Anbudsinbjudan HAPARANDA STAD. Upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsinbjudan HAPARANDA STAD. Upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet"

Transkript

1 Dnr: Ks 2013/ HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr Upphandling av konsulttjänster inom revisionsområdet Anbudsinbjudan Haparanda Stad infordrar anbud på konsulttjänster inom revisionsområdet under tiden med möjlighet för Haparanda stad att förlänga avtalet med ytterligare ett (1) år. Förfrågningsunderlaget innehåller följande delar: 1. Omfattning 2. Administrativa föreskrifter 3. Kravspecifikation Leverantören 4. Kravspecifikation - Uppdraget 5. Avtalsvillkor 6. Anbudsprövning och utvärdering Bilagor: 1. Årsredovisning för år 2012 för Haparanda stad 2. Revisionsberättelse Revisionsreglemente 4. Årsredovisning, Revisionsberättelse, Granskningsrapport 2012 för Bottenvikens Reningsverk AB (BRAB) 5. Årsredovisning, Revisionsberättelse 2012 för Haparanda Värmeverk AB 6. Årsredovisning 2012 för Högskoleförbundet Östra Norrbotten 7. Årsredovisning, Revisionsberättelse 2012 för Stiftelsen Haparandabostäder Anbudet skall vara oss tillhanda senast För sent inkommet anbud kommer inte att prövas. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON Haparanda stad Stadledningskontoret Haparanda Torget DIREKT TELEFAX PLUSGIRO E-POSTADRESS BANKGIRO 1 (14)

2 HAPARANDA STAD Dnr 2 (14) 1. OMFATTNING 1.1 Omfattning Upphandlingen avser sakkunniga revisorer till stadens förtroendevalda revisorer för granskning av den kommunala förvaltningen samt för ändamålsgranskning av de kommunala företagen, dvs biträde till lekmannarevisionen i dessa företag för års verksamhet med rätt för beställaren (staden) att på option förlänga avtalet med ett (1) år. Upphandlingen avser även revisionsbiträde till de förtroendevalda revisorerna i Östra Norrbottens Högskoleförbund. Uppskattad volym kan inte garanteras och är inte förpliktigande för beställaren. 1.2 Information om Haparanda stad Totalt antal invånare per 31 december 2012 var 9904 personer. Mandatfördelning i kommunfullmäktige S 21 C 4 M 6 V 3 KD 1 Nämnder - Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd - Socialnämnden - Barn- och ungdomsnämnden - Samhällsbyggnadsnämnden Stadens verksamhet och ekonomi framgår av bifogade verksamhetsberättelser. Kommunala bolag och stiftelser deras verksamhet och ekonomi finner ni i bifogade verksamhetsberättelserna Haparanda värmeverk 50 % Stiftelsen Haparandabostäder 100 % Bottenvikens Reningsverk AB 25 %

3 HAPARANDA STAD Dnr 3 (14) 1.3 Revisorernas arbete Haparanda stad har i dagsläge 5 förtroendevalda revisorer. Revisorerna arbetar samordnat med att granska hela den kommunala förvaltningen enligt stadens fastlagda revisionsreglemente samt god revisionssed i kommunal verksamhet. 2. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2.1 Upphandlingsform Denna upphandling genomförs enligt 6 kap. Lagen om Offentlig upphandling. Endast hela anbud accepteras. Staden kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. 2.2 Anbudets lämnande Anbudet skall vara skriven på svenska, undertecknat av behörig firmatecknare och inlämnas i slutet kuvert som tydligt märkts med "Anbud: konsulttjänster inom revisionsområdet" och skickas till Haparanda stad Revisionen ATT. Bo Kronborg HAPARANDA OBS! Fax eller e-post godkännes ej som anbud med anledning av att sekretessen ej kan garanteras. Inga lösblad godkännes utan anbuden skall skickas med sidnumrering och i konvolut/omslag. Anbudsgivare får inte redigera eller förändra innehållet i bilagorna. 2.3 Sista dag för anbud Anbudet skall vara oss tillhanda senast Anbudets giltighet Anbudet skall vara giltigt t o m Antagande av anbud Kommunstyrelsen beslutar i ärendet. 2.6 Frågor under anbudstiden Endast skriftliga frågor besvaras. Frågorna skall vara skrivna på svenska.

4 HAPARANDA STAD Dnr 4 (14) Anbudsgivare uppmanas att i god tid inkomma med frågor/funderingar angående förfrågningsunderlaget, så att eventuella misstag/otydligheter kan rättas/förtydligas före anbudstidens utgång. Frågorna skickas till Bo Kronborg via: E-post: 2.7 Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt sekretesslagen fram till den tidpunkt då tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutas. Anbudsgivare som vill att uppgifter om anbudet bör sekretessbeläggas uppmanas att noggrant specificera vilka uppgifter i anbudet som bör sekretessbeläggas och på vilka grunder anbudsgivaren anser att sekretess skall gälla (vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgiften röjs). Observera att staden inte i förväg kan garantera sekretess. 2.8 Presentation Anbudsgivarna kan komma att få presentera sitt anbud för stadens revisorer. Detta sker kostnadsfritt för staden. 3. KRAVSPECIFIKATION - LEVERANTÖREN 3.1 Intyg från myndigheter Anbudsgivaren skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivaren skall som bevis på att kraven uppfylls översända följande handlingar: 1. Revisorerna kommer att kräva in blanketten SKV 4820 Utländska anbudsgivare skall insända motsvarande dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar av skatter och avgifter. 2. Kopia på företagets registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (motsvarande Sveriges Bolagsverket), under förutsättning att registreringsskyldighet föreligger. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra uppgifter som ingår i uppdraget skall även denna leverantör uppfylla ovanstående krav.

5 HAPARANDA STAD Dnr 5 (14) 3.2 Ansvarsförsäkring Anbudsgivaren skall bifoga kopia på ansvarsförsäkring eller intyg om ansvarsförsäkring. 3.3 Företagsfakta Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga följande beskrivningar: - Allmän beskrivning av företaget inklusive struktur, geografi, ledning, organisation, inriktning och affärsidé. - Årsredovisning för senaste verksamhetsåret, omsättning på olika affärsområden, utrymme och strategi för utvecklingsarbete. - Personalpolicy, Kvalitetssäkringssystem, kompetensutvecklingsprogram och miljöpolicy/uppgifter om företagets miljöarbete eller dylikt. - Företagets kompetensbild. - Företagets sammantagna erfarenhet av kommunal revision, konsult- och utbildningsverksamhet. - Företagets bidrag till utveckling av kommunal verksamhet i form av utvecklingsprojekt, publicerade skrift etc. 3.4 Offererad personal och deras kompetens Anbudsgivaren skall lämna en översiktlig beskrivning av företagets personal vilka offereras för tjänsten. Beskrivningen skall innefatta personalens kompetens, erfarenhet etc. Beskrivningen skall enbart innefatta personal som anbudsgivaren kommer att tillhandahålla för uppdraget. 3.5 Utbildningar Anbudsgivaren skall även lämna en presentation av företagets möjligheter att erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte till de förtroendevalda revisorerna i staden. 3.6 Kontaktpersoner Anbudsgivaren skall lämna information på vem som är kontaktperson avseende avtalsfrågor samt vem som är kontaktperson avseende beställning. Namn, telefonnummer samt mail skall lämnas på personerna. 3.7 Underleverantörer och samarbetspartners I den mån underleverantörer eller samarbetspartners anlitas, skall detta tydligt redovisas i anbudet. Samtliga underleverantörer och/eller samarbetspartners skall redovisas i anbudet. 3.8 Krav på kompetens Sakkunnig revision skall ha god teoretisk utbildning och god kännedom kommunal förvaltning. Sakkunniga skall inneha kunskap om den helhetssyn som krävs om den kommunala verksamheten för att objektivt kunna göra

6 HAPARANDA STAD Dnr 6 (14) erforderliga utvärderingar. Anbudsgivaren skall inlämna bevis på att ovanstående krav uppfylls. 4. KRAVSPECIFIKATION - UPPDRAGET 4.1 Uppdraget Uppdraget skall omfatta att i enlighet med god revisionssed för kommunal revision biträda de förtroendevalda revisorerna i deras granskning av förvaltningen och i ändamålsgranskningen av de kommunala företagen. Det sakkunniga biträder i planering, genomförande, bedömning och administration. Uppdragets omfattning: - Årlig analys av väsentlighet och risk samt underlag och förslag till revisionsplan. - Årlig granskning av stadens samtliga nämnder och styrelser såsom föreliggande underlag för bedömning i ansvarsfrågan. Den årliga granskningen innehåller redovisningsrevision, förvaltningsrevision samt granskning av den interna kontrollen. Den årliga granskningen fördjupas årligen med studier av mera analyserande karaktär utifrån den analys av väsentlighet och risk som de förtroendevalda revisorerna gör. - Granskning av delårsrapport samt årsredovisning inklusive koncernredovisning. Årsredovisningen för avtalsperiodens sista år skall granskas av det antagna revisionsbiträdesföretaget även om avtal för den nästkommande avtalsperioden slutes med annat företag. - Underlag/förslag till de förtroendevalda revisorernas revisionsberättelse. - Stöd och rådgivning till de förtroendevalda revisorerna. Önskar de förtroendevalda revisorerna skall anbudsgivaren delta i deras överläggningar med KF och KS, kommunala nämnder, styrelser och andra kommunala företrädare. - Biträda lekmannarevisorerna vid revision i stadens företag med ändamålsgranskning och upprättande av granskningsrapporter. - Vid behov deltaga i och vara sekreterare vid avrapporteringssammanträden samt vid de förtroendevalda revisorernas sammanträden och möten (ca 10 sammanträden per år). - Avrapportering vid revisionssammankomster beträffande pågående och avslutade uppdrag. För varje sådant uppdrag skall redovisas nedlagd tid och upplupna kostnader. - Beredskap för att kunna hantera akuta behov och övriga erforderliga insatser.

7 HAPARANDA STAD Dnr 7 (14) Utöver dessa grundtjänster kan de förtroendevalda revisorerna komma att anlita anbudsgivarens övriga insatser. Dessa insatser skall ske till samma timpris som lämnas i anbudet för grundtjänsterna. Anbudsgivaren skall fortlöpande redovisa pågående arbeten till de förtroendevalda revisorerna samt göra skriftliga slutliga redovisningar på alla uppdrag och projekt om inte annat överenskommits. 4.2 Krav på tjänsten Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga följande beskrivningar: - Sakkunnig bemanning på uppdraget, bakgrund, kompetens, erfarenhet och tillgänglighet. Minst en referens på sakkunniga med namn, mail, telefonnummer och adress. Referenserna skall innehålla exempel på genomförda revisionsprojekt i form av skrivna rapporter. Revisorerna kan komma att begära in fler referenser. - Anbudsgivaren skall inneha kompetensen att arbeta med uppdragets alla delar dvs ekonomi, redovisning, verksamhets- och förvaltningsredovisning, revisions- och utvärderingsmetodik, administration och konsultation samt kunskap att utvärdera de granskade verksamheternas informationssystem. 4.3 Insatser Förutom insatser enligt en upprättad revisionsplan är vårt önskemål att anbudsgivare även lämnar förslag och idéer om effektivisering och utveckling av verksamheten dvs. idéer om kommunal revision i allmänhet. Därmed avses inte en färdig revisionsplan utan snarare ett underlag av anbudsgivarens tidigare erfarenheter- utkast på intressanta områden att granska etc. 4.4 Övriga uppgifter I revisionsuppdraget som anbudet avser skall även ingå erforderligt stöd till stadernas förtroendevalda revisorer rörande följande: - Löpande utredningar och inhämtning av faktaunderlag i ärenden av akut karaktär. - Planering av revisionsarbetet. 4.5 Pris/ersättning Anbudsgivaren skall lämna ett fast pris för respektive verksamhetsår och följande områden: - Risk- och väsentlighetsanalys - Granskning av ansvarsutövning i samtliga nämnder och styrelser

8 HAPARANDA STAD Dnr 8 (14) - Granskning av delårsbokslut - Granskning av årsredovisning inklusive upprättande av revisionsberättelse - Granskning av stadens koncernredovisning - Sammanträden med de förtroendevalda revisorerna. Dessa områden skall ingå i fasta priset. Priset kommer att utvärderas. Granskning därutöver skall offereras med fast timpris. I det anbudspriset skall ingå samtliga kostnader såsom lönebikostnader, arbetsgivaravgifter, omkostnader för restid, resor, eventuella traktamenten, logikostnader osv. För tillkommande granskningar skall kostnadsunderlag redovisas. 5.0 AVTALSVILLKOR Ett skriftligt avtal kommer att upprättas mellan de förtroendevalda revisorerna och det antagna företaget. I detta kommer bla. följande att inskrivas: 5.1 Parter 5.2 Uppdraget 5.3 Resurser och kompetens för uppdraget 5.4 Kvalitetssystem 5.5 Rapportering och dokumentation 5.4 Omfattning Uppdraget skall utföras i enlighet med förutsättningarna angivna i förfrågningsunderlaget och detta avtal. Förändringar av huvudmannaskap, ändrade verksamhetsinriktningar, ekonomiska eller organisatoriska förändringar inom staden som påverkar avtalet kan medföra att revisorerna tvingas omförhandla hela eller delar av avtalet. 5.5 Avtalstid Avtalstiden är till med möjlighet till ett optionsår med ett (1) års förlängning, om revisorerna så begär. Vid förlängning av avtalet gäller det med oförändrade villkor. Förlängningen bör göras skriftligen. Oaktat ovanstående avtalsperiod äger revisorerna rätt att förlänga avtalsperioden i lämplig omfattning, i det fall överprövning enligt Lag

9 HAPARANDA STAD Dnr 9 (14) (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande upphandling. 5.6 Underleverantörer och samarbetspartners Revisorerna skall godkänna leverantörens eventuella underleverantörer och samarbetspartners skriftligen. Antagen leverantör svarar gentemot revisorerna för underleverantörer/samarbetspartner som för sin egen verksamhet. Underleverantören omfattas av samma krav som den kontrakterade leverantören. Leverantören är ansvarig mot staden för underleverantör enligt avtalets villkor. 5.7 Utbyte av personal Utföraren får inte utan medgivande från revisorerna byta ut i anbudet angiven personal. 5.8 Pris Priset framgår i anbudet och är exklusive moms. Priset leverantören lämnat i anbudet skall inkludera alla kostnader och vara fast hela avtalsperioden inkl. optionsåret. 5.9 Fakturering Leverantören erhåller ersättning kvartalsvis mot faktura för under perioden utförda och redovisade uppdrag eller efter annan uppgjord överenskommelse. Fakturan skall innehålla: fakturadatum, faktura- eller OCR-nummer, i klartext vad fakturan avser, bruttosamt momsbelopp leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations, momsregistrerings- eller VAT-nummer, uppgift om säljaren innehar F-skattsedel Fakturan skall sändas: Haparanda Stad Ref. ZH 001 Fack RO Stockholm

10 HAPARANDA STAD Dnr 10 (14) 5.10 Avgifter Fakturerings-, expeditions-, eller motsvarande avgifter godkännes ej Dröjsmålsränta Eventuell dröjsmålsränta skall debiteras enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsräntor understigande 150 SEK per faktura beaktas ej Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och faktura Meddelandeskyldighet Båda parterna är skyldiga att informera varandra om förändringar som är av betydelse för avtalets genomförande Äganderätt Revisorerna behåller äganderätten över handlingar, dokument, uppgifter etc. som upprättats och erhållits inom uppdraget även sedan avtalstiden gått ut. Leverantören skall endast vid avtalstidens utgång överlämna all dokumentation som upprättats och erhållits inom uppdraget. Överlämnandet skall ske utan extra kostnad för revisorerna Villkor Leverantören äger ej rätt att ta emot andra uppdrag från staden utan godkännande av de förtroendevalda revisorerna Ansvar och försäkring Leverantören skall ha personalansvaret för sin personal och svara för samtliga egna kostnader. Leverantören svarar för alla skador som utövaren, dess personal eller anlitad underentreprenör vållar tredje man vid utövandet av detta uppdrag. Leverantören är skyldig att teckna försäkring för hela avtalstiden som täcker företagets ansvar enligt denna bestämmelse. Staden svarar ej i något avseende för skador som uppstår med anledning av detta uppdrag Sekretess Leverantör förbinder sig att inte för tredje part avslöja konfidentiell information som företaget erhåller från revisorerna eller som på något sätt framkommer vid uppdragets genomförande. Med konfidentiell information avses även uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.

11 HAPARANDA STAD Dnr 11 (14) 5.18 Överlåtelse av avtal Leverantören får inte till någon del överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till någon annan utan revisorernas föregående skriftliga godkännande Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande frågor avgörs i första hand genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse skall tvist avgöras av allmän svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuell talan skall väckas i Haparanda tingsrätt. I avvaktan på att tvisten löses har revisorerna tolkningsföreträde Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt, utan skall i den mån ogiltigheten väsentligt påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet, skäligen jämkas i avtalet Förtida upphörande Revisorerna har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören: - i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelser inte sker utan dröjsmål efter skriftligt erinran - försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att han/hon inte kan förväntas fullgöra sina åligganden - inte erlägger skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller lagakraftvunna domar eller beslut - leverantören inte på ett affärsmässigt och etiskt sätt utför sina åtaganden Hävs avtalet på grund av ovanstående är leverantören ersättningsskyldig för den skada eller eventuella kostnadsökningar som avtalsbrottet förorsakar. Endera part äger rätt att säga upp avtalet om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Leverantören äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan: om revisorerna i väsentligt hänseende låter bli att fullgöra sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse Force Majeure Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar efter det att avtalet trätt i kraft, eller om omständigheter inträffat

12 HAPARANDA STAD Dnr 12 (14) dessförinnan och om följderna härav inte kunde förutses före tiden för avtalets ingående, och avtalets fullgörande därigenom hindras: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. För att part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall denne omedelbart efter att ha fått kännedom om sådan omständighet, som kan utgöra befrielsegrund, underrätta den andra parten härom Försäkringar Leverantören skall vid avtalstecknande och under hela avtalstiden inneha gällande företags- och ansvarsförsäkringar som är anpassad för den aktuella verksamheten. Försäkringen skall täcka skada eller förlust, av såväl beställarens egendom som tredje mans egendom, vilken uppstått genom leverantörens oaktsamhet, försummelse eller underlåtenhet Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att äga giltighet vara skriftligen godkända av båda parterna Förbehåll Avtalet gäller endast under förutsättning att revisorerna inte blir ålagd av domstol, i laga kraft vunnen dom, att vidta rättelse eller göra om upphandlingen. Preklusionsfrist = 10 dagar (elektroniskt), 15 dagar (med postgång) 5.26 Handlingarnas inbördes ordning Kontraktshandlingar kompletterar varandra. Om handlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning 1. skriftliga ändringar och tillägg till avtal med bilagor 2. avtal inkl bilagor och hänvisningar 3. förfrågningsunderlag med bilagor och kompletteringar 4. anbud

13 HAPARANDA STAD Dnr 13 (14) 6. ANBUDSPRÖVNING OCH -UTVÄRDERING 6.1 Allmänt Prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Prövningen av anbuden sker i tre steg: 1. Först prövas att anbuden uppfyller de krav som ställs på leverantören. (avsnitt 3) 2. De anbud som uppfyller dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten är uppfyllda (avsnitt 4) och att avtalsvillkoren accepterats (avsnitt 5). 3. Revisorerna kommer sedan att utvärdera de anbud som kvarstår. 6.2 Utvärdering Revisorerna kommer att utvärdera anbuden enligt den ekonomiskt mest fördelaktiga principen med hänsyn taget till nedan angivna och rangordnade utvärderingskriterier. 1. Kompetens/Kvalitet 55 % 2. Pris 45 % Det anbud som erhåller högst poäng kommer att antas. 1. Kompetens/Kvalitet 55 % Revisorerna kommer att bedöma anbudsgivaren utifrån samlat omdöme av det inlämnade anbudet; företaget, erfarenhet och kompetens inom verksamhetsområdet samt eventuella intervjuer. Revisorerna kommer att bedöma erfarenhet av revision inom kommunal verksamhet avseende: Förvaltningsrevision, redovisningsrevision, samordnad revision, anbudsgivarens kvalitetssäkring för den typ av verksamhet som är föremål för upphandlingen samt genomförda utvecklingsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet. Revisorerna kommer särskilt att värdesätta anbudsgivarens strategier för kompetensutveckling, metodutveckling, kvalitetssystem och miljöarbete. Revisorerna kommer att bedöma er tillgång och tillgänglighet till specialkompetens avseende stadens olika verksamheter. Den viktigaste faktorn är revisorernas samlade omdöme om hur väl uppdraget kan utföras av anbudsgivaren. Revisorerna kan i förekommande fall även komma att väga in egna erfarenheter av anbudsgivaren. Revisorerna kommer att tillämpa ett tiogradigt betygssystem där det eller de anbud som bäst uppfyller utvärderingskriteriet får betyget tio (10). Övriga anbud får betyg utifrån hur mycket sämre de är jämfört med de anbud som

14 HAPARANDA STAD Dnr 14 (14) bäst uppfyller utvärderingskriteriet. Betyget multipliceras sedan med viktningen. 2. Pris 45 % Anbudsgivare som lämnat det lägsta totala priset erhåller 10 poäng och den som lämnat näst lägst pris erhåller 9 osv. Betyget multipliceras sedan med viktningen. Lämnar anbudsgivare samma pris erhåller dessa samma poäng. Pris skall lämnas i enlighet med kapitel 4 punkt 4.5 Pris/ersättning. 7. AVSLUT Med stort nöje ser vi fram emot att få ta del av Ert anbud! För Haparanda stads revisorer Bo Kronborg, ordf.

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare.

Räddningstjänsten Västra Blekinge benämns nedan beställaren. Anbudsgivare benämns leverantör eller anbudsgivare. Dnr 20140693 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REVISIONSTJÄNSTER Räddningstjänsten Västra Blekinge inbjuder Er att inkomma med skriftligt anbud i denna upphandling av revisionstjänster i enlighet med villkor i detta

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Dnr 2011/2214 2012-01-27 Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Förfrågningsunderlag 2012-01-27 Riksgälden Dnr 2011/2214 2012-01-27 Förfrågningsunderlag RIKSGÄLDEN INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Jönköpings län Ansvarig upphandlare ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2010-03-08 Diarienr (åberopas vid

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare

Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare 2009-01-14 137-8-2009 Anbudsinbjudan konsult för program i UGL Utveckling Grupp och Ledare Inbjudan att lämna anbud på program i UGL för samtliga ca 30 chefer på Kungl. biblioteket (KB). KB är Sveriges

Läs mer