Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård."

Transkript

1 Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Fredagen den 10 november träffades Skärgårdarnas Riksförbund styrelse för möte, vilket inleddes på Stendörrens naturreservat i lokalen Naturrum, byggt 1993 i en form som skall likna Sörmlands landskapsfågel, Fiskgjusen. Ägare är Naturvårdsverket och länsstyrelsen, syftet med Naturrum är att informera allmänheten om bl a natur, kultur och kulturgeografi. Man har ett Interregprojekt, en Naturskola vilken ett 50-tal klasser tagit del av i år. Ett annat projekt man arbetar med är Sörmlands Kustlag, ett nätverk för hembygdsföreningar, skärgårdsmuseer och andra intresserade längs kusten. På dagordningen för styrelsemötet stod bl a stadgerevision, information om EUs Mål 1 och 2 samt rapporter från föreningarnas aktiviteter. Dessutom diskuterades Riksförbundets konferens för de små öarna inom EU, vilket är planerat äga rum i maj. Efter mötet blev det båtfärd till Ringsö, sörmlandskustens största ö, där vi serverades en superb middag och kvällen blev sen innan deltagarna transporterades till sovplatserna med fyrhjuling. På lördagen fortsatte så mötet med föredrag om EUs regionalpolitik med speciell inriktning på skärgården, samtidigt som en grupp arbetade med kommunikationsfrågor i landets skärgårdar. Efter en god lunch avslutades dagen med en båttur runt Ringsö, Hartsö och Långön. Öarna är skogiga långt ut i arkipelagen, men allra längst ut ligger låga kala skär. Bergen lyser röda tack vare den rödaktiga gnejsen som bakades in under inlandsisens tid. Skärgården är oexploaterad och glest bebyggd men det finns ändå en del stugor på öarna, tyvärr är numera endast ett fåtal bebodda året runt. Medelåldern är hög, förutom en person är alla över 63 år. Vår skeppare berättade om Altarberget som fram till 1700-talet var en ättestupa. Han visade också på Fallsundet, en numer igenvuxen genomfart som skulle behöva muddras upp. Otaliga skrivelser har skickats till länsstyrelsen med en hemställan om att muddring kunde genomföras, den senaste skickades för fyra år sedan, men ännu har inget svar på begäran kommit. Vi passerade också Tolvmansudden som fått sitt namn efter en tragedi då tolv ungdomar som hade varit i julottan, seglade på denna udde i det hårda vädret vilket fick till följd att alla drunknade. På väg mot Sävsundet fick vi syn på en havsörn seglande mot norr, kanske för att komma undan den kraftiga regnskur som mötte oss när vi for över Tvären, en 90 meter djup havsvik som bildades för många år sedan då en meteorit föll ner här. Synen av en fantastisk hel regnbåge blev också ett fint minne av båtfärden i denna del av sörmländska skärgården. För övrigt blir det en mild vinter enligt aborrexpertisen. Anne

2 Protokoll från styrelsemöte Skärgårdarnas Riksförbund, Ringsö den november Justeras.. datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. datum Margareta Florén Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening Bengt Almkvist Bohusläns Skärgårdsråd Kjell Björkqvist Margareta Florén SIKO Anne Forslund Hvens byalag Ingrid Fredriksson Smålandskustens Skärgårdsförening Mats Ohlsson Peter Lundgren Blekinge Kust- och Skärgårdsförening Ann-Marie Nordström Tage Jönsson Sörmlands Skärgårds Intresseförening Nils Kjellberg Sören Pettersson Vinöns Kultur- och Hembygdsförening Sune Mohlin Eva Widlund Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening - Hemsö Skärgårdsförening - Luleå Kommuns skärgårdsförening - Gräsö Skärgårdsråd Birgitta Söderberg Ann-Marie Karlsson Visingsörådet Bernt Strandberg Kristina Laggar Övriga: Kommunikationsgruppen: Hans Lundqvist, Birthe Hellman, Lars-Erik Samuelsson Carin Flemström, förbundssekreterare 1. Mötet öppnas Ordf Bengt Almkvist hälsar deltagarna välkomna 2. Mötets behöriga utlysande Mötet förklaras utlyst enligt stadgarna 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 4. Val av justerare Margareta Florén väljes att justera protokollet 5. Det ekonomiska läget I kassan finns nu kr, efter avräkning av några skulder finns ca kr kvar varav ca kr kommer från EU-info-projektet.

3 6 Stadgediskussion Mats Ohlsson och Anne Forslund redovisar förslag till förändringar och mötet beslutar att 2 ingen ändring av bosättningskravet 4 sätts punkt efter årsmötet 5 Ändring till: förbundet betalar 6 Ledamöterna utses för ett år i taget fyra personer i arbetsutskottet 7 enligt förslag, styrelsemöten minst tre gånger per år, korresponderande möte stryks 10 korresponderande stryks 11 förändrat verksamhetsår är kalenderår 13 motionstid senast 15 januari För att de nya stadgarna ska bli gällande krävs årsmötesbeslut. Uppdras åt Carin att skriva ut förslaget till nya stadgar och se till att det kommer upp på årsmötet. 7 Gemensamt projekt mål 1 o 2 Uppdras åt Carin att gå vidare med en ansökan baserad på informationsutveckling och EUrådgivning och att föreningarna får vara beredda på att ta upp delar av det gemensamma projektet i regionala/lokala mål 1 o 2 projekt 8 Utredningar o remisser 9 Rapporter från au Regionalpolitiska utredningen Arbetsutskottet har utsett Bengt och Carin att tillsammans med övriga intresserade skriva förslag till svar. Intresseanmälan går till Carin. (Ann-Marie Nordström anmäler intresse) Naturvårdsverkets skärgårdsutredning Utredningen är en intern utredning inom verket och bemöts lämpligen om den publiceras i pressen Frågan om världsarv Uppdras åt Carin att undersöka vad en världsarvsklassificering i praktiken betyder Nationellt skärgårdsforum Bengt m fl rapporterar om ett uppstrukturerat Nationellt Skärgårdsforum där det blev tydligt för Boverket och Fastighetsverket att de har ett skärgårdsansvar. Också viktigt att den lokala skärgårdsorganisationen på platsen får en möjlighet att delta och visa kunna ge sin bild av den verklighet som inbjudna myndigheter ger. Deltagandet också ett stöd i det lokala arbetet. Mötet med riksdagspolitiker Den träffade au fem riksdagspolitiker inbjudan hade gått ut till ca 20. Tyvärr var ej varken miljö- eller vänsterpartiet med. Hade varit intressant att diskutera fastighetsskatteöverenskommelsen med dem. Det blev tydligt att något förslag om begränsningsregel ej kommer att vara klar till nyår. Samtliga

4 närvarande partier beklagade att skärgårdsborna drabbas så hårt och att man välkomnar praktiska förslag. Också diskussion om boplikten och SRF bad de kritiska borgeliga politikerna att invänta glesbygdsverkets utredning innan man sågar den. 10 Rapporter från föreningarna Bohusläns skärgårdsråd Man beklagar att utlovad tidning ej kommer ut pga ekonomiska problem men lovar att materialet kan användas i annan form, t.ex. årsmötesskrift. Berättar också om planerna för Grebbestads skärgårdskontor där många funktioner ritas in. Hvens byalag Ett EU-informationsmöte kommer att hållas tillsammans med andra föreningar. Problem med uppifrånperspektiv i kretsloppsarbetet. Oro i föreningen. Smålandskustens skärgårdsförening Arbetet med remissvaret på Levande Skärgårdsbetänkandet har tagit mycket tid. Man har bildat en samverkansgrupp angående regionaliseringen av miljömålsutredningen. Mycket tid kommer nu gå till Leader+ arbetet. Vilnet Interreg II c nätverket har varit i Finland och är mycket nöjda. Föreningen har utställning under Kulturnatten i Oskarshamn. Östergötland Länsstyrelsen har tagit upp frågan om översiktsplanering med kommunerna med skiftande resultat. En mycket speciell situation har uppstått när länstrafiken privatiseras och entreprenören fått köpa svävaren. Hur ska nästa upphandling gå till då finns ju ingen som kan konkurrera? Länstrafiken borde behållit svävaren. Sörmlands skärgårds intresseförening Fraktstöd har införts. Förslag att Sörmlandskusten ska bli världsarv vad betyder det? Föreningen har haft temadag för sina stödmedlemmar och visat upp sina hemöar, ca 100 personer kom. Fastighetsverket utreder den framtida användningen av Hävinge gamla lotsplats och Nyköpings kommun har köpt Svärdslova för ev naturreservat. Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation SIKO har haft höstmöte och diskuterat bildandet av egen kommun. Resultatet blev att man avstår från detta men går vidare bl a med att se om man kan ändra valkretsindelningen samt inrätta ett regionalt skärgårdsråd. Trots att området inte fick Leader+ beviljat fortsätter man planeringen av projekten men med annan finansiering. Gräsö Skärgårdsråd Översiktsplanering på gång, kajplats på södra Gräsö klar. Gräsö har problem med för många barn på dagis!! Vindkraftsutbyggnaden flyttad till Tierps kommun. Vinöns Kultur och Hembygdsförening Utbildningen för kvinnor och ungdomar fortsätter liksom planeringen för gästhamnen. Man är med i Leader+. Också fortsatt diskussion om äldrevården och servicelägenheter kommunchefen positiv. Det brinner på Vinön fortsätter nästa sommar. Man har haft en lyckad Lyskväll. Sjöräddningsbåt och större färja på gång. Ungdomarna ska iväg till Ramsele Cap Change för teambuilding. Tyvärr ska kommunens skärgårdsutvecklare sluta.

5 Visingsörådet Den fina hösten har gjort att man haft en lång turistsäsong, förra helgen 5 remmalag igång. Man har bildat en näringslivsförening och jobbar med bredbandsfrågan. Huvudmannaskapet för färjan en stor fråga. Örtagården har kommit ut med en ny bok. Ett integrationsprojekt på gång mellan öns ungdomar och ungdomar på institutionen. 11 Boendefrågor och arbetsgrupper Hur gå vidare i fastighetsskattefrågan och hur driva bopliktsfrågan? Vi bestämmer att boendefrågorna ska vara temat på vår EU-ö-konferens och att vi genom den ska få publicitet. Vi följer upp med ett styrelsemöte under ministermötet i Göteborg och försöker få ytterligare publicitet. Glesbygdsverket behöver stöd i sin utredning av boplikten ingen lätt fråga och mycket motstånd. Ett problem är att frågan är för lite diskuterad inom SRF utanför Bohuslän. Beslutas att göra en inventering av boendeproblemen i de olika kustområdena och sammanställa ett underlag som visar på problemen. Bohus skärgårdsråd tar på sig att göra en vitbok om boplikten så att alla föreningar kan informera sig och ta diskussion. SRF ska bjuda in till ett miniseminarium med Bosam (Kommunförbundets länsavdelning på västkusten), Boverket och Glesbygdsverket. Beslutas att slå samman Fastighetsskattegruppen och Boendegruppen och att gruppen får i uppdrag att göra kartläggningen samt arrangera miniseminariet. Beslutas att samtliga arbetsgrupper ska inrikta sig på EU-ö-seminariet och bidra till temat boende. 12 Kommande styrelsemöten mars, årsmöte i Stockholm, Korsö juni, Bohuslän september Gräsö 13 Avslutning Ordförande avslutar mötet med att tacka Sörmlandsföreningen och speciellt Nils och Ditte Kjellberg för att man orkat ta till sig SRF styrelse och ordna ett så familjärt arrangemang trots stor arbetsbelastning.

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000.

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Sammanfattning av Anne Forslund: En härlig helg vid Ljusa Kusten Hindersön är en av de största öarna i skärgården och

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 17 november 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Bengt Ökvist, Sten-Åke Persson, Anne Forslund, Dag Lundman, Birgitta Söderberg,

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist, Margareta Florén Björn Bergström (12.9.), Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 info@skargardsborna.org www.skargardsborna.org, postgiro 85 86 60-4 SRF svar på utredningen om det fria handredskapsfisket SRF har lämnat

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m SIKO protokoll från styrelsemöte 17 september kl 12 på Postmuseum i Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

VITBOK FÖR BOENDE I SKÄRGÅRDEN

VITBOK FÖR BOENDE I SKÄRGÅRDEN Skärgårdarnas Riksförbund VITBOK FÖR BOENDE I SKÄRGÅRDEN Disposition 1. Det är bostadsbrist i skärgården! 2. Skärgårdarnas Riksförbunds krav för boende i skärgården 3. Skärgårdsborna om framtiden 4. När

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

BOENDE I SKÄRGÅRDEN. EN VITBOK april 2007. Skärgårdarnas Riksförbund

BOENDE I SKÄRGÅRDEN. EN VITBOK april 2007. Skärgårdarnas Riksförbund BOENDE I SKÄRGÅRDEN EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar. Med dessa

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m SIKO protokoll från styrelsemöte 15 maj kl 13 på Nämdö Hembygdsgård Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Arbete, boende och service i landets skärgårdar Skärgårdarnas Riksförbund En informationsskrift från Skärgårdarnas Riksförbund info@skargardarnasriksforbund.se

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf)

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi skärgårdsbor I detta nummer: Vad vill politikerna med skärgården i Sverige? Framtidens friluftsliv på vems villkor? SRF med på Landsbygdsriksdagen SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi Skärgårdsbor nr 2 september

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer