Bensin och diesel som ett stort tekniskt system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bensin och diesel som ett stort tekniskt system"

Transkript

1 Bensin och diesel som ett stort tekniskt system Linköpings Universitet Richard Dahlgren TGTU37 Alexander Fjellström Jasmin Dzeko

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrundsfakta... 4 Bensin... 4 Diesel... 4 Olja... 5 Bensin och dieselpriser... 5 Stora tekniska system... 6 Bensin och diesel som ett stort tekniskt system... 7 Varför segrade bensinbilen?... 8 Aktörer... 9 Diskussion Hur påverkas samhället och vi som enskilda individer av det stora tekniska systemet bensin och diesel? Varför konkurrerades elbilen ut? Aktörernas påverkan på systemet och den enskilda individen Källförteckning Bilder Böcker Internetkällor

3 Inledning Bensin och diesel har funnits med oss de senaste hundra åren och är en självklar del av vår vardag. Det är ett självklart system för många, men det är få som vet hur systemet fungerar samt dess uppkomst. Under årets gång har dock problem dykt upp på området som gör att folk börjar fråga sig hur stor del ska egentligen systemet bensin och diesel ha i vår vardag? Inledningsvis i uppsatsen tas grundläggande fakta om bensin och diesel upp vilket följs av en historisk syn och utveckling av systemet. I Bakgrundsinformationen kommer även en del aktörer tas upp som påverkar bensin och diesel som system. Detta på grund av att de dagligen påverkar oss ekonomsikt, politiskt, miljömässigt m.m. Avslutningsvis följer en diskussion där vi sammanfattar och diskuterar vårt resultat. Målet med uppsatsen är att ta reda på hur bensin och diesel som system har utvecklats genom historien samt hur systemet ser ut idag. Vi tar även upp hur bensinbilen segrade över elbilen i ett historiskt perspektiv. Metod Vi kommer till stor del använda oss av kurslitteraturen (Världens gång- Teknikens utveckling av Per Gyberg) samt boken Politik, Mobilitet och Miljö av Gunnar Falkemark. Dessa källor har vi stor tillit till och anser att de är bra källor med korrekt och relevant information. Vi har även använt oss av internetkällor, både hemsidor och artiklar. Vi har varit källkritiska i valet av internetkällor och bara använt oss av seriösa och tillförlitliga källor enligt vår uppfattning. Frågeställningar Vilka stora aktörer har inflytande över bensin och diesel? Hur har bensin och diesel som ett stort tekniskt system utvecklats inom historien? Hur påverkas samhället och vi som enskilda individer av det stora tekniska systemet bensin och diesel? Hur segrade bensinbilen över elbilen i ett historiskt perspektiv? Vilka faktorer påverkar bensin och dieselpriserna? 3

4 Bakgrundsfakta Bensin och diesel är bränslen som används i våra fordon idag. Bensin används i huvuddel i vanliga bilar jämfört med diesel som används mer till nyttofordon såsom traktorer, lastbilar, fartyg m.m. Dessa bränslen består av kolväteblandningar. Idag är det oftast inte ren bensin eller diesel vi tankar. I huvuddelen av 95 oktanig bensin i Sverige är etanol till tillsatt. I diesel är det vanligt att det är tillsatt biologisk diesel, så kallad FAME. Enligt gällande lag i Sverige får bensin maximalt innehålla 5vol% etanol och diesel 5vol% FAME. Eftersom man tillsätter förnyelsebart bränsle minskar koldioxidutsläppen. 1 Bensin Det viktigaste motorbränslet idag är bensin. Det finns flera olika sorters bensin, vi har valt att inrikta oss på den vanligaste som används i våra fordon. Namnet bensin är egentligen en förkortning från dess riktiga samlingsnamn, laboratoriebensin. Bensin används även till medel som motverkar isbildning/korrosion. Kokpunkten ligger mellan grader. Det finns flera sätt att framställa bensin. Det vanligaste är genom fraktionerad destillation av råolja. Beroende av råoljans ursprung så skiljer så skiljer sig andelen bensinråvara mellan 1-20 procent. Det går även att framställa bensin ur Fisher-Tropsch-processes, vilken är en syntetisk process från en blandning av koldioxid och väte. Efter det första steget i processen raffineras de sedan vidare för att få sina speciella krav, exempel på krav är oktantal, lättflyktighet och lukt. Oktantalet är ett mätvärde på hur hög kompressionen bensinen tål utan att självantända. De flesta bensindrivna bilar går att köra på 95-oktanig bensin, för att få ut maximal effekt ska rekommendationen av oktantalet användas. På grund av att förväxling ej ska ske mellan bensin och andra vätskor färgas bensinen eftersom den från början är färglös. 2 Diesel Namnet diesel kommer från den tyska ingenjören Rudolf Diesel som uppfann dieselmotorn år Diesel är egentligen en förkortning av namnet dieselolja. Idag finns det alternativ till den fossila dieseln, det är de vegetabiliska oljorna. Diesel har en högre kokpunkt än bensin, kokpunkten ligger mellan grader. Eftersom diesel har en högre kokpunkt än bensin så är det högre kompression i en dieselmotor. Detta beror även på att dieselmotorer inte har några tändstift (bensinmotorer) som antänder bränslet utan det är trycket (kompressionen) som antänder dieseln. Såsom bensinen är även dieseln färglös och färgas därmed för att förväxling med andra vätskor ej ska ske. Försöken med vegetabiliska oljor började redan under 1920-talet men har under 1980-talet utvecklats med goda resultat. En blandning av rapsolja och metanol ger ett bränsle med väldigt likvärdiga egenskaper som dieselolja, detta är fortfarande under utveckling

5 Olja Det finns 3 stycken grupper av olja: mineralolja, feta oljor och eteriska oljor. Oljan som används för att framställa bränslen såsom bensin och diesel är mineralolja, även kallad bergolja/råolja. Mineralolja består till 95 % av kolväten. Oljan står för världens största energiproduktion och är därmed den viktigaste energiråvaran på jorden. Det finns 4 olika stora kategorier som oljeprodukterna kan delas in i. Dessa är bränslen, asfalt, smörjmedel och vaxer. Den största av kategorierna är bränsle. 5 Bensin och dieselpriser Bensin och dieselpriserna har alltid varierat. Det skiljer sig nästan från varje dag, det både höjs och sänks. Bensin och dieselpriset består nästan till två tredjedelar av skatter. Skatterna är uppdelade i flera delar, dessa är energiskatt, koldioxidskatt, moms på bensin/diesel och moms på skatten. 6 I nuläget är det extra svårt att göra någon slags prognos över prisutvecklingen, på grund av världsekonomin är osäker. Det är flera olika faktorer som bestämmer priset på bränslet. Ulf Svahn, vd för svenska Petroleuminstitutet resonerar i en artikel skriven av Christina Lindqvist Sjöström att det framför allt är faktorerna nedan som bestämmer priset på bensin och diesel. Efterfrågan på världsmarknaden har stor inverkan på priset. Under den kallare årstiden på året sjunker nästan alltid efterfrågan på diesel och bensin och därmed blir priset lägre, tvärtom gäller för de varmare årstiderna. Råoljepriset, vilket till stor del styrs av tillgången på olja påverkar bensin och dieselpriserna. Utvecklingen av dollarn bestämmer även priset. Då råolja handlas i dollar och att USA stor för en stor del av världsekonomin. Alltså utvecklingen i världsekonomin styr stor del av priset

6 Stora tekniska system Stora tekniska system har en rad olika faser som de brukar gå igenom under den tid som systemet existerar. Den första av dessa faser är etableringsfasen. Ofta kan etableringsfasen komma efter att en uppfinning skapats som gör det möjligt för ett stort tekniskt system att skapas och utvecklas. När ett system befinner sig i etableringsfasen är det en väldigt osäker period. Eftersom systemet troligen är helt nytt så krävs det aktörer som går in finansiellt och politiskt för att få systemet att utvecklas, dessa aktörer brukar dock vara väldigt försiktiga då nya projekt har en tendens till att vara osäkra att satsa på. 8 Nästa fas är expansionsfasen. I denna fas försöker man få systemet att expandera, både för att det ska löna sig för de aktörer som är med i skapandet av systemet, och för att man vill ha fler som använder sig av systemet, även detta oftast i vinningssyfte. Efter en tid i expansionsfasen kan man tala om att systemet når en tröghet i utvecklingen eller momentum som det kallas. Detta innebär att systemet näst intill styr sin egen utveckling. Det är svårt för aktörer att styra utvecklingen i en viss riktning eller att stoppa tillväxten av systemet. Detta på grund av att det har investerats så mycket i systemet, både ekonomiskt, politisk, socialt och tekniskt. Något som framhävs när man läser om momentumfasen är att det är människan som har skapat fasen, då det är så många som tjänar på det. Det är inte tekniken som styr sig själv. 9 Under expansionsfasen händer det också att vissa delar av systemet inte utvecklas lika snabbt som de andra delarna i systemet och då skapar en form av flaskhals. Det krävs då en uppfinning som kan få bort flaskhalsen och bibehålla en jämn utveckling av hela systemet. En teori om stora tekniska system är att det är dessa flaskhalsar som leder till en utveckling av systemen. Utan dessa skulle ett system kunna bli färdigt, och man skulle inte behöva göra mer i systemet. Som det ser ut nu så kommer det dock alltid finnas flaskhalsar inom ett stort tekniskt system. 10 Den sista delen i stora tekniska system är stagnationsfasen. Detta är då systemen antingen stagnerar, det vill säga slutar att utvecklas och bara existerar som de är, eller avvecklas helt. Det finns olika anledningar till att det kan bli så. Det vanligaste är att systemet inte ses som ekonomiskt hållbart längre och aktörer börjar dra sig ur utvecklingen, eller så blir systemet utkonkurrerat av ett nytt bättre system. Viktigt här är att peka på att det är aktörerna som bestämmer om systemet är ekonomiskt hållbart eller om det finns ett annat bättre system, så även detta visar på att det är människan som styr system och inte systemen som styr sig själva Världens gång teknikens utveckling s ibid s ibid s ibid s

7 Bensin och diesel som ett stort tekniskt system När man läser om stora tekniska system framkommer det att det går att passa in bensin och diesel i de faser som finns i ett stort tekniskt system. Under etableringsfasen ser man tydligt en rad uppfinningar som gör att bensin och diesel blir ett tekniskt system. Här kommer bland annat förbränningsmotorn, raffinaderier, massproduktion av T-forden som exempel på uppfinningar som påverkat systemet. Man ser också att det är politiska och ekonomiska aktörer som gjort att bensin och diesel är ett så stort system idag. Det var med hjälp av olika aktörer som bensinbilen lyckades konkurrera ut elbilen och andra bilar som drivs med alternativa drivmedel. Detta gjorde att bensin och diesel utvecklades till ett stort tekniskt system. 12 Inom expansionsfasen kan man se att systemet har blivit extremt stort. Bensin och diesel används idag över hela världen och då främst som fordonsbränsle. Politiker och andra aktörer har lyckats skapa ett samhälle som är beroende av att man måste kunna transportera sig längre sträckor. Eftersom att de flesta fordon under 1900-talet drevs av bensin och diesel, så blev dessa de mest använda drivmedlen och detta ledde till en explosionsartad utveckling av bensin och diesel som ett stort tekniskt system. Idag är systemet inne i momentumfasen. Man ser detta tydligt genom svårigheterna med att få ett alternativt system att expandera, dessutom expanderar fortfarande bensin och diesel system väldigt fort. En av svårigheterna med att byta ut systemet är att de flesta i västvärlden har en, eller flera, bensindrivna bilar vilket gör att de håller systemet vid liv. Dessutom har de som satsat ekonomiskt på bensin och diesel fått igen sina pengar tusenfalt vilket gör att de kan satsa jättesummor på att hålla systemet vid liv. Man kan också se att det finns flaskhalsar i systemet som påverkar utvecklingen. Den idag största flaskhalsen är att priset på bensin och diesel är så högt att människor letar efter alternativa metoder, vilket gör att företag höjer bensinpriserna ännu mer för att bibehålla sin vinst. Början till denna höjning av priset är dock en annan flaskhals, nämligen att oljan börjar ta slut. Detta gör att priserna höjs och också att olika inflytelserika aktörer börjar överge systemet för att satsa på ett system som kan överleva längre, och dra in mer pengar. Bland annat kan man se att hela länder, till exempel Förenade Arabemiraten, vars ekonomi är väldigt beroende av oljan, nu letar efter alternativa sätt att hålla sin levnadsstandard vid liv. Detta kan tyda på att stora aktörer är på väg att lämna oljemarknaden för att satsa på en marknad som har en mer ekonomiskt säker framtid. 13 Dessutom ser vi idag en stor utveckling och expandering av andra konkurrerande system som är på god väg att ta över delar av den marknad bensin och diesel tidigare hade. Bland annat har elbilen kommit tillbaka och vunnit mark. Även biogas används idag som bränsle, framförallt mycket hos kommuner och andra företag. Man försöker också att utveckla andra (Förenade Arabemiraten, ekonomi)

8 metoder för att minska sitt beroende av bensin och diesel. Bland annat försöker man få fram vätgas som ett drivmedel. 14 Varför segrade bensinbilen? De första fordonen och bilarna drevs av ånga, detta var den vanligaste driften för fordon fram till bensin och eldrivna bilar började skapas. På 1880-talet gjorde tyskarna Gottlieb Daimler och Carl Benz de första bensindrivna bilarna. Det hade funnits fordon/maskiner drivna av bensin tidigare, men dessa tyskar gjorde de första bensinfordonen med billiknande drag. Samtidigt under 1880-talet utvecklades eldrivna fordon, dessa baserades på Gason Plantés uppfinning av blyackumulatorn. I det svenska uppslagsverket Nordisk Familjebok i upplagan från 1904 indelas bilarna/automobilerna i tre olika klasser: elektricitetsautomobiler, explosionsautomobiler och ångautomobiler. Elektricitetsautomobilen ansågs ha en idealisk motor, enkel, ofarlig, lättskött, renlig och gick utan vibrationer. Däremot var batteriet/ackumulatorn mer svårskött, den var tvungen att laddas ofta, efter 75stycken laddningar behövdes den bytas ut och därmed blev kostnaderna för elbilen höga. Explosionsautomobilen betraktades som lättskött och hade en toppfart på 130km/h. Utan att fylla på bränsle och vatten kunde den köras upp till km. Bilar som drevs av ånga ansågs vara lättkörda och motorn ha flera fördelar, men nackdelar med ångpannan fanns. Det tog lång tid att elda upp pannan, behövde ständig tillsyn och efter höst 100km behövde förrådet förnyas. 15 Dessa olika slags fordon ansågs förbättra miljön i större städer i början av 1900-talet. Det var då stora problem med bortforslingen av hästspillning och döda hästar. Med nya transportmedel försvann detta miljöproblem. Flera årtionden senare insåg forskarna att bensinbilar också är ett miljöproblem, vilket alla är medvetna om idag. Elbilen konkurrerades snabbt ut av den bensindrivna bilen. Frågan varför elbilen så snabbt försvann har forskare undersökt. Den vanligaste förklaringen är att förbränningsmotorn var tekniskt överlägsen. Andra förklaringar är att bensinbilen var och är även idag billigare än elbilen. Batteriernas laddningskapacitet var låg, det tog lång tid att ladda dem och det var svårigheter att hitta platser utanför städer för laddning. En nationell standard hade behövts för batterier, vilket aldrig skapades. Enligt forskarna Robin Cowan och Staffan Hultén hade alla drivningssystem runt 1900-talet flera olika slags problem. Dessa forskare anser att bensinbilens producenter segrade eftersom de åtgärdade dessa problem snabbare än de andra systemen. Året 1912 konstruerades en elektrisk startmotor för bensinbilen, vilket gjorde att även kvinnor kunde köra bilen då den tunga/svåra uppgiften att veva igång motorn uteblev Politik, Mobilitet och Miljö av Gunnar Falkemark sid Politik, Mobilitet och Miljö av Gunnar Falkemark sid

9 Aktörer Kontrollen över råvarorna har alltid varit en viktig del för ekonomin i ett land genom världens historia. I det moderna samhället är makten över oljan viktig för speciellt USA och Ryssland eftersom oljan bidrar till landets tillväxt och militären. Genom att ha en välfungerad militär kan man skydda sig effektivt mot hot från utlandet. Oljan bidrar också så att vi kan transportera större mängder gods och därmed utvidga handel inom och utom landet. Handeln i sin tur gör vårt samhälle rikare. Olja används även för att tillverka plast, den har varit en nyckelråvara under hela 1900-talet 17 År 1960 bildades OPEC (organization of the petroleum exporting countries) av länder som exporterar olja i stora mängder, man hade då första mötet i Baghdad i Irak. De första länderna som grundade OPEC var Iran, Irak, Saudiarabien, Kuwait och Venezuela. Idag består OPEC av 12 medlemsländer och dessa länder är Algeriet, Angola, Ecuador, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Qatar, Saudiarabien, förenade arabemiraten och Venezuela. OPEC:s uppgift är att se till så att medlemmarna följer samma policy, skyddar medlemsländernas rättigheter och ser till så att varje medlem får sin rätta inkomst. OPEC ser till att minska fluktuationen och öka stabiliteten i den globala oljemarknaden. Lika viktig uppgift är att se till så att länderna runt världen får sin olja för rätt pris. OPEC har sitt huvudkontor i Wien och finns i 3 kontinenter (Afrika, Mellanöstern och Latinamerika). OPEC-länderna träffas 2 gånger varje år för att bestämma vilken policy de ska ha och hur de ska tillfredställa framtidens oljebehov. Delegaterna för varje medlemsland är ministrar för olja, energi eller liknande ministerpost. OPEC exporterar 55 % av all olja internationellt. Denna organisation står alltså för en väldigt stor del av produktionen och exporten av olja därmed har de ett stort inflytande när det gäller priset på oljan. 18 Det finns flera bolag i världen som har makten över oljan ett sådant bolag är Exxon mobil. De är ett av de största oljebolagen i världen och de exporterar både olja och naturgas. De grundades år 1866 med namnet Standard, genom årtionden har de ständigt bytt namn, idag heter de Exxon mobil. Oljebolagets uppgift är att hitta nya oljekällor i 38 länder och producera olja i 23 länder runt om i världen. År 2007 gick Exxon mobil med en vinst på 40,6 miljarder dollar. 19 Vi i väst har ett ekonomiskt beroende av olja, desto mer förnyelsebara bränslen som utvecklas minskar vår beroende av oljan. När stora utvecklingsländer som t.ex. Kina och Indien kommer längre fram i utvecklingen leder det till att efterfrågan på olja kommer öka markant &lpos=rubrik_

10 Diskussion Hur påverkas samhället och vi som enskilda individer av det stora tekniska systemet bensin och diesel? Samhället och individen har länge varit beroende av systemet bensin och diesel. Mycket av detta beroende har vi själva skapat även om vi varit väldigt påverkade av olika aktörer. Framförallt då ekonomiska och politiska aktörer. Ända sedan T-forden så har bensin och diesel varit det ledande drivmedlet för fordon. Det till och med slog ut så gott som alla andra drivmedel under större delen av 1900-talet. Vid millennieskiftet 2000 så hade så gott som alla familjer i västvärlden, västra Europa samt USA, en eller flera bilar. Så gott som alla av dessa bilar är bensin eller dieseldrivna. Detta gör att när politiker och samhällplanerare vill bygga ut samhället och planera inför framtiden så har de i bakhuvudet att alla har bil, och alla kan ta sig överallt. Detta gör att när samhällen byggs så byggs de på ett sätt så att man nästan måste ha bil. Man bygger stora handelsområden utanför staden där allt är mycket billigare, men dit kan man bara ta sig om man har bil. Man bygger förorter där man vill att folk ska bo för att dagtid ta bilen in till staden för att jobba. Den ekonomiska världsutvecklingens grund under 1900-talet har påverkats mycket av den stora tillgången på olja. Transporterna möjliggjorde den industriella produktionen som gjorde att västvärldens levnadsstandard höjdes under 1900-talet. Vanliga människor skaffade snart sig en egen bil vilket gav en stor frihet att transportera sig. Samhällsplaneringen i dagens moderna samhälle speglar möjligheten att transportera sig nästan överallt. Detta har varit jättebra för framförallt familjer som har bil. Men har man inte bil så blir det betydligt svårare att klara sig i dagens samhälle. Det finns såklart kollektivtrafik. Men det är inte lätt att ta bussen med sin fru och tre barn ut till ett shoppingområde några kilometer utanför stadskärnan för att storhandla, och sedan ta sig hem med buss till andra änden av staden. Detta gör att man får känslan av att samhället är byggt på ett sätt som kräver existensen av systemet bensin och diesel samt att individen förväntas vara en del av systemet, genom att äga och använda en, eller flera, bilar. När man pratar om bensin och diesel som ett stort tekniskt system är det svårt att se huruvida systemet befinner sig i momentumfasen eller i stagnationsfasen. Vi har idag så mycket flaskhalsar i systemet att frågan är om inte hela systemet är på väg att stagnera. Vi vet idag att systemet kommer att försvinna helt när oljan tar slut. Dock vet vi inte när oljan tar slut vilket gör att aktörer är väldigt försiktiga med hur de ska hantera problemen. Är det värt att få bort flaskhalsarna om systemet ändå försvinner snart? Om det i framtiden skulle bli så att systemet bensin och diesel avvecklas så finns fortfarande ett samhälle kvar som är beroende av ett sådant system. Detta gör att det idag är väldigt stora krav på forskare, politiker och andra aktörer att hitta alternativa drivmedel och system som gör att man kan bibehålla dagens system utan att behöva strukturera om hela samhället. 10

11 Varför konkurrerades elbilen ut? Elbilen och den bensindriva bilen konstruerades ungefär samtidigt i slutet av 1800-talet. Det är idag många personer som inte vet om att det fanns elbilar för så länge sedan. Detta beror förmodligen på att elbilen snabbt konkurrerades ut av den bensindrivna bilen. Om man läser i uppslagsverket Nordisk Familjebok i upplagan från 1904 framstår faktiskt elbilen som ett bra fordon, den var enkel, lättskött och gick utan vibrationer. Bensinbilen, explosionsautomobilen som den kallades då framstod som ett fordon som kunde köras långt utan service. Varför konkurrerades då elbilen så snabbt ut? Vi människor har alltid varit beroende av pengar, vi vill gärna få ut så mycket som möjligt av de pengar vi har. Elbilen var och är även idag ett fordon med högt inköpspris. Jämfört med inköpspriset på en bensinbil är skillnaden stor (bensinbilen lägre inköpspris). Då de första bilarna kom var det en klassfråga om vilka som införskaffa sig ett fordon, på grund av priset. När priset blev lägre på bensindriva bilar kunde fler personer införskaffa sig en bil. Priset på de dyra elbilarna kvarstod och därmed hade få personer ekonomin för en sådan bil. Efterfrågan på bensindrivna bilar ökade då fler hade ekonomin för en bil, och i och med detta ökade utvecklingen av dem och samhället anpassades. Den nationella standarden för bensindrivna fordon utvecklades snabbt. I butiker i och utanför städer kunde bensin och reservdelar inhandlas och verkstäder öppnades vilket gjorde att folk kunde resa längre sträckor. Denna standard utvecklades aldrig för elbilar. Problemet med batterikapaciteten kvarstod och utvecklades inte tillräckligt fort. Utanför städerna fanns få laddningsstationer, vilket gjorde att man inte kunde åka längre sträckor med elbilen. Här ser vi några faktorer varför folket faktiskt valde att inhandla bensindrivna fordon istället för eldrivna fordon. Dessa faktorer var förmodligen döden för elbilen. I dagens samhälle kvarstår ungefär samma problem som för hundra år sedan. Eldrivna bilar är fortfarande mycket dyrare än bensin och dieseldrivna bilar. De har en kortare transportstäcka och laddningen tar fortfarande lång tid. En faktor som har stor betydelse idag är miljön, vi vet att oljan kommer att ta slut och vi påverkar miljön negativt med fossila bränslen. Därmed är el ett bra alternativ till fossila bränslen. Idag finns det elbilar och så kallade hybridbilar som drivs av både el och bensin/diesel. De största problemen laddningskapacitet och laddningstid kvarstår tyvärr fortfarande. Om dessa problem kan lösas kanske el blir världens nya bränsle. Aktörernas påverkan på systemet och den enskilda individen I dagens samhälle är det vanligt att vi åker bil till jobbet, konsumerar plast, förbrukar bensin/diesel och åker flygplan till andra länder. Det som ger oss möjligheten att resa och att konsumera är oljan som vi utvinner från naturtillgångar från hela världen. När vi tankar bilen betalar vi priset för oljan till bolag och till staten som tar skatt på den. Det är ingen tvekan om att de aktörer(bolag och organisationer) som kontrollerar oljan har ett stort inflytande i politiken och har mycket kapital där de kan styra privatpersoner och intressenter. De kan prissätta oljan så att vi konsumenter kan få betala dyrt. Ett exempel är när amerikanerna blev missnöjda på ett oljebolag vid namn Exxon Mobil. Bolaget höjde priset på oljan som fick 11

12 amerikanska medborgare att betala dyrare priser än normalt. Ett annat exempel där oljejättarna har påverkat politiken är den senaste Irak kriget. Under Saddams tid nationaliserades Iraks olja och utländska oljebolag sparkades ut. Oljebolagen pressade dåvarande bushs regering att starta krig i Irak. Idag får bolagen utvinna olja i frihet i Irak. Internationella organisationen OPEC (organization of the petroleum exporting countries) styr också priset på oljan på den internationella planen. Om kriser och krig skulle drabba deras länder kan de höja priset på oljan. Vi har sett hur priserna steg när USA invaderade Irak och när revolutionen utbröt i Iran. Detta beroende som vi har i väst till olja tycker jag är dåligt. Vi tycker att det borde satsas mer på ny teknik och på att framställa förnyelsebara bränslen. Då slipper vi bli kontrollerade av stigande priser, organisationer och oljebolag utanför Sverige. 12

13 Källförteckning Bilder Bilden från framsidan hämtad Böcker Politik, Mobilitet och Miljö av Gunnar Falkemark Sid Världens gång teknikens utveckling av Per Gyberg Sid Internetkällor Centerpartiet: EU-rapport från juni hämtad Contra: artikel ur tidningen Contra, nummer 4 från 2007 skriven av C G Holm hämtad Ekonomifakta: artikel av Alexandra Stråberg, publicerad hämtad E24 (nyhetshemsida): artikel av Christina Lindqvist Sjöström, publicerad hämtad Håll Sverige Rent hämtad Landguiden (Förenade Arabemiraten, ekonomi) hämtad Nationalencyklopedin hämtad hämtad hämtad hämtad hämtad Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) hämtad

14 Svenska petroleum institutet hämtad Sveriges television: nyhetsartikel av Claes JB Löfgren, publicerad pos=rubrik_ hämtad

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN SWEDEN N AT U R A L A S S E T S A B ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN VÄRLDSPRODUKTION OCH KONSUMTION AV RÅOLJA 120 000 100 000 Produktion Oljebehov (Per dag i miljoner

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Kollektivtrafikens utveckling genom tiderna

Kollektivtrafikens utveckling genom tiderna Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv Samhällets logistik år 1, 2010 Linköpings universitet Kollektivtrafikens utveckling genom tiderna Handledare: Magdalena Fallde Grupp 8 Maria Westher Johanna

Läs mer

Vägen mot en grönare framtid

Vägen mot en grönare framtid Vägen mot en grönare framtid Arbetshästen drevs av havre. Men under de senaste 120 åren har bensin och diesel fått världen att rulla. Resor till länder långt borta, varor som fraktas, maskiner som ska

Läs mer

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Föreläsning i Energisäkerhet Ångströmlaboratoriet, Uppsala, 2011-01-17 Mikael Höök, teknologie doktor Globala Energisystem, Uppsala Universitet Hur ser

Läs mer

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Fler och fler bensinmackar säljer nu E85. Detta bränsle består i huvudsak av

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

ELEVMATERIAL FRAMTIDENS FORDON ETT SKOLMATERIAL FÖR ÅK 5 6

ELEVMATERIAL FRAMTIDENS FORDON ETT SKOLMATERIAL FÖR ÅK 5 6 ELEVMATERIAL FRAMTIDENS FORDON ETT SKOLMATERIAL FÖR ÅK 5 6 STEG 1 TEKNIK FRÅN HÄSTAR TILL SJÄLVKÖRANDE BILAR Du kanske brukar gå, cykla, åka bräda, buss eller bli skjutsad i bil när du ska till skolan.

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser.

Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser. Planetens omställning från fossila, till långsiktigt hållbara, energiresurser. Vår välfärd har blivit möjlig tack vare den fossila energin. Kol till masugnar, elektrisk energi till fabriker, bensin till

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Erik Thunström Upphandlare Sundsvalls kommun Umeå 2014-11- 06 Renare lu? med @ärrvärme - men vad gör vi åt bilen? 1969 2014 Inversioner ef problem

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A1 Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband

Exempeluppgift Delprov A1 Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband Exempeluppgift Delprov A1 Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband 1. Två av följande händelser är kemiska reaktioner och två är inte det. Välj en av händelserna som

Läs mer

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Annual production (Gb/yr) Fossilfri fordonstrafik I dag används ung 80 TWh i det svenska vägtransportsystemet De kritiska frågorna

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Svavelfri europadiesel

Svavelfri europadiesel 1 Svavelfri europadiesel Sammanfattning Under de senaste åren har dieselförbrukningen i Sverige stigit och med en kraftigt ökande dieselbilsförsäljning och en förbättrad konjunktur beräknas volymtillväxten

Läs mer

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Ynnor AB:s Yttrande 2016-08-09 Fi2016/01680/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt?

Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? 1 Vad kan man göra för att få fler att åka kollektivt? Inledning.3 Bakgrund.3 Syfte 3 Metod...4 Resultat 4 Slutsats 4 Felkällor... 5 Avslutning...5 Datum: 21/5-2010 Handledare: Gert Alf Namn: Lukas Persson

Läs mer

Konkurrensen om världens dominerande energiråvara ökar

Konkurrensen om världens dominerande energiråvara ökar Tar oljan slut? Konkurrensen om världens dominerande energiråvara ökar Oljan, kolet och naturgasen är fossila bränslen med stor ekonomisk betydelse. De fossila bränslena svarar idag för cirka 80 % av världens

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Free (falling) oil markets

Free (falling) oil markets Free (falling) oil markets Hösten har präglats av fortsatt dramatik på de finansiella marknaderna. Värst drabbat är de råvarubeoende sektorerna, med olja i händelsernas centrum. Det faktum att oljan kan

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon liij ]Swede Gas AB 1989 FORSKNING UTVECKLING PEMONSTRATION MINSKAT KOLDIOXIDUTSLAPP MED NATURGASDRIVNA FORDON STOCKHOLM 1989-07-03 VATTENFALL SMÅSKALIG

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24) Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Uppsala den 14 augusti Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Läs mer

Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör...

Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör... Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör... Produktion & Försäljning Två raffinaderier 16,4 miljoner ton per år 80% av Sveriges- och 30% av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Bilen en livsnödvändighet?

Bilen en livsnödvändighet? Stadium Aktivitetsform Längd S2 Grundskola 1-3 A2 Klassrumsaktivitet L1 Lektionsinslag Bilen en livsnödvändighet? Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete är att visa på olika alternativa transportmedel.

Läs mer

Bilens Historia av: Johan, Erik och Max

Bilens Historia av: Johan, Erik och Max Bilens Historia av: Johan, Erik och Max Cugnot's Locomotive- Första maskinellt drivna fordonet Denna kan man kalla den första bilen(ångvagn) Bilen var ångdriven Bilen blev färdig 1769 Hastigheten var drygt

Läs mer

Farsta fakta. Yta: 15,4 km²

Farsta fakta. Yta: 15,4 km² Farsta 1 1 Farsta fakta I Farsta stadsdelsområde bor det 51 987 personer (2011). Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna: Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal,

Läs mer

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras?

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Olle Hådell 6 juli 2011 Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen -Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen Janne Lindgren Vägverket Region Mitt Projektledare Hållbara resor och transporter 30 Ton CO2/capita - Acceptabla nivåer

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

En liten bok. om bilskatter

En liten bok. om bilskatter En liten bok om bilskatter Inledning Bilskatterna slår blint Den svenska privatbilismen har beskattats nästan lika länge som den har funnits, redan år 1929 kom den första bensinskatten. Idag tar staten

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon?

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Namn: Arsen gabro Klass: Te14a Datum: 2015-03-05 Abstract This essay is about the future of electric cars and the aim of this essay explain what the current

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken

Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken Jan Joel Andersson Utrikespolitiska Institutet Almedalen, Visby 5 juli 2011 Jan Joel Andersson Fil.dr, utvecklingschef Forskningsledare Försvar, säkerhet

Läs mer

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Skatteverket 1(7) Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Nedan följer en sammanställning över de förändringar av lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

Kan USA öka importen?

Kan USA öka importen? Kan USA öka importen? Produktion USAs produktion toppade 97 och nådde då (mfpd). Sedan dess har produktionen fallit till hälften och ligger idag på ca. 5 mfpd. Ökningen runt 8-talet berodde på att USA

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? NOG seminarium 10 februari 2005 David Ringmar 14:e februari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15 Fusionsreaktor Innehållsförteckning Historia bakom fusionsreaktor 2-3 Energiomvandling som sker 4-5 Hur fungerar en fusionsreaktor 6-7 ITER 8-9 Miljövänlig 10 Användning av Fusionsreaktor 11 Framtid för

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer