Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning."

Transkript

1 Organisationsplan Side 1 1 VISION Friskis&Svettis Sollentuna är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Hos oss är målet ett leende. Leendet Friskis&Svettis eftersträvar snarare känns än syns. Träning driven av dåligt samvete blir sällan särskilt kul, regelbunden eller långvarig. Det är därför som Idrottsföreningen Friskis&Svettis bygger hela verksamheten på idén om att träning ska vara styrd av lusten. Om det är kul att träna, då vill du göra det igen. En idrottsförening med ett så udda mål som ett leende som inte ens behöver synas måste förstås leva upp till lite annorlunda krav på träningen. Självklart finns all den kompetens man kan tänka sig om styrka, rörlighet, kondition, mitokondrier och alveoler. Men vår träning måste förstås innehålla något mer än korrekt utförde rörelser. Därför är det där speciella leendet målet. Dit leder bara den sortens träning som också har plats för själen. 2 MÅL & MEDEL s mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning. Denna organisationsplan är menad att vara Idrottsföreningen s styrdokument för att organisera och optimalisera tillgängliga resurser. Med tillgängliga resurser menas primärt människorna (anställda funktionärer medlemmar), lokalsamhället, nätverket, samarbetspartners, lokalen, utrustning etc Organisationsplanen skall också bidra till att säkerställa en effektiv och transparent ekonomihantering. Föreningens anställda och funktionärer har ett stort ansvar att förvalta de gemensamma tillgängliga ekonomiska resurserna till fördel för alla föreningens medlemmar. s viktigaste resurs är alla ideella funktionärer. I detta ligger att en av dom viktigaste uppgifterna för denna organisationsplan, skall vara att säkerställa klara ansvarslinjer och tydliga arbetsuppgifter för alla funktionärer. Alla funktionärer er exakt lika viktiga för föreningen. Organisationsplanen skall ge impulser till att alla aktiviteter i föreningens regi skall ledes och förankras i ett värdebaserad ledarskap. Organisationsplanen är utarbetad inom ramen av föreningens stadgar. Det är styrelsens ansvar att säkerställa en kontinuerlig revision och uppdatering av organisationsplanen.

2 3 ORGANISATION Organisationsplan Side 2 Aktuelle lederpositioner inn i 2013: a. VERKSAMHETSLEDARE b. TRÄNINGSANSVARIG STYRKA (inkl. medlemsservice / utstyr / lokaler) c. TRÄNINGSANSVARIG GRUPP (inkl. samhällskontakt / kommunikation) d. RECEPTIONSANSVARIG

3 Organisationsplan Side Valberedning På uppdrag av årstämmans skall valberedningen föreslå personer till att representera medlemmarna i föreningens styrelse. I val av medlemmar till styret skal valberedningen söka personer med kompetens och erfarenhet som kan bidra aktivt till att formulera och lösa föreningens kortsiktige och långsiktiga utmaningar. Valberedningens förslag skal motiveras på årsstämman Årstämman Årstämman er föreningens högsta beslutande och kontrollerande organ. Primäruppgiften i detta sammanhang är att säkerstalla att föreningen till varje tid har en kompetent och aktiv styrelse. Årstämmans uppgifter och ansvar är beskrivit i föreningens stadgar och i motsvaranda dokumenter beslutat av Friskis & Svettis Riksförbund sina årstämmar. 3.3 Styrelsen Styrelsen er föreningens högsta organ mellan årsstämmorna och har övergripande ansvar for alla föreningens aktiviteter och uppgifter. Styrelsen skal implementera och kontrollera att beslut bestämt av egna och Riksförbundets årstämmor genomförs. Enbart styrelsen som kollektiv kan fatta beslut Styrelsen skal ta vara på föreningens intressen båda i förhållande till samhället och samarbetspartners generellt, - och till anställde och funktionärer speciellt. Styrelsen skal organisera och koordinera driften av föreningens olika aktiviteter. Styrelsen har arbetsgivaransvar överfor ansatte i föreningen. Styrelsen skal delegera nödvendige befogenhet och rättigheter till Verksamhetsleder Styrelsen har det övergripande ansvar för föreningens ekonomi och skal påse att verksamheten styrs enligt beslutat budget och verksamhetsplan

4 Organisationsplan Side 4 Styrelsens ordförande har bl.a. följande definierade uppgifter Huvudkontaktperson för Verksamhetsleder. I detta ligger at ordförande och verksamhetsleder tillsammans kan fatta tillsvidare beslut i operative frågor, - intill ordinarie eller extraordinarie styrelsemöte. Förbereda och leda styrelsemötena. Hålla sig kontinuerligt orienterad om föreningens verksomhet Representera föreningen i förhållande till samhället generellt och till samarbetspartners speciellt Representera föreningen i Riks aktiviteter Koordinera arbetet i styrelsen och kontrollera att datum och tidsfrister respekteras Fördela uppgifter internt i styrelsen, bl.a. skall specifika styrelseledamöter tilldelas särskilt ansvar för uppföljning, kontroll och utveckling av följande områden (också som deltager i de olike resursgrupper, men inte som av leder av respektive grupper): - Ansvarig för medlemsservice / administration - Ansvarig för träning-trivsel-hälsa - Ansvarig för samhällskontakt / kommunikation - Ansvarig för bolaget

5 3.4 Bolaget - Engelbrekts Hus AB Organisationsplan Side 5 Bolaget er föreningens verktyg för att optimalisera driften av egna lokaler. I detta ligger också inköp och drift av nödvändig materiell som må till för att säkerställa nödvändig kvalitet i föreningens totala utbud. Bolagets arbetsuppgifter er bl.a.: - Samhandling med aktuelle hyresvärder - Förhandla och vara formell avtalspartner med alla leverantörer - Drift och underhåll av lokalene - Drift och underhåll av träningsutstyrsel Bolagets styrelse skal vara identisk med föreningens styrelse. I bolaget finnes bl.a. följande konkreta uppgifter : Administration - formalia - bankfullmakt - revision - kontroll - lager / regler - moms - Ekonomistyrning - regnskap - kontering - inbetalning - utbetalning - fakturering - Investeringar - Utstyr / lokal / försäkringar - Hyresformalia kontrakter / priser / justeringar Lokaler - utstyr - Väggfast dvs. målning / underhåll / golv / belysning / ventilation / värme / nätverk / alarm / bastu - Inte väggfast - kontorsmöbler, inredningar Lokaler drift Treningsutstyr - inköp - toapapper renhåll - förbrukningsmaterial relaterat till lokalene - småreparationer - I Gymmet maskiner drift/säkerhet - I Spinningrummet (cyklar tv pulsutrustning) - I Jympasalen (mattor bredor lösvikter)

6 Organisationsplan Side Verksamhetsledare Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga driften av föreningen. Verksamhetsledaren skall leda föreningens daglige drift på bästa möjliga sätt och enligt arbetsbeskrivning fastställd av styrelsen Ansvar och uppgifter verksamhetsledare : - Verksamhetsledaren rapporterar direkt till och samarbetar med styrelsen. Styrelsen följer Verksamhetsledarens arbete via muntliga och skriftliga rapporter samt förslag till erforderliga beslut. - Verksamhetsledaren har det fulla ansvaret för den löpande driften av föreningens verksamhet. - Verksamhetsledaren har befogenheter att sluta avtal med externa parter avseende verksamhetens löpande drift, t ex städning, larm. Likaså har Verksamhetsledaren befogenhet att sluta avtal med externa kunder såsom skolor, företag och föreningar. - Verksamhetsledaren har det dagliga och fullständiga personal- och arbetsledaransvaret för samtliga anställda. Inför viktigare beslut, t ex löneförändringar, ska Verksamhetsledaren samråda med styrelsen (alt. Ordförande). - Verksamhetsledaren ska utifrån budgeten hushålla med de ekonomiska resurserna, så att verksamheten drivs enligt F & S idé. Och därtill verka för att budgeten hålls inom satta ramar. Verksamhetsledaren utarbetar förslag till budget för beslut i styrelsen. - Verksamhetsledaren ansvarar för att administrativa uppgifter utförs. Det gäller t ex in- och utbetalningar, löneutbetalningar, inkl. sociala avgifter samt bokslut, Verksamhetsledaren organiserar detta på bästa sätt, vilket stäms av med styrelsen. - Verksamhetsledaren ansvarar för uppföljning och rapport avseende t ex ekonomiskt utfall, medlemsstatistik och nyckeltal. - Verksamhetsledaren ska känna till, värna och föra ut F & S grundidéer. - Verksamhetsledaren ska hålla föreningens årskalender uppdaterad och spridd till alla berörda funktionärer och arbetsteam. - Verksamhetsledaren har det övergripande ansvaret för att aktivt och systematiskt arbeta för att sälja verksamhetens tjänster till externa företag, organisationer samt privatpersoner. - Verksamhetsledaren har också det övergripande ansvaret för att de ideellt arbetande funktionärerna organiseras i den operativa verksamheten och i projekt.

7 RA Receptionsansvarig arbetsbeskrivning : Organisationsplan Side 7 - Ansvara för att Friskis&Svettis Sollentuna levererar ett gott bemötande till våra medlemmar. - I samråd med Verksamhetschefen och Friskis&Svettis Riks regler och rekommendationer. Genom att hålla sig uppdaterad om vad som händer externt och internt inom träning och hälsa. I rollen som RA ingår också att se till att våra receptionister får uppföljning, kompetensutveckling samt skapa trivsel. RA rollen är en bred roll med följande ansvarsområden. - - Ansvara för att ge ett professionellt kundbemötande med hög servicekvalitet till våra medlemmar - Säkerställa att policys och rutiner efterföljs - Förebild - Administration kassa, inventering, rutiner, inköp - Ansvara för att F&S Sollentuna Shop fungerar - Aktiviteter på centret - Delaktig i introduktionen av nya receptionister - Utveckla receptionister - Schemaläggning av receptionister - Ansvara för kontinuerliga möten med receptionsgruppen - Arbeta för att ha ett fungerande samarbete med Verksamhetschefen för att säkerställa att medarbetarna får den information den behöver

8 3.6 Träning Trivsel Hälsa Organisationsplan Side 8 Skall koordinera och utveckla föreningens samlade utbud inom Träning-Trivsel-Hälsa. I detta ligger att föreningen skall erbjuda träningsaktiviteter av högsta kvalitet för kroppens fysiska välmående, - men som samtidig ger god plats för leendet, själen och det hela människa. Föreningen har flera områden vad angår träning-trivsel-hälsa. Nu har vi: Jympa Spin Gym, - samt nya aktiviteter som; Träna ute, crossfit, indoor walking, kombipass Far-grupper.. Alla områden är likvärdiga och skall vara starkt integrerade i varandra. Detta speglas klart av att föreningen enbart erbjuder en typ av träningskort: Friskiskortet där alla träningsformer inkluderas. Träningsledaren är ansvarig för utbildning av nya ledare/instruktörer, vidareutveckling av befintliga ledare/ instruktörer, schemaläggning, rekrytering, kvalitetssäkring, LUF-aktiviteter, gästpass, att vi har alla intensiteter. Träningsledaren är också ansvarig för typ specialarrangement / happenings som gästpass, maratonpass, ritual pass (jul, nyår, påsk o.l.). Träningsleder är vidare ansvarig för at etablera och utveckla föreningens särskilda utbud och aktiviteter inom Trivsel & Hälsa ( särskild eftersom Trivsel & Hälsa skall speglas i alla föreningens aktiviteter). I detta ligger kosthållning, kom-i-gång aktiviteter, FAR program, anpassad träning, friskvårdsprogram, föredragsverksamhet, motivations/uppföljningskurs etc. Träningsleder skal koordinera samarbete med partners inom Trivsel & Hälsa området generellt (till exempel fysioterapi, massage, lekare / sjukvård, rehabilitering, friskvård, och liknande) Träningsleder er dessutom ansvarig för utveckling av föreningens olika företags packet, - dvs företagsanpassat Träning-Trivsel-Hälsa utbud. Ansvar och uppgifter gymansvarig : Ansvara för att Friskis&Svettis Sollentuna levererar god kvalitet och lustfylld träning på alla områden. I samråd med Friskis&Svettis Riks regler och rekommendationer. Genom att hålla sig uppdaterad om vad som händer externt och internt inom träning och hälsa. I rollen som GA ingår också att se till att våra instruktörer/cirkelgym/cirkelfys ledare får uppföljning, kompetensutveckling samt skapa trivsel. GA rollen är en bred roll med följande ansvarsområden. Rekrytering av gyminstruktörer / gymvärdar Vidareutbildning av gyminstruktörer, cirkelfys/gym ledare / gymvärdar Schemaläggning av cirkelfys och cirkelgym i samråd med TA Schemaläggning av gyminstruktioner Ansvarig för utbudet i gymmet samt bibehålla den goda atmosfären som utger F&S Sollentuna. Uppföljning och utveckling av gymgruppen (gyminstruktörer, cirkelfys/cirkelgym ledare, gymvärdar). Kvalitetssäkra våra instruktörer, cirkelfys/cirkelgym ledare, och utbud.

9 Organisationsplan Side 9 Inspiration för gymgruppen. Gymgruppen ska upprätthålla den gemensamma klädpolicyn. Beställning av träningsredskap. Utveckling av gymmet i samråd med F&S Riks, motionärer och medlemmar. Avtackning av gymgrupp medlem. Gästpass i gymmet, nyheter och föreläsningar inom styrka (mervärde för motionärer och inspiration för gymgruppen). Kontaktperson för skolor / arbetsförmedling då det gäller praktikplats. Specialpass/happenings riktat till gymmet och gymgruppen (Aktivitetskalender). Ansvarig för att happenings når våra kommunikationsvägar som hemsida, skyltar på anläggningen, FB, receptionen. Statistik beläggning i gymmet. Information till gymgruppen. Hemsidan då det gäller gymmet. PT ansvarig (kommer inom kort). Medlemskontakt då det gäller gymmet. Ansvarig för att driftrundan utförs och att punkter blir åtgärdade (driftrunda innebär kontroll av belysning, elproblem, lokalen ex vattenläckage, gnisslande dörrar, trasig inredning, fel och brister på utrustning etc). Upphandlingsansvarig i samråd med verksamhetschef. Kontaktperson för leverantörer (gym, förbrukningsvaror). Vara en förebild. Backup personal i receptionen. I samråd med verksamhetschef Säkra upp att det finns instruktörer / pass (cirkelfys/ cirkelgym / TMI) till företagsförsäljningen, besöka skolor, planera helhetssyn på anläggningen, behålla medlemmar (genom att hjälpa verksamhetschefen att kontakta medlemmar som har haft instruktioner för att se hur det har gått servicesamtal), budgetarbete. Antidoping ansvarig. Ansvar och uppgifter gruppträningsansvarig : Ansvara för att Friskis&Svettis Sollentuna levererar god kvalitet och lustfylld träning på alla områden. I samråd med Friskis&Svettis Riks regler och rekommendationer. Genom att hålla sig uppdaterad om vad som händer externt och internt inom träning och hälsa. I rollen som TA ingår också att se till att våra ledare får uppföljning, kompetensutveckling samt skapa trivsel. TA rollen är en bred roll med följande ansvarsområden. Schemaläggning av gruppträningen (cirkelgym och cirkelfys i samråd med GA) Planera utbudet av gruppträningen Rekrytering av ledare Uppföljning och utveckling / avveckling av ledare Ledar/medlems inspriation Kvalitetssäkra vårt utbud

10 Organisationsplan Side 10 Ledare ska upprätthålla den gemensamma klädpolicyn FaR ansvarig Kontaktperson för uthyrning av lokal och ledare till föreningar och företag Avtackning av ledare Gästpass mervärde för motionärer och inspiration av ledare Specialpass/happenings inom gruppträningen Kom igång anvarig Träningsresor ansvarig Samhällskontakt skolor, föreningar, kommunen. Aktivitetskalender Ansvarig för att happenings når våra kommunikationsvägar som hemsida, skyltar på anläggningen, FB, receptionen. Statistik beläggning av pass Information till ledare och andra berörda av Musikanläggningarna Musikstudion Hemsidan då det gäller gruppträningen Vara en förebild Backup personal i receptionen. I samråd med verksamhetschef Säkra upp att det finns ledare / pass till företagsförsäljningen, besöka skolor, planera helhetssyn på anläggningen, Kom igång från prova på till kontinuerlig träning, behålla medlemmar, budgetarbete. 3.7 Medlemsservice intern kommunikation Är ansvarig för all intern kommunikation och medlemsservice. I detta ligger också försäljning och praktisk ekonomiadministration, inkl. rapportering. Är ansvarig för bemanning och aktiviteter i föreningens viktigaste träffpunkt ; receptionen. Receptionen er föreningens medel för att etablera flest möjliga positiva möten med och mellan nuvarande och potentiella medlemmar. I tillägg är också receptionen föreningens ansikte utåt i mötet med alla andra besökande (leverantörer, gäster, myndigheter, kollegor, nyfikna, träningssugna, ) Et möte med föreningens reception skal ge detta specielle leendet som känns mer än det synes.

11 Organisationsplan Side 11 Ekonomiansvaret betyder att kontrollera att alla in- och utbetalningar sker enligt budget och enligt aktuelle personers tilldelade rättigheter. Medlemsservice / intern kommunikation inkluderar bl.a. följande uppgifter : Genomföra Nöjd kund-medlemsenkät årligen Ekonomi : Reception ; IT : BASK ; - Löpande redovisning och bokföring - Fakturering - Kassaavstämning - Kassa och Bank - Löner / arvoden - Admin IKANO, Flexpay, Wellnet och Friskvådscheckar - Avstämningar alla konton - Inköp till butiksförsäljning - Försäljning, lager - Leverantörskontakt - Försäljning/redovisningsrutiner - Kassahandledning - Utbildning och rekrytering - Schemaläggning receptionister - Bemanning av reception - Uppföljning av receptionister - Funktionärsvård/trivsel - Information/kommunikation - Inköp kontorsmaterial/förbrukning - BRP support/uppdatering - Hemsida Funkis/Funknet - Hemsida externt uppdatering - Information internt/externt - Medlemsregistrering - Statistik - Bredband och telefoni - Systematiskt brandskyddsarbete - HLR/L-ABC Hjärtstartutbildning - Miljöpolicy - Dopingpolicy

12 Organisationsplan Side 12 Funkistrivsel ; - Trivselaktiviteter - Kompetensutveckling 3.8 Samhällskontakt extern kommunikation Är ansvarig för all extern kommunikation och samhällskontakt. I detta ligger alla typer aktiviteter i alla kanaler och forum som föreningen väljer att vara aktive i för att profilera och stärka föreningens vision och mål. Är ansvarig för att föredla och videreutveckla föreningens nuvärande kanaler for kommunikation och samhällskontakt som : hemsida, friskispressen, affischer, flagg, løpsedlar, F&S nätverk, lokala medier, lokala myndigheter, samarbetspartners, - och via sociala medier. All aktivitet skal förankras i målet om at på besta (gitt tillgängliga resurser) sätt få kommuniserat föreningens vision till flest möjlig oftast möjlig. Samhällskontakt / extern kommunikation inkluderar bl.a. följande uppgifter : - Få nya medlemmar - Behålla medlemmar - Utveckla verksamheten - Synliggöra mervärden - Återvändare - Friskispressen/Sollentunasidorna - Utveckla mervärdestänkandet ; föreläsningar, rabatter - Aktiviteter i Stinsens köpcentrum - Kommunen; bevaka konkurrensneutralitet, kontaktyta - Föreningslivet; bl. a. nå nya grupper som icke födda i Sverige - Motion på recept/kontakter företag och företagshälsovård - Krisberedskap - Ta plats i det lokala förenings- och företagarlivet. Lokala företagarföreningar, Rotary m fl.

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 1

Verksamhetsplan 2013 1 Verksamhetsplan 2013 1 2 Verksamhetsplan Friskis&Svettis i dag 4 Friskis&Svettis Uppsala i dag 10 Omvärlden 12 Organisationen 14 Övergripande mål 16 Mål 17 Miljöpolicy 27 Miljöplan 2013 28 Denna verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 18 414 TOPP 5 KVM TOTAL ANLÄGGNINGSYTA MEST BESÖKTA TRÄNINGEN 1. GYM 650 2 282 2. JYMPA PASS I VECKAN 3. SPINNING 4. SKIVSTÅNG/SKIVSTÅNG

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Ord från ordförande Året som gick var ett mycket händelserikt år. Eftersom jag blev ny ordförande och vår styrelse har fått flera nya personer, har vi under året jobbat mycket

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Personalpolicy Latinamerikagrupperna

Personalpolicy Latinamerikagrupperna Personalpolicy Latinamerikagrupperna 1. Inledning Latinamerikagrupperna är en ideell och idéburen förening vars viktigaste resurs är de människor som är involverade i verksamheten, vilket är både personal

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Eskilstuna United organisation

Eskilstuna United organisation Eskilstuna United organisation Ungdom Elit Kansli Styrelse Ekonomi Utveckling Marknad Arrangemang Beslut om denna organisation togs vid extra årsmöte 2011-02-09 i MunktellArenan. Denna organisations utredning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

2015-02-17. Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017

2015-02-17. Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017 2015-02-17 Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017 1 Omslagsbild Omslagsbilden symboliserar ett flöde eller en process där vi kuggar i andras verksamheter och andra människor. Våra stödfunktioner

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer