Verksamhetsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008

2 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé är att vidga perspektiven på samtiden och att berika livsmiljön

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Organisation och styrelse 7 Kunskapsuppbyggnad 8 Bebyggelse 8 Arkeologi 10 Kronan - marinarkeologi 12 Konservering 14 Förvalta och vårda 17 Samlingarna 17 Bibliotek och arkiv 17 Utåtriktad verksamhet 20 Utställningar och program 20 Den pedagogiska verksamheten - Alla tiders historia 24 Eketorp 26 Kansliet 27 Projekt 29 EU-projektet Eketorp historiskt centrum Mötesplats museet/mångfaldsprojekt Övrigt Bidrag till hembygdsvårdande verksamhet 31 Stiftelsen Wimmerströmska gården Tablå över spridningen av museets verksamhet kommunvis 32 Årsredovisning 33 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Häradshövding Liss-Eric Björkmans fond 44 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 45 Tabellbilagor och statistik och nyckeltal 52 Personal Besöksstatistik, basanslag mm Intäkter entré, butik, café Budgetomslutning, personalkostnadsutveckling m.m. Bilaga 1. Externfi nansierade projekt 58 Bilaga 2. Publika program på museet Bilaga 3. Månadens föremål Bilaga 4. Gåvor till samlingarna - 3 -

4 Inledning Året som gått har som vanligt varit händelserikt. Genom regeringens arbetsmarknadspolitiska satsningar på plus och accessjobb har vi haft ett stort och värdefullt tillskott av medarbetare. Vi har också fått två nya enhetschefer för utställningar och arkeologi vilket i båda fallen givit påtagliga avtryck. Vi har uppnått målet att få nya besökare till museet, främst genom Astrid Lindgren jubileet. Länsmuseet hade besökare i verksamheten 2007 varav på länsmuseet, på Eketorp och 8000 i andra aktiviteter ute i länet. Insatserna i Sydafrika i samverkan med Öland folkhögskola har burit frukt och utvecklas med inneboende kraft. Det har också blivit klart att vi kan starta ett utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik. Vi har fortsatt arbeta i enlighet med den strategi som vi tagit fram för fyraårsperioden Bland de strategiska målen finns satsningen på att få nya besökare, att göra vår minnesbank tillgänglig, att använda kulturarvet för regional utveckling, beta av vår rapportskuld och att satsa på intern kompetensutveckling genom Mål 3 -stöd. Vi har kommit en bra bit på väg och de strategiska målen ligger fast. Under året firades 100 års jubileum av Astrid Lindgrens födelse. Av denna anledning blev årets stora tillfälliga utställning Lek med Astrid en utställning om lekens utveckling under 1900-talet som medgav egen lek i utställningen. Publikintresset var mycket stort och i kombination med bra marknadsföring och en regnig sommar uppnådde vi de flera besökare som vi satt som mål i vår strategi. 178 skolklasser från länets samtliga kommuner tog del av utställningens pedagogiska program. Utställningen fick stå till nyår och kompletterades under hösten med en miniutställning om Astrid som opinionsbildare, med smalspåret som exempel. Under året har vi också haft programverksamhet varje söndag med program för vuxna och verksamhet i Ateljén för barn. Inför sommaren förnyades Kronanutställningen med en drunkningsscen producerad av Oskar Nilsson och Kent Wendel. Den stora silverskatt som påträffades 2005 har konserveras i form av ett accessprojekt och ställdes ut på entréplanet inför sommaren. Annons i dagspressen

5 Under perioden 30 juni 1 oktober visades vandringsutställningen om Kronan på det statliga polska marinmuseet i Gdansk, som hade ca besökare. Vad gäller Regalskeppet Kronan har de marinarkeologiska undersökningarna fortgått och ett sjuttiotal dykare har som tidigare jobbat ideellt. I år gick hälften av dyktiden bort p g a ogynnsamt väder. Vid årets undersökningar påträffades inget sensationellt, men konstruktionen av vraket börjar bli tydlig. Dykningarna på 1400-talsvraket i Ronneby skärgård på Länsstyrelsen i Blekinges uppdrag, har också fortsatt. För den pedagogiska verksamheten ATH har jubileerna för Linné och Astrid Lindgren varit viktiga. Det omfattande arbetet med kulturmiljöpedagogik för skola och turister har fortsatt. Enheten leder och medverkar i en lång rad projekt, såväl regionala som tillsammans med länets kommuner, bl a om att utveckla Kronobäcks kloster tillsammans med Mönsterås kommun. Större arrangemang var bl a Hansedagar och stiftsdagar i Kalmar och en 1600-tals dag för allmänheten vid Kungsbron utanför Järeda. Den internationella verksamheten i Cape Winelands District i Sydafrika i samverkan med Ölands folkhögskola och Regionförbundet innebär att överföra tidsresor som metod i samhällets läkandeprocess. Sydafrika har givit nya utmaningar i ett land där historien är både aktuell och känslig. Nätverket för kulturmiljöpedagogik Bridging Ages - Historic Environment Education and Time Travels höll årets konferens i Tukums i Lettland i oktober med ett hundratal medverkande. Glädjande nog fick vi vid årets slut beslut om medel från Regionförbundet så att vi kan inrätta det utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik som vi strävat efter sedan Eketorps borg har haft ett stort antal evenemang under sommaren: hantverksläger, stridsuppvisning, järnåldersfest med Anders Linder och Lill Lindfors, två konserter, glimabrottning, Bartolomeimarknad i slutet av augusti med mera. Konstnatten, sista helgen i september var välbesökt. I maj och september tog man emot ett stort antal skolklasser och andra grupper. Totalt besöktes borgen av personer, vilket var en liten uppgång jämfört med förra året. EU-projektet om utveckling av Eketorp fortsatte med flera olika delar som marknadsföring, arrangemang, nätverksbygge, Ark Bio Art och pedagogik. Ett tilläggsprojekt Eketorps långsiktiga överlevnad genomfördes. En prioriterad uppgift är förankring och samverkan i länet. Därför har samverkansprojekt drivits med flertalet av länets kommuner, exempelvis har det treåriga skolutvecklingsprojektet med Vimmerby pågått, ett avtal har tecknats med Mörbylånga kommun om tidsresor för skolbarn i Eketorp och Degerhamn, kartläggningen av Det moderna samhällets kulturarv som har utförts i samverkan med Nybro kommun och samverkan fortsätter med Västerviks museum vad gäller arkeologiska uppdrag och skötsel av Wimmerströmska gården. Inom byggnadsvården genererar den kyrkoantikvariska ersättningen fortsatt stor aktivitet. Rapporter från inventeringen av kyrkogårdar och kyrkor i Linköpings- och Växjö stift har slutförts och vård- och underhållsprogram för kyrkorna på södra Öland har tagits fram. Stora arbeten har gjorts på bl a Ukna och Köpings kyrkor, där man byggt en lillkyrka. Andra större byggnadsvårdsinsatser som genomförts är restaurering av öländska kvarnar, renoveringen av Kuretornet på Kalmar slott och brygghuset i Binga. Inför renovering av Kalmar domkyrka har en inventering av bänkinredningen gjorts som väckt uppmärksamhet. Samarbetet med Nybro kommun i projektet Nybros moderna kulturarv avslutades med en uppskattad jubileumsutställning i kommunhuset när staden firade 75 år. Arkeologienheten fick en ny chef innan sommaren. Efter det har kraft ägnats åt att ordna upp verksamheten och förbättra projektredovisningen. Arbetet med att slutföra gamla rapporter har också tagit fart med hjälp av extra medel. 144 små äldre rapporter har blivit klara och 40 från en mer näraliggande tidsperiod har förberetts. Samarbetet med Västerviks museum har stärkts. De viktigaste resultaten från de arkeologiska uppdragen under 2007 har varit två undersökningar på Öland i Köpings socken. I det ena fallet påträffades Kalmar läns hittills äldsta bevarade skelett i en grav i Tingsene, från äldre stenåldern, drygt 4000 f Kr. Det andra var en våtmarksdeposition från yngre stenåldern ca 2000 f Kr som bestod av bevarade träföremål. Projekt som bör nämnas är Kulturmiljövärden i tätortsnära skogar skogens historia en social resurs och fortsättningen på hällristningsprojektet i Västerviks kommun

6 Frågan om tillgänglighet står i fokus. Bland annat kompletteras fotodatabasen successivt och Kulturarvs-IT har hittills skannat och registrerat foton, som ligger ute på Internet och är dokumenterat uppskattade av allmänheten. Museets digitala bibliotekskatalog har även lagts ut på nätet med ca poster. Hemsidan är det viktigaste instrumentet att nå ut till allmänheten med och den uppdateras kontinuerligt. Två accessanställda antikvarier har drivit projektet Platta föremål berättar. Den första gruppen av föremål som tagits om hand är museets tapetsamling som ordnas upp, fotograferas och vårdats. Varje vecka presenteras en ny tapet på museets hemsida. En plustjänst har knutits till projektet för avlastning av vissa arbetsuppgifter. ABS enheten har dessutom egenproducerat en rad mindre utställningar kring årets traditioner och fester illustrerade med Jenny Nyström bilder och har presenterat Månadens föremål som utställning och på museets hemsida. Under hösten öppnades utställningen av donationen med Rugstorparn Helge Ruglands skurna träfigurer. Kulturarvsportalen för Kalmar län har fortsatt under året. Den är ett samarbete mellan länsmuseet, hembygdsförbundet och dataföretaget Windh AB. Portalen är avsedd att ge alla kulturarvsintresserade i länet en gemensam spelplats ett forum för utbyte. Styrgruppen har bred representation, en hemsida och ett nyhetsbrev produceras och databasen Carpe Cultura har sjösatts. Många informationsmöten har genomförts och digitaliseringskurser har kommit igång. Under första halvåret har kompetensutvecklingsprojektet Fia med stöd av EU:s Växtkraft Mål 3 medel fortsatt efter förlängning. Bland annat har museets ledningsgrupp gått på ledarutvecklingskurs gemensamt med en extern konsult under våren. Ur det har ett kvalitetssäkringsarbete för museet vuxit fram. Årets personalresa gick till Vimmerby kommun, där vi bl a besökte Astrid Lindgrens värld, Näs, Museet Näktergalen och gjorde en stadsvandring. Året har annars inneburit en uppräkning av vårt basanslag för första gången på tio år. Den magasinsutredning som Kalmar kommun och Regionförbundet samarbetar om har ännu inte lett till några resultat för museets del. Museichefens och styrelsens år Länsmuseet fick ny styrelse efter valet. Styrelsen har haft fyra sammanträden under året och arbetsutskottet har haft fem och två presidiemöten. Den årliga studieresan gick till Öland med en resa genom världsarvet och besök på Eketorp och Långlöts kyrka. Sammanträdet hölls på Himmelsberga museum efter en visning av utställningen Öländskt allmogekonst och nyttoslöjd av museichefen Anders Nilson. Länsmuseets styrelse på studiebesök på Eketorps borg. Museichefen har tre styrelseuppdrag på det nationella planet, som sekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd, ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer och suppleant i Astrid Lindgrensällskapet, samt tre regionala uppdrag; ordf i Stiftelsen Krusenstiernska gården under året, ordförande i Stiftelsen Wimmerströmska gården och adjungerad ledamot i Kalmar läns hembygdsförbunds styrelse. Samverkan med Hembygdsförbundet i Kalmar län Museets årsbok ges ut i samarbete med Kalmar läns hembygdsförbund. I år handlade den om högstidsfirande i Kalmar län och Barbro Johnsson var redaktör. Museet har ansvarat för hembygdsförbundets räkning för adresslistor och utskick av årsboken och tidningen Stenmuren och medlemskort till medlemmarna. Museet och hembygdsförbundet samråder även när det gäller bidragsansökningar ur Gunnar Håkanssons hembygdsfond och fördelningen av bidraget Hembygdsvårdande medel. Museets personal brukar medverka vid de årliga funktionärsträffarna med föredrag om någon aktuell fråga. I år var behandlades kyrkogårdsinventeringen och den nya kulturarvsportalen. Maria Malmlöf Länsmuseichef - 6 -

7 Organisationsplan Kalmar Läns Museum Enheternas ansvarsområden Utställningar Samlingar Pedagogik Bebyggelse Arkeologi Kronan Kansli Program Föremål Program Byggnadsvård MKB (miljö- Konserv: Ekonomi Markn.föring Arkivalier Guidningar Kyrkor konsekvens) (trä, metall, Personal Verkstad Bibliotek Läromedel Landskap Landskap textil Data Café Foto Kulturturism GIS (geogr. Marinark Lokaler Reception/butik Kulturarvs-it Eketorp infosystem) Kalmar läns museums styrelse För: Regionförbundet Kalmar kommun Kalmar läns hembygdsförbund Yvonne Hagberg (s) ordf Nils Fredrik Aurelius (m) v ordf Gösta Andersson Lennart Fredriksson (s) Arne Hertzberg (s) Roland S Johnsson Björn Holgersson (fp) Allan Johansson (s) Birger Svanström Margareta Karlsson Ersättare: Olle Hjertqvist (s) Ronny Jennersjö (kd) Gunnar Magnusson Eva Berglund (s) Kerstin Bernhardtz (mp) Elin Lindström Göran Backrot (c ) Aldemir Castelbranco (s) Thorsten Ungsäter Revisorer: Anders Björkman (m) Bertil Åkesson (s) Stig Bergman Ersättare: Gert Wollinger (s) Rieja Danielsson (c ) Eivor Åsenius Revision: Aukt revisor Hans Svensson, KPMG - 7 -

8 Kunskapsuppbyggnad Bebyggelsemiljö Bygga upp kunskap Länets kyrkor och kyrkogårdar har under året fått fortsatt stor uppmärksamhet genom det inventeringsarbete som länsmuseet har genomfört på uppdrag av Linköpings- och Växjö stift. Arbetet syftar till att skapa ett översiktligt kunskapsunderlag samt öka förståelsen för kyrkans kulturvärden och främja kontakterna mellan kyrkan och kulturmiljövården. Inventeringsarbetet inleddes 2004 och arbetet med de enskilda rapporterna avslutades under det gångna året. Under kommande år kommer vi att medverka i slutrapporteringen av projekten tillsammans med kollegorna i Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län. och till gamla kyrkogården i Kalmar har vi producerat en informativ broschyr. Inför den fortsatta restaureringen av Kalmar domkyrka har vi utfört en kulturhistorisk utredning om bänkinredningen och fått fram en mängd intressanta uppgifter och rapporten fick stort genomslag genom sitt rika innehåll och genomtänkta utformning. Alla dessa projekt är på olika sätt en följd av bidragsformen Kyrkoantikvarisk ersättning och kravet att det skall finnas en vård- och underhållsplan för varje kyrka och kyrkogård. Samarbetet med Nybro kommun i projektet Nybros moderna kulturarv avslutades genom en uppskattad jubileumsutställning i kommunhuset, när staden firade dess 75-årsjubileum. Några enskilda byggnader i länet som har undersökts närmare genom årsringsdatering s.k. dendrokronologisk undersökning är; kv Hattmakaren 6 och Rådmannen 6 på Kvarnholmen i Kalmar. På uppdrag av länsstyrelsen har vi genomfört en studie kring regionala byggnadstraditioner och särdrag, och tillsammans med en landskapskonsult har vi tagit fram ett förslag till regionindelning av länet. Länsmuseets antikvarier Liselotte Jumme, Cecilia Ring och Magnus Johansson diskuterar kulturvärden och skötsel av en gravsten på Högsrums kyrkogård under en av många inventeringsdagar på Ölands kyrkogårdar. På uppdrag av Linköpings och Växjö stift har alla kyrkogårdar i länet inventerats och resultaten är publicerade på museets hemsida. Andra näraliggande uppdrag har varit att ta fram kulturhistoriska underlag för södra länets kyrkor inför vård- och underhållsplanering. Vi har även fortsatt samarbetet med södra Ölands kyrkliga samfällighet där vi har utfört vård- och underhållsplaner för Algutsrum, Vickleby och Gräsgårds kyrkor. Vid Ljungby kyrkogård har vi haft ett fördjupat uppdrag att utföra vård- och underhållsplaneringen för kyrkogården och dess enskilda gravplatser Förvalta och vårda Enheten har fungerat som antikvarisk kontrollant i ca 40 profana och 20 kyrkliga byggnadsvårdsprojekt. Som exempel kan nämnas; Öländska väderkvarnar i Svarteberga, Föra hembygdsgård, Borgholm och Övra Sandby, vasstak på Öland i Tävelsrum, Ullevi, Munketorp, Näsby och Lindberggården i Algutsrum, den omfattande restaureringen av Kuretornet på Kalmar slott, fasadrenovering av Sjöfartsmuseet i Kalmar, samt takomläggning på Fröreda storegård, Bötterums gästgivargård och Tuna herrgårds snickeri. De största kyrkorenoveringarna har genomförts i Ukna kyrka vars interiör har totalrenoverats och återinvigts och vid Köpings kyrka där en tillbyggnad har gjorts som inrymmer lillkyrka. Flera andra kyrkor i länet har skyddats genom olika larmins

9 tallationer. På Öland har problem med inomhusklimatet i flera kyrkor uppmärksammats genom stängningen av Långlöt och Ventlinge kyrkor. Museet medverkar i den utredning och klimatmätning som pågår. Olika renoveringsåtgärder har även genomförts i Glömminge, Kläckeberga, Långasjö, Örsjö m fl kyrkor. I samband med detaljplaneärenden har enheten utfört kulturhistoriska utredningar för Hossmo kyrkby, Trekantens station, Högskulla gård i Figeholm, Rockneby samhälle och kvarteret Mästaren i Kalmar. Mindre utredningar har även genomförts för kv Skoflickaren 5-7 i Kalmar, Överums fd kommunalhus samt av vägverket inlösta fastigheter utmed E 22 strax norr om Gladhammar. Ett flertal enskilda fastighetsägare har fått hjälp med byggnadsvårdsrådgivning av olika slag alltifrån tips och råd om hantverkare till besiktning på plats med genomgång av åtgärdsförslag, historik, arkivuppgifter och förslag på vård- och dokumentationsåtgärder Underhållsarbetena på museets egna fastigheter har inskränkts till enklare löpande underhåll. Berätta, lära, göra tillgängligt Enheten har medverkat vid ett flertal utåtriktade arrangemang. Förutom byggnadsvårdslägren i Vita Villan, Borgholm och Vita havet i Hagelsrum, har enhetens personal hållit föredrag, stadsvandringar etc som tillsammans har samlat omkring personer. Under året har vi även medverkat vid byggnadsvårdsdagar på Ölands museum, Himmelsberga med en föreläsning om Öländsk skiftesverk. Arrangemanget på Himmelsberga genomfördes i samverkan med nätverket Öländska hus. I Bråbygden har vi medverkat vid en landskaps- och byggnadsvårdskurs. I samband med kulturhusens dag vid Olssonska gården i Torsås guidade vi besökarna runt på gården. I samarbete med kyrkogårdsförvaltningen och Jenny Nyström-skolan har vi genomfört uppskattad kyrkogårdsteater i Kalmar. Länsmuseet är representerat i jurygruppen för Länsförsäkringars byggnadsvårdspris års pris tilldelades Bråbygdens intresseförening för deras långsiktiga arbete med att bevara och utveckla kulturvärden i Bråbygdens kulturlandskap samt för restaureringen av den vattenhjulsdrivna sågen i Bjälebo. Ägarna,byggmästaren samt några av eldsjälarna i Hossmos sockens hembygdsförening är samlade för slutbesiktning. Under året har en omfattande renovering genomförts av det förfallna brygghuset på Stora Binga gård. Under 2008 kommer huset att återinvigad på den årliga Bingadagen

10 Arbetet med industriarvsprogram för länets kommuner har tagit ny fart och under åren har program slutförts för Hultsfred, Nybro och Mörbylånga kommuner. Sårbarheten har därför minskat och vi är inte längre beroende av någon enstaka stor uppdragsgivare. Vi ser även möjligheter till en fortsatt positiv utveckling på flera områden. En allt större del av verksamheten utförs inom uppdragsverksamheten var självfinansieringsgraden omkring 95 procent. Ölands väderkvarnar kräver ständig skötsel. På bilden har en kranbil tagits till hjälp för att lyfta Kläppingekvarnen i Bredsätra socken så att de korslagda jordträna som kvarnen vilar skulle kunna bytas. Tidigt en höstmorgon var länsmuseet på plats och dokumenterade arbetet som utfördes med bidrag från länsstyrelsen. Samverkan, nätverk De externa parter som enheten har samverkat med under året är länsstyrelsen, Linköpings och Växjö stift, länets kommuner, församlingar, samfälligheter och hembygdsföreningar, samt ett stort antal offentliga och enskilda fastighetsägare. Med de förstnämnda har vi haft ett regelbundet utbyte genom samråd om enskilda ärenden och övergripande frågor. Vi har även granskat och kommit med synpunkter på aktuella plan- och dispensärenden samt bidragsansökningar för kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag. Bedömning Enheten har haft ytterligare ett spännande och expansivt år med många nya, givande och utmanande arbetsuppgifter. Enhetens verksamhet fortsätter att expandera och tillsammans utförde totalt 12 personer omkring 134 manmånaders arbete under 2007 vilket är en knappt 10-procentig ökning jämfört med året innan. Vi kan återigen konstatera att den bebyggelseantikvariska verksamheten på museet aldrig har varit mer omfattande än nu samtidigt som vi har lagt allt större vikt vid en hög och jämn kvalitet. Bakgrunden till ökningen är de många och förhållandevis stora uppdragen som vi har fått inom det kyrkliga kulturarvet, men även länsstyrelsen, kommunerna och enskilda fastighetsägare är allt viktigare uppdragsgivare som vi jobbar nära ihop med. Enheten har medvetet arbetat med att utveckla och sälja nya tjänster inom flera olika arbetsfält. Arkeologienheten De viktigaste arkeologiska resultaten under år 2007 var undersökningen av en mesolitisk grav i Köpingsvik samt utredningsfyndet av en våtmarksdeposition med bevarade träartefakter från senneolitikum i Kolstad utanför Borgholm. Andra halvåret 2007 har präglats av en satsning som syftar till ordning, struktur, överblick och kvalitet i enhetens arbete. Som ett led i att öka konkurrenskraften vid upphandlingssituationer och bredda marknadsunderlaget har samarbetet med Smålands museum fördjupats. Samarbetet med Västerviks museum beträffande arkeologiska undersökningar i norra länsdelen har fortsatt utvecklas positivt under året. Arkeologi Antalet uppdrag minskade år 2007 jämfört med föregående år ned till 2005 års nivå. Vår förmåga att bedriva en konkurrenskraftig uppdragsarkeologi kommer att bli avgörande för verksamhetens framtid i nuvarande form. Två av enhetens antikvarier var helt eller delvis tjänstlediga under året. Under den korta period då flertalet uppdrag skulle handläggas och genomföras köptes därför vissa tjänster från Smålands museum. Under året avslutades den tjänst som projektledare för det regionala Skog & Historia-projektet ( gröna jobb ) som under föregående år överfördes från Skogsstyrelsen till länsmuseet. Projektets finansiering är avslutad och ingen ny finansiering aktuell i dagsläget. Projekt som har finansierats av Länsstyrelsen/ Riksantikvarieämbetet är Kulturmiljövärden i tätortsnära skogar skogens historia en social resurs, fortsättningen på hällristningsprojektet i bl a Västerviks kommun och en regionalt anpassad utbildning av platsledare

11 Bygga upp kunskap/arkeologiska undersökningar Under året genomfördes ca 45 kulturhistoriska och arkeologiska uppdrag. Majoriteten av dessa utgjordes av arkeologiska utredningar och förundersökningar. De 45 nya uppdragen utgörs av en antikvarisk kontroll, fyra kulturhistoriska utredningar i enhetsövergripande samverkan, elva arkeologiska utredningar, 24 förundersökningar och fem slutundersökningar. Drygt hälften av uppdragen hade en budget under kr och ca 75 procent en budget under kr. och i Göteborg, där förslag för fastare principer för samverkan, bl a en arkeologipool för Götaland samt en gemensam hemsida, diskuterats. Enheten samarbetade på regelbunden basis med Västerviks museum med att planera och utföra arkeologiska undersökningar i Västerviks kommun. Under året fortsatte samarbetet med Smålands museum, bland annat genom köp av specialistkompetens samt av rapportskrivning i Nationella rapportprojektet. Samtal om former för än mer fördjupad samverkan inleddes. Några av de mest betydelsefulla resultaten från året härrör från förundersökningen i Tings-Ene 1:1 i Köpingsvik, där Ölands hittills äldsta grav upptäcktes från drygt 4000 f Kr och det unika fyndet av välbevarat bearbetat trä från yngre stenålder ca 2000 f Kr under en utredning i en våtmark i Kolstad, Köpings sn. Dessa är viktiga och intressanta även i ett nationellt perspektiv. Berätta, lära, göra tillgängligt Inom Nationella rapportprojektet, som finansieras av extra medel från Riksantikvarieämbetet, har 114 mindre rapporter färdigställts under året. Dessutom har förberedelser gjorts för att färdigställa de kvarvarande ca 40 rapporterna inom projektet under kommande två år. Vidare har förutsättningar skapats för att under det kommande året färdigställa ca 40 rapporter från perioden 1996 och framåt, samt för att genomföra konservering av fynden från Borgholms slott. Inom hällristningsprojektet har vård- och dokumentationsarbeten genomförts på lokaler i Gamleby, Gladhammar, Törnsfall, Döderhult, Mönsterås och Arby socknar. Ett nummer av Urminne har publicerats under året tillsammans med Smålands och Jönköpings läns museer. En medarbetare på enheten ingått i redaktionen och bidragit med artiklar. Samtal har inlett med utställningsenheten om ny kulturhistorisk utställning. Samarbeten och nätverk Under året har förhandlingar med museiarkeologer kring samverkan i ett större Götalandsperspektiv inletts. Två möten har genomförts, i Halmstad Arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay mäter in lämningar efter stenåldersmänniskor i Resmo. Enheten hade handläggarsamråd med länsstyrelsen ungefär varannan vecka och svarade dessutom regelbundet på remisser planärenden från länsstyrelsen. Enheten har under året handlett praktikanter från Högskolan i Kalmar. Två av enhetens arkeologer har tagits i anspråk i en samverkan mellan högskolan och Sheffield university i England kring ett framtida forskningsprojekt. Vidare har planer för en djupare samverkan mellan enheten och högskolan diskuterats och konkretiserats i viss mån

12 oskrivna rapporter och fynd som inte omhändertagits fullt ut. Åtgärderna har motiverats av behovet att efter reviderade verkställighetsföreskrifter kunna erhålla och slutföra arkeologiska uppdrag i konkurrens, men hade varit nödvändiga även utan dessa ändrade förutsättningar. En översyn gjordes av ekonomin, taxans indelning och överblickbarhet och enhetens ekonomiska läge klargjordes. Reformerad tids- och projektplanering med uppdatering av Pyramid och utbildning av samtliga medarbetare i användning av programmet. Projektekonomiavstämning av upparbetad kostnad/budgeterad kostnad resulterade i en avsevärd fakturering av äldre oavslutade projekt. Stenåldersmänniskan möter arkeologen. Vid en arkeologisk förundersökning i september 2007 hittades på en villatomt i Köpingsvik vad som kan vara Kalmar läns äldsta grav. En vuxen människa begravdes här för drygt 6000 år sedan, och spåren som återstår för arkeologerna att undersöka idag utgörs av ett nästan helt nedbrutet skelett och en fl intskrapa. Övrig arkeologisk forskningsverksamhet Inom det långsiktiga arbetet med nytt forskningsprogram, som identifierar kunskapsluckor och fokuserar på utvecklingsmöjligheter för arkeologisk uppdragsverksamhet och forskning, har visst arbete utförts. Påbörjat arbete med teman (sammanställningar av kunskapsbilden för specifika områden/ frågeställningar), varav Gamla stan är bäst igång. Vi har påbörjat arbete med projektgis för att få överblick över våra insatser och resultat genom åren. Syftet är att sammanställa teman för ett program som ska vara ett levande dokument. En kompetent och professionell organisation Stora insatser har gjorts under året för att förbättra administrativa och ekonomiska rutiner på enheten för att kvalitetssäkra enhetens arbetsförutsättningar och resultat. Ett nytt projektstyrningsprogram i ekonomisystemet Pyramid har sjösatts och många arbetstimmar har åtgått till att ordna upp bland Sammanfattande bedömning Stora insatser har gjorts under året för att förbättra administrativa och ekonomiska rutiner på enheten för att kvalitetssäkra enhetens arbetsförutsättningar och resultat. Åtgärderna har motiverats av behovet att efter reviderade verkställighetsföreskrifter kunna erhålla och slutföra arkeologiska uppdrag i konkurrens, men hade varit nödvändiga även utan dessa ändrade förutsättningar. Samarbetet med Smålands museum är betydelsefullt för KLM. Förutom kompetensutbyte bedöms samarbetet på sikt innebära såväl konkurrensfördelar som en möjlighet att möta konjunktursvackor på ett bättre sätt. Mycket positivt är att rapportskulden för arkeologiska undersökningar har minskat med 114 rapporter. Kontrollen över ytterligare kvarvarande arbeten är också etablerad och arbetet inlett. Samarbetet med HIK utgör en möjlighet för kompetensutveckling av länsmuseets arkeologer och för att utveckla/bedriva forskningsprojekt i länet. Kronan-marinarkeologi -konservering Kronanprojektet 2007 års mål Svara för att undersökningsarbetet på Kronans vrakplats genomförs enligt uppställda mål och villkor 2007 års marinarkeologiska undersökningar av regalskeppet Kronan som utgjorde det tjugosjunde undersökningsåret i följd i Kalmar läns museums regi, genomfördes i enlighet med de mål som ställts upp. Undersökningsarbetet var indelat i tre

13 etapper och omfattade sammanlagt fem veckors fältarbete. Undersökningarna skedde i samarbete med kustbevakningen och frivilliga dykare. Tack vare extremt ogynnsam väderlek bortföll 52% av dyktiden års undersökningar bestod i en utvidgning av fjolårets schakt mot norr och öster i vraket (akteröver och i riktning uppåt i fartyget). Undersökningsområdet omfattade en yta om c a 10 kvm, huvudsakligen beläget i gränsområdet mellan skeppets trossdäck och undre däck. Stora mängder av mänskliga kvarlevor bärgades under dykarbetet. Kvarlevorna tros härröra från både knektar och båtsmän ombord. Konstruktionsmässigt nådde årets utgrävningar ned till den underliggande garneringen (inre bordläggningen) i vraket. På så vis nåddes en god referens som underlättar den fortsatta utvidgningen av schaktområdet. Resultaten av undersökningarna har under året presenterats i rapporter, artiklar, föredrag, guidningar, intervjuer och på Internet. Delmål 2007 Fortsatt förstärkning av projektets vetenskapliga profil Som ett led i den marinarkeologiska undersökningsverksamheten har forskning och kunskapsuppbyggnad under året kontinuerligt bedrivits. Inom ramen för referensgruppen bedrivs fortlöpande ett antal forskningsprojekt. Särskilt bör framhållas undersökningarna av Kronans apoteksutrustning, 2005 och 2006 års silvermyntskatter samt de jämförande studierna av Vasa och Kronans fyndmaterial. Satsning på konservering och vård av samlingarna Under 2007 slutfördes konserveringen av 2005 års silvermyntskatt inom ramen för en s k Accesstjänst. Samtidigt har hyllsystemen i magasinet där Kronansamlingarna förvaras fortsatt byggts ut. Utveckling av basutställningen om Kronan En fortsatt utveckling av Kronanutställningen har bedrivits under Huvudnumret var invigningen av silverskatten i maj Ett nytt diorama som beskriver förlisningsfasen av Kronan med en drunkningsscen, gjord av Oskar Nilsson och Kent Wendel, installerades i utställningen under juni månad. Komplettering av nya föremål och trespråkiga textpaneler har fortlöpande skett. Vandringsutställningen om Kronan Under perioden 30 juni 1 oktober 2007 visades vandringsutställningen om Kronan på det statliga polska marinmuseet i Gdansk. C a personer besökte utställningen. Förmedling Under året har c a 70 föredrag, guidningar och demonstrationer hållits i och utanför museet. Under den s k Kronandagen i oktober förevisades hantering av artilleri och konserveringsarbetet. Målet har varit allmänheten och i synnerhet barn och ungdom en spännande inblick i arbetet bakom kulisserna. Besök på vrakplatsen under dykarbetet har genomförts, så också visningar av utställ- De marinarkeologiska undersökningarna av regalskeppet Kronan var under sommaren 2007 förlagda till gränsområdet mellan undre batteridäck och det underliggande trossdäcket. En stor mängd mänskliga kvarlevor, både från knektar och från båtsmän ombord, påträffades i området

14 ningen, textilkonserveringen och laboratoriet för marinarkeologisk konservering. En omfattande uppdatering och förnyad formgivning av Kronans hemsida på både svenska och engelska färdigställdes under året. Fortsatt förstärkning av projektets ekonomi genom ett utvecklat sponsorsamarbete Kronanprojektet erhöll under 2007 substantiellt ekonomiskt stöd från Svensk Kärnbränslehantering AB, Länsförsäkringar Kalmar län, Ericsson Powermodules AB och Apotekarsocieteten. Under året kunde även projektet påräkna sig ytterligare förnyat, substantiellt huvudsponsorstöd från Graninge AB. Ett viktigt mål för Kronanverksamheten var därmed uppnått. Samarbete med Högskolan i Kalmar och CIS Kronanprojektet har fungerat som uppdragsgivare åt studenter vid Baltic Business School vid Högskolan i Kalmar, i samband med D- uppsatsarbeten i design management. Syftet har varit att kartera besöksströmmar och dess orsaker. Resultaten skall kunna användas i länsmuseets publika verksamhet. Vidare har ett projekt rörande en interaktiv dykmodell påbörjats i samarbete med Institutionen för kommunikation och design. Enhetens personal har medverkat som lärare i arkeologiutbildningen på AB-nivå och Kronanprojektet har under året engagerats som mentor för studenter på samhällsprogrammet vid Kalmar Internationella gymnasieskola (CIS). Forskning och kunskapsuppbyggnad Det forskningsprojektet som inleddes under 2001 i samarbete med Apoteket AB och Apotekarsocieteten, rörande det farmacirelaterade fyndmaterialet från Kronan, har under 2007 fortsatt. Forskning och rådgivning har också bedrivits inom ramen för Kronanprojektets referensgrupp till stöd för de fortsatta undersökningarna av Kronan. Referensgruppen består av forskningsexpertis och sakkunniga inom ämnena arkeologi, osteologi och historia från, förutom länsmuseet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Högskolan i Kalmar, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Kalmar län. Forskarstudier bedrivs av projektledaren och publicering sker kontinuerligt. Resursbehov Mot bakgrund av att Kronanprojektet till helt övervägande del är finansierat av sponsormedel, står målet om ökad anslagsfinansiering fast. Detta i syfte att skapa en säkerhet för projektets fortlevnad. Behoven är basala och har framhållits alltsedan Kronanprojektets början. Som formulerats i tidigare verksamhetsberättelser under två decennier, är den befintliga konservatorstjänsten som varit sponsorfinansierad sedan dess inrättande 1991, och den assisterande marinarkeologtjänsten främst fast prioriterade. Marinarkeologi, uppdrag och allmän handläggning Ett tjugotal marinarkeologiska besiktningar, yttranden och kostnadsberäkningar har under året genomförts inom ramen för enhetens verksamhet. På uppdrag av länsstyrelsen Blekinge har ett marinarkeologiska undersökningsprogram utarbetats avseende 1400-talsvraket med arbetsnamnet Griphunden, som förlist i Ronneby skärgård. Vraket har av resultaten att döma en stor skeppsarkeologisk potential, och är således av stor vikt för enhetens fortsatta kunskapsuppbyggnad och vetenskapliga profilering. Länsmuseets funktion som expertinstans och rådgivande organ i marinarkeologiska frågor har under året nyttjats vid flera tillfällen. Länsmuseets medverkan i det nationella Marinarkeologiska Rådet har fortsatt. Länsmuseets marinarkeologiska kompetens har under året även fortsatt nyttjats i den arkeologikurs på AB-nivå som bedrivs på högskolan i Kalmar i samarbete med länsmuseet. Konservering Den arkeologiska konserveringsfunktionen har med undantag för de textila objekten ansvarat för konservering av hela det fyndmaterial som bärgats från regalskeppet Kronan, samt som expertinstans utfört flera konserverings- och vårduppdrag. Såväl den allmänna konserveringsverksamheten som textilkonserveringsfunktionen har varit engagerade i vården av samlingarna och i utställningsverksamhet på och utanför länsmuseet. Målsättningen att ta emot besök och arrangera visningar av konserveringslaboratoriet under sakkunnig ledning, fortsatte under Att komma bakom kulisserna och fysiskt uppleva närheten till det förflutna, utgör en unik ingrediens i länsmuseets kunskaps- och upplevelseutbud. Konserveringsfunktionen har utfört interna uppdrag åt för utställnings- och arkeologienheterna

15 I maj 2007 öppnades utställningen om Sveriges största marina silverskatt på länsmuseet. Skatten påträffades sommaren 2005 i en fl ätad korgkista på Kronans vrakplats. I kistan låg förutom silvermynt, närmare 800 mässingknappar och en mansdräkt. Föremålen har sannolikt tillhört den ombordvarande t f riksamiralen Lorentz Creutz. Konserveringsarbetet utfördes av konservator Sara Johansson inom ramen för ett Accessprojekt. Efter mer än ett års målmedvetet och tålamodsprövande arbetet kunde de färdigkonserverade mynten för första gången presenteras för allmänheten. De externa uppdragen har utförts åt Smålands museum, Jönköpings läns museum och Länsstyrelsen i Blekinge. Ett omfattande och grundläggande förberedelsearbete har genomförts i syfte att färdigställa apoteksfynden för de forskningsanalyser som Apoteket AB utför. Textilkonserveringsfunktionen har under år 2007 utfört uppdrag åt sammanlagt elva kyrkor i Kalmar, Kronobergs, Skåne, Blekinge och Gotlands län. En särskild insats gjordes i Löts kyrka på Öland, med anledning av mögelskador. Kyrkans textilier ozonbehandlades, rengjordes och konserverades under året. Flera konserveringsuppdrag har också utförts åt privatpersoner. Till Himmelsbergas sommarutställning rengjordes ett stort antal ryor ur både hembygdsmuseets och länsmuseets samlingar. Gamleby folkhögskolas stora ridå var föremål för en omfattande rengöring och montering. Funktionen har även ansvarat för konservering av de textila objekten som bärgats från regalskeppet Kronan. Magasinsarbeten sker kontinuerligt för den textila samlingen på Kalmar läns museum. Mål - resultat Konserveringen av fyndmaterialet från Kronan har genomförts enligt plan. Det innebär att det organiska materialet färdigbehandlas i sin helhet, medan metallföremålen stabiliseras och tas om hand på sikt, eftersom de är tidskrävande. Textilkonserveringsverksamheten har under året ytterligare utvecklats, utökat sitt kontaktnät och visat ett förbättrat ekonomiskt resultat. Strategidokumenten för konservering av Kronans fyndmaterial och för vården av länsmuseets textila samlingar och för publicering av vunna resultat inom konserveringsverksamheten är ännu inte genomfört. Anledningen är i grunden strukturell brist på resurser

16 Sammanfattande bedömning Enhetens situation är under kontroll och utvecklas med avseende på ekonomi och måluppfyllelse. Emellertid kvarstår de strukturella ekonomiska problemen som hinder för verksamhetens optimala utveckling. Resurserna är fortsatt ytterst begränsade i relation till verksamhetens dignitet, omfattning och utvecklingspotential. Resurstillförseln, främst i form av sponsring, är trots allt av temporär karaktär och kan inte anses utgöra den solida grund som projektet måste vila på för att få en trygg framförhållning och långsiktighet. En av Kronanprojektets endast två heltidstjänster samt övervägande delen av den operativa verksamheten är sponsorfinansierad. Projektets struktur har i detta avseende inte förstärkts efter tjugo år. Enhetens övriga verksamhet är uppdragsfinansierad och lönebidragsbaserad. I enlighet med den visionsutredning som länsmuseet presenterade under 2001, är det fortfarande av högsta prioritet att framför allt den sponsorfinansierade konservatorstjänsten inom enheten snarast permanentas och finansieras samt att en assisterande marinarkeologtjänst tillskapas inom ramen för länsmuseets gemensamma förvaltning. Detta för att skapa den nödvändiga långsiktighet och trygghet som är en förutsättning för att slutföra Kronanprojektet i enlighet med den målsättning som slagits fast i länsmuseets styrelse. Anna Knutson och Frida Ateva har arbetat med vård och dokumentation och med att ordna upp den stora tapetsamling som fi nns på Kalmar läns museum i Accessprojektet Platta föremål berättar

17 Vård Arkiv, bibliotek och samlingar Enheten ansvarar för samlingar, bibliotek, arkiv och också för etnologiska undersökningar och dokumentationsprojekt. Enhetschefen är även verkställande tjänsteman för Jenny Nyström stiftelsen. I museets samlingar ingår även Krusenstiernska gårdens inventarier och enheten deltar i arbetet med planeringen av verksamheten på gården och ingår i Krusenstiernska gårdens styrelse. Samlingarna Samlingarna har i ungefär samma utsträckning som tidigare utgjort underlag för akademiska studier och olika forskningsinsatser, avhandlingsarbeten och för C- och D- uppsatser vid universitet och högskolor. Ett nära samarbete fortgår med utställningsenheten. Föremål ur samlingarna har ingått i ett flertal egenproducerade utställningar. Lek med Astrid, Astrid Lindgren, barn och lek under 100 år, Jenny Nyström - ur barnens värld och Rugstorparn en småländsk träsnidare, som bygger på en stor donation av Helge Ruglands träfigurer. Ur samlingarna väljs tio gånger om året Månadens föremål ut och presenteras med förklarande text i utställning och på museets hemsida, se bilaga 3. Av alldeles särskilt intresse för länet är Anders Nilsons publicering av Öländskt allmogekonst och nyttoslöjd från tre århundraden, utställningen med samma namn visades på Ölands museum, Himmelsberga. Resultatet bygger på en gedigen genomgång av öländsk folkkonst där länsmuseets samlingar utgjort en väsentlig del i underlaget. Föremål ur samlingarna har ingått i ytterligare ett antal utställningar producerade av andra museer, bl a I Linnés anda om provinsialläkaren Johan Gustaf Wahlbom i Kalmar och Rum för 1700-tal, båda på Kalmar slott. Utanför länet kan nämnas Stunder på jorden nedslag i Vilhelm Mobergs liv och dikt på Utvandrarnas hus i Växjö. Accessprojektet Platta föremål berättar har fortsatt och projektets båda accessanställda antikvarier har kunnat avsluta arbetet med tapetsamlingen. Även tryckstockar för tapettryck har ordnats, fotograferats och gjorts digitalt tillgängliga. En plusstjänst är knuten till projektet. Under hela projekttiden har en tapet i veckan presenterats på museets hemsida. Tapetsamlingen har också presenterats genom föredrag på museet och genom radio, TV och genom ett antal tidningsartiklar, liksom i länsmuseets kalender för Föremålsdatabasen kompletteras löpande med bilder på fotograferade föremål. Totalt har 5368 bilder på föremål länkats till databasen. Av de bilder som lagts in under året utgörs merparten av bilder som producerats med anledning av det pågående accessprojektet, Platta föremål berättar. Inköp och gåvor, förvärv till samlingarna 2007 Kalmar läns museums accession till samlingarna består huvudsakligen av arkeologiskt fyndmaterial och gåvor från enskilda personer. Under året har museet tacksamt mottagit gåvor från drygt tjugo enskilda personer. En fullständig förteckning över gåvor finns i bilaga 4. Arkivet Arbete i arkivet har fortsatt enligt fastlagd plan. Länets samtliga tidningar bevakas och tidningsartiklar som berör museets verksamhetsområden arkiveras. De övriga arkiven gås igenom kontinuerligt, hålls vårdade och uppdateras. En stor mängd arkivalier som förvarats nedpackade på magasin, har gåtts igenom och katalogiserats där det behövts. En stor mängd rapporter och handlingar som samlats hos antikvarier som tidigare tjänstgjort på museet olika enheter, har till största delen gåtts igenom och arkiverats

18 Kulturarvs-IT /Bilddigitaliseringsgruppen Arbetet med digitalisering av museets bilder har fortsatt under året. Förutom att lägga ut bilderna i databasen SOFIE levereras nu bilder till Kulturarvsportalen. I Sofie registreras museets topografiska bilder över Kalmar län samt ämnes- och personarkiven. Ett urval av dessa bilder förs sedan över till Carpe Cultura. Arbetet med Walter Olsons nitratnegativ har fortsatt under året genom plusjobb. Negativen skannas och beskrivs och journalen renskrivs. Två hårddiskkabinett har köpts in för att lagra tiffbilder. Under 2007 har antalet skannade bilder sjunkit till cirka 5000, men samtidigt har ambitionsnivån höjts med bättre kvalitet som följd. Beskrivande metadata har även börjat föras in i bilderna angående socken, fotograf, typ av originalbild m m. Den Westrinska samlingen är nu skannad till bokstaven I i personregistret och kommer när den är färdigskannad att läggas ut på Kulturarvsportalen. Detta kommer att minska slitaget på samlingen och leda till minskad arbetsbelastning i arkivet. Den Frigelianska samlingarna från Kalmar stift och gymnasiebibliotek är färdigskannad och en omgång utskrivna bilder har tillställts Stifts- och gymnasiebiblioteket. registret. Vid årsskiftet fanns cirka böcker registrerade i den digitala bokkatalogen. Katalogiseringen av topografisk litteratur och bl a har arbetet med att registrera artiklar ur Tjustbygdens kulturhistoriska förenings årsbok kunnat avslutats. Krusenstiernska arkivet Släkten von Krusenstierna hade sin sedvanliga arkivdag på Kalmar läns museum lördagen den 4 augusti då släktens medlemmar hade möjlighet att besöka arkivet. Årsboken om högtider Under året har biblioteksansvarig varit redaktör för årsboken Mellan årsfester och nötter. Högtidsfirande i Kalmar län. Boken illustrerades med 86 motiv av kalmarkonstnärinnan Jenny Nyström. Externa författare är Nils-Arvid Bringéus, Kurt Genrup och Hans Medelius. Radio Kalmar gjorde ett program om boken som sändes den 19 december och på julafton. Vår bilddatabas på Internet, med idag bilder, har varit fortsatt välbesökt. Allmänheten har varit behjälplig med namn på avbildade personer och platser. Bilder för drygt har sålts till människor som fått kännedom om museets bildsamling genom databasen. I dagsläget är åtta personer anställda i verksamheten och delar på fem heltidstjänster. Foto Ett av de större fotouppdragen under året var till utställningen på Himmelsberga med fotografering av öländska allmogeföremål till utställning och katalog. Fotodatabaserna kompletteras successivt. Den överföring av manuella negativregister till digitala som påbörjades under 2003 fortsätter. Biblioteket Under 2007 har 460 nyinkomna böcker registrerats i biblioteket. Samtidigt katalogiseras kontinuerligt den befintliga litteraturen i det digitala Årsboken Under året har även texter löpande ställts samman om årets högtider och festseder med illustrationer av Jenny Nyström. Materialet har visats på vepor

19 som hängts på våningsplan 4 med anledning av årsboken om högtider. Under året har biblioteksansvarig även korrekturläst Skotte Lindes senaste Kalmarbok. Bedömning Arbetet har fungerat bra på enheten under året som gått och målen har uppfyllts. Stora insatser har gjorts för att ordna upp och digitalisera och tillgängliggöra samlingar, bokregister och arkivalier genom fyra plus- och två accesstjänster och ytterligare personer på andra former av arbetsmarknadsmedel. Genom den genomslagskraft som detta medför har forskare, allmänhet och studenter besökt museet såväl virtuellt som personligen. Museets två accessjobbare i projektet Platta föremål berättar har presenterat tapetsamlingen direkt på museets hemsida och tillgängliggör på detta sätt en stor föremålsgrupp som tidigare varit relativt okänd. Projektet Den Digitala bykistan har fokuserat samarbetet med Hembygdsförbundet i länet och en rad fördjupade kontakter har tagits. Ett trettiotal bykistor har tills nu identifierats och samarbetet kring det fortsätta arbetet tillsammans med ägarna har inletts, se presentation under Projekt sid 30. De positiva effekterna av uppordnade, katalogisering, bättre förvaring osv som skett under året, gör att problemen med de otillräckliga lokalerna accentueras. Det finns också behov av speciellt anpassade arbetsplatser för katalogisering och fotografering. Behoven av större och bättre arkiv och magasin är en fråga som är fortsatt aktuell. Ett flertal medarbetare har deltagit i museets utställningsproduktioner. Allt från Lek med Astrid till egna produktioner av faktautställningar, såsom Traditioner i Kalmar län. Utställning med Rugstorparns Helge Ruglands fint skurna träfigurer producerades och invigdes på museet i oktober. Tattarfölje, tidigt 1950-tal. En stor samling av träskulptören Helge Ruglands skurna träfi gurer donerades till länsmuseet hösten 2006 av sonen Ulf Rugland med familj. Samlingen presenteras i en utställning som öppnade på museet oktober Rugstorparn en småländsk träsnidare

20 Utåtriktad verksamhet Utställningar och program Utställningsenheten ansvarar för tillfälliga utställningar, publika och pedagogiska program, guidningar, marknadsföring, butik, reception, café, utställningsproduktion i verkstad. Tillfälliga utställningar Egenproducerade utställningar från föregående år Skotte Lindes Kalmar T o m 18 mars, Entréplan Under året producerades en bok med samma namn som gick till försäljning i museibutik och lokala bokhandlare. Boken blev Dillbergs bokhandels bästsäljare Kalmar på Kronans tid T o m 27 maj, Plan 4 Stadsparken i Kalmar T o m 26 augusti, Plan 2, Faktarummet En ombyggnad av hörsalen och ateljéen påbörjades vid årets slut och faktarummet togs då i anspråk. Ur vägen/kalmarsunds sten och bronsålder Plan 2 Stora delar av den arkeologiska förhistoriska utställningen revs för att frigöra utrymme för nya utställningar och den fick samtidigt ett mer anpassat namn i väntan på nya beslut. Två kvinnor - två liv januari 2008, Plan 2 Utställningen görs om till en vandringsutställning som erbjuds länets bibliotek m fl framöver. Utställningar hyrda av andra producenter Efter Tsunamin 11 mars - 9 april, Plan 2 En utställning om livet efter tsunamin, om återuppbyggnad, framtidstro och global solidaritet. Producerad av Riksutställningar i samarbete med Etnografiska museet, Östasiatiska museet, Rädda barnen och Diakonia. Med pedagogiskt material i form av CD och lärarhandledning. Anne Frank & jag 1 april 29 april, Entréplan En utställning om frihet, demokrati, yttrandefrihet och tolerans. Med pedagogiskt material i form av en film och elevmaterial. Producerad av Forum för levande historia. Nya egenproducerade utställningar Lek med Astrid Astrid Lindgren, barn och lek under 100 år 4 maj januari 2008, Plan 2 En lekutställning där Astrid Lindgrens 100-årsjubileum uppmärksammades och som utgick från hennes egen barndom och hennes tankar om lekens betydelse. Hur har barns lek och fritid förändrats under 1900-talet - barnets århundrade? Utställningen bestod av fyra delar, ett stort upplevelsebaserat och interaktivt lekrum med tre tidstypiska lekmiljöer. Där kunde barnen klä sig i tidsenliga kläder, leka affär, gå på styltor, hoppa i sängen, bygga barkbåtar och leka inte stöta golvet m m. Därutöver fanns fotoutställningen När Astrid var barn, ett sagorum samt en leksaksutställning. Voffor gör ni på dette viset? 14 november januari 2008, Entréplan En miniutställning tillägnad Astrid Lindgren som invigdes på hennes 100-årsdag den 14 november

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2004 Februari 2005 Statens historiska

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun. Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun. Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn Bronsålderskust Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn KALMAR LÄNS MUSEUM Rapport 2012 Gärdslösa kyrka Kalmar läns

Läs mer

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström

Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2012 Årsberättelse Gotlands Museum Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2 Innehållsförteckning 5 Inledning 6 Kultursamverkan 8 Utställningar 13 Forskning och kunskapsuppbyggnad 18 Försäljning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

samdok Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets museum i Södertälje 1975 2000 NORDISKA MUSEET Gunilla Rehnström-Olander

samdok Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets museum i Södertälje 1975 2000 NORDISKA MUSEET Gunilla Rehnström-Olander Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets museum i Södertälje 1975 2000 Gunilla Rehnström-Olander Torekällbergets museum Södertälje samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN SOM KULTURARV Stockholm 2001

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens förord... 2 Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetsområden... 8 Insamling, dokumentation och bevarande... 9 Forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning...

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst 802012-6416. Centrum för lättläst. Resultatredovisning

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst 802012-6416. Centrum för lättläst. Resultatredovisning Centrum för lättläst Resultatredovisning 2007 2007 2007 2007 Innehåll: Om lättläst 4 Mål, återrapportering och uppdrag för budgetåret 2007 5 Centrum för lättläst stiftelsens ändamål 8 2007 i korthet 9

Läs mer