Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010

2 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade besökare och deltagare under 2010 Besöksmålet hade besökare Besöksmålet Eketorps borg hade besökare och Eketorps borg besöktes av barn och ungdomar Vi mötte besökare vid aktiviteter runt om i Kalmar län Regalskeppet Kronan är ett nationellt känt besöksmål, enligt Regionförbundets positioneringsanalys Museet i Kalmar får besök av skolor från Kalmar läns alla kommuner och har samarbetsprojekt i samtliga kommuner har en bred kulturarvsverksamhet med arkeologi, arkiv, byggnadsvård, konservering, kulturmiljöpedagogik, marinarkeologi, utställningar mm bedriver en omfattande internationell verksamhet är en stor arbetsplats i centrala Kalmar med ca 85 medarbetare Länsmuseets självfinansieringsgrad är 55% För varje krona som Regionförbundet och Kalmar kommun bidrar med till verksamheterna får man tillbaka 4:50 kr i verksamhet. bildades 1871 Copyright Layout, redigering & bildbearbetning Bilder Box 104, S Kalmar Telefon Seija Nyberg och Birger Ohlson om inte annat anges

3 Innehåll Inledning...7 Styrelse och organisation...12 Arkeologienheten...23 Kronan-marinarkeologi-konservering...31 Arkiv, bibliotek och samlingar...39 Publika enheten...47 Kulturmiljöpedagogik...57 Eketorps borg...65 Utvecklingscentrum i Kulturmiljöpedagogik...69 Kansli- och serviceenheten...75 Övrigt...77 Stiftelsen...79 Häradshövding Liss-Erik Björkmans fond...91 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse...93 Personal Statistik och nyckeltal Bilaga 1. Månadens föremål Bilaga 2. Gåvor till samlingarna...109

4 Inledning Länsmuseets vision: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vi förverkligar vår vision genom utställningar, pedagogisk verksamhet, arkiv, konservering, arkeologi, marinarkeologi, byggnadsvård, och besöksmålsutveckling. har en bred och omfattande kulturarvsverksamhet i Kalmar län, nationellt och även internationellt. 6 Verksamhetsberättelse

5 Det ekonomiska resultatet för Kalmar läns museums samlade verksamhet 2010 visar ett plus på kronor, blygsamt, men ändå en positiv trend i förhållande till föregående års negativa resultat. Den uppdragsfinansierade delen fortsätter att expandera inom samtliga enheters verksamhetsområden. Samtidigt har uppräkningen på det tidigare basanslaget varit otillräckligt för att behålla den anslagsfinansierade verksamheten intakt. Bidraget från Regionförbundet var oförändrat mellan 2009 och Under året har riktade insatser gjorts för att ytterligare effektivisera museets ekonomi och ekonomiadministration. Sportsbaren i utställningen Fenomenet fotboll. Stiftelsen har under 2010 bedrivit omfattande verksamhet i hela Kalmar län och internationellt. Stiftelsen har förvaltat samlingar, byggnader med mera och i tillbörlig omfattning hållit dem tillgängliga för allmänheten. Samtliga verksamheter främjar kulturminnesvård ur olika perspektiv. Vård och bevarande av museiföremål och arkivalier görs inom de ramar de begränsade resurserna tillåter. Stiftelsen har flera olika lokaler för samlingarna och flera av dem har inte tillfredsställande standard. Frågan om nya magasinslokaler har behandlats under året liksom arbetet med att förbereda brandskyddsombyggnad i Ångkvarnen års verksamhet finns beskriven på följande sidor. Läs detta och jag tror att du kommer att slås av vilken vittförgrenad och omfattande verksamhet som utförs utöver våra mest kända besöksmål och varumärken; Ångkvarnen, Kronan, Eketorp och Alla Tiders Historia. Sammantaget har verksamheterna lockat ca besökare i alla åldrar och från olika målgrupper. Bedömning Sammanfattningsvis kan sägas att vi uppnått våra mål under året och att vi har gjort bra och framåtsyftande insatser inom alla verksamhets- och fokusområden. Vi har fortsatta problem med att den anslagsfinansierade verksamheten inte har resurser att utvecklas på ett önskvärt sätt. Museichefens och styrelsens år Under året har AU haft 6 möten och styrelsen 4 sammanträden. Styrelsesammanträdet den 2 juni förlades till Mönsterås. Styrelsen träffades i Pataholm där ordföranden i Ålems hembygdsförening, Gunnar Svensson, guidade en promenad genom samhället och berättade om samarbetet med länsmuseet kring bevarandet av de gamla byggnaderna. Sammanträdet hölls i Hullgrensgården och lunch avnjöts på Nabbens rökeri. I Kronobäcks klosterruin berättade kulturchefen Carina Eskelin från Mönsterås kommun och rektor Mimmi Hagman om samarbetsprojektet Kronobäck där länsmuseet är en samarbetspartner, främst med pedagogisk och arkeologisk kompetens vid tillgängliggörandet av Kronobäcks historia för skolorna och övriga intresserade besökare. Ett kort stopp gjordes i Mönsterås samhälle på gamla torget. Färden fortsatte mot Lövö där Gunnar Svensson berättade om skärgården och bebyggelsen. Resan avslutades med ett besök på Ems herrgård där Göran Ulfsparre berättade om 8 Verksamhetsberättelse

6 herrgårdens historia och hur den används idag och samarbetet med länsmuseet angående bevarandet av herrgårdens huvudbyggnad, lusthus m m. Museichef Maria Malmlöf har tre styrelseuppdrag på det nationella planet, som sekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd, ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer och suppleant i Astrid Lindgren-sällskapet, samt tre regionala uppdrag; vice ordförande i Stiftelsen Krusenstiernska gården, ordförande i Stiftelsen Wimmerströmska gården och adjungerad ledamot i Kalmar läns- och Ölands hembygdsförbunds styrelser. Vid halvårsskiftet slutade Maria Malmlöf sin tjänst som länsmuseichef för nytt jobb som länsantikvarie i Stockholms län. Museets personal och styrelse tackar Maria för tolv händelserika och för museet utvecklande år och önskar Maria lycka till. Som ny länsmuseichef förordnades undertecknad som även övertar de tre regionala uppdragen enligt ovan. Samverkan med Hembygdsförbundet i Kalmar län Museets årsbok ges ut i samarbete med Kalmar läns hembygdsförbund. Årets årsbok blir ett dubbelnummer och utkommer våren Som ersättningsbok 2010 erhåller hembygdsföreningarna den nyutkomna boken Stämplade tegel i Kalmar län. Museet och Hembygdsförbundet samarbetar även i operativ verksamhet bland annat inom kulturmiljöpedagogiken runt om i länet, i kompetensutveckling och i kvarnprojektet på Öland. Museet och hembygdsförbundet samråder även när det gäller bidragsansökningar ur Gunnar Håkanssons hembygdsfond och fördelningen av bidraget Hembygdsvårdande medel. Museets personal medverkar vid hembygdsförbundets funktionärsträffar och samverkan har även skett kring utgivningen av medlemsbladet Stenmuren. Örjan Molander Länsmuseichef 10 Verksamhetsberättelse

7 Styrelse och organisation Organisationsplan Styrelsen Museichef Örjan Molander Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik Ledningsgrupp Publika enheten Monika Krook Appelqvist Kulturmiljöpedagogik Ebbe Westergren Tina Lindström Begyggelseenheten Liselotte Jumme Arkeologienheten Per Lekberg Kronan Arkiv, bibliotek, samlingar Lars Einarsson Kanslienheten Björn Olsson s styrelse För: Kalmar läns landsting Kalmar kommun Kalmar läns hembygdsförbund Yvonne Hagberg ordf Björn Hult v ordf Birger Svanström Elisabeth Wanneby Birgitta Elfström Roland S Johnsson Björn Holgersson Jonas Hellberg Margareta Karlsson Ersättare: Olle Hjertqvist Hans Johansson Östen Jannert Lennart Fredriksson Emanuel Wallin Monika Björklund Kaj Holst Fredrik Palmqvist Anna-Carin Lejon Revisorer: Anders Björkman Vakant Vakant Ersättare: Gert Wollinger Vakant Eivor Åsenius Revision: Auktoiserad revisor Hans Svensson, KPMG Enheternas ansvarsområden Bebyggelseenheten Enheten svarar för antikvarisk specialistkompetens gällande byggnader och bebyggelsemiljöer. Råd om byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare, kommuner, hembygdsföreningar och kyrkliga församlingar. Enheten deltar aktivt i bevarande- och utvecklingsfrågor i samhällsplaneringen genom samarbete med bland annat kommuner och länsstryrelse. Större delen av verksamheten bedrivs som externt finaniserade uppdrag och särskilt initierade projekt. Arkeologienheten Enheten svarar för arkeologisk uppdragsverksamhet och kunskapsuppbyggnad. Här ligger också huvudansvaret för miljökonsekvensbeskrivningar, kulturlandskapsfrågor och GIS-hantering. Enheten är huvudsakligen uppdragsfinansierad. Enheten bistår också länsstyrelsen med underlag i kulturmiljöfrågor genom yttranden, samråd och besiktningar. Kronan, marinarkeologi, konservering, samlingar, bibliotek och arkiv Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Kro nanutställningen, marinarkeologisk uppdragsverksamhet, konservering av arkeologiskt mate rial av trä och metall och textilkonservering och vård av samlingarna. I enheten ingår museets minnesfunktion som svarar för museets bibliotek, arkiv och samlingar. Publika enheten Enheten ansvarar för tillfälliga utställningar, utställningsproduktion, publika och pedagogiska program, guidningar, marknadsföring, tillgänglighet, butik, reception, växel, kafé. All publik besöksverksamhet knuten till länsmuseet som besöksmål såväl vardagar som helger och sommarsäsong. Kulturmiljöpedagogiska enheten/ Alla Tiders Historia, inkl Eketorp Enheten bedriver kulturmiljöpedagogisk verksamhet i Kalmar län med särskild inriktning mot barn och ungdom. Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik inrättades 2008 i samverkan med Sveriges hembygdsförbund. Målet är att utveckla kulturmiljöpedagogiken nationellt och internationellt genom utvecklingsprojekt, utbildningar och samordning. Kanslienheten Enheten svarar för ekonomi-, personal- och styrelseadministration, ADB-utveckling med dataansvar, säkerhetsfrågor, tillsyn och skötsel av fastigheter, tekniska installationer, diarium, inköp av kontorsmaterial, kontorsvaktmästeri och lokalvård. 12 Verksamhetsberättelse

8 Bebyggelseenheten Bebyggelseenheten arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer i hela länet. Enheten deltar aktivt i samhällsplaneringen genom samarbete med bland annat länets kommuner och länsstyrelsen avseende bevarande- och utvecklingsfrågor. Råd om byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare, Svenska kyrkans församlingar, kommunerna, hembygdsföreningar och en intresserad allmänhet. Genom uppdrag som utförs samlas kulturhistorisk kunskap in och tolkas, dokumentationer utförs och material arkiveras för framtida forskning. En viktig del av enhetens arbete är att tillgängliggöra kunskap genom skrivna arbeten, föreläsningar, stadsvandringar, hemsidan m m. Större delen av verksamheten utförs i form av externt finansierade uppdrag och särskilt initierade projekt. Bilden till vänster visar fragment av gammalt takspån i ek funnet vid nyläggning av spåntak på Tuna kyrka. På bilden nedan ses det rostskyddsbehandlade och målade vackra gamla järnkorset på Egby kyrka. 14 Verksamhetsberättelse

9 arv. I en rapport och i handläggarkartor har Nybros kulturhistoriskt värdefulla fastigheter identifierats ett arbete som omedelbart blev ett verktyg i hantering av exempelvis bygglovärenden i kommunen. Ett tätare samarbete med bland annat Västervik och Kalmar kommun har under året prioriterats köper Emmaboda kommun in en halvtidstjänst från Bebyggelseenheten för att arbeta med utveckling av en bygd med de kulturhistoriska miljöerna som en resurs. För Södra Ölands kyrkliga samfällighets kyrkor har tillgängligheten utretts och förslag givits till förbättrande åtgärder. Här har samarbete skett med Atrio arkitekter Kalmar AB. I Norra Ölands kyrkliga samfällighet har inventarier ur bruk inventerats genom ett projekt bekostat av Växjö stift. Båda projekten ses som fortsättningar på tidigare års arbeten kring vård- och underhållsplaner och kulturhistoriska inventeringar. På uppdrag av Linköpings stift genomfördes ett metodutvecklade projekt för kulturhistorisk värdering och inventering av moderna kyrkor. Enhetens antikvarier har arbetat som antikvariskt medverkande i ett stort antal kyrkoärenden. Till större projekt hör inre restaurering och ombyggnad i Domkyrkan i Kalmar och i Oskarshamns kyrka, takarbeten på Lofta och Tuna kyrkor samt saneringsarbeten i Hagby kyrka. Arbetena i Domkyrkan i Kalmar intresserar många och har lett till utåtriktade satsningar i form av visningar och föredrag. För fjärde året i rad har en av enhetens antikvarier lett en mycket uppskattad kyrkogårdsteater på Södra kyrkogården. Länsmuseets nyligen katalogiserade tegelsamling blev utgångspunkt för ett bokprojekt. Boken Stämplade tegel i Kalmar län gavs ut lagom till julhandeln och rönte stor uppmärksamhet i media. Flera av enhetens medarbetare har författat artiklar till årsboken Kalmar län , om länets byggnadsminnen. Boken, där även en medarbetare är bildredaktör, trycks under våren Stora arbeten avseende bland annat murverkslagningar och tillgänglighetsanpassning har under året utförts på Borgholms och Kal- Bänkarna i Kalmar domkyrka målas med äkta linoljefärg. Ett urval av enhetens uppdrag 2010 Det nyklingande ordet HUSSMART har på många sätt stått i fokus för verksamheten under Samarbetsprojektet kring en vandringsutställning och evenemang tillsammans med Länsförsäkringar Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län har varit mycket uppskattat. Sex av länets kommuner har hittills fått ta del projektet som lockat såväl intresserad allmänhet som politiker och anställda vid kommunerna. Tillsammans har vi bedrivit byggnadsvårdsdialog! En extra satsning på information och nyheter via hemsidan har också utförts, tillsammans med en ny hantverkarförteckning där bara betrodda hantverkare i byggnadsvårdssammanhang rekommenderas. På hemsidan finner länsinnevånarna lätt information om enhetens medarbetare och kan ta kontakt för rådgivning. Enheten har verkat som en aktiv part i samhällsutvecklingen genom att svara på planremisser från länsstyrelse och planärenden från kommunerna. Planeringsunderlag i form av kulturhistoriska utredningar har framtagits för exempelvis Slottsholmen i Västervik, Svensknabben i Kalmar och Torskolan i Torsås. En särskild satsning har utförts i Nybro där kommunen, länsstyrelsen och länsmuseet fortsatt samarbetet kring Nybros moderna kulturmar slott, där antikvarisk kontroll utförs av enheten på uppdrag av Statens fastighetsverk. På uppdrag av olika fastighetsägare i länet har antikvarisk medverkan utförts i ca 25 profana bidragsärenden spridda över länet. Det har handlat om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer av olika slag. Bidragen delas ut av Länsstyrelsen. Huvuddelen av ärenden utfördes under sommaren och tidiga hösten och rapporterna skrevs huvudsakligen i oktober månad. Exempel på objekt som genomfördes under året är fasadrenovering på Jenny station, takarbeten på bränneriet i Kyrkeby, samt flera kvarnrenoveringar och vasstaksarbeten på Öland. Antikvarisk medverkan har också skett i samband med byggnadsvårdsläger i Vita villan, Borgholm och i Målilla mekaniska verkstad. Omputsning av fasad på Jenny station vid smalspåret. 16 Verksamhetsberättelse

10 Lagning av skiffertak på Lofta kyrka. 18 Verksamhetsberättelse

11 Vackra bostadshuset i Nyebo ägs och förvaltas av Ålems hembygdsförening. Underhållsmålning av fönster med äkta linoljefärg. Anrika familjen Jeanssons Svensknabben utanför Kalmar stad, med sin nuvarande stolte ägare Västerviks stad speglas i glasfasaden på Slottsholmen. Kulturhistorisk utredning av Slottsholmen. Utbildning och ledning Under 2010 har enhetens alla medarbetare genomgått utbildning för att bli certifierade som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, en kompetens som är anpassad efter den nya Planoch bygglagen som träder i kraft Två av antikvarierna har också tagit steget vidare till certifiering. Flera medarbetare certifieras under Bebyggelseenhetens chef Örjan Molander sökte och fick jobbet som museichef under I hans ställe internrekryterades Liselotte Jumme som ny chef för enheten. Bedömning Flera stora och långsiktiga uppdrag har avslutats under de senaste åren. Det gäller industriarvsprojektet, kyrkogårdsinventeringarna och vård- och underhållsplaneringen på Södra Öland. Kyrkoärenden minskar i omfattning bland annat på grund av samfälligheternas ekonomi. Även kyrkoantikvariska uppdrag har nu börjat upphandlas. Länets kommuner ses som viktiga samarbetspartners att prioritera den närmaste framtiden för att vi ska kunna bidra som en viktig resurs i samhällsutvecklingen. Under flera års tid har vi byggt upp en stark och bred kompetens genom långsiktighet och tillsvidareanställd personal. Vi har också en bred kundbas med en mängd viktiga personliga kontakter. Ett aktivt arbete med att initiera nya projekt och identifiera möjliga arbetsområden är en viktig del av vår vardag. Vi arbetar ständigt med interna förbättringsarbeten för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och långsiktighet. På detta sätt står vi stärkta inför en utmanande, intressant, men alltmer konkurrensutsatt framtid. 20 Verksamhetsberättelse

12 Arkeologienheten Arkeologienheten på länsmuseet arbetar med att samla in, undersöka, bevara och förmedla kunskap om det förhistoriska och det historiska landskapet. Arkeologienheten utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska utredningar och inventeringar för samhällsplanering. Arkeologienheten står också till förfogande för antikvariska kontroller och besvarar frågor, ger råd och informerar om fornlämningar och kulturmiljöer. All nyvunnen kunskap som de arkeologiska undersökningarna ger oss publiceras i de rapporter som arkeologienheten framställer och gör tillgängliga för allmänheten, myndigheterna och den arkeologiska forskningen. Till vänster: Arkeologisk dokumentation av det 120 meter djupa Bondeschaktet vid Gladhammars gruvområde. Nedan: Arkeologienheten gör även kulturhistoriska utredningar inför vindkraftetableringar. 22 Verksamhetsberättelse

13 CTC-scanning av skelettet från Kalmar slott på Länssjukhuset i Kalmar. Frottage av hällristningar vid Almvik, Västerviks kommun. Bygga upp kunskap Under året har 53 uppdrag budgetsatts och erhållits, vilket är en ökning med sju uppdrag i förhållande till Majoriteten av uppdragen, 43 stycken utgjordes av arkeologiska utredningar, för- och slutundersökningar med anledning av Länsstyrelsens tillämpning av Kulturminneslagen, KML. Sju uppdrag var direktbeställningar från kund utanför KMLtillämpningen och tre uppdrag finansierades av Länsstyrelsen via kulturmiljöanslaget. Några större undersökningar i länet under 2010 är slutundersökningarna för miljöåtgärder vid Gladhammars gruvor (i samarbete med Dalarnas museum) och för anläggande av trafikplats Jenny (i samarbete med Smålands museum), båda i Västerviks kommun. Utanför länet har enheten bl. a. medverkat i genomförande och ledning av förundersökningarna för ny väg E22 i Blekinge (i samarbete med Blekinge museum, Smålands museum och Regionmuseet i Skåne). Den geografiska uppdragsfördelningen på kommuner inom Kalmar län under 2010 framgår av tabellen på sidan 103. Mycket ny arkeologisk kunskap har byggts under året. Här ska av utrymmesskäl endast några få exempel presenteras, vilka visar vad som kan uppnås genom en arkeologi av god vetenskaplig kvalitet. Undersökningarna vid Gladhammars gruvor har visat att metallhanteringen i området tog sin början redan på 1000-talet e Kr, det vill säga på vikingatiden, vilket innebär att brytningen av malm vid Gladhammar kan vara sensationellt gammal. Resultaten har möjliggjorts genom att de arkeologiska undersökningarna planerats och genomförts på ett framsynt sätt och därför kompletterats med paleobotaniska och kvartärgeologiska provtagningar och analyser. I Smedby strax utanför Kalmar har en undersökning blottat en härd och vattendeponerade trärester, bland annat en tallkotte, på ömse sidor om en mycket gammal strandkant. Datering av kol ur härden och en bit av det vattendeponerade träet visar att människor anlagt härden invid stranden här ca 8700 f Kr, det vill säga under senpaleolitisk tid (mesolitikum i Sydskandinavien brukar sägas börja ca 8200 f Kr). De människor vars eld brann vid stranden här för nästan år sedan måste ha varit några av de tidigaste i detta av isen nyligen frisläppta landområde. Deras härdplats vid strandkanten, som idag ligger endast ca 5 meter över havet, har senare täckts av det stigande havet som under nästan tio årtusenden därefter, under upprepade transgressioner avlagrat sediment över platsen och transformerat områdets topografi. Detta resultat har möjliggjorts genom att hypoteser för undersökningen formats utifrån en omfattande analys och tolkning av de stratigrafiska förhållanden som tidigare undersökningar på platsen blottlagt. Berätta, lära, göra tillgängligt 32 st rapporter utkom under 2010, varav 17 st hänför sig till undersökningar under 2010, tio stycken hör till undersökningar under 2009 och fem är äldre rapporter. Under året har utställ ningen I dödens fotspår, som tidigare skapats och bekostats av Arkeologienheten och som behandlar fyndet av det medeltida skelettet från Kalmar slott, besökts av cirka Verksamhetsberättelse

14 Sållning efter fynd vid Trafikplats Jenny Verksamhetsberättelse

15 special guidade skolklasser omfattande sammanlagt ca personer. Oräknade är då de normala museibesökare som besökt utställningen. Arkeologienhetens kommunikativa insatser i samband med arkeologiska undersökningar har begränsats till sådana som kunnat budgeteras och debiteras kund i samband med större arkeologiska projekt. Insatserna har nått ca 450 personer, varav ca 150 barn. Föredrag har hållits för Pelarne, Målilla och Södra Vi hembygdsföreningar och har samlat ca 85 åhörare. Samarbeten och nätverk Den museiarkeologiska branschorganisationen M-ark har fortsatt sitt arbete med att bygga upp och konsolidera sin verksamhet. Enhetschefen är ledamot i styrelsen och i organisationens strategigrupp. Under 2010 har en stor del av omsättningen härrört ur projekt, inom och utom länet, som genomförts med externa samarbetspartners där samarbetet på ett eller annat sätt möjliggjorts genom M-ark. Enheten samarbetar som tidigare med Västerviks museum med att planera och utföra arkeologiska undersökningar i Västerviks kommun. Under året fortsatte också samarbetet med Smålands museum/kulturparken Småland AB inom avtalet Smålandsarkeologi. Under slutet av budgetåret har också anbudssamverkan genomförts mellan fyra M-ark-partners (, Blekinge museum, Smålands museum, Sydsvensk arkeologi AB/ Regionmuseet Skåne) och RAÄ/UV Syd, om ett anbud på mycket omfattande arkeologiska slutundersökningar för ny väg E22 i Blekinge. Denna samverkan, med UV Syd som underkonsult till Blekinge museum, hade aldrig kunnat komma till stånd innan M-ark-samarbetet började utgöra ett allvarligt konkurrenshot för RAÄ/UV. Övrig arkeologisk forsknings verksamhet Någon organiserad forskningsverksamhet utanför de arkeologiska ärendena har inte kunnat bedrivas vid enheten under året. Enskilda medarbetare har dock genomfört betydelsefulla forskningsinsatser, bland annat kring torparkeologi, Ölands folkvandringstid och sydskandinavisk stenålder, insatser som kommer enheten till del genom att höja medarbetarnas forskningskompetens. En kompetent och professionell organisation Under året har enhetens medarbetare visat att de senaste årens satsningar att skapa och vidmakthålla kompetens och professionalitet i organisationen har burit frukt. Bedömning Året 2010 har präglats av många uppdrag spridda på få arkeologer (på grund av tjänstledigheter) vilket inneburit hög debiteringsnivå, men också slitna medarbetare. Trots det har goda resultat uppnåtts, budgetar och tidplaner med få undantag hållits och personalen bibehållit framåtandan. De stabila marknaderna för våra tjänster återfinns i Kalmar kommuns landsbygd, Borgholms kommun och Västerviks kom mun. Generellt kan sägas att uppdragen i Kalmar och Borgholms kommuner är många små till medelstora uppdrag medan uppdragen i norra länsdelarna, framför allt i Västerviks kommun, innefattar medelstora till stora uppdrag. Projekt som innebär samarbete med andra institutioner, framför allt inom M-ark och med institutioner med kontaktytor inom denna organisation, är mest omfattande och står för de största intäkterna. Sammanfattningsvis kan sägas att M-arksamarbetet, samarbetsavtalet Smålandsarkeologi (med Smålands museum/kulturparken Småland AB), det personalmässigt integrerade samarbetet med Västerviks museum och exploateringstakten i Kalmar och Borgholms kommuner utgör de viktigaste framgångsfaktorerna för verksamheten. Kompetensmässigt lutar vi oss tungt på vår oomtvistade sten- och bronsålderskompetens samt vår kompetens i boplatsarkeologi. Långt ifrån alla grävningar är dammiga. Gladhammars gruvområde. Guidning för besökare vid Gladhammars gruvområde. 28 Verksamhetsberättelse

16 Kronan-marinarkeologikonservering Regalskeppet Kronan - arkeologi på 27 meters djup i Östersjön! Under trettio års tid har Länsmuseet utforskat stormaktstidens största skepp. Mer än föremål har bärgats. De ger oss en klarare bild av 1600-talet. Nedan: I en av kistorna som bärgades under sommaren 2010 hittades denna vackra trådrulle med garnnystan placerad i kistans lilla hängfack (läddika). 30 Verksamhetsberättelse

17 En av kistorna som bärgades under sommaren 2010 under konservering. I kistans slamlager syns att ägaren packat ned ett par praktfulla kragstövlar, ett par skor och en ståndsmässig filthatt med brett brätte. Vi har alltså att göra med en man av rang som uppenbarligen inte ansett sig ha behov av dessa klädespersedlar vid den tidpunkt och i den situation som Kronan befann sig i vid förlisningstidpunkten - stridsberedd! Kronanprojektet artiklar, föredrag, guidningar, intervjuer och så kallad on-line rapportering på Internet via Kronan-bloggen. Förstärkning av projektets vetenskapliga profil Forskning och kunskapsuppbyggnad har under året kontinuerligt bedrivits som ett led i den marinarkeologiska undersökningsverksamheten. Referensgruppen består av forskningsexpertis och sakkunniga inom ämnena arkeologi, osteologi och historia från, förutom länsmuseet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Kalmar län. Inom ramen för referensgruppen har fortlöpande ett antal forskningsprojekt bedrivits, av vilka särskilt bör fram hållas undersökningarna av apoteksföremålen, numismatiska fynd, de jämförande studierna av Vasa och Kronans fyndmaterial samt det osteologiska materialet. Det forskningsprojekt som inleddes under 2001 i samarbete med Apoteket AB och Apotekarsocieteten, rörande det farmacirelaterade fyndmaterialet från Kronan, har fortsatt. Forskarstudier bedrivs av projektledaren och publicering sker kontinuerligt. Konservering och vård av Kronansamlingarna Konserveringen av föremål bärgade från Kronan har genomförts enligt plan. Genom särskilt riktat kulturmiljöbidrag har ett bestämt antal prioriterade tennföremål från vraket kunnat konserveras under året. har en särskild marinarkeologisk profil. Erfarenheter och kunskaper vunna ur flera års marinarkeologiskt arbete på Regalskeppet Kronans vrakplats, har resulterat i metod- och teknikutveckling och i en breddad marinarkeologisk verksamhet som omfattar stora delar av den marina kulturmiljön. De miljöer som utreds och undersöks kan ligga såväl på land som under vatten. En vackert tillverkad svepask, låg placerad i kistan. blick i arbetet bakom kulisserna och till havs. Besök på vrakplatsen under dykarbetet har genomförts, så också visningar av utställningen, textilkonserveringen och laboratoriet för marinarkeologisk konservering. Uppdateringar av Kronans hemsida har skett, främst genom länsmuseets nya hemsida. Under sommaren fortsatte on-line rapportering på Kronan-bloggen. Undersökningsarbetet på Kronans vrakplats 2010 års marinarkeologiska undersökningar av regalskeppet Kronan, som utgjorde det trettionde undersökningsåret i följd genomfördes i enlighet med de mål som ställts upp. Undersökningsarbetet var indelat i två etapper och omfattade sammanlagt fyra veckors fältarbete. Undersökningarna skedde i samarbete med kustbevakningen och frivilliga dykare. På grund av ogynnsam väderlek bortföll mer än 30 procent av dyktiden års undersökningar bestod i en förlängning av 2009 års schakt mot söder (föröver i vraket). Undersökningsområdet omfattade en yta om knappt 3 m 2, beläget Förmedlingsarbete Under året har cirka 50 föredrag, guidningar och demonstrationer hållits i och utanför museet. Målet har varit att ge allmänheten, och i synnerhet barn och ungdom, en spännande ini gränsområdet mellan skeppets trossdäck och undre däck. Arbetet har i huvudsak fokuserat på friläggning och bärgning av fyra kistor, varav två var intakta. Den ena kistan visade sig innehålla föremål för landrelaterade, civila ändamål (verktyg, klädespersedlar, matbestick). Konstruktionsmässigt nådde årets utgrävningar i likhet med förra året ned till den underliggande garneringen (inre bordläggningen) i vraket, vilken är slutpunkten i vertikalled för varje schakt. På så vis nåddes en god referens som underlättar den fortsatta utvidgningen av schaktområdet. Resultaten av undersökningarna har under året presenterats i rapporter, Basutställningen om Kronan En fortsatt utveckling av Kronanutställningen har bedrivits under Komplettering av nya föremål och trespråkiga textpaneler har fortlöpande skett under året. En fortsatt satsning på specialvisningar och bakom-kulisserna -besök i konservatorsateljén har skett. För åttonde året i rad genomfördes i oktober Kronandagen. Sponsorsamarbete Kronanprojektet erhöll under 2010 fortsatt ekonomiskt stöd från Svensk kärnbränslehantering AB, Länsförsäkringar Kalmar län och Proxy Electronics AB. Samarbete med Linnéuniversitet Föreläsningar i marinarkeologi har på uppdrag av Linnéuniversitetet genomförts för arkeologistuderande. Universitetet har genom sitt representantskap i projektets referensgrupp kanaliserat olika samarbetsprojekt, bland annat rörande forskarstuderande och forskarseminarium. 32 Verksamhetsberättelse

18 Marinarkeologi, uppdrag och allmän handläggning Ett trettiotal marinarkeologiska besiktningar, yttranden och kostnadsberäkningar har under året genomförts inom ramen för enhetens verksamhet. Marinarkeologiska utredningar i samband med planerad havsbaserad vindkraftsetablering i Hanöbukten och i Kalmarsund har genomförts under året, samt även kulturhistoriska utredningar av den marina miljön i Oskarshamns hamn och vid Slottsholmen i Västervik. På uppdrag av länsstyrelsen Blekinge och i samarbete med Kustbevakningen har fortsatta marinarkeologiska undersökningar av platsen för landets största fynd av plåtmyntfynd i farvattnen utanför Karlshamn genomförts. Vidare har länsmuseet tillsammans med Blekinge museum ingått i en arbetsgrupp kring förmedling och utställning av resultaten av undersökningarna av ett fartygsvrak från 1400-talet med arbetsnamnet Gribshunden. Målet är en utställning på Kulturcentrum i Ronneby som är planerad att öppnas under Arbetets art är av stor vikt för enhetens fortsatta kunskapsuppbyggnad och vetenskapliga profilering. Länsmuseet medverkade som medarrangör vid den maritimhistoriska konferensen Encounters in the Baltic Sea som genomfördes i Köge, Danmark i oktober. Länsmuseets funktion som expertinstans och rådgivande organ i marinarkeologiska frågor har under året nyttjats vid flera tillfällen. Länsmuseets medverkan i det nationella Marinarkeologiska Rådet har fortsatt. Konservering Den arkeologiska konserveringsfunktionen har, med undantag för de textila objekten ansvarat för konservering av hela det fyndmaterial som bärgats från regalskeppet Kronan, samt som expertinstans utfört flera konserverings- och vårduppdrag. Såväl den allmänna konserveringsverksamheten som textilkonserveringsfunktionen har varit engagerad i vården av samlingarna och i utställningsverksamhet Till vänster: Textilinventering. Information om föremålen förs in i en databas. Vid arbete med mögligt material används friskluftsmask. Konservering innebär att i möjligaste mån förhindra fortsatt nedbrytning. Det kan ske både genom god förvaring eller någon typ av aktiv åtgärd. På finns två konserveringsateljéer, en som arbetar med textil och en som arbetar med arkeologiskt material. på och utanför länsmuseet. Målsättningen att ta emot besök och arrangera visningar av konserveringslaboratoriet under sakkunnig ledning fortsatte under Att komma bakom kulisserna och fysiskt uppleva närheten till det förflutna, utgör en unik ingrediens i länsmuseets kunskaps- och upplevelseutbud. Konserveringsfunktionen har utfört interna uppdrag för utställnings- samlings- och arkeologienheten. De externa uppdragen har utförts åt Sveriges geologiska undersökningar, Statens haverikommission, OCAB, Smålands museum, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Blekinge samt åt Museibyrån på Åland där länsmuseet medverkade som expert i en medialt mycket uppmärksammad bärgning av en last champagneflaskor. Metallinventeringen Inventering av metallföremålen i Växjö stifts kyrkor, vilken sker på uppdrag av Svenska kyrkan, påbörjades under Projektet, vars första etapp sträcker sig fram till hösten 2011, syftar till att övergå i konserveringsåtgärder efter inventeringens slutförande. Enligt plan, har hittills 32 kyrkor inventerats. 34 Verksamhetsberättelse

19 Textilinventeringen Inventeringen av textilföremålen i Växjö stifts kyrkor, vilken sker på uppdrag av Svenska kyrkan, fortsatte under Projektet sträcker sig fram till början av Under året har flera församlingar hört av sig för att lämna in föremål för konservering, som en direkt följd av inventeringsarbetet. Totalt i projektet har 91 kyrkor inventerats varav 37 under En av de inventerade kyrkorna ligger i Jönköpings län, en annan i Kronobergs län och övriga i Kalmar län. Två kyrkor återstår att inventera under Textilkonserveringsfunktionen har under året fortsatt att utveckla uppdragsverksamheten. Uppdrag har utförts åt sammanlagt nio kyrkor i Kalmar och Skåne län. Åtta konserveringsuppdrag har utförts åt privatpersoner/ föreningar. Man har också tagit emot några grupper för studiebesök. Under året har en praktikant gått igenom lejonparten av museets uniformssamling, identifierat omärkta föremål etc. Katalogiseringsarbete kvarstår dock. Textilkonserveringen har producerat två Månadens föremål: Brudstrumpeband - ett vänskapsband och En romans i blått, en klänning med tryck av Viola Gråsten. Bedömning Konserveringen av fyndmaterialet från Kronan har genomförts enligt plan. Det innebär att det organiska materialet färdigbehandlas i sin helhet, medan metallföremålen stabiliseras och tas om hand på sikt, eftersom de är tidskrävande. Textilkonserveringsverksamheten har under året utvecklats, utökat sitt kontaktnät och ökat antalet externa uppdrag. Verksamheten är till övervägande del numera externfinansierad och är därför satt under ekonomisk press för att överleva. Det är av stor vikt att resurser kommande år prioriteras för vård av museets textila samlingar. Omfattande, akuta saneringsbehov föreligger också med anledning av förekomst av skadeinsekter, mögel samt negativa effekter av bekämpningsmedel. Inventeringsuppdraget från Svenska kyrkan av metall- och textilföremål som utförts och utökats, utgör en betydelsefull expansion av verksamheten eftersom den innebär en avsevärd kunskapsuppbyggnad, skapar många kontakter och beräknas övergå i beställningar av konserveringsåtgärder. Sammanfattande bedömning Verksamhetens situation är med avseende på ekonomi och måluppfyllelse under kontroll. Resurstillförseln, främst i form av sponsring, är trots allt av temporär karaktär och kan inte anses utgöra den solida grund som Kronanprojektet måste vila på för att erhålla en trygg framförhållning och långsiktighet. Den ena av Kronanprojektets två heltidstjänster samt övervägande delen av den operativa verksamheten är sponsor- och uppdragsfinansierade. Från och med halvårsskiftet 2010 är också textilkonservatorstjänsterna (2,5 tjänst) helt uppdragsfinansierade. Verksamhetens struktur har i detta avseende inte förstärkts efter tjugo år. Den är i sin helhet externfinansierad, antingen genom uppdrag eller genom sponsring. I enlighet med den visionsutredning som länsmuseet presenterade under 2001, är det fortfarande av högsta prioritet att framför allt den sponsorfinansierade tjänsten inom enheten snarast anslagsfinansieras, samt att en assisterande marinarkeologtjänst tillskapas inom ramen för länsmuseets gemensamma förvaltning. Detta för att skapa den nödvändiga långsiktighet och trygghet som är en förutsättning för att slutföra Kronanprojektet i enlighet med den målsättning som slagits fast i länsmuseets styrelse. Likaså behövs betydande resurser för att hantera museets textila samlingar, där vårdbehovet bedöms vara akut. Bristningar och fläckar, vanliga skador på kyrkotextilier. Mässhakar, Lunds domkyrka, före konservering. Den översta av Kerstin Persson, Agda Österbergs ateljé, 1965, rengjordes. I mitten signatur IJ, ateljé Licium, 1965, slätgjordes, bristningar lagades. Nederst mässhake från Hultsfreds kyrka efter konservering, Sofia Widén, Licium, Rengjord, stödlagad, nytt foder och halskant. 36 Verksamhetsberättelse

20 Arkiv, bibliotek och samlingar s samlingar, bibliotek och arkiv avspeglar främst det liv som levts och de verksamheter som varit av betydelse för länet. Specialiteter sedan 1980-talet är marinarkeologiska föremål från regalskeppet Kronans vrakplats samt konst och föremål med anknytning till konstnärinnan Jenny Nyström. Under sommarens bröllopsyra visades ett urval brudstrumpeband ur samlingarna. Från 1800-talet fram till tidigt 1900-tal. Månadens föremål, under juni-augusti. 38 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Kulturar vsbrott Linda Källman och Lars Korsell Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se Innehåll Förord 7 Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2012 Årsberättelse Gotlands Museum Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2 Innehållsförteckning 5 Inledning 6 Kultursamverkan 8 Utställningar 13 Forskning och kunskapsuppbyggnad 18 Försäljning

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens förord... 2 Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetsområden... 8 Insamling, dokumentation och bevarande... 9 Forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning...

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2009 Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2010 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse För POM 2007 Rapport 2008:18 Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse för POM 2007 2008-09-29 Referens Agneta Börjeson Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer