Visste du detta om Kalmar läns museum?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visste du detta om Kalmar läns museum?"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade besökare Besöksmålet Eketorps borg hade besökare Kalmar läns museum och Eketorps borg besöktes av barn och ungdomar Antalet deltagare utanför länet och internationellt var Länsmuseets viktigaste enskilda varumärken är Regalskeppet Kronan, Jenny Nyström, Eketorps borg, Sandby borg och Tidsresor Museet i Kalmar får besök av skolor från Kalmar läns alla kommuner och länsmuseet har samarbetsprojekt i samtliga kommuner Kalmar läns museum har en bred kulturarvsverksamhet med arkeologi, arkiv, byggnadsvård, konservering, kulturmiljöpedagogik, marinarkeologi, utställningar mm Kalmar läns museum bedriver en omfattande internationell verksamhet i bl. a. Sydafrika, Serbien och Finland genom den internationella organisationen Bridging Ages med säte på Kalmar läns museum Kalmar läns museum är en stor arbetsplats i centrala Kalmar med 88 anställda. Därutöver ett stort antal tidsbegränsat anställda, praktikanter och volontärer. Länsmuseets omsättning var 2014 cirka 62 miljoner. Självfinansieringsgraden var cirka 49 %. Vi skapar egna intäkter genom entréer, försäljning, uppdragsintäkter samt sökta projektbidrag. Kalmar läns museum har sitt ursprung från År 1977 ombildades länsmuseet till stiftelse med Landstinget, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som stiftare invigdes nya föremålsmagasin i f.d. Volvofabriken

3 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Copyright Layout, redigering & bildbearbetning Bilder Omslagsbild Kalmar läns museum Box 104, S Kalmar Seija Nyberg, Kalmar läns museum Kalmar läns museum om inte annat anges Flytt av stolar i nya magasinet. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum.

4 Kulturarv i vardagen - berikar och berör!

5 INNEHÅLL Framtid med kulturarv...6 Styrelse och organisation...8 Marknadsenheten...11 Bebyggelseenheten...17 Arkeologienheten/Museiarkeologi Sydost...21 Kronan - marinarkeologi - konservering...25 Arkiv, bibliotek & samlingar...31 Pedagogiska enheten...37 Bridging Ages Utvecklingscentrum...43 Kanslienheten...46 Stiftelsen Wimmerströmska gården...47 Eketorps borg...49 Stiftelsen Kalmar läns museum...52 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals Stiftelse...59 Häradshövding Liss-Erik Björkmans fond...64 Statistik och nyckeltal...66 Personal...67 Gåvor och inköp...69

6 6 FRAMTID MED KULTURARV

7 Att leda och driva museiverksamhet är en härlig utmaning. Det gångna året utgör sista året på mandatperioden Tillsammans har styrelse, personal och ledning presterat väsentliga framgångar. Vi kan känna stolthet över Kalmar läns museum. Mandatperiodens första år 2011, firades med länsmuseets 140-årsjubileum. Det året lades också grunden för periodens största arbetsuppgift. Kontraktet för ett nytt modernt museimagasin skrevs under och förberedelsearbetet satte igång på allvar. Den sommarens utställning handlade om Plast retroplast, återvinning och hållbarhet. Vi började också med våra uppskattade modekvällar där museets kostymateljé verkligen fick komma till sin rätt. Utanför huset genomfördes bl a cykelguidning i arkitekt Carl Bergstens fotspår och amatörarkeologisk under sökning vid Målerås första glashytta. Skapande skola-satsningen tog fart på allvar och arbetet med pedagogiska program till barn och ungdom intensifierades. Andra samhällsfrågor uppmärksammades genom Äldreprojektet Kommer du ihåg? och utbildningsdagar om migration. Boken Byggda Minnen producerades tillsammans med länsstyrelsen och gavs som avskedsgåva till landshövding Sven Lindgren inleddes med stängning för brandskyddsombyggnad. Under tiden hade vi succéartad verksamhet i köpcentret Giraffen och toppade med att återöppna museet med Piratutställningen. Vi bildade en särskild Marknadsenhet med tryck och layoutfunktion. Vi samlade också det pedagogiska uppdraget i Pedagogiska enheten. Den 7 december kunde det nya Magasinet invigas. Vi konverterade vår databas till ett nytt modernt system, en mycket omfattande åtgärd i det fördolda som betyder mycket för inre effektivitet och bättre tillgänglighet. Kronanprojektet kunde notera en milstolpe då undersökningen av trossdäcket avslutades. Den stora arkeologiska undersökningen i kv Gesällen blev en vetenskaplig och publik framgång. Satsningar på kafé och konferensverksamhet var viktiga Vi noterade rejält ökad omsättning och nya målgrupper upptäckte vår verksamhet. Den internationella verksamheten blev alltmer uppmärksammad och erfarenhetsåterföring till vår regionala verksamhet sattes i fokus. Kulturmiljöarbetet fokuserade på bl a utredningsarbete om Kalmar hamn, viktiga restaurerings- och förnyelsearbeten på Kalmar slott och viktiga samarbeten med länets kommuner. Sandby borgs-projektet fick internationell spridning genom bl a Vetenskapens värld. Samarbetet med stiften resulterade i fortsatt intensivt inventeringsarbete i kyrkorna. Intensiva diskussioner med huvudmännen om verksamhet och ekonomi gav väsentliga satsningar och ökat stöd. De senaste årens nätverksarbete har varit till stor hjälp. Museets positiva approach och uttalade ambition att bli en attraktiv regional part i samhällsutvecklingsfrågor börjar bära frukt. Vårt mångåriga samarbete med Linnéuniversitet ger nu frukt genom en gemensam tjänst som forskningskoordinator i Tillämpat kulturarv och beviljad ansökan från Kk-stiftelsen för att starta en forskarskola i arkeologi. Länets kulturplan och regionala utvecklingsstrategi har varit vägledande och vi har jobbat för kultur i hela länet, barn och ungas delaktighet och att länets kulturarv ska bevaras och utvecklas. Vi vill vara en förebild för andra, jobba med aktuella samhällsfrågor och göra kulturarven tillgängliga för alla. Ett stort tack till alla som har engagerat sig på olika sätt i läns museets verksamhet och bidragit till framgångar, och stöttat och tagit nya tag i motgångar. Örjan Molander Länsmuseichef 7

8 STYRELSE OCH ORGANISATION Organisationsplan Kalmar läns museum Styrelsen Museichef Örjan Molander Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik Ledningsgrupp Eketorps borg Gabriella Johansson Annette Kronlund Marknadsenheten Andreas Juhl Pedagogiska enheten Tina Lindström Begyggelseenheten Liselotte Jumme Museiarkeologi Sydost Per Lekberg Kronan Arkiv, bibliotek, samlingar Lars Einarsson Kanslienheten Björn Olsson Kalmar läns museums styrelse För: Kalmar läns landsting Kalmar kommun Kalmar läns hembygdsförbund Yvonne Hagberg ordf Birgitta Elfström Östen Jannert Elisabeth Wanneby Jonas Hellberg Margareta Karlsson Björn Holgersson Annica Portland Bengtsson Monika Björklund Ersättare: Olle Hjertqvist Hans Johansson Rolf Ericsson Lennart Fredriksson Emanuel Wallin Anna-Carin Lejon Kaj Holst Fredrik Palmqvist Bruno Tjärvar Revisorer: Anders Björkman Jan Bengtsson Eivor Åsenius fr o m Ersättare: Gert Wollinger Eva Örtengren Inger Petersson Revision: Auktoriserad revisor Hans Svensson, KPMG 8

9 Verksamheter och ansvarsområden Arkeologienheten/Museiarkeologi Sydost Enheten svarar för arkeologisk uppdragsverksamhet och kunskapsuppbyggnad. Här ligger också huvudansvaret för kulturlandskapsfrågor och GIS-hantering. Enheten är uppdragsfinansierad genom externt finansierade uppdrag och särskilt initierade projekt. F r o m har verksamheten slagits samman med den uppdragsarkeologiska verksamheten vid Kulturparken Småland under det nya namnet Museiarkeologi Sydost. Huvudman är Kalmar läns museum. Bebyggelseenheten Enheten svarar för antikvarisk kompetens gällande byggnader och bebyggelsemiljöer. Råd om byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare som kommuner, privatpersoner, hembygdsföreningar och kyrkliga församlingar. Enheten deltar aktivt i bevarande- och utvecklingsfrågor i samhällsplaneringen. Större delen av verksamheten bedrivs som externt finansierade uppdrag och särskilt initierade projekt. Eketorps fornborg Eketorps fornborg är en rekonstruerad fornborg på Södra Öland som drivs som publikt besöksmål under sommarhalvåret. Verksamheten utvecklar områdena experimentell arkeologi, pedagogik och besöksmålsutveckling. Kanslienheten Enheten svarar för ekonomi-, personal- och styrelseadministration, IT-utveckling med dataansvar, säkerhetsfrågor, verkstad, tillsyn och skötsel av fastigheter och fordon, tekniska installationer, diarium, inköp av kontorsmaterial, kontorsvaktmästeri och lokalvård. Kronan, marinarkeologi, konservering, samlingar, bibliotek och arkiv Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Kro nan utställningen, marinarkeologisk uppdragsverksamhet, konservering av arkeologiskt material av trä och metall och textilkonservering samt vård av samlingarna. I enheten ingår museets minnesfunktion som svarar för museets bibliotek, arkiv, samlingar och digitaliseringsverksamhet. Marknadsenheten Enheten svarar för marknadsföring och sponsorkontakter för länsmuseets hela verksamhet. Enheten svarar även för tryckerifunktion, café samt butik och reception. Pedagogiska enheten Enheten ansvarar för utställningarnas produktion underhåll och innehåll, publika och pedagogiska program samt guidningar. Enheten bedriver kulturmiljöpedagogisk verksamhet i Kalmar län med särskild inriktning mot barn och ungdom med varumärket Alla tiders historia och tidsresor. Utvecklingscentrum Bridging Ages Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik inrättades 2008 i samverkan med Sveriges hembygdsförbund slogs verksamheten ihop med Bridging Ages under nya namnet Utvecklingscentrum Bridging Ages. Verksamheten utvecklar kulturmiljöpedagogiken genom omfattande nationell och internationell projektverksamhet. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning med anknytning till Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls liv och konstnärliga verksamhet. Stiftelsen förvaltar samlingar och utställningen på länsmuseet samt handhar upphovsrättsärenden. Stiftelsen har samma styrelse som länsmuseistiftelsen. Kalmar läns museum bedriver även verksamhet genom Stiftelsen Krusenstiernska gården i Kalmar och Wimmerströmska gården i Västervik. Museichefen tillika landsantikvarien är ledamot i Stiftelsen Gamleby Tingshus samt adjungerad i styrelserna för Kalmar läns hembygdsförbund samt Ölands hembygdsförbund. En medarbetare är ledamot i Hammarskjöldska stiftelsen, Tuna, Vimmerby kommun. 9

10 10

11 MARKNADSENHETEN Marknadsenheten är en serviceenhet för hela museet när det gäller tryck, marknadsföring och sponsring av museets verksamhet. Till enheten hör tryckgruppen, kaféet och butik/ reception. Museets marknadsföring Kalmar läns museum är i förändring när det gäller hur vi arbetar med marknadsföring. Vi har under andra halvåret av 2014 gjort en tydlig U-sväng från print till digital marknadsföring, oftast via sociala medier. Det är en strategi som är nödvändig med hänsyn till ett nytt medielandskap och en anpassning till hur många av oss idag konsumerar media via läsplattan, telefonen och datorn. Vi tar avstamp in i 2015 med denna strategi och kommer att fokusera på webben via så kallat content marketing, dvs. vi begränsar säljande budskap till förmån för roliga, intresseväckande och spännande budskap vilket är lätt för oss att få ut med den skatt vi sitter på i form av bilder och kunskap. Vi kan se att vår strategi ger god effekt i ökad aktivitet på våra sociala medier och bra genomslagskraft för våra program, utställningar och kaféet. Höstens onsdagsprogram var till exempel i många fall slutsålda. Äppelpajveckan slog rekord och kaféet ökade sitt besöksantal ytterligare. Konferens och event Regionförbundet, Atrio arkitekter, Länsstyrelsen, Del-ta produktion, Länsförsäkringar, Marknadsföring via vår hemsida och sociala medier har fått ett stort genomslag under hösten 2014 och kommer att vara en viktig del av marknadsföringen under 2015 och framåt. Luftvårdsförbundet, Norden Machinery, Handelsbanken, Arla, Landstinget och många fler har besökt oss under De besökare vi får via konferens- och events är folk i yrkeslivet. De kommer hit i tjänsten och får ta del av, och upptäcka ett levande museum med mängder av möjligheter till spännande aktiviteter, fina utställningar och ett av Kalmars bästa kaféer. Viktiga partners för marknadsenheten när det gäller konferens och events är övriga enheter som bidrar med kompetens som kan paketeras i form av stadsvandringar, föreläsningar och aktiviteter. Denna kompetens tillsammans med våra vackra lokaler är vår främsta konkurrensfördel. 11

12 Satsningen på barnkalas inleddes december 2014 med ett test och lanserades sedan i januari 2015 för allmänheten. Barnkalas Under hösten och vintern 2014 arbetade enheten fram en nygammal produkt tillsammans med pedagogiska enheten. Det mynnade ut i konceptet Mysteriet på Kronan där barnen som är 6-10 år ska hjälpa kommissarie Blomqvist att finna de försvunna guldmynten från Kronanskatten. Testkalaset som hölls i december 2014 föll mycket väl ut och barnkalasen har sedermera lanserats i början av 2015 med många bokningar som följd. Barnkalasen är viktiga av flera skäl, dels når vi ut med Kronan till en viktig målgrupp och på ett lekfullt sätt, dels ökar vi besöksantalet och intäkterna till museet. Detta sätt att paketera olika koncept är viktigt för museets framtid och kan utvecklas ytterligare inom flera olika segment. Sponsring I slutet av året blev det klart med ett stort treårigt sponsringsavtal med Kalmar energi. Det innebär ett årligt ekonomiskt stöd och synlighet genom Kalmar energis kanaler. Intäkterna från sponsoravtalet är riktat till museets pedagogiska enhet som stöd för våra tidsresor och pedagogiska program. Besöksantal och försäljning Mediaavtalet som slöts med Gota Media 2012 förnyades till säsongen 2013 och har även förnyats in i Avtalet innebär rabatt på annonsering i Barometern och Östran samt utgivning av vår tidning under våren och hösten. Fortsatt stark besöksutveckling med nästan besökare totalt för året inklusive Kalmarsalens konferensbesökare. Högsäsongen var relativt svag Anledningen var en mycket varm juli månad, men som vanligt är det kö in till museet regniga dagar. Kaféet ökade sin försäljning med ca kronor till kronor eller 20 % jämfört rekordåret

13 Kalmar läns museum är att betrakta som en eventarrangör. Exemplet ovan är en julfest med pirattema för Atrio arkitekter. Butiken minskade försäljningen med ca kr eller 27 % jämfört med Kafé Kafé Ångkvarnen är årets kafé! 2014 blev museets kafé nominerat till årets kafé i Kalmar. det slutade med att vi vann hela tävlingen via en SMS-omröstning med 29% av rösterna. Tävlingen arrangeras årligen av Cityföreningen tillsammans med tidningen Nöjesnytt. Att vi för första gången nomineras och dessutom vinner denna utmärkelse visar att vi är på rätt väg med kaféet, men framförallt är det ett bevis på personalens arbetsinsats i form av suveränt bemötande och god kvalitet i mat och bakverk. Att vi håller hög klass visas också av att fler och fler besökare hittar till oss hade kaféet nästan besökare, 2014 var siffran nästan besökare, en ökning med 20% jämfört Men, vi kan inte slå oss till ro, även om trenden med ökat besöksantal och ökade intäkter är i vår favör. Fortfarande är inte kaféets ekonomi i balans vilket innebär hård kostnadskontroll och tydligt fokus på att hitta nya intäktsmöjligheter. När det gäller kostnadskontrollen har ett omfattande arbete ägt rum under hösten för att minska råvarukostnaden. Vi har även gjort ett stort arbete för att minska personalkostnaden, samtidigt som vi bibehåller och till och med ökar kvalitén i bemötandet genom införande av ett nytt schema där ordinarie personal alltid arbetar helg. Det sänker kostnaden för timlönepersonal, samtidigt som vi ökar kvalitén i verksamheten. Det innebär också ökad trygghet för timpersonal att alltid ha en ordinarie personal på plats. Övriga händelser som är noterbara är att äppelpajveckan fortsatt slår rekord i både omsättning och antal besökare. Loven såsom höstlov, sportlov och påsklov innebär ett hårt tryck på kaféet som vi inte har sett tidigare, men det är en naturlig följd av ett ökat intresse för museet 13

14 190 deltagare från Del-ta produktion åt julbord den 19 december och fick dessutom ta del av Jenny Nyström och Kronan! som besöksmål. För att möta det ökade besöksantalet kommer köket delvis byggas om med ny bakstation, ny kontorsdel och viktigast av allt ett kylrum installeras. Dessa ombyggnationer och tillskott innebär ett effektivare flöde i bak- och matlagning så att vi kan ta emot fler gäster utan att ta in ytterligare personal. Butik/reception I butiken/receptionen har arbetsbelastningen varit ryckig under året, delvis på grund av varierad arbetsbelastning, men också på grund av sjukfrånvaro vilket har inneburit att många timanställda har täckt upp för ordinarie personal. Under högsäsongen kom det färre besökare jämfört 2013 och Försäljningen i butiken är tyvärr vikande med en negativ trend sedan ett par år tillbaka var försäljningen ca kronor vilket är en minskning från ca kronor jämfört 2013, en nedgång motsvarande 27 %. Vi behöver vidta åtgärder i butiken för att vända den negativa trenden via ökat fokus på sälj och förbättrat sortiment som appellerar till våra besökares intressen. När det gäller personalen så har en översyn av bemanningen mynnat ut i ett nytt schema som träder i kraft 2015 som innebär att ordinarie personal arbetar helger vilket ska bidra till ökad kvalitet och också kostnadsbesparingar. Vi har även minskat den totala arbetstiden till följd av översynen. Tryckgruppen Tryckgruppen gör allt från små rapporter på några sidor till rapporter och böcker på flera hundra sidor. Utöver detta producerar vi utställningar både i och utanför huset i samarbete med museets övriga enheter. Uppdragen är främst interna, men även externa uppdrag inom kultur- och museisektorn utförs. Merparten av print görs i huset, men vissa uppdrag läggs ut externt, bland annat stora vepor och 14

15 Under 2014 genomfördes en rad konferenser och event i vår nya möteslokal Kronansalen. Ett viktigt tillskott till museet! vissa typer av foldrar och affischer. Tryckgruppens arbetsbelastning är ojämn över året med tydliga toppar och dalar. Genom intern samordning ska vi försöka jämna ut arbetsbelastningen för att motverka den stress som ibland uppstår. En tydlig arbetstopp för året har bland annat varit arbetet med utställningen Ett län i beredskap där enheten har ansvarat för layout, utskrifter mm. Hela denna Bilaga är en annons länsmuseet KalMar sommaren och Hösten 2014 Summering och framtid 2014 höll vi ställningarna sett till besöksantalet med höjdpunkter framförallt i konferensverksamheten och kaféet. De främsta utmaningarna är en svag försäljning i butiken som kräver en genomgripande förändring för att vända den negativa trenden. När det gäller marknadsföringen har vi numera stort fokus på webben, främst via sociala medier och content marketing. Vi kan konstatera att de produkter och tjänster som vi satsade på att utveckla under 2013 inför 2014 har genomförts och att det arbetet fortsätter in i FUllt av UPPleVelser! MB Hela denna Bilaga är en annons Hela denna Bilaga är en annons 1 Under 2014 fortsatte samarbetet med Gota Media då vi gav ut vår sextonsidiga bilaga två gånger. Tidningen når samtliga prenumeranter som tidningarna Östran och Barometern har. 15

16 16 Omläggning av vasstak pågår i samband med Glömminge byggnadsvårdsmässa. Peter Bennett i arbete.

17 BEBYGGELSEENHETEN Bebyggelseenheten arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer främst i Kalmar län. Enheten strävar efter att delta aktivt i samhällsplanering och aktuella samhällsfrågor genom samarbete med länets kommuner, länsstyrelsen m fl. Genom samverkan med föreningar, nätverk, organisationer, entreprenörer och privatpersoner på kommunal, regional och nationell nivå skapas engagemang för och sprids kunskap om värdefulla byggnadsmiljöer och praktisk byggnadsvård. Sammanfattning År 2014 blev ett hektiskt och utmanande år med cirka 200 uppdrag av varierande storlek och art. Enheten är till allra största del uppdragsfinansierad. Att vidmakthålla redan upparbetade kontaktnät och samarbetspartners samt att intressera nya är en prioriterad uppgift. Genom att kombinera den anslagsfinansierade verksamheten (ca 10 %) med uppdragsverksamhet (ca 90 %) strävar enheten efter att lyfta kulturarvsfrågor i hela länet och engagera länsborna. Vidga perspektiv på samtiden och berika livsmiljön genom många samarbetsprojekt Konservator Kerstin Wetterström och dekorationsmålare Therese Garpenwall rekonstruerar på bilden måleri från 1580-talet på Kalmar slotts innergård. Under året har Bebyggelseenheten fortsatt samarbetet med bl.a. Länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, Linköping och Växjö stift, Riksantikvarieämbetet, länets kommuner och kyrkliga organisationer, Linnéuniversitetet m fl. Med Kalmar kommun har ett tätare samarbete fortsatt vad gäller sakkunnig kontroll av kulturvärden i samband med bygglovansökningar och planärenden. Även andra kommuner i länet efterfrågar sakkunnig kontroll av kulturvärden i högre utsträckning. Tillsammans med Emmaboda kommun har ytterligare en stor del av kommunens kulturmiljöprogram uppdaterats. Åt Kalmar kommun har kulturhistoriska utredningar tagits fram för kv Abborren där nytt kulturcenter planeras och för Folkets parksområdet där det också finns byggnationsplaner. Samarbetet med Statens fastighetsverk har fortsatt varit omfattande under året, bl a har arbetet med en ny restaurang och restaurang- 17

18 Villamässa på länsmuseet. Många var särkskilt intresserade av fönsterrenovering. kök färdigställts på Kalmar slott och antikvarisk medverkan utförts på Ottenby kungsgård och Borgholms slott. Samverkan sker kontinuerligt med många större och mindre fastighetsägare och hantverkare, bl a har berörda inbjudits till en kurs om kalkbruk och kalkputs. Genom samverkan med Villaägarna har information om enhetens arbete nått ut till många villaägare i länet. På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län har en särskild satsning gjorts på kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader på landsbygden. Ett 40-tal gårdsbesök med fastighetsägaredialog har utförts i länet. På Öland har särskilt högsulelador och stenkällare uppmärksammats bl a genom ett välbesökt sk Stenkällarsafari. Nya faktablad har tagits fram för ängslador och skiftesverksbyggnader. Länets kulturarv bevara, använda och utveckla Inom ramen för anslagsmedel arbetar enheten med byggnadsvårdsdialog med fastighetsägare, kommuner, Svenska kyrkan och länsstyrelsen. Råd ges om exempelvis traditionella material och metoder, lämpliga hantverkare, varsam renovering och varsam förändring av byggnader för att anpassa till nya önskemål eller ändamål. I form av yttranden till kommuner och länsstyrelsen ges också antikvariska synpunkter på nya planer och program. Antikvarisk medverkan vid restaureringsoch förändringsarbeten på byggnader runt om i länet har genomförts i stor omfattning. På bl a Båtsmansstugorna i Västervik, tingshuset i Gamleby, Olssonska gården i Torsås och på Kyrkeby bränneri i Emmaboda kommun har utförts antikvarisk medverkan vid renovering med byggnadsvårdsbidrag. Enhetens medarbetare har även bidragit med antikvarisk kompetens under exempelvis ombyggnaden av Västerviks rådhus, Paradisskolans annex i Nybro, hamnkontoret i Karlshamn och projektering inför ombyggnad av Oskarshamns stationshus. Antikvarisk medverkan har även utförts i samband med arbeten på många kyrkor i hela länet t.ex. vid fasadarbeten på Torsås kyrka 18

19 och ett gravkapell i Vimmerby samt projektering inför ombyggnad av Gårdby kyrka på Öland. På södra Öland har ett flertal kyrkor fått nya installationer för brandskydd och ett flerårigt ombyggnadsprojekt med antikvariskt stora insatser har avslutats i Ventlinge kyrka. Enheten har tagit fram vård- och underhållsplaner för tre byggnadsminnen i länet på uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län. Ett antal skrifter om glasbruksmiljöer har uppdaterats på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län. Sedan flera år arbetar enheten aktivt för att öka kunskapen om Plan- och bygglagens regelverk gällande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detta var också temat för årets sk Oskarshamnsseminarium i samverkan med länsstyrelsen. Dagen lockade drygt 140 personer och samtliga länets kommuner fanns representerade bland deltagarna. Vandringsutställningen Energismart på Oskarshamns kulturhus. Kulturarv i vardagen att engagera länsinvånarna Enheten har under året verkat i större delen av länet och träffat drygt 2000 länsbor i olika publika sammanhang som föredrag, presentationer, vandringar och visningar. Enhetens trycksaker som sprids via bl a hemsidan bidrar till att förmedla information samt sprida och öka kunskapen om våra kulturmiljöer. Genom en särskild satsning på att nå media med intressanta projekt har verksamhetens projekt nått många. Inom projektet Byggnadsvårdsdialogen har vandringsutställningen Energismart om varsam energieffektivisering med tillhörande programverksamhet varit i bl a Nybro, Vimmerby, Oskarshamn och Hultsfreds kommuner. Samtliga byggnadsnämnder och samhällsbyggnadskontor i länet har erbjudits att ta del av en föreläsning om Varsam energieffektivisering. Energikontor Sydost bestående av energirådgivare i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län har också tagit del av projektet. En villamässa med ett 30-tal utställare och ca 350 besökare anordnades i mars på länsmuseet med särskilt fokus på byggnadsvård och energifrågor. I Glömminge på Öland arrangerade enheten en byggnadsvårdsmässa i samverkan med Ölands byggnadsvård och länsstyrelsen. För åttonde året genomfördes kyrkogårdsteater i Kalmar under ledning av enhetens personal i samarbete med Kalmar Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltning och Jenny Nyströmskolans estetiska program. Teatern lockade närmare 700 personer. En kompetent och professionell organisation Bebyggelseenheten består av en grupp medarbetare med hög kompetens och professionalitet. Sju av nio medarbetare är nu certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt PBL. Alla arbetar enligt Sveriges praktiserande bebyggelseantikvariers (SPBA:s) etiska regler. Ett nätverk finns sedan flera år tillsammans med Smålands och Östergötlands länsmuseer. Under de senaste åren har samarbetet fördjupats inom BARK en nationell förening för byggnadsantikvarier vid regionala museer. Enhetschefen deltar aktivt i styrelsearbetet. 19

20 Under 2014 pågick de arkeologiska utgrävningarna för väg E22 utanför Kalmar. Lämningarna dokumenteras här från ovan med en s.k. drönarhelikopter. Foto: Kalmar läns museum. Foto:KLM. 20

21 ARKEOLOGIENHETEN/ MUSEIARKEOLOGI SYDOST Enheten arbetar med att bygga kunskap kring, beforska och berätta om människan och hennes landskap och samhälle i förhistorisk och historisk tid. Enheten utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska utredningar, inventeringar och antikvariska kontroller för samhällsplanering. Dessutom bedriver enheten forskning och metodutveckling inom sitt verksamhetsfält. Enheten har två kontor, ett i Kalmar och ett i Växjö och har således både Kalmar och Kronoberg som hemmalän. Sammanfattning 2014 års uppdrag i Kalmar län har varit få. Vid bokslut redovisades ett minusresultat vilket kan täckas upp genom överskottsmedel från tidigare år. Trenden att större samarbetsprojekt utanför länet står för lejonparten av intäkterna för fortlevnad och vidareutveckling fortsätter. Exempel på sådana projekt är E22 i Blekinge, ESS-projektet i Lund, Karolinerhuset/Domkyrkoområdet i Växjö, samt slutundersökningarna för E22 utanför Kalmar. Det är idag ett faktum att verksamheten deltar i kunskapsuppbyggnaden om det förflutna i en större region, snarare än endast i Kalmar län, samt att verksamhetens intäkter främst avser uppdrag utanför Kalmar län. Sammanfattningsvis kan sägas att M-arksamarbetet, bildandet av Museiarkeologi Sydost, verksamhetens strategiska och proaktiva satsningar för utveckling och omvärldsanpassning, samt det nära och förtroendefulla Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museums uppdragsarkeologiska enhet, arbetar med uppdrag i hela södra Sverige. Foto:KLM. samarbetet med Kulturparken Småland och Västerviks museum, utgör de viktigaste framgångsfaktorerna för säkrande av verksamhetens fortbestånd och utveckling. Till sådana faktorer måste också räknas den mycket viktiga möjligheten att på ett dynamiskt vis avsätta medel för riktad kompetensutveckling inom enheten. Som ett direkt resultat av detta har Sandby borgs-projektet kunnat vidareutvecklas i riktning mot det spetskompetenta forsknings- förmedlings- och besöksnäringsprojekt det har förutsättningar till. Internationell forskningsexpertis, Mörbylånga kommun och Gårdby skola finns bland intressenterna och projektet har potential för hela södra Kalmar läns utveckling. 21

22 Ambitionen är en verksamhet med strategisk museiarkeologisk inriktning baserad på nyckelord som berätta, lära, göra tillgängligt. Foto: Daniel Lindskog. Bygga upp kunskap Totalt 34 uppdrag har lagts upp och arbetats med under året. Projekten varierar i omfattning och innehåll och är delvis rena arkeologiska projekt men även uppdrag som informationskonsult samt redaktörskap för bokframställning. Förutom dessa har arbete fortsatt med uppdrag som löper över flera år t.ex. E22 Blekinge och ESS i Skåne. Den trend som redan uppmärksammats, att uppdragen inom vårt närområde, inte räcker till för verksamheten håller i sig. Det blir allt viktigare med samarbeten och utvecklandet av tjänster som sträcker sig bortom länsgränsen. Berätta, lära, göra tillgängligt Vår ambition, att jobba med en strategisk museiarkeologisk inriktning, har fortsatt. Under 2014 har 23 rapporter färdigställts. Rapporterna berör både mindre och större uppdrag och flera utgörs av projekt som hållit på över flera år t.ex. rapporten från Trafikplats Jenny i Västervik. De kommunikativa insatserna under året har varit flerfaldiga. Inom ESS-projektet i Lund där vi ansvarar för informationsförmedlingen har stora insatser gjorts för att kommunicera detta omfattande projekt. Även inom E22-projektet vid Rinkabyholm gjordes en riktad insats kring förmedling mot skolor och allmänhet och totalt genomfördes 23 visningar med ca 350 besökare. Totalt genomfördes 83 guidningar eller föredrag av enheten under 2014 med ett besöksantal på ca 3300 st. De flesta föredragen, 45 st, berörde Sandby borg och hade också störst besöksantal, ca 2250 st. Dessa föredrag och guidningar berörde inte bara en intresserad allmänhet utan också näringsidkare, skolor, föreningar samt forskare. Sandby borgs-projektet har lyfts fram på olika plan och möter ett enormt intresse. Som ett led att erhålla en finansiering av projektet utfördes under året en lyckad insamling via gräsrotsfinanisieringsplattformen Kickstarter. Det var första gången en sådan insamling gjordes i Sverige. Även på projektets hemsida och dess bankgiro har folk skänkt pengar. I september genomfördes ett samarbete med Emmabodabygdens historiska förening där en nyfunnen husgrund delundersöktes vid Rostocka holme. Vid undersökningen deltog ett tiotal medlemmar ur föreningen. Samarbeten och nätverk Det viktiga samarbetet med Linnéuniversitet kring en företagsforskarskola (GRASCA) har fortsatt genom att KK-stiftelsen beviljade medel för detta ändamål. Den museiarkeologiska branschorganisationen M-ark har fortsatt sitt arbete. Enhetschefen är ledamot i styrelsen och i organisationens strategigrupp. Ett tydligt exempel på detta samarbete var de arkeologiska undersökningarna inför den nya E22-sträckningen vid Rinkabyholm där inte mindre än fyra andra museer inom organisationen deltog. Enheten samarbetar som tidigare nära med Västerviks museum med att planera och utföra arkeologiska undersökningar i Västerviks kommun, och avtal har slutits för att tydligare betona det ömsesidiga samarbetet. Viktiga nätverkskontakter har erhållits genom betydelsefull marknadsundersökande verksamhet som en av enhetens antikvarier genomför på uppdrag av och tillsammans med RSM Riksförbundet Sveriges Museer. 22

23 Enhetens profilprojekt är Sandby borg på sydöstra Öland. Projektet har uppmärksammats runt om i hela världen. Foto: KLM. Övrig arkeologisk forskningsverksamhet Forskningsundersökningarna i Sandby borg på Öland har fortsatt, finansierad genom utvecklingsmedel från verksamhetens resultat och i nära samarbete med forskare och andra museer. Undersökningen har rönt internationell uppmärksamhet från såväl fackpress som forskare, och stor uppmärksamhet i dagspress och i allmänhetens intresse. SVT har producerat och spelat in avsnitt av Vetenskapens värld med fokus på de spännande resultaten. Andra kunskapsuppbyggnads- och forskningsinsatser har genomförts. Till dessa kan nämnas en satsning på det nya digitala dokumentationssystemet, IDA (Instant field Documentation system and Availability) som kan användas för all datainsamling som har en geografisk spridning, inte bara inom arkeologin. Systemet har rönt stor uppmärksamhet när det presenterats. Det provades första gången vid undersökningen vid Sandby borg Systemet är under utveckling och Vinnova har beviljat länsmuseet medel för ytterligare utvecklingsarbete. Samverkan sker med andra museer inom M-ark för att utveckla IDA. Kontakt med Riksutställningar har också lett fram till en omvärldsanalys av digital didaktik, bekostad av RU, vilken startar under En kompetent och professionell organisation Under året har verksamhetens medarbetare återigen visat att de senaste årens satsningar att skapa och vidmakthålla kompetens och professionalitet i organisationen har burit frukt. Den arkeologiska kompetensen, samarbetsförmågan och projektledarskapet har i samverkansprojekten visat sig stå sig väl i jämförelse med såväl mindre som avsevärt större verksamheter i svensk arkeologi. Användningen av museets ekonomiska program Pyramid som ett komplett system för projekthantering och ekonomisk överblick har fortsatt att utvecklas där en av enhetens antikvarier deltar aktivt. Enheten är också involverad i framtagandet av en arkeologimodul till programmet PRIMUS för museets samlingar. Verksamhetens personal efterfrågas som kompetenser i rikstäckande strategisk verksamhet, nationella och internationella akademiska symposier, som forskare, utredare, lärare och ledare på universitet samt som samordnare av större anbud. 23

24 Kronan i djupet. Två bronskanoner vilar fortfarande djupt nedsjunkna i vraket av regalskeppet Kronan. En av dem är en 36-pundare med en beräknad vikt på 4 ton. Foto: L. Einarsson/Kalmar läns museum. 24

25 KRONAN - MARINARKEOLOGI - KONSERVERING Kronanprojektet Undersökningsarbetet på Kronans vrakplats 2014 års marinarkeologiska undersökningar av regalskeppet Kronan, som utgjorde det trettiofjärde undersökningsåret i följd, genomfördes i enlighet med de mål som ställts upp. Undersökningsarbetet var indelat i två etapper och omfattade tre veckors fältarbete. Beroende på personalbrist kunde i likhet med undersökningsåren 2012 och 2013 endast två av de tre undersökningsveckorna genomföras. Av fjorton undersökningsdagar genomfördes nio. Fem dykdagar (36 %) ställdes in p g a ogynnsam väderlek. Undersökningarna skedde i samarbete med kustbevakningen och frivilliga dykare. Undersökningsarbetet var förlagt till nederdelen av Kronans undre däck. 56 fyndposter blev resultatet av undersökningsarbetet. Trots relativt få fyndposter, var fyndmaterialet omfattande eftersom de till stor del utgjordes av stora mängder djurben, förpackade i trätunnor i skeppets proviantutrymmen. Resultaten av undersökningarna har under året presenterats i rapporter, artiklar, föredrag, guidningar, intervjuer och på Kronanbloggen. Ombord på undersökningsfartyget M/S Calmare Nyckel ovanför regalskeppet Kronans vrakplats. Karin Medin och Casper Toftgaard-Nielsen registrerar bärgade fynd. Foto: L. Einarsson/Kalmar läns museum. Förstärkning av projektets vetenskapliga profil Forskning och kunskapsuppbyggnad har under året kontinuerligt bedrivits som ett led i den marinarkeologiska undersökningsverksamheten. Referensgruppen består av forskningsexpertis och sakkunniga inom ämnena arkeologi, osteologi och historia från, förutom länsmuseet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet och Riksantikvarieämbetet. Inom ramen för referensgruppen har fortlöpande ett antal forskningsprojekt bedrivits, av vilka särskilt bör framhållas undersökningarna av apoteksföremålen, numismatiska fynd, det osteologiska materialet och de jämförande studierna av Vasa och Kronans fyndmaterial. Forskarstudier bedrivs av projektledaren och publicering sker kontinuerligt. Som ett led i den vetenskapliga profileringen inleddes med stöd av Länsstyrelsen Kalmar län arbetet med att färdigställa rapporten med föreläsningar från seminariet Skeppet-Staden-Stormakten som genomfördes hösten

26 Ett textilfynd från Kronan är på väg in i museets vacuumfrystork. Konservering och vård av Kronansamlingarna Rekrytering av ytterligare två nya konservatorer genomfördes under året, vilket möjliggör att konserveringsfunktionen tryggas och utvecklas. Rekryteringen syftar till att skapa en förbättrad och mindre sårbar organisation, där de olika konservatorskompetenserna stödjer varandra och skapar förutsättningar för stabilitet och kompetensutveckling. Basutställningen om Kronan Kronanutställningen har förbättrats med skapandet av nya miljöer och berättelser kring det bärgade fyndmaterialet. Nytt fyndmaterial har exponerats i utställningsmiljöerna. En fortsatt satsning på guidningar, pedagogisk verksamhet riktad mot barn och unga och specialvisningar har skett. Förutom att Kronandagen i november genomfördes för tolfte året i rad, arrangerades eventet Kronan Exploderar den 9 juli i samarbete med Destination Kalmar. Förmedlingsarbete Under året har, utöver ordinarie guideverksamhet, ca 30 föredrag, guidningar och demonstrationer hållits i och utanför museet. Målet har varit att ge allmänheten, och i synnerhet barn och ungdom, en spännande inblick i arbetet bakom kulisserna och till havs. Besök på vrakplatsen under dykarbetet har genomförts, så också visningar av utställningen, textilkonserveringen och laboratoriet för marinarkeologisk konservering. Under sommaren fortsatte on-line rapportering på Kronan-bloggen. Sponsorsamarbete Kronanprojektet erhöll under 2014 fortsatt ekonomiskt stöd från Svensk kärnbränsle- 26

27 Under mikroskåp undersöks en tång som hittades vid dykningarna sommaren Kanske en tandläkartång? hantering AB och Länsförsäkringar Kalmar län. Marinarkeologi, uppdrag och allmän handläggning Ett tiotal marinarkeologiska uppdrag har genomförts. Medverkan i Riksantikvarieämbetes arbetsgrupp för utarbetande av ett vägledande underlag om skydd av yngre fartygslämningar i samband med tillämpningen av den nya Kulturmiljölagen har fortsatt. De största externa uppdragen har varit utredningar kring kulturhistorisk värdering av skeppsvrak i Kalmar och Blekinge län. Länsmuseet medverkat i utredningen kring etablerande av ett Vrakrike till stöd för besöksnäringen. Länsmuseets funktion som expertinstans och rådgivande organ i marinarkeologiska frågor har under året medverkat i olika sammanhang, främst på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Kalmar län. Länsmuseets medverkan i det nationella Marinarkeologiska Rådet har fortsatt. Konservering Konserveringsfunktionen har ansvarat för konservering av det fyndmaterial som bärgats från regalskeppet Kronan, samt har som expertinstans utfört flera externa konserveringsoch vårduppdrag. Uppdraget att konservera fyndmaterialet från undersökningarna av kv. Gesällen i centrala Kalmar har fortsatt under Under året började två nya arkeologiska konservatorer på museet. Museets konservatorer har satsat på ökat samarbete mellan de olika materialkompetenserna för att ytterligare stärka verksamheten. Konserveringsfunktionen har varit engagerad i vården och flytten av länsmuseets samlingar, samt interna uppdrag. 27

28 Förgylld krona efter rengöring vid textilkonserveringen. Fana i linne från Coldinerorden, Karlskrona, skänkt till Blekinge läns museum. Inventeringsuppdrag Den skadeinventering av metallföremål i Växjö stifts kyrkor, vilken sker på uppdrag av Svenska kyrkan och som påbörjades under 2010, har fortsatt. Under 2014 inventerades 32 kyrkor. Inventeringen sker framförallt i den del av Jönköpings län vars kyrkor tillhör Växjö stift. Totalt har 115 kyrkor inventerats och det ger en samlad bild över tillståndet, vilket ska vara till hjälp för fortsatta vårdplaner och underhåll av de kyrkliga metallföremålen. Textilkonserveringsfunktionen. Under året har tre personer arbetat på textilkonserveringen, varav en varit föräldraledig fr o m augusti. Ett vikariat som textilkonservatorsassistent avslutades efter två år i november då ordinarie personal tidigare engagerad i flytten av samlingarna återgick till sina gamla arbetsuppgifter. Konserveringar har utförts åt 13 kyrkor, varav i 9 Kalmar län, 1 Jönköpings län och 2 i Blekinge län. Skisser för textilförvaring har utarbetats i fyra kyrkor i Kronobergs län. Privata uppdrag har utförts bland annat på en vävd tapet i Skåne län och en dopklänning, Kalmar län. En fana från Colinerorden har rengjorts åt Blekinge museum. Under året har arbeten gjorts på textila fynd från Kronan, praktisk konservering samt magasinering och dokumentation. Konservering har skett av ett sidentäcke från samlingarna. Textilkonserveringen har också bistått med råd gällande utställning och magasinering av känsliga föremål. Sanering av blandat material från det avvecklade magasinet Översten har skett i mögelsaneringsrummet på Magasinet. Medverkan har skett vid metallinventering i tio kyrkor i Jönköpings län. Två studiebesök har tagits emot under året, ett från Blekinge läns folkhögskola och ett från Ronneby församling. Det nyanskaffade tvättbordet har under året bytts ut då det inte befanns hålla för normal användning. Bedömning Konserveringen av fyndmaterialet från Kronan har under större delen av året genomförts enligt plan. Den helt externfinansierade textilkonserveringsverksamheten har under året pressats av en ansträngd ekonomisk situation. Stor kraft har lagts på att vitalisera den befintliga kundkretsen, ett utökat kontaktnät och att kartlägga nya, potentiella kunder. Det är av stor vikt att interna resurser prioriteras för vård av museets textila samlingar, i synnerhet med anledning av flytten av museets föremålssamlingar till nya Magasinet. Det fortsatta inventeringsuppdraget från Svenska kyrkan av metall- och textilföremål, som varit av stor betydelse för verksamhetens utveckling, upphörde vid årsskiftet. Förhoppningen är att den skall återupptas 2016 med Länsmuseet som fortsatt utförare. 28

29 Konserverade järnföremål från Gråborg. Sammanfattande bedömning Verksamhetens situation är med avseende på ekonomi och måluppfyllande under kontroll, men allt mer beroende av extern finansiering genom uppdrag vilket ställer ökade krav på kunskapsuppbyggnad och konkurrenskraft. Arbetet att flytta länsmuseets samlingar till nya Magasinet innebär en väsentlig förnyelse och kvalitetshöjning av arbetet med samlingarna. De strukturella ekonomiska problemen utgör som tidigare ett hinder för Kronanverksamhetens optimala utveckling. Resurserna är begränsade i relation till verksamhetens dignitet, omfattning och utvecklingspotential. Resurstillförseln, främst i form av sponsring, är trots allt av temporär karaktär och kan inte anses utgöra den solida grund som projektet måste vila på för att erhålla en trygg framförhållning och långsiktighet. Den ena av Kronanprojektets konservatorstjänster samt övervägande delen av den operativa verksamheten är sponsor- och uppdragsfinansierade. Även angränsande stödresurser som textilkonservering är numera helt uppdragsfinansierade. Det är fortfarande angeläget att framför allt den sponsorfinansierade konservatorstjänsten för Kronanprojektet anslagsfinansieras, samt att en assisterande marinarkeologtjänst tillskapas. Detta för att skapa den nödvändiga långsiktighet och trygghet som är en förutsättning för att slutföra Kronanprojektet i enlighet med den målsättning som slagits fast i länsmuseets styrelse. Likaså behövs betydande resurser för att hantera museets textila samlingar, där vårdbehovet är stort. 29

30 30 Inventering i Nya Magasinet, avprickning och kontroll av föremål flyttade från magsinet Översten. Ett moment för att ha full kontroll i flyttprocessen.

31 ARKIV, BIBLIOTEK & SAMLINGAR Arkiv Funktionen upprätthålls med begränsade resurser. Personalen består dels av en arkivassistent på halvtid som ordnar det topografiska arkivet och ansvarar för insortering av nya handlingar, dels av en biblioteks-/arkivassistent på heltid som digitaliserar bibliotekets bokkatalog och handleder arkivbesökare. Utöver detta utför digitaliseringsgruppen ett flertal arkivrelaterade arbetsuppgifter. Arkivet är tillgängligt för handläggarna som även sköter uttag och återställande av handlingar. 74 externa besökare har registrerats i arkiv och bibliotek. De enskilda arkiven Förfrågningarna från allmänheten har uppgått till ca 120. Förfrågningar rörande vissa arkivalier, t ex musikmanuskript, tar lång tid att handlägga eftersom de p ga formatet inte går att skanna och därför istället behöver fotograferas. Museets judaica-samling har under året ordnats med anledning av ny gåva. Lilla Forssas boksamling har under året gåtts ordnats. Krusenstiernska arkivet Inom ramen för Krusenstiernska arkivets verksamhet har en broschyr tagits fram, Vandra i Krusenstiernornas Kalmar. Den tar upp några av de platser och personer som medlemmarna i Carl Mauritz v K:s familj har besökt och träffat i Kalmar mellan 1856 och I broschyren finns en karta där platserna är utmärkta. Kring varje plats finns en berättande text. Det topografiska arkivet Nya hyllor har under året monterats i topografiska arkivet för att underlätta uppordningen av arkivet. Under året har arkivhandlingar rörande 19 mindre socknar i Småland och på Öland gåtts igenom, innefattande uppordning och insortering av arkivhandlingar, byte av arkivkartonger och etiketter. Som ett stöd har en personal ur kanslienheten under året varit behjälplig en dag i veckan genom att gå igenom arkivhandlingar, likaledes innefattande uppordning av arkivhandlingar, byte av arkivkartonger och etiketter. Vid årets slut upphörde denna hjälp. Bedömning Den befintliga halvtidstjänst som finns idag är inte tillräcklig, för att hålla en god arkivstandard och upprätthålla nödvändig ordning. Efter att nya hyllplan under året installerats i det topografiska arkivet på våningsplan 6, finns inget ytterligare utrymme att tillgå i arkivet. Omdisponeringar med andra arkivlokaler planeras. Biblioteket 148 nyinkomna böcker har under året registrerats. I samband med digitaliseringen av bokkatalogen görs en katalogisering och ny klassificering enligt Kgl. Bibliotekets principer. Vid 2014 års slut fanns böcker registrerade i bokkatalogen på nätet, vilket är en ökning med 987 poster. 31

32 Montering av en klämtmaskin efter flytten. Praktisk problemlösning sätter allas klurighet på prov vid många olika moment i flytten. Under året har Arkitekturlitteraturen och svensk topografi ordnats och digitaliserats. Litteratur om Skåne och Stockholm är klar. Uppland är under arbete. Utlån från biblioteket har under åren kontrollerats och saknade titlar har efterlysts. Bedömning Fortsatta insatser har gjorts för att katalogisera, placera om och digitalisera bibliotekets böcker. Utvecklingen av den digitala bokkatalogen bidrar starkt till kunskapsuppbyggnaden både inom huset och externt genom att skapa möjligheter för museets samtliga enheter att snabbt nå information om sin verksamhet via innehållet i biblioteket samt för allmänheten att nå kunskap om exempelvis sin hembygd. Utrymmesbristen för såväl arkiv som bibliotek består. Problem med saknade böcker kommer att följas upp. Samlingarna Verksamhetsområdet samlingar svarar för handläggning och hantering av föremålsfrågor. Under året har fortlöpande förfrågningar besvarats angående akademiska studier och olika forskningsinsatser, avhandlingsarbeten och för uppsatsarbeten vid universitet och högskolor. Ur samlingarna har föremål valts för Månadens föremål som presenteras med tillhörande berättelse i utställning och på länsmuseets hemsida. Under 2014 har nya poster tillkommit i databasen Primus. Databasen innehåller totalt poster med objekt, totalt finns bilder inlagda i databasen. Det finns fortfarande en del ändringsarbete kvar att göra efter konverteringen till Primus, vilket kan påverka statistiken något. Allmänheten har full tillgänglighet till poster via DigitaltMuseum.se. Under året har flyttarbetet koncentrerats till magasinet i kvarteret Översten, ca m 2. 32

33 Arbete inför sanering av föremål. Tre containrar hyrdes in för gasning av föremål som inte var lämpliga att sanera genom frysning. Anticimex hade ansvar för gasningen. Föremålen har blivit mögelskadade på grund av att lokalen vid ett flertal tillfällen drabbats av vattenskador. Under året har det arbetats kategorivis med möbler; kistor, sitt- och liggmöbler, skrivpulpeter, butiksinredningar samt sättugnshällar, brandskyddsföremål, hantverk och industri, av vilka flera är omfattande kategorier. Därutöver har den stora samlingen av tryckeriföremål hanterats, vid utredning av tryckerimaterialet togs hjälp av Föreningen Oskarshamns Grafiska Museum. Tryckerisamlingen har bestått av både föremål som ingått i samlingarna men också föremål som förvarats för att det varit ett av museets sparade arbetsmaterial, huvudsakligen klichéer. Av klichéerna som ursprungligen sparats som arbetsmaterial införlivades ett urval i samlingarna men den övervägande delen lämnades till återvinning. Tryckerimaterialet blev föremål för särskilt utredning och museets insamlingspolicy samt gallringspolicy kom till praktisk användning. Flytten från Översten forcerades, lokalen tömdes och kunde lämnas enligt plan i december. Flytten av de textila samlingarna har fortgått tom november Uniformshuvudbonader inventerades och flyttades, liksom ryor, bindmössor samt bärkransar. Militära plagg och uniformshuvudbonader i Krusenstiernska samlingen inventerades och fotograferades för att få en överblick av hela föremålskategorin. Under hösten fattades beslutet att tills vidare inte fortsätta arbetet med inventering och flytt av de textila samlingarna på grund av besparingsskäl. De föremål som består av material som inte är lämpliga att frysa har istället gasats av Anticimex i containrar. Magasinet på Skälby har inte kunnat avslutas och lämnas, på grund av att en del mögelskadade föremål förvaras där i väntan på beslut om gallring. Flyttprojektet har engagerat medarbetare 33

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 25 mars 2009 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun. Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun. Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn Bronsålderskust Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn KALMAR LÄNS MUSEUM Rapport 2012 Gärdslösa kyrka Kalmar läns

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Innehåll Inledning - museichefen har ordet 2 Verksamhetsberättelse 2011 4 Verksamhetsinriktning och fokusområden 2011 Ett levande

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 STATENS MARITIMA MUSEER. Årsredovisning 2014 Statens maritima museer

ÅRSREDOVISNING 2014 STATENS MARITIMA MUSEER. Årsredovisning 2014 Statens maritima museer Årsredovisning 2014 Statens maritima museer 1 2 Årsredovisning 2014 Statens maritima museer 3 Årsredovisning 2014 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2015-185 Layout: Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild

Läs mer

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne xxx Årsredovisning 2014 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Organisationsnummer 838201-3038 Stiftelsen Regionmuseet

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Årsberättelse - Årsredovisning 2013 1 Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se

Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Värmlands Museum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Verksamhetsberättelse 2007 VÄRMLANDS MUSEUM

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 46

Året i sammandrag. Sida 1 av 46 Årsredovisning 2012 Året i sammandrag Januari Premiär för teckenspråksvisningar på Flygvapenmuseum (FVM). Armémuseum (AM) påbörjar arbetet med att flytta 800 troféfanor och standar samt 700 stänger från

Läs mer

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006

ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 ABM i Värmland Tomas Jönsson 2006 Innehåll Inledning 3 Vad är ABM? 5 Internationellt och svenskt 7 ABM-institutioner i Värmland 11 A som i Värmlandsarkiv B som i Länsbiblioteket i Värmland M som i Värmlands

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer