Bensin och diesel som ett stort tekniskt system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bensin och diesel som ett stort tekniskt system"

Transkript

1 Bensin och diesel som ett stort tekniskt system Linköpings Universitet Richard Dahlgren TGTU37 Alexander Fjellström Jasmin Dzeko

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrundsfakta... 4 Bensin... 4 Diesel... 4 Olja... 5 Bensin och dieselpriser... 5 Stora tekniska system... 6 Bensin och diesel som ett stort tekniskt system... 7 Varför segrade bensinbilen?... 8 Aktörer... 9 Diskussion Hur påverkas samhället och vi som enskilda individer av det stora tekniska systemet bensin och diesel? Varför konkurrerades elbilen ut? Aktörernas påverkan på systemet och den enskilda individen Källförteckning Bilder Böcker Internetkällor

3 Inledning Bensin och diesel har funnits med oss de senaste hundra åren och är en självklar del av vår vardag. Det är ett självklart system för många, men det är få som vet hur systemet fungerar samt dess uppkomst. Under årets gång har dock problem dykt upp på området som gör att folk börjar fråga sig hur stor del ska egentligen systemet bensin och diesel ha i vår vardag? Inledningsvis i uppsatsen tas grundläggande fakta om bensin och diesel upp vilket följs av en historisk syn och utveckling av systemet. I Bakgrundsinformationen kommer även en del aktörer tas upp som påverkar bensin och diesel som system. Detta på grund av att de dagligen påverkar oss ekonomsikt, politiskt, miljömässigt m.m. Avslutningsvis följer en diskussion där vi sammanfattar och diskuterar vårt resultat. Målet med uppsatsen är att ta reda på hur bensin och diesel som system har utvecklats genom historien samt hur systemet ser ut idag. Vi tar även upp hur bensinbilen segrade över elbilen i ett historiskt perspektiv. Metod Vi kommer till stor del använda oss av kurslitteraturen (Världens gång- Teknikens utveckling av Per Gyberg) samt boken Politik, Mobilitet och Miljö av Gunnar Falkemark. Dessa källor har vi stor tillit till och anser att de är bra källor med korrekt och relevant information. Vi har även använt oss av internetkällor, både hemsidor och artiklar. Vi har varit källkritiska i valet av internetkällor och bara använt oss av seriösa och tillförlitliga källor enligt vår uppfattning. Frågeställningar Vilka stora aktörer har inflytande över bensin och diesel? Hur har bensin och diesel som ett stort tekniskt system utvecklats inom historien? Hur påverkas samhället och vi som enskilda individer av det stora tekniska systemet bensin och diesel? Hur segrade bensinbilen över elbilen i ett historiskt perspektiv? Vilka faktorer påverkar bensin och dieselpriserna? 3

4 Bakgrundsfakta Bensin och diesel är bränslen som används i våra fordon idag. Bensin används i huvuddel i vanliga bilar jämfört med diesel som används mer till nyttofordon såsom traktorer, lastbilar, fartyg m.m. Dessa bränslen består av kolväteblandningar. Idag är det oftast inte ren bensin eller diesel vi tankar. I huvuddelen av 95 oktanig bensin i Sverige är etanol till tillsatt. I diesel är det vanligt att det är tillsatt biologisk diesel, så kallad FAME. Enligt gällande lag i Sverige får bensin maximalt innehålla 5vol% etanol och diesel 5vol% FAME. Eftersom man tillsätter förnyelsebart bränsle minskar koldioxidutsläppen. 1 Bensin Det viktigaste motorbränslet idag är bensin. Det finns flera olika sorters bensin, vi har valt att inrikta oss på den vanligaste som används i våra fordon. Namnet bensin är egentligen en förkortning från dess riktiga samlingsnamn, laboratoriebensin. Bensin används även till medel som motverkar isbildning/korrosion. Kokpunkten ligger mellan grader. Det finns flera sätt att framställa bensin. Det vanligaste är genom fraktionerad destillation av råolja. Beroende av råoljans ursprung så skiljer så skiljer sig andelen bensinråvara mellan 1-20 procent. Det går även att framställa bensin ur Fisher-Tropsch-processes, vilken är en syntetisk process från en blandning av koldioxid och väte. Efter det första steget i processen raffineras de sedan vidare för att få sina speciella krav, exempel på krav är oktantal, lättflyktighet och lukt. Oktantalet är ett mätvärde på hur hög kompressionen bensinen tål utan att självantända. De flesta bensindrivna bilar går att köra på 95-oktanig bensin, för att få ut maximal effekt ska rekommendationen av oktantalet användas. På grund av att förväxling ej ska ske mellan bensin och andra vätskor färgas bensinen eftersom den från början är färglös. 2 Diesel Namnet diesel kommer från den tyska ingenjören Rudolf Diesel som uppfann dieselmotorn år Diesel är egentligen en förkortning av namnet dieselolja. Idag finns det alternativ till den fossila dieseln, det är de vegetabiliska oljorna. Diesel har en högre kokpunkt än bensin, kokpunkten ligger mellan grader. Eftersom diesel har en högre kokpunkt än bensin så är det högre kompression i en dieselmotor. Detta beror även på att dieselmotorer inte har några tändstift (bensinmotorer) som antänder bränslet utan det är trycket (kompressionen) som antänder dieseln. Såsom bensinen är även dieseln färglös och färgas därmed för att förväxling med andra vätskor ej ska ske. Försöken med vegetabiliska oljor började redan under 1920-talet men har under 1980-talet utvecklats med goda resultat. En blandning av rapsolja och metanol ger ett bränsle med väldigt likvärdiga egenskaper som dieselolja, detta är fortfarande under utveckling

5 Olja Det finns 3 stycken grupper av olja: mineralolja, feta oljor och eteriska oljor. Oljan som används för att framställa bränslen såsom bensin och diesel är mineralolja, även kallad bergolja/råolja. Mineralolja består till 95 % av kolväten. Oljan står för världens största energiproduktion och är därmed den viktigaste energiråvaran på jorden. Det finns 4 olika stora kategorier som oljeprodukterna kan delas in i. Dessa är bränslen, asfalt, smörjmedel och vaxer. Den största av kategorierna är bränsle. 5 Bensin och dieselpriser Bensin och dieselpriserna har alltid varierat. Det skiljer sig nästan från varje dag, det både höjs och sänks. Bensin och dieselpriset består nästan till två tredjedelar av skatter. Skatterna är uppdelade i flera delar, dessa är energiskatt, koldioxidskatt, moms på bensin/diesel och moms på skatten. 6 I nuläget är det extra svårt att göra någon slags prognos över prisutvecklingen, på grund av världsekonomin är osäker. Det är flera olika faktorer som bestämmer priset på bränslet. Ulf Svahn, vd för svenska Petroleuminstitutet resonerar i en artikel skriven av Christina Lindqvist Sjöström att det framför allt är faktorerna nedan som bestämmer priset på bensin och diesel. Efterfrågan på världsmarknaden har stor inverkan på priset. Under den kallare årstiden på året sjunker nästan alltid efterfrågan på diesel och bensin och därmed blir priset lägre, tvärtom gäller för de varmare årstiderna. Råoljepriset, vilket till stor del styrs av tillgången på olja påverkar bensin och dieselpriserna. Utvecklingen av dollarn bestämmer även priset. Då råolja handlas i dollar och att USA stor för en stor del av världsekonomin. Alltså utvecklingen i världsekonomin styr stor del av priset

6 Stora tekniska system Stora tekniska system har en rad olika faser som de brukar gå igenom under den tid som systemet existerar. Den första av dessa faser är etableringsfasen. Ofta kan etableringsfasen komma efter att en uppfinning skapats som gör det möjligt för ett stort tekniskt system att skapas och utvecklas. När ett system befinner sig i etableringsfasen är det en väldigt osäker period. Eftersom systemet troligen är helt nytt så krävs det aktörer som går in finansiellt och politiskt för att få systemet att utvecklas, dessa aktörer brukar dock vara väldigt försiktiga då nya projekt har en tendens till att vara osäkra att satsa på. 8 Nästa fas är expansionsfasen. I denna fas försöker man få systemet att expandera, både för att det ska löna sig för de aktörer som är med i skapandet av systemet, och för att man vill ha fler som använder sig av systemet, även detta oftast i vinningssyfte. Efter en tid i expansionsfasen kan man tala om att systemet når en tröghet i utvecklingen eller momentum som det kallas. Detta innebär att systemet näst intill styr sin egen utveckling. Det är svårt för aktörer att styra utvecklingen i en viss riktning eller att stoppa tillväxten av systemet. Detta på grund av att det har investerats så mycket i systemet, både ekonomiskt, politisk, socialt och tekniskt. Något som framhävs när man läser om momentumfasen är att det är människan som har skapat fasen, då det är så många som tjänar på det. Det är inte tekniken som styr sig själv. 9 Under expansionsfasen händer det också att vissa delar av systemet inte utvecklas lika snabbt som de andra delarna i systemet och då skapar en form av flaskhals. Det krävs då en uppfinning som kan få bort flaskhalsen och bibehålla en jämn utveckling av hela systemet. En teori om stora tekniska system är att det är dessa flaskhalsar som leder till en utveckling av systemen. Utan dessa skulle ett system kunna bli färdigt, och man skulle inte behöva göra mer i systemet. Som det ser ut nu så kommer det dock alltid finnas flaskhalsar inom ett stort tekniskt system. 10 Den sista delen i stora tekniska system är stagnationsfasen. Detta är då systemen antingen stagnerar, det vill säga slutar att utvecklas och bara existerar som de är, eller avvecklas helt. Det finns olika anledningar till att det kan bli så. Det vanligaste är att systemet inte ses som ekonomiskt hållbart längre och aktörer börjar dra sig ur utvecklingen, eller så blir systemet utkonkurrerat av ett nytt bättre system. Viktigt här är att peka på att det är aktörerna som bestämmer om systemet är ekonomiskt hållbart eller om det finns ett annat bättre system, så även detta visar på att det är människan som styr system och inte systemen som styr sig själva Världens gång teknikens utveckling s ibid s ibid s ibid s

7 Bensin och diesel som ett stort tekniskt system När man läser om stora tekniska system framkommer det att det går att passa in bensin och diesel i de faser som finns i ett stort tekniskt system. Under etableringsfasen ser man tydligt en rad uppfinningar som gör att bensin och diesel blir ett tekniskt system. Här kommer bland annat förbränningsmotorn, raffinaderier, massproduktion av T-forden som exempel på uppfinningar som påverkat systemet. Man ser också att det är politiska och ekonomiska aktörer som gjort att bensin och diesel är ett så stort system idag. Det var med hjälp av olika aktörer som bensinbilen lyckades konkurrera ut elbilen och andra bilar som drivs med alternativa drivmedel. Detta gjorde att bensin och diesel utvecklades till ett stort tekniskt system. 12 Inom expansionsfasen kan man se att systemet har blivit extremt stort. Bensin och diesel används idag över hela världen och då främst som fordonsbränsle. Politiker och andra aktörer har lyckats skapa ett samhälle som är beroende av att man måste kunna transportera sig längre sträckor. Eftersom att de flesta fordon under 1900-talet drevs av bensin och diesel, så blev dessa de mest använda drivmedlen och detta ledde till en explosionsartad utveckling av bensin och diesel som ett stort tekniskt system. Idag är systemet inne i momentumfasen. Man ser detta tydligt genom svårigheterna med att få ett alternativt system att expandera, dessutom expanderar fortfarande bensin och diesel system väldigt fort. En av svårigheterna med att byta ut systemet är att de flesta i västvärlden har en, eller flera, bensindrivna bilar vilket gör att de håller systemet vid liv. Dessutom har de som satsat ekonomiskt på bensin och diesel fått igen sina pengar tusenfalt vilket gör att de kan satsa jättesummor på att hålla systemet vid liv. Man kan också se att det finns flaskhalsar i systemet som påverkar utvecklingen. Den idag största flaskhalsen är att priset på bensin och diesel är så högt att människor letar efter alternativa metoder, vilket gör att företag höjer bensinpriserna ännu mer för att bibehålla sin vinst. Början till denna höjning av priset är dock en annan flaskhals, nämligen att oljan börjar ta slut. Detta gör att priserna höjs och också att olika inflytelserika aktörer börjar överge systemet för att satsa på ett system som kan överleva längre, och dra in mer pengar. Bland annat kan man se att hela länder, till exempel Förenade Arabemiraten, vars ekonomi är väldigt beroende av oljan, nu letar efter alternativa sätt att hålla sin levnadsstandard vid liv. Detta kan tyda på att stora aktörer är på väg att lämna oljemarknaden för att satsa på en marknad som har en mer ekonomiskt säker framtid. 13 Dessutom ser vi idag en stor utveckling och expandering av andra konkurrerande system som är på god väg att ta över delar av den marknad bensin och diesel tidigare hade. Bland annat har elbilen kommit tillbaka och vunnit mark. Även biogas används idag som bränsle, framförallt mycket hos kommuner och andra företag. Man försöker också att utveckla andra (Förenade Arabemiraten, ekonomi)

8 metoder för att minska sitt beroende av bensin och diesel. Bland annat försöker man få fram vätgas som ett drivmedel. 14 Varför segrade bensinbilen? De första fordonen och bilarna drevs av ånga, detta var den vanligaste driften för fordon fram till bensin och eldrivna bilar började skapas. På 1880-talet gjorde tyskarna Gottlieb Daimler och Carl Benz de första bensindrivna bilarna. Det hade funnits fordon/maskiner drivna av bensin tidigare, men dessa tyskar gjorde de första bensinfordonen med billiknande drag. Samtidigt under 1880-talet utvecklades eldrivna fordon, dessa baserades på Gason Plantés uppfinning av blyackumulatorn. I det svenska uppslagsverket Nordisk Familjebok i upplagan från 1904 indelas bilarna/automobilerna i tre olika klasser: elektricitetsautomobiler, explosionsautomobiler och ångautomobiler. Elektricitetsautomobilen ansågs ha en idealisk motor, enkel, ofarlig, lättskött, renlig och gick utan vibrationer. Däremot var batteriet/ackumulatorn mer svårskött, den var tvungen att laddas ofta, efter 75stycken laddningar behövdes den bytas ut och därmed blev kostnaderna för elbilen höga. Explosionsautomobilen betraktades som lättskött och hade en toppfart på 130km/h. Utan att fylla på bränsle och vatten kunde den köras upp till km. Bilar som drevs av ånga ansågs vara lättkörda och motorn ha flera fördelar, men nackdelar med ångpannan fanns. Det tog lång tid att elda upp pannan, behövde ständig tillsyn och efter höst 100km behövde förrådet förnyas. 15 Dessa olika slags fordon ansågs förbättra miljön i större städer i början av 1900-talet. Det var då stora problem med bortforslingen av hästspillning och döda hästar. Med nya transportmedel försvann detta miljöproblem. Flera årtionden senare insåg forskarna att bensinbilar också är ett miljöproblem, vilket alla är medvetna om idag. Elbilen konkurrerades snabbt ut av den bensindrivna bilen. Frågan varför elbilen så snabbt försvann har forskare undersökt. Den vanligaste förklaringen är att förbränningsmotorn var tekniskt överlägsen. Andra förklaringar är att bensinbilen var och är även idag billigare än elbilen. Batteriernas laddningskapacitet var låg, det tog lång tid att ladda dem och det var svårigheter att hitta platser utanför städer för laddning. En nationell standard hade behövts för batterier, vilket aldrig skapades. Enligt forskarna Robin Cowan och Staffan Hultén hade alla drivningssystem runt 1900-talet flera olika slags problem. Dessa forskare anser att bensinbilens producenter segrade eftersom de åtgärdade dessa problem snabbare än de andra systemen. Året 1912 konstruerades en elektrisk startmotor för bensinbilen, vilket gjorde att även kvinnor kunde köra bilen då den tunga/svåra uppgiften att veva igång motorn uteblev Politik, Mobilitet och Miljö av Gunnar Falkemark sid Politik, Mobilitet och Miljö av Gunnar Falkemark sid

9 Aktörer Kontrollen över råvarorna har alltid varit en viktig del för ekonomin i ett land genom världens historia. I det moderna samhället är makten över oljan viktig för speciellt USA och Ryssland eftersom oljan bidrar till landets tillväxt och militären. Genom att ha en välfungerad militär kan man skydda sig effektivt mot hot från utlandet. Oljan bidrar också så att vi kan transportera större mängder gods och därmed utvidga handel inom och utom landet. Handeln i sin tur gör vårt samhälle rikare. Olja används även för att tillverka plast, den har varit en nyckelråvara under hela 1900-talet 17 År 1960 bildades OPEC (organization of the petroleum exporting countries) av länder som exporterar olja i stora mängder, man hade då första mötet i Baghdad i Irak. De första länderna som grundade OPEC var Iran, Irak, Saudiarabien, Kuwait och Venezuela. Idag består OPEC av 12 medlemsländer och dessa länder är Algeriet, Angola, Ecuador, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Qatar, Saudiarabien, förenade arabemiraten och Venezuela. OPEC:s uppgift är att se till så att medlemmarna följer samma policy, skyddar medlemsländernas rättigheter och ser till så att varje medlem får sin rätta inkomst. OPEC ser till att minska fluktuationen och öka stabiliteten i den globala oljemarknaden. Lika viktig uppgift är att se till så att länderna runt världen får sin olja för rätt pris. OPEC har sitt huvudkontor i Wien och finns i 3 kontinenter (Afrika, Mellanöstern och Latinamerika). OPEC-länderna träffas 2 gånger varje år för att bestämma vilken policy de ska ha och hur de ska tillfredställa framtidens oljebehov. Delegaterna för varje medlemsland är ministrar för olja, energi eller liknande ministerpost. OPEC exporterar 55 % av all olja internationellt. Denna organisation står alltså för en väldigt stor del av produktionen och exporten av olja därmed har de ett stort inflytande när det gäller priset på oljan. 18 Det finns flera bolag i världen som har makten över oljan ett sådant bolag är Exxon mobil. De är ett av de största oljebolagen i världen och de exporterar både olja och naturgas. De grundades år 1866 med namnet Standard, genom årtionden har de ständigt bytt namn, idag heter de Exxon mobil. Oljebolagets uppgift är att hitta nya oljekällor i 38 länder och producera olja i 23 länder runt om i världen. År 2007 gick Exxon mobil med en vinst på 40,6 miljarder dollar. 19 Vi i väst har ett ekonomiskt beroende av olja, desto mer förnyelsebara bränslen som utvecklas minskar vår beroende av oljan. När stora utvecklingsländer som t.ex. Kina och Indien kommer längre fram i utvecklingen leder det till att efterfrågan på olja kommer öka markant &lpos=rubrik_

10 Diskussion Hur påverkas samhället och vi som enskilda individer av det stora tekniska systemet bensin och diesel? Samhället och individen har länge varit beroende av systemet bensin och diesel. Mycket av detta beroende har vi själva skapat även om vi varit väldigt påverkade av olika aktörer. Framförallt då ekonomiska och politiska aktörer. Ända sedan T-forden så har bensin och diesel varit det ledande drivmedlet för fordon. Det till och med slog ut så gott som alla andra drivmedel under större delen av 1900-talet. Vid millennieskiftet 2000 så hade så gott som alla familjer i västvärlden, västra Europa samt USA, en eller flera bilar. Så gott som alla av dessa bilar är bensin eller dieseldrivna. Detta gör att när politiker och samhällplanerare vill bygga ut samhället och planera inför framtiden så har de i bakhuvudet att alla har bil, och alla kan ta sig överallt. Detta gör att när samhällen byggs så byggs de på ett sätt så att man nästan måste ha bil. Man bygger stora handelsområden utanför staden där allt är mycket billigare, men dit kan man bara ta sig om man har bil. Man bygger förorter där man vill att folk ska bo för att dagtid ta bilen in till staden för att jobba. Den ekonomiska världsutvecklingens grund under 1900-talet har påverkats mycket av den stora tillgången på olja. Transporterna möjliggjorde den industriella produktionen som gjorde att västvärldens levnadsstandard höjdes under 1900-talet. Vanliga människor skaffade snart sig en egen bil vilket gav en stor frihet att transportera sig. Samhällsplaneringen i dagens moderna samhälle speglar möjligheten att transportera sig nästan överallt. Detta har varit jättebra för framförallt familjer som har bil. Men har man inte bil så blir det betydligt svårare att klara sig i dagens samhälle. Det finns såklart kollektivtrafik. Men det är inte lätt att ta bussen med sin fru och tre barn ut till ett shoppingområde några kilometer utanför stadskärnan för att storhandla, och sedan ta sig hem med buss till andra änden av staden. Detta gör att man får känslan av att samhället är byggt på ett sätt som kräver existensen av systemet bensin och diesel samt att individen förväntas vara en del av systemet, genom att äga och använda en, eller flera, bilar. När man pratar om bensin och diesel som ett stort tekniskt system är det svårt att se huruvida systemet befinner sig i momentumfasen eller i stagnationsfasen. Vi har idag så mycket flaskhalsar i systemet att frågan är om inte hela systemet är på väg att stagnera. Vi vet idag att systemet kommer att försvinna helt när oljan tar slut. Dock vet vi inte när oljan tar slut vilket gör att aktörer är väldigt försiktiga med hur de ska hantera problemen. Är det värt att få bort flaskhalsarna om systemet ändå försvinner snart? Om det i framtiden skulle bli så att systemet bensin och diesel avvecklas så finns fortfarande ett samhälle kvar som är beroende av ett sådant system. Detta gör att det idag är väldigt stora krav på forskare, politiker och andra aktörer att hitta alternativa drivmedel och system som gör att man kan bibehålla dagens system utan att behöva strukturera om hela samhället. 10

11 Varför konkurrerades elbilen ut? Elbilen och den bensindriva bilen konstruerades ungefär samtidigt i slutet av 1800-talet. Det är idag många personer som inte vet om att det fanns elbilar för så länge sedan. Detta beror förmodligen på att elbilen snabbt konkurrerades ut av den bensindrivna bilen. Om man läser i uppslagsverket Nordisk Familjebok i upplagan från 1904 framstår faktiskt elbilen som ett bra fordon, den var enkel, lättskött och gick utan vibrationer. Bensinbilen, explosionsautomobilen som den kallades då framstod som ett fordon som kunde köras långt utan service. Varför konkurrerades då elbilen så snabbt ut? Vi människor har alltid varit beroende av pengar, vi vill gärna få ut så mycket som möjligt av de pengar vi har. Elbilen var och är även idag ett fordon med högt inköpspris. Jämfört med inköpspriset på en bensinbil är skillnaden stor (bensinbilen lägre inköpspris). Då de första bilarna kom var det en klassfråga om vilka som införskaffa sig ett fordon, på grund av priset. När priset blev lägre på bensindriva bilar kunde fler personer införskaffa sig en bil. Priset på de dyra elbilarna kvarstod och därmed hade få personer ekonomin för en sådan bil. Efterfrågan på bensindrivna bilar ökade då fler hade ekonomin för en bil, och i och med detta ökade utvecklingen av dem och samhället anpassades. Den nationella standarden för bensindrivna fordon utvecklades snabbt. I butiker i och utanför städer kunde bensin och reservdelar inhandlas och verkstäder öppnades vilket gjorde att folk kunde resa längre sträckor. Denna standard utvecklades aldrig för elbilar. Problemet med batterikapaciteten kvarstod och utvecklades inte tillräckligt fort. Utanför städerna fanns få laddningsstationer, vilket gjorde att man inte kunde åka längre sträckor med elbilen. Här ser vi några faktorer varför folket faktiskt valde att inhandla bensindrivna fordon istället för eldrivna fordon. Dessa faktorer var förmodligen döden för elbilen. I dagens samhälle kvarstår ungefär samma problem som för hundra år sedan. Eldrivna bilar är fortfarande mycket dyrare än bensin och dieseldrivna bilar. De har en kortare transportstäcka och laddningen tar fortfarande lång tid. En faktor som har stor betydelse idag är miljön, vi vet att oljan kommer att ta slut och vi påverkar miljön negativt med fossila bränslen. Därmed är el ett bra alternativ till fossila bränslen. Idag finns det elbilar och så kallade hybridbilar som drivs av både el och bensin/diesel. De största problemen laddningskapacitet och laddningstid kvarstår tyvärr fortfarande. Om dessa problem kan lösas kanske el blir världens nya bränsle. Aktörernas påverkan på systemet och den enskilda individen I dagens samhälle är det vanligt att vi åker bil till jobbet, konsumerar plast, förbrukar bensin/diesel och åker flygplan till andra länder. Det som ger oss möjligheten att resa och att konsumera är oljan som vi utvinner från naturtillgångar från hela världen. När vi tankar bilen betalar vi priset för oljan till bolag och till staten som tar skatt på den. Det är ingen tvekan om att de aktörer(bolag och organisationer) som kontrollerar oljan har ett stort inflytande i politiken och har mycket kapital där de kan styra privatpersoner och intressenter. De kan prissätta oljan så att vi konsumenter kan få betala dyrt. Ett exempel är när amerikanerna blev missnöjda på ett oljebolag vid namn Exxon Mobil. Bolaget höjde priset på oljan som fick 11

12 amerikanska medborgare att betala dyrare priser än normalt. Ett annat exempel där oljejättarna har påverkat politiken är den senaste Irak kriget. Under Saddams tid nationaliserades Iraks olja och utländska oljebolag sparkades ut. Oljebolagen pressade dåvarande bushs regering att starta krig i Irak. Idag får bolagen utvinna olja i frihet i Irak. Internationella organisationen OPEC (organization of the petroleum exporting countries) styr också priset på oljan på den internationella planen. Om kriser och krig skulle drabba deras länder kan de höja priset på oljan. Vi har sett hur priserna steg när USA invaderade Irak och när revolutionen utbröt i Iran. Detta beroende som vi har i väst till olja tycker jag är dåligt. Vi tycker att det borde satsas mer på ny teknik och på att framställa förnyelsebara bränslen. Då slipper vi bli kontrollerade av stigande priser, organisationer och oljebolag utanför Sverige. 12

13 Källförteckning Bilder Bilden från framsidan hämtad Böcker Politik, Mobilitet och Miljö av Gunnar Falkemark Sid Världens gång teknikens utveckling av Per Gyberg Sid Internetkällor Centerpartiet: EU-rapport från juni hämtad Contra: artikel ur tidningen Contra, nummer 4 från 2007 skriven av C G Holm hämtad Ekonomifakta: artikel av Alexandra Stråberg, publicerad hämtad E24 (nyhetshemsida): artikel av Christina Lindqvist Sjöström, publicerad hämtad Håll Sverige Rent hämtad Landguiden (Förenade Arabemiraten, ekonomi) hämtad Nationalencyklopedin hämtad hämtad hämtad hämtad hämtad Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) hämtad

14 Svenska petroleum institutet hämtad Sveriges television: nyhetsartikel av Claes JB Löfgren, publicerad pos=rubrik_ hämtad

Vägen mot en grönare framtid

Vägen mot en grönare framtid Vägen mot en grönare framtid Arbetshästen drevs av havre. Men under de senaste 120 åren har bensin och diesel fått världen att rulla. Resor till länder långt borta, varor som fraktas, maskiner som ska

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Fler och fler bensinmackar säljer nu E85. Detta bränsle består i huvudsak av

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Erik Thunström Upphandlare Sundsvalls kommun Umeå 2014-11- 06 Renare lu? med @ärrvärme - men vad gör vi åt bilen? 1969 2014 Inversioner ef problem

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? NOG seminarium 10 februari 2005 David Ringmar 14:e februari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Organisk kemi. Till provet ska du

Organisk kemi. Till provet ska du Organisk kemi Till provet ska du Känna till de tre vanligaste formerna av grundämnet kol och kunna berätta något om deras egenskaper Grafit atomerna sitter ihop i lösa lager, finns i t.ex. blyertspennor

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

En liten bok om bilskatter

En liten bok om bilskatter En liten bok om bilskatter Bilen behövs i Sverige Nio av tio resor sker på vägar Åtta av tio resor görs med bil 60 % av allt gods transporteras med lastbil Fordonsindustrin sysselsätter 140 000 personer

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Jonas Eskilsson Emma Olsson Projektuppgift inom kursen Simulering och optimering av energisystem D Handledare: Lars Bäckström

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Handel med Olja. NOG seminarium 27 maj 2004. David Ringmar 8 juni 2004

Handel med Olja. NOG seminarium 27 maj 2004. David Ringmar 8 juni 2004 Handel med Olja NOG seminarium 27 maj 2004 David Ringmar 8 juni 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M 1 Förord Olja är världens

Läs mer

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt?

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? 1 Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? Inledning.3 Bakgrund.3 Syfte 3 Metod...4 Resultat 4 Slutsats 4 Felkällor... 5 Avslutning...5 Datum: 21/5-2010 Handledare: Gert Alf Namn: Lukas Persson

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete FOTO: THOMAS HARRYSSON Emma Johansson, tågvärd För den som vill vara med och bromsa klimatförändringen är bussförare

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09

Vätgas i fordon. Namn: Erik Johansson. Klass: TE14B. Datum: 2015-03-09 Vätgas i fordon Namn: Erik Johansson Klass: TE14B Datum: 2015-03-09 Abstract In this report you will find more about the use of hydrogen in cars and airplanes and how hydrogen is most commonly created

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid

Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG:s 10-års jubileum 18 maj 2011 på Näringslivets hus Energiförsörjningen i Sverige och världen förändringar, trender och framtid NOG har noggrant följt trenderna i vår omvärld vad gäller energiförsörjning

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung?

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? En granskning av OKQ8, Preem, St1 och Statoil Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr.

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 29 november 2009 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Dubai debt fear 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Mjölkkossor

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken

www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken Nu kan du handla råvaror lika enkelt som när du handlar varor i butiken Visst har du hört uttrycket lägg inte alla ägg i samma

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer