Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer"

Transkript

1 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer

2 Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial 5 Elektroniksa handlingar 6 Enskilda handlingar 6 Protokoll 6 Offentlighet och sekretess 6 Offentlighet och sekretess 6 Sekretessmarkering 7 Vem tar ställning? 7 Beslut och överklagande 7 Får vi betalt? 7 Registrering av allmänna handlingar 8 Huvudregel, arkivlagen 8 Syfte, undantag 8 Vad ska registret innehålla 9 Sekretessmarkerade handlingar och 9 ärenderegistreting Registreringsmetoder 9 Systematisk förvaring 9 Diarieföring 9 Objektsregistrering 10 Posthantering 10 Postlistor 11 E-post 11 Adressplan för e-post 13 Hantering av e-post 13 E-post och Allmänna handlingar 14 Handlingar som inte är allmänna 15 Bra att tänka på 16 Internetanvändning 17 Dokumenttyp Antagen av Dokumentansvarig Riktlinje Kommunstyrelsen Thomas Hjert 2

3 Riktlinjer för ärenderegistrering och hantering av e-post och internet I kommunstyrelsen år 2002 fattades beslut om Riktlinjer för ärenderegistrering och e-post-hantering i Falköpings kommun. I och med den nya offentlighet- och sekretesslagen som trädde i kraft i juli 2009 gjordes en översyn av dokumentet. Under år 2014 uppmärksammades ytterligare behov av uppdateringar. En förnyad översyn genomfördes som utmynnade i det nuvarande dokumentet. Här ges en översikt över vad som gäller för allmänna och offentliga handlingar samt sekretess, om hur handlingar ska registreras, hur post, e-post och SMS ska hanteras samt hur internet ska användas inom kommunen. Offentlighetsprincipen En viktig grund för den kommunala ärendehanteringen är offentlighetsprincipen. Med stöd av denna kan allmänheten kräva att få ta del av allmänna handlingar. Kravet motiverar väl fungerande administrativa rutiner i form av ärenderegistrering, protokollföring, arkivering o.s.v. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till fri insyn i de allmännas angelägenheter. Principen fyller tre huvudsyften. Rättssäkerhet och effektivitet ska garanteras inom kommunens verksamhetsområden. Allmänhetens förtroende för myndigheter ska främjas. Kommuninvånare och andra ska ges möjlighet till insyn i den kommunala verksamheten. De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 3

4 Handlingarubrik 1 gul Vad är en handling? Med handling avses alla typer av informationsbärare, d.v.s. inte bara skrivna pappers-dokument utan också kartor, fotografier, ljudupptagningar, mikrofilm, e-post, sms eller annan upptagning som kommit till förvaltningen. Med en upptagning menas en sådan handling som inte kan uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit till myndigheten eller upprättats där (se förklaring nedan). I 2 kap. tryckfrihetsförordningen definieras vidare vad som menas med allmän handling. Exempel på handlingar som inte är allmänna ges på sidan 13. Förvaras Det första kriteriet för om en handling ska anses som allmän är alltså att den förvaras hos myndigheten. I de flesta fall är detta okomplicerat. Finns handlingen i myndighetens lokaler och är upprättad eller inkommen, då är den allmän. Ibland är dock begreppet förvaring inte lika självklart. Det förekommer att handlingar finns på annan plats än hos myndigheten men att de ändå anses som förvarade hos myndigheten. Handlingar kan t.ex. vara tillfälligt utlånade till en politiker eller tjänsteman. Det kan också förekomma att exempelvis ett företag eller en konsult utför uppdrag för kommunens räkning och därigenom har lånat viss dokumentation som rör upp-draget. I dessa fall anses handlingarna ändå förvarade hos myndigheten ifråga. Detta problem löser man enklast genom att alltid endast låna ut kopior, så att original-handlingarna alltid finns kvar på myndigheten. När det gäller handlingar som lämnas till någon annan för teknisk bearbetning eller lagring, anses även dessa handlingar för-varade hos den myndighet som lämnat ut dem. Det kan gälla mikrofilmade handlingar som förvaras i klimatarkiv, t.ex. hos landsarkivet. En upptagning anses förvarad hos en myndighet om den är tillgänglig hos myndigheten, d.v.s. om den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. 4

5 Inkommen En handling anses inkommen till en myn-dighet så fort den anlänt dit med posten eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd eller registrerad för att vara allmän. Anbud och andra liknande tävlingshandlingar anses inte vara inkomna förrän vid den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. Upprättad En handling anses upprättad när den är expedierad eller när det ärende den hör till har slutbehandlats hos myndigheten. Kommunens eget exemplar av t.ex. en utgående skrivelse är alltså en allmän handling så snart skrivelsen avsänts. Observera att när en handling skickas till en förvaltning eller annan enhet som inte lyder under den egna nämnden, är handlingen upprättad hos avsändaren och inkommen hos mottagaren och ska därför registreras hos båda. Notera dock vad som sägs om arbetsmaterial nedan. Om handlingen inte tillhör något speciellt ärende och inte heller ska expedieras är handlingen allmän när den har färdigställts, d.v.s. när behörig tjänsteman har godkänt innehållet. Detta kan gälla t.ex. fristående utredningar och promemorior. Diarier, journaler och register där uppgifter förs in på löpande band blir upprättade och därmed allmänna så fort man börjat göra anteckningar i dem. Arbetsmaterial Observera att man vid bedömningen om vad som är arbetspapper, arbetsmaterial, utkast eller minnesanteckning, måste utgå från de kriterier som finns i tryckfrihetsför-ordningen. En handling som är färdigställd och som inte tillhör något speciellt ärende är en allmän handling även om den är mar-kerad som arbetsmaterial. Minnesanteckingar enligt tryckfrihetsförordningens definition är endast sådana anteckningar som inte tillför något nytt till ärendet. Det kan t.ex. vara egna minnesanteckningar inför ett föredrag eller presentation. Arbetspapper, arbetsmaterial, utkast eller minnesanteckningar blir allmänna om de sedan ärendet avslutats, tas om hand för arkivering. Detta gäller även om handlingarna inte innehåller någon information som är viktig för ärendet. Tänk därför på att före arkivläggning rensa bort sådana handlingar som inte tillför sakuppgifter i ett ärende. 5

6 Elektroniska handlingar Elektroniska handlingar eller olika upptagningar, såsom bild- eller ljudupptagningar, blir allmänna handlingar på samma sätt som vanliga pappersdokument. En elektronisk handling anses vara expedierad och därmed allmän handling när informationen tekniskt har gjorts tillgänglig för utomstående. Det gäller både på bildskärm eller då databäraren exempelvis översänt ett USB-minne med information till någon utanför myndigheten. Enskilda handlingar Tryckta skrifter, ljud- eller bildupptagningar eller andra handlingar som ingår i bibliotek eller som har överlämnats av enskilda, t.ex. privatpersoner eller föreningar, för förvaring i en myndighets arkiv är inte all-männa handlingar. Som allmänna handlingar räknas inte heller handlingar som har upprättats eller inkommit för att publiceras i någon skrift som myndigheten ger ut regelbundet, t.ex. personaltidning. Protokoll Protokoll och till protokollen hörande handlingar blir allmänna när de har justerats hos myndigheten. Ett tjänsteutlåtande blir allmän handling när behörig nämnd/ styrelse har fattat avgörande beslut i det ärende det hör till, d.v.s. normalt sett när protokollet har justerats. Offentlighet och sekretess Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall också offentliga. Efterfrågade dokument ska lämnas ut utan onödigt dröjsmål. En person som kräver att få se en allmän handling behöver inte uppge sitt namn eller ange orsak för sitt intresse för en viss handling. Om teknisk utrustning krävs för att ta del av handlingar är myndigheten skyldig att tillhandahålla sådan, t.ex. en persondator. Den som vill se en allmän och offentlig handling har också rätt att fotografera eller skriva av handlingen. Sekretess Handlingsoffentligheten får endast begränsas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, eller i annan lag som OSL hänvisar till. 6

7 Sekretessmarkering Man kan förse sekretessbelagda handlingar med särskild markering som talar om att handlingen är sekretesskyddad. Det är dock viktigt att komma ihåg att en sådan stämpel endast ska betraktas som en varningssignal om att handlingen kan innehålla information som är sekretessbelagd. Varje gång en handling begärs utlämnad, är den tjänsteman som har hand om dokumentet på myndigheten, skyldig att pröva om handlingen kan lämnas ut. Myndigheten eller förvaltningen har inte rätt att hemlighålla handlingar utan att göra en direkt hänvisning till den paragraf i OSL som är tillämplig. Om det inte finns någon paragraf som passar in i sammanhanget ska handlingen lämnas ut. Vem tar ställning? I första hand är det den personen som har hand om handlingen som tar ställning till om den ska lämnas ut eller inte. Det kan vara en handläggare, en förtroendevald eller en registrator om handlingen finns i diariet. Varje myndighet ska ha en rutin för hur frågor som rör utlämnandet av allmän handling ska hanteras. Om du som anställd eller förtroendevald vägrar lämna ut en handling är du samtidigt skyldig att hänvisa till den instans där vederbörande kan få ett beslut som kan överklagas. Detta framgår av 21 förvaltningslagen. Beslut och överklagande Den person som blir nekad att ta del av en viss handling har rätt att få saken prövad i respektive nämnd eller styrelse. Om nämnden inte har delegerat beslutanderätten till någon ledamot eller tjänsteman kan det bli nödvändigt att kalla in nämnden till ett extra sammanträde för att besluta om handlingen kan lämnas ut. Beslutet ska alltid vara skriftligt. Om beslutet innebär att handlingen inte ska lämnas ut, måste information ges om hur beslutet kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping. Kontakta kommunjuristen om något är oklart kring ovanstående. Får vi betalt? Kommunen har inte rätt att ta betalt om en person vill ta del av en allmän handling på myndigheten/förvaltningen. Den som vill ha kopior av handlingar har rätt att få detta. Myndigheten har dock ingen skyldighet att kopiera kartor, ritningar, fotografier eller liknande om det är tekniskt besvärligt. 7

8 Elektroniska handlingar ska tillhandahållas i form av pappersutskrifter om så önskas. Det finns dock ingen skyldighet för en myndighet eller förvaltning att kopiera över informationen till exempelvis ett USB-minne. Om dokumentet sänds via e-post ska det vara skrivskyddat och i PDF-format. För att täcka kopieringskostnaden har kommunfullmäktige fastställt en avgift, se kommunal författningssamling (KFS), på och Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar. Registrering och allmänna handlingar Huvudregel Bestämmelserna om registrering av allmänna handlingar finns i 5 kap. OSL. Enligt huvudregeln ska handlingar som kommit in eller upprättats hos den kommunala myndigheten omedelbart registreras. Arkivlagen Även arkivlagen innehåller en bestämmelse om registrering. Där slås fast att myndigheterna är skyldiga att registrera på ett sådant sätt som underlättar arkivvården, framför allt vad gäller gallring och framtida återsökning. Syfte Syftet är att allmänheten med hjälp av register ska kunna ges möjlighet till insyn i verksamheten och kunna beställa fram de handlingar/ärenden som man vill ta del av. Förvaltningen har också ett praktiskt behov att hålla ordning på sina handlingar. Undantag OSL medger att man gör vissa undantag från registreringsskyldigheten: Om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas att de kommit in eller upprättats. (Observera att huvudregeln är att handlingar för vilka sekretess gäller, ska registreras). Om det är uppenbart att handlingen är av ringa betydelse för verksamheten. Exempel på handlingar av ringa betydelse är kursinbjudningar, reklam, cirkulär, författningar m.m. 8

9 Vad ska registret innehålla När allmänna handlingar registreras ska registret innehålla ett antal uppgifter enligt 5 kap. 2 OSL. Sekretessmarkerade eller hemliga handlingar Sekretessbelagda handlingar ska som huvudregel registreras (se registrerings-metoder nedan). Även om allmänheten inte får ta del av innehållet i alla handlingar måste det ändå redovisas att handlingarna finns. Handlingen ska registreras på sådant sätt att inga sekretessbelagda uppgifter röjs. Ärenderegistrering Beroende på myndighetens organisation ska en eller flera ansvariga utses för ärenderegistrering, s.k. registrator. Ersättare ska alltid finnas. Registreringsmetoder Det finns olika sätt att registrera handlingar: Systematisk förvaring Diarieföring Objektsregistrering Systematisk förvaring Systematisk förvaring är ingen regelrätt registreringsmetod utan ett alternativ till registrering. Det innebär att handlingarna sorteras och förvaras på ett i förväg bestämt sätt. En naturlig ordning måste finnas t.ex. sortering på personnummer, fakturanummer eller namn. Diarieföring Huvudregeln är att alla ärenden som ska behandlas i den politiska nämnden diarieförs. Därutöver ska diarieföring ske av allmänna ärenden som är av vikt och där det finns behov av att kunna återsöka och bevara för framtiden. Registrator ska snabbt ha möjlighet att ta fram den information som efterfrågas när det gäller myndighetens allmänna handlingar. Registrator ska ha grundlig utbildning i offentlighet och sekretess för att kunna bedöma vad som är allmänna handlingar och om de är offentliga eller sekretesskyddade samt registrera dem på lämpligt sätt. 9

10 Varje nämnd ska ha ett diarium där alla ärenden som ska behandlas i nämnden registreras. Här kan också handlingar registreras i ärenden som inte resulterar i beslut i nämnden. Det åligger förtroendevalda och de anställda på förvaltningens avdelningar och enheter att tillse att registrator får tillgång till de aktuella handlingarna, som kan vara av intresse för allmänheten. För en nämnd som ansvarar för flera skilda verksamheter kan det vara praktiskt att ha ett särskilt s.k. förvaltningsdiarium, för ärenden på förvaltningsnivå d.v.s. som inte resulterar i beslut i nämnden/styrelsen. Ärendets innehåll redovisas i en kortfattad rubrik. Den måste vara tydligt utformad så att alla kan förstå vad ärendet handlar om. Undvik att använda förkortningar, framför allt sådana som förekommer internt. I ärenderubriken bör ingå ett eller flera sökord. Handlingar som rör samma ärende förvaras i ett aktomslag. Oavsett om ett ärende löper under flera år, ska de handlingar som tillhör ärendet alltid läggas i samma aktomslag. Ärendeakten ska sorteras på det år då ärendet påbörjades. Objektregistrering Objektsregistrering kan t.ex. vara att sortera per fastighet. Posthantering Varje nämnd och förvaltning ska bestämma rutiner för sin posthantering. Rutinerna ska uppfylla följande krav: Inkommande handlingar bör varje arbetsdag föras in i postlista hos mottagaren. Då handlingar ska registreras, ska detta ske utan dröjsmål. All inkommande skriftlig post ska stämplas med ankomstdatum. All post till förtroendevalda och förvaltningen, både skriftlig och e-post, ska öppnas dagligen. För att underlätta hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar bör du som förtroendevald samtycka till att registratorn vid det kommunala organ som du har förtroendeuppdrag hos får öppna och läsa dina brev och din e-post i din bortavaro. För dig som anställd bör registratorn eller en annan kollega ha motsvarande möjligheter. En sådan ordning kan du möjliggöra genom att tilldela den aktuella personen en fullmakt att vid behov öppna dina brev och gå in på ditt e-postkonto i syfte att söka upp allmänna handlingar för utlämnande när en sådan begäran har framställts. Vänd dig till IT-avdelningen för information om hur du praktiskt ska gå till väga för att tilldela någon fullmakt gällande din e-post. 10

11 Handlingar, post och e-post skickas ibland direkt till handläggare. Handläggaren ska då omgående göra en bedömning om handlingen tillhör ett ärende eller av annan anledning bör diarieföras/registreras, och snarast lämna handlingen till registrator. Samma bedömning gäller för upprättade handlingar. Här ska handläggaren även ange om handlingen är allmän och offentlig eller om handlingen är sekretessskyddad. Även den bestämmelse i sekretesslagen som åberopas, ska anges innan handlingen vidarebefordras till registrator. Handlingar behöver inte passera genom registratorn om det av myndighetens dokumenthanteringsplan framgår att de ska registreras och förvaras på annat sätt. Postlistor Post som kommer in centralt på myndigheten/förvaltningen och som inte diarieförs eller registreras där, bör innan den sänds ut till berörd handläggare, avdelning eller annan myndighet eller förvaltning, skrivas in som inkommen handling i en postlista. På respektive avdelning/förvaltning diarieför eller registrerar man sedan på det sätt som krävs enligt lag. En postlista upprättas i ärendehanteringssystemet Ciceron där handlingarna också blir sökbara. Den kan också i undantagsfall upprättas i ett Worddokument. Postlistan bör publiceras på kommunens hem-sida så att allmänhet och press kan ta del av den där. E-post E-post ger oss möjligheter att på ett snabbt och enkelt sätt skicka och ta emot brev dels från vår egen organisation men också från världen utanför kommunens nätverk. För att korrekt kunna hantera den post som vi får och skickar är det viktigt att du känner till följande: Samma regler som för vanlig posthantering All information som skickas med e-post, eller är lagrad i enskilda medarbetares eller gemensamma brevlådor ska hanteras enligt samma offentlighets-, sekretessoch arkiv- regler som för konventionellt postbefordrade handlingar. E-post klarar inte sekretesskravet Post som inkommer eller ska skickas utanför kommunens eget nätverk skickas i ett öppet nätverk som inte är krypterat. Det medför att e-posten inte uppfyller kraven för att skicka handlingar/uppgifter som är sekretesskyddade, eller kan komma att behandlas som sådana. 11

12 E-post kan försvinna Intern e-post kan skickas med mottagarbevis. Det innebär att du kan få ett meddelande när ditt brev har öppnats. För extern e-post är detta inte möjligt, vilket innebär att e-post där t.ex. en felaktig adress har angivits kan försvinna utan att du får vetskap om det. Som anställd eller förtroendevald i Falköpings kommun måste du iaktta följande regler vid elektronisk post. Kommunens e-postsystem är ett arbetsverktyg. Det ska användas utan att lagar, förordningar eller Falköpings kommuns interna regler överträds. E-postsystemet får inte brukas på ett sätt som inkräktar på arbetet, medför kostnader eller annan skada för kommunen. E-postadressen ska inte registreras för eller användas som identifikation för inloggning till applikationer eller system som inte har anknytning till ditt uppdrag inom kommunen. Falköpings kommun avråder från automatisk vidarebefordran av e-post från kommunala e-postadresser till andra e-postadresser. Om du i strid mot vår avrådan ändå vidarebefordrar till annan e-postadress ska detta meddelas registratorn vid det kommunala organet som du är verksam inom. Observera att e-post som vidarebefordras riskerar att inte komma fram. Alla inkomna och avsända dokument ska hanteras enligt gällande lagar, förordningar och kommuninterna rutiner som finns. Som innehavare av elektronisk adress ska du minst en gång varje arbetsdag kontrollera om du fått någon post. Den post som bör diarieföras ska omedelbart vidarebefordras till enhetens re-gistrator. Programmet som används för att hantera elektronisk post är Group Wise (GW). Inga andra alternativ är tillåtna. Vid t.ex. tjänstledighet, semester eller sjukdom, ska e-post som kommer till medarbetarens egen e-postbrevlåda, öpp-nas av någon som fått fullmakt till e-postlådan. (Alternativet är att medarbeta-ren öppnar den själv även vid frånvaro.) OBS! Endast autosvar med information om frånvaro är en otillräcklig åtgärd. 12

13 Alla anställda och politiker ska ha en egen e-postadress i Falköpings kommun. I särskilda fall kan IT-avdelningen besluta att andra användare ska tilldelas kommunala e-postadresser. IT-avdelningen ansvarar för att e-postadress läggs in i systemet. Myndigheter är skyldiga att besvara meddelanden från medborgarna. Svarstid och service ska vara lika hög oavsett på vilket sätt frågan kommer till myndigheten Kommunens intranät, Falnet, är den huvudsakliga kanalen för att informera stora grupper av anställda. (För att använda e-post i Falköpings kommun krävs att du tagit del av detta dokumentet samt Säkerhetsinstruktioner för användare.) Adressplan för e-post Falköpings kommun har en officiell e-postadress (myndighetsbrevlåda) och varje förvaltning har en egen adress. E-post som skickas till dessa adresser öppnas av respektive förvaltnings registrator. Officiell e-postadress Falköpings kommun Brevlådor med registrator Kommunstyrelsen Valnämnden Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Kultur-och fritidsnämnden Kompetens-och arbetslivsnämnden Räddningstjänsten Byggnadsnämndensta

14 Personlig e-postadress Personlig e-postadress med dubbelnamn eller Om det finns flera med samma namn byggs adressen på med på med en bokstav mellan för- och efternamn. Härefter kommer första lediga bokstav i alfabetet att användas för denna mellanbokstav. Ex. Den e-post som kommer till en personlig e-postadress och som ska diarieföras skickas vidare till lämplig registratorsbrevlåda, se ovan. E-post och allmänna handlingar En handling via e-post, är en allmän handling när den inkommit eller upprättats hos myndigheten och anses förvarad hos myndigheten. Handlingar som överförs via e-post har inkommit när data som representerar handlingen har nått myndighetens tekniska funktion för att ta emot e-post, d.v.s. när handlingen inkommit i behörig tjänstemans e-postbrevlåda, registratorsbrevlåda eller myndighetens e-post-brevlåda Handlingar som överförs elektroniskt anses upprättade när de expedierats d.v.s. sänts iväg. Att en allmän handling är förvarad innebär att dokumentet finns lagrat hos myndigheten för åtkomst. Kallelser till sammanträden inom förvaltningen, interna PM om olika sakförhållanden, minnesanteckningar från personalmöten m.m. blir allmänna handlingar endast om de arkiveras. 14

15 Handlingar som inte är allmänna Handlingar som inte är allmänna behöver inte lämnas ut till allmänheten eller registreras. De kan raderas (gallras) omgående. Följande handlingar är inte allmänna: Brev eller e-post som inte är avsedda för myndigheten utan endast ska vidarebefordras. Kursinbjudningar och reklam Handling som upprättats eller in-lämnats hos myndigheten endast för offentliggörande i tidning/tidskrift som utges av myndigheten. Privata brev eller skrivelser som överlämnats till myndigheten. Promemorior och minnesanteckningar som inte tillför ett ärende några nya uppgifter (OBS! minnesanteckningar som av misstag arkiveras blir allmänna handlingar.) Post till förtroendevalda som endast gäller interna partipolitiska frågor. Handlingar till kommunalråd, nämnds-ordförande eller annan förtroendevald som endast avser frågor med anknytning till den förtroendevaldes egenskap av företrädare för ett visst parti utan anknytning till något ärende är inte allmänna handlingar. Om handlingen rör något ärende helt eller delvis är handlingen allmän. Post till anställda i sin roll som fackliga förtroendevalda. Under beredning eller samråd kan utkast skickas till någon på annan förvaltning för synpunkter utan att handlingen blir allmän. Till exempel när en myndighet begär in uppgifter under hand d.v.s. utan formell remiss. Huvudregeln är annars att handlingar som skickas till annan förvaltning är att jämställa med skrivelse till annan myndighet och blir allmänna då de expedieras respektive inkommer. 15

16 Bra att tänkta på vid hantering av allmänna handlingar via e-post Allmänna handlingar som bör diarie-föras ska vidarebefordras till nämndens registrator för registrering. Övriga handlingar ordnas enligt nämndens dokumenthanteringsplan eller på sådant sätt att de utan svårighet kan återfinnas. Alla allmänna handlingar som ska registreras (eller hållas ordnade så att de utan svårighet kan återfinnas) ska skrivas ut på papper, om inte annat finns föreskrivet inom nämndens dokumenthanteringsplan. Sekretess-markerade handlingar ska alltid registreras. Allmänna handlingar som inte ska bevaras, ska gallras enligt myndighetens dokumenthanteringsplan. Alla allmänna och offentliga handlingar via e-post ska skyndsamt och i läsbar form lämnas ut till den som begär det. Den som vill ha kopior har rätt att få detta mot avgift som är fastställd av kommunfullmäktige. Se kommunal författningssamling (KFS), Taxa för avskrifter, kopior m.m av allmänna handlingar. www. falkoping.se Digitala upptagningar tillhandahålls på papper. Om dokumentet sänds via e-post ska det vara skrivskyddat och i PDF-format. 16

17 Internetanvändning Den som under arbetstid använder internet ska endast surfa på för arbetet relevanta sidor. Vid sidan av ordinarie arbetstid får medarbetare använda kommunens internetuppkoppling om det kan ske utan att kommunens verksamhet störs. Medarbetare får aldrig använda kommunens internetuppkoppling eller datorer för att surfa på sidor som är olagliga och väcker anstöt eller på annat sätt är kränkande. Om så sker kommer polisanmälan att göras och eventuella arbetsrättsliga åtgärder att vidtas. Cookie- och globalfiler är allmänna handlingar. Reglerna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen är tillämpliga på dessa filer. I dokumenthanteringsplanen ska det anges när cookie- och globalfiler får gallras. Cookie- och globalfiler som är upprättade i tjänsten är allmänna handlingar. Vid en begäran om utlämnande ska särskilt beaktas om filen är upprättad i tjänsten eller vid sidan om tjänsten. Vid en begäran om utlämnande av cookie- och globalfiler ska behörig anställd eller förtroendevald granska materialet enligt bestämmelserna om sekretess och personuppgiftsskydd för att avgöra vad som ska utlämnas. Text, bilder, dataprogram etc. på internet är skyddat av olika lagar om upphovsrätt. Det är därför inte tillåtet att kopiera eller ladda ner sådant material utan att upphovsmannen uttryckligen medgett att det är tillåtet. Nedladdning och kopiering av programvaror från internet kan ske endast efter godkännande från kommunens IT-avdelning. Detta gäller även program som benämns som freeware eller shareware. Om du har frågor, kontakta kommunjuristen tel

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010 1 BESLAG En handbok Utvecklingscentrum Malmö September 2010 2 Innehållsförteckning Del 1 1 Inledning... 4 1.1 Sökfunktioner... 4 1.2 Markeringar... 4 2 Förutsättningar för beslag... 4 3 Beslag eller förvar

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Taxering och uppbörd samt folkbokföring

Taxering och uppbörd samt folkbokföring Taxering och uppbörd samt folkbokföring Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar. (641-2013)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer