Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000."

Transkript

1 Styrelsemöte på Vinön 19 augusti Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och var sitt län. Vinön är den största ön med 125 invånare. Dessutom ligger där Valen som har 22 invånare Så finns också Tockenön, ägt av Nordiska museet, men här finns inga bofasta. Till Vinön går statlig färja som dessutom är en av de få platser där fastboende har förtursrätt. Valen har inga kollektiva färdmedel, men sjötaxi finns och man arbetar för att arbetspendling skall bli möjlig. Vinön är en jordbruksbygd med levande djur som Herefordtjurar, hästar, får, grisar och kalkoner, vilket ger sysselsättning åt många. Hjälmaren bidrar till utkomsten genom gös- och ålfiske. Även kräftor finns i sjön som endast är 20 m på det djupaste stället. Vinöns skola stängde 1996 och framtiden för öborna såg mörk ut. Tack vare en satsning från kommunen och med hjälp av EU-pengar har ön levt upp igen. En skärgårdsutvecklare anställdes, vilken tillsammans med Viningarna har åstadkommit en god satsning på öns utveckling. En turistinformationsbyrå drivs av öns ungdomar. Kommunen har bidragit med cyklar till uthyrning, vilken sköts av en av de bofasta. Skolan har blivit bygdegård med museum. Ett värdshus, privatägt, har öppnat och det satsar på KRAV-producerad utsökt mat. Ett nyöppnat bageri finns som erbjuder härligt gott bröd. En ekonomisk förening har bildats för att ansvara för den bensinmack vilken invigdes till Midsommar. Föreningen hoppas att med hjälp av sponsorpengar kunna bygga en bra gästhamn På styrelsemötet den 18/8-20/8 var Visingsörådet representerat för första gången. Även Glesbygdsverket fanns på plats med en representant. Många frågor fanns på dagordningen och diskussionerna var givande. Föreningarna rapporterade om vad som var aktuellt inom resp område. Det är alltid intressant att höra om andras idéer och problem. Trots att skärgårdarna är så olika finns många gemensamma frågor med olika lösningar vilka kan vara till gagn för dels dem som inte hittat någon lösning på sina egna problem, dels kan de ge idéer till vidare utveckling av den egna bygden. Hemsidan har fått ny struktur, adressen är skargardsborna.org, gå gärna in och titta. Bohusläns skärgårdsråd har erbjudit föreningarna att, i deras sista nummer av tidningen Kust och skärgård, göra en presentation av sin verksamhet. Som vanligt har skärgården utretts. Remisser har kommit och besvarats eller skall besvaras. Det gäller såväl fastighetsbeskattningen som Miljövårdsberedningens sammanställning av de olika Miljö- och Hushållningsprogrammen. Regionalpolitiska utredningen är också aktuell. Tänk vilken nytta som kunde kommit skärgården till godo om man inte bara utredde utan också vidtog åtgärder för att lösa problemen. Då Sverige har ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 ansåg styrelsen att det vore lämpligt att inbjuda öbor och regionalpolitiker inom EU till gemensam konferens för att diskutera och informera om de små öarnas problem. Inger Normark från Glesbygdsverket meddelade att hon är vår kontaktperson vad gäller skärgårdens frågor. Det var ett digert program, som genomfördes på Vinön. Men det fanns också tid till den viktiga sociala samvaron med alla informella diskussioner. Vi fick också underhållning genom bygdespelet Det brinner på Vinön, där många av öns ungdomar deltog. Många skratt gav föreställningen - och det förlänger ju livet. Anne

2 PROTOKOLL FRÅN SRF STYRELSEMÖTE PÅ VINÖN 19 AUGUSTI kl Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening Bengt Almkvist Bohusläns Skärgårdsråd Kjell Björkqvist Hvens byalag Ingrid Fredriksson, Arne Nilsson Smålandskustens Skärgårdsförening Mats Ohlsson Blekinge Kust- och Skärgårdsförening Ann-Marie Nordström Sörmlands Skärgårds Intresseförening - SIKO Anne Forslund Pia Södergren Gräsö Skärgårdsråd Birgitta Söderberg, Ann-Marie Karlsson Vinöns Kultur- och Hembygdsförening Sune Mohlin, Eva Widlund Visingsörådet Bernt Strandberg Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening Barbro Olsson, Lennart Olsson Hemsö Skärgårdsförening Lars-Erik Viklund Luleå Skärgårdsförening Stig Grahn adjungerad: Carin Flemström, förbundssekreterare SRF Gäster: Inger Normark, Glesbygdsverket, Östernärke kommundel Örebro, kommundelschef Yvonne Nilsson samt skärgårdssamordnare Per Gerdevåg, Björn Eriksson Valön Anhöriga: Ove Karlsson, Eina Grahn, Margit Wiklund, Inger Björkqvist 1. Mötet öppnas Ordf Bengt Almkvist hälsar deltagarna välkomna 2. Mötetsformalia Mötet förklaras utlyst på behörigt sätt Dagordningen godkännes Mats Ohlsson väljes till justeringsman Närvarolista upprättas. 3. Presentationer Örebro och kommundelen Östernärke, öarna Vinön och Valön Kommundelschef Yvonne Nilsson hälsar välkommen till Östernärke kommundel i Örebro och berättar om denna jordbruks- och skärgårdsstadsdel i Örebro och lite om svårigheterna att få vara annorlunda än staden. Nedläggningen av skolan hade skett före hennes tid och betyder nu att man dels har kostnader för lärare inne i Hampetorp och dels kostnader för skolskjuts och färjevärd! Med tanke på äldreomsorgsfrågan på Vinön redovisar Yvonne Nilsson den kommunala planeringen att satsa på hemvård samt sjukhem och i mindre grad serviceboende. Skärgårdssamordnare P.A. Gärdevåg redovisar kommunens mål 5 b arbete med bl a satsning på att se till att butiken finns kvar och att bensinmack tillkommit. Macken drivs av en ekonomisk förening som fick låna pengar av kommunen för att köpa macken. En turistbyrå som ungdomarna sköter drivs i samverkan med kommunen liksom cykeluthyrningen. Ett mål 3 projekt drivs också där ungdomar och kvinnor utbildas i data. Man jobbar nu för att få fram fler företagsidéer, kryddodling, konferenser. Mötet tar upp frågan om inte också

3 skärgårdsutvecklare borde träffa sina kollegor i andra kommuner, ett ensamarbete där man behöver varandras stöd. Björn Eriksson, Valön åskådliggör mycket levande vad det betyder när flera kommuner och län drar gränser mellan öar som hör ihop. Det gör att man inte kunnat lösa vare sig skol- eller äldreomsorgsfrågor tillsammans. Nu träffas representanter för Hjälmarens öar ca 1gång/mån vilket betytt mycket för dem. Björn har själv fått driva skolskjutsverksamheten till underpris för att slippa inackordera sina barn i land. 4. Rapporter från au och det ekonomiska läget Det finns nu i kassan varav är bidrag för EU-projektet. Billiga lösningar för styrelsemötena efterlyses, viktigt dock att vi fortsätter att åka runt till de olika föreningarna 5. Stadgerevision - modernisering En stadgeöversynsgrupp bestående av Mats Ohlsson, Anne Forslund och Kjell Björkqvist tillsättes. 6. Rapporter från föreningarna verksamhet och leader+-ansökningar Visingsörådet som ny medlem hälsas varmt välkommen och inleder med att berätta om Visingsö och dess historia som ett av Sveriges tidiga maktcentra. Visingsö har 800 fastboende och turister varje sommar. Området tillhör klimatzon 1-2 (jfr Skåne). Visingsö tillhör Jönköping storkommun varför Visingsörådet har stor betydelse för att hävda de bofastas intressen - ofta mycket komplicerade frågor pga de starka riksintressena pga kultur och natur. Stigby ungdomshem är största arbetsgivaren, det finns 7 mjölkbönder och mycket frukt- och bärodlingar. Folkhögskolan också viktig. Fn. är färjefrågan aktuell och man diskuterar med vägverket om att få allmän färjeförbindelse och hur man då gör med bokningsrätten. Blekinge kommer att ha skärgårdsforum i oktober och har stora problem med sin turlista för skärgårdstrafiken i Östra skärgården. De fastboende kan ej längre åka direkt till Karlskrona. Ett dåligt skött anbudsförfarande på militärens konferensanläggning har skapat problem. På Hanö arbetar man för affär o post. IT-projektet lyckosamt (se under arbetsgrupper). Leader+ansökan med länsbygderådet som huvudansvarigt har IT-profil. Hven fortsätter med sitt kretsloppsanpassningsprojekt, ett arbete som tar tid. Bredband diskuteras genom radiolänk och man arbetar med översiktsplanen. En ny färja trafikerar Ven och också här finns problem med hur man ska göra med bokningen. Ett brett föreningssamarbete har påbörjats. Luleå - på Hindersön har man arbetat med renoveringen av det gamla skolhuset. Trafiken har varit lite bättre i sommar pga turer som Favorit gjort - en gammal torpedbåt som nu går i turisttrafik. Mål 1-ansökan på gång ang vägarna. Dessutom har man haft fest i mängd - bl a på Altappen - ö med exotiska växter invandrade genom de långväga fartygsförbindelserna. Den 23.9 är det älgfest! Söderhamn har försökt få med Jungfrukusten i samarbetet men svårt att få kontakt. Kommunalrådet har gått ut med att det måste bli fler fastboende på öarna - men vem står då för elektrifieringen - statliga anslag finns visst? Också i Söderhamnsföreningen har man haft fest - sotareafton! Sälen fortsatt problem. Av en fångst på 130 laxar var 80 hela. En liten ö med exotiska växter försöker man tillsammans med kyrkan få till naturreservat - Natura Utbyte skett med vänort i Estland, i slutet av september öppnar fiskarbostaden på museet.

4 Gräsö har delvis motsatta situationen mot Söderhamn, här vill man hindra naturreservat pga att man genom det traditionella jordbruket sköter om landskapet. Pga den problematiken besökte miljöministern Gräsö. Resultatet blev att Gräsö lyftes ur Natura Också Gräsö har utökad färjetrafik men trots det behov av förturer för fastboende. Vindkraftsfrågan kontroversiell, fr a pga Bohus energis planering av storskalig vindkraftsproduktion med 100 vindkraftverk intill varandra som också slår ut ett lokalt småskaligt projekt. Gräsö ingår i Svealandskustens Leader+-ansökan. Smålandskusten har haft årsmöte i juli - en bråd tid för skärgårdsbor. Miljöministern och chefen för naturvårdsverket har varit och tittat på fiskeodlingar. Skärgårdsforum ska hållas i Kalmar län. Problemet med angöringsbryggan för Marsöborna löst genom att kommunen köpt bryggan från Fortifikationsförvaltningen och sålt den till skärgårdsföreningen. Man har lämnat in gemensam Leader+ansökan med Östergötland med inriktning att ta vara på natur och kultur. Inriktningen är omskötselperspektivet invånare omfattas. Tyvärr har Västervik o Oskarshamn ej skrivit på. Problem med delvis överlappande områden. Hemsö - föreningen har även fortsättningsvis ett tungt ansvar för försvarsanläggningen som nu blivit turistanläggning. Man arbetar med mål 1 ansökan. Lungö har kommit med i föreningen Stockholms skärgård - SIKO kommer att ha höstmöte ang årsmötesuppdraget att utreda bildandet av en skärgårdskommun. Leader+-ansökan har gjorts tillsammans med Sörmland och Upplandskusten ang produktutveckling Östra Svealands kustbygd. Landstinget och Vaxholm ej med ännu invånare omfattas - öar med replipunkter i land. Bohuslän har haft en lyckosam skärgårdsmarknad den 8.7 på Smögen. Bohus skärgårdsråd avslutar nu i höst sitt Leader II projekt, skärgårdskontor och tidning. När pengarna tryter har myndigheterna sett till att finansiera sitt medan det som drivs av föreningarna ej fått pengar! Två ansökningar om Leader + har lämnats in från Norra resp Södra Bohuslän. Tema är produktion med "havet" som nyckelord. Skärgårdsrådet jobbar med att ta fram ett nytt skärgårdspolitiskt program. Viktigt att lokalt arbeta vidare med Miljö och Hushållningsprogrammen. Vinön arbetar med att få fram en sjöräddningsbåt och nya isfordon och ingår i de projekt som skärgårdssamordnaren tidigare redovisat. Färjeläget byggs om och ett extra färjeläge byggs. Nu närmast har man en lyskväll inspirerade av Söderhamn. Vinö Sail Race är på gång. Leader+ ansökan tillsammans med hela regionen från Bråviken. Hur aktivera ungdomar i SRF? Östergötland har haft årsmöte med föreläsning om sälskador - skyddsjakt som minskar sälstammen men också gör sälen skygg förordas, inte allmän jakt. Ett stort arbete har gjorts med Leader+ ansökan tillsammans med Småland - många föreningar har gjort avsiktsförklaringar. Öppet möte kommer att hållas om Miljö och Hushållningsprogrammet. Bygglovsfrågan aktuell - hur ska skärgårdsbebyggelse få se ut? Bildandet av skärgårdsstiftelse ingår i det framtida arbetet. 7. Arbetsgrupperna Mötet går gemensamt igenom arbetsgruppernas sammansättning och arbetsinriktning. Deltagande i arbetsgrupp bestäms av SRF styrelse.

5 Fastighetsbeskattningen: Arbetsgrupp: Bengt Almkvist Missjö sk Bo Gesslein Löparö Rolf Karlsson Käringön Samarbetet med Skattebetalarnas förening diskuteras. Efter denna omgång av samarbete är det viktigt att hävda SRF särart där den egna profilen förtydligas. Efter medverkan på Chinateatern 24.8 tar SRF ny sats. Bl a ska studeras fastighetsskattefrågan internationellt. Uppdras åt Carin att distribuera det internationella kapitlet i utredningen. Glesbygdsverket tar nu tag i frågan om boplikt - de höga kostnaderna för boendet måste ses i en helhet. Boende (i bred bemärkelse) Arbetsgrupp: Kjell Björkqvist Styrsö sk Hans Arén Koster Lars Fogelberg Nämdö Tillgången på bostäder, problem att fastigheter säljs för höga priser när äldre flyttar ut. Viktigt med flexibla boendelösningar både för yngre och äldre. Även frågan om verksamhetslokaler måste tas upp. Problem när hamnar bebyggs med bostäder, då utestängs nyttotrafiken. Läget för gårdsbildningarna i naturreservaten måste tas upp liksom Statens Fastighetsverk. Strandskyddslagen också viktig. Gruppen ska arbeta fram ett SRF-material till det Nationella Skärgårdsforumet. Vindkraft Arbetsgrupp Dag Lundman Bohus skärgårdsråd sk Sten Malmström Visingsö Åsa Ödman Vinön repr Gräsö Viktigt att hitta småskaliga lösningar där befolkningen kan vara delägare och där lokala arbetstillfällen skapas. Lokalt inflytande garanterar också att hänsyn tas till miljö och turistvärden. Inte minst om turistvärden förstörs är det viktigt att få behålla inkomsterna. Gruppen bör arbeta fram ett material av typ: "Vi accepterar vindkraft under förutsättning av..." - Var säger vi nej till vindkraft och var kan vi acceptera den. Kommunikationer Arbetsgrupp: Stig Gran Hindersön sk Ingrid Fredriksson Ven Birthe Hellman Gullholmen Hans Lundkvist Runmarö Lars-Erik Samuelsson Smålandskusten? Erfarenheterna när det gäller vägverket och förbokningsmöjligheter för fastboende diskuteras liksom problemet med allmänna bryggor där turism och fritidsboende kan blockera fastboendes möjligheter till tilläggsplatser. En lösning kan vara att som i Östergötland, kommunen arrenderar ut bryggan till skärgårdsföreningen. IT Arbetsgrupp: Ann-Marie Nordström Torhamn sk Pia Södergren Sandhamn Bernt Olsson Klädesholmen Carin Flemström SRF kansli Ann-Marie berättar om IT-projektet i Karlskronas skärgård som ett exempel på hur man kan arbeta. En ekonomisk förening har bildats. Med radiolänk ges bredband till alla öar och

6 replipunkter i land. Karlskrona bidrar i medfinansieringen genom befintliga resurser. Den ekonomiska föreningen driver datastugor och har också utbildningar med 3 anställda utbildare. För den enskilde kostar uppkopplingen 2000 kr och sedan 250 kr per månad. Utredningen SOU 2000:68 föreslår regler för bidrag till kommunernas uppkoppling av sin glesbygd. För att få statliga pengar ska man ha gjort en IT-plan och bidra med lika mycket kommunala pengar (borde inte vara problem eftersom de flesta kommuner nu lägger extra pengar på sina egna nät och skoldatanät). Carin får i uppdrag att sammanfatta utredningen och Ann-Marie sina egna erfarenheter före 23.9 då Ven ska diskutera IT med sin kommun - bra om det finns underlag som de olika föreningarna kan använda sig av. Vidare ska IT-gruppen förbereda ett samordnings- informationsprojekt i mål 1 o 2. Carin tar kontakt med mål1 o 2- sekretariaten för att förbereda detta med dem. Miljövårdsberedningens betänkande: Levande skärgård SOU 2000:67 Arbetsgrupp: Mats Olsson Misterhult sk Birgitta Söderberg Gräsö Margareta Florén Smögen Remissvaren ska vara inne Vårt svar bör också vara en miljöpolicy - utgå från Smålandskustens material. Viktigt att man också svarar regionalt, i synnerhet i de områden som gjort Regionala miljö och hushållningsprogram. De regionala svaren ska givetvis vara olika, ändå viktigt att vi är överens om de avgörande frågorna. Mötet beslutar om följande arbetsordning: Snarast Mats skickar ut stolpar till svar 20.9 Föreningarna skickar sina utkast till regionala svar till arbetsgruppen 1.10 Arbetsgruppen skickar ut ett förslag till SRF-svar Senaste dag för föreningarnas yttrande ang SRF-svaret Äldreomsorg Arbetsgrupp: Sune Mohlin Vinön s k Ingrid Fredriksson Ven Lars-Erik Viklund Hemsö? Gräsö Mötet diskuterar olika tänkbara boenden, eget boende med avancerad hem(sjuk)vård, seniorboende, vårdboende, äldreboende som brukarkooperativ etc. En erfarenhet utkristalliserar sig om att man i skärgården inte enbart kan lita på eget boende med hemvård. Ensligt belägna bostäder gör det svårt att få den hemvård man behöver, det kan också bli för ensamt. Därför viktigt med flexibla lösningar, serviceboende som kan kombineras med andra boendebehov - kanske en näringslivsidé - hälsosamt boende för allergiker, konvalescensvistelser? 8. Informationsfrågor a. Hemsidesarbetet, Har nu fått ny struktur som mötet anser vara tillfredsställande. Varje förening måste skicka in material till sin presentationssida, föreningarna kan också skicka in sådant som man vill ha under aktuellt, viktiga skrivelser och protokoll. Innan vi fått upp användningen ordentligt av SRF hemsida så avvaktar vi med hemsidor till föreningarna. De föreningar som har egen hemsida, tillhör annan domän kan redan nu länkas direkt till SRF hemsida. b. Erbjudande från Bohusläns skärgårdsråd om ett heltäckande riksnummer, Merkostnader enbart förhöjd upplaga och distribution, en sida per förening. Kostnad ca 2000 kr per 1000 ex. Mötet beslutar att anslå max kr och att Kjell Björkqvist får ansvaret för att administrera arbetet. I oktober bör föreningarna ha material klart om sig. Varje förening sköter sin distribution.

7 9. Remissvar a. Miljövårdsberedningen - Arbetsgrupp arbetar med detta (se ovan) b. Regionalpolitiska utredningen - Många delbetänkanden, måste bli en huvudfråga för ett kommande styrelsemöte c. Fastighetsbeskattningen - Bengts svar får mötets uppskattning 10. Säl och skarv uttalanden Sälfrågan Mötet beslutar att uppdra åt Bengt Almkvist och Lars-Erik Viklund att göra ett uttalande där vi begär att frysningen av ersättningen för sälskador tas bort samt att rätt till skyddsjakt införs. SRF förordar skyddsjakt istället för allmän jakt. Viktigt att ersättning för skador inte bara gäller redskapen utan också utebliven fångst. Skarven Bengt o Lars-Erik gör även ett sådant uttalande, också här gäller skyddsjakt som inriktning. 11. SRF kontakter med Glesbygdsverket Inger Normark, ny kontaktperson för SRF på Glesbygdsverket hälsas varmt välkommen och presenterar sig. Tel. nr till Inger Normark a. Glesbygdsverkets organisation Glesbygdsverket har skapat en inre organisation för skärgårdsfrågorna så att dessa finns med i hela organisationen. Varje verksamhetsområde har en skärgårdsansvarig, Ingrid är samordnare i den gruppen. Skärgårdsfrågorna är en stående punkt på verkets ledningsmöten. Skärgårdsansvariga: Planering, analys Jan Molde Infrastruktur: Susanne Edfeldt Strukturfonderna: Peter Malmsten Arbetsmarknad, utbildn. Inger Normark b. Nationellt skärgårdsforum GD-brev går ut på måndag där landshövdingar och andra generaldirektörer informeras och anmodas utse representanter. På så sätt kommer mötet hamna på högre nivå. Kommande möte kommer att ha bo-frågorna som tema, boverket är speciellt vidtalat att komma. c. Aktuella frågor - yttrande miljövårdsberedningen - Inger skriver svar - miljömålsutredningens betänkande - Susanne Edfeldt - verksamhetsplanering för Gbv - Jan Cedervärn Glesbygdsverket kommer att speciellt utreda boplikten och inhämta erfarenheter från övriga nordiska länder. 14. Kommande styrelsemöten nov Sörmland mars, Årsmöte 15. Avslutning Ordf avslutar med att tacka Vinön för ett innehållsrikt program med bra boende och trevlig möteslokal. Den samlade mötestiden blir ju också längre pga EU-projektet och Eva o Sune har fått vara aktiva värdar fr.o.m fredag t.o.m söndag. Luleåföreningen överräcker sin present till Vinön.

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

Konferens för Europas skärgårdar/små öar 20 23 Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar

Konferens för Europas skärgårdar/små öar 20 23 Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar Konferens för Europas skärgårdar/små öar 20 23 Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar SAMMANFATTNING Konferensen arrangerades av Skärgårdarnas Riksförbund (Sverige) och hölls på Möja, en av de levande öarna

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart MEDLEMSBLADET Nr 3, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart 1 KALLELSE

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Underlagsmaterial december 2001 Nr 10. Hyresbostäder i skärgården? Miljö- och planeringsavdelningen

Underlagsmaterial december 2001 Nr 10. Hyresbostäder i skärgården? Miljö- och planeringsavdelningen U U Underlagsmaterial december 2001 Nr 10 Hyresbostäder i skärgården? Miljö- och planeringsavdelningen Omslags Foto Sandhamn, Stockholms skärgård Fotograf Alf Nordström Kartor på sidorna 21-23 - Copyright

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 13 februari 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordf. (Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen

Läs mer

Kapital för landsbygdsföretagare

Kapital för landsbygdsföretagare Kapital för landsbygdsföretagare Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 4 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson Redaktör: Gunilla Agerlid 2 Kapital

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Ung våg! Skärgården behöver en ung våg om de levande samhällena ska fortsätta utvecklas. Det har aldrig varit lättare att bo i Värmdö skärgård

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Närvarande: Bert Olsson - ordförande, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Lennart Olsson, Krister Malander, Stefan

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

I slutet av 1970-talet sågs byns framtidsutsikter dystra ut. Antalet innevånare hade sjunkit till ca 90. Både affären och skolan var på fallrepet.

I slutet av 1970-talet sågs byns framtidsutsikter dystra ut. Antalet innevånare hade sjunkit till ca 90. Både affären och skolan var på fallrepet. Utvecklingen i Kallbygden Människorna i Kallbygden har under många år samlat sina krafter i många projekt för att åstadkomma en positiv utveckling. Trots detta har avfolkningen stadigt fortsatt med bl.a.

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer