Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16"

Transkript

1 Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december På Region Skånes webbplats, under rubriken Politik & påverkan / Sammanträden / Regionstyrelsen / Föredragningslista finns en förteckning över samtliga ärenden som behandlades vid sammanträdet. Information 1. Information av regiondirektör Mats Welff. 2. Information om Försvarsbeslut (Överste Lars Hammarlund, chef P7). Avdelning 1. Inledande formalia 1.1 Justering Protokollet justeras i Skånehuset i Kristianstad den 21 december Avdelning 2. Ärenden inom sektor regional utveckling Avdelning 3. Ärenden inom sektor hälso- och sjukvård/tandvård 3.1 Motion - Utvecklingsarbete för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård (RF) Inga-Kerstin Eriksson (c) och Per-Ingvar Johnsson (c) föreslår i en motion att förebyggande hälsoarbete, folkhälsoarbete och egenvård skall ges ett större utrymme inom sektorn vård och hälsa samt att Region Skåne genomför ett utvecklingsarbete som syftar till att uppnå en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Motionen har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden. föreslå regionfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad genom vad som anförts i styrelsens yttrande. Reservation: (c). 1

2 3.2 Motion - Åtgärder för att minska sjukvårdskostnaderna och kostnaderna för sjukskrivningar (RF) Dick Olsson (c) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar om att man skall träffa vårdavtal för behandling hos naprapater, kiropraktiker i sjukvårdsdistrikten i Skåne och att utvidga arbetet med både det förebyggande arbetet och rehabilitering. Motionen har tidigare beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden och av regionstyrelsen Regionfullmäktige beslöt , 118, vid sin behandling av motionen att återremittera ärendet till regionstyrelsen med följande direktiv: Motionen och motionssvaret återremitteras till regionstyrelsen för en utredning om vilka ekonomiska konsekvenser förslaget får och hur en sådan utökning som rekommenderas i förslaget skall finansieras. Därefter har motionen beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden. föreslå regionfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad genom vad som anförts i styrelsens yttrande. Reservation: (m),(c), (kd). Protokollsanteckning: (fp) 3.3 Remiss - Sammanhållen hemvård. Betänkande från Äldrevårdsutredningen (SOU 2004:68) Region Skåne har beretts tillfälle att senast lämna synpunkter till socialdepartementet på Äldreberedningens betänkande Sammanhållen hemvård (SOU 2004:68). Utredningen huvuduppdrag har varit att ur ett individperspektiv analysera hur vården och omsorgen bäst kan organiseras för att säkerställa en god vård och omsorg för främst äldre personer med sammansatta och/eller snabbt förändrade behov som att ta ställning till om den nuvarande huvudmannaskapsgränsen är ändamålsenlig eller behöver förändras. Utredningsförslaget föreslår att kommunen skall ansvara för hemsjukvård med undantag av läkarinsatser i såväl ordinärt som i särskilt boende i en sammanhållen hemvård. Landstingen ska ha ett fortsatt ansvar för läkarinsatserna. Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden. att avge yttrande till socialdepartementet i enlighet med föreliggande förslag. 3.4 Remiss - Var går gränsen? (SOU 2004:86) Delbetänkande från Alkoholinförselutredningen Region Skåne har beretts tillfälle att senast inkomma med synpunkter till socialdepartementet på delbetänkandet från Alkoholinförselutredningen Var går gränsen?. 2

3 Utredningen ger en beskrivning av regelverket inom alkoholområdet, en kartläggning av utvecklingen när det gäller gränshandel, privatinförsel, smuggling och vidareförsäljning av alkohol. Det redovisas också hur nya distributions- och konsumtionsmönster påverkar inköps- och dryckesvanor. Utredningen lämnar förslag till åtgärder för att minska problemen som ökad införsel och vidareförsäljning skapar, men avser att lämna ytterligare sådana förslag i slutbetänkandet. Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsnämnden. att avge yttrande till socialdepartementet i enlighet med föreliggande förslag. Reservationer: (m), (fp), (kd), (c). Protokollsanteckning: (v), (mp) 3.5 Styrgruppen för Skånsk Livskraft vård och hälsa. Lägesbeskrivning samt beslut om förlängt förordnande för styrgruppen Regionfullmäktige har i bred politisk enighet fattat beslut om att genomföra en genomgripande förändring av den skånska hälso- och sjukvården. I juni 2004 fastställde regionfullmäktige En ny struktur för hälso- och sjukvården och målbilden för högspecialiserad vård. Målbilderna för närsjukvård, specialiserad akutsjukvård och specialiserad planerad vård har tidigare fastställts av regionfullmäktige i juni Regionfullmäktiges beslut ställer stora krav på insatser. Beslut har fattats att det fortsatta genomförandet sker i linjeorganisationen där chefer inom både Region Skåne och kommunerna har en nyckelroll. Nuvarande processorganisation med politisk styrgrupp och processledningsgrupp har dock fortsatt sina uppdrag under 2004 för att uppnå ett sammanhållet grepp över den grundstruktur inom vilken förändringarna ska ske. Den politiska styrgruppen för Skånsk Livskraft vård och hälsa föreslås ges fortsatt uppdrag under Styrgruppen bör då också överta rollen som samarbetsorgan för övergripande vård och omsorgsfrågor mellan Region Skåne och kommunerna. att lägga lägesrapporten till handlingarna, att den politiska styrgruppen för Skånsk Livskraft vård och hälsa skall bibehållas under år 2005 med i huvudsak föreliggande förslag till uppdrag. Avdelning 4. Ärenden inom sektor övrigt

4 Avdelning 5. Regionstyrelsens egna ärenden 5.1 Laglighetsprövning KL mål E Regionfullmäktiges beslut , 56 Stiftelsen Skånska Landskap Douglas Roth och Jerker Swanstein har överklagat regionfullmäktiges beslut , 56, om att bilda Stiftelsen Skånska Landskap. Klagandenas yrkande om inhibition har avslagits av Länsrätten i Skåne län Beslutet har överklagats men kammarrätten har inte beviljat prövningstillstånd. Länsrätten har förelagt Region Skåne att inkomma med yttrande senast att yttra sig till Länsrätten i Skåne län i enlighet med föreliggande förslag. Reservation: (m),(fp),(c) och (kd). 5.2 Utgick 5.3 Investeringar i externt ägda fastigheter. Överföring av medel till fastighetsnämnden Regionfullmäktige beslöt i budget för år 2005 bland annat att ställa 35 miljoner kronor till regionstyrelsens disposition för lönsamma investeringar. Från RegionFastigheter föreligger framställan om att få disponera medel ur denna anslagsram för investeringar i hyrda lokaler i externt ägda fastigheter. att till fastighetsnämnden anvisa 4 miljoner kronor ur anslaget för lönsamma investeringar att disponeras för investeringar vid förhyrningar i externt ägda fastigheter. 5.4 Etablering av utvecklingscentrum i Region Skåne Förslag beträffande etablering av utvecklingscentrum i Region Skåne för utvecklingsinsatser inom den egna organisationen. att i enlighet med regionfullmäktiges beslut etablera utvecklingscentrum i Region Skåne såsom beskrivs i bifogade PM; kostnaden för verksamheten år 2005 budgeteras till 6 mkr vilket täckes ur befintliga anslag för koncernadministrationen och hälsooch sjukvårdsnämndens utvecklingsanslag, 4

5 att uppdra åt regiondirektören att utforma detaljorganisation och etablera verksamheten. Reservation: (m). Protokollsanteckning: (fp), (kd), (c). 5.5 Val till SydSams programberedning för infrastruktur Sydsam har beslutat att tillsätta en programberedning för infrastruktur och har inkommit med begäran om att Region Skåne utser två ledamöter i programberedningen, en som företräder regional utveckling och en som företräder Skånetrafiken. att som ledamöter i SydSams programberedning för infrastruktur utse Christine Axelsson (s), samt representant från moderaterna. 5.6 America s Cup i segling Europa 2007 värdskap tillsammans med Malmö America s Cup i segling kommer att för första gången sen starten arrangeras i Europa 2007 (Valencia). En deltävling kommer att hållas i norra Europa I skrivelse föreslås att Region Skåne tillsammans med Malmö stad söker värdskapet för America s Cup Act 6&7 (28 augusti 4 september 2005). att Region Skåne tillsammans med Malmö stad söker värdskapet för America s Cup Act 6&7 (28 augusti 4 september 2005), att uppdra åt regionstyrelsens ordförande att, efter samråd med regionstyrelsens andre vice ordförande och tillsammans med Malmö stad, förhandla med America s Cup Management om hur kraven för värdskapet ska uppfyllas, att överenskommelsen för Region Skånes del skall finansieras genom de årliga marknadsföringsmedel som Region Skåne förfogar över, att bedriva förhandlingar och vidta åtgärder i övrigt för att säkra deltävlingen och reducera kostnaderna för värdskapet, samt att hålla ett extra sammanträde med regionstyrelsen den 17 januari 2005, för att behandla kvarvarande frågor föranledda av Region Skånes eventuella värdskap för ifrågavarande evenemang. Protokollsanteckningar: (v), (mp), Thomas Lanz (m). 5.7 Betalkort inom Region Skåne Regionstyrelsen föreslås anta nya riktlinjer för betalkort inom Region Skåne enligt föreliggande förslag att gälla från och med Dessa riktlinjer föreslås ersätta nuvarande riktlinjer för användning av kontokort antagna av regionstyrelsen

6 att anta nya riktlinjer för betalkort inom Region Skåne att gälla från och med För mer information, kontakta tf informationsdirektör Maria Lindblad Region Skåne, tfn , , e-post: eller pressassistent Annica F Håkansson e-post 6

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober 2008. På Region Skånes webbplats, www.skane.se/rs081009 finns handlingarna

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Regionstyrelsen beslutade att satsa 750 000 för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden.

Regionstyrelsen beslutade att satsa 750 000 för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden. Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 5 februari 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Regional transportinfrastruktur i Skåne 2004-2015 (RTI-plan)

Regional transportinfrastruktur i Skåne 2004-2015 (RTI-plan) Regionstyrelsen REGION SKÅNE Kristianstad 2003-01-23 För mer information, kontakta Henrik Bergman, informatör, tel 044-13 32 15, henrik.bergman@skane.se, eller Karin Lindroth, pressekreterare, tel 044-13

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (29)

Sammanträdesprotokoll 1 (29) 1 (29) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 24 januari 2007 kl 13.30-14.35 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Bengt Bergqvist Lena Bäckelin Thomas Hägg Marianne Larm-Svensson Thomas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

ÄRENDEHANDBOK. riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen

ÄRENDEHANDBOK. riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen ÄRENDEHANDBOK riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen Upplaga 1 Mars 2014 En organisation ett arbetssätt Du håller nu Västra Götalandsregionens första ärendehandbok i din hand. Den

Läs mer

Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne

Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2009 För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/rf091123--24

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Datum: 2015-01-22. Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Datum: 2015-01-22. Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö Kallelse Datum: 2015-01-22 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 29 januari 2015 09:00 Plats Kallade Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(32) Samordningskansliet 2014-03-12 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2014-03-20--21 PLATS: Styrelserummet,

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-20 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden Emil Lindells v 15 Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson

Läs mer

Arbetsutskottet 2008-11-14 1 (19) Kommunförbundet Skåne, Baravägen 1, Lund kl. 09.00-12.10

Arbetsutskottet 2008-11-14 1 (19) Kommunförbundet Skåne, Baravägen 1, Lund kl. 09.00-12.10 Arbetsutskottet 2008-11-14 1 (19) Plats och tid Närvarande Ledamöter Kommunförbundet Skåne, Baravägen 1, Lund kl. 09.00-12.10 Stefan Lundgren (m), ordförande Maria Winberg Nordström (fp) Kjell-Åke Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län

Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län 1 Inledning Kommunallagen innehåller bland annat bestämmelse om obligatoriska reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder, som en följd av

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-26 Regionstyrelsen Tid Onsdag 26 mars 2014, kl 09:00 ca 15:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer