IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD"

Transkript

1 IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD

2 MEDVERKANDE I GESTALTNINGSPROGRAMMET HALMSTADS KOMMUN Charlotte Örnbring, planarkitekt Sara Jakobsson, exploateringsingenjör Frida Guntell, exploateringsingenjör WHITE ARKITEKTER AB Lars Nilsson, arkitekt Maria Milton, planeringsarkitekt Jonas Zetterberg, planeringsarkitekt Åsa Hüffmeier, arkitekt Josefine Wikholm, arkitekt Anika Meincke, landskapsarkitekt 2

3 INNEHÅLL 1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND - SYFTE OCH PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR sidan HISTORISK ÖVERSIKT - KORTFATTAD SAMMANFATTNING STADSBYGGNADSKARAKTÄR GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSE 2.1 PUNKTHUSEN NÄRSERVICELOKALER OCH FÖRSKOLA BYGGNADSELEMENT SOCKELVÅNING GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR FÖRGÅRDS- MARK OCH DET GRÖNA TAKET 3.1 FÖRGÅRDSMARK DET GRÖNA TAKET GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK 4.1 GENERELLA PRINCIPER ÖVERGRIPANDE GATUSTRUKTUR GRÖNSTRUKTUR TORGET PARKERING MARKMATERIAL BELYSNING FÄRGSÄTTNING UTSMYCKNING 40 3

4 1. INLEDNING 1. INLEDNING 4

5 1. INLEDNING Slottsmöllans tegelbruk 5

6 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Halmstad 9:173, Slottsmöllans tegelbruk. Programmet förtydligar detaljplanens intentioner och utgör underlag för kommande projekterings- och gestaltningsinsatser. Gestaltningsprogrammet är framtaget på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret och ska ingå i det exploateringsavtal som tecknas mellan Halmstads kommun och ägaren till fastigheten Halmstad 9:173. SYFTE Gestaltningsprogrammets syfte är att skapa en gemensam målbild för alla inblandade under arbetet med utbyggnaden av Slottsmöllans tegelbruk. Det ska skapa en generell helhetsbild och därigenom säkerställa önskad kvalitet och karaktär genom sina gestaltningsprinciper. Gestaltningsprogrammet redovisar alltså inte det slutgiltiga utseendet på bebyggelsen. Bildmaterialet ska ses som inspirerande referensbilder som tillsammans med bildtexter kan tjäna som hjälp när det gäller t ex materialval och skala. Exemplen kan med andra ord inte tillämpas direkt på det nya området. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR Bebyggelsen placeras där det öppna jordbrukslandskapet möter staden och naturen längs Nissan. Hur den nya bebyggelsen upplevs i landskapsbilden är av stor vikt och ställer höga krav på utförandet av bostäderna och det mindre stadsdelscentrat. De tre punkthusen placeras så att de ger ett högt och slankt intryck. I vyn mot Halmstad från Norra infarten ska husen upplevas besläktade med befintliga uppstickande byggnader i staden. Planområdet ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården och omges av miljöer som t.ex. Övraby kyrkoruin i öster. Målet är att planerad bebyggelse ska främja en upplevelse och ett sammanhang med kulturmiljön. Det är viktigt att områdets växtlighet har ett naturligt samband med det omgivande landskapet. Ambitionen bör vara att återskapa tidigare växtstruktur från Nissans närområde, innan tegelbruket uppfördes. Det nya området ska med gångstråk kopplas ihop med befintliga bostadsområden. I det här fallet gångstråket mellan centrum och Kärleken som passerar planområdet. Den fysiska miljön utformas så att den bidrar till att människornas rörelser koncentreras till några få gångstråk istället för att spridas ut. Närservicen med sitt entrétorg bildar en attraktiv målpunkt som medför att andra än de som bor där får anledning att ta sig dit. Man skapar förutsättningar för gatuliv. 6

7 1. INLEDNING Slottsmöllans tegelbruk BILDFÖRKLARINGAR 1. FLYGBILD ÖVER Slottsmöllans tegelbruk SPERLINGHOLMSVÄGEN 2 3 7

8 1. INLEDNING 1.2 Historisk översikt Slottsmöllan är ett fd industriområde invid Nissan i Halmstad, Hallands län. Industriområdet etablerades i mitten av 1800-talet när familjen Wallbergs färgeri flyttade dit och ett tegelbruk anlades för att leverera tegel till den stora nybyggnationen i staden. En tegelugn byggs och en lertäckt tas upp och man börjar tillverka tegel. Tegeln kom att användas i många byggnader i Halmstad. Fabrikens maskiner drevs av vattenkraft från Nissan brann textilfabriken ned men en ny fabrik byggs och står färdig redan året därpå. Man bygger även en kvarnbyggnad, verkstad, smedja, bageri och bostäder till arbetarna. Även en disponentbostad byggs. Alfred Wallberg tar över företaget från sin far och man återupptar tillverkningen av handslaget tegel år Wallbergs industri expanderade sedan med bland annat en ylletextilfabrik. Industriepoken slutade 1990 då tillverkningsindustrin flyttade och området gjordes då om till ett företagscenter. Hela området byggdes upp av tegel från eget tegelbruk. 8

9 1. INLEDNING SLOTTSMÖLLAN OMKRING 1870 BYGGNAD FRÅN TEGELBRUKET IDAG. 9

10 1. INLEDNING 1.3 Stadsbyggnadskaraktär Slottsmöllans tegelbruk tar fäste i landskapet det står i och önskar erbjuda en upplevelse utöver det vanliga, både genom den utsikt de boende kan uppleva från sina bostäder och genom sitt organiska formspråk i byggnadens, takets och utemiljöns utformning. Slottsmöllans tegelbruk innehåller bostäder, service och handel, som vänder sig mot en gemensam plats. I områdets sydöstra del planeras även en förskola med 4 avdelningar. Området ska fungera som ett mindre stadsdelscentrum med närhet till kollektivtrafik, med målet att erbjuda boende i närområdet utökad service och ett unikt boende. De tre höga punkthusen bildar en port och blir ett tydligt landmärke vid ankomst till staden från norr. De binds samman med ett grönt tak över markparkering, som ska användas som utemiljö för de boende. Genom naturnära växtlighet smälter taket in i det omgivande landskapet. Det gröna takets sockelvåning utformas med ett tydligt fasadspråk med vertikala lameller i skivor och glas i böljande form. Torglivet har god kontakt med aktiviteterna som finns på insidan. BILDFÖRKLARINGAR 1. Illustrationskarta Slottsmöllans tegelbruk 1 2. VISIONSBILD, PUNKTHUSEN I Slottsmöllans tegelbruk 2 10

11 1. INLEDNING ÅTERSKAPAD NATURMARK PUNKTHUS NÄRSERVICE GRÖNT TAK FÖRGÅRDSMARK TAKTERASS Grönt taklandskap TAKTERASS TORGET PUNKTHUS FÖRGÅRDSMARK TAKTERASS FÖRGÅRDSMARK PUNKTHUS PARKERING NÄRSERVICE GRÖNT TAK ÅTERSKAPAD NATURMARK DAGVATTENDAMM FÖRSKOLA GRÖNT TAK 11

12 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN 12

13 13 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN

14 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN 2.1 Punkthusen Området innehåller ett antal typer av bebyggelse: punkthusen med parkeringen under tak, den nya förskolan och ett antal servicelokaler i olika storlekar. Tillsammans med den omgivande utemiljön gestaltas de som en sammanhållen miljö med organiskt formspråk. KARAKTÄR Bebyggelsen utformas med tre punkthus med en höjd av meter, det vill säga våningar. Detta ställer höga krav på en karaktärsfull utformning. Byggnaderna ska utformas så att de upplevs som höga och slanka. Punkthusen utformas med en ortogonal planform där balkongfronter bildar en organisk form så att husen upplevs ha en böljande form. Mellan byggnaderna anordnas ett upphöjt planterbart bjälklag på vilket det ska skapas en trivsam, skyddad och tyst utemiljö för de boende och en väderskyddad parkering under. Punkthusen ska ha entréer både från parkeringsnivån under bjälklaget, från torget och från utemiljön uppe på bjälklaget. MATERIAL Takkanter och husstommar bör vara av vit betong. Balkongerna ska ha en transparent och genomsiktlig karaktär, exempelvis balkongfronter i perforerad ljusplåt eller präglat glas. För att förstärka den böljande fasadformen föreslås balkonginglasning i smala lameller som styrker organiska formspråket. På lågdelarna föreslås en princip av stående lameller i glas och tätt som omsluter ortogonal byggnadsform. Trapphusen ska utformas dagsljusbelysta med möjlighet till utblickar. Generösa balkonger i goda sollägen ska vara en genomgående boendekvalitet. 14

15 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN BILDFÖRKLARINGAR 1 2 1, 3. DIGITALA VISIONSBILDER, PUNKTHUSEN I Slottsmöllans tegelbruk 2. INSPIRATIONSBILD, PUNKTHUS PANORAMA UTSIKT 5. REFERENSBILD SILOS I GÖTEBORG, VISUALISERING WHITE ARKITEKTER 15

16 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN 2.2 Närservicelokaler och förskola KARAKTÄR Ett större, hus för handel uppförs i max två våningar närmast Norra infarten. Mindre byggnader även de i två våningar placeras inom området på ett sätt som skapar en välkomnande entré för gående från söder, en gemensam torgyta samt som avgränsning mot den större parkeringsplatsen. Alla takytor är väl synliga från bostäderna i punkthusen. Deras utformning är av stor betydelse för områdets upplevelse och deras sammanhang med omgivningen. Taken ska vara gröna för att fördröja dagvatten och för att skapa en vacker utsikt från de höga punkthusen. MATERIAL Material för närservicelokaler och förskola har smala vertikala lameller i skivor och glas som ger möjlighet till upplevelse av svängd form trots plana ingående element. En bebyggelsestruktur som från insidan har god kommunikation med livet på gata och torg. Förskola placeras i två våningsbyggnaden sydöst om parkeringen. Här finns möjlighet att skapa en utemiljö i sydöstra delen av området mot den lugnare och grönare sidan. För service- förskole- och butikslokaler ska alla nyttigheter såsom miljöhus etc samlas under den organiska takformen. 16

17 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN BILDFÖRKLARINGAR 1 2 1, 3-4. VISUALISERING AV NÄRSERVICE I Slottsmöllans tegelbruk 2. EXEMPEL PÅ BEBYGGELSE MED ORGANISKT FORMSPRÅK

18 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN 2.3 Byggnadselement BALKONGER Generösa balkonger i goda sollägen ska vara en genomgående boendekvalitet för punkthusen. Starka vindar ställer krav på inglasning av balkonger. I detta fall kommer smala glaslameller förstärka den organiska formambitionen. Balkongerna erbjuder de boende generösa utblickar mot närområdets böljande landskap. Utsikten ner mot torget och det mindre centrumområdet bildar ett grönt tak genom generösa trädplanteringar och gröna tak. MAterial Balkonger är tänkta prefabricerade i lämplig delning så att böljande form kan uppnås. Detta trots att lägenheterna är i vanlig rektangulär form. Balkongfronten som är i segment, täcker över bjälklagskanten. Balkongfronten bör ha en transparent känsla och kan vara gjord i exempelvis glas med screentryck alternativt perforerad plåt i tonade mönster av hål eller prickar. Vid behov av bullerdämpande åtgärder såsom till exempel inglasning av balkong ska åtgärden integreras i byggnadsgestaltningen. 18

19 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN BILDFÖRKLARINGAR 1 2 2, 5. VISUALISERINGAR WHITE 1,3, 7. INSPIRATION genomsläppligt material , 6, 8. BYGGNADER MED ORGANISKT FORMSPRÅK

20 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN 2.4 Sockelvåning En medveten arkitektonisk gestaltning av bottenvåningar ska ske och redovisas i bygglovsskedet. Det bör beaktas att förgårdsmarken är viktig för helhetsupplevelsen av bottenvåningen. ENTRÉER Det ska vara en ljus trygg känsla vid ankomst till entréer till fots och med bil. Vid ankomst till fots via Tegelbrukstorget över förgårdsmarken är det viktigt att tydliggöra att det finns entréer en bit in under det planterbara bjälklagret. Det ska vara en tydlig entrésituation. Vid gestaltningen av entréer ska det strävas efter att skapa en tydlig visuell kontakt mellan torget och gårdarna. Eftersom läget i vissa fall kan vara utsatt, kan entréer utföras klimatskyddade/bullerskyddade, men ska då utformas med glaspartier som ger så stor genomsiktlighet som möjligt. under taket Utrymmet under taket ska inte upplevas som ett traditionellt p-hus, därför är det viktigt att arbeta med ljus och vegetation i dessa lägen. Håltagning genom det planterbara bjälklagret ska skapa kontakt med gårdsmiljön på det gröna taklandskapet och ge ljusinsläpp till parkeringen under tak. Skyltning till entréer bör utformas med en grafiskt sammanhållen, övergripande gestaltningsidé för varje byggnadsenhet. 20

21 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN BILDFÖRKLARINGAR , 3-6. VISUALISERING Slottsmöllans tegelbruk, WHITE 2. INSPIRATION håltagning med träd

22 3. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR FÖRGÅRDSMARK OCH DET GRÖNA TAKET 3. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR FÖRGÅRDSMARK OCH DET GRÖNA TAKET 22

23 3. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR FÖRGÅRDSMARK OCH DET GRÖNA TAKET 23

24 3. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR FÖRGÅRDSMARK OCH DET GRÖNA TAKET 3.1 Förgårdsmark Karaktär För de boende kommer det att erbjudas två olika typer av utemiljöer: förgårdsmark och takterrasser/ taklandskap på det stora gröna taket mellan husen. Förgårdsmarken delas upp i två zoner genom en låg mur som rumsavskiljare. De två zonerna består av en halvprivat som riktar sig mot byggnadernas entréer och en halvoffentlig zon som riktar sig utåt mot torget. I anslutning till den gemensamma torgytan och till respektive bostadsentré ligger förgårdsmarken i form av entrégårdar, husgemensamma rum som används av boende och besökare. Gårdarna ska erbjuda vindskyddade mötesplatser, möjlighet till lek samt plats för egen mindre odling om så önskas. Vid entréerna ryms cykelparkering, barnvagnsparkering och förrådsytor. Förgårdsmarken utformas så att man kan röra sig mellan dem och på så sätt erbjuda barn och vuxna större rörelsemån, ex. genom att följa slingan som löper runt bostäderna. Förgårdsmarkens halvprivata zon avgränsas mot de halvoffentliga och dey offentliga rummet genom låga murar av tegel. Murarna fungerar som rumsskapande element. Material Murarna uppförs i tegel och är präglande gestaltningselement och samtidig sitt- och lekelement. Tegelanvändningen påminner om det gamla tegelbruket. Tegelsten bör kunna återanvändas vid rivningen av befintlig byggnation. Tegel ska vara ett genomgående gestaltningselement i den privata och offentliga miljön, för att bidra till att skapa en tilltalande identitet. Tegelsten kan användas t.ex. vid val av markbeläggning eller som basmaterial för konst- och lekelement. Tegel i form av krossade stenar kan användas exempelvis vid planteringsytor eller andra ytor som ej behöver beträdas. Förgårdsmarkens halvprivata zon ska vara grön och välkommande, varje gård ska ha sin egen identitet och attraktivitet året runt. De ska tydligt präglas av trädplanteringar och planteringsytor inspirerade av områdets organiska formspråk. Materialet ska vara av hög kvalitet för att säkerställa en på lång sikt hållbar boendemiljö. Den halvoffentliga förgårdsmarken ska markeras genom en annan markbeläggning och signalera att besökare närmar sig bostadsentréerna. 24

25 3. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR FÖRGÅRDSMARK OCH DET GRÖNA TAKET BILDFÖRKLARINGAR , 8. Odling 2. TEGELKROSS 3-4. GRÖNSTRUKTUR 5. LEK 6. GRÖNSTRUKTUR I ORGANISKA FORMER 7. TEGELMUR ATT SITTA PÅ. 25

26 3. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR FÖRGÅRDSMARK OCH DET GRÖNA TAKET 3.2 Det gröna taket I anslutning till punkthusen, ovanför parkeringen, ska ett större sammanhängande, planterbart tak uppföras. Alla byggnaders takytor kommer att vara väl synliga från bostadslägenheterna. Därför är det av stor betydelse att de utformas som gröna taklandskap. GRÖNT TAKLANDSKAP Vegetationen på taklandskapet ska ha karaktär av ängsyta och bör därför ha en jordmån som ger förutsättningar för detta. Genom en mjuk topografi med varierande uppbyggnadshöjder kommer olika typer av gräs växa på taket. På så sätt bidrar vegetationsytorna till en ökad biologisk mångfald i området och gör att byggnaderna smälter in i det angränsande landskapet. Komplementbyggnader såsom förråd och cykelparkering på det gröna taklandskapet ska gestaltas med omsorg och kan med fördel kläs med klätterväxter eller gröna tak och på så sätt bidra till gårdens grönska. TAKTERRASSER Till varje punkthus anläggs en takterrass, som ska förses med sittplatser, grill- och odlingsmöjligheter och lekutrustning. Med tanke på vindförhållanden och god tillgång till sol måste placering och utformning av vistelseytor studeras noga. Takterasserna ska vara ordentligt gröna och rika på växtlighet genom bland annat klippt gräsyta. Väggar, tak och vegetation kommer att användas för att skapa vindskyddade platser. Ett gynnsamt mikroklimat kan skapas genom till exempel spaljéer och vindskydd som inbjuder de boende till att uppehålla sig där. Vistelseytor och sittplatser bör finnas i soliga lägen. De tre takterrasserna kopplas samman via en promenadslinga och gör det möjligt att träffas på taklandskapet. Promenadslingan har ett organiskt formspråk, förslagsvis i grus eller i platsgjuten betong. HÅLTAGNING I BJÄLKLAG BILDFÖRKLARINGAR , 6. HÅLTAGNING FÖR TRÄD ATT VÄXA UPP. 2. VISUALISERING UTEPLATS 3-5, 7-9 möjliga uformningar för taklandskap Taklandskapet ska ha ett antal stora håltagningar som släpper ner dagsljus till parkeringen. Genom öppningarna ska träd växa upp, vilket skapar ett grönare intryck både för parkeringen under tak och för taklandskapet. För att träden ska kunna överleva krävs det stora träd redan vid planeteringstillfället. Skydd mot fall ska placeras indraget om cirka 2m från takkant och utformas så att det inte påverkar vyn från taket eller upp mot taket. Snö, regn och höstlöv låter man falla ner genom varje öppning. 26

27 27 2. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEBYGGELSEN

28 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK 28

29 29 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK

30 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK 4.1 Generella principer Planområdet avgränsas i norr av åkermark och på de övriga tre sidorna av bilvägar, och ska kunna nås till fots, med cykel, buss eller bil. Placering av infarter och huvudentrén är framför allt styrd av befintlig trafiksituation. Detta innebär att särskild hänsyn ska tas vid utformning av konfliktpunkter (röda markeringar i illustrationen till höger), för att minska risker för fotgängare och cyklister. Särskilt vikt bör läggas vid att skapa tydliga entrépunkter för att underlätta orienteringen. De platser och gator som är offentliga och till för allmänheten ska ha en utformning och funktion som stärker detta. Gatorna ska utformas efter TF standard plan, Teknik- och Fritidsförvaltningen, Halmstad kommun (2011). Gatustrukturen ska vara enkel och tydlig och samtliga gator ska ha asfalt på körbanan. Trafikytor ska vara tillgänglighetsanpassade. Det är viktigt att gestaltningen av de trafiksäkra överfarterna förmedlar en tydlighet och samhörighet med övrigt formspråk. Gator och platser ska vara vackra och vistelsevänliga stadsrum. Såväl upplevelsen av själva stadsrummet som av dess innehåll är viktigt. Gatorna och platserna ska genom en harmonisk skala, rik detaljutformning och genomtänkt möblering ge tilltalande miljöer. Gator och platser ska vara trygga att vistas på under dygnets alla timmar. Genom en mångfunktionalitet, rik detaljutformning och god ljussättning ska trygga miljöer skapas. Gatornas sektioner och materialval ska präglas av staden och vara stadsmässiga. Materialen och sektionerna ska vara robusta för att kunna förändras med tidens krav och nya funktioner. Det känns naturligt att tegel är ett återkommande material inom området med tanke på platsens historiska koppling. Gatorna ska vara trafiksäkra och överblickbara miljöer. Låga hastigheter efterstävas och utformningen ska anpassas till de oskyddade trafikanternas villkor. 4.2 Övergripande gatustruktur GÅNG- OCH CYKELVÄGAR Gående och cyklande ska kunna röra sig tryggt och säkert såväl natt som dag. Gång och cykel är en viktig del av planeringen, för att stärka kommunikationen inom området och underlätta nyttjandet av Nissans rekreationsområde. En befintlig gång- och cykelväg finns i planområdets södra del med koppling till det mer övergripande gång- och cykelnätet. En förlängning av cykelvägen längs Sperlingsholmsvägen ska stärka tillgången och kopplingen till angränsande områden. En gångförbindelse österut mot Övrabys kyrkoruin rekommenderas kopplas samman med promenadslingan. Möten mellan gång- och cykelväg och bilväg ska utformas så att gång- och cykeltrafik prioriteras och kan ske på ett säkert sätt. För att underlätta cykelanvändningen ska cykelparkeringen vara lättillgänglig, nära entréer och ska upplevas trygg. Det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser utomhus för besökare av verksamheterna och väderskyddade platser till de boende. Viktiga gångvägar ska ha en sådan bredd att det är bekvämt att mötas och gå i bredd även för rullstolsburna. SÄKERHET I MÖTEN MELLAN CYKEL- BANOR OCH BILTRAFIK Möten mellan gång- och cykeltrafik och biltrafik ska gestaltas så att gång- och cykeltrafiken ges prioritet, i synnerhet vid mötet mellan bilar till markparkeringen och inlastningszonen där gåendes stråk till kollektivtrafiken korsas. 30

31 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK Infart bil p-garage service Entré service Leverans service service Infart bil bostäder Parkering service Entré service Parkering FÖRSKOLA Entreér bostäder ny busshållplats Entré förskola Huvudinfart bil Huvudentré fotgängare Ny cykelbana ENTRÉ FRÅN KOLLEKTIVTRAFIK resp. SÖDER För kollektivtrafikresande eller gående från söder är entrén från Sofiebergsvägen huvudentrépunkten, som ska utformas välkomnande och med tydlig koppling via ett inbjudande entréstråk fram till kvartersplatsen. Extra vikt ska läggas vid väderkomfort, översikt, belysning och trygghet. Ny dragning av lokalbusslinje kan ge möjlighet till en hållplats i sydväst på tomten vid Sofiebergsvägen. BESÖKARE MED BIL VIA SPERLINGS- HOLMSVÄGEN Besökande bilister ska angöra via besöksparkeringen intill närservicelokalerna. Parkeringsplatsen ska genom rik växtlighet upplevas som en värdefull del av det nya kvarteret. Ett stort antal träd ska genom naturlig skuggning motverka kvarterets uppvärmning på sommaren. BOENDE MED BIL VIA TEGELBRUKSVÄ- GEN Boende och besökare till bostäderna ska angöra från öster via Tegelbruksvägen, direkt in i den taktäckta parkeringen, där bostadsentréer enkelt ska nås via trapphusen. Infarten från Sperlingsholmsvägen utformas visuellt tydligt och entrén in i garaget ges extra artikulering genom en trädgrupp som växer genom taket. LEVERANS Leveransen till närservicelokalerna ska ske via infarten från Sperlingsholmsvägen till en vändplats på servicebyggnadens baksida. Påverkan på det offentliga livet ska vara så liten som möjligt. 31

32 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK 4.3 Grönstruktur Kvaliteten i de gemensamma rummen ska vara hög för att få människor att vilja stanna till och därigenom skapa grund för spontanta, informella möten. Rummen ska i så stor utsträckning som möjligt innehålla gröna element, för att bryta vind, skapa skugga, rena luften, skapa biologisk mångfald och öka upplevelsen för människorna. En ledande tanke i gestaltningen ska vara att koppla bebyggelsen till landskapet den står i - fysiskt med tydliga vägförbindelser till omgivande rekreationsområden, men också uttrycksmässigt med tanke på de olika befintliga naturkaraktären i närheten: Ån Nissan med sina stränder och sin typiska vegetation, angränsande åkerlandskap och öppna gräsytor. Det ska uppstå en tydlig grön miljö! ÅTERSKAPAD NATURMARK De omgivande grönytorna, som är kopplade till angränsande mark, ska kännas som en naturlig fortsättning av det befintliga, områdestypiska landskapet. Det ska skapas planteringar som liknar den naturligt förekommande vegetationsypen. Deras typiska artsammansättning ska kompletteras med andra arter och sorter, för att få en stabil och väl balanserad växtmiljö, som är både visuellt attraktivt och bidrar med ett värdefullt livrum för växter och djur. Dagvattendamm Den yta som avsatts för dagvatten ligger placerad i områdets sydöstra del i en lågpunkt vilket är den mest fördelaktiga placeringen för självfall samt ytvattenavrinning. Enligt dagvattenutredning av WSP ( ) ska en öppen damm med tät botten anläggas med lågvattennivå på +22,00 m och en släntlutning på 1:5. Vid val av växter för en dagvattendamm ska reningsfunktionen i första hand beaktas. Växterna ska väljas utifrån de förutsättningar som råder på platsen. Det är också viktigt att välja växter utifrån de skötselresurser som finns. BILDFÖRKLARINGAR EXEMPEL PÅ GRÖNSKANDE UTFORMNING och dagvatten

33 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK ÅTERSKAPAD NATURMARK FÖRGÅRDS- MARK TAKTERRASS BOSTÄDER TORGET FÖRGÅRDS- MARK FÖRGÅRDS- MARK ÅTERSKAPAD NATURMARK UTEMILJÖ FÖRSKOLA Illustrationsplan, Slottsmöllans tegelbruk 33

34 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK 4.4 Torget Den gemensamma ytan mellan närservicelokalernas fasader och bostadsgårdarna, torget, kommer att ha en viktig roll för det offentliga livet i området. Hit ska alla entréer vända sig och skapa målpunkter, fotgängare och cyklister korsar platsen vid hemkomst och besökare har sin angöring här. Torget ska knyta samman omgivande funktioner, men ska också vara en upplevelse i sig. Aktiviteter som kan öka nyttjandet av besökare och boende i olika åldrar bör uppmuntras. KARAKTÄR Utformningen av marken ska samspela med byggnadernas organiska form. Karaktären ska vara ett torg med ett tydligt golv som utgör ett signum för platsen. Torget ska möbleras med grönska i stora sammanhängande upphöjda planteringsytor/-öar. Huvudsakligen ska grönskan bestå av träd med en trädkrona som ger skugga. Växtvalet ska vara så att det belyser årsväxlingarna. material För att tillåta olika rörelsemönster ska marken vara i stort sätt hårdgjord och ska kombineras med aktivitetsöar, promenadslingor och butikernas förzoner som har en grön karaktär med inslag av tegelkross i rabatter. Med inspiration från teglets historia i området ska torgets golv ha tydliga inslag av tegel. Allmänna attaktionspunkter är flera olika stora aktivitetsöar, som ska innehålla sittplatser av tegelmurar under skuggiga träd, lekredskap för olika åldrar och i den största ön också en gräsyta. De valda växterna ska ge området variation under årstiderna med blomning, höstfärger och vackra stammar samt grönska även vintertid. Utöver detta kan perennplanteringar i anslutning till vistelseytor berika upplevelsen. Ytterligare ett lekfullt element är promenadslingan på marknivån, som ska koppla samman entréerna till bostäder och butiker och kan användas av barnen som cykelbana. Torget ska innehålla lekplats, samlingspunkter med möjlighet för både avkoppling och aktivitet, samt öppna ytor för lek och samvaro. 34

35 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK BILDFÖRKLARINGAR INSPIRATION TILL AKTIVITETSÖAR, SITTKANTER, PLATSER FÖR SAMLING

36 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK 4.5 Parkering karaktär Besökare till närservice och förskola hänvisas till markparkeringen centralt i området med infart från Sperlingholmsvägen. Parkeringar längst i öster ska kunna nyttjas vid hämtning och lämning av barn på förskolan. Markparkeringen till servicen ska ges ett grönt intryck för att visuellt bryta upplevelsen av den stora asfaltsytan och för att sänka temperaturen på sommaren. Upplevelsen av markparkeringen från bostäderna i punkthusen är grön då trädkronorna skapar ett grönskande tak. MATERIAL Nya träd ska få bäst möjliga växtförutsättningar, t.ex. med hjälp av skelettjord och automatisk bevattning och genom ett noggrant utval av träd som klarar en parkeringsmiljö. Parkeringens markbeläggning ska göras i asfalt med växelvis marktegel för att knyta an till områdets tegelhistorik. Parkering till bostadshusen anordnas under det planterbara taket mellan punkthusen. Utrymmets höjd, dagsljusbelysning samt konstgjord belysning kommer att användas för att se till att utrymmet upplevs som tryggt. I taket görs håltagningar, där träd tillåts växa igenom. Parkeringens kontakt utåt är god genom utblickar både mot torg, entreér och håltagningen genom taket. 36

37 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK BILDFÖRKLARINGAR Exempel på grönskande parkeringar

38 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK 4.6 Markmaterial Materialvalet inom Slottsmöllan ska ha sin utgångspunkt i den omgivande miljön. Färgskalan för markmaterialen ska gå i ljusa nyanser. Markbeläggningar är ett viktigt sammanhållande element i området. De material som utgör basen i området är betong, asfalt och tegel med detaljer utförda i stål. Strukturer och färger på markmaterial ska ge tydliga signaler om funktion och användning. URVAL AV MATERIAL Betongplattor Ska användas som standardmaterial på gatornas gångbanor. Torgets golv ska vara i betongplattor alternativt natursten eller marktegel lagda i dekorativt mönster. Olika typer av markbeläggningar används på ett lekfullt sätt som inslag för att skapa estetiska värden. Asfalt Asfalt används på körbanor och generellt för cykelbanor inom området. På markparkering kan asfalt användas men ska ha tydliga inslag av marktegel. Grus Hårt packat stenmjöl alternativt grus ska användas på gångbanor på det gröna taklandskapet. Marktegel Med inspiration från teglets historia i området ska torgets golv och markparkeringen ha tydliga inslag av marktegel. Tegelkross kan exempelvis användas i rabatter och trädplanteringar. 38

39 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK BILDFÖRKLARINGAR EXEMPEL PÅ MARKBELÄGGNING

40 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK 4.7 Belysning Slottsmöllans tegelbruk kommer att bli ett tydligt landmärke i Halmstad. För att skapa rätt upplevelse på kvällstid ska speciellt hänsyn läggas på belysningen. Belysningen inom området följer tre huvudprinciper, grundbelysning, kompletterande belysning och effektbelysning. GATOR/TORG/GÅRD Kvarteret ska upplevas som tryggt vid alla tidpunkter på dygnet. Det är därför viktigt att göra stråk ljusa och skapa överblickbarhet och siktlinjer för att minimera upplevelsen av otrygghet. Grundbelysningen i området ska utgöras framförallt av belysning längs gatorna och på torget. Gatorna belyses så att trafikmiljön blir säker och trygg. Vistelseytan på torget ska skapa karaktärsfulla miljöer såväl under dagen som nattetid. För att skapa en stark karaktär inom området belyses torgytan så att den framstår som väsensskild från de omgivande gatorna. Belysningsnivån ska här vara något högre än längs gatorna. Belysning av fasader, parkeringar, entréer, platser och stråk, som är medveten placerad bidrar till en trygg och upplevelserik miljö. Belysningen på det gröna taklandskapet ska generellt vara lågmäld och i en mänskligare skala för att främja möten kvällstid. Grönytorna ljussättes med grundbelysning längs gångstråk och vistelseytor. Lekplats och vattenspegeln på dagvattendammen effektbelyses. 4.8 Färgsättning 4.9 Utsmyckning Slottsmöllans tegelbruk ska ha en karaktär av ljusa material i bland annat tegel och betong. Området ger ett intryck av klorofyllfärg då växtlighet både på tak och mark är genomgående karaktärsdrag. Slottsmöllans tegelbruk ska förses med konst i det offentliga rummet. Den uppförs med fördel av tegel från rivna byggnader för att återkoppla till områdets tidgare användning ska med fördel knna användas för lek. 40

41 4. GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR MARK BILDFÖRKLARINGAR Tegelskulptur 2. BELYSNING AV BYGGNAD 3-4. Exempel på belysningspollare 5-6. EFFEKTBELYSNING 41

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-09-01

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-09-01 V KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-09-01 Flygfoto över Huddinge, planområdet markerat med rött Kvalitetsprogram Dp Brandstegen Detta program har tagits fram av representanter för miljö-

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

RÖDA LÄNGAN, ORMINGE PÅBYGGNAD NYA BOSTÄDER 2015-07-01

RÖDA LÄNGAN, ORMINGE PÅBYGGNAD NYA BOSTÄDER 2015-07-01 RÖDA LÄNGAN, ORMINGE PÅBYGGNAD NYA BOSTÄDER 2015-07-01 Översiktskarta Orminge och centrala Stockholm Orminge ligger i den östra delen av Nacka kommun, ca 15 km från Stockholm City 2015-07-01 RÖDA LÄNGAN

Läs mer

gestaltningsprogram 2 015-01- 2 9

gestaltningsprogram 2 015-01- 2 9 gestaltningsprogram Tyfter 1:19M.FL. 2 015-01- 2 9 innehåll Inledning 3 1. Social Hållbarhet 5 2. Trygghet 6 3. Ekosystemtjänster 7 4. Området idag 8 5. Framtidens Diseröd 10 6. Rörelser & ankomst 12 7.

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA PLANK OCH MURAR Olika typer av inhägnader har funnits i alla tider. Vi vill skapa omgärdade miljöer där vi känner oss trygga, markera gränser

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08 MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08 Innehåll PLAN OCH GESTALTNINGSIDÉ GESTALTNING - Planförslaget, Illusrationskarta - Etappindelning - Trafik - Stråk - Platser - Gator - Parkering/

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SUNDSTA TORG - Karlstad

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SUNDSTA TORG - Karlstad GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SUNDSTA TORG - Karlstad Image 2015 Google, Lantmäteriet/Metria (Illustration byggnader Sundsta torg Mondo arkitekter) Gestaltningsprogram SUNDSTA TORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan

Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan Gestaltningsprogram för kvarteren vid Kvarngatan Utkast till Stadsbyggnadskontoret Fastighets AB L E Lundberg Lund & Valentin arkitekter I 2010 09 01 Vy längs Kvarngatan. Stadsvy från Strömmen, åt söder.

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

lilla torg! kävlinge centrum

lilla torg! kävlinge centrum lilla torg! kävlinge centrum utredning & skissförslag. Detta är ett skissförslag som, baserat på analyser av Kävlinge tätort, har avseende att beskriva om, varför & hur torget i Kävlinge centrum kan omformas

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter VAD ÄR ETT

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla S:t Ilian Bostadsrätter med plats för alla Gott om plats, både inne och ute Ulla Kolb är arkitekt SAR/MSA med 30 års erfarenhet av bostäder, alltifrån småhus till flerfamiljshus, och arbetar vid det stora

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

BRF Masthugget. Förslag Färgsättning fasader BRF Masthugget, Göteborg 2010-09-24

BRF Masthugget. Förslag Färgsättning fasader BRF Masthugget, Göteborg 2010-09-24 BRF Masthugget Avsikt Blånande berg + Solnedgång Det sägs att den ursprungliga färgsättningen av Bostadsrättsföreningen Masthugget var gjord så den skulle efterlikna Bohusläns klippor (därav det senare

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

del av fastigheten Ljura 1:2

del av fastigheten Ljura 1:2 2011-03-08 Vårt diarienummer SPN-237/2010 PROGRAM TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR del av fastigheten Ljura 1:2 INOM LJURA Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering, 8 mars 2011 GODKÄNNANDEHANDLING Godkänd i SPN:

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

GESTALTNING BYGGLOV GBL A000 BARENTS CENTER - INGÅENDE BYGGNADER DEL A HANDEL HOTELL (ANNAN ENTREPRENAD) FÖRESLAGEN FASTIGHETSGRÄNS

GESTALTNING BYGGLOV GBL A000 BARENTS CENTER - INGÅENDE BYGGNADER DEL A HANDEL HOTELL (ANNAN ENTREPRENAD) FÖRESLAGEN FASTIGHETSGRÄNS Wester+Elsner Arkitekter AB \ teamwork://weserver05/2480-00_barents Center \ BARENTS CENTER - INGÅENDE BYGGNADER \ 2014-08-20 @ 16:56 FLYGBILD NORR DEL A HANDEL DEL A SKOLA DEL A KONTOR DEL B PARKERING

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

det är inne att vara ute

det är inne att vara ute Öppenhet och utsikt Terrasser i sollägen Vindskyddad insida Naturen in på knuten Mitt i Stenungsund TANKAR Solgårdsterrassen, stadsdelen Från Parkers väg leds en huvudgata in till Solgårdsterrassen. Den

Läs mer