Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010

2 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade besökare och deltagare under 2010 Besöksmålet hade besökare Besöksmålet Eketorps borg hade besökare och Eketorps borg besöktes av barn och ungdomar Vi mötte besökare vid aktiviteter runt om i Kalmar län Regalskeppet Kronan är ett nationellt känt besöksmål, enligt Regionförbundets positioneringsanalys Museet i Kalmar får besök av skolor från Kalmar läns alla kommuner och har samarbetsprojekt i samtliga kommuner har en bred kulturarvsverksamhet med arkeologi, arkiv, byggnadsvård, konservering, kulturmiljöpedagogik, marinarkeologi, utställningar mm bedriver en omfattande internationell verksamhet är en stor arbetsplats i centrala Kalmar med ca 85 medarbetare Länsmuseets självfinansieringsgrad är 55% För varje krona som Regionförbundet och Kalmar kommun bidrar med till verksamheterna får man tillbaka 4:50 kr i verksamhet. bildades 1871 Copyright Layout, redigering & bildbearbetning Bilder Box 104, S Kalmar Telefon Seija Nyberg och Birger Ohlson om inte annat anges

3 Innehåll Inledning...7 Styrelse och organisation...12 Arkeologienheten...23 Kronan-marinarkeologi-konservering...31 Arkiv, bibliotek och samlingar...39 Publika enheten...47 Kulturmiljöpedagogik...57 Eketorps borg...65 Utvecklingscentrum i Kulturmiljöpedagogik...69 Kansli- och serviceenheten...75 Övrigt...77 Stiftelsen...79 Häradshövding Liss-Erik Björkmans fond...91 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse...93 Personal Statistik och nyckeltal Bilaga 1. Månadens föremål Bilaga 2. Gåvor till samlingarna...109

4 Inledning Länsmuseets vision: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vi förverkligar vår vision genom utställningar, pedagogisk verksamhet, arkiv, konservering, arkeologi, marinarkeologi, byggnadsvård, och besöksmålsutveckling. har en bred och omfattande kulturarvsverksamhet i Kalmar län, nationellt och även internationellt. 6 Verksamhetsberättelse

5 Det ekonomiska resultatet för Kalmar läns museums samlade verksamhet 2010 visar ett plus på kronor, blygsamt, men ändå en positiv trend i förhållande till föregående års negativa resultat. Den uppdragsfinansierade delen fortsätter att expandera inom samtliga enheters verksamhetsområden. Samtidigt har uppräkningen på det tidigare basanslaget varit otillräckligt för att behålla den anslagsfinansierade verksamheten intakt. Bidraget från Regionförbundet var oförändrat mellan 2009 och Under året har riktade insatser gjorts för att ytterligare effektivisera museets ekonomi och ekonomiadministration. Sportsbaren i utställningen Fenomenet fotboll. Stiftelsen har under 2010 bedrivit omfattande verksamhet i hela Kalmar län och internationellt. Stiftelsen har förvaltat samlingar, byggnader med mera och i tillbörlig omfattning hållit dem tillgängliga för allmänheten. Samtliga verksamheter främjar kulturminnesvård ur olika perspektiv. Vård och bevarande av museiföremål och arkivalier görs inom de ramar de begränsade resurserna tillåter. Stiftelsen har flera olika lokaler för samlingarna och flera av dem har inte tillfredsställande standard. Frågan om nya magasinslokaler har behandlats under året liksom arbetet med att förbereda brandskyddsombyggnad i Ångkvarnen års verksamhet finns beskriven på följande sidor. Läs detta och jag tror att du kommer att slås av vilken vittförgrenad och omfattande verksamhet som utförs utöver våra mest kända besöksmål och varumärken; Ångkvarnen, Kronan, Eketorp och Alla Tiders Historia. Sammantaget har verksamheterna lockat ca besökare i alla åldrar och från olika målgrupper. Bedömning Sammanfattningsvis kan sägas att vi uppnått våra mål under året och att vi har gjort bra och framåtsyftande insatser inom alla verksamhets- och fokusområden. Vi har fortsatta problem med att den anslagsfinansierade verksamheten inte har resurser att utvecklas på ett önskvärt sätt. Museichefens och styrelsens år Under året har AU haft 6 möten och styrelsen 4 sammanträden. Styrelsesammanträdet den 2 juni förlades till Mönsterås. Styrelsen träffades i Pataholm där ordföranden i Ålems hembygdsförening, Gunnar Svensson, guidade en promenad genom samhället och berättade om samarbetet med länsmuseet kring bevarandet av de gamla byggnaderna. Sammanträdet hölls i Hullgrensgården och lunch avnjöts på Nabbens rökeri. I Kronobäcks klosterruin berättade kulturchefen Carina Eskelin från Mönsterås kommun och rektor Mimmi Hagman om samarbetsprojektet Kronobäck där länsmuseet är en samarbetspartner, främst med pedagogisk och arkeologisk kompetens vid tillgängliggörandet av Kronobäcks historia för skolorna och övriga intresserade besökare. Ett kort stopp gjordes i Mönsterås samhälle på gamla torget. Färden fortsatte mot Lövö där Gunnar Svensson berättade om skärgården och bebyggelsen. Resan avslutades med ett besök på Ems herrgård där Göran Ulfsparre berättade om 8 Verksamhetsberättelse

6 herrgårdens historia och hur den används idag och samarbetet med länsmuseet angående bevarandet av herrgårdens huvudbyggnad, lusthus m m. Museichef Maria Malmlöf har tre styrelseuppdrag på det nationella planet, som sekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd, ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer och suppleant i Astrid Lindgren-sällskapet, samt tre regionala uppdrag; vice ordförande i Stiftelsen Krusenstiernska gården, ordförande i Stiftelsen Wimmerströmska gården och adjungerad ledamot i Kalmar läns- och Ölands hembygdsförbunds styrelser. Vid halvårsskiftet slutade Maria Malmlöf sin tjänst som länsmuseichef för nytt jobb som länsantikvarie i Stockholms län. Museets personal och styrelse tackar Maria för tolv händelserika och för museet utvecklande år och önskar Maria lycka till. Som ny länsmuseichef förordnades undertecknad som även övertar de tre regionala uppdragen enligt ovan. Samverkan med Hembygdsförbundet i Kalmar län Museets årsbok ges ut i samarbete med Kalmar läns hembygdsförbund. Årets årsbok blir ett dubbelnummer och utkommer våren Som ersättningsbok 2010 erhåller hembygdsföreningarna den nyutkomna boken Stämplade tegel i Kalmar län. Museet och Hembygdsförbundet samarbetar även i operativ verksamhet bland annat inom kulturmiljöpedagogiken runt om i länet, i kompetensutveckling och i kvarnprojektet på Öland. Museet och hembygdsförbundet samråder även när det gäller bidragsansökningar ur Gunnar Håkanssons hembygdsfond och fördelningen av bidraget Hembygdsvårdande medel. Museets personal medverkar vid hembygdsförbundets funktionärsträffar och samverkan har även skett kring utgivningen av medlemsbladet Stenmuren. Örjan Molander Länsmuseichef 10 Verksamhetsberättelse

7 Styrelse och organisation Organisationsplan Styrelsen Museichef Örjan Molander Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik Ledningsgrupp Publika enheten Monika Krook Appelqvist Kulturmiljöpedagogik Ebbe Westergren Tina Lindström Begyggelseenheten Liselotte Jumme Arkeologienheten Per Lekberg Kronan Arkiv, bibliotek, samlingar Lars Einarsson Kanslienheten Björn Olsson s styrelse För: Kalmar läns landsting Kalmar kommun Kalmar läns hembygdsförbund Yvonne Hagberg ordf Björn Hult v ordf Birger Svanström Elisabeth Wanneby Birgitta Elfström Roland S Johnsson Björn Holgersson Jonas Hellberg Margareta Karlsson Ersättare: Olle Hjertqvist Hans Johansson Östen Jannert Lennart Fredriksson Emanuel Wallin Monika Björklund Kaj Holst Fredrik Palmqvist Anna-Carin Lejon Revisorer: Anders Björkman Vakant Vakant Ersättare: Gert Wollinger Vakant Eivor Åsenius Revision: Auktoiserad revisor Hans Svensson, KPMG Enheternas ansvarsområden Bebyggelseenheten Enheten svarar för antikvarisk specialistkompetens gällande byggnader och bebyggelsemiljöer. Råd om byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare, kommuner, hembygdsföreningar och kyrkliga församlingar. Enheten deltar aktivt i bevarande- och utvecklingsfrågor i samhällsplaneringen genom samarbete med bland annat kommuner och länsstryrelse. Större delen av verksamheten bedrivs som externt finaniserade uppdrag och särskilt initierade projekt. Arkeologienheten Enheten svarar för arkeologisk uppdragsverksamhet och kunskapsuppbyggnad. Här ligger också huvudansvaret för miljökonsekvensbeskrivningar, kulturlandskapsfrågor och GIS-hantering. Enheten är huvudsakligen uppdragsfinansierad. Enheten bistår också länsstyrelsen med underlag i kulturmiljöfrågor genom yttranden, samråd och besiktningar. Kronan, marinarkeologi, konservering, samlingar, bibliotek och arkiv Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Kro nanutställningen, marinarkeologisk uppdragsverksamhet, konservering av arkeologiskt mate rial av trä och metall och textilkonservering och vård av samlingarna. I enheten ingår museets minnesfunktion som svarar för museets bibliotek, arkiv och samlingar. Publika enheten Enheten ansvarar för tillfälliga utställningar, utställningsproduktion, publika och pedagogiska program, guidningar, marknadsföring, tillgänglighet, butik, reception, växel, kafé. All publik besöksverksamhet knuten till länsmuseet som besöksmål såväl vardagar som helger och sommarsäsong. Kulturmiljöpedagogiska enheten/ Alla Tiders Historia, inkl Eketorp Enheten bedriver kulturmiljöpedagogisk verksamhet i Kalmar län med särskild inriktning mot barn och ungdom. Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik inrättades 2008 i samverkan med Sveriges hembygdsförbund. Målet är att utveckla kulturmiljöpedagogiken nationellt och internationellt genom utvecklingsprojekt, utbildningar och samordning. Kanslienheten Enheten svarar för ekonomi-, personal- och styrelseadministration, ADB-utveckling med dataansvar, säkerhetsfrågor, tillsyn och skötsel av fastigheter, tekniska installationer, diarium, inköp av kontorsmaterial, kontorsvaktmästeri och lokalvård. 12 Verksamhetsberättelse

8 Bebyggelseenheten Bebyggelseenheten arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer i hela länet. Enheten deltar aktivt i samhällsplaneringen genom samarbete med bland annat länets kommuner och länsstyrelsen avseende bevarande- och utvecklingsfrågor. Råd om byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare, Svenska kyrkans församlingar, kommunerna, hembygdsföreningar och en intresserad allmänhet. Genom uppdrag som utförs samlas kulturhistorisk kunskap in och tolkas, dokumentationer utförs och material arkiveras för framtida forskning. En viktig del av enhetens arbete är att tillgängliggöra kunskap genom skrivna arbeten, föreläsningar, stadsvandringar, hemsidan m m. Större delen av verksamheten utförs i form av externt finansierade uppdrag och särskilt initierade projekt. Bilden till vänster visar fragment av gammalt takspån i ek funnet vid nyläggning av spåntak på Tuna kyrka. På bilden nedan ses det rostskyddsbehandlade och målade vackra gamla järnkorset på Egby kyrka. 14 Verksamhetsberättelse

9 arv. I en rapport och i handläggarkartor har Nybros kulturhistoriskt värdefulla fastigheter identifierats ett arbete som omedelbart blev ett verktyg i hantering av exempelvis bygglovärenden i kommunen. Ett tätare samarbete med bland annat Västervik och Kalmar kommun har under året prioriterats köper Emmaboda kommun in en halvtidstjänst från Bebyggelseenheten för att arbeta med utveckling av en bygd med de kulturhistoriska miljöerna som en resurs. För Södra Ölands kyrkliga samfällighets kyrkor har tillgängligheten utretts och förslag givits till förbättrande åtgärder. Här har samarbete skett med Atrio arkitekter Kalmar AB. I Norra Ölands kyrkliga samfällighet har inventarier ur bruk inventerats genom ett projekt bekostat av Växjö stift. Båda projekten ses som fortsättningar på tidigare års arbeten kring vård- och underhållsplaner och kulturhistoriska inventeringar. På uppdrag av Linköpings stift genomfördes ett metodutvecklade projekt för kulturhistorisk värdering och inventering av moderna kyrkor. Enhetens antikvarier har arbetat som antikvariskt medverkande i ett stort antal kyrkoärenden. Till större projekt hör inre restaurering och ombyggnad i Domkyrkan i Kalmar och i Oskarshamns kyrka, takarbeten på Lofta och Tuna kyrkor samt saneringsarbeten i Hagby kyrka. Arbetena i Domkyrkan i Kalmar intresserar många och har lett till utåtriktade satsningar i form av visningar och föredrag. För fjärde året i rad har en av enhetens antikvarier lett en mycket uppskattad kyrkogårdsteater på Södra kyrkogården. Länsmuseets nyligen katalogiserade tegelsamling blev utgångspunkt för ett bokprojekt. Boken Stämplade tegel i Kalmar län gavs ut lagom till julhandeln och rönte stor uppmärksamhet i media. Flera av enhetens medarbetare har författat artiklar till årsboken Kalmar län , om länets byggnadsminnen. Boken, där även en medarbetare är bildredaktör, trycks under våren Stora arbeten avseende bland annat murverkslagningar och tillgänglighetsanpassning har under året utförts på Borgholms och Kal- Bänkarna i Kalmar domkyrka målas med äkta linoljefärg. Ett urval av enhetens uppdrag 2010 Det nyklingande ordet HUSSMART har på många sätt stått i fokus för verksamheten under Samarbetsprojektet kring en vandringsutställning och evenemang tillsammans med Länsförsäkringar Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län har varit mycket uppskattat. Sex av länets kommuner har hittills fått ta del projektet som lockat såväl intresserad allmänhet som politiker och anställda vid kommunerna. Tillsammans har vi bedrivit byggnadsvårdsdialog! En extra satsning på information och nyheter via hemsidan har också utförts, tillsammans med en ny hantverkarförteckning där bara betrodda hantverkare i byggnadsvårdssammanhang rekommenderas. På hemsidan finner länsinnevånarna lätt information om enhetens medarbetare och kan ta kontakt för rådgivning. Enheten har verkat som en aktiv part i samhällsutvecklingen genom att svara på planremisser från länsstyrelse och planärenden från kommunerna. Planeringsunderlag i form av kulturhistoriska utredningar har framtagits för exempelvis Slottsholmen i Västervik, Svensknabben i Kalmar och Torskolan i Torsås. En särskild satsning har utförts i Nybro där kommunen, länsstyrelsen och länsmuseet fortsatt samarbetet kring Nybros moderna kulturmar slott, där antikvarisk kontroll utförs av enheten på uppdrag av Statens fastighetsverk. På uppdrag av olika fastighetsägare i länet har antikvarisk medverkan utförts i ca 25 profana bidragsärenden spridda över länet. Det har handlat om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer av olika slag. Bidragen delas ut av Länsstyrelsen. Huvuddelen av ärenden utfördes under sommaren och tidiga hösten och rapporterna skrevs huvudsakligen i oktober månad. Exempel på objekt som genomfördes under året är fasadrenovering på Jenny station, takarbeten på bränneriet i Kyrkeby, samt flera kvarnrenoveringar och vasstaksarbeten på Öland. Antikvarisk medverkan har också skett i samband med byggnadsvårdsläger i Vita villan, Borgholm och i Målilla mekaniska verkstad. Omputsning av fasad på Jenny station vid smalspåret. 16 Verksamhetsberättelse

10 Lagning av skiffertak på Lofta kyrka. 18 Verksamhetsberättelse

11 Vackra bostadshuset i Nyebo ägs och förvaltas av Ålems hembygdsförening. Underhållsmålning av fönster med äkta linoljefärg. Anrika familjen Jeanssons Svensknabben utanför Kalmar stad, med sin nuvarande stolte ägare Västerviks stad speglas i glasfasaden på Slottsholmen. Kulturhistorisk utredning av Slottsholmen. Utbildning och ledning Under 2010 har enhetens alla medarbetare genomgått utbildning för att bli certifierade som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, en kompetens som är anpassad efter den nya Planoch bygglagen som träder i kraft Två av antikvarierna har också tagit steget vidare till certifiering. Flera medarbetare certifieras under Bebyggelseenhetens chef Örjan Molander sökte och fick jobbet som museichef under I hans ställe internrekryterades Liselotte Jumme som ny chef för enheten. Bedömning Flera stora och långsiktiga uppdrag har avslutats under de senaste åren. Det gäller industriarvsprojektet, kyrkogårdsinventeringarna och vård- och underhållsplaneringen på Södra Öland. Kyrkoärenden minskar i omfattning bland annat på grund av samfälligheternas ekonomi. Även kyrkoantikvariska uppdrag har nu börjat upphandlas. Länets kommuner ses som viktiga samarbetspartners att prioritera den närmaste framtiden för att vi ska kunna bidra som en viktig resurs i samhällsutvecklingen. Under flera års tid har vi byggt upp en stark och bred kompetens genom långsiktighet och tillsvidareanställd personal. Vi har också en bred kundbas med en mängd viktiga personliga kontakter. Ett aktivt arbete med att initiera nya projekt och identifiera möjliga arbetsområden är en viktig del av vår vardag. Vi arbetar ständigt med interna förbättringsarbeten för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och långsiktighet. På detta sätt står vi stärkta inför en utmanande, intressant, men alltmer konkurrensutsatt framtid. 20 Verksamhetsberättelse

12 Arkeologienheten Arkeologienheten på länsmuseet arbetar med att samla in, undersöka, bevara och förmedla kunskap om det förhistoriska och det historiska landskapet. Arkeologienheten utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska utredningar och inventeringar för samhällsplanering. Arkeologienheten står också till förfogande för antikvariska kontroller och besvarar frågor, ger råd och informerar om fornlämningar och kulturmiljöer. All nyvunnen kunskap som de arkeologiska undersökningarna ger oss publiceras i de rapporter som arkeologienheten framställer och gör tillgängliga för allmänheten, myndigheterna och den arkeologiska forskningen. Till vänster: Arkeologisk dokumentation av det 120 meter djupa Bondeschaktet vid Gladhammars gruvområde. Nedan: Arkeologienheten gör även kulturhistoriska utredningar inför vindkraftetableringar. 22 Verksamhetsberättelse

13 CTC-scanning av skelettet från Kalmar slott på Länssjukhuset i Kalmar. Frottage av hällristningar vid Almvik, Västerviks kommun. Bygga upp kunskap Under året har 53 uppdrag budgetsatts och erhållits, vilket är en ökning med sju uppdrag i förhållande till Majoriteten av uppdragen, 43 stycken utgjordes av arkeologiska utredningar, för- och slutundersökningar med anledning av Länsstyrelsens tillämpning av Kulturminneslagen, KML. Sju uppdrag var direktbeställningar från kund utanför KMLtillämpningen och tre uppdrag finansierades av Länsstyrelsen via kulturmiljöanslaget. Några större undersökningar i länet under 2010 är slutundersökningarna för miljöåtgärder vid Gladhammars gruvor (i samarbete med Dalarnas museum) och för anläggande av trafikplats Jenny (i samarbete med Smålands museum), båda i Västerviks kommun. Utanför länet har enheten bl. a. medverkat i genomförande och ledning av förundersökningarna för ny väg E22 i Blekinge (i samarbete med Blekinge museum, Smålands museum och Regionmuseet i Skåne). Den geografiska uppdragsfördelningen på kommuner inom Kalmar län under 2010 framgår av tabellen på sidan 103. Mycket ny arkeologisk kunskap har byggts under året. Här ska av utrymmesskäl endast några få exempel presenteras, vilka visar vad som kan uppnås genom en arkeologi av god vetenskaplig kvalitet. Undersökningarna vid Gladhammars gruvor har visat att metallhanteringen i området tog sin början redan på 1000-talet e Kr, det vill säga på vikingatiden, vilket innebär att brytningen av malm vid Gladhammar kan vara sensationellt gammal. Resultaten har möjliggjorts genom att de arkeologiska undersökningarna planerats och genomförts på ett framsynt sätt och därför kompletterats med paleobotaniska och kvartärgeologiska provtagningar och analyser. I Smedby strax utanför Kalmar har en undersökning blottat en härd och vattendeponerade trärester, bland annat en tallkotte, på ömse sidor om en mycket gammal strandkant. Datering av kol ur härden och en bit av det vattendeponerade träet visar att människor anlagt härden invid stranden här ca 8700 f Kr, det vill säga under senpaleolitisk tid (mesolitikum i Sydskandinavien brukar sägas börja ca 8200 f Kr). De människor vars eld brann vid stranden här för nästan år sedan måste ha varit några av de tidigaste i detta av isen nyligen frisläppta landområde. Deras härdplats vid strandkanten, som idag ligger endast ca 5 meter över havet, har senare täckts av det stigande havet som under nästan tio årtusenden därefter, under upprepade transgressioner avlagrat sediment över platsen och transformerat områdets topografi. Detta resultat har möjliggjorts genom att hypoteser för undersökningen formats utifrån en omfattande analys och tolkning av de stratigrafiska förhållanden som tidigare undersökningar på platsen blottlagt. Berätta, lära, göra tillgängligt 32 st rapporter utkom under 2010, varav 17 st hänför sig till undersökningar under 2010, tio stycken hör till undersökningar under 2009 och fem är äldre rapporter. Under året har utställ ningen I dödens fotspår, som tidigare skapats och bekostats av Arkeologienheten och som behandlar fyndet av det medeltida skelettet från Kalmar slott, besökts av cirka Verksamhetsberättelse

14 Sållning efter fynd vid Trafikplats Jenny Verksamhetsberättelse

15 special guidade skolklasser omfattande sammanlagt ca personer. Oräknade är då de normala museibesökare som besökt utställningen. Arkeologienhetens kommunikativa insatser i samband med arkeologiska undersökningar har begränsats till sådana som kunnat budgeteras och debiteras kund i samband med större arkeologiska projekt. Insatserna har nått ca 450 personer, varav ca 150 barn. Föredrag har hållits för Pelarne, Målilla och Södra Vi hembygdsföreningar och har samlat ca 85 åhörare. Samarbeten och nätverk Den museiarkeologiska branschorganisationen M-ark har fortsatt sitt arbete med att bygga upp och konsolidera sin verksamhet. Enhetschefen är ledamot i styrelsen och i organisationens strategigrupp. Under 2010 har en stor del av omsättningen härrört ur projekt, inom och utom länet, som genomförts med externa samarbetspartners där samarbetet på ett eller annat sätt möjliggjorts genom M-ark. Enheten samarbetar som tidigare med Västerviks museum med att planera och utföra arkeologiska undersökningar i Västerviks kommun. Under året fortsatte också samarbetet med Smålands museum/kulturparken Småland AB inom avtalet Smålandsarkeologi. Under slutet av budgetåret har också anbudssamverkan genomförts mellan fyra M-ark-partners (, Blekinge museum, Smålands museum, Sydsvensk arkeologi AB/ Regionmuseet Skåne) och RAÄ/UV Syd, om ett anbud på mycket omfattande arkeologiska slutundersökningar för ny väg E22 i Blekinge. Denna samverkan, med UV Syd som underkonsult till Blekinge museum, hade aldrig kunnat komma till stånd innan M-ark-samarbetet började utgöra ett allvarligt konkurrenshot för RAÄ/UV. Övrig arkeologisk forsknings verksamhet Någon organiserad forskningsverksamhet utanför de arkeologiska ärendena har inte kunnat bedrivas vid enheten under året. Enskilda medarbetare har dock genomfört betydelsefulla forskningsinsatser, bland annat kring torparkeologi, Ölands folkvandringstid och sydskandinavisk stenålder, insatser som kommer enheten till del genom att höja medarbetarnas forskningskompetens. En kompetent och professionell organisation Under året har enhetens medarbetare visat att de senaste årens satsningar att skapa och vidmakthålla kompetens och professionalitet i organisationen har burit frukt. Bedömning Året 2010 har präglats av många uppdrag spridda på få arkeologer (på grund av tjänstledigheter) vilket inneburit hög debiteringsnivå, men också slitna medarbetare. Trots det har goda resultat uppnåtts, budgetar och tidplaner med få undantag hållits och personalen bibehållit framåtandan. De stabila marknaderna för våra tjänster återfinns i Kalmar kommuns landsbygd, Borgholms kommun och Västerviks kom mun. Generellt kan sägas att uppdragen i Kalmar och Borgholms kommuner är många små till medelstora uppdrag medan uppdragen i norra länsdelarna, framför allt i Västerviks kommun, innefattar medelstora till stora uppdrag. Projekt som innebär samarbete med andra institutioner, framför allt inom M-ark och med institutioner med kontaktytor inom denna organisation, är mest omfattande och står för de största intäkterna. Sammanfattningsvis kan sägas att M-arksamarbetet, samarbetsavtalet Smålandsarkeologi (med Smålands museum/kulturparken Småland AB), det personalmässigt integrerade samarbetet med Västerviks museum och exploateringstakten i Kalmar och Borgholms kommuner utgör de viktigaste framgångsfaktorerna för verksamheten. Kompetensmässigt lutar vi oss tungt på vår oomtvistade sten- och bronsålderskompetens samt vår kompetens i boplatsarkeologi. Långt ifrån alla grävningar är dammiga. Gladhammars gruvområde. Guidning för besökare vid Gladhammars gruvområde. 28 Verksamhetsberättelse

16 Kronan-marinarkeologikonservering Regalskeppet Kronan - arkeologi på 27 meters djup i Östersjön! Under trettio års tid har Länsmuseet utforskat stormaktstidens största skepp. Mer än föremål har bärgats. De ger oss en klarare bild av 1600-talet. Nedan: I en av kistorna som bärgades under sommaren 2010 hittades denna vackra trådrulle med garnnystan placerad i kistans lilla hängfack (läddika). 30 Verksamhetsberättelse

17 En av kistorna som bärgades under sommaren 2010 under konservering. I kistans slamlager syns att ägaren packat ned ett par praktfulla kragstövlar, ett par skor och en ståndsmässig filthatt med brett brätte. Vi har alltså att göra med en man av rang som uppenbarligen inte ansett sig ha behov av dessa klädespersedlar vid den tidpunkt och i den situation som Kronan befann sig i vid förlisningstidpunkten - stridsberedd! Kronanprojektet artiklar, föredrag, guidningar, intervjuer och så kallad on-line rapportering på Internet via Kronan-bloggen. Förstärkning av projektets vetenskapliga profil Forskning och kunskapsuppbyggnad har under året kontinuerligt bedrivits som ett led i den marinarkeologiska undersökningsverksamheten. Referensgruppen består av forskningsexpertis och sakkunniga inom ämnena arkeologi, osteologi och historia från, förutom länsmuseet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Kalmar län. Inom ramen för referensgruppen har fortlöpande ett antal forskningsprojekt bedrivits, av vilka särskilt bör fram hållas undersökningarna av apoteksföremålen, numismatiska fynd, de jämförande studierna av Vasa och Kronans fyndmaterial samt det osteologiska materialet. Det forskningsprojekt som inleddes under 2001 i samarbete med Apoteket AB och Apotekarsocieteten, rörande det farmacirelaterade fyndmaterialet från Kronan, har fortsatt. Forskarstudier bedrivs av projektledaren och publicering sker kontinuerligt. Konservering och vård av Kronansamlingarna Konserveringen av föremål bärgade från Kronan har genomförts enligt plan. Genom särskilt riktat kulturmiljöbidrag har ett bestämt antal prioriterade tennföremål från vraket kunnat konserveras under året. har en särskild marinarkeologisk profil. Erfarenheter och kunskaper vunna ur flera års marinarkeologiskt arbete på Regalskeppet Kronans vrakplats, har resulterat i metod- och teknikutveckling och i en breddad marinarkeologisk verksamhet som omfattar stora delar av den marina kulturmiljön. De miljöer som utreds och undersöks kan ligga såväl på land som under vatten. En vackert tillverkad svepask, låg placerad i kistan. blick i arbetet bakom kulisserna och till havs. Besök på vrakplatsen under dykarbetet har genomförts, så också visningar av utställningen, textilkonserveringen och laboratoriet för marinarkeologisk konservering. Uppdateringar av Kronans hemsida har skett, främst genom länsmuseets nya hemsida. Under sommaren fortsatte on-line rapportering på Kronan-bloggen. Undersökningsarbetet på Kronans vrakplats 2010 års marinarkeologiska undersökningar av regalskeppet Kronan, som utgjorde det trettionde undersökningsåret i följd genomfördes i enlighet med de mål som ställts upp. Undersökningsarbetet var indelat i två etapper och omfattade sammanlagt fyra veckors fältarbete. Undersökningarna skedde i samarbete med kustbevakningen och frivilliga dykare. På grund av ogynnsam väderlek bortföll mer än 30 procent av dyktiden års undersökningar bestod i en förlängning av 2009 års schakt mot söder (föröver i vraket). Undersökningsområdet omfattade en yta om knappt 3 m 2, beläget Förmedlingsarbete Under året har cirka 50 föredrag, guidningar och demonstrationer hållits i och utanför museet. Målet har varit att ge allmänheten, och i synnerhet barn och ungdom, en spännande ini gränsområdet mellan skeppets trossdäck och undre däck. Arbetet har i huvudsak fokuserat på friläggning och bärgning av fyra kistor, varav två var intakta. Den ena kistan visade sig innehålla föremål för landrelaterade, civila ändamål (verktyg, klädespersedlar, matbestick). Konstruktionsmässigt nådde årets utgrävningar i likhet med förra året ned till den underliggande garneringen (inre bordläggningen) i vraket, vilken är slutpunkten i vertikalled för varje schakt. På så vis nåddes en god referens som underlättar den fortsatta utvidgningen av schaktområdet. Resultaten av undersökningarna har under året presenterats i rapporter, Basutställningen om Kronan En fortsatt utveckling av Kronanutställningen har bedrivits under Komplettering av nya föremål och trespråkiga textpaneler har fortlöpande skett under året. En fortsatt satsning på specialvisningar och bakom-kulisserna -besök i konservatorsateljén har skett. För åttonde året i rad genomfördes i oktober Kronandagen. Sponsorsamarbete Kronanprojektet erhöll under 2010 fortsatt ekonomiskt stöd från Svensk kärnbränslehantering AB, Länsförsäkringar Kalmar län och Proxy Electronics AB. Samarbete med Linnéuniversitet Föreläsningar i marinarkeologi har på uppdrag av Linnéuniversitetet genomförts för arkeologistuderande. Universitetet har genom sitt representantskap i projektets referensgrupp kanaliserat olika samarbetsprojekt, bland annat rörande forskarstuderande och forskarseminarium. 32 Verksamhetsberättelse

18 Marinarkeologi, uppdrag och allmän handläggning Ett trettiotal marinarkeologiska besiktningar, yttranden och kostnadsberäkningar har under året genomförts inom ramen för enhetens verksamhet. Marinarkeologiska utredningar i samband med planerad havsbaserad vindkraftsetablering i Hanöbukten och i Kalmarsund har genomförts under året, samt även kulturhistoriska utredningar av den marina miljön i Oskarshamns hamn och vid Slottsholmen i Västervik. På uppdrag av länsstyrelsen Blekinge och i samarbete med Kustbevakningen har fortsatta marinarkeologiska undersökningar av platsen för landets största fynd av plåtmyntfynd i farvattnen utanför Karlshamn genomförts. Vidare har länsmuseet tillsammans med Blekinge museum ingått i en arbetsgrupp kring förmedling och utställning av resultaten av undersökningarna av ett fartygsvrak från 1400-talet med arbetsnamnet Gribshunden. Målet är en utställning på Kulturcentrum i Ronneby som är planerad att öppnas under Arbetets art är av stor vikt för enhetens fortsatta kunskapsuppbyggnad och vetenskapliga profilering. Länsmuseet medverkade som medarrangör vid den maritimhistoriska konferensen Encounters in the Baltic Sea som genomfördes i Köge, Danmark i oktober. Länsmuseets funktion som expertinstans och rådgivande organ i marinarkeologiska frågor har under året nyttjats vid flera tillfällen. Länsmuseets medverkan i det nationella Marinarkeologiska Rådet har fortsatt. Konservering Den arkeologiska konserveringsfunktionen har, med undantag för de textila objekten ansvarat för konservering av hela det fyndmaterial som bärgats från regalskeppet Kronan, samt som expertinstans utfört flera konserverings- och vårduppdrag. Såväl den allmänna konserveringsverksamheten som textilkonserveringsfunktionen har varit engagerad i vården av samlingarna och i utställningsverksamhet Till vänster: Textilinventering. Information om föremålen förs in i en databas. Vid arbete med mögligt material används friskluftsmask. Konservering innebär att i möjligaste mån förhindra fortsatt nedbrytning. Det kan ske både genom god förvaring eller någon typ av aktiv åtgärd. På finns två konserveringsateljéer, en som arbetar med textil och en som arbetar med arkeologiskt material. på och utanför länsmuseet. Målsättningen att ta emot besök och arrangera visningar av konserveringslaboratoriet under sakkunnig ledning fortsatte under Att komma bakom kulisserna och fysiskt uppleva närheten till det förflutna, utgör en unik ingrediens i länsmuseets kunskaps- och upplevelseutbud. Konserveringsfunktionen har utfört interna uppdrag för utställnings- samlings- och arkeologienheten. De externa uppdragen har utförts åt Sveriges geologiska undersökningar, Statens haverikommission, OCAB, Smålands museum, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Blekinge samt åt Museibyrån på Åland där länsmuseet medverkade som expert i en medialt mycket uppmärksammad bärgning av en last champagneflaskor. Metallinventeringen Inventering av metallföremålen i Växjö stifts kyrkor, vilken sker på uppdrag av Svenska kyrkan, påbörjades under Projektet, vars första etapp sträcker sig fram till hösten 2011, syftar till att övergå i konserveringsåtgärder efter inventeringens slutförande. Enligt plan, har hittills 32 kyrkor inventerats. 34 Verksamhetsberättelse

19 Textilinventeringen Inventeringen av textilföremålen i Växjö stifts kyrkor, vilken sker på uppdrag av Svenska kyrkan, fortsatte under Projektet sträcker sig fram till början av Under året har flera församlingar hört av sig för att lämna in föremål för konservering, som en direkt följd av inventeringsarbetet. Totalt i projektet har 91 kyrkor inventerats varav 37 under En av de inventerade kyrkorna ligger i Jönköpings län, en annan i Kronobergs län och övriga i Kalmar län. Två kyrkor återstår att inventera under Textilkonserveringsfunktionen har under året fortsatt att utveckla uppdragsverksamheten. Uppdrag har utförts åt sammanlagt nio kyrkor i Kalmar och Skåne län. Åtta konserveringsuppdrag har utförts åt privatpersoner/ föreningar. Man har också tagit emot några grupper för studiebesök. Under året har en praktikant gått igenom lejonparten av museets uniformssamling, identifierat omärkta föremål etc. Katalogiseringsarbete kvarstår dock. Textilkonserveringen har producerat två Månadens föremål: Brudstrumpeband - ett vänskapsband och En romans i blått, en klänning med tryck av Viola Gråsten. Bedömning Konserveringen av fyndmaterialet från Kronan har genomförts enligt plan. Det innebär att det organiska materialet färdigbehandlas i sin helhet, medan metallföremålen stabiliseras och tas om hand på sikt, eftersom de är tidskrävande. Textilkonserveringsverksamheten har under året utvecklats, utökat sitt kontaktnät och ökat antalet externa uppdrag. Verksamheten är till övervägande del numera externfinansierad och är därför satt under ekonomisk press för att överleva. Det är av stor vikt att resurser kommande år prioriteras för vård av museets textila samlingar. Omfattande, akuta saneringsbehov föreligger också med anledning av förekomst av skadeinsekter, mögel samt negativa effekter av bekämpningsmedel. Inventeringsuppdraget från Svenska kyrkan av metall- och textilföremål som utförts och utökats, utgör en betydelsefull expansion av verksamheten eftersom den innebär en avsevärd kunskapsuppbyggnad, skapar många kontakter och beräknas övergå i beställningar av konserveringsåtgärder. Sammanfattande bedömning Verksamhetens situation är med avseende på ekonomi och måluppfyllelse under kontroll. Resurstillförseln, främst i form av sponsring, är trots allt av temporär karaktär och kan inte anses utgöra den solida grund som Kronanprojektet måste vila på för att erhålla en trygg framförhållning och långsiktighet. Den ena av Kronanprojektets två heltidstjänster samt övervägande delen av den operativa verksamheten är sponsor- och uppdragsfinansierade. Från och med halvårsskiftet 2010 är också textilkonservatorstjänsterna (2,5 tjänst) helt uppdragsfinansierade. Verksamhetens struktur har i detta avseende inte förstärkts efter tjugo år. Den är i sin helhet externfinansierad, antingen genom uppdrag eller genom sponsring. I enlighet med den visionsutredning som länsmuseet presenterade under 2001, är det fortfarande av högsta prioritet att framför allt den sponsorfinansierade tjänsten inom enheten snarast anslagsfinansieras, samt att en assisterande marinarkeologtjänst tillskapas inom ramen för länsmuseets gemensamma förvaltning. Detta för att skapa den nödvändiga långsiktighet och trygghet som är en förutsättning för att slutföra Kronanprojektet i enlighet med den målsättning som slagits fast i länsmuseets styrelse. Likaså behövs betydande resurser för att hantera museets textila samlingar, där vårdbehovet bedöms vara akut. Bristningar och fläckar, vanliga skador på kyrkotextilier. Mässhakar, Lunds domkyrka, före konservering. Den översta av Kerstin Persson, Agda Österbergs ateljé, 1965, rengjordes. I mitten signatur IJ, ateljé Licium, 1965, slätgjordes, bristningar lagades. Nederst mässhake från Hultsfreds kyrka efter konservering, Sofia Widén, Licium, Rengjord, stödlagad, nytt foder och halskant. 36 Verksamhetsberättelse

20 Arkiv, bibliotek och samlingar s samlingar, bibliotek och arkiv avspeglar främst det liv som levts och de verksamheter som varit av betydelse för länet. Specialiteter sedan 1980-talet är marinarkeologiska föremål från regalskeppet Kronans vrakplats samt konst och föremål med anknytning till konstnärinnan Jenny Nyström. Under sommarens bröllopsyra visades ett urval brudstrumpeband ur samlingarna. Från 1800-talet fram till tidigt 1900-tal. Månadens föremål, under juni-augusti. 38 Verksamhetsberättelse

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering.

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering. Årets seminarium ägnas åt Plan- och bygglagen. Kan man förena utveckling, användning och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2011 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 2012-03-22 Visste du detta om? 2011 ökade det totala besöksantalet

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse www.kalmarlansmuseum.se Visste Du detta om Kalmar läns museum? Länsmuseet hade 110 000 besökare i verksamheten

Läs mer

Arby klockstapel. Ulrika Haraldsson

Arby klockstapel. Ulrika Haraldsson Arby klockstapel Antikvarisk medverkan vid reparation av Arby klockstapel Arby kyrka, Arby socken, Kalmar kommun, Kalmar län, Småland, Arby församling, Växjö stift Ulrika Haraldsson KALMAR LÄNS MUSEUM

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 25 mars 2009 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 124 909 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 582 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet 1 Riksantikvarieämbetets uppdrag Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Grapes bro Antikvarisk medverkan vid restaurering av träbro Fredriksborg 4:2, Mörlunda socken, Hultsfreds kommun, Kalmar län, Småland

Grapes bro Antikvarisk medverkan vid restaurering av träbro Fredriksborg 4:2, Mörlunda socken, Hultsfreds kommun, Kalmar län, Småland Grapes bro Antikvarisk medverkan vid restaurering av träbro Fredriksborg 4:2, Mörlunda socken, Hultsfreds kommun, Kalmar län, Småland Richard Edlund Kalmar läns museum Byggnadsantikvarisk rapport september

Läs mer

Dagvattenledning vid Gamla stan

Dagvattenledning vid Gamla stan Dagvattenledning vid Gamla stan Antikvarisk kontroll 1973 Järnvägsgatan-Slottsvägen, Kalmar, Kalmar kommun Magnus Petersson KALMAR LÄNS MUSEUM Rapport 2009:32 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Dagvattenledning

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk undersökning, schaktövervakning Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur Närke; Örebro stad; Eker 14:140 Lena Beronius Jörpeland uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Den gamla prästgården i Västra Ryd

Den gamla prästgården i Västra Ryd Rapport 2012:49 Arkeologisk utredning etapp 1 Den gamla prästgården i Västra Ryd Rydsnäs 1:24 Västra Ryds socken Ydre kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

Kulturdepartementet STOCKHOLM

Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande Vårt Dnr 294/5/103 Ert Dnr Ku2015/02481/KL Datum 2016-03-11 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad livsmiljö (SOU 2015: 88) Kulturdepartementet har översänt

Läs mer

Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer

Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer xxx 2014:04 Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer Antikvarisk medverkan 2013 Maria Sträng Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg 291 22 Kristianstad Tel

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun.

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning 2012 Therese Ohlsson Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet i samarbete med Föreningen Svartviksdagarna och Svartviks skola Innehållsförteckning Inledning sid 3 Syfte och målsättning

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges av: Täby Hembygdsförening NYTT Nr 4 Årgång 2 april 2010 Text, bild, layout: lgronwall@tele2.se Ansvarig utgivare: Jan Rosenberg 070-6949988

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2015 Stiftelsen Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Visste du detta om Kalmar läns museum?

Läs mer

Inbjudan till årets kulturarvsseminarium. Medeltidsresan. I år uppmärksammar vi Kalmar läns medeltid.

Inbjudan till årets kulturarvsseminarium. Medeltidsresan. I år uppmärksammar vi Kalmar läns medeltid. Inbjudan till årets kulturarvsseminarium Medeltidsresan Tid: 4 november 2009 Plats: Forum i Oskarshamn I år uppmärksammar vi Kalmar läns medeltid. Vi firar att Kalmar läns medeltida bebyggelse, som första

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning 2016-12-12 1 (7) Uppdragsarkeologi Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning Denna handledning om populärvetenskaplig sammanfattning utgör ett komplement till Riksantikvarieämbetets vägledning

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:08 LEUVENIUS HAGE Frivillig arkeologisk utredning Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck LEUVENIUS HAGE Frivillig utredning Fredrikskans

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

De små tätorternas kulturarv

De små tätorternas kulturarv Kultur Inbjudan Till 2013 års Kulturarvsseminarium tisdagen den 1 oktober i Oskarshamn De små tätorternas kulturarv Bevara - Använda - Utveckla Årets seminarium ägnas åt de små tätorternas kulturarv. Hur

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. 1 (2) 2010-10-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad 08-523 021 18 stefan.sundblad@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 1 april 2005 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

POÄNGKRITERIER FÖR BEDÖMNING AV KYRKOANTIKVARISK ERSÄTTNING

POÄNGKRITERIER FÖR BEDÖMNING AV KYRKOANTIKVARISK ERSÄTTNING POÄNGKRITERIER FÖR BEDÖMNING AV KYRKOANTIKVARISK ERSÄTTNING - ett försök till rättvis bedömning - Fil.dr Joakim Hansson Högskolan på Gotland Länsstyrelsen Gotlands län - Svenska kyrkans fastighetsdagar

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY

FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:18 FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY Arkeologisk förundersökning 252:1 Gävle stad Hemlingby 19:1 Gävle kommun Gästrikland 2016 Bo Ulfhielm FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

www.kulturparkensmaland.se

www.kulturparkensmaland.se skolprogram våren 2011 Från och med årsskiftet ingår, Utvandrarnas Hus och Kronobergsarkivet i Kulturparken Småland AB, vilket gör att vi får större möjligheter att utöka historiemedvetandet hos barn och

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Intill Eksunds gård A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2009:62. Arkeologisk utredning, etapp 1

Intill Eksunds gård A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2009:62. Arkeologisk utredning, etapp 1 Rapport 2009:62 Arkeologisk utredning, etapp 1 Intill Eksunds gård Borg 11:3 Borgs socken Norrköpings kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Verksamhetsplan med budget Gunnes gård Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal

Läs mer

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Gotlands Museum prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Medeltida gravar vid Egby kyrka

Medeltida gravar vid Egby kyrka Medeltida gravar vid Egby kyrka Kyrkogården 2:1, Egby socken, Borgholms kommun, Öland Arkeologisk förundersökning och slutundersökning 1989 Författare Carl Persson Rapport November 2007 Kalmar läns museum

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 Skogslandets jordbruk: Utmärkande för byn är de flera hundra meter vällagda stenmurarna från 1900-talet. De finns både runt åkrar och i skogen på berghällar. Åkermarkerna i byn

Läs mer

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:00 ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014 Bo Ulfhielm ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Skräpgrop i Husby 7:2

Skräpgrop i Husby 7:2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:30 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Skräpgrop i Husby 7:2 Glanshammar 33:1 och 185:1 i Glanshammar socken, Örebro kommun i Närke Ebba Knabe

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer