Bostadsförsörjningsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020"

Transkript

1 Bostadsförsörjningsprogram

2 Innehållsförteckning 1. Varför ett bostadsförsörjningsprogram? s Nybro kommun antagna mål kring s.4 bostadsförsörjning 3. Befolkningsbakgrund s.5 4. Hur ser bostadsutbudet ut idag? s.8 5. Prognos s Bedömning nybyggnation s.17 1

3 Varför ett bostadsförsörjningsprogram? Bostadsförsörjningsprogrammet ska fungera som ett genomförandedokument för det som är planerat i översiktsplan och detaljplan gällande bostäder. Programmet ska visa var och i vilken omfattning vi ska exploatera för bostäder och vilken sorts bostäder vi ska satsa på. Den ska även vara till hjälp för exploatörer som önskar bygga i vår kommun. Om byggplanerna överensstämmer med bostadsförsörjningsprogrammet ökar möjligheterna att snabbt sätta igång med byggnation. Bostadsförsörjningsprogrammet ska även beakta våra befintliga bostadsmiljöer för att säkra att bostadsstandarden är hög och utbudet av boendemiljöer och boendeformer är rikt. Här ska även uppmärksammas om det finns problem i befintliga bestånd som behöver åtgärdas, både i den byggda och i den sociala miljön. 1.1 Riksdagens bostadspolitiska mål I de bostadspolitiska målen har regering och riksdag fastlagt att bostaden är en social rättighet och att bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. 1.2 Kommunens befogenheter och ansvar Kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken preciseras i lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar samt i fyra ramlagar: Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Kommunen har ansvar för att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning bereds och genomförs. Programmet ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. De fyra ramlagarna är: Kommunallagen: Kommunallagen (1991:900) slår fast att en kommun ska behandla sina medlemmar lika. Det framgår även att kommunerna får ägna sig åt sådant som är 2

4 av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, såsom att arbeta för bostadsförsörjningen lokalt. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag: Lagen (2010:879) innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag från den 1 januari Nytt är att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Kommunerna ges möjlighet att använda föregående års vinst för att upphandla bostadsförsörjningsåtgärder som inte det egna bostadsbolaget kan utföra sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Plan- och bygglagen: Ger kommunen rätt och ansvar för markanvändningen genom planmonopolet och ett indirekt ansvar för att goda boendemiljöer skapas. Socialtjänstlagen: Genom regeringsformens bestämmelse om det allmännas ansvar för den enskildes rätt till bostad. I Socialtjänstlagen (2001:453) beskrivs kommunens ansvar att ordna bostad åt personer med fysiska och psykiska funktionshinder samt för äldre i behov av särskilt boende. Socialnämnden har vidare en viktig roll att på olika sätt bistå enskilda personer med en svag ställning på bostadsmarknaden så att denne kan få och behålla en bostad. 1.3 BFP förhållande till övriga planeringsdokument Bedömningen var bostäder ska byggas regleras dels i översiktsplan och dels i detaljplan. Översiktsplanen ger endast indikationer om lämpliga platser för byggnation, och utveckling för stadens fysiska utformning. Detaljplaner reglerar hur bebyggelse får uppföras på platsen både anvisande och reglerande. 1.4 Nybro kommuns förhållande till bostadsmarknaden i regionen Bostadsförsörjningen i regionen berörs främst av två mål från Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Kalmar län: Ökad inflyttning till länets kommuner samt Kalmar län ska erbjuda goda förutsättningar för äldre att leva och bo. Nybro kommun vill ta sitt ansvar för att Kalmar regionen ökar i befolkning och är en attraktiv plats att bo i och besöka. Nybro kommun gör bedömningen att vi bör erbjuda tomter i något större storlek än Kalmar kommun och att våra lägenheter bör ligga belägna nära stationen och centrum. Vi kan även erbjuda attraktiva tomter på landsbygden exempelvis i strandnära läge och för hästgårdar. Vi bedömer även att vi kan erbjuda snabba lösningar för studenter på Linnéuniversitet när Kalmars studentlägenheter inte räcker till. 3

5 Nybro kommuns antagna mål för bostadsförsörjning Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige Nybro kommun har invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. Visioner och mål för Översiktsplan för Nybro kommun, antagen 2007 reviderad 2011: Befolkningen i Nybro kommun ska öka - "Jag vill bo i Nybro Trygga och aktiva invånare En livsmiljö med historiskt djup En levande landsbygd rik på hästar En långsiktig god hushållning med mark, vatten och naturresurser God hänsyn till klimatförändringar Andra kommunala beslut Enligt kommunfullmäktiges beslut så skall kommunen ha som mål ett positivt flyttningsnetto på 100 personer per år Enligt kommunfullmäktiges beslut så skall Nybro Bostads AB:s mål vara att bygga 30 lägenheter på 3 år 4

6 Befolkningsbakgrund 3.1 Befolkningsutvecklingen i Nybro kommun genom åren Under hela början av 1900-talet växte befolkningen i Nybro kommun. Antalet invånare var högst år 1970, ett år efter kommunsammanslagningen. Runt 1970 var också antalet sysselsatta inom industrin som högst i landet som helhet. Befolkningsutvecklingen har visat en nedåtgående trend sedan 1970 med undantag för några år vid slutet av 1970-talet liksom några år i slutet av 1980-talet. Det nya seklet visade en positiv utveckling de första åren men trenden vände sedan nedåt igen. Inflyttningen har varierat kraftigt mellan olika år, medan utflyttningen visar ett mer stabilt mönster från i slutet av 1970-talet. Krisen i tillverkningsindustrin i början av 1980-talet avspeglas i den låga inflyttningen dessa år. Den höga inflyttningen 1994 med över 900 inflyttade förklaras till största delen av en omfattande flyktingmottagning under några år. Den ökade inflyttningstrenden under 2000-talet kan förklaras med etableringen av designskolan, KY-utbildningar samt mera aktiv marknadsföring mot studenter i Kalmar. Under år 2012 minskade folkmängden med -150 personer till invånare. Orsaken till den minskade befolkningen var ett flyttnetto (antalet inflyttade minus utflyttade) på -64 personer. Samma år hade vi ett födelseunderskott på - 83 personer (det har skett en justering på 3 personer). Diagram 1: Antalet invånare under perioden

7 3.2 Flyttkedjor Diagram 2: Diagrammet visar hur många i varje ålder som flyttar in eller ut från kommunen. Den blå linjen visar utflyttare och de röda staplarna visar inflyttare. Under år Diagrammet ovan visar att det är ett relativt jämnt flöde med personer i varje ålder som flyttar in och som flyttar ut. Man kan se att i åldrarna är det många personer som flyttar ut, men det är även en stor andel personer som flyttar in. Ungdomarna flyttar efter gymnasiet till större studieorter runt om Sverige. Tack vare Linnéuniversitet och designutbildningen i Pukeberg flyttar även personer i åldersgruppen år in till främst Nybro stad. Troligen flyttar även en del unga vuxna till Nybro kommun för jobb. Diagrammet visar även att i åldersgruppen år samt 1-15 år flyttar fler personer in än som flyttar ut. Dessa två grupper hör samman eftersom åldersgrupperna indikerar vuxna med barn. Åldersgrupperna runt 55 år och 65 år visar en delvis högre utflyttning än inflyttning och det kan bero på nytt boende i samband med pension eller att barnen flyttat hemifrån. 3.3 Pendling Strax över hälften av arbetskraften i Nybro kommun är personer som är boende i kommunen. Resterande personer pendlar antingen ut från kommunen och är då boende i kommunen, så kallad nattbefolkning, eller pendlar in i kommunen och är då boende i en annan kommun, så kallad dagbefolkning. Större delen av de pendlande rör sig mot Kalmar, Emmaboda, Karlskona eller Växjö. 6

8 Män som pendlar är något fler än kvinnor, antalet pendlare har ökat över åren och speciellt antalet pendlande kvinnor. Man ser även ökning i långpendlande, exempelvis till Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Det kan då handla om veckopendling eller om att ett antal dagar i veckan jobba på annan ort. I kategorin långpendlare är männen fortfarande överrepresenterade. Bor och arbetar i Utpendlare över Inpendlare över kommunen kommungränsen kommungränsen

9 Hur ser bostadsutbudet ut idag? Nybro stad är en utpräglad villaort. Våra bostadsområden är i många fall tidstypiska med allt från Myrdalen med sin präglade folkhemsgestaltning till Östermalms vindlande gator. Våra flerfamiljshus finns främst i centrum, Kungshall samt i Paradiset, och i Fredrikslund och vid Åkrahäll finns större bostadsområden för par- och radhus. I våra övriga tätorter och på landsbygden finns mestadels villor. Småhus ca 6000 st 60 % 40 % Flerbostadshus ca 4000 st Diagram 3: Fördelningen av småhus och flerbostadshus i kommunen. Fördelningen av ägandeformer av boende i Nybro stad. Kategorin övrigt symboliserar andrahandsboende, inkvartering och dylikt. Fördelningen i procent är: äganderätt 47 %, hyresrätt 25 %, bostadsrätt 19 % och övrigt 9 %. Upplåtelseformer Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Övrigt Diagram 4: Upplåtelseformer i kommunen 8

10 4.1 Antal nybyggda bostäder Tabellen visar antal nybyggda bostäder i kommunen. När det gäller antal småhus syftar man till själva byggnaden och när det gäller flerbostadshus syftar man till antal lägenheter. Det höga antalet nybyggda småhus i Nybro stad under år 2004 beror på att tomterna i Idehult släpptes till försäljning och åren beror på släppet av tomter i Pukeberg. Under år byggde privata fastighetsägare nya flerbostadshus i kvarteret Skräddaren, Borgmästaren och Smedjan i närheten av Svartgöl samt i kvarteret Svalan i Södra Nybro. År 2007 skedde den stora renoveringen av Jupiter 9 som även innebar en tillkomst av nya lägenheter. Under 2011 renoverades Kungshallshemmet efter att stått tomt i många år till studentbostäder och där finns nu 80 stycken studentlägenheter. Samma år byggde NBAB 18 stycken lägenheter i kvarteret Grönskog vid Sporthallen. I dagsläget finns ca 30 villatomter till salu i Nybro stad och ca 50 stycken i övriga delar av kommunen. 4.2 Småhus/Villor Riket Kalmar Nybro Diagram 3: Jämförelse av priser på småhus i Nybro kommun, Kalmar kommun och i riket. 9

11 Nybro ligger nästan på halva kostnaden på småhus jämfört med Kalmar och riket. Men som syns i diagrammet har priserna på småhus i Nybro kommun stadigt ökat för varje år, vilket är viktigt att notera. Det indikerar ett intresse för bostäderna i kommunen. På tio år har Nybro kommuns småhuspriser nästan fördubblats. 4.3 Bostadsrätter I Nybro kommun har inga nya bostadsrätter uppförts på många år. Marknaden har inte efterfrågat denna form av boende. Det beståndet som finns i dag håller ett lågt pris i jämförelse med riket men även i jämförelse med husförsäljningen i Nybro kommun. De bostadsrätter som går upp i pris är lägenheter i ett plan med tomt, friliggande eller sammanbyggda. Denna bostadsform säljs i prisnivå med villorna i kommunen. Ett medelpris år 2012 på bostadsrätter i Nybro kommun (främst Nybro stad, då det är där flest bostadsrätter säljs) ligger på ca kronor. 4.4 Hyresrätter Hyreslägenheterna i Nybro har en relativt låg hyra och större delen av det kommunala bostadsbolagets, Nybro Bostads AB, bestånd är uthyrt. År 2013 ligger snitthyran för en lägenhet på 827 kr/m Tillgänglighet i lägenheter Kommunens bostadsbolag har idag ca 2000 lägenheter. Av dessa lägenheter är 944 i hus med hiss och 311 lägenheter i markplan vilket gör att ca 60 % av lägenhetsbeståndet är tillgänglighetsanpassat. 4.6 Bostadsutbud för särskilda grupper Studentbostäder Tillgång och efterfrågan på studentbostäder är balanserad dels genom tillskottet av lägenheter i kv. Jupiter och Gammelgården dels genom att NBAB har ett flertal mindre lägenheter att erbjuda med ungdomsrabatt. I stadsdelen Kungshall i Nybro stad finns även ett privat bostadsbolag som erbjuder ca 90 lägenheter till studenter. Bostäder för flyktingar Nybro kommun har beslutat att teckna avtal med Länsstyrelsen om mottagning av 30 flyktingar per år från och med Enligt tidigare erfarenhet innebär detta att kommunen kommer att ta emot 15 vuxna och 15 barn. Detta motsvarar cirka 7 till 8 hushåll, vilket också skulle motsvara 10

12 bostadsbehovet. Utöver detta har kommunen tecknat avtal 2013 om mottagande av sex så kallade ensamkommande flyktingungdomar. Dessa erbjuds omhändertagande i öppna former i eget boende i andra hand. Detta kan också ge upphov till visst ökat behov av mindre lägenheter, företrädesvis ett rum och kök. Länsstyrelsen har i februari 2013 föreslagit kommunen att teckna nytt avtal om utökat mottagande av nyanlända flyktingar. Ett nytt avtal skulle omfatta 80 nyanlända. Det är svårt att säga hur ett eventuellt nytt avtal skulle påverka den faktiska inflyttningen eftersom många nyanlända kommer på eget initiativ utan anvisning. Totalt är ju dock detta beroende av antalet lediga lägenheter totalt och då främst Nybro stad. Arbetsförmedlingen har från och med ett samordningsansvar för etablering av nyanlända i Sverige. Till ansvaret hör att med hänsyn till arbetsmarknads- och bostadssituationen ute i kommunerna besluta om kommunplacering. Detta innebär att kommunen, beroende på denna situation, kan få fler eller färre nyinflyttade nyanlända i kommunen. Det tecknade avtalet är i mer att betrakta som ett riktmärke. Boende för äldre Särskilt boende Med särskilt boende menas ett, via socialtjänstlagen biståndsbedömt, boende för personer med behov av stor omsorg. Nybro kommuns omsorgsnämnd har i sina måldokument framhållit att strävan ska vara att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge de kan. Som ett led i det har satsningar gjorts på bland annat aktivitetsverksamheter, mötesplatser och ett pilotprojekt Hälsofrämjande förhållningssätt som pågår i några områden som ska på sikt innebära ett minskat behov av korttidsboende, särskilt boende och hemtjänst. Samtidigt har ett antal satsningar gjorts på ny- och ombyggnation av särskilda boenden i syfte att ersätta nuvarande boenden med låg boendestandard. I nuläget finns det 239 bostäder i särskilt boende varav 40 är avsedda för personer med demensproblematik. Det finns 28 korttidsboenden, av dessa är sex avsedda för personer med demensproblematik. Trygghetsboende Trygghetsboende är en boendeform i lägenheter med god tillgänglighet samt utrymmen för gemensamma måltider och samvaro, hobby och rekreation. Målgruppen är personer över 70 år eller äldre. Det krävs inget biståndsbeslut för att flytta till trygghetsboende och bostadsförmedlingen sker enligt vad som gäller för orten. Det finns krav på att det ska finnas värd/värdinna vissa tider varje dag. Idag finns ett trygghetsboende på Riddarevägen 30 som är i Nybro Bostad AB:s regi. Seniorboende Seniorboende är en boendeform i anpassade lägenheter med god tillgänglighet i det ordinarie bostadsbeståndet. Målgruppen är personer som är 55 år eller äldre. Öppen förmedling av bostaden sker enligt vad som gäller för 11

13 orten. Det finns heller inga krav på gemensamhetsutrymmen eller värd/värdinna. I Nybro kommun har ett hus på Skomakaregatan 2, Korgmakaren omvandlats till seniorboende. I huset finns det cirka 20 lägenheter som är för målgruppen 55 år eller äldre. För att minska behovet av särskilt boende är alternativa boenden såsom trygghetsboende och seniorbostäder en förutsättning. De äldre bör ges förutsättningar att förändra sitt boende i ett tidigare skede i livet genom exempelvis tillskapande av seniorboende och trygghetsboende. De nya boendena ska vara attraktiva och strategiskt belägna. Boende för personer med funktionsnedsättningar Omsorgsnämnden har genom införande av mobila team, bestående av personal som stödjer personer med funktionsnedsättningar framhållit att strävan ska vara att personer med funktionsnedsättningar ska kunna bo i ordinärt boende med personalstöd via mobila teamen. Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att avveckla en gruppbostad, när så är möjligt. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, reglerar de funktionsnedsattas rättigheter där bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild bostad ingår. Det innebär att det krävs ett beslut enligt LSS för att få flytta till bostad med särskild service. I Nybro kommun finns det nio gruppbostäder med totalt 44 bostäder. I det nystartade trapphusboendet (hösten 2010) kommer det att vara cirka 11 insprängda lägenheter på Dahlborgsgatan 2. En personalgrupp utgår från en gemensamhetslokal i trapphuset och servar de boende med beslut på bostad med särskild service i form av servicelägenhet. I samband med igångsättandet av trapphuset på Dahlborgsgatan hösten 2010, har ansökningar om att få flytta till trapphusboende ökat. Kommer ansökningar och beslut att fortsätta i samma omfattning kommer det att behöva inrättas ett nytt trapphus inom de närmaste åren. Omsättningen på bostäderna inom ramen för LSS-lagstiftningen är inte så frekvent. De personer som tillhör LSS-lagstiftningen är ofta yngre och bor kvar i sin bostad under ett längre tidsperspektiv, vilket påverkar tillgången för nytillkomna personer med beslut på insatsen bostad med särskild service. Boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar Inom socialpsykiatrins ansvarsområde finns det ett gruppboende med sex bostäder (Aftonstigen). För att få flytta till gruppboendet krävs det ett beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL, alternativt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. På Törnvägen 9 finns det sex lägenheter och på Storgatan finns ett samlat boende (Violen) med nio lägenheter som omsorgsförvaltningen har anvisningsrätt till, vilket innebär att förvaltningen ansvarar för förmedlingen av lägenheterna. Det krävs således inget beslut på att flytta till dessa 12

14 lägenheter. Bostäderna på Storgatan och Törnvägen har inte så stor omsättning av hyresgäster eftersom de personer som flyttar till lägenheterna ofta är yngre och bor kvar under ett längre tidsperspektiv. Behov av särskilt boende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar har av tradition tillgodosetts inom ramen för äldreboende. Det har således inte funnits särskilda bostäder för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar Planberedskap Nybro stad Det finns en färdig detaljplan för villabebyggelse i Hanemåla-området som inte är fastighetsreglerad. Det finns detaljplaner för flerfamiljshus i Thebacken, kvarteret Björnen, kvarteret Morgondaggen, kvarteret Almen, vid Idehultsgården, i Pukeberg samt två detaljplaner i kvarteret Vulkanus. Övriga orter och landsbygd Kommunen har en nyligen laga kraftvunnen plan för sjönära boende i Alsterbro Bjällingsmåla. Planarbete pågår även för området kring Maltebo damm i Kristvallabrunn. Byggklara kommunala tomter saknas i Orrefors och S:t Sigfrid. 13

15 4.12 Tryggt och bra boende för Nybroborna Nybro ska vara en kommun som erbjuder ett tryggt vardagsliv och som ger barn goda uppväxtvillkor. Trygghet handlar om att kunna röra sig i och kring sin bostad, i skolor och butiker, i parker och andra gemensamma miljöer utan att uppleva oro eller begränsningar. Trygghet är också att kunna bo kvar i sin invanda miljö när behovet av stöd ökar på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller andra skäl. Bostadsstandarden skall vara hög och utbudet av boendemiljöer och boendeformer rikt. Ett attraktivt boende handlar om att ta tillvara och utveckla det som är bra och unikt i varje del av kommunen. Ny bebyggelse ska bidra till vårt moderna kulturarv och ska göra våra tätorter vackrare och mera spännande. Därför ska bebyggelsemiljöerna utformas så att de är attraktiva, trygga, tillgängliga och hälsosamma. Miljöstörningar och risker ska förebyggas genom att vi skapar tillräckliga skyddsavstånd mellan bostäder, förskolor och skolor och sådana verksamheter som kan påverka hälsan. Påverkan från bullrande verksamheter och trafik ska minskas genom långsiktig strategisk planering. Riktlinjerna för nybyggnation i anslutning till kraftledningar ska tillämpas även för befintlig bebyggelse. Risk- och sårbarhetsanalyser ska hållas aktuella. Bebyggelsen ska utformas så att den ger goda förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet och vistelse i grönområden. En stor andel av tätorternas grönområden ska vara tillgängliga för alla och vid varje tätort ska det finnas minst ett stort naturområde där naturen och befolkningens rekreation prioriteras främst (Visioner och mål för Nybro kommun, 2012). 14

16 Prognos 5.1 Prognos för befolkningsutvecklingen under perioden För att få en bild av befolkningsförändringen i kommunen under de närmaste tio åren har en prognos tagits fram. Prognosen är framtagen av Statisticon AB. Prognosperioden löper från och baseras på förändringar av befolkningen under de senaste åren. Dessa förändringar ger en indikation om framtiden och ett antal scenarier räknas fram där man väljer ett troligt alternativ. Prognosen ger inte alla svar men kan hjälpa till och ge en anvisning om framtiden. Siffrorna kan både stiga och minska i förhållande till prognosen. Diagram 2: En prognos över befolkningsutvecklingen. Prognosen beräknad från år Enligt prognosen kommer folkmängden i Nybro kommun att sjunka med cirka 150 personer fram till år Som diagrammet nedan visar kommer vi att få en äldre befolkning i framtiden. Vi tappar även -90-talisterna och får en mer jämn kurva för alla under 45 år. -90-talisterna är en stor grupp och det kommer att behövas arbete för att locka tillbaka denna grupp till kommunen igen efter studier. Bedömningar som görs i hela landet, för gruppen äldre blir fler i hela landet inte bara i Nybro, är att de äldre i framtiden kommer att vara friskare och mer aktiva. Kommande pensionärer har även generellt sett bättre ekonomi än pensionärer från tidigare åldersgrupper. Hur denna grupp vill bo blir en väldigt viktig fråga som måste lösas relativt omgående. 15

17 5.1.1 Beräknat behov av särskilt boende Info: Befolkningsutveckling och beräknat behov av särskilt boende Befolkningsprognos visar på en successiv ökning av antalet personer i gruppen år fram till Därefter minskar gruppen under senare delen av prognosperioden med drygt 2 %. Det innebär en minskning med 77 personer från 2017 och framåt. Gruppen 80 år och äldre förändras marginellt fram till Prognosen visar därefter en procentuell ökning på drygt 10 % framtill Det innebär en ökning med 141 personer. Totalt för bägge grupperna ökar antalet enligt prognosen från 2012 till 2022 med 237 personer. Merparten härleds till gruppen 80-w år och äldre och utgör mer än 63 % av ökningen. Ovan har beräkning gjorts av behov av bostäder i särskilt boende för 80 år och äldre om Nybro skulle ha en andel som motsvarar 14,5% av åldersgruppen. För gruppen år görs antagande att mellan % av det totala antalet bostäder i särskilt boende används till denna åldersgrupp. 16

18 Bedömning nybyggnation 6.1 Hur mycket ska vi bygga och planera? Nybro kommun har, som nämns i kapitel två, arbetat fram ett visionsdokument som ska sätta ribban lite högre för befolkningsutvecklingen i kommunen än vad prognosen visar. Denna visionära siffra är satt till invånare år I bostadsförsörjningsprogrammet är tanken att vi ska jobba för att nå denna vision. Dock måste den anpassas efter rådande förhållanden i samhället om den ska fungera som ett bra verktyg för exempelvis kommunens handläggare, kommunala bolag eller bygg- och bostadsföretag. En beräkning har gjorts av Nybro kommun av hur mycket som behöver byggas i kommunen i framtiden. Beräkningen är gjord med utgångspunkt i Vision 2030 och Statisticons beräknade befolkningsökning. Nybro kommun vill satsa på en högre befolkningsökning än den som prognosen visar, samtidigt som vi måste bygga i takt med att vår befolkning ökar och efterfrågan på bostäder ökar. Det bästa scenariot är att ha bostäder redo när efterfrågan ökar. Målet för nybyggnation av bostäder är därför: Att det byggs 30 stycken lägenheter och 15 stycken villor varje år. Nybro kommun bedömer att nybyggnation främst kommer att ske i Nybro stad och på landsbygden. Nybro kommun bör alltid ha minst två antagna detaljplaner som medger nya flerfamiljshus. Nybro kommun bör alltid ha minst två antagna detaljplaner som medger nya enbostadshus. Nybro kommun bör alltid ha minst tio lediga tomter i Nybro stad på minst två platser. 6.2 Var ska vi bygga? Nybro stad För att skapa attraktiva boendemiljöer ska primärt fokus för nybyggnation av flerfamiljshus vara i centrum i en 500 meters cirkel med utgångspunkt från Nybro station. Det gör att fler människor kan flytta in till den centrala delen av staden och därmed få en vardaglig närhet till butiker, offentlig service, arbetsplatser samt tåg- och busstrafik. Dessa aspekter skapar en hög attraktivitet för boende i vår stad. 17

19 Primärt fokus för exploatering av privata villatomter är i Pukeberg, Hanemåla och Rismåla samt lucktomter inne i staden. Angivna platser finns markerade i Fördjupad översiktsplan för Nybro stad och för vissa områden finns även antagna detaljplaner. S:t Sigfrid Nybro kommun jobbar på att plocka fram en fördjupad översiktsplan för S:t Sigfridsområdet. Attraktiviteten för området ligger i dess läge mellan Nybro stad och Kalmar stad med bra förbindelser samt att platsen är vacker med levande kulturmiljö. I denna del av kommunen ligger även priserna på villor högt. Den fördjupade översiktsplanen kommer att visa var i området det är lämpligt med ny bebyggelse. Landsbygdsutveckling Riksdagen beslutade i april 2009 om en förändrad strandskyddslagstiftning som ger kommunerna ett ökat inflytande över strandskyddet för sjöar, vattendrag och kuster i Sverige. Nybro kommun jobbar därför med ett dokument för landsbygdsutveckling i strandnära läge som ska visa var i kommunen vi ska utveckla bebyggelse vid sjöar. Förutsättningarna att driva företag, arbeta och bo på landsbygden ska förbättras. Attraktiva natur-, kultur- och boendemiljöer ska vara en bas för nya affärsmöjligheter och en god livskvalitet. Antalet boende på landsbygden ska öka och underlaget för service behållas. Den som vill bygga på landsbygden ska i normalfallet få göra detta. Om allmänna intressen överväger på den tilltänkta platsen hjälper kommunen den sökande att hitta alternativa lokaliseringslägen. Bebyggelse i kommunens tätorter Med anledning av den negativa befolkningsutvecklingen i kommunens tätorter och avsaknaden av efterfrågan på hyreslägenheter bedömer Nybro kommun att tillskottet på bostäder i kommunens tätorter under planperioden endast kommer att vara nybyggda enbostadshus i mindre omfattning. 6.3 Vad ska vi bygga? Villor/småhus Nybro kommun bedömer att kommunens strategiska läge mellan Kalmar och Växjö med goda pendlingsmöjligheter via buss och tåg kan ge ökad inflyttning. Därtill kommer de fördelaktiga hyrorna och prisvärda villor vilket kan göra att unga barnfamiljer vill välja Nybro kommun som bostadsort. Lägenheter Ett koncept gällande lägenheter framtaget av Nybro bostads AB har visat sig framgångsrikt. Det innebär att Nybro bostads AB bygger radhus för uthyrning. Om intresse finns kan sedan den boende köpa radhuset. I kvarteret Boken i nordvästra Nybro har detta koncept använts med framgång. En effekt av denna typ av koncept är ett mer blandat boende till förmån för olika socioekonomiska grupper. 18

20 Nybro kommun ser stora fördelar med de låga hyrorna i kommunen och att detta leder till att intresset ökar för att flytta hit. När vi bygger nytt i kommunen hamnar priserna högre än befintligt bestånd. Detta behöver dock inte leda till att lägenheterna inte hyrs ut. Det skapar snarare en rotation i befintligt bestånd för personer som kanske vill uppgradera sitt boende till ny standard eller nytt läge. Då blir fler lägenheter lediga i beståndet och någon som inte har råd med så hög hyra kan flytta in i en äldre lägenhet. Vakansgraden inom lägenhetsbeståndet bör ligga mellan 3-5 % (Boendeplanering i praktiken- en vägledning till statistiken, s 22). Vid nyproduktion är det små kompakta lägenheter som efterfrågas eftersom hyresnivån i dessa lägenheter upplevs som attraktiv. Bostäder för ungdomar och studenter Det är viktigt för kommunens befolkningssammansättning att få fler ungdomar att stanna kvar i kommunen. Goda pendlingsmöjligheter till Kalmar och Växjö kan också göra det möjligt att kombinera högre studier med att bo kvar i kommunen. Man ska också komma ihåg att inte alla studenter är ungdomar från gymnasiet. Idag har vi många som väljer att studera vidare eller skola om sig även efter den typiska högskoleperioden i livet. Nybro vill även kunna erbjuda studentlägenheter under kortare perioder till studenter som inte har hittat bostad i Kalmar inför terminsstart. Nybro ska erbjuda snabba lösningar och genom sitt trevliga och effektiva bemötande skapa goda kontakter med studenter som är nya i regionen. Hästgårdar och lantlig bebyggelse Hästnäringen ökar både i Sverige och i Nybro kommun. Intresset att hålla egen häst ökar och Nybro kommun vill ge möjlighet för invånarna i kommunen att utöva sitt fritidsintresse på sina egna villkor. Därför ska hästnäringen ges specifikt utrymme i anslutning till Nybro stad. Detta sker i form av planering för större tomter med möjlighet till hästhållning. Nybro kommun planerar även för boende på landsbygden i närheten av sjöar. Vi har många vackra platser kring sjöar i kommunen som skapar attraktiva lägen för bostadsbebyggelse. Bostäder för äldre/trygghetsboenden För att minska behovet av särskilt boende är alternativa boenden såsom trygghetsboende och seniorbostäder en förutsättning. De äldre bör ges förutsättningar att förändra sitt boende i ett tidigt skede genom att exempelvis flytta till seniorboende eller trygghetsboende. De nya boendena ska vara attraktiva och strategiskt belägna. Genomförs ingen satsning på alternativa boendeformer måste en satsning genomföras på en utökning av särskilt boende motsvarande befolkningsutvecklingsprognosen. 19

21 Exempelvis kan ett av husen i NBAB:s regi på Skomakaregatan, Korgmakaren omvandlas till trygghetsboende. Det finns många fördelar med ett sådant beslut bland annat närheten till Jutegården och centrum. Särskilda boenden Under en nio års period kommer det beräknade behovet av särskilt boende att öka med 29 bostäder. Boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar Det är svårt att prognostisera behoven av bostäder framöver, men det är viktigt att fokusera på normaliseringsprincipen vilket innebär en fortsatt strävan för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna bo i ordinärt boende med personalstöd, ibland via mobila team. En mer ingående utredning av behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar bör göras för att klarlägga framtida behov. 6.4 Hur ska vi bygga? Nybro kommun förespråkar hållbarhet i alla aspekter vid nybyggnation. Detta innebär att byggnader ska vara klimatsmarta under byggnationen, konstrueras i hållbart material och fungera energieffektivt under hela sin livslängd. 6.5 Bestånd i behov av stora renoveringar och/eller energieffektiviseringar? Nybro Bostads AB har stora framtida underhållsbehov och när det gäller energieffektiviseringen så vi har stora investeringar att göra för att spara energi. 6.6 Försäljning/upplåtelse av mark För att undvika att färdiga tomter för verksamheter ligger obebyggda inleds överlåtelser normalt med ett arrende tills bygget kommit igång. Så snart beslut om överlåtelse fattats, upprättas ett arrendeavtal med den tilltänkte köparen. Arrendeavtalet löper så länge tomten inte bebyggs dock längst två år. När köparen/arrendatorn kommit igång med bygget, upprättas ett köpeavtal och tomten överlåts, samtidigt som arrendeavtalet upphör. 20

22 6.7 Hur jobbar vi i Nybro kommun med bostadsbyggande/exploatering? Lediga tomter i kommunen finns redovisade på kommunens hemsida: Information om tomter finns även Samhällsbyggnad på Nybro kommun. på förvaltningen 21

23 Källhänvisning: Visioner och mål Nybro kommun Boendeplanering i praktiken- en vägledning till statistiken Boverket 2005 Boendeplanering- en strategisk fråga för kommunen Boverket 2006 Hur fungerar bostadsförsörjningen? Statskontoret, 2006 Befolkningsprognos , Nybro kommun; Statisticon 22

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Bostadsförsörjningsprogram Antaget 2013-09-24, 99 av kommunfullmäktige En bostad för alla Mullsjö kommun 2014-2018 1(10) Inledning Mullsjö kommun s vision för bostadsförsörjning är att det skall finns

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Fogelström. Lösningar för bostadsförsörjning

Fogelström. Lösningar för bostadsförsörjning Fogelström Lösningar för bostadsförsörjning Oktober 2015 Uppdrag med fokus på boende för asylsökande Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Migrationsverkets vision

Läs mer

Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogram Program antaget av Dnr SPN-168/2005 263 Kommunfullmäktige 2007-04-23 Bostadsbyggnadsprogram 2007 för Norrköpings kommun 2(14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 3 Mål och strategier

Läs mer

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16

Förslag till Riktlinjer för. Bostadsförsörjning. 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 Förslag till Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2015-2030 Gislaveds kommun ÖP16 20150422 1 Inledning 3 Kommunens roll 3 Riktlinjernas syfte 3 Vision för Gislaveds kommun 3 Attraktivitet 3 Utvecklingen i

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020 antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsfo rso rjningsprogram fo r Avesta kommun 2015-2020 Sammanfattning I Avesta kommun växer befolkningen

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17 BU D G ET O C H PL AN ER 20 15 2 01 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015 2019 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17 9 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015-2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

2014-2017 Bostadsförsörjningsprogram Mönsterås kommun

2014-2017 Bostadsförsörjningsprogram Mönsterås kommun 2014-2017 Bostadsförsörjningsprogram Mönsterås kommun FÖRSLAG 2014-06-24 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Styrande dokument och riktlinjer... 3 3. Mönsterås kommuns utveckling och omvärld... 4

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se www.pwc.se Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Bostadsmarknaden i Falun 2014 2

Bostadsmarknaden i Falun 2014 2 Bostadsmarknaden i Falun 2014 Bostadsmarknaden i Falun 2014 2 INLEDNING... 4 1 BOENDET I FALUN... 4 1.1 Bostadsbehov för olika grupper... 4 1.1.1 Ungdomar... 4 1.1.2 Studenter... 5 1.1.3 Boende för äldre

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18, 122 OXL200 v 1.0 2006-11-13 Innehåll BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS POLITISKA VILJEINRIKTNING...2 INLEDNING...3

Läs mer

Boendestrategiskt program för Skövde kommun

Boendestrategiskt program för Skövde kommun w Boendestrategiskt program för Skövde kommun Del 1 Bostadspolitiska mål och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 24 september 2012, 117 För revidering en gång per mandatperiod Arbetet med att ta

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Dokumenttyp Program Dokumentnamn Bostadsförsörjningsprogram Beslutsdatum 2015-06-11 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid 2020 Ansvarig Samhällsbyggnadschef Version

Läs mer

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service Social- och omsorgskontoret Bostad med särskild service Lokalförsörjningsplan enligt LSS År 2015 2017 Antagen av omsorgsnämnden 2014-xx-xx SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 VAD ÄR BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun 2014-2017

Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun 2014-2017 Bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun 2014-2017 SAMRÅDSHANDLING Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende

BOENDE. Bostadsbeståndet och de boende BOENDE BOENDE Behovet av nya bostäder i Båstads kommun följer inte enkelt från en analys av befolkningsstatistik och bostadstillgång. Kommunens roll för fritidsboendet har en stor inverkan på bostadsbyggandet

Läs mer

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Rapport Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2015-06-01 Dnr 405-3068-15 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015 Foto; Länsstyrelsen i Jämtlands läns Bildbanken Länsstyrelsen i Jämtlands län juni 2015 Diarienummer:

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram. Antaget 2012-12-17

Bostadsförsörjningsprogram. Antaget 2012-12-17 Bostadsförsörjningsprogram Antaget 2012-12-17 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr: 212000-1892

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

STRATEGISK. BOENDEPLAN för Strömstads kommun

STRATEGISK. BOENDEPLAN för Strömstads kommun STRATEGISK BOENDEPLAN för Strömstads kommun VILLA RADHUS HÖGHUS PARHUS LÄGENHET SKYSKRAPA BOSTADSRÄTT HYRESRÄTT ÄLDREBOENDE SÄRSKILT BOENDE VILLATOMT STUDENTRUM VÅNING VER HUVUNDET BOSTADSKÖ BOSTADSFÖRMEDLING

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer