från arbetsplatser då tillsynsmyndigheten inte orkar fullfölja ett ärende med önskvärd kraftfullhet. Vid ett besök av Yrkesinspektionen påtalades förhållandet. Ärendet gick från yrkesinspektören vidare till Arbetarskyddsstyrelsen i Stockholm. Därifrån gjordes en besiktning på plats. Foton togs som skulle visa förhållandena. Senare har ärendet överlämnats till Arbetarskyddsstyrelsens tillsynsavdelning, byggbyrå, motorredskapssektionen. Dessa bilder har Arbetarskyddsstyrelsens egna represenanter tagit och tillställt skyddsombudet i Oxelösund. De är bevis nog att sikten är för dålig i den aktuella trucken. Inget har dock hittills hänt för att förbättra skyddetbestämmelser måste utfärdas, men de dröjer. Därefter har inget hänt trots att viss skriftväxling skett mellan tillsynsbyrån och den firma som levererat truckarna. Per telefon till huvudskyddsombudet i Oxelösund har under hand givits besked, att kvarnarna mal långsamt och att man - om man inte känner sig nöjd med behandlingen - kan vända sig till Arbetarskyddsstyrelsens lagstiftningsbyrå. I sanningens namn undras nu: Hur nonchalant får arbetarskyddets myndigheter egentligen uppträda. Det här ärendet aktualiserades redan i början av året. Truckarna leverades i december

4 4 HAMNARBETAREN Full fart i hamnen i Västerås, landets största insjöhamn. Här är det lastning av fat från järnvägsvagnar. Farligt gods faktiskt, triklorethylen, men utan några större missöden. Sämre är det då man inte vet vad som egentligen finns i faten. Mälarleden går till Västerås oeh en expansiv industribygd Jan Christer Westergren är ordförande i avdelningen i Västerås. För att komma till Västerås, landets största insjöhamn, måste fartygen gå den så kallade Mälarleden. Det sker via Södertälje kanal och genom Mälaren via de sund som finns mellan de många öarna och fastlandet runt denna stora sjö. En i vissa stycken krokig farled men som genom sin tillkomst öppnat möjligheten till skeppning av bygdens gods på fartyg i stället för på järnväg eller landsväg. Mälarleden har också anslutning till hamnen i Köping, men den skall vi berätta om vid ett senare tillfälle. Mälarleden har öppnat möjligheter för fartyg på upp till ton att passera. Det verkar dock som om det är mer realistiskt att något mindre fartyg gör sina turer på den här traden. Passagerarna kan ibland vara trånga och svårforcerade för de större tonnagen. Hamnen i Västerås har ett bra kommunikationsnät som kompletterar hamnrörelsen. Järnvägsspår och anslutningsvägar finns förstås. I nya området, djuphamnen säger man trots att djupgående knappast överstiger 7 meter har man gott om upplagsplats och i det området finns också plats för expansion. Gamla hamnen har det.däremot trångt, precis som på de flesta andra håll landet. Hamnen har totalt 21 kranar. Upplagsytorna uppgår till kvadratmeter och i magasin har man cirka kvadratmeter tillgängligt. De flesta av dessa utgörs av varmlager. Största kranen medger lyft upp till 210 ton. Västerås har USA-trafik varannan vecka men det är i första hand Europa som närmaste område. Storbritannien dominerar och till hamnar där finns sex heltäckande linjer. Linjetrafiken dominerar torrlasterna och det finns totalt ett 20-tal linjer. Västerås har under senaste 10- årspe,rioden investerat i runt tal 40 miljoner på hamnanläggningarna och det har kivetvis skapat förbättringar och ökat konkurrenskraften. Hamnen har dock ingen medveten politik för att konkurrera med andra hamnar. Man menar, att det finns ett naturligt underlag för hamnrörelsen och där skall man ge all den service som erfordras men man går inte ut för att skaffa transitotrafik som ett konkurrensmedel gentemot andra hamnar i landet.

5 HAMNARBETAREN 5 Järn, stål och andra metaller utgör en stor del av det behandlade tonnaget. Kol och koks har också ganska stor omfattning och till detta har man en betydande del styckegods. Eftersom det är en bygd som totalt sett expanderas så har cementtransporterna också stor omfattning. Hamnkapten Göran Noren tillsammans med två fackordföranden. Dels Hamnarbetarförbundets Jan Christer Westergren och dels kransektionens ordförande inom kommunalarbetarförbundet, Lars Olov Norelius. Nederst en bild från lastning av pappersbalar direkt från järnvägsvagnar.

6 6 Mer arbete för hamnens folk men fasta kåren ganska liten Till vänster här nedan ser vi arbetschefen vid stuveribolaget, Per Bråkenhjelm. Uppe här till höger två av hamnarbetarna, Jörgen Stahre och Ragnar Larsson. Stahre avdelningens vice ordförande. Hamnarbetarna i Västerås kan glädjas sig åt att det är en bra utveckling i hamnen. Godsmängden ökar stadigt och det har aldrig varit någon egentlig fara för sysselsättningen trots att konjunkturen varit svag en tid. Under senare tid har kåren helt enkelt inte räckt till och det har till och med varit aktuellt att "låna" stuveriarbetare från andra platser. Detta har facket motsatt sig. Helt naturligt anser man att det i stället skall vara så, art den fasta kåren av stuverianställda ökas ut så att den motsvarar det behov som egentligen föreligger. Nu löser företaget detta genom att hålla en ganska hög andel så kallade extragubbar. Vid mitt besök i hamnen hade man 23 extra man ute på skilda fartyg. Och detta på en fast kår om ett 70-tal stuveriarbetare. Nu talas det om att höja den fasta kårens numerär en del och uppgifter lämnas att det blir en rekrytering på tiotalet. En siffra som facket anser vara i lägsta laget. Arbetsgivarna har också en till synes medveten politik att den extrainkallade personalen förblir extra medan de fasta som rekryteras kommer på annat sätt. Då har man fortfarande kvar en bra

7 HAMNARBETAREN 7 starv av anställda - och extragubbar - som kan jobbet ganska hyggligt. Naturligtvis tillbakavisar företaget de anspelningar vi gör om att man har en för låg fast kår, men till och med bland redarna anser man så vara fallet. Mäklarna begär också att stuveriet skall öka sina resurser. Då skulle det bli ännu lättare att få trafiken dirigerad till hamnen. I Västerås är det till största delen Hamnarbetarförbundet som organiserar arbetarna i hamnen. Transport har en mindre del. För gubbarna i hamnen och ombord på båtarna är det inga påtagliga problem med den här skillnaden i synsätt på den fackliga anslutningen. Man respekterar varandras skilda uppfattning på det här området. Rent praktiskt uppstår dock en del problem i det fackliga arbetet. Minoritetens fackliga företrådare har sina fackliga uppdrag på betald arbetstid medan "vårt" folk fortfarande får ta ledigt utan lön. Även då det gäller en så viktig sak som arbetarskyddet råder fortfarande - år 1979 alltså - oiskriminering genom den fackliga tillhörigheten. Först nu har det blivit klart att liamnarbetarförbundets huvudskyddsombud får ingå i den stora skyddskommitten. Annu har ingen kallelse skett till något sådant sammanträde. Här ovan ser vi Alf Dunder. Till höger en av de övriga medlemmarna, Karl Pettersson blickande ner över kompisarna nederst på sidan. Det är fr v S:1en Andersson, John Holmberg, Yngve Thudin, Ansten Eriksen samt Svante Berglund och Peter Villbuste.

8 8 HAMNARBETAREN ' Dålig respekt för arbetarskyddet Vet förmännen sitt egentliga ansvar? ) Här ser vi nederst ordföranden Jan Christer Westergren tillsammans med Bo Berglund. Den senare anser att det borde finnas ytterligare ett antal fast anställda så att det blev bättre balans på medlemskåren. Överst en av veteranerna, Ingemar Moström. Det här med arbetarskydd är för övrigt en ganska besvärlig fråga. Från fackets sida möter man gång efter annan motstånd på den punkten. I första hand är det tveksamt om arbetsledarna egentligen vet vilket ansvar de har på den här punkten. Allt för ofta finns det exempel på där arbetarskyddsfrågor nonchalerats. Transports regionala skyddsombud fick för kort tid sedan besked av en arbetsledare att han var för nitisk i sin tjänstutövning. Frågan är om det var ren tanklöshet eller om sådana yttranden kommer på order från högsta arbetsgivarledningen inom företaget. Successivt har dock en förbättring skett även om påpekandet ofta avfärdas som omotiverat gnöl. Villkoren i övrigt - frånsett att man klagar över dålig lön - tycks dock vara hyggliga för hamnarbetarkåren. Det finns lokaler av god kvalitet för raster och tillgång till mat och kaffe i anslutning till arbetsplatserna. Sammanhållningen är god även om det är dåligt med stöd från företaget till fritidsaktiviteter bland de anställda. Till och med delta-

9 HAMNARBETAREN 9 Sten åter efter svår benskada Sten Johansson återkom häromdagen till arbetet efter en lång konvalescenstid. Han skadade sig i ett ben för när tre år sedan o~h har varit sjukskriven i två år och sju månader. Nu har nan återkommit till sina kamrater och till arbetet. - Det såg mörkt ut mycket länge, säger han själv. Trodde aldrig att jag skulle få chansen träffa mina arbetskamrater på det här sättet någon gång, men nu har det faktiskt blivit så att jag skall prova om det går. Benet - det högra - är dock några centimeter kortare och knäet kan inte böjas riktigt ännu. Sten vill dock försöka komma tillbaka till arbetet och de första dagarna har han klarat bra -vi får se hur det går om han tvingas ner till lastrummen. Olyckan inträffade då han fastnade med benet i kätting som "kalvade". Det skedde vid ett tillfälle då ett fartyg inte lagt till riktigt efter ishinder. Det var nära en meter mellan kaj och fartygssida. Kätting rasslade ner, benet kom i kläm och höll på att kapa benet. Det var långt till botten och mycket kätting rann iväg. Sten Johansson pekar på sitt skadade ben. Kättingen kapade benet som nu har Hade fartyget legat kloss intiil spikats och kruvats ihop. Sten har dock nu ett ben som är drygt 2 centimeter kortare än kaj hade olyckan inte inträffat elförut. Det har hjälpts upp med högre sulor och klackar på skorna. ler i vart fall inte blivit så omfattande. gande i den riksomfattande fotbollsturneringen för hamnanställda får grabbarna betala själva utan stöd från sin arbetsgivare - som man ju egentligen representerar i det här sammanhanget. Det är kanske så att det dåliga arbetsgivarstödet skapat sammanhållningen. Man måste sluta sig ihop för att stå emot trycket utifrån. Det finns ingen fast anställd kvinnlig hamnarbetare. Några inhoppande extrajobbare finns det dock bland dem. De får sina arbetsuppgifter i den gamla. hamnen. Där är det som regel lättare gods att hantera. Det här uppfattas inte som odelat positivt från gubbarna, som tycker att tjejerna skall jobba på lika villkor. Det finns också äldre - mer eller mindre utslitna - bland männen som borde få uppmuntran i form av de lättare arbetena, anser man. Att helt stänga kvinnorna är dock fel, tycker man, men håller fast vid att de också borde få gå ut i de tyngre arbetena i djuphamnen. Här förklarar arbetsgivarsidan, att det endast är i den gamla hamnen man kunnat ordna med särskilda omklädningsrum och toaletter för tjejer. Och där\rid får det alltså bli. Hamnarbetarna har ett fint samarbete med de kommunalorganiserade kranförarna och där förekommer ett fint fackligt samarbete liksom med hamnförvaltningens ledning. Facklig verksamhet får ske på fritid eller på tjänstledig tid för förtroendemännen inom Hamnarbetarförbundet. Den medlemsvårdande verksamheten sker i form av vissa fritidsaktiviteter som arrangeras gemensamt. Man deltar i korpfotbollen, man har sina medlemsmöten och man har också arrangerat gemensamma utflykter. Bland annat till England. Det har skapat en fin anda i kåren och medverkar säkert till att man också får nya kontakter eftersom. Trots att man inte genomför någon hård värvningskampan j så kommer det nya medlemmar till avdelningen i Västerås och det anser man såväl där lokalt som på förbundsplanet utgöra goda tecken inför framtiden. Jan Christer Westergren har som ordförande många järn i elden, men han är en uppskattad, initiativrik och ambitiös representant för dagens fackliga ledare.

10 10 HAMNARBETAREN Stuveribolaget i Holmsund jubilerade Fin minnesskrift berättar utveckling Veteraner intervjuade om minnen I Holmsund har man just firat ett jubileum. För 50 år sedan startade Holmsund stuveriaktiebolag sin verksamhet och sedan dess har verksamheten ökat väsentligt då det gäller mängden gods man hanterar. I en fyllig jubileumsbok berättas om olika skeden i företagets utveckling. ) De här bilderna illustrerar omslagets första sida i jubileumsskriften. Den övre bilden visar tidigare års kvinnliga anställda med dåtidens skepp i bakgrunden. Nedre bilden dagens hamnarbetare. I skriften finns det mycket som minner om svunnen tid. Bland annat berättas, att man från Obbola på sin tid körde massa med häst och släde på isen direkt till fartygens sida. Det var under tid som isen låg så kompakt att fartygen inte kunde gå efter Umeälven till rätta hamnen. I skriften konstateras vidare, att det råder ett gott förhållande mellan stuveriet och hamnmyndigheten samt med de anställda. I en tabell visas också hur godsmängden skiftat under den tid företaget haft sin verksamhet. Första året, 1929 alltså, användes arbetstimmar för att hantera en godsmängd om ton hade man ton gods och till detta gick det arbetstimmar års rekordsiffra om ton gods hanterades på arbetstimmar. Tala om utveckling. Ett mycket intressant avsnitt behandlar minnen som gamla pensionerade stuveriarbetare berättat för stuveriets nuvarande chef, Rune Hall. Där berättar Gustav Lindgren, Rickard Nyström, Sven Johansson, Sigurd Björk och Gerhardt Sundt för bokens författare, Karl Olof Lidin, om episoder under arbetet under gångna år. Ett gott stycke samtidshistoria ur arbetet. I den här boken berättas också om två sorters facklig kamp. Dels den som kom att betyda organiserandet av de anställda under fackföreningsrörelsens uppbyggnadsskede och dels den som kom under 1970-talets första del med konflikten inom Transport som ledde till bildandet av Svenska Hamnarbetarförbundet. Den här boken är ett föredömligt prov på hur ett företags jubileum kan celebreras också som en hyllning till de som fört fram verksamheten till den framgång som skett i Holmsund. Här har man verkligen haft arbetstagarna och deras insatser i centrum.

11 Strejkande arbetare mördades I Spanien har en strejk nyligen inletts som protest mot våld från polisen mot en ung arbetare. Det skedde under en arbetardemonstration där en polis sköt mot arbetaren sedan det uppstått tumult. Mordet utloste en total strejk, vilken skedde i Valencia. Efter mordet har de rivaliserande fackliga organisationerna gemensamt manifesterat sin sammanhållning mot våldet. Vid jordfästningen av den mördade arbetaren deltog i runt tal en halv miljon människor i begravningståget. Egen kassörskurs Då det blivit överbeläggning till en planerad kassörskurs, vilken skulle arrangeras tillsammans med Lokmannaförbundet, har förbundet beslutat att ordna egen kurs. Den hålls omkring den 20 oktober. Antligen sautarbete out Chile hloekad! A kassan förlänger Dledleutslånen -oeh kan öka ersättning Det är dags att återbetala de pengar som A-kassan lånade upp under utbyggnadsskedet. För att kunna öka ersättningen till de arbetslösa medlemmarna har dock krav kommit på att fondbildningen skall byggas upp ytterligare. För att snabbt klara detta är det därför bra om en del av de upplånade medlen kan få stå kvar ytterligare en tid. A-kassans styrelse har därför beslutat att gå ut med en vädjan till de som innehar fondbevis att stå kvar med lånen ytterligare en tid. Vi publicerar här denna vädjan: Kamrater. Vår genom egna krafter ihopsamlade A-kassefond har nu enligt bestämmelserna i samband med tecknandet stått inne i föreskrivna fem år. Vi har i dagarna ansökt om en högre dagsersättning hos AMS och om vi får denna beviljad ställes större krav på att garantera denna. Följaktligen har vi ett HAMNARBETAREN 11 Under veckan 9-16 september blockerades samtliga arbeten gentemot varutransporter med anknytning till Chile. Det känner alla hamnarbetare till vid det här laget. Det noterbara i sammanhanget är att Transport deltog i den här aktionen. Det är första gången som man på den kanten visar sympati för de svårigheter Chiles arbetande folk har under den nuvarande regimen. Blockaden tillkom efter framställning från FFI och ITF - de internationella transportorganisationerna. Runt om i hela världen har gods med anknytning till Chile fått stå orört och det måste ha betytt att juntan där borta fått sig en tankeställare. Här hemma blev det naturligtvis också större genomslagskraft då samtliga arbetare i hamnarna deltog. Vi har ju upplevt situationer där Hamnarbetarförbundets medlemmar vägrat befatta sig med Chile-gods men där Transports medlemmar gått in. stort behov av att ha kvar vår egen fond och därför hoppas vi att avdelningar samt våra medlemmar låter respektive fondmedel stå kvar några år till. Från A-kassan vädjar vi alltså till samtliga inom vårt förbund att förlänga sina utlånade medel ytterligare förslagsvis tre år. LENNART JOHNSON ORDFÖRANDE Världen oppnar dörrarna Det internationella arbetet inom förbundet har visat en glädjande ökning och nu är det full fart på den kanten. Ibland kanske till och med i mastigaste laget. Den nystartade internationella samarbetskommitten har i oktober en sammankomst i Barcelona. Förbundet har ju där en styrelseledamot i Lennart Johnson och troligen blir det ytterligare representation vid denna viktiga konferens. Sverige föreslås bli värdnation vid ett kommande sammanträde. I december har Internationella fackföreningsfederationen för transportarbetare konferens i Bagdad. Inbjudan har kommit till förbundet, men med hänsyn till de stora kostnaderna är det tveksamt om styrelsen anser att förbundet skall representera vid detta tillfälle. Beslut i frågan kommer vid sammanträde med styrelsen veckan efter valet. Hamnarbetarförbundets tillkomst beskrivs också i samband med att konstnärsparet Stampe visar sina hamnarbetarbilder på Kuba. I Colombia har hamnarbetarna problem med ett svenskt företag, L M Ericson, och vid förbundsstyrelsens sammanträde diskuterar man också åtgärder i samband med detta.

12 12 HAMNARBETAREN Samuel Owen-nykterhetskämpen som byggde första ångfartygen Till värt land kom Samuel Owen första gången 1804 som teknisk expert från en engelsk firma för att leda monteringen av ett antal ångmaskiner, införskrivna till Sverige av kanslirådet Abraham Niclas Edelcrantz. Denne återkallade honom två år senare till vårt land, där han sedan dess var verksam som konstruktör och industriledare på olika områden. I vår andliga historia är han känd bl.a. som en av stiftarna av vår äldsta nykterhetsförening och genom hans förmedling infördes metodismen i Sverige. Owen föddes den 12 maj 1774 i byn Northon i grevskapet Shropshire i En~land, där fadern var lantbrukare. "Skolundervisning fick han blott mellan sitt nionde och tionde år, hvarefter han i sju år förtjenade sitt bröd som vaktpojke på herrgårdar; vid 17 års ålder fick han plats som pådrifvare af hästar, hvilka å kanalbanken drogo fram båta,r i traktens små kanaler. Mer än ett år höll han dock ej ut med denna sysselsättning. Hos husbonden begärde han orlof, klagande öfver kamraternas råhet, och fick af denne både lof att lemna tjensten och en guinee till hjelp för framtiden." I tjuguårsåldern återfinner vi honom som arbetare vid Boulton & Watts då nyanlagda faktori i Soho nära Birmingham. Efter fyra år vid denna verkstad erhöll han plats som mekaniker hos Fenton, Murray & Woods faktori i Leeds, på den tiden den förnämsta anläggningen i England. Det var här han kom i kontakt med kanslirådet Edelcrantz och medföljde honom till Sverige, för att leda uppmonteringen av fyra ångmaskiner som Edelcrantz inköpt. I slutet av år 1804 var den första av de av Owen uppsatta ångmaskinerna i gång vid Lars Fresks klädesfabrik vid Elfvik på Lidin~ön. Ångmaskinen var så vitt Ml är bekant den första i sitt slag som SAMUEL OWEN ( ) drev ett stort antal arbetsmaskiner i en svensk fabrik. Tidigare eller samtida ångmaskiner - "eld- och luftmachiner" - var nämligen pumpmaskiner vid gruvor. Därefter kom turen till Kungsholms och Ladugårdslands kronobrännerier i Stockholm att förses med dylika maskiner, och den fjärde förvärvades av Dannemora gruvor för länspumpning av gruvschakten. Owen lämnade vårt land i december Men redan nästa år var han tillbaka för att leda monteringen av en ångmaskin vid Eldkvarn på Kungsholmen i Stockholm. Sedan detta arbete var slutfört fick han anställning som verkmästare vid Bergsunds verkstad, där han stannade till år Samma år grundade han eget järngjuteri med mekanisk verkstad på den tomt och i de byggnader där Apelquists mekaniska verkstad och metallfabrik varit igång från år 1785 till Hans nya anläggning blev den första egentliga mekaniska verkstaden i vårt land och av avgörande betydelse för den industriella utvecklingen, inte enbart genom sina produkter, utan också därigenom att på densamma utbildades ett flertal skickliga verkstadsarbetare. Hos Owen fick även de första ångbåtarnas maskinbefäl den nödiga kunskapen om ångmaskineriets skötsel och vård. "När jag första gången gjöt på Kungsholmen, hade jag icke en man, som någonsin sett Jern smält, då var det icke så lätt att sätta i gång en Mekanisk Fabrik, men nu, sedan flera hundra skickliga arbetare blifvit af mig inlärde, är det mindre svårt". Gustaf Broling, den framstående metallurgen, skrev år 1816 i sin bok "Bref om Ång-Båtar" om de första försöken i vårt land att med ångkraft framdriva fartyg. "En Ång-Båt är ett slags farkost, som hvarken framdrifves med handkraft, såsom våra vanliga slupar och båtar, eller genom väder och vind framföres förmedelst segel, utan ett fartyg, som genom Ång-Maschin sättes i rörelse. Ni hörer dageligen omtalas, och Ni läser i Dagpapperen som oftast om Ång Maschiner, och om de storverk som dermed åstadkommas. Underrättad, dels genom korrespondens på sin hembygd, dels af hit ankomna landsmän, om den fördehl man i England och i Amerika skördadt af de i bruk komna Ångfartygen, var herr Samuel Owen icke sen, att förskaffa sig ritningar och beskrifningar på dem. Dessa har han begagnadt, icke såsom simpel Copist och eftergörare, utan på sätt som anstår en man med hufvud: såsom tillika upfinnare och förbättrare." Nu beslöt Owen sig för att realisera sina planer. Genom akterstäven på en vanlig roddbåt drog han en axel, på vi!- Hjulångaren "Yngve Frey", byggd år 1821.Samuel Owens första ångbåt, "Stockholmshäxan", byggd Teckning av Samuel Owens son år Samtida träsnitt.

13 HAMNARBETAREN 13 ken ett hjul eller propeller försedd med fyra vingar eller skovlar ställda snett emot vattnet anbragtes på samma sätt som vingarna på en väderkvarn. Maskineriet drevs till en början runt av två man medelst ett spel och farten blev härigenom något högre än vid vanlig rodd. Owen gjorde därefter om försöket med hjälp av en ångmaskin. Owen byggde år 1816 vårt lands första propellerdrivna fartyg, "The Witch of Stockholm". Det var ens. k. roslagsskuta, som han sedan ändrade på lämpligt sätt innan han inmonterade maskin och ångpanna. I mellanrummet mellan rodret och akterstäven placerades "akterhjulet" som drevs av en i det närmaste horisontalt liggande axel från den av honom själv tillverkade ångmaskinen, vilken utvecklade ca 8 hästkrafter. Skutan hade en längd av ca 10 meter och en bredd av 3,5 m. Ångmaskinen med sitt svänghjul och pannan voro placerade midskepps. Skorstenen var närmare 5 meter lång och placerad rätt över ångpannan. "Den är nedantill af jern och dubbel, så at millan den yttre och inre finnes watten." Båten var tacklad som skonert och förde två nästan lika höga master. Utrymmet ombord blev emellertid ganska knappt, akterut fanns en mindre kajuta, där personer kunde få plats. Med "akterhjul" eller s.k. propellers åstadkoms nu en fart av 4 knop. Trots de relativt lyckade resultaten som uppnåddes med "Stockholmshäxan" övergav Owen sin ide med "akterhjul" och bestämde sig i stället för sidohjul. I detta fall gick utvecklingen sålunda baklänges. Hans andra fartyg, "Amphitrite", vilket sattes i trafik på traden Stockholm-Drottningholm år 1818 var således försett med sidohjul. Ångbåten var vid denna tidpunkt dock ingen nyhet. Redan år 1777 hade byggts ett litet fartyg av järn vid Foss i Y orkshire och 1787 utförde en bogserbåt i blandad järn- och träkonstruktion kanaltransporter. Åren byggdes i Clyde en ångbåt för trafik på Themsen. Detta fartyg var för övrigt Samuel Owens första ångfartyg, "Stockholmshäxan", byggd år Modellrekonstruktion av ingenjör I. Pettersson. - Tillhör Sjöfartsmuseet i Stockholm. den första ångbåt som krossade Engelska kanalen till Frankrike. I Amerika konstruerade och byggde Robert Fulton 1807 en ångbåt " Clermont", som var försedd med en maskin från Boulton & Watts faktori i Birmingham. Den hade två skovelhjul och gjorde 5 knop. Sedan blev det fart i Amerika på båtbyggeriet. Redan år 1834 hyste Samuel Owen planer på att konstruera och bygga ångdrivna järnfartyg på sitt faktori på Kungsholmen i Stockholm och anhöll samma år hos Kungl. Kommerskollegium om 15 års uteslutande privilegium "å ett sätt att förfärdiga Fartyg och Båtar, som hufvudsakligen utföres af walsat jern''. År 1833 hade Owen fått sitt anlagda valsverk för stångjärn i ordning och året därpå visade han på Jernkontoret upp prov på sina valsade järnplåtar, vilka erhöll de bästa vitsord. I april 1838 översände Owen ritning och beskrivning på ett förbättrat sätt att bygga och konstruera ångfartyg och båtar av järn, och enligt en notis i Aftonbladet för den 13 augusti samma år meddelade K. Kommerskollegium: " Patent beviljadt Bruks Idkaren och Riddaren Samuel Owen, å ett förbättradt sätt att bygga Ångfartyg och Båtar af smidt jern". Under april månad 1838 torde bygget ha satts i gång och drygt två år därefter var fartyget - "Samuel Owen" - klart för sjösättning. Under september 1840 började de första turerna med "Samuel Owen" på sträckan Västerås-Stockholm och i november upphörde trafiken för året. Följande år trafikerade fartyget även Arboga och Strängnäs. År 1849 såldes fartyget till ett rederi i Malmö och gick på Köpenhamn och några år senare förvärvades det av danska regeringen. Samuel Owens ekonomiska ställning var allt annat än god. År 1827 hade ångfartyget "Josefina" brunnit upp. Fartyget var oförsäkrat och som han var huvuddelägare drabbades han av en svår förlust. Owen hade även lagt ner en hel del pengar på experiment med ångdrivna vagnar och slädar och trots att 30 års " Privilegium Exclusivum" beviljades att i riket tillverka dylika fordon, kom någon vagn aldrig till utförande. "Liksom alla företagsamma Män, nöjde sig ej Samuel Owen med hvad som hvar, utan sökte genom förbättringar fullkomna sina arbeten. Många af dessa försök kostade stora summor, men motsvarade ej vid den praktiska tillämpningen uppfinnarens beräkningar. Dylika experiment, men ännu mer anläggningen af Motala storartade werkstäder och deraf framkallade täflan, undergräfde Owens ekonomiska bestånd", skrevs i "Svenska Industriens Män", som utkom år I januari 1843 blev Samuel Owen nödsakad att inlämna sin konkursansökan. Tillgångarna översteg emellertid väsentligt skulderna och tidningarna uttryckte allmänt en förhoppning om, att Owen som bedrivit sitt yrke som maskinfabrikant i Sverige i närmare 40 år "skulle få fortsätta en verksamhet, hvilken varit så nyttig för det allmänna och underhållit många arbetares familjer". Dessa förhoppningar slog dock slint. Verkstaden med inventarier såldes på auktion och den nära 70-årige Owen fick ta anställning som verkmästare vid Åkers styckebruk i Södermanland, men måste på grund av ohälsa och hög ålder lämna denna befattning Tre år senare avled han i Stockholm. TORE ATTELID

14 14 HAMNARBETAREN i Gustaf Magnusson i Oxelösund, en av våra flitigare medarbetare, har skrivit en berättelse om livet i lastrummet och på kajen. I all sin enkelhet mycket träffande hur det kan vara i det här jobbet. Många hamnarbetare känner säkert igen situationen. Arbetsmiljöen berättelse Olll lastru0101ets fasor oeh besvärligheter Nisse o Skruven pallar säck på sjösidan ombord i m/f Djävligheten. Fem säckar i lagret sex i höjd ett och ett halvt ton i lyftet. Fyrahundra ton kemikalier i dåligt emballage. Illa stuvat och massor med läckage. Det är frågan om nedgrävning, upplockning, lyftning, bärning och systemstuvning. I lastrummet är det kvalmigt, varmt och en äcklande odör av gamla laster är påträngande. Arbetet har pågått några timmar, kemstoffet far ikring och irriterar svalg och slemhinnor. Snoret rinner på ombordgastarna. Nävarna har grävt en gryta i säcktirarna det gäller att komma snabbt tiil durk. Arbetet är så djävligt det kan vara. Säckarna ligger i beknip, tirarna är förskjutna och alla säckar pudrade med vitstoff, tungt, krävande och hälsovådligt. Samtal är omöjliga för vibrationen i maskinskottet. Hjälpkärran står på. Rop: se till att förman säger till att eländet blir avstängt annars går vi upp. Svetten lackar, rinner ned för nackar och ut efter kinder, på de transpirerande nakna underarmarna sugs dammstoffet fast, och kring handledvecken samlar sig svarta fuktiga skitkavlar som gnider på skinnet. Med exakta mellanrum far fullpall upp och tomgaffel ned. Signal och knackningar "se upp" gaffel på nedgång. Som robotar griper ombordarna fast fångar in, styr tillrätta, signal och upp igen 1500 kg upp och iland 20 ton i timmen ligger som max. Skruven jobbar på, småspyr och förbannar. Hans dåliga mage går inte ihop med skitstoffet han andas in. Nisses rygg värker av de eviga bockningarna och vridningarna. Nisse gör sitt sista år i stuveriet, nästa år pension. Skulle behövt lindrigt arbete på gamla dar, men det är inte att tänka på. Stuveriarbete har inga extra förmåner. På uppgång fastnar pallslinget i något utstående. "Ritsch" 2 säckbottnar rivs upp. Ned över ombordgastarna i grythålet forsar det vita innehållet. Skrik och förbannelser. " Vad ända in i o.s.v. står du och sover, har vi inte djävligt ändå". Landa för helvete! Snabba händer river bort trasorna och upp med två nya. "Kom igen". Nu har ombordarna ytterligare ett problem att trampa ikring i. Spillet yr om fötterna, plockarna hostar, nyser, spottar och fräser gnider ur ögonen, borstar bort det värsta från arbetskläderna. Förman sticker näsan över lucköppningen och förmanar: Gubbar Ni får vara försiktiga med säckarna. Försiktiga vi? Tala med den där och pekar menande på signalman. Strax är dialogen igång. Kranman sticker ut huvudet från sin bur. Vad tror ni? Förklara? Visa oss hur man styr och stoppar 1,5 ton mitt i luften. Kan någon? Resultat: inget. Durk!!! Sture på landsidan lyfter första säcken från bottenlagret. Men vad nu, säcken viker sig och spricker och innehållet far ur? Säcken är blöt, durken genomvåt. Förman kommer ner för inspektion. Låt bottenlagret vara. Gå i stället ut mot sidorna. Jag skall tala med Skepparen. Ja det kunde man ge sig fan på utbrister Sture nu när vi kommit på durk. Skepparen och förman har palaver på däck. Där språkkommunikationerna inte räcker till användes armarna. Order från däck. Lyft på några säckar, h.an vill se. Jodå durken är genomsur. Overtiden är kommen ombord (Mäklaren) han skall medla och förlika. Nya order: Säckarna i bottenlagret får inte blandas med de torra. Ta dem på pallar för sig själv. Mer och besvärligare arbete. Mummel, missnöje. Tur att vi inte har ackord längre. Efter middag byter Nisse och Skruven med landkarlarna som nu skall ha törn ombord. Lappen och Hasse, två unga hetsporrar som är glada att vräka på. Nu på durk skall det bli åka utav. Vrål: Djävla i helvete. Lappen släpper tanken på att greppa sin säck han drar istället fram en blodig sönderskuren hand. Någon tokstolle har i sitt oförstånd vid ilastningen kastat ut en flaska i skottet som gått sönder och fallit ned mellan spanten och fastnat på säckarna. Med sin blödande näve i vädret flyr Lappen iland. Iland till doktor och omvårdnad. Gänget ombord haltar nu och förman skickar Skruven ombord. Nisse får klara sig ensam iland. Skruven går men är förbannad. Han hade väntat på de 2 timmarna iland. Han behövde dom. Nisse som kände Skruvens dilemma försökte med en s.k. god gärning men Skruven avvisade. Du har för fan själv problem, men tack, jag går. För Skruven känns det tungt och trögt, svetten sjöar av honom. Hasse fattar galoppetn och tar dubbelsäck Smålands rop. Det är kväll, kommer som ett förlösande och befriande. Ombordarna lämnar sitt krävande arbete. Skruven sjunker i stillhet ned på säckarna. En salt tår blandar sig med svettflödet. En tung suck faller: det var då för väl. Hasse har saknat gängkompisen. Vänder åter och kikar ned i luckan. Skruven skall du inte bli med upp. Jodå, jag kommer. I vaskrummet går tvagningen trögt. Säckarna har sugit kropparna på både glädje och lust. När de tillsammans åker ned i hissen säger Skruven: Kommer jag inte i morgon så har jag gått till läkaren för "kistan". Ja, det är på tiden. Men det blir nog det samma. Några medikament och så blir du sjukskriven ett tag, och så är du i maskinen igen. Minns du förresten vad Försäkringsbolagets läkare sade till Gotland när han antydde att vi hade tungt jobb: Stuveriarbete betraktas allmänt som varande tungt arbete och inget onormalt. D.v.s. skälet var ej godtagbart.

15 HAMNARBETAREN 15 Födelse dagar 80 år Werner Karlsson Riddarviksvägen 108 nb Vällingby 24 sept Uno Karlsson Vetegatan 9 2 1/2 tr Stockholm 28 sept 75 år John H. Magnusson Rutger Fuchsgata 5 III ög Stockholm 24 sept Algot Nilsson Box Sangis 24 okt 70 år Bernhard Molin PI 2401 Öden Husum 20 okt Manne Landin Johannesgatan Kramfors 26 okt. Rune Bergström Bäckland Nordingrå 27 sept. Ragnar Sundström Box Piteå 14 okt. Jakob Olsson Box Hälsingmo 17 sept. Gerh. Sundt Skolgatan Holmsund 4 okt. Manfred Granlund Ö. Fahlmark Sjöbotten 19 okt. Algot Strömbäck PI 3140 Gammelgården Kalix 19 okt. 65 år Gösta Selander Sveavägen Södertälje 12 sept Erik Öberg Ällön Arnäsvall 15 sep. Allan Nordin Köpmangatan Malmö 12 sep. David Eriksson Vintervägen Holmsund 8 sep. Stig Ferner PI Grundvik Söderhamn 26 okt. Roland Ferner Box 1325 Tremyran Söderhamn 26 okt. 60 år Villy Knappe Blåklockegatan Göteborg 18 okt Harry Nilsson Box Torslanda 8 sept Uno Helmer Andersson Lillehersbyvägen Sollentuna 23 okt Ernst Lindh Sangis 11 okt Henry Thunberg Box Holmsund 8 okt 50 år Per Anders Johansson Safirgatan V. Frölunda 20 okt. Hagbert Andersson Toppsegelsgatan Göteborg 30 sept Gösta Wahlen Ön Kungälv 18 sept Ingemar Moström Svärdsliljegatan 1 B Västerås 26 sept Kurt Lennart Persson Ringblomsvägen Sölvesborg 25 sept Detta ör rött bild av Hedin I vårt förra nummer hade vi illustrerat en artikel med bild av Vilhelm Hedin från Luleå. Tyvärr skedde en bildförväxling, men här visar vi den rätta bilden. Vi ber om ursäkt för misstaget.

16 Målning av Ludvig Richarde föreställande ångfregatten Vanadis och lotskutter från Vinga, som ingår i Sjöhistoriska museets utställning över den bortglömde konstnären. Foto från Sjöhistoriska museet, Stockholm. En bortglömd marinmålares verk Den nästan bortglömde marinmålaren Ludvig Richarde hedrades för några år sedan med en utställnig vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det var ett försök att rädda den kring sekelskiftet,å verksamme marinmålaren undan glömskan. Vi återger här en av de bilder som förekom vid utställningen och pretsenterar dessutom konstnären med några rader här nedan: Ludvig Richarde föddes i Göteborg 1862 och dog i Båstad Sitt liv tillbragte han på olika platser i B.ohuslän och vid skånska västkustenoch Oresund varifrån hanockså hämtade sina motiv. Han blev tidigt förtrogen med hav och båtar och som 16-årig gast på ett handelsfartyg fick han inblick i sjömanslivets strapatser. Utbildningen till konstnär erhöll han i Stockholm och Köpenhamn. I den danska huvudstaden tillägnade han sig marinmåleriets teknik under inflytande av den då nyligen bortgångne danske konstnären Anton Melbye. Av offentliga samtlingar, där Richarde är representerad, kan nämnas Göteborgs konstmuseum, Sjöfartsmuseet i Göteborg samt Sjöhistoriska museet i Stockholm. Styrkan ligger bl.a. i hans förmåga att variera motiven och anpassa koloriten efter den stämning han söker fånga. Hans sätt att genom noggranna blyertsskisser förbereda sig för sina stora kompositioner är värt respekt och beundran. Till svagheterna hör hans bristande förmåga till figurteckning och hans förkärlek för understundom väl grälla färgeffekter. Hans stora arbeten förråder ofta sin karaktär av ateljearbeten, medan hans små snabba oljeskisser har en impressionistisk friskhet som visar att de tillkommit ute i naturen, med motivet för ögonen. Lätt räknade är de målningar av Richarde som inte innehåller en farkost av något slag. Båtar av alla de former intresserade honom, från stolta fregatter och korvetter under segel eller massiva pansarbåtar till handelsskutor, fiskebåtar och lotskuttrar.

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Intervju. -------------- Start --------------

Intervju. -------------- Start -------------- Intervju Intervju med: Rune Wretholm () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2009-02-18 Rune Wretholm, f 1926, började på kraftverket 1940 som kontorsvakt och arbetade här fram till sin pensionering.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Vi frågar lokförarna om pensionen

Vi frågar lokförarna om pensionen Februari år 2000 Vi frågar lokförarna om pensionen granskar Och föreslår FRÅGOR sidan 2, fylls i, rivs ut, skickas in + Bilaga Pensionen Genomgång av PA91-sidan 3 Jämförelse Statligt anställd/bolagsanställd-sidan

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK T/T WORLD XANADU World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK Builder: Sumitomo Shipyard year 1974 Owner: World Wide Shipping Hong Kong Turbintankern World Xanadu ankom i april år

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Sista dagen på landet

Sista dagen på landet Sista dagen på landet Sommarlovet är snart slut. Om en vecka börjar kusinerna Joel och Irma i skolan och morfar börjar jobba. I övermorgon åker alla tillbaka in till stan. De har redan börjat packa. Joel

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Best Kust Feskarna 03

Best Kust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Fröya 7:e resan 2003 Best Kust Feskarna 03 Uppresan till Fröya, Sördyröy Fisket inomskärs Fisket på storhavet med Frigg Robban, Lasse och Niklas första resa

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Flaggning på universitetets byggnader

Flaggning på universitetets byggnader Datum: 1999-07-01 Beslutsfattare: Rektor Ansvarig enhet: Universitets- och förvaltningsledningens kansli Flaggning på universitetets byggnader (PM baserad på beslut i rektorsämbetet 1984-11-23 och 1989-02-06)

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

T v ät t b j ö r n s. Stoppar Smittan. Text: Fredrik van der Lee

T v ät t b j ö r n s. Stoppar Smittan. Text: Fredrik van der Lee T o b b e K T v ät t b j ö r n s L U B B Ella och gänget Stoppar Smittan Text: Fredrik van der Lee Illustrationer: Cecilia Nabo Ella och Gänget Stoppar Smittan En bok från SCA Hygiene Products AB Text:

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer