Visste du detta om Kalmar läns museum?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visste du detta om Kalmar läns museum?"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade besökare Besöksmålet Eketorps borg hade besökare Kalmar läns museum och Eketorps borg besöktes av barn och ungdomar Antalet deltagare utanför länet och internationellt var Länsmuseets viktigaste enskilda varumärken är Regalskeppet Kronan, Jenny Nyström, Eketorps borg, Sandby borg och Tidsresor Museet i Kalmar får besök av skolor från Kalmar läns alla kommuner och länsmuseet har samarbetsprojekt i samtliga kommuner Kalmar läns museum har en bred kulturarvsverksamhet med arkeologi, arkiv, byggnadsvård, konservering, kulturmiljöpedagogik, marinarkeologi, utställningar mm Kalmar läns museum bedriver en omfattande internationell verksamhet i bl. a. Sydafrika, Serbien och Finland genom den internationella organisationen Bridging Ages med säte på Kalmar läns museum Kalmar läns museum är en stor arbetsplats i centrala Kalmar med 88 anställda. Därutöver ett stort antal tidsbegränsat anställda, praktikanter och volontärer. Länsmuseets omsättning var 2014 cirka 62 miljoner. Självfinansieringsgraden var cirka 49 %. Vi skapar egna intäkter genom entréer, försäljning, uppdragsintäkter samt sökta projektbidrag. Kalmar läns museum har sitt ursprung från År 1977 ombildades länsmuseet till stiftelse med Landstinget, Kalmar kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som stiftare invigdes nya föremålsmagasin i f.d. Volvofabriken

3 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Copyright Layout, redigering & bildbearbetning Bilder Omslagsbild Rev Kalmar läns museum Box 104, S Kalmar Seija Nyberg, Kalmar läns museum Kalmar läns museum om inte annat anges Flytt av stolar i nya magasinet. Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum.

4 Kulturarv i vardagen - berikar och berör!

5 INNEHÅLL Framtid med kulturarv...6 Styrelse och organisation...8 Marknadsenheten...11 Bebyggelseenheten...17 Arkeologienheten/Museiarkeologi Sydost...21 Kronan - marinarkeologi - konservering...25 Arkiv, bibliotek & samlingar...31 Pedagogiska enheten...37 Bridging Ages Utvecklingscentrum...43 Kanslienheten...46 Stiftelsen Wimmerströmska gården...47 Eketorps borg...49 Stiftelsen Kalmar läns museum...52 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals Stiftelse...59 Häradshövding Liss-Erik Björkmans fond...64 Statistik och nyckeltal...66 Personal...67 Gåvor och inköp...69

6 6 FRAMTID MED KULTURARV

7 Att leda och driva museiverksamhet är en härlig utmaning. Det gångna året utgör sista året på mandatperioden Tillsammans har styrelse, personal och ledning presterat väsentliga framgångar. Vi kan känna stolthet över Kalmar läns museum. Mandatperiodens första år 2011, firades med länsmuseets 140-årsjubileum. Det året lades också grunden för periodens största arbetsuppgift. Kontraktet för ett nytt modernt museimagasin skrevs under och förberedelsearbetet satte igång på allvar. Den sommarens utställning handlade om Plast retroplast, återvinning och hållbarhet. Vi började också med våra uppskattade modekvällar där museets kostymateljé verkligen fick komma till sin rätt. Utanför huset genomfördes bl a cykelguidning i arkitekt Carl Bergstens fotspår och amatörarkeologisk under sökning vid Målerås första glashytta. Skapande skola-satsningen tog fart på allvar och arbetet med pedagogiska program till barn och ungdom intensifierades. Andra samhällsfrågor uppmärksammades genom Äldreprojektet Kommer du ihåg? och utbildningsdagar om migration. Boken Byggda Minnen producerades tillsammans med länsstyrelsen och gavs som avskedsgåva till landshövding Sven Lindgren inleddes med stängning för brandskyddsombyggnad. Under tiden hade vi succéartad verksamhet i köpcentret Giraffen och toppade med att återöppna museet med Piratutställningen. Vi bildade en särskild Marknadsenhet med tryck och layoutfunktion. Vi samlade också det pedagogiska uppdraget i Pedagogiska enheten. Den 7 december kunde det nya Magasinet invigas. Vi konverterade vår databas till ett nytt modernt system, en mycket omfattande åtgärd i det fördolda som betyder mycket för inre effektivitet och bättre tillgänglighet. Kronanprojektet kunde notera en milstolpe då undersökningen av trossdäcket avslutades. Den stora arkeologiska undersökningen i kv Gesällen blev en vetenskaplig och publik framgång. Satsningar på kafé och konferensverksamhet var viktiga Vi noterade rejält ökad omsättning och nya målgrupper upptäckte vår verksamhet. Den internationella verksamheten blev alltmer uppmärksammad och erfarenhetsåterföring till vår regionala verksamhet sattes i fokus. Kulturmiljöarbetet fokuserade på bl a utredningsarbete om Kalmar hamn, viktiga restaurerings- och förnyelsearbeten på Kalmar slott och viktiga samarbeten med länets kommuner. Sandby borgs-projektet fick internationell spridning genom bl a Vetenskapens värld. Samarbetet med stiften resulterade i fortsatt intensivt inventeringsarbete i kyrkorna. Intensiva diskussioner med huvudmännen om verksamhet och ekonomi gav väsentliga satsningar och ökat stöd. De senaste årens nätverksarbete har varit till stor hjälp. Museets positiva approach och uttalade ambition att bli en attraktiv regional part i samhällsutvecklingsfrågor börjar bära frukt. Vårt mångåriga samarbete med Linnéuniversitet ger nu frukt genom en gemensam tjänst som forskningskoordinator i Tillämpat kulturarv och beviljad ansökan från Kk-stiftelsen för att starta en forskarskola i arkeologi. Länets kulturplan och regionala utvecklingsstrategi har varit vägledande och vi har jobbat för kultur i hela länet, barn och ungas delaktighet och att länets kulturarv ska bevaras och utvecklas. Vi vill vara en förebild för andra, jobba med aktuella samhällsfrågor och göra kulturarven tillgängliga för alla. Ett stort tack till alla som har engagerat sig på olika sätt i läns museets verksamhet och bidragit till framgångar, och stöttat och tagit nya tag i motgångar. Örjan Molander Länsmuseichef 7 Foto: Pierre Rosberg, KLM.

8 STYRELSE OCH ORGANISATION Organisationsplan Kalmar läns museum Styrelsen Museichef Örjan Molander Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik Ledningsgrupp Eketorps borg Gabriella Johansson Annette Kronlund Marknadsenheten Andreas Juhl Pedagogiska enheten Tina Lindström Begyggelseenheten Liselotte Jumme Museiarkeologi Sydost Per Lekberg Kronan Arkiv, bibliotek, samlingar Lars Einarsson Kanslienheten Björn Olsson Kalmar läns museums styrelse För: Kalmar läns landsting Kalmar kommun Kalmar läns hembygdsförbund Yvonne Hagberg ordf Birgitta Elfström Östen Jannert Elisabeth Wanneby Jonas Hellberg Margareta Karlsson Björn Holgersson Annica Portland Bengtsson Monika Björklund Ersättare: Olle Hjertqvist Hans Johansson Rolf Ericsson Lennart Fredriksson Emanuel Wallin Anna-Carin Lejon Kaj Holst Fredrik Palmqvist Bruno Tjärvar Revisorer: Anders Björkman Jan Bengtsson Eivor Åsenius fr o m Ersättare: Gert Wollinger Eva Örtengren Inger Petersson Revision: Auktoriserad revisor Hans Svensson, KPMG 8

9 Verksamheter och ansvarsområden Arkeologienheten/Museiarkeologi Sydost Enheten svarar för arkeologisk uppdragsverksamhet och kunskapsuppbyggnad. Här ligger också huvudansvaret för kulturlandskapsfrågor och GIS-hantering. Enheten är uppdragsfinansierad genom externt finansierade uppdrag och särskilt initierade projekt. F r o m har verksamheten slagits samman med den uppdragsarkeologiska verksamheten vid Kulturparken Småland under det nya namnet Museiarkeologi Sydost. Huvudman är Kalmar läns museum. Bebyggelseenheten Enheten svarar för antikvarisk kompetens gällande byggnader och bebyggelsemiljöer. Råd om byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare som kommuner, privatpersoner, hembygdsföreningar och kyrkliga församlingar. Enheten deltar aktivt i bevarande- och utvecklingsfrågor i samhällsplaneringen. Större delen av verksamheten bedrivs som externt finansierade uppdrag och särskilt initierade projekt. Eketorps fornborg Eketorps fornborg är en rekonstruerad fornborg på Södra Öland som drivs som publikt besöksmål under sommarhalvåret. Verksamheten utvecklar områdena experimentell arkeologi, pedagogik och besöksmålsutveckling. Kanslienheten Enheten svarar för ekonomi-, personal- och styrelseadministration, IT-utveckling med dataansvar, säkerhetsfrågor, verkstad, tillsyn och skötsel av fastigheter och fordon, tekniska installationer, diarium, inköp av kontorsmaterial, kontorsvaktmästeri och lokalvård. Kronan, marinarkeologi, konservering, samlingar, bibliotek och arkiv Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Kro nan utställningen, marinarkeologisk uppdragsverksamhet, konservering av arkeologiskt material av trä och metall och textilkonservering samt vård av samlingarna. I enheten ingår museets minnesfunktion som svarar för museets bibliotek, arkiv, samlingar och digitaliseringsverksamhet. Marknadsenheten Enheten svarar för marknadsföring och sponsorkontakter för länsmuseets hela verksamhet. Enheten svarar även för tryckerifunktion, café samt butik och reception. Pedagogiska enheten Enheten ansvarar för utställningarnas produktion underhåll och innehåll, publika och pedagogiska program samt guidningar. Enheten bedriver kulturmiljöpedagogisk verksamhet i Kalmar län med särskild inriktning mot barn och ungdom med varumärket Alla tiders historia och tidsresor. Utvecklingscentrum Bridging Ages Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik inrättades 2008 i samverkan med Sveriges hembygdsförbund slogs verksamheten ihop med Bridging Ages under nya namnet Utvecklingscentrum Bridging Ages. Verksamheten utvecklar kulturmiljöpedagogiken genom omfattande nationell och internationell projektverksamhet. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning med anknytning till Jenny Nyströms och Curt Stoopendahls liv och konstnärliga verksamhet. Stiftelsen förvaltar samlingar och utställningen på länsmuseet samt handhar upphovsrättsärenden. Stiftelsen har samma styrelse som länsmuseistiftelsen. Kalmar läns museum bedriver även verksamhet genom Stiftelsen Krusenstiernska gården i Kalmar och Wimmerströmska gården i Västervik. Museichefen tillika landsantikvarien är ledamot i Stiftelsen Gamleby Tingshus samt adjungerad i styrelserna för Kalmar läns hembygdsförbund samt Ölands hembygdsförbund. En medarbetare är ledamot i Hammarskjöldska stiftelsen, Tuna, Vimmerby kommun. 9

10 10

11 MARKNADSENHETEN Marknadsenheten är en serviceenhet för hela museet när det gäller tryck, marknadsföring och sponsring av museets verksamhet. Till enheten hör tryckgruppen, kaféet och butik/ reception. Museets marknadsföring Kalmar läns museum är i förändring när det gäller hur vi arbetar med marknadsföring. Vi har under andra halvåret av 2014 gjort en tydlig U-sväng från print till digital marknadsföring, oftast via sociala medier. Det är en strategi som är nödvändig med hänsyn till ett nytt medielandskap och en anpassning till hur många av oss idag konsumerar media via läsplattan, telefonen och datorn. Vi tar avstamp in i 2015 med denna strategi och kommer att fokusera på webben via så kallat content marketing, dvs. vi begränsar säljande budskap till förmån för roliga, intresseväckande och spännande budskap vilket är lätt för oss att få ut med den skatt vi sitter på i form av bilder och kunskap. Vi kan se att vår strategi ger god effekt i ökad aktivitet på våra sociala medier och bra genomslagskraft för våra program, utställningar och kaféet. Höstens onsdagsprogram var till exempel i många fall slutsålda. Äppelpajveckan slog rekord och kaféet ökade sitt besöksantal ytterligare. Konferens och event Regionförbundet, Atrio arkitekter, Länsstyrelsen, Del-ta produktion, Länsförsäkringar, Marknadsföring via vår hemsida och sociala medier har fått ett stort genomslag under hösten 2014 och kommer att vara en viktig del av marknadsföringen under 2015 och framåt. Luftvårdsförbundet, Norden Machinery, Handelsbanken, Arla, Landstinget och många fler har besökt oss under De besökare vi får via konferens- och events är folk i yrkeslivet. De kommer hit i tjänsten och får ta del av, och upptäcka ett levande museum med mängder av möjligheter till spännande aktiviteter, fina utställningar och ett av Kalmars bästa kaféer. Viktiga partners för marknadsenheten när det gäller konferens och events är övriga enheter som bidrar med kompetens som kan paketeras i form av stadsvandringar, föreläsningar och aktiviteter. Denna kompetens tillsammans med våra vackra lokaler är vår främsta konkurrensfördel. 11

12 Satsningen på barnkalas inleddes december 2014 med ett test och lanserades sedan i januari 2015 för allmänheten. Barnkalas Under hösten och vintern 2014 arbetade enheten fram en nygammal produkt tillsammans med pedagogiska enheten. Det mynnade ut i konceptet Mysteriet på Kronan där barnen som är 6-10 år ska hjälpa kommissarie Blomqvist att finna de försvunna guldmynten från Kronanskatten. Testkalaset som hölls i december 2014 föll mycket väl ut och barnkalasen har sedermera lanserats i början av 2015 med många bokningar som följd. Barnkalasen är viktiga av flera skäl, dels når vi ut med Kronan till en viktig målgrupp och på ett lekfullt sätt, dels ökar vi besöksantalet och intäkterna till museet. Detta sätt att paketera olika koncept är viktigt för museets framtid och kan utvecklas ytterligare inom flera olika segment. Sponsring I slutet av året blev det klart med ett stort treårigt sponsringsavtal med Kalmar energi. Det innebär ett årligt ekonomiskt stöd och synlighet genom Kalmar energis kanaler. Intäkterna från sponsoravtalet är riktat till museets pedagogiska enhet som stöd för våra tidsresor och pedagogiska program. Besöksantal och försäljning Mediaavtalet som slöts med Gota Media 2012 förnyades till säsongen 2013 och har även förnyats in i Avtalet innebär rabatt på annonsering i Barometern och Östran samt utgivning av vår tidning under våren och hösten. Fortsatt stark besöksutveckling med nästan besökare totalt för året inklusive Kalmarsalens konferensbesökare. Högsäsongen var relativt svag Anledningen var en mycket varm juli månad, men som vanligt är det kö in till museet regniga dagar. Kaféet ökade sin försäljning med ca kronor till kronor eller 20 % jämfört rekordåret

13 Kalmar läns museum är att betrakta som en eventarrangör. Exemplet ovan är en julfest med pirattema för Atrio arkitekter. Butiken minskade försäljningen med ca kr eller 27 % jämfört med Kafé Kafé Ångkvarnen är årets kafé! 2014 blev museets kafé nominerat till årets kafé i Kalmar. det slutade med att vi vann hela tävlingen via en SMS-omröstning med 29% av rösterna. Tävlingen arrangeras årligen av Cityföreningen tillsammans med tidningen Nöjesnytt. Att vi för första gången nomineras och dessutom vinner denna utmärkelse visar att vi är på rätt väg med kaféet, men framförallt är det ett bevis på personalens arbetsinsats i form av suveränt bemötande och god kvalitet i mat och bakverk. Att vi håller hög klass visas också av att fler och fler besökare hittar till oss hade kaféet nästan besökare, 2014 var siffran nästan besökare, en ökning med 20% jämfört Men, vi kan inte slå oss till ro, även om trenden med ökat besöksantal och ökade intäkter är i vår favör. Fortfarande är inte kaféets ekonomi i balans vilket innebär hård kostnadskontroll och tydligt fokus på att hitta nya intäktsmöjligheter. När det gäller kostnadskontrollen har ett omfattande arbete ägt rum under hösten för att minska råvarukostnaden. Vi har även gjort ett stort arbete för att minska personalkostnaden, samtidigt som vi bibehåller och till och med ökar kvalitén i bemötandet genom införande av ett nytt schema där ordinarie personal alltid arbetar helg. Det sänker kostnaden för timlönepersonal, samtidigt som vi ökar kvalitén i verksamheten. Det innebär också ökad trygghet för timpersonal att alltid ha en ordinarie personal på plats. Övriga händelser som är noterbara är att äppelpajveckan fortsatt slår rekord i både omsättning och antal besökare. Loven såsom höstlov, sportlov och påsklov innebär ett hårt tryck på kaféet som vi inte har sett tidigare, men det är en naturlig följd av ett ökat intresse för museet 13

14 190 deltagare från Del-ta produktion åt julbord den 19 december och fick dessutom ta del av Jenny Nyström och Kronan. som besöksmål. För att möta det ökade besöksantalet kommer köket delvis byggas om med ny bakstation, ny kontorsdel och viktigast av allt ett kylrum installeras. Dessa ombyggnationer och tillskott innebär ett effektivare flöde i bak- och matlagning så att vi kan ta emot fler gäster utan att ta in ytterligare personal. Butik/reception I butiken/receptionen har arbetsbelastningen varit ryckig under året, delvis på grund av varierad arbetsbelastning, men också på grund av sjukfrånvaro vilket har inneburit att många timanställda har täckt upp för ordinarie personal. Under högsäsongen kom det färre besökare jämfört 2013 och Försäljningen i butiken är tyvärr vikande med en negativ trend sedan ett par år tillbaka var försäljningen ca kronor vilket är en minskning från ca kronor jämfört 2013, en nedgång motsvarande 27 %. Vi behöver vidta åtgärder i butiken för att vända den negativa trenden via ökat fokus på sälj och förbättrat sortiment som appellerar till våra besökares intressen. När det gäller personalen så har en översyn av bemanningen mynnat ut i ett nytt schema som träder i kraft 2015 som innebär att ordinarie personal arbetar helger vilket ska bidra till ökad kvalitet och också kostnadsbesparingar. Vi har även minskat den totala arbetstiden till följd av översynen. Tryckgruppen Tryckgruppen gör allt från små rapporter på några sidor till rapporter och böcker på flera hundra sidor. Utöver detta producerar vi utställningar både i och utanför huset i samarbete med museets övriga enheter. Uppdragen är främst interna, men även externa uppdrag inom kultur- och museisektorn utförs. Merparten av print görs i huset, men vissa uppdrag läggs ut externt, bland annat stora vepor och 14

15 Under 2014 genomfördes en rad konferenser och event i vår nya möteslokal Kronansalen. Ett viktigt tillskott till museet. vissa typer av foldrar och affischer. Tryckgruppens arbetsbelastning är ojämn över året med tydliga toppar och dalar. Genom intern samordning ska vi försöka jämna ut arbetsbelastningen för att motverka den stress som ibland uppstår. En tydlig arbetstopp för året har bland annat varit arbetet med utställningen Ett län i beredskap där enheten har ansvarat för layout, utskrifter mm. Hela denna Bilaga är en annons länsmuseet KalMar sommaren och Hösten 2014 Summering och framtid 2014 höll vi ställningarna sett till besöksantalet med höjdpunkter framförallt i konferensverksamheten och kaféet. De främsta utmaningarna är en svag försäljning i butiken som kräver en genomgripande förändring för att vända den negativa trenden. När det gäller marknadsföringen har vi numera stort fokus på webben, främst via sociala medier och content marketing. Vi kan konstatera att de produkter och tjänster som vi satsade på att utveckla under 2013 inför 2014 har genomförts och att det arbetet fortsätter in i FUllt av UPPleVelser! MB Hela denna Bilaga är en annons Hela denna Bilaga är en annons 1 Under 2014 fortsatte samarbetet med Gota Media då vi gav ut vår sextonsidiga bilaga två gånger. Tidningen når samtliga prenumeranter som tidningarna Östran och Barometern har. 15

16 16 Omläggning av vasstak pågår i samband med Glömminge byggnadsvårdsmässa. Peter Bennett i arbete.

17 BEBYGGELSEENHETEN Bebyggelseenheten arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer främst i Kalmar län. Enheten strävar efter att delta aktivt i samhällsplanering och aktuella samhällsfrågor genom samarbete med länets kommuner, länsstyrelsen m fl. Genom samverkan med föreningar, nätverk, organisationer, entreprenörer och privatpersoner på kommunal, regional och nationell nivå skapas engagemang för och sprids kunskap om värdefulla byggnadsmiljöer och praktisk byggnadsvård. Sammanfattning År 2014 blev ett hektiskt och utmanande år med cirka 200 uppdrag av varierande storlek och art. Enheten är till allra största del uppdragsfinansierad. Att vidmakthålla redan upparbetade kontaktnät och samarbetspartners samt att intressera nya är en prioriterad uppgift. Genom att kombinera den anslagsfinansierade verksamheten (ca 10 %) med uppdragsverksamhet (ca 90 %) strävar enheten efter att lyfta kulturarvsfrågor i hela länet och engagera länsborna. Vidga perspektiv på samtiden och berika livsmiljön genom många samarbetsprojekt Konservator Kerstin Wetterström och dekorationsmålare Therese Garpenwall rekonstruerar på bilden måleri från 1580-talet på Kalmar slotts innergård. Under året har Bebyggelseenheten fortsatt samarbetet med bl.a. Länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, Linköping och Växjö stift, Riksantikvarieämbetet, länets kommuner och kyrkliga organisationer, Linnéuniversitetet m fl. Med Kalmar kommun har ett tätare samarbete fortsatt vad gäller sakkunnig kontroll av kulturvärden i samband med bygglovansökningar och planärenden. Även andra kommuner i länet efterfrågar sakkunnig kontroll av kulturvärden i högre utsträckning. Tillsammans med Emmaboda kommun har ytterligare en stor del av kommunens kulturmiljöprogram uppdaterats. Åt Kalmar kommun har kulturhistoriska utredningar tagits fram för kv Abborren där nytt kulturcenter planeras och för Folkets parksområdet där det också finns byggnationsplaner. Samarbetet med Statens fastighetsverk har fortsatt varit omfattande under året, bl a har arbetet med en ny restaurang och restaurang- 17

18 Villamässa på länsmuseet. Många var särkskilt intresserade av fönsterrenovering. kök färdigställts på Kalmar slott och antikvarisk medverkan utförts på Ottenby kungsgård och Borgholms slott. Samverkan sker kontinuerligt med många större och mindre fastighetsägare och hantverkare, bl a har berörda inbjudits till en kurs om kalkbruk och kalkputs. Genom samverkan med Villaägarna har information om enhetens arbete nått ut till många villaägare i länet. På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län har en särskild satsning gjorts på kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader på landsbygden. Ett 40-tal gårdsbesök med fastighetsägaredialog har utförts i länet. På Öland har särskilt högsulelador och stenkällare uppmärksammats bl a genom ett välbesökt sk Stenkällarsafari. Nya faktablad har tagits fram för ängslador och skiftesverksbyggnader. Länets kulturarv bevara, använda och utveckla Inom ramen för anslagsmedel arbetar enheten med byggnadsvårdsdialog med fastighetsägare, kommuner, Svenska kyrkan och länsstyrelsen. Råd ges om exempelvis traditionella material och metoder, lämpliga hantverkare, varsam renovering och varsam förändring av byggnader för att anpassa till nya önskemål eller ändamål. I form av yttranden till kommuner och länsstyrelsen ges också antikvariska synpunkter på nya planer och program. Antikvarisk medverkan vid restaureringsoch förändringsarbeten på byggnader runt om i länet har genomförts i stor omfattning. På bl a Båtsmansstugorna i Västervik, tingshuset i Gamleby, Olssonska gården i Torsås och på Kyrkeby bränneri i Emmaboda kommun har utförts antikvarisk medverkan vid renovering med byggnadsvårdsbidrag. Enhetens medarbetare har även bidragit med antikvarisk kompetens under exempelvis ombyggnaden av Västerviks rådhus, Paradisskolans annex i Nybro, hamnkontoret i Karlshamn och projektering inför ombyggnad av Oskarshamns stationshus. Antikvarisk medverkan har även utförts i samband med arbeten på många kyrkor i hela länet t.ex. vid fasadarbeten på Torsås kyrka 18

19 och ett gravkapell i Vimmerby samt projektering inför ombyggnad av Gårdby kyrka på Öland. På södra Öland har ett flertal kyrkor fått nya installationer för brandskydd och ett flerårigt ombyggnadsprojekt med antikvariskt stora insatser har avslutats i Ventlinge kyrka. Enheten har tagit fram vård- och underhållsplaner för tre byggnadsminnen i länet på uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län. Ett antal skrifter om glasbruksmiljöer har uppdaterats på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län. Sedan flera år arbetar enheten aktivt för att öka kunskapen om Plan- och bygglagens regelverk gällande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detta var också temat för årets sk Oskarshamnsseminarium i samverkan med länsstyrelsen. Dagen lockade drygt 140 personer och samtliga länets kommuner fanns representerade bland deltagarna. Vandringsutställningen Energismart på Oskarshamns kulturhus. Kulturarv i vardagen att engagera länsinvånarna Enheten har under året verkat i större delen av länet och träffat drygt 2000 länsbor i olika publika sammanhang som föredrag, presentationer, vandringar och visningar. Enhetens trycksaker som sprids via bl a hemsidan bidrar till att förmedla information samt sprida och öka kunskapen om våra kulturmiljöer. Genom en särskild satsning på att nå media med intressanta projekt har verksamhetens projekt nått många. Inom projektet Byggnadsvårdsdialogen har vandringsutställningen Energismart om varsam energieffektivisering med tillhörande programverksamhet varit i bl a Nybro, Vimmerby, Oskarshamn och Hultsfreds kommuner. Samtliga byggnadsnämnder och samhällsbyggnadskontor i länet har erbjudits att ta del av en föreläsning om Varsam energieffektivisering. Energikontor Sydost bestående av energirådgivare i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län har också tagit del av projektet. En villamässa med ett 30-tal utställare och ca 350 besökare anordnades i mars på länsmuseet med särskilt fokus på byggnadsvård och energifrågor. I Glömminge på Öland arrangerade enheten en byggnadsvårdsmässa i samverkan med Ölands byggnadsvård och länsstyrelsen. För åttonde året genomfördes kyrkogårdsteater i Kalmar under ledning av enhetens personal i samarbete med Kalmar Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltning och Jenny Nyströmskolans estetiska program. Teatern lockade närmare 700 personer. En kompetent och professionell organisation Bebyggelseenheten består av en grupp medarbetare med hög kompetens och professionalitet. Sju av nio medarbetare är nu certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt PBL. Alla arbetar enligt Sveriges praktiserande bebyggelseantikvariers (SPBA:s) etiska regler. Ett nätverk finns sedan flera år tillsammans med Smålands och Östergötlands länsmuseer. Under de senaste åren har samarbetet fördjupats inom BARK en nationell förening för byggnadsantikvarier vid regionala museer. Enhetschefen deltar aktivt i styrelsearbetet. 19

20 Under 2014 pågick de arkeologiska utgrävningarna för väg E22 utanför Kalmar. Lämningarna dokumenteras här från ovan med en s.k. drönarhelikopter. Foto: Kalmar läns museum. Foto:KLM. 20

21 ARKEOLOGIENHETEN/ MUSEIARKEOLOGI SYDOST Enheten arbetar med att bygga kunskap kring, beforska och berätta om människan och hennes landskap och samhälle i förhistorisk och historisk tid. Enheten utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska utredningar, inventeringar och antikvariska kontroller för samhällsplanering. Dessutom bedriver enheten forskning och metodutveckling inom sitt verksamhetsfält. Enheten har två kontor, ett i Kalmar och ett i Växjö och har således både Kalmar och Kronoberg som hemmalän. Sammanfattning 2014 års uppdrag i Kalmar län har varit få. Vid bokslut redovisades ett minusresultat vilket kan täckas upp genom överskottsmedel från tidigare år. Trenden att större samarbetsprojekt utanför länet står för lejonparten av intäkterna för fortlevnad och vidareutveckling fortsätter. Exempel på sådana projekt är E22 i Blekinge, ESS-projektet i Lund, Karolinerhuset/Domkyrkoområdet i Växjö, samt slutundersökningarna för E22 utanför Kalmar. Det är idag ett faktum att verksamheten deltar i kunskapsuppbyggnaden om det förflutna i en större region, snarare än endast i Kalmar län, samt att verksamhetens intäkter främst avser uppdrag utanför Kalmar län. Sammanfattningsvis kan sägas att M-arksamarbetet, bildandet av Museiarkeologi Sydost, verksamhetens strategiska och proaktiva satsningar för utveckling och omvärldsanpassning, samt det nära och förtroendefulla Museiarkeologi Sydost, Kalmar läns museums uppdragsarkeologiska enhet, arbetar med uppdrag i hela södra Sverige. Foto:KLM. samarbetet med Kulturparken Småland och Västerviks museum, utgör de viktigaste framgångsfaktorerna för säkrande av verksamhetens fortbestånd och utveckling. Till sådana faktorer måste också räknas den mycket viktiga möjligheten att på ett dynamiskt vis avsätta medel för riktad kompetensutveckling inom enheten. Som ett direkt resultat av detta har Sandby borgs-projektet kunnat vidareutvecklas i riktning mot det spetskompetenta forsknings- förmedlings- och besöksnäringsprojekt det har förutsättningar till. Internationell forskningsexpertis, Mörbylånga kommun och Gårdby skola finns bland intressenterna och projektet har potential för hela södra Kalmar läns utveckling. 21

22 Ambitionen är en verksamhet med strategisk museiarkeologisk inriktning baserad på nyckelord som berätta, lära, göra tillgängligt. Foto: Daniel Lindskog. Bygga upp kunskap Totalt 34 uppdrag har lagts upp och arbetats med under året. Projekten varierar i omfattning och innehåll och är delvis rena arkeologiska projekt men även uppdrag som informationskonsult samt redaktörskap för bokframställning. Förutom dessa har arbete fortsatt med uppdrag som löper över flera år t.ex. E22 Blekinge och ESS i Skåne. Den trend som redan uppmärksammats, att uppdragen inom vårt närområde, inte räcker till för verksamheten håller i sig. Det blir allt viktigare med samarbeten och utvecklandet av tjänster som sträcker sig bortom länsgränsen. Berätta, lära, göra tillgängligt Vår ambition, att jobba med en strategisk museiarkeologisk inriktning, har fortsatt. Under 2014 har 23 rapporter färdigställts. Rapporterna berör både mindre och större uppdrag och flera utgörs av projekt som hållit på över flera år t.ex. rapporten från Trafikplats Jenny i Västervik. De kommunikativa insatserna under året har varit flerfaldiga. Inom ESS-projektet i Lund där vi ansvarar för informationsförmedlingen har stora insatser gjorts för att kommunicera detta omfattande projekt. Även inom E22-projektet vid Rinkabyholm gjordes en riktad insats kring förmedling mot skolor och allmänhet och totalt genomfördes 23 visningar med ca 350 besökare. Totalt genomfördes 83 guidningar eller föredrag av enheten under 2014 med ett besöksantal på ca 3300 st. De flesta föredragen, 45 st, berörde Sandby borg och hade också störst besöksantal, ca 2250 st. Dessa föredrag och guidningar berörde inte bara en intresserad allmänhet utan också näringsidkare, skolor, föreningar samt forskare. Sandby borgs-projektet har lyfts fram på olika plan och möter ett enormt intresse. Som ett led att erhålla en finansiering av projektet utfördes under året en lyckad insamling via gräsrotsfinanisieringsplattformen Kickstarter. Det var första gången en sådan insamling gjordes i Sverige. Även på projektets hemsida och dess bankgiro har folk skänkt pengar. I september genomfördes ett samarbete med Emmabodabygdens historiska förening där en nyfunnen husgrund delundersöktes vid Rostocka holme. Vid undersökningen deltog ett tiotal medlemmar ur föreningen. Samarbeten och nätverk Det viktiga samarbetet med Linnéuniversitet kring en företagsforskarskola (GRASCA) har fortsatt genom att KK-stiftelsen beviljade medel för detta ändamål. Den museiarkeologiska branschorganisationen M-ark har fortsatt sitt arbete. Enhetschefen är ledamot i styrelsen och i organisationens strategigrupp. Ett tydligt exempel på detta samarbete var de arkeologiska undersökningarna inför den nya E22-sträckningen vid Rinkabyholm där inte mindre än fyra andra museer inom organisationen deltog. Enheten samarbetar som tidigare nära med Västerviks museum med att planera och utföra arkeologiska undersökningar i Västerviks kommun, och avtal har slutits för att tydligare betona det ömsesidiga samarbetet. Viktiga nätverkskontakter har erhållits genom betydelsefull marknadsundersökande verksamhet som en av enhetens antikvarier genomför på uppdrag av och tillsammans med RSM Riksförbundet Sveriges Museer. 22

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 124 909 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 582 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2011 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 2012-03-22 Visste du detta om? 2011 ökade det totala besöksantalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 25 mars 2009 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse www.kalmarlansmuseum.se Visste Du detta om Kalmar läns museum? Länsmuseet hade 110 000 besökare i verksamheten

Läs mer

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2006-03-20 Landsbygdens ekonomibyggnader

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap 10-13

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Verksamhetsberättelse 2013 Friluftsmuseet Gamla Linköping Linköpings kommun linkoping.se Mål Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålet i Östergötland. Målet

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013 Årsmötet 2013 hölls vid Lunds universitets Innovationssystem den 6 maj i Lund och med deltagande av 6 Teknikmäklare. Efter de formella

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. 1 (2) 2010-10-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad 08-523 021 18 stefan.sundblad@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:09 BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Restaurering av hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt Hille, Ovansjö, Österfärnebo, Torsåker och Ockelbo socken Gävle, Sandviken,

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

ORGANISATION FÖR BASENHET KULTUR fr.o.m. 1 januari 2012

ORGANISATION FÖR BASENHET KULTUR fr.o.m. 1 januari 2012 Basenhet Kultur 2011-11-22, Carl-Magnus Gagge ORGANISATION FÖR BASENHET KULTUR fr.o.m. 1 januari 2012 Nuvarande organisation Basenhetens nuvarande organisation har sin grund i den organisation för Västmanlands

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Stockholms läns museum, Nacka, 2010 10 Museichefen ansvarar för ledningen av hela museets verksamhet och är samtidigt enhetschef för administrativa enheten. Enheten är en servicefunktion för länsmuseets

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer