Kvalitetsredovisning lå 10/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning lå 10/11"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning lå 10/11 Malmköpings grundskoleområde f-9 Malmaskolan Ekbackens skola Bettna skola Rektor Reino Dahl, Biträdande rektor, Lars Unnersjö,

2 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. UNDERLAG FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN UNDERLAG FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN RUTINER FÖR ARBETET MED KVALITETSREDOVISNINGEN 4 2. ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING OCH MÅL FÖR DEN AKTUELLA TIDSPERIODEN ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING MÅL FÖR DEN AKTUELLA TIDSPERIODEN 6 3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE ANSVARSOMRÅDEN OCH VERKSAMHET STYRNING PERSONAL ANTAL ÅRSARBETARE PERSONALTÄTHET OCH KOMPETENS FRITIDSHEM FÖRSKOLEKLASS GRUNDSKOLA Grundskola ANTAL BARN/ELEVER ANTAL ELEVER I GRUNDSKOLAN ANTAL ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ARBETET I VERKSAMHETEN PRIORITERADE OMRÅDEN ARBETSMILJÖ SJUKFRÅNVARO, TILLBUD OCH REHABILITERINGSUTREDNINGAR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD LIKABEHANDLINGSPLAN HÄLSA OCH LIVSSTIL JÄMSTÄLLDHET RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE 12

3 NÖJD- KUND- INDEX (NKI) NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE, UTVECKLING OCH KUNSKAPER BARNS/ELEVERS INFLYTANDE OCH ANSVAR 16 3

4 4 1. Underlag för kvalitetsredovisningen och rutiner för kvalitetsredovisningen 1.1 Underlag för kvalitetsredovisningen För att skaffa en så god grund som möjligt för kvalitetsuppföljningen använder vi oss av ett brett sortiment av mätinstrument, bl a: *Screeningtester i skolår *DLS-tester, skolår 3, i sv och ma *Nationella prov i skolår 3 *Nationella prov i skolår 5 *Nationella prov i skolår 9 *Enkäter till elever och föräldrar i skolår 2,5 och 8 *Uppföljning av mål, arbetslagsvis *Betygsuppföljning skolår 8 och 9. *Skriftliga rapporter från arbetslagen om verksamheten i stort 1.2 Rutiner för arbetet med kvalitetsredovisningen Uppgifterna som ligger till grund för kvalitetsredovisningen fås via genomförande, insamling och analys av de olika testerna/proven, enkäterna samt insamling/utvärdering av arbetslagens verksamheter. 2. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 2.1 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Kunskapsresultaten - Når eleverna mål i respektive ämne? Resultaten redovisas längre ner i detta dokument De olika arbetslagen söker sina vägar att förbättra resultaten så att vi får en ännu högre måluppfyllelse. Ekbackens skola lärarna arbetar över klass- och årskursgränser. Skapar vid behov nya elevgrupperingar för att möta varje elevs behov. Malmaskolan f-6 vid behov skapas nya grupperingar för att möta varje elevs behov. Även läxläsningsstöd har tillskapas.. Malmaskolan 7-9 kopplingen till målen ska göras än tydligare och konkretare. Det läggs in mer praktiska moment i ex matematik- och NO-undervisningen. I samband med att den nya läroplanen/nya kursplanerna gör vi målen tydligare och förbättrar utvärderingsmatriserna. Bettna skola Lärarna har startat läsbefrämjande projekt, i samarbete med skolbiblioteket. Man avser också att utveckla utomhuspedagogiken, särskilt med tanke på elever med koncentrationssvårigheter.

5 5 Elev i behov av särskilt stöd inlärningsmässigt, socialt etc För att identifiera de elever som är i behov av särskilt stöd använder vi förstås observation av elever i olika situationer, social inlärningsmässiga etc. Dessutom utvärderas elevernas resultat i inlärningssituationerna, ständigt. Som komplement till detta har vi olika screeningmateriel, som framförallt speciallärarna använder sig av. De elever som visar sig vara i behov av ett särkilt stöd får ett enskilt utformat åtgärdsprogram utarbetat åt sig. Det kan handla om specialundervisning, användning av sk alternativa verktyg (ex inlästa läromedel, talsynteser, div dataprogram, alphasmart, Daisyspelare etc), användandet av särskilda program för ex läsinlärning/stärkning av läsningen (Rydaholmsmetoden). Vi utvärderar och utvecklar ständigt våra elevvårdsstrukturer, ex elevvårdsgruppen, för att hitta den optimala organisationen för varje enskilt arbetslag. I ett kommungemensamt arbete gör vi nu också en insats för att förbättra våra åtgärdsprogram och kartläggningen inför dessa. Resultat På det hela taget lyckas enskilda lärare, arbetslag och speciallärare väl med att identifiera och kartlägga elever i behov av särskilt stöd. Elever i behov stöd får sådant även om behovet ibland överstiger tillgången. Barns/elevers/föräldrars ansvar och inflytande På individplanet ges eleven/föräldern möjlighet till inflytande via utvecklingssamtal (individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram). Många lärare/klasser använder också loggböcker och veckobrev (pappers- eller elektroniska). Via Rexnet, framförallt i skolåren 7-9, kommer föräldrar åt en hel mängd information om läxor, redovisningar, prov och tester etc. I själva undervisningssituationen för läraren samtal med individen/gruppen/klassen om ex val av läromedel, redovisningsmetoder etc. På klass-, arbetslags- och gruppnivå finns, beroende på verksamhet, klassråd, elevråd, matråd, miljöråd, caféråd. På föräldranivå har skolorna i området föräldramöten och Skolråd. Skolråden träffas 2ggr/termin. Vi brukar också bjuda in elevernas anhöriga till öppet hus i våra skolor varje vår. Föräldrarna har under året engagerats i och tom drivit skolaktiviteter som ex matematikverkstad en kväll och, skolstarts/-avslutningsaktiviteter. Skolorna genomför årligen en attitydundersökning bland elever och föräldrar (åk 2,5, 8). Resultat Det individuella inflytande på individnivå är stort. Vissa grupper fungerar dessutom utmärkt, t ex matrådet. I en del andra fall, ex en del elevråd, behöver vi gemensamt med eleverna förbättra verksamheterna. Via enkätundersökningar får vi kvitto på att de flesta elever och föräldrar i stort sett är nöjda med våra verksamheter.

6 6 Barns/elevers/ trygghet På individ- och gruppnivå skapar mentorer/klassföreståndare trygghet genom att ha en nära kontakt med elev/grupp/klass. Strukturer för att stödja trygghetsskapandet är antimobbningsgrupperna, rastvakterna och kamratstödjarna. Ovanstående finns bl a beskrivet i områdets Likabehandlingsplan som ligger till grund för vårt trygghetsskapande arbete. Resultat Via enkätundersökningar, utvärderingar i klasser/grupper/enskilt och trygghetskartor, får vi en ganska god bild av hur våra verksamheter upplevs. Generellt har vi miljöer som upplevs som trygga. Hälsa och Livsstil En hälsobefrämjande livsstil uppmärksammaspå många sätt i verksamheterna. I den dagliga verksamheten ligger kortare pass med fysisk aktivitet. I undervisningen ingår häsa- och livstilsfrågor i många ämnen. I de senare skolåren finns även en, mycket populär, sk profilgrupp Livstil&Hälsa med fokus på dessa frågor. Inom elevvården arbetar vi kring (äldre) elevers skolkproblematik. Även arbetet mot rökning är periodvis intensifierat. Rökningen i de senare årskurserna är nu nere på historiskt låga siffror. Den sk ÖPP-modellen använd i framförallt åk Mål för den aktuella tidsperioden Kunskapsresultaten Avser: Når eleverna mål i respektive ämne? *Hur ser resultaten ut? (nationella prov, DLS-tester etc) *Vad bygger vi uppfattningen om resultaten på? Vilka metoder för utvärdering använder vi oss av. *Vad ska vi göra för att resultaten ska bli bättre? Resonemanget utgår från dagsläget och hur arbetssätt/prioriteringar/uppföljningar kan ändras. Elever i behov av särskilt stöd Avser: Barn/elever i behov av särskilt stöd, utifrån olika aspekter, inlärning, sociala funktionshinder etc. *Hur hittar/kartlägger vi elever i behov av särskilt stöd? *Vilka metoder och pedagogiska hjälpmedel använder vi i undervisningen/verksamheten? *Hur sker uppföljningen? *Vad vi är nöjda med i arbetet? *Vad kan vi förbättra?

7 7 Barns/elevers/föräldrars ansvar och inflytande Avser: Barns/elevers och föräldrars möjlighet att kunna påverka vad som händer i elevens skolgång/fritidstid? *Hur arbetar vi? Vilka metoder använder vi? *Hur vet vi om arbetet är framgångsrikt? *Hur vet vi om barnen/eleverna känner sig trygga/otrygga? *Vad vi är nöjda med i arbetet. *Vad kan vi förbättra? Barns/elevers trygghet Avser: Mobbning, trakasserier, diskriminering etc *Hur arbetar vi? *Hur vet vi om arbetet är framgångsrikt? *Hur vet vi om barnen/eleverna känner sig trygga/otrygga? *Vad vi är nöjda med i arbetet? *Vad skulle vi kunna ändra för att det ska bli bättre? Hälsa och livsstil Avser: Barns/elevers välbefinnande, rörelse och motion, drogförebyggande, skolk etc *Hur arbetar vi? *Hur vet vi om arbetet är framgångsrikt? *Vad vi är nöjda med i arbetet. *Vad skulle vi kunna ändra för att det ska bli bättre? Arbetslagens egna mål Avser: De två mål arbetslaget satte upp under höstterminen *Vilka är målen? *Hur har vi valt att arbeta för att genomföra dem? *Hur har det gått? *Vad kan ändras för att det ska gå ännu 3. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 3.1 Ansvarsområden och verksamhet består av Malmaskolan i Malmköping (f-9) Bettna skola (f-5) samt Ekbackens skola i Sparreholm (f-6). Alla tre skolorna har fritidshem. På Malmaskolan finns en separat fritidsklubb driven av kultur- och fritidsförvaltningen. På Ekbacken och på Bettna skola är klubbarnen integrerade i fritidshemmen.

8 8 3.2 Styrning I grunden för all verksamhet inom. ligger framförallt Skollagen. Andra nationella styrdokument är Grundskoleförordningen, i den finns bl a Läroplan för det obligatoriska skolväsende, förskoleklassen och fritidshemmet samt förordningen om Kursplaner för grundskolan. Andra nationella dokument av central betydelse är förstås arbetsmijölagstiftningen och Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Likabehandlingsplanen reviderades under lå 09/10, till viss del i samarbete med elever och föräldrar. Fortsatt revidering av planen sker under En annan viktig del av vårt lokala skyddsarbete. är den lokala arbetsmiljöplanen där även brandskyddsplanen ingår. Rent generellt tas planerna fram under samarbete mellan skolledning, arbetslag, fackliga företrädare, elever och i viss mån föräldrar. Under läsåret har förberedelser för implementeringen av den nya läroplanen, lgr 11 och av den nya skollagen från Personal antal årsarbetare Malmaskolan Redov. 09/10 Redov. 10/11 Budget 10/11 Avvikelse 10/11 f-klass 2,0 1,5 1,5 0 skolår ,39 12,63 12,63 0 skolår ,35 13,89 13,89 0 A-grupp 3,05 3,04 3,04 0 Fritidshemmet 5,15 5,00 5, Totalt antal årsarbetare (åa) 34,94 36,06 36,06 Ekbackens skola Redov. 09/10 Redov. 10/11 Budget 10/11 Avvikelse 10/11 f-klass 0,75 0,75 0,75 0 skolår 1-5 5,06 4,21 4,21 0 skolår 6-9 1,00 0,79 0,79 0 Fritidshemmet 2,12 2,25 2, Totalt antal årsarbetare (åa) 8,93 8,00 8,00 0 Bettna skola Redov. 09/10 Redov. 10/11 Budget 10/11 f-klass 0,75 0,75 0 skolår 1-5 5,78 5,78 0 Fritidshemmet 2,08 2,08 0 Totalt antal årsarbetare (åa) 8,61 8,61 0

9 3.4 Personaltäthet och kompetens Fritidshem Fritidshem Antal barn/elever per årsarbetare Andel årsarbetare (%) med pedagogisk utbildning 09/10 10/11 09/10 10/11 Malmaskolan 20 20,3 78% 80% Ekbackens skola 17,1 15,1 47% 42% Bettna skola 16,8 44% Totalt 19,1 18,3 69% 63% Förskoleklass Förskoleklass Antal lärare/100 barn/elever Andel årsarbetare (%) med pedagogisk utbildning 09/10 10/11 09/10 10/1 Malmaskolan 5,7 6,5 100% 100% Ekbackens skola 7,5 7,1 100% 100% Bettna skola 6,8 100% Totalt 6,1 6,7 100% 100% Grundskola 1-5 Grundskola 1-5 Antal lärare/100 barn/elever Andel lärare (%) med behörig utbildning 09/10 10/11 09/10 10/11 Malmaskolan 1-5 6,5 6,5 94% 99% Ekbacken 1-5 6,6 5,7 95% 92% Bettna skola 6,1 97% Totalt 6,5 6,2 95% 97% Grundskola 6-9 Grundskola 6-9 Antal lärare/100 barn/elever Andel lärare (%) med behörig utbildning 09/10 10/11 09/10 10/11 Malmaskolan 6-9 8,4 87% 89% Ekbacken ,6 94% 92% Totalt 8,5 87% 89%

10 Antal barn/elever Antal elever i grundskolan Antal elever i grundskolan 15 oktober 2010 Enhet Fritidsh F-kl År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Sa Malmaskolan /440 Ekbackens skola /109 Bettna skola /111 Totalt /660 Antal elever i grundskolan 15 mars 2011 Enhet Fritidsh F-kl År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Sa Malmaskolan /439 Ekbackens skola /107 Bettna skola /115 Totalt / Antal elever med annat modersmål Antal barn/elever med annat modersmål 15 oktober 2010 & 15 mars 2011 Antal barn/elever med Enhet/skola annat modersmål Malmköpings gr-skoleomr f-9 Totalt Antal barn/elever med undervisning i Sv Antal barn/elever i modersmålsundervisning 4 Antal barn/elever i Förberedelseklass År Antal f-5 Antal 6-9 Sa 15/10 15/3 15/10 15/3 07/ / / / Malmköpingsområdet hade ingen egen FBK under lå 10/ Arbetet i verksamheten 4.1. Prioriterade områden Elever i behov av särskilt stöd Året 2010/11 har inneburit stora ansträngningar för verksamheten för att ge de elever som är i behov av särskilt stöd, vad de behöver. Ett läsår som detta, då vi har flera elever med behov av särskilda insatser, märks det att resurserna är knappa. Vi har svårt att leva upp till lagens bokstav om att alla elever som har behov av stöd, skall få det.

11 Kunskapsresultaten Betygsresultat för läsåret visar en stabilitet jämfört med föregående år. Vi är nöjda med att andelen elever som har betyg i alla ämnen är högre än på länge. Fler elever än föregående år är också gymnasiebehöriga. Dock har vi generellt en bit kvar till en nivå där vi kan vara tillfredsställda. Om man nu någonsin kan bli det, i den här verksamheten Arbetsmiljö Inom området har vi vinnlagt oss om att samla in analysera och rapportera de tillbud, olycksfall samt de fall av hot/våld som inträffar. Under läsåret rapporterades 1 olycksfall och 2 tillbud bland personalen. Motsvarande siffror för eleverna är 31 olycksfall och 2 tillbud. Vad gäller fall av hot/våld rapporterades har ett antal händelser registrerats som senare låg till grund för anmälningar till skolinspektionen avseende en elevs skolsituation Sjukfrånvaro, tillbud och rehabiliteringsutredningar 08/09 09/10 10/11 Total sjukfrånvaro under året i % 2,9 5,38 5,15 Sjukfrånvaro, korttids, under året i % 0,82 2,72 2, Barn i behov av särskilt stöd Alla lärare har i uppgift att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Skolan ska möta enskilda elever/grupper av elever på rätt nivå. Detta ställer krav på en flexibel undervisning inom klasser/grupper men även på samarbete mellan klasser/grupper och kanske mellan arbetslagen. Special- och andra lärare med särskilt ansvar för olika typer av stödundervisning arbetar aktivt med tester och andra diagnosmetoder, enligt rutiner, för att identifiera elever med särskilda stödbehov. Beslut om vilka elever som ska erbjudas särskilt stöd (ex specialundervisning) tas av rektor. Innan beslut om särskilda stödåtgärder fattas, skall ärendet behandlas i elevvårdsgruppen. I samband med beslut om att sätta in särskilt stöd för elev, ska detta dokumenteras i ett åtgärdsprogram. En liten uppfattning om hur stor omfattningen av det särskilda stödet är att se på antalet åtgärdsprogram under läsåret: Bettna skola, åk f-5: 20 åp Ekbackens skola, åk f-6: 18 åp Malmaskolan, åk f-6: 35 åp Malmaskolan, åk 7-9: 30 åp Totalt 103 st

12 Under läsåret hade vi 7 elevassistenter/-handledare i våra verksamheter, stöttandes just ca 10 elever varav en placerats av socialtjänsten i annan kommun Likabehandlingsplan Områdets skolor har individuella likabehandlingsplaner. Den större skolan, Malmaskolan, har dessutom olika varianter beroende på vilken verksamhetsgen den avser. 4.4 Hälsa och livsstil Områdets skolor har aktiva antimobbningsgrupper med olika arbetsmetoder. Vissa arbetslag använder sig bl a av Friendskonceptet. Lärarna i de tidigare skolåren är utbildade i Röris för att kunna leda eleverna i enkel vardagsmotion. Skolorna arbetar med brukarenkäter riktade till elever och föräldrar i skolåren 2, 5 och 8. I skolornas klasser och grupper arbetar man med etiska frågor, exempelvis med sk EQ-material. 4.5 Jämställdhet Området har en utbildad genuspedagog. Pedagoger i förskoleklass, fritidshem och grundskola arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. 5 Resultat och måluppfyllelse 5.1 Grundskolan åk 3, Malmaskolan Antal elever 10/11 åk 3 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 DLS-test, Läsa 85% 92%* 92% 81% DLS-test, Skriva 80% 70% 100% 73% Malmaskolan genomförde inga DLS-test under Grundskolan åk 3, Ekbacken Antal elever 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 skola 10/11 åk 3 DLS-test, Läsa 9 78% 100% 80% 75% 100% DLS-test, Skriv 9 78% 91% 60% 82% 70% Grundskolan åk 3, Bettna skola Antal elever skola 10/11 åk 3 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 DLS-test, Läsa 10 80% DLS-test, Skriva 8 63% Grundskolan åk 3, Nationella prov Malmaskolan Andel elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Svenska/Svenska som andraspråk Andelen elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen Matematik Antal elever år 3 10/ % 33 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 92%

13 13 Grundskolan åk 3, Nationella prov Ekbackens skola Andel elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Svenska/Svenska som andraspråk Andelen elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Matematik Antal elever år 3 10/ % 11 83% 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 Grundskolan åk 3, Nationella prov Bettna skola Andel elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Svenska/Svenska som andraspråk Andelen elever i åk 3 som enl. nationella ämnesproven når målen i Matematik Antal elever år 3 10/ % 12 42% 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 Lärarna i Bettna skola förklarar det svaga resultatet i matematik med att eleverna i provsituation blev mycket stressade. Flera elever gjorde därför fel i uppgifter som de i vanliga fall klarar av. För att nå ökad måluppfyllelse avseende förmågan att läsa och skriva, beaktar vi speciellt följande fem punkter. 1 Lärare arbetar med att identifiera och kartlägga elever i behov av särskilt stöd. 2 Speciallärare/pedagoger arbetar med tester el liknande för att identifiera elever i behov av särskilt stöd. 3 Åtgärdsprogram upprättas vid behov och enligt plan samt förvaras på anvisade platser. 4 Elever i behov av specialundervisning erbjudas sådan. 5 Elever i behov av svenska A-undervisning, erbjuds sådant Grundskolan år 9, nationella prov och betyg Skola - Andel (%) av eleverna som nått målen Nationella prov Betyg 08/09 09/10 10/11 08/09 09/10 10/11 Svenska 92% 93% 89% 94% 100% Matematik 76% 64% 81% 92% 93,1 Engelska 96% 93% 86% 94% 96,6 Kemi 81% 90% Det relativt svaga resultatet i nationella provet i matematik beror på att flera elever låg precis i underkant att bli godkända på provet. Dessa elever har under åk 7-9 i övrigt presterat godkända resultat i matematiken. Under våren i åk 9 har skolan dessutom intensifierat stödet till de elever som riskerat att ej nå betyget godkänd.

14 14 Grundskolan år 9 Betyg, meritvärde, behörighet Skola till gymnasieskola 07/08 08/09 09/10 10/11 Andel (%) elever som nått målen i alla ämnen 77% 69% 73% 79% Andel (%) elever som inte nått målen i ett ämne 8% 11% 8% 7% Andel (%) elever som inte nått målen i två eller flera 15% 19% 19% 14% ämnen Genomsnittligt meritvärde ,6 205,9 200,3 Andel behöriga till gymnasiet 94% 86% 92% 93% Årets betygsresultat visar att områdets åk 9 fortsatt håller en hög nivå vad gäller behörigheten till de nationella gymnasieprogrammen. Det genomsnittliga meritvärdetär lägre än fjolåret men högre än åren dessförinnan. Vi kan vara nöjda med att den relativt höga procentsiffran för andel elever som nått målen i alla ämnen. För flera elever som legat i riskzonen till att inte nå målen har de insatta resurserna fallit väl ut och eleverna har lyckats nå de uppsatta målen. Skolan har satt in de resurser som stått till buds. Kontakter har knutits med stödfunktioner utanför skolan, ex soc och BUP. Kontakterna med förälder/föräldrarna har vid behov varit intensiva. I två fall har vi inte nått ända fram, två elever som inte blev gymnasiebehöriga. Skola arbetar systematiskt med att stötta de elever som är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram har upprättats, de elever som inte nått målen har erbjudits stöd, både enskilt och i grupp Vad gäller behörighet till gymnasiet, så är vi på den höga nivå som präglat Malmaskolan genom åren. 5.2 Nöjd- Kund- index (NKI) Ekbackens skola Verksamhet Medelbetyg lå 09/10 Medelbetyg lå 10/11 a) Hur nöjd är man med verksamheten i dess helhet 7,4 6,1 b) Hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar 7,5 5,8 c) Hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan 6,2 4,7 Totalt: NKI-index 66,7 50,3 Det lägre värdet på Ekbacken härrör ur de problem som under läsåret funnits i de tidigare årskurserna och förskoleklassen. Personal och skolledning arbetade under vårterminens senare del intensivt med problemen i klasserna. Uppfattningen är att, efter de insatser som gjorts, situationen förbättrats. Noterbart är att svarsfrekvensen på föräldraenkäten är ca 50%. Malmaskolan Verksamhet Medelbetyg lå 09/10 Medelbetyg lå 10/11 a) Hur nöjd är man med verksamheten i dess helhet 6,8 7,0 b) Hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar 6,9 6,9 c) Hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan 6,3 6,3 Totalt: NKI-index 62,9 63,4

15 Normer och värden I skolornas klasser och grupper arbetar man med etiska frågor, exempelvis med sk EQ-material. Varje arbetslag arbetar enligt sin egen Likabehandlingsplan. Det innebär bl a aktiva antimobbningsgrupper. Inom några arbetslag använder man sig av det sk Friendskonceptet Stommen i Friends är eleverna som med hjälp av aktiva vuxna, bedriver ett förebyggande och aktivistisk arbete för elever, mot kränkande behandling. Området använder sig av brukarenkäter till elever och föräldrar i skolåren 2, 5 och 8. Områdets skolor arbetar aktivt med Individuella UtvecklingsPlaner och ÅtgärdsProgram för att ge den enskilde eleven möjlighet att nå målen och dessutom sporras att gå vidare mot strävansmålen. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att tydligt kommunicera målen till eleverna, vilket vi skolorna och de enskilda lärarna gör. I arbetet att stödja elevernas måluppfyllelse, är föräldrarnas åtaganden av avgörande betydelse. Därför engagerar vi dem dels på enskilda barnets nivå men även i våra skolråd. Ett råd för Malmaskolan f-6, ett för 7-9 ett för Ekbackens skola och ett för Bettna skola. I Bettna skola har vi även ett gott samarbete med föräldraföreningen Barnens bästa. Strävan är att föräldrarna i områdets skolor ska få och ta ett större ansvar för råden och verksamheten där i. 5.4 Lärande, utveckling och kunskaper I Malmaskolans tidigare skolår använder lärarna läromedlet Pilen i svenska. Pilen anses vara ett utmärkt redskap för såväl enskilda elever som för grupper av elever. För att identifiera de elever som är i behov av särskilt stöd använder vi förstås observation av elever i olika situationer, social inlärningsmässiga etc. Dessutom utvärderas elevernas resultat i inlärningssituationerna, ständigt. Som komplement till detta har vi olika screeningmateriel, som framförallt speciallärarna använder sig av. De elever som visar sig vara i behov av ett särkilt stöd får ett enskilt utformat åtgärdsprogram utarbetat åt sig. Det kan handla om specialundervisning, användning av sk alternativa verktyg (ex inlästa läromedel, talsynteser, div dataprogram, alphasmart, Daisyspelare etc), användandet av särskilda program för ex läsinlärning/stärkning av läsningen (Rydaholmsmetoden). Vi utvärderar och utvecklar ständigt våra elevvårdsstrukturer, ex elevvårdsgruppen, för att hitta den optimala organisationen för varje enskilt arbetslag.

16 5.5 Barns/elevers inflytande och ansvar 16 Nedan följer fem punkter området valt att beakta under ovanstående verksamhetsmål. 1 För varje elev genomförs ett utvecklingssamtal varje termin. 2 En Individuell UtvecklingsPlan ska upprättas för varje elev i samband med utvecklingssamtalet. 3 Klassråden och elevråden ska ha en god förankring i elevgrupperna, elevrådsfunktionärerna får utbildning samt att de värnar elevernas intressen i samarbete med lärare och skolledning. 4 Elevskyddsombud i åk 7-9 ska vara utsedda, har fått utbildning samt verkar i enlighet med intentionerna för elevskyddsombud. 5 Mat- och miljöråd ska ha en regelbunden verksamhet.

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem Ansvariga för planen Jill Nord, rektor Ida Karlsson, bitr. rektor Vår vision På Rörsjöskolan ska det

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Analys av elevresultat och andra resultat samt förslag på åtaganden

Analys av elevresultat och andra resultat samt förslag på åtaganden Resultatdialog Analys av elevresultat och andra resultat samt förslag på åtaganden Mall för arbetslag/ämneslag Skola Arbetslag/ämneslag (Ange skolans namn) (Ange lagets namn) Dataunderlag som använts Betyg,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Regelbunden tillsyn i Vellinge kommun Skanörs skola Dnr 43-2008:437 Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Vellinge

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Innehåll. Inledning. Underlag

Innehåll. Inledning. Underlag Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Hägerstensåsens och Hägerstenshamnens skolor Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Hägerstensåsens skola, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 samt Hägerstenshamnens

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromma Kyrkskola, förskoleklass och årskurs 1 2 samt Norra Ängby skola, förskoleklass och årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Bromma Kyrkskola, förskoleklass och årskurs 1 2 samt Norra Ängby skola, förskoleklass och årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Bromma Kyrkskola och Norra Ängby skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Bromma Kyrkskola, förskoleklass och årskurs 1 2 samt Norra Ängby skola, förskoleklass

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Hedskolans. lokala arbetsplan. Besök vår hemsida. rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan. Barn, utbildning och kultur Grundskola

Hedskolans. lokala arbetsplan. Besök vår hemsida. rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan.  Barn, utbildning och kultur Grundskola Hedskolans lokala arbetsplan Besök vår hemsida www.gellivare.se Barn, utbildning och kultur Grundskola rundskola, Förskoleverksmahet Hedskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Oktober 2007 Reviderad 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Regelbunden tillsyn i Vänersborg kommun Brålanda rektorsområde Dnr 43-SV2008:537 Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Lokala arbetsplan. för. Kroppaskolan. Årskurs F- 3

Lokala arbetsplan. för. Kroppaskolan. Årskurs F- 3 Lokala arbetsplan för Kroppaskolan Årskurs F- 3 2011 2 Innehållsförteckning Inledning...3 Kort beskrivning av Kroppaskolan...4 Nationella mål...4 Kommunala mål...5 Kroppaskolans mål...7 Hälsa och livsstil...8

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2011 2012 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kvarnbyskolan, grundskola årskurserna 7 9

Utbildningsinspektion i Kvarnbyskolan, grundskola årskurserna 7 9 Utbildningsinspektion i Mölndals kommun Kvarnbyskolan Dnr 53-2006:1618 Utbildningsinspektion i Kvarnbyskolan, grundskola årskurserna 7 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan Läsåret

Arbetsplan Läsåret Barn och utbildning Arbetsplan Läsåret 2013 2014 Nordmarks skola Personal i arbetslaget: Tage Nordkvist, rektor Lena Karlsson, lärare förskoleklassen och åk 1 Linn Jansson, lärare grundskolan åk 2-4 Eva

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola

Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Arbetsplan/verksamhetsplan 2010/11 fritidshem, förskoleklass, grundskola för Väsby skola Inledning Väsby skola är en del av området Väsby Centrala. Väsby skolas ledning består av en rektor, och en biträdande

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Tranås kommun Rektorsområde 5 Dnr 53-2008:198 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan Grundskola årskurserna 1 5 Obligatorisk särskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Revisionsrapport Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Arboga kommun December 2008 Marie Lindblad 2008-12-03 Marie Lindblad Namnförtydligande Gun-Britt Alnefelt Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Lilla Adolf Fredriks skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Lilla Adolf Fredriks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling Sid 1 (10) Bäckahagens skola Grundskola med två profiler och hög kvalitet Bäckahagens skola omfattar förskoleklass, år 1-9 samt skolbarnsomsorg. Antalet elever är 553 och av dessa har ca 140 ett annat

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer