Verksamhetsberättelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008

2 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé är att vidga perspektiven på samtiden och att berika livsmiljön

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Organisation och styrelse 7 Kunskapsuppbyggnad 8 Bebyggelse 8 Arkeologi 10 Kronan - marinarkeologi 12 Konservering 14 Förvalta och vårda 17 Samlingarna 17 Bibliotek och arkiv 17 Utåtriktad verksamhet 20 Utställningar och program 20 Den pedagogiska verksamheten - Alla tiders historia 24 Eketorp 26 Kansliet 27 Projekt 29 EU-projektet Eketorp historiskt centrum Mötesplats museet/mångfaldsprojekt Övrigt Bidrag till hembygdsvårdande verksamhet 31 Stiftelsen Wimmerströmska gården Tablå över spridningen av museets verksamhet kommunvis 32 Årsredovisning 33 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Häradshövding Liss-Eric Björkmans fond 44 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 45 Tabellbilagor och statistik och nyckeltal 52 Personal Besöksstatistik, basanslag mm Intäkter entré, butik, café Budgetomslutning, personalkostnadsutveckling m.m. Bilaga 1. Externfi nansierade projekt 58 Bilaga 2. Publika program på museet Bilaga 3. Månadens föremål Bilaga 4. Gåvor till samlingarna - 3 -

4 Inledning Året som gått har som vanligt varit händelserikt. Genom regeringens arbetsmarknadspolitiska satsningar på plus och accessjobb har vi haft ett stort och värdefullt tillskott av medarbetare. Vi har också fått två nya enhetschefer för utställningar och arkeologi vilket i båda fallen givit påtagliga avtryck. Vi har uppnått målet att få nya besökare till museet, främst genom Astrid Lindgren jubileet. Länsmuseet hade besökare i verksamheten 2007 varav på länsmuseet, på Eketorp och 8000 i andra aktiviteter ute i länet. Insatserna i Sydafrika i samverkan med Öland folkhögskola har burit frukt och utvecklas med inneboende kraft. Det har också blivit klart att vi kan starta ett utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik. Vi har fortsatt arbeta i enlighet med den strategi som vi tagit fram för fyraårsperioden Bland de strategiska målen finns satsningen på att få nya besökare, att göra vår minnesbank tillgänglig, att använda kulturarvet för regional utveckling, beta av vår rapportskuld och att satsa på intern kompetensutveckling genom Mål 3 -stöd. Vi har kommit en bra bit på väg och de strategiska målen ligger fast. Under året firades 100 års jubileum av Astrid Lindgrens födelse. Av denna anledning blev årets stora tillfälliga utställning Lek med Astrid en utställning om lekens utveckling under 1900-talet som medgav egen lek i utställningen. Publikintresset var mycket stort och i kombination med bra marknadsföring och en regnig sommar uppnådde vi de flera besökare som vi satt som mål i vår strategi. 178 skolklasser från länets samtliga kommuner tog del av utställningens pedagogiska program. Utställningen fick stå till nyår och kompletterades under hösten med en miniutställning om Astrid som opinionsbildare, med smalspåret som exempel. Under året har vi också haft programverksamhet varje söndag med program för vuxna och verksamhet i Ateljén för barn. Inför sommaren förnyades Kronanutställningen med en drunkningsscen producerad av Oskar Nilsson och Kent Wendel. Den stora silverskatt som påträffades 2005 har konserveras i form av ett accessprojekt och ställdes ut på entréplanet inför sommaren. Annons i dagspressen

5 Under perioden 30 juni 1 oktober visades vandringsutställningen om Kronan på det statliga polska marinmuseet i Gdansk, som hade ca besökare. Vad gäller Regalskeppet Kronan har de marinarkeologiska undersökningarna fortgått och ett sjuttiotal dykare har som tidigare jobbat ideellt. I år gick hälften av dyktiden bort p g a ogynnsamt väder. Vid årets undersökningar påträffades inget sensationellt, men konstruktionen av vraket börjar bli tydlig. Dykningarna på 1400-talsvraket i Ronneby skärgård på Länsstyrelsen i Blekinges uppdrag, har också fortsatt. För den pedagogiska verksamheten ATH har jubileerna för Linné och Astrid Lindgren varit viktiga. Det omfattande arbetet med kulturmiljöpedagogik för skola och turister har fortsatt. Enheten leder och medverkar i en lång rad projekt, såväl regionala som tillsammans med länets kommuner, bl a om att utveckla Kronobäcks kloster tillsammans med Mönsterås kommun. Större arrangemang var bl a Hansedagar och stiftsdagar i Kalmar och en 1600-tals dag för allmänheten vid Kungsbron utanför Järeda. Den internationella verksamheten i Cape Winelands District i Sydafrika i samverkan med Ölands folkhögskola och Regionförbundet innebär att överföra tidsresor som metod i samhällets läkandeprocess. Sydafrika har givit nya utmaningar i ett land där historien är både aktuell och känslig. Nätverket för kulturmiljöpedagogik Bridging Ages - Historic Environment Education and Time Travels höll årets konferens i Tukums i Lettland i oktober med ett hundratal medverkande. Glädjande nog fick vi vid årets slut beslut om medel från Regionförbundet så att vi kan inrätta det utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik som vi strävat efter sedan Eketorps borg har haft ett stort antal evenemang under sommaren: hantverksläger, stridsuppvisning, järnåldersfest med Anders Linder och Lill Lindfors, två konserter, glimabrottning, Bartolomeimarknad i slutet av augusti med mera. Konstnatten, sista helgen i september var välbesökt. I maj och september tog man emot ett stort antal skolklasser och andra grupper. Totalt besöktes borgen av personer, vilket var en liten uppgång jämfört med förra året. EU-projektet om utveckling av Eketorp fortsatte med flera olika delar som marknadsföring, arrangemang, nätverksbygge, Ark Bio Art och pedagogik. Ett tilläggsprojekt Eketorps långsiktiga överlevnad genomfördes. En prioriterad uppgift är förankring och samverkan i länet. Därför har samverkansprojekt drivits med flertalet av länets kommuner, exempelvis har det treåriga skolutvecklingsprojektet med Vimmerby pågått, ett avtal har tecknats med Mörbylånga kommun om tidsresor för skolbarn i Eketorp och Degerhamn, kartläggningen av Det moderna samhällets kulturarv som har utförts i samverkan med Nybro kommun och samverkan fortsätter med Västerviks museum vad gäller arkeologiska uppdrag och skötsel av Wimmerströmska gården. Inom byggnadsvården genererar den kyrkoantikvariska ersättningen fortsatt stor aktivitet. Rapporter från inventeringen av kyrkogårdar och kyrkor i Linköpings- och Växjö stift har slutförts och vård- och underhållsprogram för kyrkorna på södra Öland har tagits fram. Stora arbeten har gjorts på bl a Ukna och Köpings kyrkor, där man byggt en lillkyrka. Andra större byggnadsvårdsinsatser som genomförts är restaurering av öländska kvarnar, renoveringen av Kuretornet på Kalmar slott och brygghuset i Binga. Inför renovering av Kalmar domkyrka har en inventering av bänkinredningen gjorts som väckt uppmärksamhet. Samarbetet med Nybro kommun i projektet Nybros moderna kulturarv avslutades med en uppskattad jubileumsutställning i kommunhuset när staden firade 75 år. Arkeologienheten fick en ny chef innan sommaren. Efter det har kraft ägnats åt att ordna upp verksamheten och förbättra projektredovisningen. Arbetet med att slutföra gamla rapporter har också tagit fart med hjälp av extra medel. 144 små äldre rapporter har blivit klara och 40 från en mer näraliggande tidsperiod har förberetts. Samarbetet med Västerviks museum har stärkts. De viktigaste resultaten från de arkeologiska uppdragen under 2007 har varit två undersökningar på Öland i Köpings socken. I det ena fallet påträffades Kalmar läns hittills äldsta bevarade skelett i en grav i Tingsene, från äldre stenåldern, drygt 4000 f Kr. Det andra var en våtmarksdeposition från yngre stenåldern ca 2000 f Kr som bestod av bevarade träföremål. Projekt som bör nämnas är Kulturmiljövärden i tätortsnära skogar skogens historia en social resurs och fortsättningen på hällristningsprojektet i Västerviks kommun

6 Frågan om tillgänglighet står i fokus. Bland annat kompletteras fotodatabasen successivt och Kulturarvs-IT har hittills skannat och registrerat foton, som ligger ute på Internet och är dokumenterat uppskattade av allmänheten. Museets digitala bibliotekskatalog har även lagts ut på nätet med ca poster. Hemsidan är det viktigaste instrumentet att nå ut till allmänheten med och den uppdateras kontinuerligt. Två accessanställda antikvarier har drivit projektet Platta föremål berättar. Den första gruppen av föremål som tagits om hand är museets tapetsamling som ordnas upp, fotograferas och vårdats. Varje vecka presenteras en ny tapet på museets hemsida. En plustjänst har knutits till projektet för avlastning av vissa arbetsuppgifter. ABS enheten har dessutom egenproducerat en rad mindre utställningar kring årets traditioner och fester illustrerade med Jenny Nyström bilder och har presenterat Månadens föremål som utställning och på museets hemsida. Under hösten öppnades utställningen av donationen med Rugstorparn Helge Ruglands skurna träfigurer. Kulturarvsportalen för Kalmar län har fortsatt under året. Den är ett samarbete mellan länsmuseet, hembygdsförbundet och dataföretaget Windh AB. Portalen är avsedd att ge alla kulturarvsintresserade i länet en gemensam spelplats ett forum för utbyte. Styrgruppen har bred representation, en hemsida och ett nyhetsbrev produceras och databasen Carpe Cultura har sjösatts. Många informationsmöten har genomförts och digitaliseringskurser har kommit igång. Under första halvåret har kompetensutvecklingsprojektet Fia med stöd av EU:s Växtkraft Mål 3 medel fortsatt efter förlängning. Bland annat har museets ledningsgrupp gått på ledarutvecklingskurs gemensamt med en extern konsult under våren. Ur det har ett kvalitetssäkringsarbete för museet vuxit fram. Årets personalresa gick till Vimmerby kommun, där vi bl a besökte Astrid Lindgrens värld, Näs, Museet Näktergalen och gjorde en stadsvandring. Året har annars inneburit en uppräkning av vårt basanslag för första gången på tio år. Den magasinsutredning som Kalmar kommun och Regionförbundet samarbetar om har ännu inte lett till några resultat för museets del. Museichefens och styrelsens år Länsmuseet fick ny styrelse efter valet. Styrelsen har haft fyra sammanträden under året och arbetsutskottet har haft fem och två presidiemöten. Den årliga studieresan gick till Öland med en resa genom världsarvet och besök på Eketorp och Långlöts kyrka. Sammanträdet hölls på Himmelsberga museum efter en visning av utställningen Öländskt allmogekonst och nyttoslöjd av museichefen Anders Nilson. Länsmuseets styrelse på studiebesök på Eketorps borg. Museichefen har tre styrelseuppdrag på det nationella planet, som sekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd, ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer och suppleant i Astrid Lindgrensällskapet, samt tre regionala uppdrag; ordf i Stiftelsen Krusenstiernska gården under året, ordförande i Stiftelsen Wimmerströmska gården och adjungerad ledamot i Kalmar läns hembygdsförbunds styrelse. Samverkan med Hembygdsförbundet i Kalmar län Museets årsbok ges ut i samarbete med Kalmar läns hembygdsförbund. I år handlade den om högstidsfirande i Kalmar län och Barbro Johnsson var redaktör. Museet har ansvarat för hembygdsförbundets räkning för adresslistor och utskick av årsboken och tidningen Stenmuren och medlemskort till medlemmarna. Museet och hembygdsförbundet samråder även när det gäller bidragsansökningar ur Gunnar Håkanssons hembygdsfond och fördelningen av bidraget Hembygdsvårdande medel. Museets personal brukar medverka vid de årliga funktionärsträffarna med föredrag om någon aktuell fråga. I år var behandlades kyrkogårdsinventeringen och den nya kulturarvsportalen. Maria Malmlöf Länsmuseichef - 6 -

7 Organisationsplan Kalmar Läns Museum Enheternas ansvarsområden Utställningar Samlingar Pedagogik Bebyggelse Arkeologi Kronan Kansli Program Föremål Program Byggnadsvård MKB (miljö- Konserv: Ekonomi Markn.föring Arkivalier Guidningar Kyrkor konsekvens) (trä, metall, Personal Verkstad Bibliotek Läromedel Landskap Landskap textil Data Café Foto Kulturturism GIS (geogr. Marinark Lokaler Reception/butik Kulturarvs-it Eketorp infosystem) Kalmar läns museums styrelse För: Regionförbundet Kalmar kommun Kalmar läns hembygdsförbund Yvonne Hagberg (s) ordf Nils Fredrik Aurelius (m) v ordf Gösta Andersson Lennart Fredriksson (s) Arne Hertzberg (s) Roland S Johnsson Björn Holgersson (fp) Allan Johansson (s) Birger Svanström Margareta Karlsson Ersättare: Olle Hjertqvist (s) Ronny Jennersjö (kd) Gunnar Magnusson Eva Berglund (s) Kerstin Bernhardtz (mp) Elin Lindström Göran Backrot (c ) Aldemir Castelbranco (s) Thorsten Ungsäter Revisorer: Anders Björkman (m) Bertil Åkesson (s) Stig Bergman Ersättare: Gert Wollinger (s) Rieja Danielsson (c ) Eivor Åsenius Revision: Aukt revisor Hans Svensson, KPMG - 7 -

8 Kunskapsuppbyggnad Bebyggelsemiljö Bygga upp kunskap Länets kyrkor och kyrkogårdar har under året fått fortsatt stor uppmärksamhet genom det inventeringsarbete som länsmuseet har genomfört på uppdrag av Linköpings- och Växjö stift. Arbetet syftar till att skapa ett översiktligt kunskapsunderlag samt öka förståelsen för kyrkans kulturvärden och främja kontakterna mellan kyrkan och kulturmiljövården. Inventeringsarbetet inleddes 2004 och arbetet med de enskilda rapporterna avslutades under det gångna året. Under kommande år kommer vi att medverka i slutrapporteringen av projekten tillsammans med kollegorna i Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län. och till gamla kyrkogården i Kalmar har vi producerat en informativ broschyr. Inför den fortsatta restaureringen av Kalmar domkyrka har vi utfört en kulturhistorisk utredning om bänkinredningen och fått fram en mängd intressanta uppgifter och rapporten fick stort genomslag genom sitt rika innehåll och genomtänkta utformning. Alla dessa projekt är på olika sätt en följd av bidragsformen Kyrkoantikvarisk ersättning och kravet att det skall finnas en vård- och underhållsplan för varje kyrka och kyrkogård. Samarbetet med Nybro kommun i projektet Nybros moderna kulturarv avslutades genom en uppskattad jubileumsutställning i kommunhuset, när staden firade dess 75-årsjubileum. Några enskilda byggnader i länet som har undersökts närmare genom årsringsdatering s.k. dendrokronologisk undersökning är; kv Hattmakaren 6 och Rådmannen 6 på Kvarnholmen i Kalmar. På uppdrag av länsstyrelsen har vi genomfört en studie kring regionala byggnadstraditioner och särdrag, och tillsammans med en landskapskonsult har vi tagit fram ett förslag till regionindelning av länet. Länsmuseets antikvarier Liselotte Jumme, Cecilia Ring och Magnus Johansson diskuterar kulturvärden och skötsel av en gravsten på Högsrums kyrkogård under en av många inventeringsdagar på Ölands kyrkogårdar. På uppdrag av Linköpings och Växjö stift har alla kyrkogårdar i länet inventerats och resultaten är publicerade på museets hemsida. Andra näraliggande uppdrag har varit att ta fram kulturhistoriska underlag för södra länets kyrkor inför vård- och underhållsplanering. Vi har även fortsatt samarbetet med södra Ölands kyrkliga samfällighet där vi har utfört vård- och underhållsplaner för Algutsrum, Vickleby och Gräsgårds kyrkor. Vid Ljungby kyrkogård har vi haft ett fördjupat uppdrag att utföra vård- och underhållsplaneringen för kyrkogården och dess enskilda gravplatser Förvalta och vårda Enheten har fungerat som antikvarisk kontrollant i ca 40 profana och 20 kyrkliga byggnadsvårdsprojekt. Som exempel kan nämnas; Öländska väderkvarnar i Svarteberga, Föra hembygdsgård, Borgholm och Övra Sandby, vasstak på Öland i Tävelsrum, Ullevi, Munketorp, Näsby och Lindberggården i Algutsrum, den omfattande restaureringen av Kuretornet på Kalmar slott, fasadrenovering av Sjöfartsmuseet i Kalmar, samt takomläggning på Fröreda storegård, Bötterums gästgivargård och Tuna herrgårds snickeri. De största kyrkorenoveringarna har genomförts i Ukna kyrka vars interiör har totalrenoverats och återinvigts och vid Köpings kyrka där en tillbyggnad har gjorts som inrymmer lillkyrka. Flera andra kyrkor i länet har skyddats genom olika larmins

9 tallationer. På Öland har problem med inomhusklimatet i flera kyrkor uppmärksammats genom stängningen av Långlöt och Ventlinge kyrkor. Museet medverkar i den utredning och klimatmätning som pågår. Olika renoveringsåtgärder har även genomförts i Glömminge, Kläckeberga, Långasjö, Örsjö m fl kyrkor. I samband med detaljplaneärenden har enheten utfört kulturhistoriska utredningar för Hossmo kyrkby, Trekantens station, Högskulla gård i Figeholm, Rockneby samhälle och kvarteret Mästaren i Kalmar. Mindre utredningar har även genomförts för kv Skoflickaren 5-7 i Kalmar, Överums fd kommunalhus samt av vägverket inlösta fastigheter utmed E 22 strax norr om Gladhammar. Ett flertal enskilda fastighetsägare har fått hjälp med byggnadsvårdsrådgivning av olika slag alltifrån tips och råd om hantverkare till besiktning på plats med genomgång av åtgärdsförslag, historik, arkivuppgifter och förslag på vård- och dokumentationsåtgärder Underhållsarbetena på museets egna fastigheter har inskränkts till enklare löpande underhåll. Berätta, lära, göra tillgängligt Enheten har medverkat vid ett flertal utåtriktade arrangemang. Förutom byggnadsvårdslägren i Vita Villan, Borgholm och Vita havet i Hagelsrum, har enhetens personal hållit föredrag, stadsvandringar etc som tillsammans har samlat omkring personer. Under året har vi även medverkat vid byggnadsvårdsdagar på Ölands museum, Himmelsberga med en föreläsning om Öländsk skiftesverk. Arrangemanget på Himmelsberga genomfördes i samverkan med nätverket Öländska hus. I Bråbygden har vi medverkat vid en landskaps- och byggnadsvårdskurs. I samband med kulturhusens dag vid Olssonska gården i Torsås guidade vi besökarna runt på gården. I samarbete med kyrkogårdsförvaltningen och Jenny Nyström-skolan har vi genomfört uppskattad kyrkogårdsteater i Kalmar. Länsmuseet är representerat i jurygruppen för Länsförsäkringars byggnadsvårdspris års pris tilldelades Bråbygdens intresseförening för deras långsiktiga arbete med att bevara och utveckla kulturvärden i Bråbygdens kulturlandskap samt för restaureringen av den vattenhjulsdrivna sågen i Bjälebo. Ägarna,byggmästaren samt några av eldsjälarna i Hossmos sockens hembygdsförening är samlade för slutbesiktning. Under året har en omfattande renovering genomförts av det förfallna brygghuset på Stora Binga gård. Under 2008 kommer huset att återinvigad på den årliga Bingadagen

10 Arbetet med industriarvsprogram för länets kommuner har tagit ny fart och under åren har program slutförts för Hultsfred, Nybro och Mörbylånga kommuner. Sårbarheten har därför minskat och vi är inte längre beroende av någon enstaka stor uppdragsgivare. Vi ser även möjligheter till en fortsatt positiv utveckling på flera områden. En allt större del av verksamheten utförs inom uppdragsverksamheten var självfinansieringsgraden omkring 95 procent. Ölands väderkvarnar kräver ständig skötsel. På bilden har en kranbil tagits till hjälp för att lyfta Kläppingekvarnen i Bredsätra socken så att de korslagda jordträna som kvarnen vilar skulle kunna bytas. Tidigt en höstmorgon var länsmuseet på plats och dokumenterade arbetet som utfördes med bidrag från länsstyrelsen. Samverkan, nätverk De externa parter som enheten har samverkat med under året är länsstyrelsen, Linköpings och Växjö stift, länets kommuner, församlingar, samfälligheter och hembygdsföreningar, samt ett stort antal offentliga och enskilda fastighetsägare. Med de förstnämnda har vi haft ett regelbundet utbyte genom samråd om enskilda ärenden och övergripande frågor. Vi har även granskat och kommit med synpunkter på aktuella plan- och dispensärenden samt bidragsansökningar för kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag. Bedömning Enheten har haft ytterligare ett spännande och expansivt år med många nya, givande och utmanande arbetsuppgifter. Enhetens verksamhet fortsätter att expandera och tillsammans utförde totalt 12 personer omkring 134 manmånaders arbete under 2007 vilket är en knappt 10-procentig ökning jämfört med året innan. Vi kan återigen konstatera att den bebyggelseantikvariska verksamheten på museet aldrig har varit mer omfattande än nu samtidigt som vi har lagt allt större vikt vid en hög och jämn kvalitet. Bakgrunden till ökningen är de många och förhållandevis stora uppdragen som vi har fått inom det kyrkliga kulturarvet, men även länsstyrelsen, kommunerna och enskilda fastighetsägare är allt viktigare uppdragsgivare som vi jobbar nära ihop med. Enheten har medvetet arbetat med att utveckla och sälja nya tjänster inom flera olika arbetsfält. Arkeologienheten De viktigaste arkeologiska resultaten under år 2007 var undersökningen av en mesolitisk grav i Köpingsvik samt utredningsfyndet av en våtmarksdeposition med bevarade träartefakter från senneolitikum i Kolstad utanför Borgholm. Andra halvåret 2007 har präglats av en satsning som syftar till ordning, struktur, överblick och kvalitet i enhetens arbete. Som ett led i att öka konkurrenskraften vid upphandlingssituationer och bredda marknadsunderlaget har samarbetet med Smålands museum fördjupats. Samarbetet med Västerviks museum beträffande arkeologiska undersökningar i norra länsdelen har fortsatt utvecklas positivt under året. Arkeologi Antalet uppdrag minskade år 2007 jämfört med föregående år ned till 2005 års nivå. Vår förmåga att bedriva en konkurrenskraftig uppdragsarkeologi kommer att bli avgörande för verksamhetens framtid i nuvarande form. Två av enhetens antikvarier var helt eller delvis tjänstlediga under året. Under den korta period då flertalet uppdrag skulle handläggas och genomföras köptes därför vissa tjänster från Smålands museum. Under året avslutades den tjänst som projektledare för det regionala Skog & Historia-projektet ( gröna jobb ) som under föregående år överfördes från Skogsstyrelsen till länsmuseet. Projektets finansiering är avslutad och ingen ny finansiering aktuell i dagsläget. Projekt som har finansierats av Länsstyrelsen/ Riksantikvarieämbetet är Kulturmiljövärden i tätortsnära skogar skogens historia en social resurs, fortsättningen på hällristningsprojektet i bl a Västerviks kommun och en regionalt anpassad utbildning av platsledare

11 Bygga upp kunskap/arkeologiska undersökningar Under året genomfördes ca 45 kulturhistoriska och arkeologiska uppdrag. Majoriteten av dessa utgjordes av arkeologiska utredningar och förundersökningar. De 45 nya uppdragen utgörs av en antikvarisk kontroll, fyra kulturhistoriska utredningar i enhetsövergripande samverkan, elva arkeologiska utredningar, 24 förundersökningar och fem slutundersökningar. Drygt hälften av uppdragen hade en budget under kr och ca 75 procent en budget under kr. och i Göteborg, där förslag för fastare principer för samverkan, bl a en arkeologipool för Götaland samt en gemensam hemsida, diskuterats. Enheten samarbetade på regelbunden basis med Västerviks museum med att planera och utföra arkeologiska undersökningar i Västerviks kommun. Under året fortsatte samarbetet med Smålands museum, bland annat genom köp av specialistkompetens samt av rapportskrivning i Nationella rapportprojektet. Samtal om former för än mer fördjupad samverkan inleddes. Några av de mest betydelsefulla resultaten från året härrör från förundersökningen i Tings-Ene 1:1 i Köpingsvik, där Ölands hittills äldsta grav upptäcktes från drygt 4000 f Kr och det unika fyndet av välbevarat bearbetat trä från yngre stenålder ca 2000 f Kr under en utredning i en våtmark i Kolstad, Köpings sn. Dessa är viktiga och intressanta även i ett nationellt perspektiv. Berätta, lära, göra tillgängligt Inom Nationella rapportprojektet, som finansieras av extra medel från Riksantikvarieämbetet, har 114 mindre rapporter färdigställts under året. Dessutom har förberedelser gjorts för att färdigställa de kvarvarande ca 40 rapporterna inom projektet under kommande två år. Vidare har förutsättningar skapats för att under det kommande året färdigställa ca 40 rapporter från perioden 1996 och framåt, samt för att genomföra konservering av fynden från Borgholms slott. Inom hällristningsprojektet har vård- och dokumentationsarbeten genomförts på lokaler i Gamleby, Gladhammar, Törnsfall, Döderhult, Mönsterås och Arby socknar. Ett nummer av Urminne har publicerats under året tillsammans med Smålands och Jönköpings läns museer. En medarbetare på enheten ingått i redaktionen och bidragit med artiklar. Samtal har inlett med utställningsenheten om ny kulturhistorisk utställning. Samarbeten och nätverk Under året har förhandlingar med museiarkeologer kring samverkan i ett större Götalandsperspektiv inletts. Två möten har genomförts, i Halmstad Arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay mäter in lämningar efter stenåldersmänniskor i Resmo. Enheten hade handläggarsamråd med länsstyrelsen ungefär varannan vecka och svarade dessutom regelbundet på remisser planärenden från länsstyrelsen. Enheten har under året handlett praktikanter från Högskolan i Kalmar. Två av enhetens arkeologer har tagits i anspråk i en samverkan mellan högskolan och Sheffield university i England kring ett framtida forskningsprojekt. Vidare har planer för en djupare samverkan mellan enheten och högskolan diskuterats och konkretiserats i viss mån

12 oskrivna rapporter och fynd som inte omhändertagits fullt ut. Åtgärderna har motiverats av behovet att efter reviderade verkställighetsföreskrifter kunna erhålla och slutföra arkeologiska uppdrag i konkurrens, men hade varit nödvändiga även utan dessa ändrade förutsättningar. En översyn gjordes av ekonomin, taxans indelning och överblickbarhet och enhetens ekonomiska läge klargjordes. Reformerad tids- och projektplanering med uppdatering av Pyramid och utbildning av samtliga medarbetare i användning av programmet. Projektekonomiavstämning av upparbetad kostnad/budgeterad kostnad resulterade i en avsevärd fakturering av äldre oavslutade projekt. Stenåldersmänniskan möter arkeologen. Vid en arkeologisk förundersökning i september 2007 hittades på en villatomt i Köpingsvik vad som kan vara Kalmar läns äldsta grav. En vuxen människa begravdes här för drygt 6000 år sedan, och spåren som återstår för arkeologerna att undersöka idag utgörs av ett nästan helt nedbrutet skelett och en fl intskrapa. Övrig arkeologisk forskningsverksamhet Inom det långsiktiga arbetet med nytt forskningsprogram, som identifierar kunskapsluckor och fokuserar på utvecklingsmöjligheter för arkeologisk uppdragsverksamhet och forskning, har visst arbete utförts. Påbörjat arbete med teman (sammanställningar av kunskapsbilden för specifika områden/ frågeställningar), varav Gamla stan är bäst igång. Vi har påbörjat arbete med projektgis för att få överblick över våra insatser och resultat genom åren. Syftet är att sammanställa teman för ett program som ska vara ett levande dokument. En kompetent och professionell organisation Stora insatser har gjorts under året för att förbättra administrativa och ekonomiska rutiner på enheten för att kvalitetssäkra enhetens arbetsförutsättningar och resultat. Ett nytt projektstyrningsprogram i ekonomisystemet Pyramid har sjösatts och många arbetstimmar har åtgått till att ordna upp bland Sammanfattande bedömning Stora insatser har gjorts under året för att förbättra administrativa och ekonomiska rutiner på enheten för att kvalitetssäkra enhetens arbetsförutsättningar och resultat. Åtgärderna har motiverats av behovet att efter reviderade verkställighetsföreskrifter kunna erhålla och slutföra arkeologiska uppdrag i konkurrens, men hade varit nödvändiga även utan dessa ändrade förutsättningar. Samarbetet med Smålands museum är betydelsefullt för KLM. Förutom kompetensutbyte bedöms samarbetet på sikt innebära såväl konkurrensfördelar som en möjlighet att möta konjunktursvackor på ett bättre sätt. Mycket positivt är att rapportskulden för arkeologiska undersökningar har minskat med 114 rapporter. Kontrollen över ytterligare kvarvarande arbeten är också etablerad och arbetet inlett. Samarbetet med HIK utgör en möjlighet för kompetensutveckling av länsmuseets arkeologer och för att utveckla/bedriva forskningsprojekt i länet. Kronan-marinarkeologi -konservering Kronanprojektet 2007 års mål Svara för att undersökningsarbetet på Kronans vrakplats genomförs enligt uppställda mål och villkor 2007 års marinarkeologiska undersökningar av regalskeppet Kronan som utgjorde det tjugosjunde undersökningsåret i följd i Kalmar läns museums regi, genomfördes i enlighet med de mål som ställts upp. Undersökningsarbetet var indelat i tre

13 etapper och omfattade sammanlagt fem veckors fältarbete. Undersökningarna skedde i samarbete med kustbevakningen och frivilliga dykare. Tack vare extremt ogynnsam väderlek bortföll 52% av dyktiden års undersökningar bestod i en utvidgning av fjolårets schakt mot norr och öster i vraket (akteröver och i riktning uppåt i fartyget). Undersökningsområdet omfattade en yta om c a 10 kvm, huvudsakligen beläget i gränsområdet mellan skeppets trossdäck och undre däck. Stora mängder av mänskliga kvarlevor bärgades under dykarbetet. Kvarlevorna tros härröra från både knektar och båtsmän ombord. Konstruktionsmässigt nådde årets utgrävningar ned till den underliggande garneringen (inre bordläggningen) i vraket. På så vis nåddes en god referens som underlättar den fortsatta utvidgningen av schaktområdet. Resultaten av undersökningarna har under året presenterats i rapporter, artiklar, föredrag, guidningar, intervjuer och på Internet. Delmål 2007 Fortsatt förstärkning av projektets vetenskapliga profil Som ett led i den marinarkeologiska undersökningsverksamheten har forskning och kunskapsuppbyggnad under året kontinuerligt bedrivits. Inom ramen för referensgruppen bedrivs fortlöpande ett antal forskningsprojekt. Särskilt bör framhållas undersökningarna av Kronans apoteksutrustning, 2005 och 2006 års silvermyntskatter samt de jämförande studierna av Vasa och Kronans fyndmaterial. Satsning på konservering och vård av samlingarna Under 2007 slutfördes konserveringen av 2005 års silvermyntskatt inom ramen för en s k Accesstjänst. Samtidigt har hyllsystemen i magasinet där Kronansamlingarna förvaras fortsatt byggts ut. Utveckling av basutställningen om Kronan En fortsatt utveckling av Kronanutställningen har bedrivits under Huvudnumret var invigningen av silverskatten i maj Ett nytt diorama som beskriver förlisningsfasen av Kronan med en drunkningsscen, gjord av Oskar Nilsson och Kent Wendel, installerades i utställningen under juni månad. Komplettering av nya föremål och trespråkiga textpaneler har fortlöpande skett. Vandringsutställningen om Kronan Under perioden 30 juni 1 oktober 2007 visades vandringsutställningen om Kronan på det statliga polska marinmuseet i Gdansk. C a personer besökte utställningen. Förmedling Under året har c a 70 föredrag, guidningar och demonstrationer hållits i och utanför museet. Under den s k Kronandagen i oktober förevisades hantering av artilleri och konserveringsarbetet. Målet har varit allmänheten och i synnerhet barn och ungdom en spännande inblick i arbetet bakom kulisserna. Besök på vrakplatsen under dykarbetet har genomförts, så också visningar av utställ- De marinarkeologiska undersökningarna av regalskeppet Kronan var under sommaren 2007 förlagda till gränsområdet mellan undre batteridäck och det underliggande trossdäcket. En stor mängd mänskliga kvarlevor, både från knektar och från båtsmän ombord, påträffades i området

14 ningen, textilkonserveringen och laboratoriet för marinarkeologisk konservering. En omfattande uppdatering och förnyad formgivning av Kronans hemsida på både svenska och engelska färdigställdes under året. Fortsatt förstärkning av projektets ekonomi genom ett utvecklat sponsorsamarbete Kronanprojektet erhöll under 2007 substantiellt ekonomiskt stöd från Svensk Kärnbränslehantering AB, Länsförsäkringar Kalmar län, Ericsson Powermodules AB och Apotekarsocieteten. Under året kunde även projektet påräkna sig ytterligare förnyat, substantiellt huvudsponsorstöd från Graninge AB. Ett viktigt mål för Kronanverksamheten var därmed uppnått. Samarbete med Högskolan i Kalmar och CIS Kronanprojektet har fungerat som uppdragsgivare åt studenter vid Baltic Business School vid Högskolan i Kalmar, i samband med D- uppsatsarbeten i design management. Syftet har varit att kartera besöksströmmar och dess orsaker. Resultaten skall kunna användas i länsmuseets publika verksamhet. Vidare har ett projekt rörande en interaktiv dykmodell påbörjats i samarbete med Institutionen för kommunikation och design. Enhetens personal har medverkat som lärare i arkeologiutbildningen på AB-nivå och Kronanprojektet har under året engagerats som mentor för studenter på samhällsprogrammet vid Kalmar Internationella gymnasieskola (CIS). Forskning och kunskapsuppbyggnad Det forskningsprojektet som inleddes under 2001 i samarbete med Apoteket AB och Apotekarsocieteten, rörande det farmacirelaterade fyndmaterialet från Kronan, har under 2007 fortsatt. Forskning och rådgivning har också bedrivits inom ramen för Kronanprojektets referensgrupp till stöd för de fortsatta undersökningarna av Kronan. Referensgruppen består av forskningsexpertis och sakkunniga inom ämnena arkeologi, osteologi och historia från, förutom länsmuseet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Högskolan i Kalmar, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Kalmar län. Forskarstudier bedrivs av projektledaren och publicering sker kontinuerligt. Resursbehov Mot bakgrund av att Kronanprojektet till helt övervägande del är finansierat av sponsormedel, står målet om ökad anslagsfinansiering fast. Detta i syfte att skapa en säkerhet för projektets fortlevnad. Behoven är basala och har framhållits alltsedan Kronanprojektets början. Som formulerats i tidigare verksamhetsberättelser under två decennier, är den befintliga konservatorstjänsten som varit sponsorfinansierad sedan dess inrättande 1991, och den assisterande marinarkeologtjänsten främst fast prioriterade. Marinarkeologi, uppdrag och allmän handläggning Ett tjugotal marinarkeologiska besiktningar, yttranden och kostnadsberäkningar har under året genomförts inom ramen för enhetens verksamhet. På uppdrag av länsstyrelsen Blekinge har ett marinarkeologiska undersökningsprogram utarbetats avseende 1400-talsvraket med arbetsnamnet Griphunden, som förlist i Ronneby skärgård. Vraket har av resultaten att döma en stor skeppsarkeologisk potential, och är således av stor vikt för enhetens fortsatta kunskapsuppbyggnad och vetenskapliga profilering. Länsmuseets funktion som expertinstans och rådgivande organ i marinarkeologiska frågor har under året nyttjats vid flera tillfällen. Länsmuseets medverkan i det nationella Marinarkeologiska Rådet har fortsatt. Länsmuseets marinarkeologiska kompetens har under året även fortsatt nyttjats i den arkeologikurs på AB-nivå som bedrivs på högskolan i Kalmar i samarbete med länsmuseet. Konservering Den arkeologiska konserveringsfunktionen har med undantag för de textila objekten ansvarat för konservering av hela det fyndmaterial som bärgats från regalskeppet Kronan, samt som expertinstans utfört flera konserverings- och vårduppdrag. Såväl den allmänna konserveringsverksamheten som textilkonserveringsfunktionen har varit engagerade i vården av samlingarna och i utställningsverksamhet på och utanför länsmuseet. Målsättningen att ta emot besök och arrangera visningar av konserveringslaboratoriet under sakkunnig ledning, fortsatte under Att komma bakom kulisserna och fysiskt uppleva närheten till det förflutna, utgör en unik ingrediens i länsmuseets kunskaps- och upplevelseutbud. Konserveringsfunktionen har utfört interna uppdrag åt för utställnings- och arkeologienheterna

15 I maj 2007 öppnades utställningen om Sveriges största marina silverskatt på länsmuseet. Skatten påträffades sommaren 2005 i en fl ätad korgkista på Kronans vrakplats. I kistan låg förutom silvermynt, närmare 800 mässingknappar och en mansdräkt. Föremålen har sannolikt tillhört den ombordvarande t f riksamiralen Lorentz Creutz. Konserveringsarbetet utfördes av konservator Sara Johansson inom ramen för ett Accessprojekt. Efter mer än ett års målmedvetet och tålamodsprövande arbetet kunde de färdigkonserverade mynten för första gången presenteras för allmänheten. De externa uppdragen har utförts åt Smålands museum, Jönköpings läns museum och Länsstyrelsen i Blekinge. Ett omfattande och grundläggande förberedelsearbete har genomförts i syfte att färdigställa apoteksfynden för de forskningsanalyser som Apoteket AB utför. Textilkonserveringsfunktionen har under år 2007 utfört uppdrag åt sammanlagt elva kyrkor i Kalmar, Kronobergs, Skåne, Blekinge och Gotlands län. En särskild insats gjordes i Löts kyrka på Öland, med anledning av mögelskador. Kyrkans textilier ozonbehandlades, rengjordes och konserverades under året. Flera konserveringsuppdrag har också utförts åt privatpersoner. Till Himmelsbergas sommarutställning rengjordes ett stort antal ryor ur både hembygdsmuseets och länsmuseets samlingar. Gamleby folkhögskolas stora ridå var föremål för en omfattande rengöring och montering. Funktionen har även ansvarat för konservering av de textila objekten som bärgats från regalskeppet Kronan. Magasinsarbeten sker kontinuerligt för den textila samlingen på Kalmar läns museum. Mål - resultat Konserveringen av fyndmaterialet från Kronan har genomförts enligt plan. Det innebär att det organiska materialet färdigbehandlas i sin helhet, medan metallföremålen stabiliseras och tas om hand på sikt, eftersom de är tidskrävande. Textilkonserveringsverksamheten har under året ytterligare utvecklats, utökat sitt kontaktnät och visat ett förbättrat ekonomiskt resultat. Strategidokumenten för konservering av Kronans fyndmaterial och för vården av länsmuseets textila samlingar och för publicering av vunna resultat inom konserveringsverksamheten är ännu inte genomfört. Anledningen är i grunden strukturell brist på resurser

16 Sammanfattande bedömning Enhetens situation är under kontroll och utvecklas med avseende på ekonomi och måluppfyllelse. Emellertid kvarstår de strukturella ekonomiska problemen som hinder för verksamhetens optimala utveckling. Resurserna är fortsatt ytterst begränsade i relation till verksamhetens dignitet, omfattning och utvecklingspotential. Resurstillförseln, främst i form av sponsring, är trots allt av temporär karaktär och kan inte anses utgöra den solida grund som projektet måste vila på för att få en trygg framförhållning och långsiktighet. En av Kronanprojektets endast två heltidstjänster samt övervägande delen av den operativa verksamheten är sponsorfinansierad. Projektets struktur har i detta avseende inte förstärkts efter tjugo år. Enhetens övriga verksamhet är uppdragsfinansierad och lönebidragsbaserad. I enlighet med den visionsutredning som länsmuseet presenterade under 2001, är det fortfarande av högsta prioritet att framför allt den sponsorfinansierade konservatorstjänsten inom enheten snarast permanentas och finansieras samt att en assisterande marinarkeologtjänst tillskapas inom ramen för länsmuseets gemensamma förvaltning. Detta för att skapa den nödvändiga långsiktighet och trygghet som är en förutsättning för att slutföra Kronanprojektet i enlighet med den målsättning som slagits fast i länsmuseets styrelse. Anna Knutson och Frida Ateva har arbetat med vård och dokumentation och med att ordna upp den stora tapetsamling som fi nns på Kalmar läns museum i Accessprojektet Platta föremål berättar

17 Vård Arkiv, bibliotek och samlingar Enheten ansvarar för samlingar, bibliotek, arkiv och också för etnologiska undersökningar och dokumentationsprojekt. Enhetschefen är även verkställande tjänsteman för Jenny Nyström stiftelsen. I museets samlingar ingår även Krusenstiernska gårdens inventarier och enheten deltar i arbetet med planeringen av verksamheten på gården och ingår i Krusenstiernska gårdens styrelse. Samlingarna Samlingarna har i ungefär samma utsträckning som tidigare utgjort underlag för akademiska studier och olika forskningsinsatser, avhandlingsarbeten och för C- och D- uppsatser vid universitet och högskolor. Ett nära samarbete fortgår med utställningsenheten. Föremål ur samlingarna har ingått i ett flertal egenproducerade utställningar. Lek med Astrid, Astrid Lindgren, barn och lek under 100 år, Jenny Nyström - ur barnens värld och Rugstorparn en småländsk träsnidare, som bygger på en stor donation av Helge Ruglands träfigurer. Ur samlingarna väljs tio gånger om året Månadens föremål ut och presenteras med förklarande text i utställning och på museets hemsida, se bilaga 3. Av alldeles särskilt intresse för länet är Anders Nilsons publicering av Öländskt allmogekonst och nyttoslöjd från tre århundraden, utställningen med samma namn visades på Ölands museum, Himmelsberga. Resultatet bygger på en gedigen genomgång av öländsk folkkonst där länsmuseets samlingar utgjort en väsentlig del i underlaget. Föremål ur samlingarna har ingått i ytterligare ett antal utställningar producerade av andra museer, bl a I Linnés anda om provinsialläkaren Johan Gustaf Wahlbom i Kalmar och Rum för 1700-tal, båda på Kalmar slott. Utanför länet kan nämnas Stunder på jorden nedslag i Vilhelm Mobergs liv och dikt på Utvandrarnas hus i Växjö. Accessprojektet Platta föremål berättar har fortsatt och projektets båda accessanställda antikvarier har kunnat avsluta arbetet med tapetsamlingen. Även tryckstockar för tapettryck har ordnats, fotograferats och gjorts digitalt tillgängliga. En plusstjänst är knuten till projektet. Under hela projekttiden har en tapet i veckan presenterats på museets hemsida. Tapetsamlingen har också presenterats genom föredrag på museet och genom radio, TV och genom ett antal tidningsartiklar, liksom i länsmuseets kalender för Föremålsdatabasen kompletteras löpande med bilder på fotograferade föremål. Totalt har 5368 bilder på föremål länkats till databasen. Av de bilder som lagts in under året utgörs merparten av bilder som producerats med anledning av det pågående accessprojektet, Platta föremål berättar. Inköp och gåvor, förvärv till samlingarna 2007 Kalmar läns museums accession till samlingarna består huvudsakligen av arkeologiskt fyndmaterial och gåvor från enskilda personer. Under året har museet tacksamt mottagit gåvor från drygt tjugo enskilda personer. En fullständig förteckning över gåvor finns i bilaga 4. Arkivet Arbete i arkivet har fortsatt enligt fastlagd plan. Länets samtliga tidningar bevakas och tidningsartiklar som berör museets verksamhetsområden arkiveras. De övriga arkiven gås igenom kontinuerligt, hålls vårdade och uppdateras. En stor mängd arkivalier som förvarats nedpackade på magasin, har gåtts igenom och katalogiserats där det behövts. En stor mängd rapporter och handlingar som samlats hos antikvarier som tidigare tjänstgjort på museet olika enheter, har till största delen gåtts igenom och arkiverats

18 Kulturarvs-IT /Bilddigitaliseringsgruppen Arbetet med digitalisering av museets bilder har fortsatt under året. Förutom att lägga ut bilderna i databasen SOFIE levereras nu bilder till Kulturarvsportalen. I Sofie registreras museets topografiska bilder över Kalmar län samt ämnes- och personarkiven. Ett urval av dessa bilder förs sedan över till Carpe Cultura. Arbetet med Walter Olsons nitratnegativ har fortsatt under året genom plusjobb. Negativen skannas och beskrivs och journalen renskrivs. Två hårddiskkabinett har köpts in för att lagra tiffbilder. Under 2007 har antalet skannade bilder sjunkit till cirka 5000, men samtidigt har ambitionsnivån höjts med bättre kvalitet som följd. Beskrivande metadata har även börjat föras in i bilderna angående socken, fotograf, typ av originalbild m m. Den Westrinska samlingen är nu skannad till bokstaven I i personregistret och kommer när den är färdigskannad att läggas ut på Kulturarvsportalen. Detta kommer att minska slitaget på samlingen och leda till minskad arbetsbelastning i arkivet. Den Frigelianska samlingarna från Kalmar stift och gymnasiebibliotek är färdigskannad och en omgång utskrivna bilder har tillställts Stifts- och gymnasiebiblioteket. registret. Vid årsskiftet fanns cirka böcker registrerade i den digitala bokkatalogen. Katalogiseringen av topografisk litteratur och bl a har arbetet med att registrera artiklar ur Tjustbygdens kulturhistoriska förenings årsbok kunnat avslutats. Krusenstiernska arkivet Släkten von Krusenstierna hade sin sedvanliga arkivdag på Kalmar läns museum lördagen den 4 augusti då släktens medlemmar hade möjlighet att besöka arkivet. Årsboken om högtider Under året har biblioteksansvarig varit redaktör för årsboken Mellan årsfester och nötter. Högtidsfirande i Kalmar län. Boken illustrerades med 86 motiv av kalmarkonstnärinnan Jenny Nyström. Externa författare är Nils-Arvid Bringéus, Kurt Genrup och Hans Medelius. Radio Kalmar gjorde ett program om boken som sändes den 19 december och på julafton. Vår bilddatabas på Internet, med idag bilder, har varit fortsatt välbesökt. Allmänheten har varit behjälplig med namn på avbildade personer och platser. Bilder för drygt har sålts till människor som fått kännedom om museets bildsamling genom databasen. I dagsläget är åtta personer anställda i verksamheten och delar på fem heltidstjänster. Foto Ett av de större fotouppdragen under året var till utställningen på Himmelsberga med fotografering av öländska allmogeföremål till utställning och katalog. Fotodatabaserna kompletteras successivt. Den överföring av manuella negativregister till digitala som påbörjades under 2003 fortsätter. Biblioteket Under 2007 har 460 nyinkomna böcker registrerats i biblioteket. Samtidigt katalogiseras kontinuerligt den befintliga litteraturen i det digitala Årsboken Under året har även texter löpande ställts samman om årets högtider och festseder med illustrationer av Jenny Nyström. Materialet har visats på vepor

19 som hängts på våningsplan 4 med anledning av årsboken om högtider. Under året har biblioteksansvarig även korrekturläst Skotte Lindes senaste Kalmarbok. Bedömning Arbetet har fungerat bra på enheten under året som gått och målen har uppfyllts. Stora insatser har gjorts för att ordna upp och digitalisera och tillgängliggöra samlingar, bokregister och arkivalier genom fyra plus- och två accesstjänster och ytterligare personer på andra former av arbetsmarknadsmedel. Genom den genomslagskraft som detta medför har forskare, allmänhet och studenter besökt museet såväl virtuellt som personligen. Museets två accessjobbare i projektet Platta föremål berättar har presenterat tapetsamlingen direkt på museets hemsida och tillgängliggör på detta sätt en stor föremålsgrupp som tidigare varit relativt okänd. Projektet Den Digitala bykistan har fokuserat samarbetet med Hembygdsförbundet i länet och en rad fördjupade kontakter har tagits. Ett trettiotal bykistor har tills nu identifierats och samarbetet kring det fortsätta arbetet tillsammans med ägarna har inletts, se presentation under Projekt sid 30. De positiva effekterna av uppordnade, katalogisering, bättre förvaring osv som skett under året, gör att problemen med de otillräckliga lokalerna accentueras. Det finns också behov av speciellt anpassade arbetsplatser för katalogisering och fotografering. Behoven av större och bättre arkiv och magasin är en fråga som är fortsatt aktuell. Ett flertal medarbetare har deltagit i museets utställningsproduktioner. Allt från Lek med Astrid till egna produktioner av faktautställningar, såsom Traditioner i Kalmar län. Utställning med Rugstorparns Helge Ruglands fint skurna träfigurer producerades och invigdes på museet i oktober. Tattarfölje, tidigt 1950-tal. En stor samling av träskulptören Helge Ruglands skurna träfi gurer donerades till länsmuseet hösten 2006 av sonen Ulf Rugland med familj. Samlingen presenteras i en utställning som öppnade på museet oktober Rugstorparn en småländsk träsnidare

20 Utåtriktad verksamhet Utställningar och program Utställningsenheten ansvarar för tillfälliga utställningar, publika och pedagogiska program, guidningar, marknadsföring, butik, reception, café, utställningsproduktion i verkstad. Tillfälliga utställningar Egenproducerade utställningar från föregående år Skotte Lindes Kalmar T o m 18 mars, Entréplan Under året producerades en bok med samma namn som gick till försäljning i museibutik och lokala bokhandlare. Boken blev Dillbergs bokhandels bästsäljare Kalmar på Kronans tid T o m 27 maj, Plan 4 Stadsparken i Kalmar T o m 26 augusti, Plan 2, Faktarummet En ombyggnad av hörsalen och ateljéen påbörjades vid årets slut och faktarummet togs då i anspråk. Ur vägen/kalmarsunds sten och bronsålder Plan 2 Stora delar av den arkeologiska förhistoriska utställningen revs för att frigöra utrymme för nya utställningar och den fick samtidigt ett mer anpassat namn i väntan på nya beslut. Två kvinnor - två liv januari 2008, Plan 2 Utställningen görs om till en vandringsutställning som erbjuds länets bibliotek m fl framöver. Utställningar hyrda av andra producenter Efter Tsunamin 11 mars - 9 april, Plan 2 En utställning om livet efter tsunamin, om återuppbyggnad, framtidstro och global solidaritet. Producerad av Riksutställningar i samarbete med Etnografiska museet, Östasiatiska museet, Rädda barnen och Diakonia. Med pedagogiskt material i form av CD och lärarhandledning. Anne Frank & jag 1 april 29 april, Entréplan En utställning om frihet, demokrati, yttrandefrihet och tolerans. Med pedagogiskt material i form av en film och elevmaterial. Producerad av Forum för levande historia. Nya egenproducerade utställningar Lek med Astrid Astrid Lindgren, barn och lek under 100 år 4 maj januari 2008, Plan 2 En lekutställning där Astrid Lindgrens 100-årsjubileum uppmärksammades och som utgick från hennes egen barndom och hennes tankar om lekens betydelse. Hur har barns lek och fritid förändrats under 1900-talet - barnets århundrade? Utställningen bestod av fyra delar, ett stort upplevelsebaserat och interaktivt lekrum med tre tidstypiska lekmiljöer. Där kunde barnen klä sig i tidsenliga kläder, leka affär, gå på styltor, hoppa i sängen, bygga barkbåtar och leka inte stöta golvet m m. Därutöver fanns fotoutställningen När Astrid var barn, ett sagorum samt en leksaksutställning. Voffor gör ni på dette viset? 14 november januari 2008, Entréplan En miniutställning tillägnad Astrid Lindgren som invigdes på hennes 100-årsdag den 14 november

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 25 mars 2009 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 23 mars 2007 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering.

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering. Årets seminarium ägnas åt Plan- och bygglagen. Kan man förena utveckling, användning och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse www.kalmarlansmuseum.se Visste Du detta om Kalmar läns museum? Länsmuseet hade 110 000 besökare i verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Arby klockstapel. Ulrika Haraldsson

Arby klockstapel. Ulrika Haraldsson Arby klockstapel Antikvarisk medverkan vid reparation av Arby klockstapel Arby kyrka, Arby socken, Kalmar kommun, Kalmar län, Småland, Arby församling, Växjö stift Ulrika Haraldsson KALMAR LÄNS MUSEUM

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 27 mars 2006 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 1 april 2005 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap 10-13

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Medeltida gravar vid Egby kyrka

Medeltida gravar vid Egby kyrka Medeltida gravar vid Egby kyrka Kyrkogården 2:1, Egby socken, Borgholms kommun, Öland Arkeologisk förundersökning och slutundersökning 1989 Författare Carl Persson Rapport November 2007 Kalmar läns museum

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2014

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2014 Lst dnr 431-96-14 1 Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2014 Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

kv Vintervadet 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2010:49 Arkeologisk förundersökning

kv Vintervadet 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2010:49 Arkeologisk förundersökning Rapport 2010:49 Arkeologisk förundersökning kv Vintervadet 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002

Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2003-05-19 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland

Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland Arkeologisk utredning inför detaljplan, del av Vimmerby 3:3, Vimmerby socken och kommun, Kalmar län, Småland KNATON AB Rapport november 2015 Omslag: Näs prästgård med ägor år 1696. Av den rektifierade

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Inbjudan till årets kulturarvsseminarium. Medeltidsresan. I år uppmärksammar vi Kalmar läns medeltid.

Inbjudan till årets kulturarvsseminarium. Medeltidsresan. I år uppmärksammar vi Kalmar läns medeltid. Inbjudan till årets kulturarvsseminarium Medeltidsresan Tid: 4 november 2009 Plats: Forum i Oskarshamn I år uppmärksammar vi Kalmar läns medeltid. Vi firar att Kalmar läns medeltida bebyggelse, som första

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 124 909 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 582 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt

Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Gillska stugan Rapport om ett skolprojekt Norra Bergets Kulturhistoriska verksamhet i samarbete med Föreningen Svartviksdagarna och Svartviks skola Innehållsförteckning Inledning sid 3 Syfte och målsättning

Läs mer

Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer

Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer xxx 2014:04 Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer Antikvarisk medverkan 2013 Maria Sträng Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg 291 22 Kristianstad Tel

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet 1 Riksantikvarieämbetets uppdrag Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och

Läs mer

PRISLISTA Gotlands Museum

PRISLISTA Gotlands Museum 2017 PRISLISTA Gotlands Museum 1 Gotlands Museum är Gotlands regionala museum. Museet ägs och drivs av föreningen Gotlands Fornvänner. Museet omfattar olika besöksplatser: - Gotlands Fornsal - Svahnströmska

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning 2016-12-12 1 (7) Uppdragsarkeologi Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning Denna handledning om populärvetenskaplig sammanfattning utgör ett komplement till Riksantikvarieämbetets vägledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2017

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2017 Lst dnr 261-2017 1 Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2017 Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap 10

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2011 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 2012-03-22 Visste du detta om? 2011 ökade det totala besöksantalet

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Skelett under trottoaren

Skelett under trottoaren Skelett under trottoaren Arkeologisk förundersökning 2000 RAÄ 93, Domherren 19/Esplanaden, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:26 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAPPORT 2015:42 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAÄ 21 SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIA SJÖQUIST Kabelskåp

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Ett schakt i Brunnsgatan

Ett schakt i Brunnsgatan ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:22 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING Ett schakt i Brunnsgatan RAÄ Nyköping 231:1, Väster 1:1 Nyköpings socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Dagvattenledning vid Gamla stan

Dagvattenledning vid Gamla stan Dagvattenledning vid Gamla stan Antikvarisk kontroll 1973 Järnvägsgatan-Slottsvägen, Kalmar, Kalmar kommun Magnus Petersson KALMAR LÄNS MUSEUM Rapport 2009:32 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Dagvattenledning

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

Upptäck vattendragens kulturarv!

Upptäck vattendragens kulturarv! Upptäck vattendragens kulturarv! Fastlandet och på Öland Stora Rör 4 november 2015 Coco Dedering, Kulturmiljöenheten Illustrationer i detta bildspel: Niklas Johansson Vattendragens kulturhistoriska betydelse

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Regeringsbeslut 12 2009-11-26 Ku2009/2152/KT Kulturdepartementet Enligt bilaga 1 och 2 Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Lite grann från ovan. Göran Fredriksson och Ingvar Lundkvist. Ljus och teknik. Flygfototillstånd

Lite grann från ovan. Göran Fredriksson och Ingvar Lundkvist. Ljus och teknik. Flygfototillstånd Lite grann från ovan Göran Fredriksson och Ingvar Lundkvist "En bild säger mer än 1000 ord!" Hur mycket borde då inte en bra flygbild säga?! Och ändå använder sig museerna i ringa utsträckning av flygbilder,

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Verksamhetsberättelse för år 2013 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Revisorer Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 april 2011 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 april 2011 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2011 2011-04-04 1 15 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 april 2011 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter Nils Erik Åhmansson

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB

Gotlands Museum. prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Gotlands Museum prislista 2014 ENTRÉER LOKALER RUINER VISNINGAR KALAS BYGGNADSVÅRD ARKEOLOGI VANDRINGAR KONFERENSER FÖRELÄSNINGAR LABB Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

INTRESSEANMÄLAN OM ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING. 1. Uppgifter om undersökaren 1A. Namn/företag:

INTRESSEANMÄLAN OM ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING. 1. Uppgifter om undersökaren 1A. Namn/företag: 1(6) Anmälan skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län Samhällsbyggnadsenheten, kulturmiljöfunktionen 301 86 HALMSTAD Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Hallands län Enligt Riksantikvarieämbetets

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer