DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306"

Transkript

1 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ KVALITETSPROGRAM

2 KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4 och 5 och är en tillämpning av Arkitekturstaden Malmö, tillägg till översiktsplan för Malmö. Syftet med kvalitetsprogrammet är att beskriva vilka kvalitéer som ska vara vägledande vid omvandlingen av just denna del av Limhamn, från verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse. Innehållet i kvalitetsprogrammet förtydligar detaljplanens intentioner och formulerar mer detaljerat vilka värden som ska uppnås. Grunden för gestaltning och projektering ska hämtas ifrån kvalitetsprogrammet och kvalitéerna som beskrivs här ska vara vägledande vid planeringen samt under bygglovsprocessen. Kvalitetsprogrammet vänder sig till tjänstemän, byggherrar och fastighetsutvecklare samt till övriga intresserade. Arkitekturstaden Malmö, tillägg till översiktsplan för Malmö är uppbyggt kring nio teser om arkitektur i Malmö som formulerar syfte och vision för stadens arkitektur. IEHÅLLSFÖRTECKIG: 1 ÖVERGRIPADE 1.1 Struktur 1.2 Stråket, Mikroklimat och Grönska 1.3 Rörelser 2 KVARTER 2.1 Bottenvåningen, Portiker och Öppningar 2.2 Materilaitet och variation: Fasad och tak 2.3 Innergårdar lek, gemenskap 2.4 Volymbearbetning - våningsfördelning 2.5 Solstudie 2.6 Förskolan 2.7 Vårdboende 2.8 ering 2.9 Grönska / Grönytefaktor Dokument, Illustrationer och visualisering: Kanozi Arkitekter

3 1 ÖVERGRIPADE 1.1 Struktur Cementen 4 & 5 är ett del av ett nytt större planförslag som sträcker sig från ned till Limhamnskajen. Området, som i norr begränsas av och i söder av Packhusgatan, ska få goda förutsättningar för att skapa en urban och tät kvartersstadsdel, med fokus på den mänskliga skalan och goda trafi kstrategiska lösningar. Totalt planeras här för ca 1100 nya lägenheter varav ca 300 lgh ligger inom det aktuella detaljplaneområdet för Cementen 4 & 5. Förskola CEMETE 4 P-hus / Lokal CEMETE 5 Detaljplaneområde DP5306 Översiktsplan skala 1:2000 (A3)

4 1 ÖVERGRIPADE 1.2 Stråket, Mikroklimat och Grönska Stråket Stråket sträckar sig från öst till väst igenom hela området, och ska fungera som en gångfartsgata. Fotgängare ska dominera rytmen, och stråkets kanter och ytor ska invitera till långvariga och kortvariga uppehåll. Mikroklimat & Grönska De gröna oaserna kommer att fi nns i olika utformningar; från större parker, gräsmattan med plats för picknick och lekplatser. Stråket kompletteras utöver det med mindre planteringar som inbjuder till en grön paus i stadsrummet. Träd placerade där stårket går in mellan byggnader hjälper till att skapa ett bra mikroklimat och skyddar för vind. Förskola Kvalitetskriterier för stråket Trygghet: - Bra belysning - Överblick från byggnader mot stråket Möjlighet att stå och sitta: - Uppehållzoner / kanteffekt - Sköna sittmöbler - Primär/sekundära sittmöjligheter P-hus / Lokal Förskola Estetiska kvaliteter: - Bra design och fi na detaljer - God utsikt - Träd, planteringar och vatten - Bra gångytor Stråket Grönska Översiktsplan skala 1:2000 (A3)

5 1 ÖVERGRIPADE 1.3 Rörelser Hastigheten inom området ska skalas ner ju längre in i området man kommer. På gångfartsgatan i områdets mittt, det sk stråket, får bilar köra men endast på de gåendes villkor. Här är det de gående som diktera farten och här användas gaturummet även till lek, spel och samvaro. Trafi klösningnen i området ska präglas av att alla ska känna sig trygga i trafi ken och en lätt överblickbar trafi klösning. Hela stråket får ett gemensamt golv utan kantstenar. Förgårdsmarkens utformning samspela med stråkets golv men tydligör samtidigt gränsen mot kvartersmark. Gångfartsgata Bilrörelser Omkringliggande cykelstråk Översiktsplan skala 1:2000 (A3)

6 2.1 Bottenvåningen; Portiker och öppningar Bottenvåningens höjd ligger 0,9m över marknivå med undantag för lokaler och förskolan. Bostadshusens trapphus med undantag från förskolan, skall vara genomgående så att de nås både från gata och gården. Öppningar i kvartersstrukturen ska fi nnas men placeringe av dessa är inte låst men innergårdarna ska öppna upp mot stråket och förskolegården väster om Cementen 4. I bägge kvartren fi nns lägen för lokaler defi nerade på platser som bedöms ha bäst förutsättningar för verksamheter, fram för allt med hänsyn till traifkrörelser i området. I södra kvarteret (Cementen 5) ligger två lokaler i det sydöstra respektive sydvästra hörnen av kvarteren. I det norra kvartret (Cemneten 4) är placerignen i det nordöstra hörnet. Förgårsdmark Lokal i bottenvåningen Förskola i bottenvåningen Möjliga placeringar av infart till garage Entréer Öppningar i kvarter Eventuell placering för portik Siktlinjer Visuella kanter Illustrationsplan skala 1:1000 (A3)

7 2.2 Materialitet och variation: Fasad och tak Tak och fasadernas ska variera kring kvarterens utsida. Fasadmaterialet utmed gatorna ska i största delen utföras i tegel och pust med inslag av tex trä. Skivmaterial får användas in mot gårdarna. Limhamn präglas av den industrimiljö som har funnits på platsen under många år. Byggandernas gestaltning kan med fördel ta sitt avstamp i en koppling mot platsens historia. Detaljeringar, materialval och lösningar kan ges en pragmatisk funktionalitet som refererar till tidigare industriell arkitektur och därmed får de bägge kvarteen en egen unik karaktär. Husen utformning anpassas till Limhamns klimat och det utsatta läget med behov av vindskydadde balkonger, terrasser och gårdar. Kvarteren ges ett skiftande och levande taklandskap med inslag av olika material, former och användning. Glasblåsaregatan Fasadexempel från Glasblåsaregatan Packhusgatan Tak och fasader ska varieras runt de bägge kvarteren. Över kvartershörnen hålls uttrycket samman och in mot gårdarna är en avvikande materialitet möjlig. Illustrationsplan skala 1:1000 (A3) Fasadexempel från Packhusgatan

8 2.3 Innergårdar lek, gemenskap Cements 5 innergård kommer att nyttjas till stor del av förskolan, men en vis del av förskolans friyta ska kunna nyttjas av fastighetens boende på kvällar och helger För boende kommer det fi nnas möjlighet för båda privata och gemensamma uteplatser och takterrasser. grill Glasblåsaregatan grill lek spel Packhusgatan Förskolans inhägnad yta Illustrationsplan skala 1:1000 (A3)

9 2.4 Volymbearbetning - våningsfördelning Höjder inom området växlar från fyra till sju våningar. Med de lägre våningar in mot stråket och höjdpunkterna i de två södra hörnen skapas tydlig karaktär som trappar ner mot det mer intima inre stråket. I det norra kvarteret, Cementen 4, ligger en högre del med sex våningar i det nordöstra hörnet ovanför det centrala trapphuset i vårdboendet. V VI IV V husgatan IV Vy från Syd Glasblåsaregatan V IV IV V Vy från Ö VII V VII Packhusgatan Glasblåsaregatan Vy från V Illustrationsplan skala 1:1000 (A3)

10 Den 15 juni, kl 0900 Vår- höstdagjämning, kl 0900 Den 15 juni, kl 1300 Vår- höstdagjämning, kl 1300 Den 15 juni, kl 1800 Vår- höstdagjämning, kl KVARTER 2.5 Solstudie

11 2.6 Förskolan Cements 5 innergård kommer till stor del att nyttas av förskolan, men en vis del av förskolans friyta ska kunna njutas av boenmde i kvarteret på kvällar och helger. Förskolan är placerad mot Glasblåsaregatan och här fi nns bra angöringsmöjligheter och bred förgårdsmark med plats för cykelparkeringar samt ramp och trappa kombinerat med sittplatser. Entré Förskola Föskolans placering ca 400 kvm BTA Glasblåsaregatan Inhägnad del Förskolan friyta ca 1300 kvm Packhusgatan Illustrationsplan skala 1:1000 (A3)

12 2.7 Vårdboende I det norra kvarteret är det möjligt att placera ett vårdboende i det nordöstra hörnet och det skulle då uppta alla fem våningar. I bottenvåningen ligger entré och gemensamma funktioner som anhöriglägenheter och personalrum. I hörnet av kvarteret mot och en konferensavdelningen som kan få extra entré från gatan. Inne på gården kan de två fristående husen inrymma trygghetsboende men vissa gemensamma funktioner tillsammans med vårdboendet. Entré Vårdboende + lokaler ca 7000 kvm Bottenplan skala 1:1000 (A3)

13 2.8 ering Möjligt garage under mark är ca 10000kvm. 30kvm/bpl ger ca 330 bpl. eringsnorm Bil: 0,8+0,1(besök) st/lgh Cykelparkering löses både i källare, på gårdar samt på förgårdsmark. eringsnorm Cykel: 2,5 st/lgh Möjlig garage under mark Möjliga placeringar av infart till garage Cykelparkering Ev besöksparkering bil Glasblåsaregatan Packhusgatan Infart till garage i cementen 4 Illustrationsplan skala 1:1000 (A3)

14 2.9 Grönska/ Grönytefaktor Grönytefaktor 0,5 gäller för det aktuella planområdet. Grönska på tak är att föredra för att ta han om fördröjning av dagvatten. Stora träd och gröna fi ckor på innergården ses som ett stort plus för kvarteren. Södra kvartrets förskola och vårdnboendet i det norra kvartret har delvis liknande behov av grönska på innergårdarna. Till bägge verksamheter passar det till exempel bra med växtval som växlar tydligt med årstiderna och som ger unika doftupplevelser. Bärbuskar och odlingar som man kan vårda och följa under en tid och vårda är också positivt. Därmed fi nns det även goda förutsättningar för utbyte och samvaro mellan de två verksamheterna. Glasblåsaregatan Packhusgatan Takplan skala 1:1000 (A3)

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse

46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse 46 / Programförslag / Bredgatan 1:1 En varierad bebyggelse När man rör sig längs med Bredgatanområdet upplever man bebyggelsens variation och hur den öppnar upp sig mot det blå-gröna stråket. Bebyggelse

Läs mer

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11 KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 0-0- kvarteret Nätet längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilstuna 0 0 Tengbom

Läs mer

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08 MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08 Innehåll PLAN OCH GESTALTNINGSIDÉ GESTALTNING - Planförslaget, Illusrationskarta - Etappindelning - Trafik - Stråk - Platser - Gator - Parkering/

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad Dnr 2010-04380-53 Louise Heimler Tfn 08-508 27 368 Godkänt dokument - Malin Klåvus, Olsson. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Stockholm, Stockholm. 2010-10-29, 2010-10-29. Dnr Dnr 2011-19218

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Niklas Zetterberg 1(40) Tfn 08-508 273 35 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 Planområdets

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 m fl i Kristineberg (230 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 m fl i Kristineberg (230 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (14) 2013-03-27 Handläggare: Magnus Bäckström Tfn 08-508 27 230 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden,

Läs mer

Sidsjö f d sjukhusområde

Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogram för Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samarbete med byggherren Sidsjöfastigheter AB och Sundsvalls kommun. Gestaltningsprogrammet kompletterar detaljplanen

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö. - med syfte att nå en hög lekkvalitet

Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö. - med syfte att nå en hög lekkvalitet Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö - med syfte att nå en hög lekkvalitet 1 Bakgrund till Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö Det här dokumentet innehåller en lekvärdesfaktor som är avsedd

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764 Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Mattias Olsson 2015-01-20 Telefon 08-508 27 261 Sida 1 (24) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER

GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER GESTALTNINGSPROGRAM - KV NANNA/MIMER Upprättad av Referensgrupp Patrik Jansson, Planarkitekt, Umeå Kommun, Detaljplan Ruxandra Petrineanu, Arkitekt, sandellsandberg Tomas Strömberg, Planchef, Umeå kommun

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer