Regional transportinfrastruktur i Skåne (RTI-plan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional transportinfrastruktur i Skåne 2004-2015 (RTI-plan)"

Transkript

1 Regionstyrelsen REGION SKÅNE Kristianstad För mer information, kontakta Henrik Bergman, informatör, tel , eller Karin Lindroth, pressekreterare, tel , Denna information finns även på Regional transportinfrastruktur i Skåne (RTI-plan) Region Skåne har övertagit ansvaret för att planera den framtida transportinfrastrukturen i Skåne från Länsstyrelsen. Anledningen är tron på att Skånes invånare själva via sina förtroendevalda i regionfullmäktige har bäst förutsättningar att fördela pengarna på ett vis som bland annat gynnar regional tillväxt och en god balans mellan Skånes olika delar. I det gemensamma utvecklingsprogrammet för Skåne, Skånsk Livskraft, framhålls en väl fungerande transportinfrastruktur som ett av de viktigaste medlen för att uppnå de fyra målen tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Region Skåne har fått i uppdrag av regeringen att upprätta en regional plan för transportinfrastruktur i Skåne Som en del i beredningen ska frågan remissbehandlas bland kommuner och andra intressenter. Regionstyrelsen behandlade ett förslag till underlag för remiss. Förslaget bygger på regionfullmäktiges beslut som inriktning för infrastrukturen i Skåne, synpunkter som under 2002 inhämtats från kommunerna, näringslivet och andra intressenter samt direktören i regeringens uppdrag. Det regionala planförslaget för Skåne visar vilka regionala vägprojekt, cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder samt busstrafikåtgärder som föreslås få ekonomiska resurser under den kommande tolvårsperioden. För att få en skånsk helhetsbild vägs även Vägverkets och Banverkets nationella planer in eftersom dessa innehåller investeringar i järnvägsnät samt nationellt vägnät. Där ingår flera stora investeringar, bland annat Citytunneln, Hallandsåstunneln och utbyggnad av Europavägarna. Region Skåne föreslår sex strategier för att uppnå de målsättningar för transporter och infrastruktur som bland annat finn i regeringens transportpolitiska mål och det gemensamma skånska utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft. - Öka tillgängligheten inom regionen - Förbättra tillgängligheten till omgivande regioner - Verka för att effektivisera och miljöanpassa transittransporterna - Minska transporternas miljöpåverkan

2 - Öka säkerheten - Skapa ett transportsystem för alla Regionstyrelsen beslutade att utan eget ställningstagande översända materialet på remiss till de skånska kommunerna och övriga intressenter enligt förslaget. Remisstiden går ut den 1 april Pågatåg mellan Höör och Hässleholm Bo-Anders Thornberg (m) och Douglas Roth (m) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger Skånetrafiken i uppdrag att förbereda för pågatågstrafik på linjen Höör-Hässleholm med start Dessutom bör Skånetrafiken, enligt motionärerna, få i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna för pågatågstrafik eller motsvarande till Hästveda, Bjärnum och Vittsjö. Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att besluta att uppdra åt nämnden för kollektivtrafik att under 2003 närmare utreda förutsättningarna för pågatågstrafik dels på sträckan Höör-Hässleholm, dels norr om Hässleholm. Studiedagar för förtroendevalda Lennart Svensson (kd) föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda införande av studiedagar för förtroendevalda i enlighet med motionens intentioner. Regionstyrelsen svarar bland annat att den delar motionärens uppfattning att det är viktigt att nyvalda förtroendevalda i Region Skåne får utbildning och information om organisationen och dess verksamheter. Under hösten 2002 har en grundläggande utbildning för nyvalda fullmäktigeledamöter och ersättare påbörjats. Utbildningen omfattar två heldagar och består av en för samtliga gemensam bred och omfattande information om Region Skånes politiska organisation och verksamhetsområden. Regionstyrelsen hänvisar även till det utbildningsstöd som utgår till varje parti representerat i regionfullmäktige, vilket är avsett för utbildningsaktiviteter riktade mot de förtroendevalda. Arbetet med att utveckla demokratin pågår kontinuerligt och för närvarande förs en diskussion beträffande användningen av fullmäktigeberedningar som arbetsinstrument i Region Skåne. Regionstyrelsen har för avsikt att föreslå regionfullmäktige att i februari inrätta en fullmäktigeberedning för intern och extern utveckling av demokratin. Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att motionen överlämnas till den föreslagna fullmäktigeberedningen för slutlig prövning samt att motionen därmed ska anses besvarad. Ett öppnare, mer demokratiskt och mer personligt Region Skåne Brita Edholm (fp) föreslår i en motion bland annat att Region Skåne ska bli öppnare och radikalt förbättra möjligheterna för medborgarna att ta aktiv del i diskussioner och lämna synpunkter på frågor som utreds samt att skånska medborgare får skriva motioner till regionen. Regionstyrelsen svarar bland annat att den delar Brita Edholms uppfattning att en förbättrad webbportal på Internet är ett av flera sätt att öppna upp Region Skåne för ökad insyn, ökad demokrati och ökat engagemang och intresse från medborgarna.

3 Sedan webbplatsen nyligen moderniserats från grunden, med en ny teknisk plattform, ny struktur, nytt utseende och nya tjänster, bedömer Region Skåne därför att förändringarna på detta område ligger i linje med de förslag som Edholm skisserat vad gäller webben. Arbetet med att utveckla demokratin pågår kontinuerligt och för närvarande förs en diskussion beträffande användningen av fullmäktigeberedningar som arbetsinstrument i Region Skåne. Regionstyrelsen har för avsikt att föreslå regionfullmäktige att i februari inrätta en fullmäktigeberedning för intern och extern utveckling av demokratin. Regionstyrelsen beslutade att förslå regionfullmäktige att motionen överlämnas till den föreslagna fullmäktigeberedningen för slutlig prövning samt att motionen därmed ska anses besvarad. Allmänhetens rätt att ställa frågor till regionfullmäktige Harry Franzén (skv) föreslår i en motion att allmänheten ska ha rätt att ställa frågor vid varje fullmäktigemöte samt att förutsättningar ska skapas för att frågorna ska kunna ställas med hjälp av Internet. Regionstyrelsen svarar bland annat att för att förbättra kommunikationerna mellan allmänheten och de förtroendevalda i Region Skåne har regionen under 2002 skapat ett debattforum på regionens hemsida på Internet. På debattforat kan vem som helst ställa frågor till förtroendevalda i Region Skåne. Både allmänhetens frågor och de förtroendevaldas svar redovisas på nätet. Erfarenheterna av denna kommunikationsform har hittills varit positiva och dessa bör utvärderas innan eventuella beslut om en allmänhetens frågestund via Internet fattas. Arbetet med att utveckla demokratin pågår kontinuerligt och för närvarande förs en diskussion beträffande användningen av fullmäktigeberedningar som arbetsinstrument i Region Skåne. Regionstyrelsen har för avsikt att föreslå regionfullmäktige att i februari inrätta en fullmäktigeberedning för intern och extern utveckling av demokratin. Regionstyrelsen beslutade att förslå regionfullmäktige att motionen överlämnas till den föreslagna fullmäktigeberedningen för slutlig prövning samt att motionen därmed ska anses besvarad. Val som förrättades av regionstyrelsen Regionstyrelsen beslutade att förrätta val om ledamöter till Arvodesberedningen Ledamöter: Sven-Erik Bergkvist, Kristianstad (s), ordf Gertrud Ekman, Skurup (s) Marianne Berg, Malmö (v) Benny Jönsson, Lund (m), v ordf Anders Tilly, Malmö (kd) Ersättare Anders Rubin, Malmö (s) Yvonne Rollmark, Höganäs (s) Inga Dahlberg, Kristianstad (m) Anna-Kerstin Larsson, Kristianstad (fp)

4 Kerstin Löfgren, Ramlösa (mp) Adjungerad (c) Katarina Erlingsson Personalberedningen Ledamöter: Bengt-Göran Hansson, Ystad (s), ordf Inge Garstedt, Malmö (m), vice ordf Ulrika Tollgren, Arkelstorp (s) Bo Lindquist, Åkarp (v) Caj-Åke Andersson, Sjöbo (fp) Ersättare: Per-Olof Olofsson, Malmö (s) Ulla-Britt Andersson, Påarp (s) Eva Martinsson, Harlösa (mp) Mikael Kourtzman, Harlösa (m) Berit Wirödal, Hässleholm (kd) Forskningsberedningen Ledamöter: Christine Axelsson, Malmö (s), ordf Per-Olof Olofsson, Malmö (s) Britt-Marie Lundqvist, Lund (s) Christer Stenberg, Helsingborg (s) Henrik Hammar, Örkelljunga (m), v ordf Marita Sander-Schale, Lund (fp) Ing-Marie Nilsson Axelsson, Kristianstad (kd) Ersättare: Ewa Pihl Krabbe, Osby (s) Sten Svensson, Malmö (s) Ulrika Tollgren, Arkelstorp (s) Sven Tufvesson, Lund (s) Pia Kinhult, Ängelholm (m) Margitta Edgren, Lund (fp) Anna-Kerstin Larsson, Kristianstad (fp) Brukarrådet för patient- och handikapporganisationer Brukarrådet för pensionärsorganisationer Representationskommittén Styrgruppen för Skånsk livskraft vård och hälsa Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering (AR-delegation) Flygrådet Malmö/Sturup Flygrådet Ängelholm/Helsingborg Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags (LÖF) bolagsstämma Öresundsutskottet Stiftelsen Emma Ekstrands, Hildur Teggers och Jan Teggers minnesfond för vetenskaplig forskning Den skandinaviska arenan Ungdomskraft Skåne 2003 Viltvårdsnämnden Carrefour Alna Syd

5 Helsingborgs Lasarett AB samt Ängelholms sjukhus AB överlåtelseavtal Ärendet rör överföringen av verksamheterna vid Helsingborgs Lasarett AB samt Ängelholms sjukhus AB till förvaltningsform. Regionstyrelsen beslöt bland annat att uppdra åt regiondirektören att påbörja beredningen av ett ärende om överföring av verksamheterna vid sjukhusbolagen till förvaltningsform inom Region Skåne beslöt regionstyrelsen vidare att godkänna den aktivitetsplan som framtagits med inriktning att verksamheterna ska övertas av Region Skåne från och med den 1 mars Överföringen av verksamheterna i sjukhusbolagen planeras formellt ske genom att Region Skåne samt respektive bolagsstyrelse godkänner ett överlåtelseavtal. Regionstyrelsen beslutade efter votering (9-6) föreslå regionfullmäktige att godkänna villkoren i överlåtelseavtalen med respektive sjukhusbolag, och att uppdra åt regionstyrelsen att teckna överlåtelseavtalen. Fotnot: Mer information om att sjukhusbolagen i Ängelholm och Helsingborg åter bli förvaltningar finns på Reservation (m), (fp), (kd). Bredband för alla i Skåne bolagsbildning Goda kommunikationer kräver god infrastruktur. Infrastrukturen för digital informationsöverföring (IT-infrastruktur) är otillräcklig i de allra flesta delarna av Skåne. Region Skåne, med ansvar för Skånes utvecklingsfrågor, kommunikationer och infrastruktur, behöver därför engagera sig i utvecklingen av IT-infrastruktur av hög kapacitet bredband. Detta var utgångspunkten när Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län startade BAS-projektet våren Regionstyrelsen beslöt i december 2002 bland annat om organisationsstruktur för att genomföra bredbandsutbyggnaden i Skåne i linje med BAS-projektets syfte. Regionstyrelsen behandlade på dagens möte aktieägaravtal, bolagsordning och andra handlingar som krävs för ett slutligt ställningstagande om bolagsbildandet. Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta följande. Att godkänna det föreliggande förslaget till organisation för samordning av bredbandsutbyggnaden i Skåne. Att anta föreslagen bolagsbildning och aktieägaravtal. Att uppdra åt regionstyrelsens ordförande, eller den han förordnar, att teckna Region Skåne i samband med nyemission av aktier i bolaget samt företräda Region Skåne vid bolagsstämma i bolaget. Att inbetala kronor i aktiekapital till bolaget. Att utse styrelseordförande och tre övriga styrelseledamöter samt en lekmannarevisor jämte ersättare. Vidare beslutade regionstyrelsen, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut enligt ovan, att uppdra åt regiondirektören eller den han förordnar att för Region

6 Skåne eller tillsammans med Kommunförbundet Skåne förvärva ett så kallat lagerbolag i vilket bolagsverksamheten ska bedrivas. Regionstyrelsen beslöt dessutom att uppdra åt IT-strateg Ulf Enckell att i samarbete med förbundsdirektör Stig Ålund, Kommunförbundet Skåne, påbörja rekrytering av VD. Skånes marknadsföringsbolag ägardirektiv Region Skåne och de skånska kommunerna, genom Kommunförbundet Skåne, har beslutat att bilda en gemensam organisation för marknadsföringen av Skåne. Organisationens Destination Syd AB (under namnändring) verksamhetsidé bygger på att erbjuda kommuner och företag en samlad marknadsföring inom ramen för varumärket Skåne. Målsättningen är att öka tillväxten och lönsamheten i den skånska besöks- och investeringsnäringen. Regionstyrelsen behandlade ett förslag till ägardirektiv, som bland annat tydliggör att det är bolagets uppgift att vårda, stärka och utveckla varumärket Skåne och att förankringsprocessen måste vara en levande process. Det framgår i direktiven också att det är ett starkt intresse från ägarna att bolaget medverkar till att utveckla och marknadsföra Skåne som evenemangsregion och kraftfullt verkar för att större mässor, kongresser och evenemang förläggs till Skåne. Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa det föreliggande förslaget till ägardirektiv för Destination Syd AB. Revidering av Riktlinjer för Region Skånes krav/faktureringsverksamhet Regionstyrelsen behandlade ett förslag till reviderade riktlinjer för Region Skånes kravoch faktureringsverksamhet. Riktlinjerna tillämpas av alla verksamheter inom regionen. I stort ger riktlinjerna anvisning om när och hur fakturering får användas, vilka avgifter som får tas ut samt hur kravverksamheten ska tillämpas. Vad avser fakturering kännetecknas riktlinjerna av en restriktiv hållning till förmån för kontakt betalning. Huvudprincipen är att kredit normalt inte lämnas eller att kredittiden minimeras. Regionstyrelsen beslutade att anta revideringen av Riktlinjer för Region Skånes krav/faktureringsverksamhet enligt det föreliggande förslaget. Löneintervall för politiska sekreterare i Region Skåne Enligt de av regionfullmäktige fastställda riktlinjerna för politiska sekreterare i Region Skåne ska ett löneintervall fastställa inom vilket gruppledarna (eller motsvarande) sätter lön för de politiska sekreterarna. Regionstyrelsen beslutade att för 2003 fastställa löneintervallet för politiska sekreterare i Region Skåne till valda kronor. För tiden därefter ändras årligen intervallets övre gräns enligt ett visst index som anges i bilaga 4 till skriften Ekonomiska förmåner för förtroendevalda.

7 Regionstyrelsen beslutade dessutom att bemyndiga en ledamot/ersättare från varje parti att besluta om anställning/entledigande (inklusive anställningsvillkor enligt antagna riktlinjer) för politiska sekreterare till respektive parti. Fotnot: Partier som är representerade i Region Skåne har rätt att anställa politiska sekreterare. Dessa är politiska tjänstemän, som väljs ut av respektive parti men som har Region Skåne som arbetsgivare. Politiska sekreterare är anställda för en mandatperiod i taget. Antalet politiska sekreterare för varje parti är beroende av antalet mandat som partiet har i regionfullmäktige. Uppgifterna för politiska sekreterare varierar, och karaktären på arbetet avgörs också i viss utsträckning av om man arbetar i majoritet eller i opposition. Som generella arbetsuppgifter kan nämnas framtagande av underlag för debatt i regionfullmäktige och i massmedia, skrivande av tal och artiklar, inläsning av facklitteratur, dialog med massmedia och intresserade medborgare, information till egen partiorganisation och partiets medlemmar.

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober 2008. På Region Skånes webbplats, www.skane.se/rs081009 finns handlingarna

Läs mer

Granskning av kommunens möjligheter till uppsikt över, insyn i och revision av kommunal verksamhet som ej drivs av kommunen.

Granskning av kommunens möjligheter till uppsikt över, insyn i och revision av kommunal verksamhet som ej drivs av kommunen. R EVISIONSRAPPORT NR 1/2007 Granskning av kommunens möjligheter till uppsikt över, insyn i och revision av kommunal verksamhet som ej drivs av kommunen. Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer