PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF"

Transkript

1 INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande organisation funnits sedan den första januari 2006 då de administrativa funktionerna tillfördes Västra Mälardalens Räddningsförbund. Under det senaste året har såväl seminarier som utbildningar hållits om vad offentlighetsprincipen innebär och hur en allmän handling ska hanteras. I det systemstöd, W3D3, som finns inom organisationen för diarieföring och ärendehantering har totalt två och en halv utbildningsdagar genomförts med berörda chefer och handläggare. I denna PM dokumenteras våra rutiner för hur vi ska hantera in- och utgående allmänna handlingar och systemstödet i W3D3. Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär i korthet att allmänhet och massmedia skall ha insyn i de offentliga myndigheternas verksamhet. Alla medborgare, svenska och utländska, har rätt att ta del av de handlingar som finns hos myndigheterna. Som myndighet räknas exempelvis ett kommunalförbund, en kommuns nämnd eller styrelse och kommunala bolag. Undantag från offentlighet är hemliga handlingar, utkast, arbetsmaterial, minnesanteckningar eller liknande som inte tas till vara när ärendet är slutbehandlat. c:\documents and settings\jl045.ad\skrivbord\rutin ärendehantering vmkf.doc VMKF400 v Allmän handling Vad är en allmän handling? Enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 3 förstås med handling en framställning i skrift eller bild samt upptagning som läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling behöver alltså inte vara en upprättad skrivelse utan kan enligt förordningens definition även vara ett ADB-register, en e-postlista eller ett ljudband. Hanteringsrutiner allmänna handlingar inom VMKF En handling är inkommen till myndigheten, i vårt fall VMKF, när den anlänt till oss eller tagits omhand av behörig befattningshavare. Handling blir allmän omedelbart när den kommit in, den behöver alltså inte vara diarieförd för att vara en allmän handling. För att kunna sekretesslägga en inkommen handling måste den alltid diarieföras först. Detta är särskilt viktigt när det gäller inkomna anbud vid en pågående upphandling. Senast ändrat:

2 2 (9) Om dessa inte blir diarieförda med sekretess är de en allmän handling som begärs ut av allmänhet eller massmedia vilket skulle vara förödande för den pågående upphandlingen. Viktigt i sammanhanget är också att handlingen anses som inkommen även om den t.ex. har överlämnats till behörig tjänsteman eller förtroendevald i hemmet eller på annat ställe utanför arbetsplatsen. Post är inte endast det traditionella brevet utan kan också vara e-post och fax. I kommuner och kommunalförbund är det vanligt att i princip all post diarieförs, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. Exempel på post som är att betrakta som av ringa betydelse är reklamblad, kursinbjudningar etc. När det gäller VMKF finns detta ytterligare beskrivet i förbundets dokumenthanteringsplan. Det är mycket viktigt att allmänna handlingar diarieförs eller hålls ordnade på annat sätt. Diarieförs inte handlingarna begränsas allmänhetens och massmedias möjligheter till insyn och det strider mot andan i såväl tryckfrihetsförordningen som sekretesslagen. Av diarieföringen skall följande punkter framgå: Datum då handlingen inkom eller upprättades Diarienummer Från vem handlingen har inkom eller till vem den har expedierats Vad ärendet handlar om (ärenderubrik) Organisation Inom organisationen för VMKF finns en huvudregistrator utsedd att ha huvudansvaret för alla allmänna handlingar såväl inkommande som utgående. Under år 2008 genomfördes fler olika utbildningar inom ramen för ämnet. Inom administrationen gäller följande för registrering i diarieföringssystemet W3D3. IT/telefoni avdelningen: Alla handlingar som skall diarieföras hanteras av huvudregistrator. Personalen inom IT/telefoniavdelningen ser till att huvudregistrator får såväl original som elektroniska handlingar skyndsamt för inläggning i systemet. Löneavdelningen: Alla handlingar som skall diarieföras hanteras av huvudregistrator. Personalen inom löneavdelningen ser till att huvudregistrator får såväl original som elektroniska handlingar skyndsamt för inläggning i systemet. Upphandling, beredskap och PuL: För dessa verksamheter gäller att den enskilde handläggaren ser till att handlingar som ska bli diarieförda ansvarar själva för att de blir inlagda i systemet.

3 3 (9) Renhållningen: Enheten svarar själva för att handlingar som ska bli diarieförda blir inlagda i systemet. Officiell adress Vanlig papperspost, e-post och fax som kommer till VMKF:s officiella adress: Västra Mälardalens Kommunalförbund Köping E-post: Telefon: Skall hanteras av huvudregistrator. I sammanhanget är det också viktigt att vi anger dessa adresser när det gäller olika typer annonser som uppmanar till kontakt t.ex. vid rekrytering. Ärendehandläggning Ärendehandläggning via huvudregistrator Flödesrutin huvudregistrator för en in- eller utgående allmän handling som kan komma att beslutas av direktionen Allmänhet Företag Myndighet Annan organisation Registrator Handläggare Inkommen handling exempel ansökan via brev, fax, web eller e-post Registrator diarieför handlingen i W3D3 och skickar den till handläggare för handläggning Handläggare skickar svar till huvudregistrator som Diarieför den utgående handlingen på ärendekortet Vid delegation skickas beslut direkt till mottagare Handläggare skriver svar eller yttrande och skickar vidare till nämndekreteraren Beslut till sökande, via brev eller e-post Beslut expedieras och diarieförs som en utgående handling Nämndsekreterare Läggs upp i kallelse med förslag till beslut i direktionen Protokoll Direktion Beslut Huvudregistrator som tar emot en allmän handling via förbundets officiella kanaler skall se till att berörd handläggare också får den inkomna handlingen för handläggning.

4 4 (9) För att hålla ordning på detta flöde skall huvudregistratorn lägga ett bevakningsdatum för att följa upp så att ärendet har blivit processat och kan avslutas. Om ett ärende skall gå vidare till direktionen för beslut skall ärendet skickas till direktionssekreteraren för kallelse och protokoll. Direktionssekreteraren ser också till att ärendet/beslutet skickas vidare till berörd mottagare och handläggare. När detta är klart avslutas ärendet av direktionssekreteraren. Denna flödesrutin används av avdelningarna IT/telefoni och lönekontor Ärendehandläggning via handläggare Handläggare hanterar ärendet med huvudregistratorn Denna flödesrutin bygger på att en inkommen eller en utgående handling hanteras tillsammans med huvudregistratorn. Handlingen skickas av handläggare över till huvudregistratorn elektroniskt och i pappersform för diarieföring och vidare hantering i systemstödet W3D3. Denna flödesrutin används av avdelningarna IT/telefoni och lönekontor

5 5 (9) Handläggare hanterar ärendet själv När ett ärende/handling som tas emot- eller upprättas av en handläggare så skall det hanteras enligt nedanstående flödesschema: Flödesrutin handläggare tar emot eller upprättar en allmän handling som diarieförs av handläggare Allmänhet Företag Myndighet Annan organisation Huvudregistrator Vid delegationsärende Handläggare Tar emot eller upprättar en allmän handling, fråga, svar yttrande el dyl, som diareförs i W3D3 av handläggare. Beslut till sökande, via brev eller e-post Nämndsekreterare Vid beslut i direktion Läggs upp i kallelse med förslag till beslut i direktion Protokoll Direktion Beslut Denna flödesrutin används av följande avdelningar/funktioner: Central administration, renhållning, upphandling, PuL och beredskap. Flödesrutinen bygger på att den enskilde handläggaren hanterar ärendet hela vägen själv i systemet. Det innebär upprättande av ärendekort med bifogade handlingar och kommunikation med direktionssekreteraren vid besluts- och delegationsärende. Handläggaren skall också avsluta ärendet när det är utagerat. Alla originalhandlingar med diarienummer skall sändas till huvudregistratorn för arkivering i kommunalförbundets centralarkiv 1. Gallring sker enligt dokumenthanteringsplanens regelverk. 1 Centralarkivet finns i brandstationen i Köping

6 6 (9) Vad ska skrivas in på ärendekortet i W3D3? Ett ärende och ett ärendekort! Det är viktigt att enbart ett ärendekort läggs upp för varje ärende. När sedan de olika handlingarna som tillhör ärendet (kortet) förs de på i elektronisk form på så sätt har vi alla handlingar i ett ärende i elektronisk form och blir därmed smidigt att hämta upp oberoende av arkivet. I arkivet skall alla original handlingar läggas i pappersakten och sedan förvaras där enligt de gallringsplaner som gäller i dokumenthanteringsplanen. Följande standard gäller för hur diarienummret ska skrivas: Dnr År Löpnr: Handlingsnummer Diarieplanbeteckning Nedan visas ett ärendekort i W3D3. Ärendet avser, enligt ärendemeningen 2, Överenskommelse om IT-drift med Köpings kommun och har diarienummer: Dnr Av kortet framgår att det initierats av huvudregistrator Susanne Persson och att handläggaren är Sven-Åke Lagerkvist. Följande fält i kortet skall alltid också fyllas på kortet Förv.plats, Avdelning, Diarebetkn, Exp.datum, Avsl.datum, och Gallr.datum. 2 Ärendemening är en viktig del i när ett ärende skall registreras. En ärendemening skall på ett kortfattat kärnfullt sätt beskriva vad ärende handlar om exempelvis Hyreskontrakt kv. Kaptenen 6 för renhållningen

7 7 (9) När det gäller fältet Bevakningsdatum bör det användas för att kunna följa upp att ärendena blir åtgärdade så att också de kan avslutas. Ett bevakningsdatum skall därför alltid sättas av handläggaren om denna lägger upp ärendet eller av huvudregistrator när det är ett ärende är öppet. När det exempelvis gäller olika hyreskontrakt läggs ett bevakningsdatum upp så att inte en eventuell uppsägning inte kan missas! Vidare gäller för fältet Avdelning att när ärendet läggs upp så ska det kopplas organisatoriskt till den enhet som det tillhör. Följande organisationsförkortningar gäller: Avdelning Förkortning Anm. Räddningstjänst RT Finns upplagt Adminstration Adm Finns upplagt Susanne, Ulrika, Sven-Åke IT/telefoniavd. IT/tele Löneavd. Lön Upphandling Upph. PuL PuL Beredskap Bered. Renhållning Renh. Vidare skall alltid fältet diarebeteckning alltid också fyllas i. I de fall det inte finns passande planbeteckningar kan nya beteckningar läggas upp i de nummerserier som finns lediga i förteckningen.

8 8 (9) Fortsatt utvecklingsarbete Ovan beskrivna rutiner för hur vi ska hantera våra allmänna handlingar system och pappersmässigt får ses som ett första steg på utvecklingstrappan mot utvecklingen av vår framtida e-förvaltning. Den långsiktiga målsättningen är att ärenden och dokumentation som är att betrakta som allmänna handlingar i huvudsak skall hanteras helt digitalt inom ramen för ärendehanteringssystemet. Detta innebär att systemstödet i W3D3 kommer att vara kärnan i våra ärende- och dokumenthanteringsprocesser. Utgångspunkten vid ett sådant arbetssätt blir handläggarmodulen eller den s.k. Workporten i systemet se vidare nedan. Testprojekt För hantera elektroniskt inkomna handlingar, idag sker det vanligtvis via vårt e- postsystem direkt till handläggaren som sedan besvarar den inkomna e-posten. Genom detta arbetssätt är risken stor att vare sig den inkomna e-posten eller den utgående i form av ett svar inte blir diarieförd. För att strukturera detta på ett bättre sätt kan färdiga webbformulär tas fram att fylla i istället för ostrukturerade e-postmeddelanden. I ett sådant system styrs den som kontaktar oss att fylla i sitt ärende på ett strukturerat sätt som då också enklare kan hanteras av oss.

9 9 (9) Genom att koppla webbformuläret direkt till vårt ärendesystem W3D3 kommer den inkommande handlingen rätt redan från början. Den får också automatiskt ett diarienummer som genom ett autosvar kommuniceras tillbaka till den som skrivit till oss. Genom en koppling mellan webbformuläret och e-postsystemet får också den handläggande tjänsteman ett e-postmeddelande om att han eller hon har ett ärende, jfr IM faktura att attestera, att handlägga. Flödet skulle schematiskt kunna se ut på följande sätt: Internet VMKF handläggare W3D3 e-post Ovanstående exempel skulle kunna testas inom Räddningstjänsten och Renhållningen som har mer frekventa kontakter med allmänhet och andra myndigheter än organisationen i övrigt.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Lisa Åberg Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Hallands hamnar, Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Tomelilla kommun ^cr Revisorerna 2013-11-05 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Difflrifini' För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@ kungalv.se

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 3. Registrering/diarieföring och ärendehantering Innehållsförteckning Registrering/diarieföring och ärendehantering... 2 Diarium... 2 Dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem...

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 Hantering av allmänna handlingar Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HANDBOK OM DIARIEFÖRING FÖR REGISTRATORS- FUNKTION OCH HANDLÄGGARE

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer