Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008. Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse"

Transkript

1 Kalmar läns museum Verksamhetsberättelse 2008 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 25 mars 2009

2 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé är att vidga perspektiven på samtiden och att berika livsmiljön.

3 Innehåll Inledning...4 Organisation och styrelse...8 Verksamheter Bebyggelse...9 Arkeologi...13 Kronan - marinarkeologi...17 Konservering...18 Samlingarna...21 Bibliotek och arkiv...21 Publika enheten...26 Kulturmiljöpedagogik- Alla tiders historia...32 Eketorp...35 Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik...36 Kansli- och serviceenheten...37 Projekt...39 Bykistan Kulturarvportal Kalmar län Övrigt Bidrag till hembygdsvårdande verksamhet...40 Kulturarv Kalmar län Stiftelsen Wimmerströmska gården Eketorp...42 Tablå över spridningen av museets verksamhet kommunvis...43 Årsredovisning...44 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Häradshövding Liss-Eric Björkmans fond...56 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse...58 Tabellbilagor och statistik och nyckeltal...65 Personal Besöksstatistik, basanslag, intäkter mm Budgetomslutning, personalkostnadsutveckling m.m Bilaga 1. Externfinansierade projekt Bilaga 2. Gåvor till samlingarna Bilaga 3. Månadens föremål

4 Inledning Kort sammanfattning av årets verksamhet Som vanligt har vi haft ett intensivt år och mycket har hänt i verksamheten både i länet och utomlands. På museet har vi lyckats i ambitionen att hålla de nya högre besökssiffrorna uppe besökare kom, varav var barn och unga. Utställningen Rörelse av vikt blev en succé och både skolor från hela länet och sommarens turister sökte sig hit. Under hösten firade vi att elen kom till Kalmar för 100 år sedan Lysande Kalmar med goda samarbeten med bl a Kalmar energi. Ett samarbete med Byteatern genomfördes under hösten med utställningen om syskonen Kullzén med stadsvandringar och berättarkvällar på kullzénska caféet. Det 28:e året av undersökningar på regalskeppet Kronan var i huvudsak fokuserat på friläggning och bärgning av två kistor som visade sig innehålla praktiska civila föremål som sybehör, kokkärl och dylikt. I år gjordes en innovation i så motto att utgrävningen av en av kistorna fick följas steg för steg varje dag via vår hemsida som också var länkad till samtliga tidningars hemsidor i länet. Det blev närmare besök på de tio dagar undersökningen pågick. Konservering av kronanföremål fortsätter och den tidigare accesstjänsten har omvandlats till en tillsvidare tjänst. På textilkonserveringen har ett inventeringsprojekt inletts på kyrkornas textila arv. I samband med årets omorganisation slogs ABS-enheten ihop med Kronanenheten som man har många beröringspunkter med. Biblioteksdatabasen fortsätter att byggas ut och har nu sökbara titlar och Kulturarvs-IT har digitaliserat ytterligare 6000 bilder under året. Acessprojektet Platta föremål berättar har bl a resulterat i att vår tapetsamling är uppordnad och publicerad i årsboken och att samlingen nu är lätt tillgänglig för alla. ABS enheten har dessutom producerat mindre utställningar kring årets traditioner och fester illustrerade med Jenny Nyström bilder och har presenterat Månadens föremål som utställning och på museets hemsida. Bebyggelseenheten fortsätter sin expansiva verksamhet inom profan och kyrklig byggnadsvård. Kontakterna med kommunerna fördjupas och vi får fler uppdrag om kulturhistoriska utredningar i tidiga skeden, exempelvis Hornslandet i Västervik och kv Björken i Kalmar. Även privata fastighetsägare upptäcker mer och mer länsmuseets kompetens. Från året kan särskilt nämnas nya sprinklersystem i Kråksmåla och Pelarne kyrkor, gravhällsutredning i Kalmar domkyrka och industriarvsprogram har slutförts i ytterligare tre kommuner. Enheten har också arbetat mycket utåtriktat med bl a stadsvandringar, föreläsningar och kyrkogårdsteater. Även arkeologienheten har haft ett starkt år. Man har färdigställt ett tjugotal äldre rapporter inom Nationella rapportprojektet så att det nu endast återstår ett hanterligt antal, dock stora undersökningar, att rapportera. De arke- [ 4 ]

5 ologiska uppdragen har vuxit till antal, delvis som ett resultat av samarbetet med Smålands museum i Växjö. Mycket spännande stenåldersundersökningar med nya resultat har gjorts på Öland i Runsbäck, Björnhovda, Resmo och Övra Vannborga. En silverskatt hittades i Hellerö, Västerviks kommun. Viktiga projekt har varit avslutning på hällristningsprojektet, och uppdrags- och stadsgis för Köpingsvik. Arkeologerna har arbetat aktivt med att informera mot media och på museets hemsida med korta små filmer om nya och gamla upptäckter. En bok om utgrävningen vid stadsparken i Kalmar blev färdig under året. ATH-verksamheten har som vanligt varit varierad med utbildningar, utredningar, föreläsningar, utgivande av skrifter, regional utveckling, kulturturism, internationell verksamhet, produktion av historiska dräkter och rekvisita, historiska tidsresor och evenemang. Sammanlagt 66 tidsresor och fortbildningar av lärare har genomförts fördelat på länets samtliga kommuner och tolv olika arrangemang, bl a Hansedag i Kalmar och Hemliga rum i Borgholms slottsruin. Ett omfattande samarbete pågår med Mönsterås kommun om att utveckla Kronobäcks slottsruin och en bok har givits ut. ATH har också haft huvudansvar för Bykisteprojektet. Under året har ett analys- och planeringsarbete pågått för att sjösätta vårt nya utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund. Den internationella verksamheten genomförs under UTC:s hägn och den första av fyra nationella seminarier om kulturmiljöpedagogik på uppdrag av Sveriges hembygdsförbund genomfördes i slutet av året. Den internationella verksamheten har varit omfattande i Sydafrika - i Cape Winelands District där vi arbetat sedan tidigare, men också i Port Shepstone i samverkan med Oskarshamns Sydafrika kommitté och ABF i Oskarshamn och i Potschsefstroom där nya samarbeten har inletts i samverkan med Regionförbundet Södra Småland och Smålands museum i Växjö. I Cape Winelands genomfördes den årliga konferensen inom Bridging Ages i Worchster Museum med ett hundratal deltagare från hela världen och sex personer från Kalmar läns museum. Ett kansli har inrättats där för att föra tidsresemetodiken vidare och en metodskrift gavs ut på engelska med utgångspunkt i sydafrikanska förhållanden. En prioriterad uppgift är annars förankring och samverkan i länet. Därför har samverkansprojekt drivits med flertalet av länets kommuner, exempelvis har vi ett avtal med Mörbylånga kommun om tidsresor för skolbarn i Eketorp och Degerhamn, samverkan fortsätter med Västerviks museum vad gäller arkeologiska uppdrag och skötsel av Wimmerströmska gården. Tillsammans med länsstyrelsen har vi genomfört den årliga Oskarshamnskonferensen under temat Ideella krafter. Oskarshamnsseminariet genomfördes traditionsenligt under temat Ideella krafter. Frida Ateva var projektledare, här tillsammans med Birgitta Eriksson från länsstyrelsen, som var moderator. [ 5 ]

6 Kulturarvsportalen för Kalmar län har fortsatt under året. Portalen är avsedd att ge alla kulturarvsintresserade i länet en gemensam spelplats ett forum för utbyte. Portalen har en hemsida, ett nyhetsbrev och databasen Carpe Cultura. Under året har fokus på arbetet med digitalisering och tillgängliggörande kommit att i allt högre grad röra sig kring länsmuseets arbete och utveckling av metoder för berättande på hemsidan och YOU-Tube Den digitala bykistan har varit ett samarbete över enhetsgränser. Ett tjugotal kistor har hittats med Hembygdsförbundets hjälp och kontakter har tagits och uppordnings- och digitaliseringsarbete kommit igång. De lokala bykisteägarna gör digitaliseringen med stöd från museet. Även i detta har vi jobbat genom media som får följa innehållet i bykistan i Blidstena i Västra Eds socken århundrade för århundrade i återkommande artiklar i Västerviks Tidningen. Eketorp Eketorps borg har under året haft besökare. Under året genomfördes 41 tidsresor, varav tio med Mörbylånga kommun, vilket är en ökning mot tidigare år. En rad arrangemang har genomförts såsom järnåldersfest, strid på Eketorp, hantverk och marknadsvecka, arkeologihelg och konstnatt. Ett tält för gästabud och större arrangemang har uppförts och använts flitigt. Flera företagsarrangemang har genomförts och vi kan glädja oss åt ett positivt ekonomiskt resultat. Ekonomi, omorganisation och reviderad strategi Det har under året varit övergripande förändringar på museet. Ekonomiskt har vi haft både gas och broms. Den uppdragsfinansierade delen fortsätter att expandera inom samtliga enheters verksamhetsområden med ett antal drivande entreprenörer vid rodret. Vi har fått ett kraftigt utökat basanslag från Regionförbundet riktat mot ett nytt utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik. Samtidigt har uppräkningen på det tidigare basanslaget varit otillräckligt för att behålla verksamheten intakt. Därför har vi gjort en omorganisation för att klara en nödvändig besparing. När den tidigare ABS-chefen slutade med pension, drogs den tjänsten in och ABS-enheten slogs ihop med Kronan-enheten som man har många gemensamma nämnare med. Ansvarig för det administrativa arbetet kring Jenny Nyströms stiftelsen övertogs av biblioteksansvarig. Samtidigt drogs tre tjänster i arkivet in och klipparkivet avslutades. Digitalt fotoarbete av arkivbilder fördes över till Kulturarvs-It och manuellt mörkrumsarbete lades ner. Problematiskt har frågan om Kulturarvs-It:s överlevnad varit, men med extra tillskott av medel har verksamheten räddats ett år till. Kulturarvs-It fick dessutom möjlighet att flytta till Ångkvarnen från Verkstadsgatan vilket inneburit ett lyft. Verkstadsarbetet organiserades också om och alla som arbetar med verkstadsarbete sammanfördes till en enhet under en arbetsledare och hela servicegruppen fördes till kansliet. Den förra utställningsenheten har döpts om till Publika enheten bland annat för att markera att enheten arbetar med mycket mer än utställningar program, pedagogik, reception, butik och kafé. Nya tjänster som producent och marknadskommunikatör har inrättats och producenten kunde börja sitt arbete efter årsskiftet. Ytterligare en förändring är att vi under året gjort alla förberedelser för att starta ett centrum för kulturmiljöpedagogik och en ny biträdande chef för att leda ATH:s dagliga arbete har utsetts. Två nyrekryteringar till ATH med uppdragsfinansiering har blivit nödvändiga pga den tidigare underbemanningen. Den ekonomiadministrativa hanteringen har också utvecklats. Kanslienhetens rutiner effektiviseras kontinuerligt och projektredovisning sker nu i Pyramid, både på arkeologienheten och bebyggelseenheten och även den pedagogiska enheten har börjat så smått. Varje enhet är en egen resultatenhet och kostnadsmedvetandet är högt. En negativ faktor är den interndebitering systemet tvingar [ 6 ]

7 fram, men samverkan över enhetsgränserna förekommer trots det i stor omfattning genom olika kreativa lösningar. Museet fick ett ekonomiskt minusresultat för året trots de omfattande nerdragningarna, bl a museibutiken gick med stor förlust. Effekten av uppsägningarna slår först igenom i 2009 års budget. Under året har museets tidigare strategi reviderats. Vision, verksamhetsidé och fokusområden ligger fast, men de övergripande målen har setts över. Bedömning Sammanfattningsvis kan sägas att vi uppnått våra mål under året och att vi har gjort bra och framåtsyftande insatser inom alla verksamhetsoch fokusområden. Detta trots de ekonomiska trångmål som museet har i den del av verksamheten som inte är uppdragsfinansierad. Museichefens och styrelsens år Styrelsen har haft fyra sammanträden under året och arbetsutskottet har haft fem. Den årliga studieresan gick till Torsås kommun med besök på Söderåkra kyrkogård, Bruatorps holländarekvarn, Djursvik, lunch på Gullabo värdshus och styrelsens sammanträde hölls på Olssonska gården i Torsås med visning av Cissi Eriksson. Museichefen har tre styrelseuppdrag på det nationella planet, som sekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd, ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer och suppleant i Astrid Lindgren-sällskapet, samt tre regionala uppdrag; ordförande i Stiftelsen Krusenstiernska gården under året, ordförande i Stiftelsen Wimmerströmska gården och adjungerad ledamot i Kalmar läns hembygdsförbunds styrelse. Styrelsen fick presentation av kyrkogårdsinventeringen vid Söderåkra kyrka av Örjan Molander. Samverkan med Hembygdsförbundet i Kalmar län Museets årsbok ges ut i samarbete med Kalmar läns hembygdsförbund. I år handlade den om tapeter Från gyllenläder till arseniktapeter fyrahundra år tapeter från Kalmar län av Frida Ateva och Anna Knutsson. Museet hjälper hembygdsförbundet med utskick av årsboken och medlemskort till medlemmarna. Museet och hembygdsförbundet samråder även när det gäller bidragsansökningar ur Gunnar Håkanssons hembygdsfond och fördelningen av bidraget Hembygdsvårdande medel. Museets personal brukar medverka vid de årliga funktionärsträffarna med föredrag om någon aktuell fråga. Maria Malmlöf Länsmuseichef [ 7 ]

8 Organisationsplan Kalmar läns museum Styrelsen Museichef Maria Malmlöf Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik Ledningsgrupp Publika Monica Appelkvist Bebyggelse Örjan Molander Kulturmiljöpedagogik Ebbe Westergren Emma Angelin Holmén Arkeologi Per Lekberg Kronan Arkiv, bibl,samlingar Lars Einarsson Kansli Guje Olofsson Enheternas ansvarsområden Publika Pedagogik Bebyggelse Arkeologi Kronan Kansli Utställningar Tidsresor Byggnadsvård Undersökningar Konserv. Ekonomi Program/guidning Kulturturism Kyrkor GIS Marinark Personal Markn.föring Läromedel Landskap Landskap Samlingar Vaktmästeri Kafé Utredningar Mkb Bibliotek Verkstad Butik/reception Arkiv Fastigheten J Nyström Städ Kalmar läns museums styrelse För: Regionförbundet Kalmar kommun Kalmar läns hembygdsförbund Yvonne Hagberg (s) ordf Nils Fredrik Aurelius (m) v ordf Birger Svanström Lennart Fredriksson (s) Arne Hertzberg (s) Roland S Johnsson Björn Holgersson (fp) Allan Johansson (s) Margareta Karlsson Ersättare: Olle Hjertqvist (s) Ronny Jennersjö (kd) Gunnar Magnusson/Östen Jarnert fr maj Eva Berglund (s) Kerstin Bernhardtz (mp) Kerstin Lorentzson Göran Backrot (c ) Aldemir Castelbranco (s) Carole Larsson/Anna-Carin Lejon fr sept Revisorer: Anders Björkman (m) Bertil Åkesson (s) Stig Bergman Ersättare: Gert Wollinger (s) Rieja Danielsson (c ) Eivor Åsenius Revision: Aukt revisor Hans Svensson, KPMG [ 8 ]

9 Bebyggelseenheten Bygga upp kunskap Länets kyrkor och kyrkogårdar har under året fått fortsatt stor uppmärksamhet genom det inventeringsarbete som länsmuseet har genomfört på uppdrag av Linköpings- och Växjö stift. Arbetet syftar till att skapa ett översiktligt kunskapsunderlag samt öka förståelsen för kyrkans kulturvärden och främja kontakterna mellan kyrkan och kulturmiljövården. Inventeringsarbetet inleddes 2004 och arbetet med de enskilda rapporterna avslutades under året genom den kompletterande inventeringen av kyrkogårdar anlagda efter Under detta och kommande år genomförs slutrapporteringen av projekten tillsammans med kollegorna Under 2008 togs underlaget till en informationsskrift om Ölands sjöbodar fram på uppdrag av Länsstyrelsen. Här syns kalkstensbodarna vid Hallnäs udde. [ 9 ]

10 i Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län. I Kalmar län har vi genomfört uppskattade informationsträffar med alla berörda församlingar i södra länsdelen. Vi har även fortsatt och fördjupat samarbetet med södra Ölands kyrkliga samfällighet där vi har utfört vård- och underhållsplaner för Hulterstad, N Möckleby, Gårdby, Ventlinge och Resmo kyrkor. Vi har också inventerat och skadebedömt alla inventarier utan användning i samfällighetens kyrkor. Inför den fortsatta restaureringen av Kalmar domkyrka har vi utfört en kulturhistorisk utredning om gravhällarna och fått fram en mängd intressanta uppgifter. Domkyrkans omfattande interiöra renovering har även projekterats och inletts under slutet av året. Förvalta och vårda Enheten har fungerat som antikvarisk kontrollant i ca 40 profana och 30 kyrkliga byggnadsvårdsprojekt. Som exempel kan nämnas; fönster- och dörrenovering på Jöns-Lasses gård i Norra Bäck, renovering av sommarsalongen på Ebbetorp, fasadrenovering av Hantverksföreningens 1600-talshus i Kalmar i kv Gästgivaren, ytterligare takomläggning på Fröreda storegård samt renovering av holländarkvarnen i Bruatorp nära Söderåkra. Samarbetet med Statens fastighetsverk kring vården av Kalmar och Borgholms slott samt residenset har fördjupats och flera stora renoveringsåtgärder har även genomförts. Stora kyrkorenoveringar har genomförts i Misterhults och Nybro kyrkor vars interiörer har totalrenoverats och återinvigts och vid S:ta Gertruds kyrka i Västervik, där en omfattande restaurering har utförts på det vackra kyrktornet. Flera andra kyrkor i länet har skyddats genom olika larm- och sprinklerinstallationer t ex Kråksmåla och Pelarne. Olika renoveringsåtgärder har även genomförts i bl a Glömminge, Kläckeberga, S:a Vi, Långasjö, Karlslunda, S:t Petri m fl kyrkor. I samband med detaljplaneärenden har enheten utfört kulturhistoriska utredningar för Hornslandet i Västervik och fd varmbadhuset i Vimmerby. Inför försäljningen av kv Björken 21 i Kalmar har en omfattande kulturhistorisk utredning och dokumentation utförts. För glasbruksmiljön i Björkshult i Högsby kommun har en kulturhistorisk utredning och konsekvensanalys inför planerad miljösanering utförts. En byggnadshistorisk utredning har klargjort Rådhuset i Västerviks historia inför den planerade inre renoveringen. Under året renoverades den sk Rotundan i Kalmar och invigdes med en mindre utställning om byggnaden i stadsbiblioteket. Hästmahults by har förklarats som ett kulturhistoriskt riksintresse på grund av sin slöjdtradition. En av byns slöjdverkstäder rustades upp under 2008, delvis med hjälp av statliga byggnadsvårdsmedel. Kalmar läns museum fungerade som länsstyrelsens antikvariska kontrollant. Bilden visar verkstaden innan renoveringen. [ 10 ]

11 Arbetet med industriarvsprogram för länets kommuner har fortsatt och under året har program slutförts för Emmaboda, Borgholm och Oskarshamns kommuner. Enhetschefen har certifierat sig som antikvarisk sakkunnig i kulturvärden enligt PBL. I Kalmar har vi medverkat som antikvariskt sakkunniga vid restaureringen av restaurang Byttan och vid den omfattande renoveringen av Arkiater Wahlboms hus vid Stortorget. Uppskattade antikvariska slutrapporter har producerats till båda projekten. Vi har även haft ett mindre uppdrag vid tillbyggnad av kv Skoflickaren 6. Under året har vi även haft ett nära samarbete med stadsbyggnadskontoret i Kalmar med uppdrag inom antikvarisk rådgivning till tjänstemän och privatpersoner. På deras uppdrag har vi producerat en informationsbroschyr om radhuskvarteret Hagen från 1960-talet. Restaureringen av Bruno Mathssons s k Glashus i Kosta i Lessebo kommun har avslutats och under året upprättades en vård- och underhållsplan på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län. Ett flertal enskilda fastighetsägare har fått hjälp med byggnadsvårdsrådgivning av olika slag alltifrån tips och råd om hantverkare till besiktning på plats med genomgång av åtgärdsförslag, historik, arkivuppgifter och förslag på vård- och dokumentationsåtgärder. Underhållsarbetena på museets egna fastigheter har inskränkts till enklare löpande underhåll. Under skördefesten medverkade vi i Vingvändardagen som föreningen Ölands väderkvarnar instiftat. Vi har även medverkat i den utbildning för kvarnhantverkare Ölands bygghytta som föreningen har tagit initiativ till. Enhetens personal har fortbildat sig i kalkbruksrelaterade frågor genom en uppskattad tvådagarsutbildning hos företaget Målarkalk i Helsingborg. Tre medarbetare har slutfört kursen Kyrkorummets arkitektur vid Lunds universitet. Berätta, lära, göra tillgängligt Enheten har medverkat vid ett flertal utåtriktade arrangemang. Förutom byggnadsvårdslägret i Vita Villan, Borgholm har enhetens personal hållit föredrag, stadsvandringar etc som tillsammans har samlat omkring personer, vilket är en fördubbling mot föregående år. Vi har föreläst om tegel i Jönköping i samarbete med byggnadsvård Qvarnarp och Svenska byggnadsvårdsföreningen. I samarbete med kyrkogårdsförvaltningen och Jenny Nyströmskolan har vi medverkat i mycket välbesökt kyrkogårdsteater i Kalmar. Vi har även medverkat i projektet Lysande Kalmar med uppskattade stadsvandringar bland de upplysta husen. Länsmuseet är representerat i jurygruppen för Tillsammans med Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar och elever från Jenny Nyströmskolans teaterlinje deltar länsmuseets bebyggelseenhet i dramatiserade visningar på Södra kyrkogården och Gamla kyrkogården i Kalmar. Bilden är från en av sommarens visningar som avslutades vid Christoffer Andersson Grip och hans hustru Gertrud Snakenborgs stympade gravhäll. [ 11 ]

12 Länsförsäkringars byggnadsvårdspris års pris tilldelades kakelugnsmakare Per Dahlberg för hans insatser för kakelugnsmakaryrket och för den pågående restaureringen av hans bostad, Kläckeberga gård utanför Kalmar. Samverkan, nätverk De externa parter som enheten har samverkat med under året är länsstyrelsen, Linköpings och Växjö stift, länets kommuner, församlingar, samfälligheter och hembygdsföreningar, samt ett stort antal offentliga och enskilda fastighetsägare. Med de förstnämnda har vi haft ett regelbundet utbyte genom samråd om enskilda ärenden och övergripande frågor. Vi har även granskat och kommit med synpunkter på aktuella plan- och dispensärenden samt bidragsansökningar för kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag. Internt har vi medverkat vid olika temadagar och genom tre texter till månadens föremål samt en medialt mycket uppmärksammad snabbutställning om Kalmar-FF spelaren Cesar Santin och hans vänstersko. Vi har även samverkat internt i olika utredningsuppdrag. Bedömning Enheten har haft ytterligare ett spännande och expansivt år med många nya, givande och utmanande arbetsuppgifter. Enhetens verksamhet fortsätter att expandera och tillsammans utförde totalt 12 personer omkring 124 manmånaders arbete under 2008 vilket är en knappt 5-procentig ökning jämfört med året innan. Vi kan återigen konstatera att den bebyggelseantikvariska verksamheten på museet aldrig har varit mer omfattande än nu samtidigt som vi har lagt allt större vikt vid en hög och jämn kvalitet. Vi har även förbättrat interna rutiner kring ekonomiredovisning, fakturering och rapportering. Bakgrunden till ökningen är de många och förhållandevis stora uppdragen som vi har fått inom det kyrkliga kulturarvet, men även länsstyrelsen, kommunerna och enskilda fastighetsägare är allt viktigare uppdragsgivare som vi jobbar nära ihop med. Enheten har medvetet arbetat med att utveckla och sälja nya tjänster inom flera olika arbetsfält. Sårbarheten har därför minskat och vi är inte längre beroende av någon enstaka stor uppdragsgivare. Vi ser även möjligheter till en fortsatt positiv utveckling på flera områden. [ 12 ]

13 Arkeologienheten Bygga upp kunskap Tjugo större och medelstora äldre rapporter färdigställdes under året inom Nationella rapportprojektet. Förutsättningar skapades för att färdigställa ca tjugo ytterligare större rapporter inom projektet under Några viktiga undersökningar från 2008 är fyndet av den vikingatida silverskatten i Hellerö, Västerviks kn, undersökningen av det tidigneolitiska huset i Runsbäck, Mörbylånga kn, utredningsfyndet av vendeltida högreståndsföremål vid Rinkabyholm/Hossmo i Kalmar kn, det senneolitiska gravfältet i Björnhovda, Mörbylånga kn, den tidig-/mellanneolitiska boplatsen i Resmo, Mörbylånga kn, förundersökningen av de omfattande förhistoriska eller medeltida järnindustriella lämningarna i Brånahult i Nybro kn och förundersökningsfyndet i Pettersholm i Borgholms kn, av en begravd kalv daterad till övergången tidigneolitikum/ mellanneolitikum. Viktig är även dateringen av den tidigmesolitiska graven i Övra Vannborga, Borgholms kn en av de äldsta i landet, som har behandlats inom det Nationella rapportprojektet. Ca femtio nya uppdrag har budgetsatts och erhållits under året. Majoriteten av dessa utgjordes av arkeologiska utredningar, för- och slutundersökningar, men även kulturhistoriska utredningar för kommuner, MKB-underlag och föredrag återfinns i uppdragsfloran. Fem av de arkeologiska undersökningarna genomfördes i Växjö kommun i samarbete med Smålands museum. En jämförelse av fakturerad intäkt mellan 2006 och 2008, år med liknande uppdragsantal, visar att nästan hälften av 2006 års intäkt utgjordes av Stadsparksundersökningen om drygt 1,2 miljoner kr. Lyfter man ut högsta och lägsta summan i bägge årsserierna och jämför medel-/mediansummor för fakturor från åren blir utfallet ca kr/ kr för 2008 mot ca kr/ kr för Det kan alltså noteras en ökning i uppdragens relativa ekonomiska utfall med nästan trettio procent tals mynt hittad vid arkeologisk undersökning vid Söregärde, Ryssby sn, Kalmar. Foto: KLM. [ 13 ]

14 Den geografiska fördelningen av uppdragen på länets kommuner är framgår av fig 1: Geografisk fördelning av arkeologiska uppdrag 2009 Fig 1: Geografisk fördelning i % av arkeologiska uppdrag 2009: 28% i Kalmar, 23% i Västervik, 23% i Mörbylånga, 17% i Borgholm, 5% i Nybro, Mönsterås 2% och Vimmerby 2% En viktig uppgift under 2009 blir att undersöka om uppdragsbasen kan breddas till flera kommuner i länet genom marknadsföring baserad på analys av marknadsläget i de kommuner vi inte arbetar i. Berätta, lära, göra tillgängligt Kalmar Västervik Mönsterås Mörbylånga Borgholm Nybro Vimmerby Under 2008 har en populärt hållen rapport över undersökningarna i Stadsparken givits ut. Dessutom har ett program för tillgängliggörande och utveckling av vår digitala rapportering initierats. En rapportredaktör/layoutare säkerställer enhetligt och professionellt utförda rapporter som läggs ut på webben kopplade till en länskarta. Inom StadsGIS Köpingsvikprojektet, finansierat genom länsstyrelsens kulturmiljöbidrag, har dels själva StadsGIS:et genomförts, men också en utveckling av detta i form av ett uppdragsgis för Köpingsvik, en prototyp för ett system som möjliggör tillgängliggörande av arkeologiska undersökningsresultat samt viss forskning på dessa. Projektet ska enligt plan slutföras under våren Enhetens personal har dessutom erbjudits att utbilda sig i digitalt berättande, vilket har resulterat i att arkeologiska resultat och berättelser börjat läggas ut på webben. Kommunikativa insatser av direkt art har nått ca 600 personer, varav ca hälften barn, som deltagit i guidningar, visningar eller föredrag eller kurstillfällen. Oräknade är då kolleger och forskare som deltagit i de seminarier och konferenser där enheten representerats, lyssnare och tittare när verksamheten märkts i TV och radio vid ett antal tillfällen samt besökare till Månadens föremål i september. I Runsbäck genomfördes ett publikt projekt i samverkan med ATH, med aktiviteter för fritidsbarn och öppet hus för allmänheten under sommaren, då sammanlagt ca 300 personer deltog, de flesta barn. Inom Hällristningsprojektet (RANE forts.) har dokumentationsarbetena slutförts på lokaler i Gamleby, Gladhammar, Törnsfall, Döderhult, Mönsterås och Arby socknar. Två tidigare oregistrerade ristningar i Kasimirsborg har dokumenterats och registrerats. Enheten har i samverkan med Högskolan i Kalmar planerat och medverkat i en populärvetenskaplig kvällskurs kring Kalmar läns förhistoria. Övriga föreläsare bl a från Kronanenheten, Högskolan i Kalmar och Uppsala universitet. Målgrupp: Intresserade vuxna. I genomsnitt deltog ca 30 personer i åldrarna år i kursen. Silverskatten från Hellerö har ställts ut som Månadens föremål under september månad, visning för press och TV genomförts. Det är inte känt om besökssiffrorna påverkats. Ett stort antal av enhetens undersökningar har bevakats av lokal press och television, och vid undersökningarna i Resmo var SVT på plats och filmade för det rikstäckande programmet Vetenskapsmagasinet där en av enhetens medarbetare hade en framträdande roll. Samarbeten och nätverk Under året har en museiarkeologisk branschorganisation (MARK) arbetats fram under medverkan av enhetschefen. Föreningen omfattar i dagsläget regionala och kommunala museer med i egen regi bedriven arkeologisk uppdragsverksamhet i Skåne län, Västra Götalands län, Östergötlands län, Hallands län, Kronobergs län, Kalmar län samt Värmlands län. Blekinge län kommer med inom kort och intresse finns [ 14 ]

15 Arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay undersöker stenåldern på Öland i juli Runsbäck, Torslunda sn, Öland. Foto: KLM. även från Dalarnas län samt från Stockholms stadsmuseum. Enheten samarbetade på regelbunden basis med Västerviks museum med att planera och utföra arkeologiska undersökningar i Västerviks kommun. Under året fortsattes också samarbetet med Smålands museum genom samverkan inom ett flertal arkeologiska uppdrag, inom det under året slutna avtalet Smålandsarkeologi. Strax före årets slut anmälde också Jönköpings läns museum intresse av att delta i detta samarbetsavtal. Ett nummer av Urminne har publicerats under året i samverkan med Smålands- och Jönköpings museer. En medarbetare på enheten har ingått i redaktionen. Artiklar har skrivits. Enheten hade handläggarsamråd med länsstyrelsen minst en gång per månad och beredde dessutom regelbundet planärenden till länsstyrelsen. Enheten har under året handlett praktikanter från Högskolan. Dessutom har enheten i samverkan med Högskolan planerat och medverkat i en populärvetenskaplig kvällskurs kring Kalmar läns förhistoria. Övriga föreläsare bl a från Kronanenheten och Uppsala universitet. Tre av enhetens medarbetare medverkade med föredrag vid en internationell konferens om senneolitikum och bronsålder i Visby i början av oktober (Baltic Rim Seminar). Målgrupp var andra forskare/arkeologer. En av enhetens medarbetare har särskilt inbjudits till och medverkat med föredrag kring förhistorisk järnframställning i ett forskningsinriktat seminarium i Torsåker, Gästrikland, som anordnades av Länsmuseet i Gävleborg. Målgrupp var andra forskare/arkeologer. Övrig arkeologisk forskningsverksamhet Inom arbetet med nytt forskningsprogram har viktiga steg tagits. Sammanställning av underlagsmaterial har genomförts och programmet ska skrivas under [ 15 ]

16 Urval av stenåldersfynd från Runsbäck, Torslunda sn, Öland. En kompetent och professionell organisation Året har präglats av en fortsatt satsning syftande till ordning, struktur, överblick och kvalitet i enhetens arbete. Rapportering och hantering av tid inom projekt i Pyramid genomförs efter utbildningar under året av varje handläggare. Arbetet för ekonomisk kontroll, kvalitet i den ekonomiska planeringen och konstruktiv resursanvändning har gett positiv utdelning. Enheten har nu, ett och ett halvt år efter att detta arbete inleddes, en förhållandevis sund ekonomi och välfungerande organisation. Bedömning Antalet uppdrag, inklusive underkonsultuppdrag/samarbeten med Smålands museum men exklusive anslagsfinansierade projekt av olika slag, ökade år 2008 till ca 2006 års nivå. Det kan noteras en ökning i uppdragens relativa intäkter med nästan trettio procent, vilket kan förklaras med länsstyrelsens acceptans av en högre ambitionsnivå och dess förtroende för verksamhetens kvalitet. Vår förmåga att bedriva en konkurrenskraftig uppdragsarkeologi som märks och syns är fortsatt avgörande för verksamhetens framtid. De kvalitetsförbättringar som genomförts har tillsammans med utvecklad samverkan med andra museer samt med högskolan bidragit till en högre omsättning. Arbetet med att vidmakthålla kvalitetsnivån, och ytterligare utveckla vissa områden av vår verksamhet, får ses som utomordentligt betydelsefullt. Som ett led i att öka konkurrenskraften vid upphandlingssituationer och bredda marknadsunderlaget har samarbetet med Smålands museum fortsatt och ett avtal ingåtts. Jönköpings läns museum har anmält intresse för liknande avtalsreglerat samarbete. En museiarkeologisk branschorganisation (MARK) har bildats tillsammans med de regionala och kommunala museerna med egen arkeologisk verksamhet i Götaland. Enhetschefen har deltagit i detta arbete och är ledamot av organisationens styrelse. Sammanfattningsvis kan sägas att enheten idag når sina mål, håller deadlines och budgetar, erhåller goda resultat, skapar ny kunskap, kommunicerar med målgrupper och skapar ekonomiskt utrymme för utveckling. [ 16 ]

17 Kronan-marinarkeologi-konservering Arkiv, bibliotek och samlingar Kronanprojektet Undersökningsarbetet på Kronans vrakplats 2008 års marinarkeologiska undersökningar av regalskeppet Kronan, som utgjorde det tjugoåttonde undersökningsåret i följd i Kalmar läns museums regi, genomfördes i enlighet med de mål som ställts upp. Undersökningsarbetet var indelat i tre etapper och omfattade sammanlagt fem veckors fältarbete. Undersökningarna skedde i samarbete med kustbevakningen och frivilliga dykare. På grund av väderlek bortföll 33 procent av dyktiden års undersökningar bestod i en utvidgning av fjolårets schakt mot söder (föröver i vraket). Undersökningsområdet omfattade en yta om ca 4 m2, beläget i gränsområdet mellan skeppets trossdäck och undre däck. Arbetet har i huvudsak fokuserat på friläggning och bärgning av två kistor, vilka efter bärgning visade sig innehålla föremål för terrestra, civila ändamål (kokkärl, sybehör, Två intakta träkistor påträffades på Kronans trossdäck sommaren Innehållet i båda kistorna bestod huvudsakligen av kläder och hushållsartiklar. [ 17 ]

18 klädespersedlar etc). Konstruktionsmässigt nådde årets utgrävningar ned till den underliggande garneringen (inre bordläggningen) i vraket, vilken är slutpunkten i vertikalled för varje schakt. På så vis nåddes en god referens som underlättar den fortsatta utvidgningen av schaktområdet. Resultaten av undersökningarna har under året presenterats i rapporter, artiklar, föredrag, guidningar, intervjuer och s k on-line rapportering på Internet. Förstärkning av projektets vetenskapliga profil Forskning och kunskapsuppbyggnad har under året kontinuerligt bedrivits som ett led i den marinarkeologiska undersökningsverksamheten. Inom ramen för referensgruppen har fortlöpande ett antal forskningsprojekt bedrivs, av vilka särskilt bör framhållas undersökningarna av apoteksföremålen, numismatiska fynd, de jämförande studierna av Vasa och Kronans fyndmaterial samt det osteologiska materialet. Projektledaren har under 2008 knutits till Vasamuseets vetenskapliga referensgrupp och en internationell referensgrupp kring undersökningarna av det djupt liggande sk Spökskeppet utanför Gotska Sandön, vilket leds från Södertörns högskola. Konservering och vård av samlingarna Konserveringen av föremål bärgade från Kronan har genomförts enligt plan. Under En fortsatt uppdragskonservering har bibehållits under Under året slutfördes konserveringen av 2006 års silvermyntskatt inom ramen för en s k accesstjänst. Efter accessprojektets utgång har tjänsten kunnat omvandlas till en tillsvidaretjänst för metallkonservatorn. Basutställningen om Kronan En fortsatt utveckling av Kronanutställningen har bedrivits under Huvudnumret var invigningen av en halvmodell av skeppet. Komplettering av nya föremål och trespråkiga textpaneler har fortlöpande skett under året. En En av två gulddukater med Karl XI:s bild som bärgades från regalskeppet Kronan sommaren fortsatt satsning på specialvisningar och bakom-kulisserna -besök har skett. För sjätte året i rad genomfördes i oktober Kronandagen. Förmedlingsarbete Under året har c a 50 föredrag, guidningar och demonstrationer hållits i och utanför museet. Under den sk Kronandagen i oktober förevisades hantering av artilleri och konserveringsarbetet. Målet har varit allmänheten och i synnerhet barn och ungdom en spännande inblick i arbetet bakom kulisserna. Besök på vrakplatsen under dykarbetet har genomförts, så också visningar av utställningen, textilkonserveringen och laboratoriet för marinarkeologisk konservering. En uppdatering av Kronans hemsida har skett. En särskild satsning skedde under hösten i form av en sk on-line rapportering på hemsidan av utgrävningarna av sommarens bärgade kistor. C a besök registrerades. Sponsorsamarbete Kronanprojektet erhöll under 2008 fortsatt ekonomiskt stöd från Svensk kärnbränslehantering AB, Länsförsäkringar Kalmar län och Proxy Electronics AB. Under året kunde [ 18 ]

19 även projektet påräkna sig ytterligare förnyat, substantiellt huvudsponsorstöd från Graninge AB. Ett viktigt mål för Kronanverksamheten var därmed uppnått. Samarbete med Högskolan i Kalmar och CIS Föreläsningar i marinarkeologi har på uppdrag av Högskolan i Kalmar genomförts för arkeologistuderande. Kronanprojektet har under året även engagerats som mentor för gymnasiestudenter på samhällsprogrammet vid Kalmar Internationella gymnasieskola (CIS). Forskning och kunskapsuppbyggnad Det forskningsprojektet som inleddes under 2001 i samarbete med Apoteket AB och Apotekarsocieteten, rörande det farmacirelaterade fyndmaterialet från Kronan, har fortsatt. Forskning och rådgivning har också bedrivits inom ramen för Kronanprojektets referensgrupp till stöd för de fortsatta undersökningarna av Kronan. Referensgruppen består av forskningsexpertis och sakkunniga inom ämnena arkeologi, osteologi och historia från, förutom länsmuseet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Högskolan i Kalmar, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Kalmar län. Forskarstudier bedrivs av projektledaren och publicering sker kontinuerligt. Resursbehov Mot bakgrund av att Kronanprojektet till helt övervägande del är finansierat av sponsormedel, står målet om ökad anslagsfinansiering fast. Detta i syfte att skapa en säkerhet för projektets fortlevnad. Behoven är basala och har framhållits alltsedan Kronanprojektets början. Som formulerats i tidigare verksamhetsberättelser under två decennier, är den befintliga konservatorstjänsten som varit sponsorfinansierad sedan dess inrättande 1991, och den assisterande marinarkeologtjänsten, främst prioriterade. Marinarkeologi, uppdrag och allmän handläggning Ett tjugotal marinarkeologiska besiktningar, yttranden och kostnadsberäkningar har under året genomförts inom ramen för enhetens verksamhet. På uppdrag av länsstyrelsen Blekinge har ett marinarkeologiska undersökningsprogram utarbetats avseende 1400-talsvraket med arbetsnamnet Gribshunden, som förlist i Ronneby skärgård. Vraket har av resultaten att döma en stor skeppsarkeologisk potential och är således av stor vikt för enhetens fortsatta kunskapsuppbyggnad och vetenskapliga profilering. Två artiklar om undersökningarna har publicerats. Den ena i den historiska tidskriften Ale (nr 2/2008), den andra i Blekingeboken, årsbok för Blekinge hembygdsförbund och Blekinge museum På uppdrag av och med stöd från länsstyrelsen Kalmar län har två publikationer för tillgängliggörande av vårt marina kulturarv färdigställts. Den ena belyser tre vrak i Kalmars närområde (Kalmarsund), den andra kanonerna från regalskeppet Kronan. Länsmuseets funktion som expertinstans och rådgivande organ i marinarkeologiska frågor har under året nyttjats vid flera tillfällen. Länsmuseets medverkan i det nationella Marinarkeologiska Rådet har fortsatt. Konservering Den arkeologiska konserveringsfunktionen har, med undantag för de textila objekten ansvarat för konservering av hela det fyndmaterial som bärgats från regalskeppet Kronan, samt som expertinstans utfört flera konserverings- och vårduppdrag. Såväl den allmänna konserveringsverksamheten som textilkonserveringsfunktionen har varit engagerad i vården av samlingarna och i utställningsverksamhet på och utanför länsmuseet. Målsättningen att ta emot besök och arrangera visningar av konserveringslaboratoriet under sakkunnig ledning fortsatte under Att komma bakom kulisserna och fysiskt uppleva närheten till det förflutna, utgör en unik ingrediens i länsmuseets kunskaps- och upplevelseutbud. [ 19 ]

20 Det accessprojekt som pågått under två år har resulterat i att tjänsten kunnat omvandlas till en tillsvidaretjänst som är baserad på extern uppdragsverksamhet. En pilotstudie av metallinventarierna i två typkyrkor i Växjö stift har utförts på uppdrag av Svenska kyrkan. Studien skall ligga till grund för en mer omfattande inventering av metallföremålen i stiftets kyrkor och i förlängningen åtgärder i form av konserveringsuppdrag. I september påbörjade en nyrekryterad textilkonservator sin tjänst som inventerare av textilföremålen i stiftets kyrkor. Projektet sträcker sig över 2010 och är tänkt att övergå i konserveringsåtgärder efter inventeringens slutförande. Konserveringsfunktionen har utfört interna uppdrag åt för utställnings- och arkeologienheterna. De externa uppdragen har utförts åt Sveriges geologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, Jönköpings läns museum och Länsstyrelsen i Blekinge. Förberedelsearbete har genomförts i syfte att färdigställa apoteksfynden för de forskningsanalyser som Apoteket AB utför. Textilkonserveringsfunktionen har under år 2008 utfört uppdrag åt sammanlagt tretton kyrkor i Kalmar, Kronobergs, Skåne, Blekinge och Jönköpings län. Konserveringsuppdrag har utförts åt Himmelsberga hembygdsmuseum och Kalmar Sjöfartsmuseum. Flera konserveringsuppdrag har också utförts åt privatpersoner. Fortlöpande arbete har också utförts i länsmuseets textilmagasin. Konservering har skett av textilt arkeologiskt material från regalskeppet Kronan. Funktionen har även ansvarat för konservering av textila objekt bärgade från regalskeppet Kronan och textila arbeten i Kronanutställningen. Magasinsarbeten sker kontinuerligt i de textila samlingarna på Kalmar läns museum. Bedömning Konserveringen av fyndmaterialet från Kronan har genomförts enligt plan. Det innebär att det organiska materialet färdigbehandlas i sin helhet, medan metallföremålen stabiliseras och tas om hand på sikt, eftersom de är tidskrävande. Textilkonserveringsverksamheten Kronan andra kista för året med förslutet lock öppnas i närvaro av den samlade pressen. Här Sven Ekblad från TV 2 som intervjuar Max Jarehorn. Utgrävningen följdes därefter dagligen via länk till länets alla tidningars hemsidor. [ 20 ]

21 har under året ytterligare utvecklats, utökat sitt kontaktnät och visat ett fortsatt gott ekonomiskt resultat. Sammanfattande bedömning Enhetens situation är under kontroll och utvecklas med avseende på ekonomi och måluppfyllande. Emellertid kvarstår de strukturella ekonomiska problemen som hinder för verksamhetens optimala utveckling. Resurserna är fortsatt ytterst begränsade i relation till verksamhetens dignitet, omfattning och utvecklingspotential. Resurstillförseln, främst i form av sponsring, är trots allt av temporär karaktär och kan inte anses utgöra den solida grund som projektet måste vila på för att erhålla en trygg framförhållning och långsiktighet. Två av Kronanprojektets tre heltidstjänster samt övervägande delen av den operativa verksamheten är sponsor- och uppdragsfinansierade. Projektets struktur har i detta avseende inte förstärkts efter tjugo år. Enhetens övriga verksamhet är uppdragsfinansierad och lönebidragsbaserad. I enlighet med den visionsutredning som länsmuseet presenterade under 2001, är det fortfarande av högsta prioritet att framför allt den sponsorfinansierade tjänsten inom enheten snarast permanentas och finansieras samt att en assisterande marinarkeologtjänst tillskapas inom ramen för länsmuseets gemensamma förvaltning. Detta för att skapa den nödvändiga långsiktighet och trygghet som är en förutsättning för att slutföra Kronanprojektet i enlighet med den målsättning som slagits fast i länsmuseets styrelse. ABS-funktionens verksamhetsområde är till sin karaktär utpräglat enhetsövergripande. Det handlar om fortlöpande basfunktioner av stor betydelse för såväl service mot det externa samhället som länsmuseets enhetsövergripande verksamhet (service i samband med utställningar och kunskapsuppbyggnad/forskning kring material ur våra arkiv/bibliotek/ samlingar). Samlingarna Verksamhetsområdet svarar för handläggning och hantering av föremålsfrågor. Under året har fortlöpande servicearbete utförts för akademiska studier och olika forskningsinsatser, avhandlingsarbeten och för C- och D- uppsatser vid universitet och högskolor. Ett nära samarbete fortgår med publika enheten. Föremål ur samlingarna har ingått i ett flertal egenproducerade utställningar. Rörelse av vikt, När elen kom till Kalmar 100-års jubileum och Spåren efter Kullzéns. Ar- Arkiv, bibliotek och samlingar Vid halvårsskiftet 2008 slogs ABS-enheten ihop med Kronan-enheten. ABS-funktionen på enheten ansvarar för samlingar, bibliotek, arkiv och också för etnologiska undersökningar och dokumentationsprojekt. I museets samlingar ingår även Krusenstiernska gårdens inventarier och enheten deltar i arbetet med planeringen av verksamheten på gården och ingår i Krusenstiernska gårdens styrelse. Ämne till Torsåstupp, tillverkad 1993 av givarens far Arne Svensson som drev slöjdverkstad i Hästmahult, Gullabo socken. Torsås kommun. Gåva 2008 av Kenneth Arnesson, Hästmahult. [ 21 ]

22 betet med utställningen om Kullzéns innebar också registrering och katalogisering av en stor samling föremål som tidigare överlämnats från syskonen Kullzéns dödsbo till museet. Ur samlingarna väljs tio gånger om året Månadens föremål ut och presenteras med tillhörande berättelse i utställning och på museets hemsida, se bilaga 3. Föremål ur samlingarna har ingått i ett flertal utställningar producerade av andra museer, bl a utställningen Kejsarnas Kina på Kalmar slott. Utanför länet kan nämnas Nordiska museets sommarutställning Sommarslöjd -Figurer i trä och Upplandsmuseets nya arkeologiutställning Tiden i rummet, människor i Uppland under 500 år. Ett betselbeslag av brons från yngre järnålder upphittat på Öland, Föra socken har fyndfördelats till länsmuseet. Upphittaren Göran Lundberg, Göteborg erhöll ersättning i form av inlösen och hittelön. Epitafiet över häradshövding Petrus Hjertstedt har konserverats av Östergötlands länsmuseum inför återuppsättningen i Frödinge kyrka. Epitafiet deponerades till Fornminnesföreningen (Kalmar läns museum) 1877 av Frödinge församling. ABS-enheten fick fortsatta medel för accessprojektet Platta föremål berättar vilket innebar att projektets båda accessanställda antikvarier kunde avsluta arbetet med målade allmogebonader och fortsätta arbetet med oinramad konst. Föremålskategorierna har ordnats, fotograferats och gjorts digitalt tillgängligt. En plus-tjänst är knuten till projektet för avlastning av vissa arbetsuppgifter. Accessprojektets arbete med tapetsamlingen utgör underlag för årets årsbok. Resultatet presenteras under titeln Gyllenläder och arseniktapeter 400 år av tapeter från Kalmar län av Frida Ateva och Anna Knutson. Föremålsdatabasen kompletteras löpande med bilder på fotograferade föremål. Totalt har 7555 bilder på föremål länkats till databasen. Av de bilder som lagts in under året utgörs merparten av bilder som producerats med anledning av det pågående accessprojektet, Platta föremål berättar. Samlingarna har under året erhållit medel för att under två månader handlägga fyndfördelningsbeslut. Av totalt 184 ärenden kunde närmare hälften avslutas. Anhopningen av ärenden är delvis en konsekvens av att Arkeologienheten arbetat med att avsluta arkeologiska rapporter i det s.k. Nationella projektet. Accessprojektet har genererat stora omflyttningar på magasin för att bereda plats för genomgånget material. Ny inredning har införskaffats anpassad för det uppordnade materialet. Lokalsituationen för museets föremålssamlingar är fortfarande olöst, vilket innebär ett ständigt återkommande problem för verksamheten. Under året påbörjades en utredning angående eventuella möjligheter att använda en fastighet i kvarteret Jungmannen. Kalmar kommun var dock inte villig att bidra till satsningen. Länsmuseets problem med skadeinsekter har inneburit att Anticimex engagerats för återkommande saneringar av hela museibyggnaden. Inköp och gåvor, förvärv till samlingarna 2008 Under året har en kista som tillhört Magnus Gudmundsson Fröberg, stiftaren av Norrgård i Kalmar, köpts in för att införlivas med samlingarna. Kalmar läns museums accession till samlingarna består huvudsakligen av arkeologiskt fyndmaterial och gåvor från enskilda personer. Under året har museet tacksamt mottagit gåvor från tjugotal enskilda personer. En fullständig förteckning över gåvor finns i bilaga 1. Arkivet Arbete i arkivet har fortsatt enligt fastlagd plan, dock med minskade personalresurser då en plus-tjänst upphörde i september Fortlöpande service har vid förfrågan tillhandahållits övriga enheter, skolor och allmänheten i form av lotshjälp till källmaterialet i museets arkiv, [ 22 ]

23 Påskallaviks herrgård, tecknad Gåva 2008 av Babette Fleetwood, Oskarshamn. Bilder av äldre datum som visar kulturhistoriska miljöer är av särskilt intresse att införliva med museets samlingar. samlingar och bibliotek erbjuds. Bevakning, excerpering och arkivering av länets tidningar upprätthålls med avseende på händelser och företeelser som berör museets verksamhetsområden. Det topografiska arkivet hålls vårdat och uppdateras. En stor mängd arkivalier samt rapporter och handlingar som samlats hos antikvarier som tidigare tjänstgjort på museets olika enheter som förvarats nedpackade på magasin, har till största delen gåtts igenom och arkiverats. Kulturarvs-IT /Digitaliseringsgruppen Arbetet har under året fortsatt enligt de riktlinjer som lades upp Övergången till en större andel av glasplåt/negativskanning har inneburit en större tidsåtgång. De negativa bilderna förvaras oftast inte separerade från varandra, varför de måste packas om en och en i nya kuvert. Digitaliseringsverksamheten har utvidgats från att omfatta enbart bilder till även skanning av arkivalier. Hela den Frigelianska samlingen (2500 sidor, varav 450 med teckningar) är avklarad och ett sökbart register över samlingen är upprättat. Det påbörjade arbetet med den Westrinska samlingen avstannade under året p g a medelsbrist. Medel har sökts från Riksarkivets fonder. Högkvalitativ skanning av Jenny Nyströms vykort avsedda för en försäljningsdatabas på Kulturarvsportalen har påbörjats. Den ökade tidsåtgången för varje bild samt att en medarbetare arbetat med arkivalier har lett till att antalet inskannade bilder sjunkit. Under året har drygt nya bilder tillkommit. Vid slutet av året flyttade verksamheten in i Ångkvarnen. Den ökade närheten till kollegor, kompetens och arbetsmaterial innebär avsevärt förbättrade förutsättningar för verksamheten. Foto Förutom inkomna fotograferingsuppdrag, fotografering av nyförvärv och utställningar mm har under 2008 en särskild fotoinsats gjorts av stora plana föremål såsom väggfält, allmogebonader och textilier, arbetet utfördes av fotoverksamheten eftersom det krävdes avancerad [ 23 ]

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se

Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Värmlands Museum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Värmlands Museum Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Verksamhetsberättelse 2007 VÄRMLANDS MUSEUM

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 STATENS MARITIMA MUSEER. Årsredovisning 2014 Statens maritima museer

ÅRSREDOVISNING 2014 STATENS MARITIMA MUSEER. Årsredovisning 2014 Statens maritima museer Årsredovisning 2014 Statens maritima museer 1 2 Årsredovisning 2014 Statens maritima museer 3 Årsredovisning 2014 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2015-185 Layout: Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Innehåll Inledning - museichefen har ordet 2 Verksamhetsberättelse 2011 4 Verksamhetsinriktning och fokusområden 2011 Ett levande

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2004 Februari 2005 Statens historiska

Läs mer

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun. Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn

Bronsålderskust. Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun. Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn Bronsålderskust Förstudie 2011-2012 Västerviks kommun Veronica Palm med bidrag från Meg Nömgård Tina Lindström Magnus Petersson Joakim Goldhahn KALMAR LÄNS MUSEUM Rapport 2012 Gärdslösa kyrka Kalmar läns

Läs mer

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani,

Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Årsberättelse - Årsredovisning 2013 1 Östergötlands museums styrelse februari 2014. Från vänster: Olof Hermelin, museichef ÖM, Göran Bergengren, Ingemar Lindaräng, Ahmed Alkhani, Margareta Borggren, Lars-Olof

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx

Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. xxx Ur Regionmuseets Årsredovisning 2014 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne xxx Årsredovisning 2014 Stiftelsen Regionmuseet i Skåne Organisationsnummer 838201-3038 Stiftelsen Regionmuseet

Läs mer

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013

Året i sammandrag. Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Året i sammandrag Januari På Armémuseum (AM) avslutas Raoul Wallenbergåret med föredrag och medverkan av personer räddade av Wallenberg. Fotograferingskväll för riktigt inbitna på Flygvapenmuseum

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer