Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad."

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning av ärendet I kultur- och fritidsnämnden har väckts frågan om hur de runstenar som finns i kommunen vårdas.vård av runstenar och andra fornlämningar regleras i Kulturminneslagen och sköts av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Frågan är alltså inte en kommunal angelägenhet, även om en kommun kan ha intresse av att medborgarna genom skyltning och vård har tillgång till vissa fornlämningar. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad , med bilaga. Ärendet Med stöd av Kulturminneslagen har Riksantikvarieämbetet hand om runstenar i Sverige. Ämbetet kan samarbeta med frivilliga personer och hembygdsföreningar, vilka åtar sig viss tillsyn och skötsel av runstenar. Verksamheten presenteras i bilagd text från Riksantikvarieämbetets hemsida. I Södertälje kommun finns sådant samarbete med till exempel Kulturhistoriska föreningen och de andra hembygdsföreningarna. Om en kommun har arbetslag som röjer naturområden, så ingår ibland röjning av fornlämningar i arbetslagets uppgifter. I så fall sker verksamheten under överinseende av Länsstyrelsen; arbetslaget har särskild utbildning och arbetsleds av fackperson inom området. Södertälje kommun har inget sådant arbetslag. Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (2) Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden: 1. Kultur- och fritidskontorets utredning och rapport i frågan godkänns. 2. Ärendet läggs till handlingarna. Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Stefan Sundblad Museichef Beslutet expedieras till: Akten

3 Kultur- och fritidskontoret Vård av runstenar bilaga till tjänsteskrivelse

4 Södertälje kommun, Vård av runstenar bilaga till tjänsteskrivelse Gällande regelverk Följande text är hämtad från Riksantikvarieämbetets hemsida. Kulturminneslagen är den centrala lagen för kulturmiljövården. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av ortnamn, fornlämningar och fornfynd, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, samt för utförsel och export av äldre kulturföremål. Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet Länsstyrelserna har det praktiska ansvaret för tillämpningen av Kulturminneslagen, utom då det gäller tillstånd till export av kulturföremål. Sådana ges av andra statliga myndigheter, beroende på vad slags föremål det är. Länsstyrelsen har tillsyn över kulturmiljövården i länet, kontrollerar att Kulturminneslagen följs, ger tillstånd, råd och information. Länsstyrelsen kan också bevilja bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap. Som stöd i expertfrågor använder sig länsstyrelserna i första hand av de lokala eller regionala museerna. Enligt Kulturminneslagen har Riksantikvarieämbetet överinseende över kulturminnesvården i landet. Det innebär bland annat att utveckla samarbetet mellan aktörer inom området och att analysera konsekvenserna för kulturmiljön av förändringar i samhället. Riksantikvarieämbetet är också det centrala expertorganet i frågor kring Kulturminneslagen och har rätt att i viss utsträckning meddela föreskrifter om hur lagen ska tillämpas. Runstenar i Sverige Runstenar är sevärda kulturhistoriska monument. Vi har valt ut ett antal besöksvärda runristningar och sammanställt information om dem. För varje ristning finns också en anvisning om hur du hittar dit. Välj vart du vill åka, skriv ut beskrivningen och packa picknickkorgen! Runstenarna restes ofta i anslutning till vägar, broar eller viktiga samlingsplatser där de kunde ses och läsas av många. Många runstenar står kvar på ursprunglig plats. Att göra utflykter till sådana runstenar är ett bra sätt att föreställa sig deras roll i det förhistoriska kulturlandskapet. Alla runstenar står dock inte på ursprunglig plats. En del runstenar som satts in i medeltida kyrkväggar står i dag resta på kyrkogården medan andra sitter kvar i kyrkväggen. Under och 1800-talen flyttades runstenar för att pryda slotts- och herrgårdsparker. Runstenarna är ojämnt fördelade över landet. Den nordligaste runstenen finns i Jämtland. De landskap som saknar runinskrifter i sten och de landskap som hittills saknar presentationer av någon runsten finns inte med i listan. Flera presentationer av sevärda runstenar kommer successivt att läggas till. För varje sevärd runsten kommer även information om platsens tillgänglighet för rörelsehindrade att infogas efter hand. De flesta runristningarna gjordes under 1000-talet. Inskrifterna på dem är ristade med den vikingatida runradens tecken. Några inskrifter är dock äldre. De har inskrifter med urnordiska runor. Runstensvård För att runinskrifterna ska kunna bevaras för framtiden måste runstenarna skyddas och vårdas. De är bland annat utsatta för beväxning och förorenad luft som gör att de vittrar fortare. I vården ingår bland annat att hålla runstenarna rena och att måla i ristningslinjerna för att göra dem tydligare. Alger, mossor och framförallt lavar är ett stort problem när det gäller runstensvården. Förutom att beväxningen gör det svårt att se ristningslinjerna, påskyndar den nedbrytningen av stenmaterialet.

5 Södertälje kommun, Vård av runstenar bilaga till tjänsteskrivelse Tillväxttakten för de flesta lavarna i Sverige är två millimeter per år men vid gynnsamma förhållanden kan det gå betydligt fortare. Vägdamm liksom fukt och skugga är bidragande orsaker. Förbuskningen av kulturlandskapet är ett annat problem. Runristningar som inte finns i omedelbar närhet av bebyggelse riskerar att helt försvinna i snår och sly, något som också försämrar runstenens miljö. När det blir mörkt och skuggigt runt den trivs alger och lavar. Rengöring av en kraftigt överlavad ristningsyta måste utföras av en stenkonservator med specialistkompetens. Med så skonsamma metoder som möjligt befrias ristningsytan från de hårt sittande lavarna. Mossor och alger är däremot lättare att få bort. När stenytan rengjorts helt fyller en runolog i ristningslinjerna med röd färg. Även efter att en runsten gjorts ren ordentligt av en stenkonservator behöver den fortsatt vård och underhåll. Förutom att vittringsprocessen bromsas så syns en välvårdad runristning bättre och löper därmed mindre risk att utsättas för oavsiktlig skadegörelse. Här gör de runstensfaddrar som engagerat sig frivilligt en viktig insats, se länk till fadderverksamhet ovan. Fadderverksamhet Runologerna vid Riksantikvarieämbetet har inte möjlighet att resa runt till landets alla runstenar och ge dem årlig tillsyn. Därför har Riksantikvarieämbetet engagerat runstensfaddrar som bland annat tvättar stenarna lavarna hålls tillbaka. Runstensfaddrarna ska sköta den årliga tillsynen av de runstenar som står ute i kulturlandskapet. Fadderns uppgifter är att: Röja bort sly, högt gräs och annan påträngande växtlighet vid stenen. Tvätta stenen med ljummet vatten och en panelborste en gång om året. Meddela Runverket om något akut händer med stenen. Innan uppgifterna utförs bör markägaren kontaktas. En runstensfadder kan vara en hembygdsförening eller annan lokal förening, en skolklass eller en privatperson som verkar eller bor i stenens närhet. Intresset för att engagera sig som runstensfadder är mycket stort. I många landskap har varje sten sin egen fadder, men det finns också stenar på vissa håll som saknar någon som kan stå för vård och översyn. Ingen registrering av nya faddrar för närvarande Fadderverksamheten har funnits sedan 1989 och under den tiden har faddrarna gjort stor insatser för vården av våra runstenar. För närvarande utarbetas nytt program för framtidens runverksamhet vid riksantikvarieämbetet. I samband med detta kommer fadderverksamheten att utvärderas och beslut fattas om hur den skall bedrivas i fortsättningen. Därför registrerar vi inga nya faddrar för närvarande, men de som redan är faddrar står kvar och fortsätter att vårda sina skyddslingar.

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad Byggnadsvård Knappt tio procent av byggnadsbeståndet i Sverige är uppfört före 1900. Många äldre hus är om- och tillbyggda till oigenkännlighet, vilket gör de välbevarade byggnader som återstår desto mer

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Kulturar vsbrott Linda Källman och Lars Korsell Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se Innehåll Förord 7 Inledning

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Jenny Gustavsson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer