Verksamhetsberättelse 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2003"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse

2 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv och vara en resurs och kunskapsbank när det gäller länets kulturarv och att verka för att det bevaras, vårdas och görs tillgängligt. Omslag: Hamnö, Misterhults skärgård. Foto: Maria Malmlöf Utgiven av Kalmar Läns museum - 2 -

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KALMAR LÄNS MUSEUM 2003 Innehållsförteckning Inledning 4 Organisation och styrelse 7 Kunskapsuppbyggnad 8 Bebyggelsemiljö 8 Hembygdsvårdande medel 10 Arkeologi 10 Kronan - marinarkeologi 13 Konservering 15 Övrig arkeologisk forskningsverksamhet 16 Vård 18 Samlingarna 18 Kulturarvs IT 19 Bibliotek, etnologisk dokumentation mm 19 Foto 20 Utåtriktad verksamhet 21 Utställningar och program 21 Den pedagogiska verksamheten - Alla tiders historia 21 Eketorp 24 Salvestaden 25 Kansli 26 ADB-utveckling 26 EU Projekt 27 Ölandsguld 27 Strandavägar 28 Övriga projekt 29 Agenda Kulturarv 29 Kulturarv Kalmar län 30 Tablå över spridningen av verksamheten kommunvis 31 Årsredovisning 32 Förvaltningsberättelse 32 Resultaträkning 33 Balansräkning 34 Noter 35 Häradshövding Liss-Eric Björkmans fond 40 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 41 Tabellbilagor 45 Personal 45 Besöksstatistik, basanslag mm 47 Omsättning, lönekostnadsutveckling mm 47 Bilaga 1. Externfinansierade projekt 50 Bilaga 2. Gåvor till samlingarna under Bilaga 3. Program i samband med Birgittautställningen

4 Inledning Ännu ett år har gått på det nya årtusendet och Kalmar läns museum har som vanligt haft stor aktivitet. Viktiga frågor som vi identifierade i verksamhetsplaneringen för året var en satsning på att få nya besökare, att vi skulle etablera ett utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik, att vi skulle ta några strategiska steg för att göra vår minnesbank tillgänglig, att vi skulle fokusera hur kulturarvet kan användas för att få till stånd regional utveckling, aktivt delta i Agenda kulturarv, stärka samverkan med medborgarna och länets kommuner, beta av vår rapportskuld, göra en stor satsning på intern kompetensutveckling genom Mål 3 stöd och slutligen ta några steg framåt för att lösa våra ekonomiska problem och våra lokalproblem. Mycket av detta har vi lyckats uppnå, men inte allt. Vi nådde inte höjda besökstal, men målet står kvar och ska nås med nya metoder. Men mycket av det andra har genomförts eller är på olika sätt på väg att genomföras. Satsningen på projektet Agenda kulturarv har fortsatt under året i nära samverkan med länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Personalen har deltagit i ett antal nationella möten och ett välbesökt regionalt seminarium förlades i år igen till Oskarshamn. En första programförklaring lanserades och ett omfattande remissarbete har genomförts. Några av de viktigaste resultaten av programförklaringen är konstaterandet att vi arbetar här och nu, med att ge historiska perspektiv på vår samtid, att vi alltid måste vara observanta på hur och för vilka syften historia och kulturarv brukas, att vi måste hitta vägen tillbaka till berättelserna och det immateriella kulturarvet och slutligen att vi har en viktig roll i att vara med och skapa goda livsmiljöer med historiskt djup. Frågan om tillgänglighet har stått i fokus. Genom utvecklingsmedel från Statens kulturråd har vi kunnat göra en pilotstudie för en kulturarvsportal för Kalmar län, ett arbete som gjorts i nära samverkan med Vimmerby kommun. Fotodatabasen kompletteras successivt och Kulturarvs-IT har nu digitaliserat och registrerat foton. Hemsidan är ett viktigt instrument att nå ut till allmänheten och den uppdateras kontinuerligt och fylls på med kulturarvsmaterial av olika slag. En prioriterad uppgift är förankring och samverkan i länet. Därför har samverkansprojekt drivits med flertalet av länets kommuner, exempelvis Strandavägar i Mönsterås, Kulturarvsportal med Vimmerby, stenåldersinventering med Oskarshamn och Visstaden med Västervik. För den pedagogiska verksamheten ATH har året inneburit fortsatta omfattande arbeten med kulturmiljöpedagogik för skola och turister. Huvuddelen av verksamheten sker ute i länet, men program görs även inne i museibyggnaden. Enheten leder och medverkar i en lång rad projekt, såväl regionala, nationella som internationella. Under året har förts resonemang med såväl regionala som nationella partners för att finna en stabil organisation och ekonomi för framtiden. Vid årsskiftet startades Utvecklingscentrum i kulturmiljöpedagogik som en del av ATH:s verksamhet. Under sommaren inhystes Salve provisoriskt på Kalmar slott. Under året har en långsiktig lösning av Salve vuxit fram genom att ett bolag bildas som verksamheten bedrivs inom. Bolaget ägs gemensamt av Kalmar kommun, Fastighetsägarna i Kalmar kommun och Kalmar läns museum

5 Verksamheten på Eketorp bedrevs för andra året i länsmuseets regi och utvecklas successivt och finner nya former, exempelvis höll Mikael Wiehe konsert i borgen och en järnåldersfest i början av augusti väckte stort intresse. Under året har museet deltagit i arbetet med att ta fram ett reviderat regionalt tillväxtprogram RTP. I programmet lanseras begreppet K-märkt tillväxt som ska ligga till grund för utvecklingsprojekt som handlar om att ta tillvara kulturarvet som resurs på olika sätt i det regionala utvecklingsarbetet. Under hösten gjordes större insatser för att förnya Kronanutställningen och en dykeridel ställdes i ordning. Årets stora satsning var annars en utställning om Heliga Birgitta med anledning av 700 års jubileet. Vandringsutställningen Ölandsguld sattes istånd och gick på turné till Gdansk och Hamburg och blev mycket uppmärksammad på bägge ställena. ABS-enheten gjorde extraordinära insatser i utställningsverksamheten och lade stor kraft i jubileumsutställningen om den heliga Birgitta och en uppskattad påskutställning. Även en utställning om Jenny Nyström för Astrid Lindgrengården i Vimmerby färdigställdes. Vad gäller Regalskeppet Kronan har de marinarkeologiska undersökningarna fortgått och ett sjuttiotal dykare har jobbat ideellt. Vid årets undersökningar har många apoteksfynd framkommit. Stockbåten som påträffades utanför Öland för ett år sedan har dokumenterats och dykningarna på 1400-tals vraket i Ronneby skärgård på Länsstyrelsen i Blekinges uppdrag, har fortsatt. Under året har skärgårdsinventeringen avrapporterats. Det har skett i tre steg att ett nummer av Skärgårdsbladet har samproducerats med Smålandskustens skärgårdsförening och delats ut till alla fastighetsägare iskärgården, ö-rapporter har skrivits och lagts ut på Internet, själva inventeringen ligger i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister och har delvis lagts ut på Internet. Årsboken har ägnats helt åt skärgården. Dessutom har det varit föredrag och informationsdagar. Projektet Huskatalogernas landskap har framskridit med textproduktion och värdefulla gåvor har tillställts museet från Gullringshus och Hultsfredshus. Det har varit stor aktivitet med anledning av den kyrkoantikvariska ersättningen och bl a kan arbetena med Arby, Sandby, Loftahammar nämnas. En förstudie till en kommande kyrkogårdsinventering för Linköpings stift har genomförts vid Hallingebergs kyrka. En stor insats har gjorts för att avsluta museets rapportskuld av kyrkor vilket till stor del har lyckats. Detsamma gäller avrapporteringen av 33 arkeologiska undersökningar vid Köpingsvik, varav mer än hälften legat kvar sen Riksantikvarieämbetet hade ett lokalkontor på Öland. Ryssby kyrka har varit i fokus efter branden 2001 och en förundersökning har slutförts i samverkan med andra parter. Inom uppdragsarkeologin har aktiviteten annars varit jämförelsevis låg på grund av få uppdrag i länet. Ett viktigt samarbete har i stället fortsatt med Jönköpings läns museum där vi deltagit i undersökningarna vid Rogberga i Jönköpings län. Viktigare projekt som pågått är Skog och historia, stenåldersinventeringen i Oskarshamn och Rane ett EU-projekt om hällristningar i norra Europa. Under året har vi påbörjat ett större kompetensutvecklingsprojekt Fia med stöd av Växtkraft Mål 3 medel. En analys har gjorts av personalens nuvarande kompetens och behov av kompetensutveckling. Konkreta insatser görs under Årets personalresa gick till norra Tyskland till Stralsund och Rostock, som båda var spännande orter att upptäcka. År 2003 har annars ur ett ledningsperspektiv präglats av det ekonomiska skruvstäd som museet befinner sig i. Under året har de uppsägningar som gjordes 2002 trätt i kraft och åtta medarbetare fått lämna museet. Det har fått konsekvenser för särskilt utställningsavdelningen och den interna servicen. Utställningsverksamheten har dragits ner kraftigt till nästan en tredjedel av vad den var för några år sedan. Konkret innebär det färre och mindre påkostade utställningar. Dessutom låg under hela sista halvåret ett hot om ytterligare besparingar, som delvis effektuerades. Vid årets slut kom besked om en ekonomisk lättnad inför Under året har också den lokalutredning som Kalmar kommun och Regionförbundet samarbetar om löpt på. I utredarnas uppgift har ingått att försöka finna en lösning på länsmuseets lokalproblem, i första hand genom att föra över utställningsverksamhet till Kalmar slott och på så sätt frigöra lokaler inom museibyggnaden. Överläggningar har fö

6 revarit, men utredningen har inte kommit till något resultat under året och istället har museet löst den svåra arbetsmiljösituationen genom ett korttidsavtal med CA fastigheter genom att vi förhyr våningsplanet intill museets kontorslokaler ovanför Kalmarsalen och tar upp en dörröppning genom väggen. Sammanfattningsvis har vi under året försökt att arbeta vidare i den riktning som visionsutredningen angav, med samverkan med externa intressenter, förberedelser för ett kunskapens hus i museet, stärkning av våra profilområden i Kronan, Jenny Nyström och den pedagogiska verksamheten. Vi har också inrättat ett nationellt resurscentrum för kulturmiljöpedagogik och vi arbetar för att kulturarvet ska brukas aktivt som en resurs för utveckling och för god livsmiljö. Museichefens och styrelsens år Museet fick i år en ny styrelse. Styrelsen har haft fyra sammanträden under året och lika många möten med arbetsutskottet. Den årliga studieresan gick till Öland och Eketorp, med sammanträde på Grönhögens golfklubb. Museichefen har fyra styrelseuppdrag på det nationella planet, som ledamot i Statens historiska museum, som sekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd, suppleant i Astrid Lindgren-sällskapet och arbetsgruppen för kustkultur, samt fem regionala uppdrag; vice ordf i Stiftelsen Krusenstiernska gården, ordförande i Stiftelsen Wimmerströmska gården, adjungerad ledamot i Kalmar läns och Ölands hembygdsförbunds styrelser och styrgruppen för Visstaden Västervik. Samverkan med Hembygdsförbundet i Kalmar län Museets årsbok ges ut i samarbete med Kalmar läns hembygdsförbund och hade år 2003 temat Smålandskustens skärgård under Agneta Ericssons och Barbro Johnssons redaktörskap och består av en samling artiklar, varav huvudartikeln är skriven av Agneta Ericsson. Museet ansvarar för hembygdsförbundets räkning för adresslistor och utskick av årsboken och tidningen Stenmuren och medlemskort till medlemmarna. Museet och hembygdsförbundet samråder även när det gäller bidragsansökningar ur Gunnar Håkanssons hembygdsfond. Museets personal brukar medverka vid de årliga funktionärsträffarna med föredrag om någon aktuell fråga. I år var det Agenda kulturarv och hantering av föremålssamlingar. Maria Malmlöf Länsmuseichef - 6 -

7 Organisationsplan Kalmar läns museum Styrelsen Museichef Råd Projekt Ledningsgrupp Sakkunniga Utställningar Samlingar Arkiv Pedagogik Bebyggelse Arkeologi Kronan Kansli Utställningar Samlingar Pedagogik Bebyggelse Arkeologi Kronan Kansli Program Föremål Guidningar Byggnadsvård MKB (miljö- Konserv: Ekonomi Markn.föring Arkivalier Läromedel Kyrkor konsekvens) (trä, metall, Personal Verkstad Bibliotek Kulturturism Landskap Landskap textil) Data Café Foto GIS (geogr. Marinark Lokaler Butik infosystem) Reception Kalmar läns museums styrelse För: Regionförbundet Kalmar kommun Kalmar läns hembygds förbund Christer Rosenqvist (fp) ordf Jussi Gröhn (s) v ordf Gösta Andersson Matz Pettersson (s) Arne Hertzberg (s) Roland S Johnsson Birger Svanström (c) Nils Fredrik Aurelius (m) Tord Rosenqvist Ersättare: Göran Häggfors (m) Jasminka Peric (s) Gunnar Magnusson Tyra Graaf (kd) Kerstin Bernhardtz (mp) Ulla-Britt Åkerlind Sven-Åke Johansson (s) Mattias Rosenqvist (fp) Revisorer: Sune Tidlund (s) Bertil Åkesson (s) Stig Bergman Anders Björkman (m) Caisa Oskarsson (c) Revision: Aukt revisor Hans Svensson, KPMG - 7 -

8 Kunskapsuppbyggnad Bebyggelsemiljö Kunskapsuppbyggnad Skärgårdsinventeringen har genomförts i etapper sedan Under 2003 slutfördes arbetet med informationsfasen. Syftet med denna avslutande del har varit att på bästa sätt sprida resultaten till olika målgrupper. För att berörda fastighetsägare i skärgården skulle nås har Smålandskustens skärgårdsförenings medlemstidning Skärgårdsbladet ägnats ett nummer helt åt inventeringen. Till detta nummer utökades upplagan och adressuppgifter till samtliga fastighetsägare köptes, så att ett stort utskick kunde göras. Resultaten har dessutom publicerats i artikelform i länsmuseets årsbok 2003 Smålandskustens skärgård. Museets personal har även informerat om inventeringen vid ett stort skärgårdsseminarium i Västervik samt vid några olika lokala föreningsträffar. Örapporter för samtliga öar från östgötagränsen och söderut finns att tillgå som PDF-filer via länsmuseets hemsida. Därifrån når man även Kulturmiljövårdens bebyggelseregister där detaljerad fastighetsinformation och fotografier finns tillgängliga. Under hösten har industriutredningen återupptagits och återstående uppgifter från hembygdsföreningarna registrerats i industridatabasen. Rapportskulden för byggnadsvården har minskat från 15 till 13 oskrivna rapporter. De ca 35 uppdrag som kom in under året har genomförts och avrapporterats. Omkring 35 kyrkliga uppdrag har genomförts och avrapporterats. Mycket glädjande kan konstateras att antalet eftersläpande kyrkrapporter har minskat drastiskt. På uppdrag av Vitterhetsakademien har bebyggelsen i Stensjö by och Borgs by inventerats och publicerats i bebyggelseregistret. På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar har en kulturhistorisk utredning av Emsfors bruk utförts. Projektet Huskatalogernas landskaps fjärde år bestod av textproduktion till den kommande boken. Byggförlaget, Jönköpings läns museum samt Smålands museum är projektets samarbetspartners. Kalmar läns museum har under året tagit emot två betydelsefulla donationer i form av ett stort antal huskataloger från Gullringshus och Hultsfredshus. Projektet uppmärksammades den 16 mars på framsidan till Svenska Dagbladets kulturdel och med ett tillhörande heluppslag. Projektet uppmärksammas på flera håll och är ett led i enhetens strävanden att uppmärksamma 1900-talets bebyggelse. Publik verksamhet, information och vård Enheten har deltagit som antikvarisk kontrollant i ett flertal profana och kyrkliga byggnadsvårdsprojekt. Vid Ems herrgård i Mönsterås kommun har restaureringen av det vackra lusthuset fortsatt. En dendrokronologisk datering har utförts och kunnat datera byggnaden till omkring I Visböle by i Hultsfreds kommun har ytterligare en förfallen äldre timmerbyggnad vagnslidret - genomgått en välbehövlig restaurering. Andra byggnadsvårdsjobb att nämna är fortsatta arbeten vid Barkeström i Nybro kommun, två restaurerade båthus i skärgården och ett flertal renoverade väderkvarnar och vasstaksomläggningar på Öland. I Kalmar har museet även fungerat som sakkunnig i varsamhet enligt plan- och bygglagen i några ärenden. Det mest omfattande arbetet har utförts på fd Appeltofts bokhandel i kv. Hattmakaren på Kvarnholmen i Kalmar, där nya butikslokaler och lägenheter har tillskapats på ett varsamt sätt

9 Av museets egna fastigheter har dels gästgiveriet i Ishult målats om utvändigt dels väderkvarnarna i Hult och Klockmakarkvarnen i Algutsrum som alla tre har reparerats. De kyrkliga byggnadsvårdsarbetena har varit mycket omfattande med flera komplicerade och kvalificerade arbeten. Arby kyrka har putsrenoverats och i samband med detta genomfördes en omfattande dokumentation av putslager samt underliggande murverk. Återuppbyggnadsarbetena av Ryssby kyrka har nu tagit fart och har föregåtts av murverksdokumentation som enheten har ansvarat för. Andra större kyrkoantikvariska uppdrag har gällt ombyggnad av gamla krematoriet på norra kyrkogården i Kalmar, exteriör ommålning och färgundersökning av Oskars kyrka i Nybro kommun, golvomläggning i Loftahammars kyrka i Västerviks kommun och omläggning av tegeltaket på Sandby kyrka på Öland. Samrådsrutinerna mellan alla inblandade parter inom stiften har förbättrats och fördjupats. Under året har en förstudie genomförts vid Hallingebergs kyrka i Västerviks kommun inför den planerade inventeringen av kyrkomiljöerna i Linköpings stift. Enheten har medverkat vid flera utåtriktade arrangemang. Förutom byggnadsvårdslägret i Borgholm har enhetens personal hållit ett flertal föredrag, stadsvandringar och kurser. Enheten har även medverkat i fortbildningar av lärare tillsammans med den pedagogiska enheten, främst om 1950-tals miljön i Funkabo i Kalmar. Totalt har dessa arrangemang haft omkring 1000 deltagare. Byggnadsvårdsrådgivningen till allmänheten bygger sedan något år alltmer på att de som söker hjälp skriver till museet. Detta har inneburit avlastning av en tidigare mycket betungande arbetsuppgift för enheten med många fältbesiktningar och innebär också snabbare service. Faktablad och hantverkarlistan på hemsidan uppskattas av besökarna och uppgifterna har under året uppdaterats och förbättrats. Service till myndigheter, lagskydd, samhällsplanering Enheten har i stort handlagt det antal ärenden som var beräknat, med dominans för ärenden i Kalmar kommun samt Västervik och Öland. Dispens-, väg- och planärenden har granskats inför länsstyrelsens återkommande samråd med berörda kommuner mm. Samarbetet med länsstyrelsens antikvarier har fortsatt med regelbundna samråd skriftligt och muntligt på olika nivåer. Samarbetet med kommunerna kompletteras med informella personliga kontakter med kommunernas olika tjänstemän inom fr a kultur-, byggnads- och tekniska förvaltningarna. Efter renoveringen av Skogskapellet i Nybro pryds kyrkorummet åter av detta vackra klinkergolv från mitten av 1930-talet. Sedan 1970-talet hade golvet varit täckt av en plastmatta. I september genomfördes en utbildningsdag för länets byggnadsnämnder och stadsbyggnadskontor eller motsvarande. Ämnet var plan- och bygglagen (PBL) och hur denna kan användas för att på bästa sätt ta tillvara kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer. Utbildningen genomfördes i Kalmar för länets södra kommuner samt dagen efter i Vimmerby för kommunerna i norra länsdelen. Utvärderingen visade att utbildningen fyllde ett stort behov och att det fanns önskemål om en fortsättning kommande år. Totalt deltog omkring 100 personer. Utbildningen genomfördes i samarbete med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Regionförbundet i Kalmar län

10 Bedömning Under 2003 utfördes totalt ca 80 manmånaders arbete, vilket är ungefär lika mycket som året innan. Enheten har under året fortsatt att prioritera kunskapsuppbyggnadsprojekt där skärgårds-, och huskatalogsprojekten är de största. På grund av minskade kulturmiljöanslag till länet kunde de planerade förstudierna av folkrörelselokaler och lokala byggnadstraditioner inte genomföras,. Konkreta vårdinsatser på länets kulturmiljöer har totalt sett haft ungefär samma omfattning som föregående år men kyrkoarbetena blir mer och mer omfattande. Arbetet med antikvariska kontroller har en avgörande betydelse för enhetens möjligheter att sprida arbetsinsaterna i hela länet. Byggnadsvårdsrådgivning har dels skett genom besvarande av ett stort antal enskilda förfrågningar, besiktningar ute i länet samt en förbättrad information på hemsidan. Sammantaget har det varit ett spännande och utvecklande år med många intressanta arbetsuppgifter. Framtiden ser ljus ut och kommer troligen att möjliggöra en fortsatt försiktig expansion. Museets ekonomiska situation innebär att alltmer av arbetet är uppdragsfinansierat. Hembygdsvårdande medel Under året har följande bidrag beslutats: Segerstads hembygdsförening för omläggning av vasstak på lada, Oskars hembygdsförening för utgivning av hembygdsbok, samt Kalmar läns museum för utvändig målning av fd gästgivargården i Ishult. Arkeologi Under året har enhetens arbete varit fokuserat på projektet Skog och Historia samt arkeologiska undersökningar och utredningar. De största undersökningarna har gjorts för Ryssby kyrka och för rv 31 i Rogberga i Jönköpings län. Under hösten utkom det tredje numret av Tidskrift om arkeologi i Sydöstra Sverige i samarbete med Högskolan i Kalmar samt länsmuseerna i Småland och Blekinge. Avrapportering av äldre arkeologiska undersökningar i Köpingsvik har även i år pågått under delar av året. Antalet nya arkeologiska uppdrag har dock varit mycket lågt i hela länet, vilket har varit oroligt med tanke på att enheten till största del finansieras med uppdragsmedel. Kunskapsuppbyggnad Under året har arbetet fortsatt med sammanställning av kunskapsunderlag för avrapportering av äldre arkeologiska undersökningar i Köpingsvik för att tillgängliggöra materialet för forskning och uppsatsskrivande om områdets förhistoria. Avrapporteringen har skett i samarbete med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och Högskolan i Kalmar. Det blev möjligt genom att RAÄ anvisade särskilda kunskapsuppbyggnadsmedel för att tillsammans med oss finna generella metoder för att avrapportera äldre undersökningar på ett rationellt sätt. Rapporten för undersökningen vid kv Havren som utgjordes av en mellanneolitisk boplatslämning färdigställdes. Där presenterades resultat som visade att den gropkeramiska kulturen i Möre etablerades tidigt i regionen samt senare haft interagerande med stridsyxekulturen. Keramikhantverket stämmer överens med en sydostsvensk tradition som hade sin utbredning från nordöstra Skåne till Misterhult. Råvaruutnyttjandet inom stenteknologin har främst baserats på kristianstadflinta och lokala bergarter till skillnad från trattbägarkulturen på Öland där den sydvästskandinaviska flintan varit den dominerande. Under året har två arkeologiska undersökningar, 21 utredningar och förundersökningar och fem landskapsanalyser gjorts inom länet. Arkeologiska undersökningar En arkeologisk undersökning utfördes vid Hossmo kyrka med anledning av utvidgning av kyrkogården. Söder om den gamla kyrkogården påträffades ett dike som kan vara en äldre avgränsning av kyrkogården. I detta dike påträffades fynd från högmedeltid, bl.a. en sporre och keramik. Fynden har alltså profan karaktär och sporren pekar på högreståndsmiljö. Mellan diket och kyrkogårdsmuren fanns rester av ett kulturlager. Fynden kan tyda på att Hossmo kyrka har byggts som en gårdskyrka inom en stormannagård. Inför nybyggnad vid Blå Rör i Borgholm dokumenterades lämningar efter skurkvarnar från historisk tid, äldre än 1800-talet. I området fanns runda ringar efter slipverkens kalkstenslera. Man hade haft nära till vatten och fin sand till slipning samt till liten utskeppningshamn. Lämningarna övertäcktes och kan skönjas i marken och kan bli en tillgång till bostadsområdets kulturhistoria

11 Hella Schulze och Helmer Gustafsson tittar på runstenen i Ryssby kyrka. Flera arkeologiska förundersökningar har utförts i Kalmars och Västerviks medeltida stadslager. Undersökningarna har i regel varit små kontroller i samband med ledningsbyte. En förundersökning utfördes i Ryssby kyrka i samarbete med Västmanlands museum. Vid undersökningen påträffades bevarade murar från en äldre kyrka i nuvarande kyrkans norra del. Murresterna var mycket fragmentariska och skadade av yngre gravkammare. Delar av långhus, kor och eventuell absid samt vapenhus identifierades men kunde inte tidsbestämmas. Halva kyrkorummet utgjordes av tidigare kyrkogårdsmark där ett flertal begravningar påträffades. En runsten återfanns inmurad i östra gaveln i kyrkan. Enheten har även deltagit i murverksdokumentationen i Arby kyrka. Vid en förundersökning för ny entrébyggnad vid Borgholms slottsruin påträffades välbevarade spår av tidig- och högmedeltida bebyggelse tillhörande Borgs by. Sökschakten var ganska små, men trots detta kunde man ana en bebyggelse med regelbundet utlagd skiftesverkshus. I Tingsdal i Köpingsvik påträffades ett tjockt senmesolitisk kulturlager med djurben samt en vikingatida kvinnograv. Detta kulturlager hade uppmärksammats tidigare vid ledningsdragningarna i området och har relativt vid utbredning, men har inte kunnat tidsbestämmas. Kulturlager från denna period är ovanliga. Det samlade benmaterialet kommer att kunna ge viktig kunskap om ekonomi och näringsfång under sen jägarstenåldern. Vid en utredning för cykelväg längs väg 943, Haga park Färjestaden, påträffades spridda järnåldersgravar vid inventeringen och kulturlager från en bondestenåldersboplats vid förundersökningen. Kulturlagret överlagrades av vägfyllning och järnåldersgravfält. Arkeologiska och kulturhistoriska utredningar har gjorts bl.a för golfbanorna i Högsby och Källa, för vägbygge i Nybro, inför planändring i Odensvi i Högsby och för bergtäkt i Gillberga på Öland. Vid dessa utredningar har de kulturhistoriska värdena i de berörda områdena beskrivits och i några fall har även nya agrarhistoriska lämningar påträffats

12 Samarbetet med Blekinges och Smålands länsmuseer har fortsatt med gemensamma planeringsmöten och seminarier i Kalmar, Växjö och Jönköping samt produktionen av Tidskrift för arkeologi i Sydost Sverige. Länsmuseet var värd för Sydsvensk arkeologimötet under våren samt tvådagars möte med Smålands och Blekinges länsmuseer och Kalmar högskola. Museets arkeologer har varit en kunskapsresurs för hembygdsföreningarnas inventeringsprojekt i Oskarshamn. Projektet syftar till att öka kunskapen om den lokala förhistorien i framförallt Döderhults och Misterhults socknar. Skurkvarnsresterna är från Borgholm, Blå rör. Länsmuseet har även redovisat fornlämningarna i samband med planering för 3G-master. Publik verksamhet, information, vård Enhetens personal har guidat besökare vid pågående arkeologiska undersökningar i Ryssby kyrka och i Rogberga vid Jönköping samt i Gråborg under Ölands skördefest, vid flera resor på Öland i samband med Kalmar Högskolan neolitiska symposium och seminarier på länsmuseet. Föreläsningar har hållits om boplatslämningarna i Öggestorp vid Jönköping på konferensen Komplexa fornlämningsmiljöer i skogsmiljö och för Lindsdalspensionärernas förening om Kläckebergas och Förlösas förhistoria. En tidningsartikel har skrivits av Nicholas Nilsson tillsammans med Leif Häggström från Jönköpings länsmuseum i Jönköpingsposten om resultaten från undersökningen i Öggestorp från år Flera tidningsartiklar har skrivits om länsmuseets undersökningar i länet och i Jönköping. Projekt och samarbete med andra institutioner Enheten har samarbetat med Kulbackens museum vid planering och utförande av arkeologiska undersökningar i Västerviks kommun. Museet har deltagit i en undersökning av en boplats från äldre järnålder för riksväg 31 i Rogberga i Jönköpings län i samarbete med Jönköpings läns museum. Undersökningen berörde en gårdsmiljö från äldre järnåldern. Projektet Millenium to millenium syftar till att främja utbytet av idéer mellan arkeologistudenter och föreläsare vid Kalmar Högskola, Universiteten i Stockholm och Sheffield. Högskolan i Kalmar har anordnat ett seminarium och flera föreläsningar med engelska och svenska arkeologer där museets arkeologer har tagit del av projektets föreläsningar på Kalmar Högskolan. Kenneth Alexandersson har varit tjänstledig större delen av året för att delta i forskningsprojektet Vi och dom om mellanneolitikum i området runt Kalmarsund. I projektet ingår även forskare från Högskolan i Kalmar och arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Museet deltar tillsammans med länsstyrelsen och högskolan i Kalmar i ett internationellt hällristningsprojekt, RANE. Projektet drivs av länsstyrelsen i Västergötland. Under året har museet deltagit i en kurs i skadedokumentation på hällristningar och förberett för skadedokumentationen av några av hällristningslokalerna i Västervik. Under året har alla hällristningslokalerna i länet registrerats till ett nationell hällristningsregister. Skogsvårdsstyrelsen i Östergötland startade under sommaren 2002 ett arbetsmarknadsprojekt, Skog och Historia, vilket innebär inventering av kulturlämningar i skogen. Länsmuseet har under våren deltagit i projektet främst genom att utbilda deltagarna, framställning av utbildningsmaterial och kontroll av nyupptäckta fornlämningar. Länsmuseet kunde anställa en specialist för inventeringen med ett bidrag från Riksantikvarieämbetet. Museet har även deltagit i projektets referensgrupp med länsstyrelsen och projektägarna. Tyvärr har projektet lagts ner i Kalmar län p.g.a. brist på medel till deltagare via arbetsförmedlingarna

13 Service till myndigheter, lagskydd, samhällsplanering Enheten har en halvtidstjänst för handläggning av kulturmiljöfrågor och har genom yttranden, samråd och besiktningar bistått länsstyrelsen och vissa kommuner i Kalmar län. Enheten har deltagit i handläggarsamråd med länsstyrelsen ungefär varannan vecka. På grund av små allmänna resurser har tiden inte räckt till service för allmänheten t.ex. besiktningar av nyupptäckta fornlämningar. Under de senaste åren har det samlats närmare 300 besiktningsärenden som väntar på åtgärd. Lokalfrågor Enheten har hyrt kontorslokaler i museets grannfastighet ovanför Kalmarsalen och ett förråd i Tyghuset på Södra Långgatan. Sammanfattande bedömning Den uppdragsarkeologiska undersökningsverksamheten i länet i är på lägsta nivå sedan början av 80-talet, vilket också ger anledning till oro över verksamhetens ekonomi. Samarbetet med länsmuseet i Jönköping har varit betydelsefullt för oss då vi har kunnat jämka svängningarna i antalet uppdrag utöver nyttan i kunskapsutbytet. Då de allmänna handläggningsresurserna inom arkeologin har varit låga, en halvtidstjänst, har enhetens arbete fokuserats på uppdragen på bekostnad av information och kontakter med allmänheten. Avrapportering av äldre undersökningar har pågått, men i minskad takt p.g.a resursbrist. Projektet om överföringen av äldre arkeologiska undersökningar till GIS-miljö har fortsatt i en långsammare takt i år pga undersökningarna i Rogberga samt tjänstledighet för GIS-kurser i Växjö universitet. Forskningen kring länets förhistoria och medeltid har intensifierats mycket nu när arkeologiundervisningen i högskolan i Kalmar har etablerats. Samarbetet med högskolan är en tillgång för kompetensutvecklingen av arkeologerna verksamma på länsmuseet samt för utformandet av forskningsprojekt i länet. Deltagande i olika forsknings- och kulturmiljöprojekt har varit mycket viktigt för inspiration och höjandet av kunskapsnivån för hela enheten. Trots sviktande ekonomi har enheten nyrekryterat personal för att bredda kompetensen med fornlämningsinventeringen för att kunna arbeta bredare med utredningar och landskapsanalyser. Kronan - marinarkeologi - konservering Kronanenheten En uttalad ambition under 2003 var att enhetens verksamhet efter tre år av stora och framgångsrika åtaganden, främst i form av internationella och nationella vandringsutställningar, skulle präglas av konsolidering. Detta i syfte att stärka kärnverksamheten inför framtida mål. Vunna resultat skulle bearbetas och utvärderas, och de delar av verksamheten som fått stå tillbaka skulle satsas på års mål Svara för att undersökningsarbetet på Kronans vrakplats genomförs enligt uppställda mål och villkor. Fortsatt förstärkning av projektets vetenskapliga profil. Fortsatt förstärkning av projektets ekonomi genom ett utvecklat sponsorsamarbete. Utvecklad satsning på konservering och vård av samlingarna. Utvecklad medverkan i basutställningen om Kronan. Marinarkeologiska undersökningar 2003 års marinarkeologiska undersökningar av regalskeppet Kronan utgjorde det tjugotredje undersökningsåret i följd i Kalmar läns museums regi. Undersökningsarbetet var indelat i tre etapper och omfattade sammanlagt fyra veckors fältarbete. Undersökningarna skedde i samarbete med kustbevakningen och frivilliga dykare. Av totalt 27 dykdagar föll 7 (26 %) bort på grund av otjänlig väderlek (kraftiga vindar med hög sjö som följd). Årets undersökningar bestod i en utvidgning av 2002 års schakt mot norr och akterut i vraket års undersökningsområde var i likhet med förra beläget i gränsområdet mellan Kronans trossdäck och det underliggande hålrummet (utrymmet längst ned i skeppet), c a meter från skeppets akterparti. Området uppvisar generellt sett samma karaktär som föregående år, d v s det förefaller i första hand att ha nyttjats som förråds- och förläggningsplats för enstaka högre besättningsmän och deras tillhörigheter. Utgrävningsarbetet i schaktområdet upptogs till övervägande del av fortsatt

14 friläggning av det område där resterna av i första hand apoteksrelaterade föremål påträffades under 2001 och 2002 års undersökningar års utgrävningsarbete berörde c a 10 m 2. Sextio procent av det totala antalet fyndposter härrör från en yta av 6 m 2. Tolkning 2003 års utgrävningsmiljö var i likhet med föregående år mycket svårforcerad. Mängder av fragmenterat trämaterial gjorde miljön svårframkomlig. Två grundläggande frågeställningar under utgrävningsarbetet rörde dels a) bestämning av utgrävningsområdets rumsliga karaktär, dels 2) bestämning av den verksamhetsmässiga inriktningen. Resultaten av 2003 års arbete understryker området mer som en förvaringsplats än en vistelseplats. Det fyndmaterial som bevarats är generellt sett av s k högreståndskaraktär. Av totalt 562 bärgade fyndposter utgör c a 20 % föremål av säker eller nästan säker apotekskontext. Några anmärkningsvärda fynd kan nämnas. Det ena är ett teleskop (fnr KLM KR) och det sigill med stora riksvapnet (fnr KLM KR) som påträffades som lösfynd i undersökningsområdet. Mål - resultat 2003 års undersökningar av Kronan utfördes i enlighet med de mål som ställts upp. Resultaten av undersökningarna har under året presenterats i rapporter, artiklar, föredrag, guidningar, intervjuer och på Internet. Resultaten av undersökningsarbetet stärker ytterligare tesen att den kvarvarande undersökningsytan söder om schaktets gräns inte hyser samma typ av sammanhängande fyndlager som den övriga vrakplatsen. Tidigare utförd provschaktning och sedimentsondering av det ännu outgrävda området, visar att endast hälften av den kvarvarande ytan knappt 100 m 2 omfattas av sammanhängande fyndlager. Med samma utgrävningstakt som under de senaste sju åren krävs ytterligare minst sex-sju års utgrävningsarbete för att slutföra den fullständiga utgrävningen av skrovområdet, i syfte att säkra det slutna fyndet Kronan. Sponsring Kronanprojektet erhöll under 2003 substantiellt ekonomiskt stöd från Svensk Kärnbränslehantering AB, Länsförsäkringar Kalmar län, Ericsson Powermodules AB och Apotekarsocieteten. Intäkterna för den pågående undersökningsverksamheten För tjugotredje året i rad, genomfördes marinarkeologiska undersökningar på regalskeppet Kronans vrakplats i länsmuseets regi. Undersökningsområdet kännetecknades av föremål med apoteksanknytning som förvarats på skeppets trossdäck. Foto: Lars Einarsson/Kalmar läns museum

15 har under året dock understigit utgifterna, varför verksamheten varit beroende av projektets reserverade medel års mål om ett utvecklat sponsorsamarbete, främst genom tecknande av ett flerårigt sponsoravtal med projektets nuvarande huvudsponsor Graninge AB, nåddes inte under Diskussionen kom att försvåras av att företaget under året fick en ny huvudägare, Sydkraft AB. I skrivande stund är ägarbytets effekt på det framtida sponsorsamarbetet svår att bedöma. Publik verksamhet I samband med att den vikarierande utställningschefen med kort varsel slutade, överfördes våren 2003 ansvaret för basutställningen om Kronan till Kronanenheten. Det finns ett stort behov av att utveckla utställningen och länsmuseets utställningssatsning var därför 2003 fokuserad på Kronanutställningen. Trots begränsade resurser färdigställdes den s k dykeridelen, information på tre språk (sve-eng-ty) infördes generellt i hela utställningen och de audio/visuella presentationerna Vision Kronan och Kronan marinarkeologi ur Östersjöns djup installerades i nya rum. En kopia av en av Kronans bronskanoner tillverkades under året, vilken nyttjades i samband med flera publika evenemang, bl a vid Kalmar FF:s första hemmamatch i superallsvenskan. Hösten 2003 arrangerades en Kronandag, där spektakulära programpunkter blandades med information på plats av vunna resultat. Arrangemanget blev lyckat och är nu planerat att återkomma i oktober varje år. Forskning och kunskapsuppbyggnad Det forskningsprojektet som inleddes under 2001 i samarbete med Apoteket AB och Apotekarsocieteten, beträffande det farmacirelaterade fyndmaterialet från Kronan, har under 2003 fortsatt och resulterat i flera rapporter. Under året skede också internationell publicering av forskningsresultaten kring det unika navigationsinstrument en s k jakobsstav som bärgats från Kronan. Forskning och rådgivning har också bedrivits inom ramen för Kronanprojektets referensgrupp till stöd för de fortsatta undersökningarna av Kronan. Referensgruppen består av forskningsexpertis och sakkunniga inom ämnena arkeologi, osteologi och historia från, förutom länsmuseet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Högskolan i Kalmar, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Forskarstudier bedrivs av projektledaren och publicering sker kontinuerligt. Resursbehov Mot bakgrund av att Kronanprojektet till helt övervägande del är finansierat av sponsormedel, står målet om ökad anslagsfinansiering fast. Detta i syfte att skapa en säkerhet för projektets fortlevnad. Behoven är basala och har framhållits alltsedan Kronanprojektets början. Som formulerats i tidigare verksamhetsberättelser under två decennier, är den befintliga konservatorstjänsten som varit sponsorfinansierad sedan dess inrättande 1991, och den assisterande marinarkeologtjänsten främst fast prioriterade. Marinarkeologi, allmän Ett tjugotal marinarkeologiska besiktningar, yttranden och kostnadsberäkningar har under året genomförts inom ramen för enhetens verksamhet. Två stora undersöknings- och dokumentationsprojekt fortsatte under 2003, vilka har stor betydelse för enhetens kunskapsuppbyggnad. Det ena rör den stockbåt som trålades upp från 60 meter djup 10 km öster om Öland Stockbåten dokumenterades och avrapporterades till länsstyrelsen under året. På uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge har fortsatta marinarkeologiska undersökningar av ett vrak i Ronneby skärgård utförts av enheten. Vraket som daterats till sent 1400-tal äger en mycket stor vetenskaplig potential. Det fortsatta arbetet på vrakplatsen är således av stor vikt för enhetens fortsatta kunskapsuppbyggnad och vetenskapliga profilering. Länsmuseets medverkan i det nationella Marinarkeologiska Rådet har fortsatt. Länsmuseets marinarkeologiska kompetens har under året även fortsatt nyttjats i den arkeologikurs på AB-nivå som bedrivs på högskolan i Kalmar i samarbete med länsmuseet. Konservering Konserveringsfunktionen har med undantag för de textila objekten ansvarat för konservering av hela det fyndmaterial som bärgats från regalskeppet Kronan, samt som expertinstans utfört flera konserverings- och vårduppdrag. Såväl den allmänna konserveringsverksamheten som textilkonserveringsfunktionen har varit engagerad i vården av samlingarna och i utställnings-verksamhet på och utanför länsmuseet. Målsättningen att ta emot besök och arrangera visningar av konserveringslaboratoriet under sakkunnig ledning, fortsatte med oförminskad styrka under Att komma bakom kulisserna och fysiskt uppleva

16 närheten till det förflutna, utgör en unik ingrediens i länsmuseets kunskaps- och upplevelseutbud. Konserveringsfunktionen har utfört interna uppdrag åt enheterna för byggnadsvård, utställningar, samlingarna och arkeologi. De externa uppdragen har utförts åt SGU, Uppsala, Örebro läns museum, Smålands museum, Växjö, Kalmar slott, Svensk kärnbränslehantering AB, Östhammar och Svenska kyrkan, Kalmar. Dessutom har ett omfattande och grundläggande förberedelsearbete genomförts med att färdigställa apoteksfynden, i syfte att möjliggöra de forskningsanalyser som Apoteket AB och Högskolan i Kalmar utför. Textilkonserveringsfunktionen har under år 2003 ansvarat för konservering av de textila objekten bärgade från regalskeppet Kronan. Den har också utfört uppdrag åt Birgittakyrkan, Borgholms Karlslunda, Hultsfreds, Kläckeberga, Lönneberga, Påskallavik, Ryssby samt Vena kyrkor i Kalmar län. På Gotland har uppdrag utförts åt Adre och Burs kyrkor, Gotland, i Kronobergs län åt Hamneda, Kånna, Misterlos, Väckelsångs och Södra Ljunga kyrkor, samt i Jönköpings län åt Gislaveds kyrka. Textilkonserveringen har också utfört ett stort antal konserveringsarbeten på uppdrag av Smålands museum, Blekinge läns museum, Himmelsberga hembygdsmuseum, Madesjö hembygdsmuseum samt till privatpersoner. Konsultuppdrag har utförts i ett flertal kyrkor, hembygdföreningar och hos privatpersoner. Magasinsarbeten sker kontinuerligt för den textila samlingen på Kalmar läns museum. Under 2003 beviljade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ett belopp om 2,5 mkr avseende inköp av ytterligare en frystorkningsanläggning till Kronanprojektet. Anläggningen som upphandlas under 2004 kommer att öka möjligheterna för konservering av voluminöst trämaterial betydligt. Detta skapar utmärkta förutsättningar för en effektivare hantering av såväl det bärgade fyndmaterialet från Kronan som en ökning av möjligheterna för extern uppdragsverksamhet. Mål - resultat Konserveringen av fyndmaterialet från Kronan har genomförts enligt plan. Det innebär att det organiska materialet färdigbehandlas i sin helhet, medan metallföremålen stabiliseras och tas om hand på sikt, eftersom de är tidskrävande. Dessvärre är konservatorstjänsten ännu inte tryggad genom offentliga medel, utan finansieras fortfarande helt av sponsormedel. Textilkonserveringsverksamheten har under året ytterligare utvecklats, utökat sitt kontaktnät och visat ett förbättrat ekonomiskt resultat. Det innebär att behovet av personalförstärkningar har ökat. Arbetet med att upprätta ett strategidokument för utvecklad konservering av Kronans fyndmaterial och för vården av länsmuseets textila samlingar, samt att genomföra publicering av vunna resultat inom konserveringsverksamheten är ännu inte genomfört. Anledningen är i grunden strukturell brist på resurser. Problematiken med utvecklad konservering av Kronans fyndmaterial är direkt relaterad behovet av personalförstärkningar. Sammanfattande bedömning Enhetens situation är under kontroll med avseende på ekonomi och måluppfyllande. Emellertid kvarstår de strukturella ekonomiska problemen som hinder för verksamhetens optimala utveckling. Resurserna är fortsatt ytterst begränsade i relation till verksamhetens dignitet, omfattning och utvecklingspotential. Resurstillförseln, främst i form av sponsring, är av temporär karaktär och kan inte anses utgöra den solida grund som projektet måste vila på för att erhålla en trygg framförhållning och långsiktighet. Övrig arkeologisk forskningsverksamhet FoU-tjänsten med inriktning på arkeologi har under 2003 uppgått till 25 % tjänst, som till största delen har fördelats på följande verksamheter: medverkan i museets arkeologiska UVverksamhet, framtagning av allmänna underlag för forskningsverksamhet vid museet, redigering av tidskriften för arkeologi i sydöstra Sverige, medverkan i den vetenskapliga referensgruppen för Citytunnelprojektet i Malmö samt i museets egen referensgrupp för Kronanprojektet, egen forskning. Arbetet inom museets UV-verksamhet har - förutom löpande arbete - inneburit deltagande i avdelningens särskilda projekt, bland annat vid sammanställning av undersökningsprogram inför kommande undersökningar vid Ryssby kyrka och Borgholms

17 slottsruin. Tjänsteinnehavaren har också för museets räkning hållit föreläsningar för allmänheten, bland annat i samband med den s.k. arkeologidagen. Länsmuseerna i Småland och Blekinge samt Högskolan i Kalmar har sedan 2001 givit ut Tidskrift, arkeologi i sydöstra Sverige, som under 2003 kom ut med sitt tredje nummer. Utgivningen kan ske genom att FoU-tjänsten i Kalmar svarar för redigering och fackgranskning. Den egna forskning, som delvis ryms inom den här tjänsten, har under 2003 resulterat i en större artikel för internationell publik i Lund Archaeological Revue, med vegetationshistorisk analys av några av länets fornlämningsområden i Misterhult och Gamleby. Ett väsentligt resultat har varit att området kring den som riksintresse avsatta bronsåldersmiljön vid Snäckedal, två mil norr om Oskarshamn, framstår som en monumental och närmast helgad miljö under forntiden, utan spår efter odling, betesdrift eller annan profan verksamhet. En särskild utredning har på museichefens uppdrag sammanställts avseende framtida forskningsmöjligheter övriga ämnen inom museets ansvarsområde, med några alternativa förslag till inriktning och tjänstefördelning

18 Vård Arkiv, bibliotek och samlingar Enheten ansvarar för samlingar, bibliotek, arkiv och också för etnologiska undersökningar och dokumentationsprojekt. Enhetschefen är även verkställande tjänsteman för Jenny Nyström stiftelsen. I museets samlingar ingår även Krusenstiernska gårdens inventarier och enheten deltar i arbetet med planeringen av verksamheten på gården och ingår i Krusenstiernska gårdens styrelse. Förutom enhetens eget ansvarsområde vilade en stor del av museets utställningsverksamhet på enheten under det gångna året, vilket berörde årets stora utställning Heliga Birgitta 700-år Påskutställningen och vandringsutställningen Ölandsguld. Samlingarna Verksamhetsområdet samlingar svarar för handläggning och hantering av föremålsfrågor. Under 2003 har intresset liksom föregående år särskilt riktats mot samlingarna med anledning av Birgittajubileet. Intresset har framförallt avspeglat sig i antalet förfrågningar och fotouppdrag, men också genom utlån och inlån av föremål. Reliken av heliga Birgitta som visades i utställningen Heliga Birgitta 700-år rönte stort intresse, inte minst bland allmänheten. Samlingarna har i ungefär samma utsträckning som tidigare utgjort underlag för akademiska studier och olika forskningsinsatser, avhandlingsarbeten och för C- och D- uppsatser vid universitet och högskolor. Flera uppsatsarbeten har under året berört ämnen som insamlingspolicy och gallring av kulturhistoriska samlingar, vilka är av särskilt intresse för sektorn, även databashanteringen vid länsmuseet har varit föremål för studier. Samlingarna har bidragit med underlag om arkeologiska föremål hittade inom området för Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, vilket publicerats i årsboken Postens Frimärken Svenska frimärken berättar. Posten gav under 2003 ut frimärken med anledning av Världsarvet. Samlingarna har också som vanligt utgjort underlag för utställningar, både andra museers och egenproducerade. Länsmuseet har under året deltagit i flera större utställningar utanför länet, bl a Livrustkammarens jubileumsutställning Gustav Vasa tur & retur och Östergötlands länsmuseums utställning Europabilden av Birgitta. Åtta stycken fartygsbilder har åtgärdats av Kalmar konstmuseum. Arbetet ingår i konserveringsprogrammet för ramade akvareller. Olovsskulptur från Ölandskyrka, 1200-tal, har konserverats av Antikvarisk tekniska avd på Riksantikvarieämbetet. Arbetet påbörjades 2003 och avslutas under Arbetet ingår i konserveringsprogrammet för medeltida kyrkliga skulpturer. Föremålsdatabasen kompletteras löpande med bilder på fotograferade föremål, särskild fotograferingsinsats har gjorts avseende skrin och askar. Totalt har 1412 bilder på föremål länkats till databasen. Påbörjat uppordningsarbete av arkeologiska föremål som tillhör Fastighetsverket (KS märkta föremål) som förvaras i källaren på Kalmar slott. Tjänsten har köpts av UV

19 av skadeinsekterna. Därutöver har också ett flertal punktsanering mot mal utförts. Inköp och gåvor, förvärv till samlingarna Kalmar läns museum har för närvarande ytterst begränsade medel för förvärv till samlingarna. Den accession vi har beror huvudsakligen på arkeologiskt fyndmaterial och gåvor från enskilda personer. Under året har museet tacksamt mottagit gåvor från ett 15-tal enskilda personer. En stor fotosamling med vykort och fotografier från länet, särskilt Kalmar och Öland har förvärvats genom inköp på auktion, samlingen har tillhört Larry Andersson, Kalmar. En fullständig förteckning över gåvor finns i bilaga 2. Doppåse med tillhörande mössa och krage från 1800-talets mitt. Gåva 2003 av Anders Grybäck, Kristdala. Enligt muntlig tradition i givarens släkt har den ursprungligen tillhört släkten Sabelsköld. Lokalsituationen för museets föremålssamlingar är fortfarande olöst, en viss förbättring skedde dock genom att lokaler som under ett tiotal år använts av Utbildningsradion i kv Översten kunde övertas av länsmuseet. De militära samlingarna, som varit provisoriskt magasinerade i lokaler på Franska vägen sedan 1994/95, har därför kunnat flyttas till magasinet i kv Översten. Magasinet i kv Översten drabbades under sommaren av översvämning. Kraftiga skyfall fick till följd att magasinets drygt 900 m 2 golvyta täcktes med 10 cm djupt vatten med mögelskador som följd. Händelsen visar på lokalens stora brister som museimagasin. Länsmuseets problem med skadeinsekter har inneburit att Anticimex engagerats för återkommande saneringar. På rekommendation av Anticimex saneras hela museibyggnaden två gånger per år för att om möjligt begränsa effekten Kulturarvs-IT Arbetet vid Kulturarvs-IT har fortsatt under året och har koncentrerats till två bilddatabaser i SO- FIE, en topografisk över Kalmar län och en över Jenny Nyströms och Curt Stoopendals vykort. Arbetet fortgår i oförminskad takt och med ökad kvalitet. Vid årsskiftet var drygt fotografier, i huvudsak från topografiska arkivet, samt drygt 2100 vykort registrerade. För vykorten dubbleras antalet poster då även den skrivna sidan tas med, antalet uppgick därför till Problemet med Kulturarvs-IT:s framtid kvarstår, den långsiktiga finansieringen är inte löst. Digitaliseringen av bildmaterialet är en viktig uppgift och finansiering som långsiktigt kan säkerställa denna verksamhet är en prioriterad uppgift under Biblioteket Under 2003 diariefördes 428 böcker till biblioteket. Böckerna katalogiseras kontinuerligt i registerprogrammet File.maker pro sedan Under året har biblioteksansvarig tagit emot ett 50-tal besökare i arkiven och biblioteket och har också ansvarat för redaktörskapet för museets årsbok Smålandskustens skärgård. Krusenstiernska arkivet Till första advent sammanställdes en mindre utställning med tillhörande utställningskatalog i Krusenstiernska salongen om bokmärkesalbum ur de von Krusenstiernska samlingarna, vilket särskilt uppmärksammades av tidningen Östra Småland som gjorde två reportage om arkivet

20 Foto Fotoverksamheten har förändrats genom en påtagligt minskad efterfrågan på traditionellt svart/vitt fotoarbete både externt och internt. Fler och fler personer övergår till digital teknik och scannar in sina bilder själva. Genom de besparingar som museets tvingats göra under föregående år har fotograftjänsten reducerats till tjugo procent av en heltid vilket visar sig vara för lite tid. För att täcka efterfrågan köps ytterligare fotograftjänst på timtaxa. Inmatning av befintliga negativregister i databas har påbörjats under året. Nuvarande löpande negativregistrering görs också från och med i år i databas. Sammanfattning/ bedömning Enhetens arbete har påverkats av ett betydligt större ansvar för museets utställningsarbete än planerat. Översvämningen i föremålsmagasinet på grund av sommarens skyfall resulterade i ett omfattande merarbete och det planerade uppordningsarbetet efter flytten av militära föremål har inte kunde fullföljas som planerat. Konserveringsprogrammet har följts och fotodatabasen kompletteras successivt. Tyvärr har frågan om att digitalisera biblioteksregistret inte fått en lösning ännu. Enheten har haft ett arbetsmässigt tungt år på grund av uppsägningarna och att karantänsregler som gjort det omöjligt att engagera extra arkivpersonal. Kulturarvs-IT fortsätter att skanna in och registrera museets äldre bilder. Här har Walter Olson fångat parkarbetarna Carl Engström och Paul Watz under arbete i Kalmar stads gamla växthus i Stadsparken våren Även under brinnande krig skulle Kalmar prydas av blommor!

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002

Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2003-05-19 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Hur påverkas synen på det förflutna av våra metoder? Hur möjliggör metoder

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 25 mars 2009 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 124 909 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 582 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009

Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse www.kalmarlansmuseum.se Visste Du detta om Kalmar läns museum? Länsmuseet hade 110 000 besökare i verksamheten

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

2004-02-12 KULTURDEPARTEMENTET. 103 33 Stockholm

2004-02-12 KULTURDEPARTEMENTET. 103 33 Stockholm 2004-02-12 KULTURDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm AVRAPPORTERING AV REGERINGSUPPDRAG KULTURARVS-IT 2003; DEN CENTRALA SATSNINGEN. prop. 1998/99:1; utgiftsområde 14, bet. 1998/99: AU1, rskr. 1998/99:105,

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2006-03-20 Landsbygdens ekonomibyggnader

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2011 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 2012-03-22 Visste du detta om? 2011 ökade det totala besöksantalet

Läs mer

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Färlöv 19:3, Färlövs socken

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Bidrag till vård av kulturmiljöer

Bidrag till vård av kulturmiljöer FAKTABLAD Bidrag till vård av kulturmiljöer Vi vill uppmuntra dig att delta i kulturmiljöarbetet! Eftersom arbetet att sköta, tillgängliggöra och informera om vårt kulturturarv både kan vara tidskrävande

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer