Kvalitetsredovisning lå 10/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning lå 10/11"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning lå 10/11 Malmköpings grundskoleområde f-9 Malmaskolan Ekbackens skola Bettna skola Rektor Reino Dahl, Biträdande rektor, Lars Unnersjö,

2 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. UNDERLAG FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN UNDERLAG FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN RUTINER FÖR ARBETET MED KVALITETSREDOVISNINGEN 4 2. ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING OCH MÅL FÖR DEN AKTUELLA TIDSPERIODEN ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING MÅL FÖR DEN AKTUELLA TIDSPERIODEN 6 3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE ANSVARSOMRÅDEN OCH VERKSAMHET STYRNING PERSONAL ANTAL ÅRSARBETARE PERSONALTÄTHET OCH KOMPETENS FRITIDSHEM FÖRSKOLEKLASS GRUNDSKOLA Grundskola ANTAL BARN/ELEVER ANTAL ELEVER I GRUNDSKOLAN ANTAL ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ARBETET I VERKSAMHETEN PRIORITERADE OMRÅDEN ARBETSMILJÖ SJUKFRÅNVARO, TILLBUD OCH REHABILITERINGSUTREDNINGAR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD LIKABEHANDLINGSPLAN HÄLSA OCH LIVSSTIL JÄMSTÄLLDHET RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE 12

3 NÖJD- KUND- INDEX (NKI) NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE, UTVECKLING OCH KUNSKAPER BARNS/ELEVERS INFLYTANDE OCH ANSVAR 16 3

4 4 1. Underlag för kvalitetsredovisningen och rutiner för kvalitetsredovisningen 1.1 Underlag för kvalitetsredovisningen För att skaffa en så god grund som möjligt för kvalitetsuppföljningen använder vi oss av ett brett sortiment av mätinstrument, bl a: *Screeningtester i skolår *DLS-tester, skolår 3, i sv och ma *Nationella prov i skolår 3 *Nationella prov i skolår 5 *Nationella prov i skolår 9 *Enkäter till elever och föräldrar i skolår 2,5 och 8 *Uppföljning av mål, arbetslagsvis *Betygsuppföljning skolår 8 och 9. *Skriftliga rapporter från arbetslagen om verksamheten i stort 1.2 Rutiner för arbetet med kvalitetsredovisningen Uppgifterna som ligger till grund för kvalitetsredovisningen fås via genomförande, insamling och analys av de olika testerna/proven, enkäterna samt insamling/utvärdering av arbetslagens verksamheter. 2. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 2.1 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Kunskapsresultaten - Når eleverna mål i respektive ämne? Resultaten redovisas längre ner i detta dokument De olika arbetslagen söker sina vägar att förbättra resultaten så att vi får en ännu högre måluppfyllelse. Ekbackens skola lärarna arbetar över klass- och årskursgränser. Skapar vid behov nya elevgrupperingar för att möta varje elevs behov. Malmaskolan f-6 vid behov skapas nya grupperingar för att möta varje elevs behov. Även läxläsningsstöd har tillskapas.. Malmaskolan 7-9 kopplingen till målen ska göras än tydligare och konkretare. Det läggs in mer praktiska moment i ex matematik- och NO-undervisningen. I samband med att den nya läroplanen/nya kursplanerna gör vi målen tydligare och förbättrar utvärderingsmatriserna. Bettna skola Lärarna har startat läsbefrämjande projekt, i samarbete med skolbiblioteket. Man avser också att utveckla utomhuspedagogiken, särskilt med tanke på elever med koncentrationssvårigheter.

5 5 Elev i behov av särskilt stöd inlärningsmässigt, socialt etc För att identifiera de elever som är i behov av särskilt stöd använder vi förstås observation av elever i olika situationer, social inlärningsmässiga etc. Dessutom utvärderas elevernas resultat i inlärningssituationerna, ständigt. Som komplement till detta har vi olika screeningmateriel, som framförallt speciallärarna använder sig av. De elever som visar sig vara i behov av ett särkilt stöd får ett enskilt utformat åtgärdsprogram utarbetat åt sig. Det kan handla om specialundervisning, användning av sk alternativa verktyg (ex inlästa läromedel, talsynteser, div dataprogram, alphasmart, Daisyspelare etc), användandet av särskilda program för ex läsinlärning/stärkning av läsningen (Rydaholmsmetoden). Vi utvärderar och utvecklar ständigt våra elevvårdsstrukturer, ex elevvårdsgruppen, för att hitta den optimala organisationen för varje enskilt arbetslag. I ett kommungemensamt arbete gör vi nu också en insats för att förbättra våra åtgärdsprogram och kartläggningen inför dessa. Resultat På det hela taget lyckas enskilda lärare, arbetslag och speciallärare väl med att identifiera och kartlägga elever i behov av särskilt stöd. Elever i behov stöd får sådant även om behovet ibland överstiger tillgången. Barns/elevers/föräldrars ansvar och inflytande På individplanet ges eleven/föräldern möjlighet till inflytande via utvecklingssamtal (individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram). Många lärare/klasser använder också loggböcker och veckobrev (pappers- eller elektroniska). Via Rexnet, framförallt i skolåren 7-9, kommer föräldrar åt en hel mängd information om läxor, redovisningar, prov och tester etc. I själva undervisningssituationen för läraren samtal med individen/gruppen/klassen om ex val av läromedel, redovisningsmetoder etc. På klass-, arbetslags- och gruppnivå finns, beroende på verksamhet, klassråd, elevråd, matråd, miljöråd, caféråd. På föräldranivå har skolorna i området föräldramöten och Skolråd. Skolråden träffas 2ggr/termin. Vi brukar också bjuda in elevernas anhöriga till öppet hus i våra skolor varje vår. Föräldrarna har under året engagerats i och tom drivit skolaktiviteter som ex matematikverkstad en kväll och, skolstarts/-avslutningsaktiviteter. Skolorna genomför årligen en attitydundersökning bland elever och föräldrar (åk 2,5, 8). Resultat Det individuella inflytande på individnivå är stort. Vissa grupper fungerar dessutom utmärkt, t ex matrådet. I en del andra fall, ex en del elevråd, behöver vi gemensamt med eleverna förbättra verksamheterna. Via enkätundersökningar får vi kvitto på att de flesta elever och föräldrar i stort sett är nöjda med våra verksamheter.

6 6 Barns/elevers/ trygghet På individ- och gruppnivå skapar mentorer/klassföreståndare trygghet genom att ha en nära kontakt med elev/grupp/klass. Strukturer för att stödja trygghetsskapandet är antimobbningsgrupperna, rastvakterna och kamratstödjarna. Ovanstående finns bl a beskrivet i områdets Likabehandlingsplan som ligger till grund för vårt trygghetsskapande arbete. Resultat Via enkätundersökningar, utvärderingar i klasser/grupper/enskilt och trygghetskartor, får vi en ganska god bild av hur våra verksamheter upplevs. Generellt har vi miljöer som upplevs som trygga. Hälsa och Livsstil En hälsobefrämjande livsstil uppmärksammaspå många sätt i verksamheterna. I den dagliga verksamheten ligger kortare pass med fysisk aktivitet. I undervisningen ingår häsa- och livstilsfrågor i många ämnen. I de senare skolåren finns även en, mycket populär, sk profilgrupp Livstil&Hälsa med fokus på dessa frågor. Inom elevvården arbetar vi kring (äldre) elevers skolkproblematik. Även arbetet mot rökning är periodvis intensifierat. Rökningen i de senare årskurserna är nu nere på historiskt låga siffror. Den sk ÖPP-modellen använd i framförallt åk Mål för den aktuella tidsperioden Kunskapsresultaten Avser: Når eleverna mål i respektive ämne? *Hur ser resultaten ut? (nationella prov, DLS-tester etc) *Vad bygger vi uppfattningen om resultaten på? Vilka metoder för utvärdering använder vi oss av. *Vad ska vi göra för att resultaten ska bli bättre? Resonemanget utgår från dagsläget och hur arbetssätt/prioriteringar/uppföljningar kan ändras. Elever i behov av särskilt stöd Avser: Barn/elever i behov av särskilt stöd, utifrån olika aspekter, inlärning, sociala funktionshinder etc. *Hur hittar/kartlägger vi elever i behov av särskilt stöd? *Vilka metoder och pedagogiska hjälpmedel använder vi i undervisningen/verksamheten? *Hur sker uppföljningen? *Vad vi är nöjda med i arbetet? *Vad kan vi förbättra?

7 7 Barns/elevers/föräldrars ansvar och inflytande Avser: Barns/elevers och föräldrars möjlighet att kunna påverka vad som händer i elevens skolgång/fritidstid? *Hur arbetar vi? Vilka metoder använder vi? *Hur vet vi om arbetet är framgångsrikt? *Hur vet vi om barnen/eleverna känner sig trygga/otrygga? *Vad vi är nöjda med i arbetet. *Vad kan vi förbättra? Barns/elevers trygghet Avser: Mobbning, trakasserier, diskriminering etc *Hur arbetar vi? *Hur vet vi om arbetet är framgångsrikt? *Hur vet vi om barnen/eleverna känner sig trygga/otrygga? *Vad vi är nöjda med i arbetet? *Vad skulle vi kunna ändra för att det ska bli bättre? Hälsa och livsstil Avser: Barns/elevers välbefinnande, rörelse och motion, drogförebyggande, skolk etc *Hur arbetar vi? *Hur vet vi om arbetet är framgångsrikt? *Vad vi är nöjda med i arbetet. *Vad skulle vi kunna ändra för att det ska bli bättre? Arbetslagens egna mål Avser: De två mål arbetslaget satte upp under höstterminen *Vilka är målen? *Hur har vi valt att arbeta för att genomföra dem? *Hur har det gått? *Vad kan ändras för att det ska gå ännu 3. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 3.1 Ansvarsområden och verksamhet består av Malmaskolan i Malmköping (f-9) Bettna skola (f-5) samt Ekbackens skola i Sparreholm (f-6). Alla tre skolorna har fritidshem. På Malmaskolan finns en separat fritidsklubb driven av kultur- och fritidsförvaltningen. På Ekbacken och på Bettna skola är klubbarnen integrerade i fritidshemmen.

8 8 3.2 Styrning I grunden för all verksamhet inom. ligger framförallt Skollagen. Andra nationella styrdokument är Grundskoleförordningen, i den finns bl a Läroplan för det obligatoriska skolväsende, förskoleklassen och fritidshemmet samt förordningen om Kursplaner för grundskolan. Andra nationella dokument av central betydelse är förstås arbetsmijölagstiftningen och Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Likabehandlingsplanen reviderades under lå 09/10, till viss del i samarbete med elever och föräldrar. Fortsatt revidering av planen sker under En annan viktig del av vårt lokala skyddsarbete. är den lokala arbetsmiljöplanen där även brandskyddsplanen ingår. Rent generellt tas planerna fram under samarbete mellan skolledning, arbetslag, fackliga företrädare, elever och i viss mån föräldrar. Under läsåret har förberedelser för implementeringen av den nya läroplanen, lgr 11 och av den nya skollagen från Personal antal årsarbetare Malmaskolan Redov. 09/10 Redov. 10/11 Budget 10/11 Avvikelse 10/11 f-klass 2,0 1,5 1,5 0 skolår ,39 12,63 12,63 0 skolår ,35 13,89 13,89 0 A-grupp 3,05 3,04 3,04 0 Fritidshemmet 5,15 5,00 5, Totalt antal årsarbetare (åa) 34,94 36,06 36,06 Ekbackens skola Redov. 09/10 Redov. 10/11 Budget 10/11 Avvikelse 10/11 f-klass 0,75 0,75 0,75 0 skolår 1-5 5,06 4,21 4,21 0 skolår 6-9 1,00 0,79 0,79 0 Fritidshemmet 2,12 2,25 2, Totalt antal årsarbetare (åa) 8,93 8,00 8,00 0 Bettna skola Redov. 09/10 Redov. 10/11 Budget 10/11 f-klass 0,75 0,75 0 skolår 1-5 5,78 5,78 0 Fritidshemmet 2,08 2,08 0 Totalt antal årsarbetare (åa) 8,61 8,61 0

9 3.4 Personaltäthet och kompetens Fritidshem Fritidshem Antal barn/elever per årsarbetare Andel årsarbetare (%) med pedagogisk utbildning 09/10 10/11 09/10 10/11 Malmaskolan 20 20,3 78% 80% Ekbackens skola 17,1 15,1 47% 42% Bettna skola 16,8 44% Totalt 19,1 18,3 69% 63% Förskoleklass Förskoleklass Antal lärare/100 barn/elever Andel årsarbetare (%) med pedagogisk utbildning 09/10 10/11 09/10 10/1 Malmaskolan 5,7 6,5 100% 100% Ekbackens skola 7,5 7,1 100% 100% Bettna skola 6,8 100% Totalt 6,1 6,7 100% 100% Grundskola 1-5 Grundskola 1-5 Antal lärare/100 barn/elever Andel lärare (%) med behörig utbildning 09/10 10/11 09/10 10/11 Malmaskolan 1-5 6,5 6,5 94% 99% Ekbacken 1-5 6,6 5,7 95% 92% Bettna skola 6,1 97% Totalt 6,5 6,2 95% 97% Grundskola 6-9 Grundskola 6-9 Antal lärare/100 barn/elever Andel lärare (%) med behörig utbildning 09/10 10/11 09/10 10/11 Malmaskolan 6-9 8,4 87% 89% Ekbacken ,6 94% 92% Totalt 8,5 87% 89%

10 Antal barn/elever Antal elever i grundskolan Antal elever i grundskolan 15 oktober 2010 Enhet Fritidsh F-kl År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Sa Malmaskolan /440 Ekbackens skola /109 Bettna skola /111 Totalt /660 Antal elever i grundskolan 15 mars 2011 Enhet Fritidsh F-kl År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Sa Malmaskolan /439 Ekbackens skola /107 Bettna skola /115 Totalt / Antal elever med annat modersmål Antal barn/elever med annat modersmål 15 oktober 2010 & 15 mars 2011 Antal barn/elever med Enhet/skola annat modersmål Malmköpings gr-skoleomr f-9 Totalt Antal barn/elever med undervisning i Sv Antal barn/elever i modersmålsundervisning 4 Antal barn/elever i Förberedelseklass År Antal f-5 Antal 6-9 Sa 15/10 15/3 15/10 15/3 07/ / / / Malmköpingsområdet hade ingen egen FBK under lå 10/ Arbetet i verksamheten 4.1. Prioriterade områden Elever i behov av särskilt stöd Året 2010/11 har inneburit stora ansträngningar för verksamheten för att ge de elever som är i behov av särskilt stöd, vad de behöver. Ett läsår som detta, då vi har flera elever med behov av särskilda insatser, märks det att resurserna är knappa. Vi har svårt att leva upp till lagens bokstav om att alla elever som har behov av stöd, skall få det.

11 Kunskapsresultaten Betygsresultat för läsåret visar en stabilitet jämfört med föregående år. Vi är nöjda med att andelen elever som har betyg i alla ämnen är högre än på länge. Fler elever än föregående år är också gymnasiebehöriga. Dock har vi generellt en bit kvar till en nivå där vi kan vara tillfredsställda. Om man nu någonsin kan bli det, i den här verksamheten Arbetsmiljö Inom området har vi vinnlagt oss om att samla in analysera och rapportera de tillbud, olycksfall samt de fall av hot/våld som inträffar. Under läsåret rapporterades 1 olycksfall och 2 tillbud bland personalen. Motsvarande siffror för eleverna är 31 olycksfall och 2 tillbud. Vad gäller fall av hot/våld rapporterades har ett antal händelser registrerats som senare låg till grund för anmälningar till skolinspektionen avseende en elevs skolsituation Sjukfrånvaro, tillbud och rehabiliteringsutredningar 08/09 09/10 10/11 Total sjukfrånvaro under året i % 2,9 5,38 5,15 Sjukfrånvaro, korttids, under året i % 0,82 2,72 2, Barn i behov av särskilt stöd Alla lärare har i uppgift att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Skolan ska möta enskilda elever/grupper av elever på rätt nivå. Detta ställer krav på en flexibel undervisning inom klasser/grupper men även på samarbete mellan klasser/grupper och kanske mellan arbetslagen. Special- och andra lärare med särskilt ansvar för olika typer av stödundervisning arbetar aktivt med tester och andra diagnosmetoder, enligt rutiner, för att identifiera elever med särskilda stödbehov. Beslut om vilka elever som ska erbjudas särskilt stöd (ex specialundervisning) tas av rektor. Innan beslut om särskilda stödåtgärder fattas, skall ärendet behandlas i elevvårdsgruppen. I samband med beslut om att sätta in särskilt stöd för elev, ska detta dokumenteras i ett åtgärdsprogram. En liten uppfattning om hur stor omfattningen av det särskilda stödet är att se på antalet åtgärdsprogram under läsåret: Bettna skola, åk f-5: 20 åp Ekbackens skola, åk f-6: 18 åp Malmaskolan, åk f-6: 35 åp Malmaskolan, åk 7-9: 30 åp Totalt 103 st

12 Under läsåret hade vi 7 elevassistenter/-handledare i våra verksamheter, stöttandes just ca 10 elever varav en placerats av socialtjänsten i annan kommun Likabehandlingsplan Områdets skolor har individuella likabehandlingsplaner. Den större skolan, Malmaskolan, har dessutom olika varianter beroende på vilken verksamhetsgen den avser. 4.4 Hälsa och livsstil Områdets skolor har aktiva antimobbningsgrupper med olika arbetsmetoder. Vissa arbetslag använder sig bl a av Friendskonceptet. Lärarna i de tidigare skolåren är utbildade i Röris för att kunna leda eleverna i enkel vardagsmotion. Skolorna arbetar med brukarenkäter riktade till elever och föräldrar i skolåren 2, 5 och 8. I skolornas klasser och grupper arbetar man med etiska frågor, exempelvis med sk EQ-material. 4.5 Jämställdhet Området har en utbildad genuspedagog. Pedagoger i förskoleklass, fritidshem och grundskola arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. 5 Resultat och måluppfyllelse 5.1 Grundskolan åk 3, Malmaskolan Antal elever 10/11 åk 3 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 DLS-test, Läsa 85% 92%* 92% 81% DLS-test, Skriva 80% 70% 100% 73% Malmaskolan genomförde inga DLS-test under Grundskolan åk 3, Ekbacken Antal elever 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 skola 10/11 åk 3 DLS-test, Läsa 9 78% 100% 80% 75% 100% DLS-test, Skriv 9 78% 91% 60% 82% 70% Grundskolan åk 3, Bettna skola Antal elever skola 10/11 åk 3 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 DLS-test, Läsa 10 80% DLS-test, Skriva 8 63% Grundskolan åk 3, Nationella prov Malmaskolan Andel elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Svenska/Svenska som andraspråk Andelen elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen Matematik Antal elever år 3 10/ % 33 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 92%

13 13 Grundskolan åk 3, Nationella prov Ekbackens skola Andel elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Svenska/Svenska som andraspråk Andelen elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Matematik Antal elever år 3 10/ % 11 83% 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 Grundskolan åk 3, Nationella prov Bettna skola Andel elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Svenska/Svenska som andraspråk Andelen elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Matematik Antal elever år 3 10/ % 12 42% 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 Lärarna i Bettna skola förklarar det svaga resultatet i matematik med att eleverna i provsituation blev mycket stressade. Flera elever gjorde därför fel i uppgifter som de i vanliga fall klarar av. För att nå ökad måluppfyllelse avseende förmågan att läsa och skriva, beaktar vi speciellt följande fem punkter. 1 Lärare arbetar med att identifiera och kartlägga elever i behov av särskilt stöd. 2 Speciallärare/pedagoger arbetar med tester el liknande för att identifiera elever i behov av särskilt stöd. 3 Åtgärdsprogram upprättas vid behov och enligt plan samt förvaras på anvisade platser. 4 Elever i behov av specialundervisning erbjudas sådan. 5 Elever i behov av svenska A-undervisning, erbjuds sådant Grundskolan år 9, nationella prov och betyg Skola - Andel (%) av eleverna som nått målen Nationella prov Betyg 08/09 09/10 10/11 08/09 09/10 10/11 Svenska 92% 93% 89% 94% 100% Matematik 76% 64% 81% 92% 93,1 Engelska 96% 93% 86% 94% 96,6 Kemi 81% 90% Det relativt svaga resultatet i nationella provet i matematik beror på att flera elever låg precis i underkant att bli godkända på provet. Dessa elever har under åk 7-9 i övrigt presterat godkända resultat i matematiken. Under våren i åk 9 har skolan dessutom intensifierat stödet till de elever som riskerat att ej nå betyget godkänd.

14 14 Grundskolan år 9 Betyg, meritvärde, behörighet Skola till gymnasieskola 07/08 08/09 09/10 10/11 Andel (%) elever som nått målen i alla ämnen 77% 69% 73% 79% Andel (%) elever som inte nått målen i ett ämne 8% 11% 8% 7% Andel (%) elever som inte nått målen i två eller flera 15% 19% 19% 14% ämnen Genomsnittligt meritvärde ,6 205,9 200,3 Andel behöriga till gymnasiet 94% 86% 92% 93% Årets betygsresultat visar att områdets åk 9 fortsatt håller en hög nivå vad gäller behörigheten till de nationella gymnasieprogrammen. Det genomsnittliga meritvärdetär lägre än fjolåret men högre än åren dessförinnan. Vi kan vara nöjda med att den relativt höga procentsiffran för andel elever som nått målen i alla ämnen. För flera elever som legat i riskzonen till att inte nå målen har de insatta resurserna fallit väl ut och eleverna har lyckats nå de uppsatta målen. Skolan har satt in de resurser som stått till buds. Kontakter har knutits med stödfunktioner utanför skolan, ex soc och BUP. Kontakterna med förälder/föräldrarna har vid behov varit intensiva. I två fall har vi inte nått ända fram, två elever som inte blev gymnasiebehöriga. Skola arbetar systematiskt med att stötta de elever som är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram har upprättats, de elever som inte nått målen har erbjudits stöd, både enskilt och i grupp Vad gäller behörighet till gymnasiet, så är vi på den höga nivå som präglat Malmaskolan genom åren. 5.2 Nöjd- Kund- index (NKI) Ekbackens skola Verksamhet Medelbetyg lå 09/10 Medelbetyg lå 10/11 a) Hur nöjd är man med verksamheten i dess helhet 7,4 6,1 b) Hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar 7,5 5,8 c) Hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan 6,2 4,7 Totalt: NKI-index 66,7 50,3 Det lägre värdet på Ekbacken härrör ur de problem som under läsåret funnits i de tidigare årskurserna och förskoleklassen. Personal och skolledning arbetade under vårterminens senare del intensivt med problemen i klasserna. Uppfattningen är att, efter de insatser som gjorts, situationen förbättrats. Noterbart är att svarsfrekvensen på föräldraenkäten är ca 50%. Malmaskolan Verksamhet Medelbetyg lå 09/10 Medelbetyg lå 10/11 a) Hur nöjd är man med verksamheten i dess helhet 6,8 7,0 b) Hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar 6,9 6,9 c) Hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan 6,3 6,3 Totalt: NKI-index 62,9 63,4

15 Normer och värden I skolornas klasser och grupper arbetar man med etiska frågor, exempelvis med sk EQ-material. Varje arbetslag arbetar enligt sin egen Likabehandlingsplan. Det innebär bl a aktiva antimobbningsgrupper. Inom några arbetslag använder man sig av det sk Friendskonceptet Stommen i Friends är eleverna som med hjälp av aktiva vuxna, bedriver ett förebyggande och aktivistisk arbete för elever, mot kränkande behandling. Området använder sig av brukarenkäter till elever och föräldrar i skolåren 2, 5 och 8. Områdets skolor arbetar aktivt med Individuella UtvecklingsPlaner och ÅtgärdsProgram för att ge den enskilde eleven möjlighet att nå målen och dessutom sporras att gå vidare mot strävansmålen. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att tydligt kommunicera målen till eleverna, vilket vi skolorna och de enskilda lärarna gör. I arbetet att stödja elevernas måluppfyllelse, är föräldrarnas åtaganden av avgörande betydelse. Därför engagerar vi dem dels på enskilda barnets nivå men även i våra skolråd. Ett råd för Malmaskolan f-6, ett för 7-9 ett för Ekbackens skola och ett för Bettna skola. I Bettna skola har vi även ett gott samarbete med föräldraföreningen Barnens bästa. Strävan är att föräldrarna i områdets skolor ska få och ta ett större ansvar för råden och verksamheten där i. 5.4 Lärande, utveckling och kunskaper I Malmaskolans tidigare skolår använder lärarna läromedlet Pilen i svenska. Pilen anses vara ett utmärkt redskap för såväl enskilda elever som för grupper av elever. För att identifiera de elever som är i behov av särskilt stöd använder vi förstås observation av elever i olika situationer, social inlärningsmässiga etc. Dessutom utvärderas elevernas resultat i inlärningssituationerna, ständigt. Som komplement till detta har vi olika screeningmateriel, som framförallt speciallärarna använder sig av. De elever som visar sig vara i behov av ett särkilt stöd får ett enskilt utformat åtgärdsprogram utarbetat åt sig. Det kan handla om specialundervisning, användning av sk alternativa verktyg (ex inlästa läromedel, talsynteser, div dataprogram, alphasmart, Daisyspelare etc), användandet av särskilda program för ex läsinlärning/stärkning av läsningen (Rydaholmsmetoden). Vi utvärderar och utvecklar ständigt våra elevvårdsstrukturer, ex elevvårdsgruppen, för att hitta den optimala organisationen för varje enskilt arbetslag.

16 5.5 Barns/elevers inflytande och ansvar 16 Nedan följer fem punkter området valt att beakta under ovanstående verksamhetsmål. 1 För varje elev genomförs ett utvecklingssamtal varje termin. 2 En Individuell UtvecklingsPlan ska upprättas för varje elev i samband med utvecklingssamtalet. 3 Klassråden och elevråden ska ha en god förankring i elevgrupperna, elevrådsfunktionärerna får utbildning samt att de värnar elevernas intressen i samarbete med lärare och skolledning. 4 Elevskyddsombud i åk 7-9 ska vara utsedda, har fått utbildning samt verkar i enlighet med intentionerna för elevskyddsombud. 5 Mat- och miljöråd ska ha en regelbunden verksamhet.

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept för förskoleklass- grundskola grundsärskola år 2012/13. Resultatuppföljning på sid 1 samt på separata blanketter,

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Ladubacksskolan Grundskola årskurs 1-5 Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Tina Persson 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. Götlunda skola Grundskola årskurs 1-5

Kvalitetsredovisning 2010. Götlunda skola Grundskola årskurs 1-5 Kvalitetsredovisning 2010 Götlunda skola Grundskola årskurs 1-5 1 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 3 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 4 3 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Brattbergsskolan Grundskola F-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Åsa Cekr 2011-05-18 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 10/11 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten, elevernas trivselenkät, resultaten från nationella proven, den psyko-sociala

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Valåsskolan Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Vårt val av problem/område

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Skolenhet Syd Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för Nödingeskolan skolåret 2008-2009 KR Nödingeskolan 2009 1 1. Innehåll 1. Innehåll 2 2. Ansvarig för kvalitetsredovisningen och tidsintervall. 3 3. Rutiner för framtagande. 3 4.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: 2014-11-20 11:54 1

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: 2014-11-20 11:54 1 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ulvsättraskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Verksamhetens namn och inriktning Kommentar P-O Wigsén

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala år 2008/2009. Kilbo skola

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala år 2008/2009. Kilbo skola Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala år 2008/2009 Kilbo skola Beslutad 30 september 2009 Karin Lantz Rektor 1 1. Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2008 Kilbo skola Kommunen Riket

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Handlingsplan. Åtgärdsprogram

Handlingsplan. Åtgärdsprogram relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Åtgärdsprogram Förskoleklass Fritidshem Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer