Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000."

Transkript

1 Styrelsemöte på Vinön 19 augusti Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och var sitt län. Vinön är den största ön med 125 invånare. Dessutom ligger där Valen som har 22 invånare Så finns också Tockenön, ägt av Nordiska museet, men här finns inga bofasta. Till Vinön går statlig färja som dessutom är en av de få platser där fastboende har förtursrätt. Valen har inga kollektiva färdmedel, men sjötaxi finns och man arbetar för att arbetspendling skall bli möjlig. Vinön är en jordbruksbygd med levande djur som Herefordtjurar, hästar, får, grisar och kalkoner, vilket ger sysselsättning åt många. Hjälmaren bidrar till utkomsten genom gös- och ålfiske. Även kräftor finns i sjön som endast är 20 m på det djupaste stället. Vinöns skola stängde 1996 och framtiden för öborna såg mörk ut. Tack vare en satsning från kommunen och med hjälp av EU-pengar har ön levt upp igen. En skärgårdsutvecklare anställdes, vilken tillsammans med Viningarna har åstadkommit en god satsning på öns utveckling. En turistinformationsbyrå drivs av öns ungdomar. Kommunen har bidragit med cyklar till uthyrning, vilken sköts av en av de bofasta. Skolan har blivit bygdegård med museum. Ett värdshus, privatägt, har öppnat och det satsar på KRAV-producerad utsökt mat. Ett nyöppnat bageri finns som erbjuder härligt gott bröd. En ekonomisk förening har bildats för att ansvara för den bensinmack vilken invigdes till Midsommar. Föreningen hoppas att med hjälp av sponsorpengar kunna bygga en bra gästhamn På styrelsemötet den 18/8-20/8 var Visingsörådet representerat för första gången. Även Glesbygdsverket fanns på plats med en representant. Många frågor fanns på dagordningen och diskussionerna var givande. Föreningarna rapporterade om vad som var aktuellt inom resp område. Det är alltid intressant att höra om andras idéer och problem. Trots att skärgårdarna är så olika finns många gemensamma frågor med olika lösningar vilka kan vara till gagn för dels dem som inte hittat någon lösning på sina egna problem, dels kan de ge idéer till vidare utveckling av den egna bygden. Hemsidan har fått ny struktur, adressen är skargardsborna.org, gå gärna in och titta. Bohusläns skärgårdsråd har erbjudit föreningarna att, i deras sista nummer av tidningen Kust och skärgård, göra en presentation av sin verksamhet. Som vanligt har skärgården utretts. Remisser har kommit och besvarats eller skall besvaras. Det gäller såväl fastighetsbeskattningen som Miljövårdsberedningens sammanställning av de olika Miljö- och Hushållningsprogrammen. Regionalpolitiska utredningen är också aktuell. Tänk vilken nytta som kunde kommit skärgården till godo om man inte bara utredde utan också vidtog åtgärder för att lösa problemen. Då Sverige har ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 ansåg styrelsen att det vore lämpligt att inbjuda öbor och regionalpolitiker inom EU till gemensam konferens för att diskutera och informera om de små öarnas problem. Inger Normark från Glesbygdsverket meddelade att hon är vår kontaktperson vad gäller skärgårdens frågor. Det var ett digert program, som genomfördes på Vinön. Men det fanns också tid till den viktiga sociala samvaron med alla informella diskussioner. Vi fick också underhållning genom bygdespelet Det brinner på Vinön, där många av öns ungdomar deltog. Många skratt gav föreställningen - och det förlänger ju livet. Anne

2 PROTOKOLL FRÅN SRF STYRELSEMÖTE PÅ VINÖN 19 AUGUSTI kl Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening Bengt Almkvist Bohusläns Skärgårdsråd Kjell Björkqvist Hvens byalag Ingrid Fredriksson, Arne Nilsson Smålandskustens Skärgårdsförening Mats Ohlsson Blekinge Kust- och Skärgårdsförening Ann-Marie Nordström Sörmlands Skärgårds Intresseförening - SIKO Anne Forslund Pia Södergren Gräsö Skärgårdsråd Birgitta Söderberg, Ann-Marie Karlsson Vinöns Kultur- och Hembygdsförening Sune Mohlin, Eva Widlund Visingsörådet Bernt Strandberg Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening Barbro Olsson, Lennart Olsson Hemsö Skärgårdsförening Lars-Erik Viklund Luleå Skärgårdsförening Stig Grahn adjungerad: Carin Flemström, förbundssekreterare SRF Gäster: Inger Normark, Glesbygdsverket, Östernärke kommundel Örebro, kommundelschef Yvonne Nilsson samt skärgårdssamordnare Per Gerdevåg, Björn Eriksson Valön Anhöriga: Ove Karlsson, Eina Grahn, Margit Wiklund, Inger Björkqvist 1. Mötet öppnas Ordf Bengt Almkvist hälsar deltagarna välkomna 2. Mötetsformalia Mötet förklaras utlyst på behörigt sätt Dagordningen godkännes Mats Ohlsson väljes till justeringsman Närvarolista upprättas. 3. Presentationer Örebro och kommundelen Östernärke, öarna Vinön och Valön Kommundelschef Yvonne Nilsson hälsar välkommen till Östernärke kommundel i Örebro och berättar om denna jordbruks- och skärgårdsstadsdel i Örebro och lite om svårigheterna att få vara annorlunda än staden. Nedläggningen av skolan hade skett före hennes tid och betyder nu att man dels har kostnader för lärare inne i Hampetorp och dels kostnader för skolskjuts och färjevärd! Med tanke på äldreomsorgsfrågan på Vinön redovisar Yvonne Nilsson den kommunala planeringen att satsa på hemvård samt sjukhem och i mindre grad serviceboende. Skärgårdssamordnare P.A. Gärdevåg redovisar kommunens mål 5 b arbete med bl a satsning på att se till att butiken finns kvar och att bensinmack tillkommit. Macken drivs av en ekonomisk förening som fick låna pengar av kommunen för att köpa macken. En turistbyrå som ungdomarna sköter drivs i samverkan med kommunen liksom cykeluthyrningen. Ett mål 3 projekt drivs också där ungdomar och kvinnor utbildas i data. Man jobbar nu för att få fram fler företagsidéer, kryddodling, konferenser. Mötet tar upp frågan om inte också

3 skärgårdsutvecklare borde träffa sina kollegor i andra kommuner, ett ensamarbete där man behöver varandras stöd. Björn Eriksson, Valön åskådliggör mycket levande vad det betyder när flera kommuner och län drar gränser mellan öar som hör ihop. Det gör att man inte kunnat lösa vare sig skol- eller äldreomsorgsfrågor tillsammans. Nu träffas representanter för Hjälmarens öar ca 1gång/mån vilket betytt mycket för dem. Björn har själv fått driva skolskjutsverksamheten till underpris för att slippa inackordera sina barn i land. 4. Rapporter från au och det ekonomiska läget Det finns nu i kassan varav är bidrag för EU-projektet. Billiga lösningar för styrelsemötena efterlyses, viktigt dock att vi fortsätter att åka runt till de olika föreningarna 5. Stadgerevision - modernisering En stadgeöversynsgrupp bestående av Mats Ohlsson, Anne Forslund och Kjell Björkqvist tillsättes. 6. Rapporter från föreningarna verksamhet och leader+-ansökningar Visingsörådet som ny medlem hälsas varmt välkommen och inleder med att berätta om Visingsö och dess historia som ett av Sveriges tidiga maktcentra. Visingsö har 800 fastboende och turister varje sommar. Området tillhör klimatzon 1-2 (jfr Skåne). Visingsö tillhör Jönköping storkommun varför Visingsörådet har stor betydelse för att hävda de bofastas intressen - ofta mycket komplicerade frågor pga de starka riksintressena pga kultur och natur. Stigby ungdomshem är största arbetsgivaren, det finns 7 mjölkbönder och mycket frukt- och bärodlingar. Folkhögskolan också viktig. Fn. är färjefrågan aktuell och man diskuterar med vägverket om att få allmän färjeförbindelse och hur man då gör med bokningsrätten. Blekinge kommer att ha skärgårdsforum i oktober och har stora problem med sin turlista för skärgårdstrafiken i Östra skärgården. De fastboende kan ej längre åka direkt till Karlskrona. Ett dåligt skött anbudsförfarande på militärens konferensanläggning har skapat problem. På Hanö arbetar man för affär o post. IT-projektet lyckosamt (se under arbetsgrupper). Leader+ansökan med länsbygderådet som huvudansvarigt har IT-profil. Hven fortsätter med sitt kretsloppsanpassningsprojekt, ett arbete som tar tid. Bredband diskuteras genom radiolänk och man arbetar med översiktsplanen. En ny färja trafikerar Ven och också här finns problem med hur man ska göra med bokningen. Ett brett föreningssamarbete har påbörjats. Luleå - på Hindersön har man arbetat med renoveringen av det gamla skolhuset. Trafiken har varit lite bättre i sommar pga turer som Favorit gjort - en gammal torpedbåt som nu går i turisttrafik. Mål 1-ansökan på gång ang vägarna. Dessutom har man haft fest i mängd - bl a på Altappen - ö med exotiska växter invandrade genom de långväga fartygsförbindelserna. Den 23.9 är det älgfest! Söderhamn har försökt få med Jungfrukusten i samarbetet men svårt att få kontakt. Kommunalrådet har gått ut med att det måste bli fler fastboende på öarna - men vem står då för elektrifieringen - statliga anslag finns visst? Också i Söderhamnsföreningen har man haft fest - sotareafton! Sälen fortsatt problem. Av en fångst på 130 laxar var 80 hela. En liten ö med exotiska växter försöker man tillsammans med kyrkan få till naturreservat - Natura Utbyte skett med vänort i Estland, i slutet av september öppnar fiskarbostaden på museet.

4 Gräsö har delvis motsatta situationen mot Söderhamn, här vill man hindra naturreservat pga att man genom det traditionella jordbruket sköter om landskapet. Pga den problematiken besökte miljöministern Gräsö. Resultatet blev att Gräsö lyftes ur Natura Också Gräsö har utökad färjetrafik men trots det behov av förturer för fastboende. Vindkraftsfrågan kontroversiell, fr a pga Bohus energis planering av storskalig vindkraftsproduktion med 100 vindkraftverk intill varandra som också slår ut ett lokalt småskaligt projekt. Gräsö ingår i Svealandskustens Leader+-ansökan. Smålandskusten har haft årsmöte i juli - en bråd tid för skärgårdsbor. Miljöministern och chefen för naturvårdsverket har varit och tittat på fiskeodlingar. Skärgårdsforum ska hållas i Kalmar län. Problemet med angöringsbryggan för Marsöborna löst genom att kommunen köpt bryggan från Fortifikationsförvaltningen och sålt den till skärgårdsföreningen. Man har lämnat in gemensam Leader+ansökan med Östergötland med inriktning att ta vara på natur och kultur. Inriktningen är omskötselperspektivet invånare omfattas. Tyvärr har Västervik o Oskarshamn ej skrivit på. Problem med delvis överlappande områden. Hemsö - föreningen har även fortsättningsvis ett tungt ansvar för försvarsanläggningen som nu blivit turistanläggning. Man arbetar med mål 1 ansökan. Lungö har kommit med i föreningen Stockholms skärgård - SIKO kommer att ha höstmöte ang årsmötesuppdraget att utreda bildandet av en skärgårdskommun. Leader+-ansökan har gjorts tillsammans med Sörmland och Upplandskusten ang produktutveckling Östra Svealands kustbygd. Landstinget och Vaxholm ej med ännu invånare omfattas - öar med replipunkter i land. Bohuslän har haft en lyckosam skärgårdsmarknad den 8.7 på Smögen. Bohus skärgårdsråd avslutar nu i höst sitt Leader II projekt, skärgårdskontor och tidning. När pengarna tryter har myndigheterna sett till att finansiera sitt medan det som drivs av föreningarna ej fått pengar! Två ansökningar om Leader + har lämnats in från Norra resp Södra Bohuslän. Tema är produktion med "havet" som nyckelord. Skärgårdsrådet jobbar med att ta fram ett nytt skärgårdspolitiskt program. Viktigt att lokalt arbeta vidare med Miljö och Hushållningsprogrammen. Vinön arbetar med att få fram en sjöräddningsbåt och nya isfordon och ingår i de projekt som skärgårdssamordnaren tidigare redovisat. Färjeläget byggs om och ett extra färjeläge byggs. Nu närmast har man en lyskväll inspirerade av Söderhamn. Vinö Sail Race är på gång. Leader+ ansökan tillsammans med hela regionen från Bråviken. Hur aktivera ungdomar i SRF? Östergötland har haft årsmöte med föreläsning om sälskador - skyddsjakt som minskar sälstammen men också gör sälen skygg förordas, inte allmän jakt. Ett stort arbete har gjorts med Leader+ ansökan tillsammans med Småland - många föreningar har gjort avsiktsförklaringar. Öppet möte kommer att hållas om Miljö och Hushållningsprogrammet. Bygglovsfrågan aktuell - hur ska skärgårdsbebyggelse få se ut? Bildandet av skärgårdsstiftelse ingår i det framtida arbetet. 7. Arbetsgrupperna Mötet går gemensamt igenom arbetsgruppernas sammansättning och arbetsinriktning. Deltagande i arbetsgrupp bestäms av SRF styrelse.

5 Fastighetsbeskattningen: Arbetsgrupp: Bengt Almkvist Missjö sk Bo Gesslein Löparö Rolf Karlsson Käringön Samarbetet med Skattebetalarnas förening diskuteras. Efter denna omgång av samarbete är det viktigt att hävda SRF särart där den egna profilen förtydligas. Efter medverkan på Chinateatern 24.8 tar SRF ny sats. Bl a ska studeras fastighetsskattefrågan internationellt. Uppdras åt Carin att distribuera det internationella kapitlet i utredningen. Glesbygdsverket tar nu tag i frågan om boplikt - de höga kostnaderna för boendet måste ses i en helhet. Boende (i bred bemärkelse) Arbetsgrupp: Kjell Björkqvist Styrsö sk Hans Arén Koster Lars Fogelberg Nämdö Tillgången på bostäder, problem att fastigheter säljs för höga priser när äldre flyttar ut. Viktigt med flexibla boendelösningar både för yngre och äldre. Även frågan om verksamhetslokaler måste tas upp. Problem när hamnar bebyggs med bostäder, då utestängs nyttotrafiken. Läget för gårdsbildningarna i naturreservaten måste tas upp liksom Statens Fastighetsverk. Strandskyddslagen också viktig. Gruppen ska arbeta fram ett SRF-material till det Nationella Skärgårdsforumet. Vindkraft Arbetsgrupp Dag Lundman Bohus skärgårdsråd sk Sten Malmström Visingsö Åsa Ödman Vinön repr Gräsö Viktigt att hitta småskaliga lösningar där befolkningen kan vara delägare och där lokala arbetstillfällen skapas. Lokalt inflytande garanterar också att hänsyn tas till miljö och turistvärden. Inte minst om turistvärden förstörs är det viktigt att få behålla inkomsterna. Gruppen bör arbeta fram ett material av typ: "Vi accepterar vindkraft under förutsättning av..." - Var säger vi nej till vindkraft och var kan vi acceptera den. Kommunikationer Arbetsgrupp: Stig Gran Hindersön sk Ingrid Fredriksson Ven Birthe Hellman Gullholmen Hans Lundkvist Runmarö Lars-Erik Samuelsson Smålandskusten? Erfarenheterna när det gäller vägverket och förbokningsmöjligheter för fastboende diskuteras liksom problemet med allmänna bryggor där turism och fritidsboende kan blockera fastboendes möjligheter till tilläggsplatser. En lösning kan vara att som i Östergötland, kommunen arrenderar ut bryggan till skärgårdsföreningen. IT Arbetsgrupp: Ann-Marie Nordström Torhamn sk Pia Södergren Sandhamn Bernt Olsson Klädesholmen Carin Flemström SRF kansli Ann-Marie berättar om IT-projektet i Karlskronas skärgård som ett exempel på hur man kan arbeta. En ekonomisk förening har bildats. Med radiolänk ges bredband till alla öar och

6 replipunkter i land. Karlskrona bidrar i medfinansieringen genom befintliga resurser. Den ekonomiska föreningen driver datastugor och har också utbildningar med 3 anställda utbildare. För den enskilde kostar uppkopplingen 2000 kr och sedan 250 kr per månad. Utredningen SOU 2000:68 föreslår regler för bidrag till kommunernas uppkoppling av sin glesbygd. För att få statliga pengar ska man ha gjort en IT-plan och bidra med lika mycket kommunala pengar (borde inte vara problem eftersom de flesta kommuner nu lägger extra pengar på sina egna nät och skoldatanät). Carin får i uppdrag att sammanfatta utredningen och Ann-Marie sina egna erfarenheter före 23.9 då Ven ska diskutera IT med sin kommun - bra om det finns underlag som de olika föreningarna kan använda sig av. Vidare ska IT-gruppen förbereda ett samordnings- informationsprojekt i mål 1 o 2. Carin tar kontakt med mål1 o 2- sekretariaten för att förbereda detta med dem. Miljövårdsberedningens betänkande: Levande skärgård SOU 2000:67 Arbetsgrupp: Mats Olsson Misterhult sk Birgitta Söderberg Gräsö Margareta Florén Smögen Remissvaren ska vara inne Vårt svar bör också vara en miljöpolicy - utgå från Smålandskustens material. Viktigt att man också svarar regionalt, i synnerhet i de områden som gjort Regionala miljö och hushållningsprogram. De regionala svaren ska givetvis vara olika, ändå viktigt att vi är överens om de avgörande frågorna. Mötet beslutar om följande arbetsordning: Snarast Mats skickar ut stolpar till svar 20.9 Föreningarna skickar sina utkast till regionala svar till arbetsgruppen 1.10 Arbetsgruppen skickar ut ett förslag till SRF-svar Senaste dag för föreningarnas yttrande ang SRF-svaret Äldreomsorg Arbetsgrupp: Sune Mohlin Vinön s k Ingrid Fredriksson Ven Lars-Erik Viklund Hemsö? Gräsö Mötet diskuterar olika tänkbara boenden, eget boende med avancerad hem(sjuk)vård, seniorboende, vårdboende, äldreboende som brukarkooperativ etc. En erfarenhet utkristalliserar sig om att man i skärgården inte enbart kan lita på eget boende med hemvård. Ensligt belägna bostäder gör det svårt att få den hemvård man behöver, det kan också bli för ensamt. Därför viktigt med flexibla lösningar, serviceboende som kan kombineras med andra boendebehov - kanske en näringslivsidé - hälsosamt boende för allergiker, konvalescensvistelser? 8. Informationsfrågor a. Hemsidesarbetet, Har nu fått ny struktur som mötet anser vara tillfredsställande. Varje förening måste skicka in material till sin presentationssida, föreningarna kan också skicka in sådant som man vill ha under aktuellt, viktiga skrivelser och protokoll. Innan vi fått upp användningen ordentligt av SRF hemsida så avvaktar vi med hemsidor till föreningarna. De föreningar som har egen hemsida, tillhör annan domän kan redan nu länkas direkt till SRF hemsida. b. Erbjudande från Bohusläns skärgårdsråd om ett heltäckande riksnummer, Merkostnader enbart förhöjd upplaga och distribution, en sida per förening. Kostnad ca 2000 kr per 1000 ex. Mötet beslutar att anslå max kr och att Kjell Björkqvist får ansvaret för att administrera arbetet. I oktober bör föreningarna ha material klart om sig. Varje förening sköter sin distribution.

7 9. Remissvar a. Miljövårdsberedningen - Arbetsgrupp arbetar med detta (se ovan) b. Regionalpolitiska utredningen - Många delbetänkanden, måste bli en huvudfråga för ett kommande styrelsemöte c. Fastighetsbeskattningen - Bengts svar får mötets uppskattning 10. Säl och skarv uttalanden Sälfrågan Mötet beslutar att uppdra åt Bengt Almkvist och Lars-Erik Viklund att göra ett uttalande där vi begär att frysningen av ersättningen för sälskador tas bort samt att rätt till skyddsjakt införs. SRF förordar skyddsjakt istället för allmän jakt. Viktigt att ersättning för skador inte bara gäller redskapen utan också utebliven fångst. Skarven Bengt o Lars-Erik gör även ett sådant uttalande, också här gäller skyddsjakt som inriktning. 11. SRF kontakter med Glesbygdsverket Inger Normark, ny kontaktperson för SRF på Glesbygdsverket hälsas varmt välkommen och presenterar sig. Tel. nr till Inger Normark a. Glesbygdsverkets organisation Glesbygdsverket har skapat en inre organisation för skärgårdsfrågorna så att dessa finns med i hela organisationen. Varje verksamhetsområde har en skärgårdsansvarig, Ingrid är samordnare i den gruppen. Skärgårdsfrågorna är en stående punkt på verkets ledningsmöten. Skärgårdsansvariga: Planering, analys Jan Molde Infrastruktur: Susanne Edfeldt Strukturfonderna: Peter Malmsten Arbetsmarknad, utbildn. Inger Normark b. Nationellt skärgårdsforum GD-brev går ut på måndag där landshövdingar och andra generaldirektörer informeras och anmodas utse representanter. På så sätt kommer mötet hamna på högre nivå. Kommande möte kommer att ha bo-frågorna som tema, boverket är speciellt vidtalat att komma. c. Aktuella frågor - yttrande miljövårdsberedningen - Inger skriver svar - miljömålsutredningens betänkande - Susanne Edfeldt - verksamhetsplanering för Gbv - Jan Cedervärn Glesbygdsverket kommer att speciellt utreda boplikten och inhämta erfarenheter från övriga nordiska länder. 14. Kommande styrelsemöten nov Sörmland mars, Årsmöte 15. Avslutning Ordf avslutar med att tacka Vinön för ett innehållsrikt program med bra boende och trevlig möteslokal. Den samlade mötestiden blir ju också längre pga EU-projektet och Eva o Sune har fått vara aktiva värdar fr.o.m fredag t.o.m söndag. Luleåföreningen överräcker sin present till Vinön.

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård.

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Fredagen den 10 november träffades Skärgårdarnas Riksförbund styrelse för möte, vilket inleddes på Stendörrens naturreservat i lokalen Naturrum, byggt

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000.

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Sammanfattning av Anne Forslund: En härlig helg vid Ljusa Kusten Hindersön är en av de största öarna i skärgården och

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist, Margareta Florén Björn Bergström (12.9.), Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF mars 2015 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND är de bofasta skärgårdsbornas riksorganisation SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND har två huvuduppgifter att vara ett stödjande förbund för våra

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 info@skargardsborna.org www.skargardsborna.org, postgiro 85 86 60-4 SRF svar på utredningen om det fria handredskapsfisket SRF har lämnat

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 Närvarande: Bohusläns Skärgårdsråd Kjell Björkqvist Margareta Florén SIKO Anne Forslund Pia Södergren Hvens byalag Ingrid Fredriksson Smålandskustens

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Närvarande delegater: 15 februari 2003 Jonas Linell Anne-Marie Olsson Barbro Nordstedt Björn Sjöblom Jan-Evert

Läs mer

23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening

23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Runmarö Krog 23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro Nordstedt

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m SIKO protokoll från styrelsemöte 17 september kl 12 på Postmuseum i Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004-06-05 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsens ledamöter valdes av årsmötet i Hasselö missionshus lördagen den 5 juli 2003. Styrelsen konstituerade sig den 2 september 2003 varvid befattningarna

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning.

Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning. 1 DOKUMENTATION FRÅN NATIONELLT SKÄRGÅRDSFORUM PÅ TJURKÖ DEN 26-27 SEPTEMBER 2000 Inledning Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning. Pia Enochsson hälsar välkommen och

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL / Waxholmsbolaget den 20 januari 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL / Waxholmsbolaget den 20 januari 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL / Waxholmsbolaget den 20 januari 2014 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013 SIKO styrelsemöte, möte nr 8 år 2013 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 Närvarande: Ulf Westerberg Möja, Mellanskärgårdens

Läs mer

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING Sammanfattning av Skärgårdsmötet på temat kommunikation som hölls på Visingsö 28-29 maj 2010 Så gott som samtliga inbjudna Leaderområden var representerade

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist Britt Fogelström

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m SIKO protokoll från styrelsemöte 15 maj kl 13 på Nämdö Hembygdsgård Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 17 november 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Bengt Ökvist, Sten-Åke Persson, Anne Forslund, Dag Lundman, Birgitta Söderberg,

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 30 av Lejeföreningens medlemmar hade den 17 november samlats i Badhotellets Annex. Det extra medlemsmötet handlade om

Läs mer

24 januari 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Lars Godberg Mellanskärgårdens Intresseförening

24 januari 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Lars Godberg Mellanskärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i Skärgårdsstiftelsens lokaler 24 januari 2007 kl. 10.15 14.00 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND NYHETSBREV NR 8 16 juni 2004 Sid 1 SRF styrelsemöte på Gräsö 15-16.5 I mitten på maj samlades SRF till styrelsemöte på Rävsten utanför Gräsö i Norduppland. Mötets första dag ägnades

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Möte med Regionalt Skärgårdsråd

Möte med Regionalt Skärgårdsråd 1 (7) Möte med Regionalt Skärgårdsråd Datum Tid 10.00-12.30 Plats Landstingshuset, Stockholmssalen 1 Mötets öppnande Kjell Jansson förklarade mötet öppnat. 2 Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningarna

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby.

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Sammanträdesplats Närvarande Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Ledamöter Sven- Olof Karlsson Ordförande, F län Per Bjurulf Tjg ersättare, HU, Pk 4 Stig Berg F län, PK 3 Lars Brattström H län Claes Hallert

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer Skärgårdsliv Fler kan få mer Beslutsgruppen kan numera medge EU-stöd med 40 respektive 50 procent av den offentliga finansieringen för delar av programmet Mål 5b Skärgården. Det beslutade EU-kommissionen

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Roland Blomqvist Pia Prestel Solbrith Hellman Solveig Johansson Karl-Gustaf Eklund Johan Blomqvist, Webb&Form deltar i 03.

Roland Blomqvist Pia Prestel Solbrith Hellman Solveig Johansson Karl-Gustaf Eklund Johan Blomqvist, Webb&Form deltar i 03. Tid: Tisdagen den 19 juli 2011 Plats: Närvarande: I bostaden hos Rune Fransén Rune Fransén, ordförande Roland Blomqvist Pia Prestel Solbrith Hellman Solveig Johansson Karl-Gustaf Eklund Johan Blomqvist,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30 Närvarande: Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Fridh, Lotte Gjörup, Heléne

Läs mer

Byalagsmöte 1 april, 2009

Byalagsmöte 1 april, 2009 Byalagsmöte 1 april, 2009 Plats: Håcksvik. Fredrik Dahl går igenom dagordningen 1.) Eva Johansson berättar om att det är mycket fokus på budgetarbetet för närvarande. Det är gemensamt för i stort sett

Läs mer

Möte med Regionalt Skärgårdsråd

Möte med Regionalt Skärgårdsråd Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt miljö och regionplanering Diarienummer: LS 1103-0437 Möte med Regionalt Skärgårdsråd Tid: kl. 13.00-16.00 Plats: Fatburen konferens, Västgötagatan 2 Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11

Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11 1 Protokoll fört vid Glemminge byalags styrelsemöte 2009-08-11 Närvarande: Bo Björkman Anders Larson Gerd Löfquist Jasenka Mauzer Åkerlund Anna Nilsson 1. Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Kalendarium 2013-2014 2013 2014 2013-01-10 - - 11 Styrelsemöte 2013-02-15 Årsberättelsen ska vara färdig 2013-04-19 Förbereda styrelsemöte och årsmöte 2013-05-15, start kl Styrelsemöte 2014-05-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndagen 20/3-10

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndagen 20/3-10 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2010-03-20 Närvarande: Petra Ariton Adjungerade: Ellen Undén (fr om 6 c) Rebekka Olivegren Nova Wegerif ( 6c, 7 b och 8) Conrad Subhasha Born Johan Bysell Henrik

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

Regional utveckling genom Mål 2 öarna. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden. Skärgårdarnas Riksförbund SRF

Regional utveckling genom Mål 2 öarna. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden. Skärgårdarnas Riksförbund SRF 1 Regional utveckling genom Mål 2 öarna Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden Skärgårdarnas Riksförbund SRF BOENDE I SKÄRGÅRD Rapport från Seminarium på Koster 2004

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson Folkhälsorådet 2014-09-23 1(13) Plats och tid KFF Kansli, Greenroom Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tommy Cedervall (FP) ordförande Ingrid Fredriksson (M) 1:e vice ordförande Charlotte Gudmundsson

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 2015-02-09 1 (5) Plats och tid Deltagande Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 Gräsö Skärgårdsråd Alunda utvecklingsgrupp Norrskedika utvecklingsgrupp Österbybruks

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK Styrelsen Protokoll 2010-12-07 Plats och tid Gryyab AB, Göteborg 2010-12-07 kl 11.00-16.00 Närvarande Ej närvarande Magnus Jakobsson, ordf Knut Andrén Boel Lanne Björn

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Hans Sternbro, ordförande

Hans Sternbro, ordförande Protokoll fört vid sammanträde 2012-09-19 Plats och tid för sammanträde: Miljökontoret, Orsa Klockan 09.00 11.45. Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Anne-Marie Fröjdh, socialnämnden Carl-Erik Wohlmer,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) hos Anne och Magnus på Runmarö 29 maj 2007 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 2014-04-07 Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 Närvarande Jens Persson Ann-Marie Widegren Sara Blomqvist Tomas Lidberg Anette

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer