Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan"

Transkript

1 STYRDOKUMENT Diarienummer: Ö 2013/126 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: Giltighetstid: 2 år Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box Stockholm Tel

2 2(6) RIKTLINJER FÖR E-POST VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Bakgrund Det har väckts frågor kring hanteringen av e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Frågor som: Hur snabbt behöver jag besvara e-post från kollegor och allmänheten? Är jag skyldig att läsa min e-post på helgen för att inte missa en e- postkonversation? När kan jag skicka till everyone? Kan man kritisera enskilda individer i sin e-post och skicka till alla? Det har dessutom visat sig i en medarbetarundersökning att medarbetare känner sig stressade av sin e-post. Både av att de får en oerhörd mängd som de har svårt att hantera, samt frustration när de inte får svar på sin e-post. En strävan är att GIH ska vara en trygg och kreativ arbetsplats samtidigt som man ska ha rätt att uttrycka sin åsikt. Den här riktlinjen beskriver de interna regler för hur e-post ska hanteras på ett tydligt, enhetligt och effektivt sätt vid GIH. Riktlinjen grundar sig på tryckfrihetsförordningen, offentlighets-, sekretess och arkivlagen. Kommunikation via e-post (vett och etikett) När vi som enskilt anställda vid GIH använder vår e-post för kommunikation agerar vi i egenskap av myndigheten GIH och måste därför tänka på vad vi skriver och till vem. Kom ihåg att det mesta du skickar och tar emot är offentligt och kan begäras ut. GIH som myndighet, har rätt att tillgå e-post i sådant fall det är nödvändigt, vid exempelvis sjukdom eller annan frånvaro. E-post är ett av flera arbetsverktyg vid GIH och kommunikation via e-post är viktigt i det dagliga arbetet. Som arbetsverktyg ska alla vid GIH kunna hantera den e-postklient som GIH använder (Exchange och Outlook 2007) och erbjudas utbildning i de fall det behövs. I dag är informationsflödet via e-posten stort och det är därför viktigt att det finns väl upparbetade rutiner för att förenkla och underlätta arbetet så att viktig e-post inte riskerar att försvinna i flödet. Vi måste tydligt följa de lagar och regler som finns. Det är inte tillåtet att skicka e-post med kränkande innehåll. Om du vidarebefordrar e-post med sådant innehåll kan GIH hållas ansvarig för detta. Det är inte tillåtet att vidarebefordra konfidentiell information till utomstående. Om en enskild individ gör detta kan han/hon hållas ansvarig för detta. Tänk på att:

3 3(6) Svara e-posten är bra för korta meddelanden, kallelser eller kort information. Välj ett annat kommunikationsmedel vid känsliga ärenden eller där du vill se hur mottagaren reagerar ta bort aviseringar om ny e-post om du blir stressad av detta försöka hitta ett sätt att arbeta effektivt med din e-post som passar dig, t.ex. att kategorisera dem efter prioritetsordning och i mappar bemöta dina medarbetare och övriga med vänlighet och respekt såsom i alla andra forum för dialog vid GIH på din fritid är du som medarbetare inte är skyldig att vare sig läsa eller besvara e-post skicka e-post är ett sätt att kommunicera med kollegor, omvärldskontakter och studenter. Telefon, Skype och att mötas är andra alternativ För att underlätta kommunikationen inom organisationen bör e-post besvaras inom fem arbetsdagar. Om du inte har möjlighet att ge ett svar, skriv att du återkommer i frågan. Om det finns en deadline för svar (t.ex. vid remiss) ska denna tydligt anges. E-post som inkommit till GIH som myndighet innebärande att handling begärs ut ska besvaras inom två dagar. Ämnesrad För att underlätta för andra, se till att du skrivit en bra beskrivning i ämnesraden på e- postmeddelandet. Skriv inte fråga utan skriv inloggning intranät om det är ämnet. Kom ihåg att byta texten i ämnesraden om ärendet ändras från det ursprungliga t.ex. skriver någon om personaldagen och du passar på att med vändande e-post fråga om ärendenummer, så ange det nya ämnet i ämnesraden. Tänk på att en tydlig ämnesrubrik underlättar att senare kunna söka fram just denna e-post. Dessutom förstår mottagaren ärendet snabbare. Tydlighet i innehållet och bilagor För att underlätta tydligheten i en e-post skicka inte filer utan skriv texten direkt i e- posten om det är möjligt. Gör gärna rubriker om texten är längre så att mottagaren genom att läsa rubrikerna snabbt får en korrekt uppfattning om vad det handlar om. Om texten är omfattande är bilagor att föredra. I de fall det är möjligt, välj att skicka länk till dokument eller annan information i stället för att skicka med själva dokumentet. På så vis sparar vi på kostsamt utrymme på servern och utnyttjar intranätet. Signatur Använd alltid din GIH- signatur i e-postbrevet. Skriv din signatur i enlighet med instruktionerna på intranätet snabbval mallar mejlavsändare. Att skicka kopia När du skickar en e-post med kopia (cc) till fler, tilltala huvudmottagaren i inledningen, Hej Anders, så att övriga som läser direkt förstår att de är cc:ade. Skicka inte kopior i onödan, utan välj med omsorg vilka du skickar kopior till. När exempelvis ett mejl gått ut till en grupp personer som ombeds svara på en fråga, svara i möjligaste mån enbart avsändaren, d v s undvik att skicka ditt svar med kopia till övriga som fått frågan. Vidarebefordran

4 4(6) Automatisk vidarebefordran till externt e-postsystem (t.ex. Hotmail och Google) är inte tillåtet. Detta på grund av att GIH som myndighet måste försäkra sig om att en kommunikation som är av offentlig karaktär (t.ex. mellan student och lärare) ska kunna följas upp och spåras i ett senare skede. Massutskick Det är viktigt att minimera mängden massutskick inom organisationen t.ex. genom e- postlistan everyone. Därför ska de grupplistor som finns användas i första hand och everyone endast i undantagsfall. Autosvar Vid frånvaro ska autosvar ställas in på e-posten i enlighet med rekommendationer (se intranätet under snabbval/mallar). Privat e-post E-post som inte rör den anställdes tjänst vid GIH ska alltid skiljas från meddelanden som rör myndighetens verksamhet, t.ex. genom att placeras i särskilda mappar. Exempelvis omfattas handlingar som tas emot i rollen som facklig förtroendeman inte av offentlighetsprincipen och är inte allmän handling. Lämna inte ut din GIH-e-postadress i privata sammanhang, t.ex. vid medlemskap i föreningar. Studenters e-post Offentlighetsprincipen gäller inte för studenters e-postbrevlådor eftersom deras e-post inte utgör myndighetens handlingar. Notera dock att e-post som inkommer till GIH från en student vid GIH omfattas av offentlighetsprincipen och utgör en allmän handling. För studenter som även är anställda gäller dock samma regler som för anställda vid GIH. E-post som hanteras i egenskap av anställd ska därför tydligt skiljas från övrig e-post i särskilda mappar. Hårdfakta om GIH:s e-postsystem De e-postklienter som ska användas vid GIH är Exchange och Outlook E-postadress Alla anställda och studenter på GIH ska ha en personlig e-postadress. Då dessa kan bli ganska många är det viktigt att e-postadresserna inte binds upp i onödan och att det finns en rutin för att stänga ner icke aktiva e-postadresser. E-postadresser konstrueras enligt principen Vid dubbla efternamn används inte bindestreck eller punkt emellan. E-postbrevlåda Alla GIH:s e-postbrevlådor ska hanteras så att allmänna handlingar hålls separerade från icke allmänna för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas.

5 5(6) Begreppet personligt ställd post gäller inte e-post. Det är istället innehållet som avgör om en handling är allmän eller inte. Det finns en maxgräns på hur mycket den personliga e-postbrevlåda rymmer och systemet varnar när utrymmet nästan är fullt. Den enskilda medarbetaren är själv ansvarig för att gallring och arkivering av e-post sker kontinuerligt. De handlingar, dokument, bilder etc som skickats via e-post bör löpande sparas ner i hemkatalogen eller i en gemensam mapp för avdelningen/enheten eller motsvarande. PST-filer En pst-fil är en arkivfil av e-post. Denna fil är varje medarbetare själv ansvarig för eftersom Microsoft inte stödjer/ger support för pst-filer som ligger på ett nätverk ( t ex hemkatalog). Eftersom Microsoft inte stödjer pst-filer på nätverk, kan inte heller ITfunktionen ansvara för att pst-filen inte blir korrupt (skadad). En pst-fil ska vara max 1,8 GB. Funktionsadresser En funktionsadress är personoberoende och flera personer kan ha tillgång till brevlådan. Dessa skapas för att hantera e-post ställd till centrala funktioner inom GIH, t.ex. registrator eller antagning. Samtliga personer som har tillgång till adressen är ansvariga för att postlådan sköts ordentligt. E-postlistor För att underlätta kommunikation via e-post har grupplistor skapats för vissa grupperingar inom GIH t.ex. nämnder, avdelningar, enheter och råd. Dessa grupplistor kan endast skapas av IT-funktionen och administreras av utsedda ansvariga personer i organisationen (t.ex. nämndsekreterare). Inaktiva e-postlistor tas regelbundet bort ur systemet. Vad händer när man slutar arbeta vid GIH? Innan en anställd vid GIH slutar måste den anställda gå igenom sin brevlåda för att se till att viktiga handlingar är diarieförda. Lagstiftningen E-post som allmän handling E-post är idag en av de vanligaste kommunikationsformerna mellan myndigheten GIH och omvärlden och lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig post. Detta innebär att allmänheten (t.ex. en student, journalist eller någon annan myndighet) har rätt att begära ut e-post från GIH. E-posten måste därför kunna sparas/förvaras på ett säkert sätt till dess att den ej längre är relevant (är inaktuell). Exempel på e-post som anses vara allmän handling: externt inkommen e-post till anställda vid GIH (t.ex. fråga från student, myndighet eller journalist) externt utgående e-post från anställd vid GIH (t.ex. svar på fråga från student, myndighet eller journalist)

6 6(6) viss intern e-post kan i vissa fall anses som upprättad och därmed allmän handling. En utförligare beskrivning av begreppet upprättad handling finns i dokumentet Handledning allmänna handlingar och diarieföring. Även loggar/förteckningar över in- och utgående e-postmeddelanden (in- och utkorg samt systemloggar) utgör allmänna handlingar. Exempel på e-post som inte anses vara allmän handling (där offentlighetsprincipen inte gäller) och som kan gallras är: Intern e-post mellan anställda som inte anses vara upprättad Arbetsmaterial (t.ex. utkast, minnesanteckningar) Reklam Kopior och dubbletter Inaktuell information E-post som erhållits för kännedom och inte föranleder åtgärd E-post som används av personer som inte arbetar på GIH, d.v.s. studenter eller före detta personal, omfattas inte av offentlighetsprincipen eftersom deras e-post inte utgör myndighetens handlingar. E-post som inte utgör allmän handling ska alltid läggas i separata mappar om det sparas och gallras så snart som möjligt. Diarieföring av allmänna handlingar Diarieföring är en metod för att registrera allmänna handlingar med syftet att säkerställa allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. GIH:s dokumenthanteringsplaner (Dnr /12) styr vilka handlingar som ska diarieföras. Att all in- och utgående e-post är allmän handling betyder dock inte att all e-post måste diarieföras. Exempel på e-post som ska diarieföras och kopia ska skickas till registrator är t.ex. remissvar betydande korrespondens runt avtal betydande korrespondens runt studentärenden övrig betydande korrespondens som knyter an till GIH som myndighet Utlämnande av e-post som utgör allmän handling Begäran om att få ta del av allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. Prövning om utlämning sker i enlighet med delegationsordningen. Sekretess Vad som ska hållas hemligt i ett e-postmeddelande regleras i offentlighets- och sekretesslagen och inte av den enskilda avsändaren eller mottagaren. Uppgifter som klassificerats som sekretessbelagda får aldrig skickas med e-post. Sekretessbelagda handlingar ska alltid diarieföras. E-postmeddelande som inkommit till GIH, innehållande sekretessbelagd information, ska skrivas ut på papper, lämnas till registrator för diarieföring, vartefter e-postmeddelandet ska raderas.

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

IT-regler för Torsby kommun

IT-regler för Torsby kommun Datum 2008-09-15 IT-regler för Torsby kommun En regelbok för alla användare av datorer, telefoner, fax, e-post och Internet 2008 09 15 Alla anställda vid Torsby kommun, oberoende av anställningens art

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1 (14) Datum 2014-03-03 Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjerna ersätter Internet- och e-postpolicy från 2008 samt riktlinjer för sociala medier från 2010. Riktlinjerna

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 Hantering av allmänna handlingar Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HANDBOK OM DIARIEFÖRING FÖR REGISTRATORS- FUNKTION OCH HANDLÄGGARE

Läs mer

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten 1 (30) Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten R2A Box 2223, 550 02 Jönköping Besöksadress: Hovrättsgränd 4 Telefon: 036-15 65 00 Fax: 036-15 65 36 gota.hovratt@dom.se www.gotahovratt.se Expeditionstid:

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer