Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000."

Transkript

1 Styrelsemöte på Vinön 19 augusti Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och var sitt län. Vinön är den största ön med 125 invånare. Dessutom ligger där Valen som har 22 invånare Så finns också Tockenön, ägt av Nordiska museet, men här finns inga bofasta. Till Vinön går statlig färja som dessutom är en av de få platser där fastboende har förtursrätt. Valen har inga kollektiva färdmedel, men sjötaxi finns och man arbetar för att arbetspendling skall bli möjlig. Vinön är en jordbruksbygd med levande djur som Herefordtjurar, hästar, får, grisar och kalkoner, vilket ger sysselsättning åt många. Hjälmaren bidrar till utkomsten genom gös- och ålfiske. Även kräftor finns i sjön som endast är 20 m på det djupaste stället. Vinöns skola stängde 1996 och framtiden för öborna såg mörk ut. Tack vare en satsning från kommunen och med hjälp av EU-pengar har ön levt upp igen. En skärgårdsutvecklare anställdes, vilken tillsammans med Viningarna har åstadkommit en god satsning på öns utveckling. En turistinformationsbyrå drivs av öns ungdomar. Kommunen har bidragit med cyklar till uthyrning, vilken sköts av en av de bofasta. Skolan har blivit bygdegård med museum. Ett värdshus, privatägt, har öppnat och det satsar på KRAV-producerad utsökt mat. Ett nyöppnat bageri finns som erbjuder härligt gott bröd. En ekonomisk förening har bildats för att ansvara för den bensinmack vilken invigdes till Midsommar. Föreningen hoppas att med hjälp av sponsorpengar kunna bygga en bra gästhamn På styrelsemötet den 18/8-20/8 var Visingsörådet representerat för första gången. Även Glesbygdsverket fanns på plats med en representant. Många frågor fanns på dagordningen och diskussionerna var givande. Föreningarna rapporterade om vad som var aktuellt inom resp område. Det är alltid intressant att höra om andras idéer och problem. Trots att skärgårdarna är så olika finns många gemensamma frågor med olika lösningar vilka kan vara till gagn för dels dem som inte hittat någon lösning på sina egna problem, dels kan de ge idéer till vidare utveckling av den egna bygden. Hemsidan har fått ny struktur, adressen är skargardsborna.org, gå gärna in och titta. Bohusläns skärgårdsråd har erbjudit föreningarna att, i deras sista nummer av tidningen Kust och skärgård, göra en presentation av sin verksamhet. Som vanligt har skärgården utretts. Remisser har kommit och besvarats eller skall besvaras. Det gäller såväl fastighetsbeskattningen som Miljövårdsberedningens sammanställning av de olika Miljö- och Hushållningsprogrammen. Regionalpolitiska utredningen är också aktuell. Tänk vilken nytta som kunde kommit skärgården till godo om man inte bara utredde utan också vidtog åtgärder för att lösa problemen. Då Sverige har ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 ansåg styrelsen att det vore lämpligt att inbjuda öbor och regionalpolitiker inom EU till gemensam konferens för att diskutera och informera om de små öarnas problem. Inger Normark från Glesbygdsverket meddelade att hon är vår kontaktperson vad gäller skärgårdens frågor. Det var ett digert program, som genomfördes på Vinön. Men det fanns också tid till den viktiga sociala samvaron med alla informella diskussioner. Vi fick också underhållning genom bygdespelet Det brinner på Vinön, där många av öns ungdomar deltog. Många skratt gav föreställningen - och det förlänger ju livet. Anne

2 PROTOKOLL FRÅN SRF STYRELSEMÖTE PÅ VINÖN 19 AUGUSTI kl Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening Bengt Almkvist Bohusläns Skärgårdsråd Kjell Björkqvist Hvens byalag Ingrid Fredriksson, Arne Nilsson Smålandskustens Skärgårdsförening Mats Ohlsson Blekinge Kust- och Skärgårdsförening Ann-Marie Nordström Sörmlands Skärgårds Intresseförening - SIKO Anne Forslund Pia Södergren Gräsö Skärgårdsråd Birgitta Söderberg, Ann-Marie Karlsson Vinöns Kultur- och Hembygdsförening Sune Mohlin, Eva Widlund Visingsörådet Bernt Strandberg Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening Barbro Olsson, Lennart Olsson Hemsö Skärgårdsförening Lars-Erik Viklund Luleå Skärgårdsförening Stig Grahn adjungerad: Carin Flemström, förbundssekreterare SRF Gäster: Inger Normark, Glesbygdsverket, Östernärke kommundel Örebro, kommundelschef Yvonne Nilsson samt skärgårdssamordnare Per Gerdevåg, Björn Eriksson Valön Anhöriga: Ove Karlsson, Eina Grahn, Margit Wiklund, Inger Björkqvist 1. Mötet öppnas Ordf Bengt Almkvist hälsar deltagarna välkomna 2. Mötetsformalia Mötet förklaras utlyst på behörigt sätt Dagordningen godkännes Mats Ohlsson väljes till justeringsman Närvarolista upprättas. 3. Presentationer Örebro och kommundelen Östernärke, öarna Vinön och Valön Kommundelschef Yvonne Nilsson hälsar välkommen till Östernärke kommundel i Örebro och berättar om denna jordbruks- och skärgårdsstadsdel i Örebro och lite om svårigheterna att få vara annorlunda än staden. Nedläggningen av skolan hade skett före hennes tid och betyder nu att man dels har kostnader för lärare inne i Hampetorp och dels kostnader för skolskjuts och färjevärd! Med tanke på äldreomsorgsfrågan på Vinön redovisar Yvonne Nilsson den kommunala planeringen att satsa på hemvård samt sjukhem och i mindre grad serviceboende. Skärgårdssamordnare P.A. Gärdevåg redovisar kommunens mål 5 b arbete med bl a satsning på att se till att butiken finns kvar och att bensinmack tillkommit. Macken drivs av en ekonomisk förening som fick låna pengar av kommunen för att köpa macken. En turistbyrå som ungdomarna sköter drivs i samverkan med kommunen liksom cykeluthyrningen. Ett mål 3 projekt drivs också där ungdomar och kvinnor utbildas i data. Man jobbar nu för att få fram fler företagsidéer, kryddodling, konferenser. Mötet tar upp frågan om inte också

3 skärgårdsutvecklare borde träffa sina kollegor i andra kommuner, ett ensamarbete där man behöver varandras stöd. Björn Eriksson, Valön åskådliggör mycket levande vad det betyder när flera kommuner och län drar gränser mellan öar som hör ihop. Det gör att man inte kunnat lösa vare sig skol- eller äldreomsorgsfrågor tillsammans. Nu träffas representanter för Hjälmarens öar ca 1gång/mån vilket betytt mycket för dem. Björn har själv fått driva skolskjutsverksamheten till underpris för att slippa inackordera sina barn i land. 4. Rapporter från au och det ekonomiska läget Det finns nu i kassan varav är bidrag för EU-projektet. Billiga lösningar för styrelsemötena efterlyses, viktigt dock att vi fortsätter att åka runt till de olika föreningarna 5. Stadgerevision - modernisering En stadgeöversynsgrupp bestående av Mats Ohlsson, Anne Forslund och Kjell Björkqvist tillsättes. 6. Rapporter från föreningarna verksamhet och leader+-ansökningar Visingsörådet som ny medlem hälsas varmt välkommen och inleder med att berätta om Visingsö och dess historia som ett av Sveriges tidiga maktcentra. Visingsö har 800 fastboende och turister varje sommar. Området tillhör klimatzon 1-2 (jfr Skåne). Visingsö tillhör Jönköping storkommun varför Visingsörådet har stor betydelse för att hävda de bofastas intressen - ofta mycket komplicerade frågor pga de starka riksintressena pga kultur och natur. Stigby ungdomshem är största arbetsgivaren, det finns 7 mjölkbönder och mycket frukt- och bärodlingar. Folkhögskolan också viktig. Fn. är färjefrågan aktuell och man diskuterar med vägverket om att få allmän färjeförbindelse och hur man då gör med bokningsrätten. Blekinge kommer att ha skärgårdsforum i oktober och har stora problem med sin turlista för skärgårdstrafiken i Östra skärgården. De fastboende kan ej längre åka direkt till Karlskrona. Ett dåligt skött anbudsförfarande på militärens konferensanläggning har skapat problem. På Hanö arbetar man för affär o post. IT-projektet lyckosamt (se under arbetsgrupper). Leader+ansökan med länsbygderådet som huvudansvarigt har IT-profil. Hven fortsätter med sitt kretsloppsanpassningsprojekt, ett arbete som tar tid. Bredband diskuteras genom radiolänk och man arbetar med översiktsplanen. En ny färja trafikerar Ven och också här finns problem med hur man ska göra med bokningen. Ett brett föreningssamarbete har påbörjats. Luleå - på Hindersön har man arbetat med renoveringen av det gamla skolhuset. Trafiken har varit lite bättre i sommar pga turer som Favorit gjort - en gammal torpedbåt som nu går i turisttrafik. Mål 1-ansökan på gång ang vägarna. Dessutom har man haft fest i mängd - bl a på Altappen - ö med exotiska växter invandrade genom de långväga fartygsförbindelserna. Den 23.9 är det älgfest! Söderhamn har försökt få med Jungfrukusten i samarbetet men svårt att få kontakt. Kommunalrådet har gått ut med att det måste bli fler fastboende på öarna - men vem står då för elektrifieringen - statliga anslag finns visst? Också i Söderhamnsföreningen har man haft fest - sotareafton! Sälen fortsatt problem. Av en fångst på 130 laxar var 80 hela. En liten ö med exotiska växter försöker man tillsammans med kyrkan få till naturreservat - Natura Utbyte skett med vänort i Estland, i slutet av september öppnar fiskarbostaden på museet.

4 Gräsö har delvis motsatta situationen mot Söderhamn, här vill man hindra naturreservat pga att man genom det traditionella jordbruket sköter om landskapet. Pga den problematiken besökte miljöministern Gräsö. Resultatet blev att Gräsö lyftes ur Natura Också Gräsö har utökad färjetrafik men trots det behov av förturer för fastboende. Vindkraftsfrågan kontroversiell, fr a pga Bohus energis planering av storskalig vindkraftsproduktion med 100 vindkraftverk intill varandra som också slår ut ett lokalt småskaligt projekt. Gräsö ingår i Svealandskustens Leader+-ansökan. Smålandskusten har haft årsmöte i juli - en bråd tid för skärgårdsbor. Miljöministern och chefen för naturvårdsverket har varit och tittat på fiskeodlingar. Skärgårdsforum ska hållas i Kalmar län. Problemet med angöringsbryggan för Marsöborna löst genom att kommunen köpt bryggan från Fortifikationsförvaltningen och sålt den till skärgårdsföreningen. Man har lämnat in gemensam Leader+ansökan med Östergötland med inriktning att ta vara på natur och kultur. Inriktningen är omskötselperspektivet invånare omfattas. Tyvärr har Västervik o Oskarshamn ej skrivit på. Problem med delvis överlappande områden. Hemsö - föreningen har även fortsättningsvis ett tungt ansvar för försvarsanläggningen som nu blivit turistanläggning. Man arbetar med mål 1 ansökan. Lungö har kommit med i föreningen Stockholms skärgård - SIKO kommer att ha höstmöte ang årsmötesuppdraget att utreda bildandet av en skärgårdskommun. Leader+-ansökan har gjorts tillsammans med Sörmland och Upplandskusten ang produktutveckling Östra Svealands kustbygd. Landstinget och Vaxholm ej med ännu invånare omfattas - öar med replipunkter i land. Bohuslän har haft en lyckosam skärgårdsmarknad den 8.7 på Smögen. Bohus skärgårdsråd avslutar nu i höst sitt Leader II projekt, skärgårdskontor och tidning. När pengarna tryter har myndigheterna sett till att finansiera sitt medan det som drivs av föreningarna ej fått pengar! Två ansökningar om Leader + har lämnats in från Norra resp Södra Bohuslän. Tema är produktion med "havet" som nyckelord. Skärgårdsrådet jobbar med att ta fram ett nytt skärgårdspolitiskt program. Viktigt att lokalt arbeta vidare med Miljö och Hushållningsprogrammen. Vinön arbetar med att få fram en sjöräddningsbåt och nya isfordon och ingår i de projekt som skärgårdssamordnaren tidigare redovisat. Färjeläget byggs om och ett extra färjeläge byggs. Nu närmast har man en lyskväll inspirerade av Söderhamn. Vinö Sail Race är på gång. Leader+ ansökan tillsammans med hela regionen från Bråviken. Hur aktivera ungdomar i SRF? Östergötland har haft årsmöte med föreläsning om sälskador - skyddsjakt som minskar sälstammen men också gör sälen skygg förordas, inte allmän jakt. Ett stort arbete har gjorts med Leader+ ansökan tillsammans med Småland - många föreningar har gjort avsiktsförklaringar. Öppet möte kommer att hållas om Miljö och Hushållningsprogrammet. Bygglovsfrågan aktuell - hur ska skärgårdsbebyggelse få se ut? Bildandet av skärgårdsstiftelse ingår i det framtida arbetet. 7. Arbetsgrupperna Mötet går gemensamt igenom arbetsgruppernas sammansättning och arbetsinriktning. Deltagande i arbetsgrupp bestäms av SRF styrelse.

5 Fastighetsbeskattningen: Arbetsgrupp: Bengt Almkvist Missjö sk Bo Gesslein Löparö Rolf Karlsson Käringön Samarbetet med Skattebetalarnas förening diskuteras. Efter denna omgång av samarbete är det viktigt att hävda SRF särart där den egna profilen förtydligas. Efter medverkan på Chinateatern 24.8 tar SRF ny sats. Bl a ska studeras fastighetsskattefrågan internationellt. Uppdras åt Carin att distribuera det internationella kapitlet i utredningen. Glesbygdsverket tar nu tag i frågan om boplikt - de höga kostnaderna för boendet måste ses i en helhet. Boende (i bred bemärkelse) Arbetsgrupp: Kjell Björkqvist Styrsö sk Hans Arén Koster Lars Fogelberg Nämdö Tillgången på bostäder, problem att fastigheter säljs för höga priser när äldre flyttar ut. Viktigt med flexibla boendelösningar både för yngre och äldre. Även frågan om verksamhetslokaler måste tas upp. Problem när hamnar bebyggs med bostäder, då utestängs nyttotrafiken. Läget för gårdsbildningarna i naturreservaten måste tas upp liksom Statens Fastighetsverk. Strandskyddslagen också viktig. Gruppen ska arbeta fram ett SRF-material till det Nationella Skärgårdsforumet. Vindkraft Arbetsgrupp Dag Lundman Bohus skärgårdsråd sk Sten Malmström Visingsö Åsa Ödman Vinön repr Gräsö Viktigt att hitta småskaliga lösningar där befolkningen kan vara delägare och där lokala arbetstillfällen skapas. Lokalt inflytande garanterar också att hänsyn tas till miljö och turistvärden. Inte minst om turistvärden förstörs är det viktigt att få behålla inkomsterna. Gruppen bör arbeta fram ett material av typ: "Vi accepterar vindkraft under förutsättning av..." - Var säger vi nej till vindkraft och var kan vi acceptera den. Kommunikationer Arbetsgrupp: Stig Gran Hindersön sk Ingrid Fredriksson Ven Birthe Hellman Gullholmen Hans Lundkvist Runmarö Lars-Erik Samuelsson Smålandskusten? Erfarenheterna när det gäller vägverket och förbokningsmöjligheter för fastboende diskuteras liksom problemet med allmänna bryggor där turism och fritidsboende kan blockera fastboendes möjligheter till tilläggsplatser. En lösning kan vara att som i Östergötland, kommunen arrenderar ut bryggan till skärgårdsföreningen. IT Arbetsgrupp: Ann-Marie Nordström Torhamn sk Pia Södergren Sandhamn Bernt Olsson Klädesholmen Carin Flemström SRF kansli Ann-Marie berättar om IT-projektet i Karlskronas skärgård som ett exempel på hur man kan arbeta. En ekonomisk förening har bildats. Med radiolänk ges bredband till alla öar och

6 replipunkter i land. Karlskrona bidrar i medfinansieringen genom befintliga resurser. Den ekonomiska föreningen driver datastugor och har också utbildningar med 3 anställda utbildare. För den enskilde kostar uppkopplingen 2000 kr och sedan 250 kr per månad. Utredningen SOU 2000:68 föreslår regler för bidrag till kommunernas uppkoppling av sin glesbygd. För att få statliga pengar ska man ha gjort en IT-plan och bidra med lika mycket kommunala pengar (borde inte vara problem eftersom de flesta kommuner nu lägger extra pengar på sina egna nät och skoldatanät). Carin får i uppdrag att sammanfatta utredningen och Ann-Marie sina egna erfarenheter före 23.9 då Ven ska diskutera IT med sin kommun - bra om det finns underlag som de olika föreningarna kan använda sig av. Vidare ska IT-gruppen förbereda ett samordnings- informationsprojekt i mål 1 o 2. Carin tar kontakt med mål1 o 2- sekretariaten för att förbereda detta med dem. Miljövårdsberedningens betänkande: Levande skärgård SOU 2000:67 Arbetsgrupp: Mats Olsson Misterhult sk Birgitta Söderberg Gräsö Margareta Florén Smögen Remissvaren ska vara inne Vårt svar bör också vara en miljöpolicy - utgå från Smålandskustens material. Viktigt att man också svarar regionalt, i synnerhet i de områden som gjort Regionala miljö och hushållningsprogram. De regionala svaren ska givetvis vara olika, ändå viktigt att vi är överens om de avgörande frågorna. Mötet beslutar om följande arbetsordning: Snarast Mats skickar ut stolpar till svar 20.9 Föreningarna skickar sina utkast till regionala svar till arbetsgruppen 1.10 Arbetsgruppen skickar ut ett förslag till SRF-svar Senaste dag för föreningarnas yttrande ang SRF-svaret Äldreomsorg Arbetsgrupp: Sune Mohlin Vinön s k Ingrid Fredriksson Ven Lars-Erik Viklund Hemsö? Gräsö Mötet diskuterar olika tänkbara boenden, eget boende med avancerad hem(sjuk)vård, seniorboende, vårdboende, äldreboende som brukarkooperativ etc. En erfarenhet utkristalliserar sig om att man i skärgården inte enbart kan lita på eget boende med hemvård. Ensligt belägna bostäder gör det svårt att få den hemvård man behöver, det kan också bli för ensamt. Därför viktigt med flexibla lösningar, serviceboende som kan kombineras med andra boendebehov - kanske en näringslivsidé - hälsosamt boende för allergiker, konvalescensvistelser? 8. Informationsfrågor a. Hemsidesarbetet, Har nu fått ny struktur som mötet anser vara tillfredsställande. Varje förening måste skicka in material till sin presentationssida, föreningarna kan också skicka in sådant som man vill ha under aktuellt, viktiga skrivelser och protokoll. Innan vi fått upp användningen ordentligt av SRF hemsida så avvaktar vi med hemsidor till föreningarna. De föreningar som har egen hemsida, tillhör annan domän kan redan nu länkas direkt till SRF hemsida. b. Erbjudande från Bohusläns skärgårdsråd om ett heltäckande riksnummer, Merkostnader enbart förhöjd upplaga och distribution, en sida per förening. Kostnad ca 2000 kr per 1000 ex. Mötet beslutar att anslå max kr och att Kjell Björkqvist får ansvaret för att administrera arbetet. I oktober bör föreningarna ha material klart om sig. Varje förening sköter sin distribution.

7 9. Remissvar a. Miljövårdsberedningen - Arbetsgrupp arbetar med detta (se ovan) b. Regionalpolitiska utredningen - Många delbetänkanden, måste bli en huvudfråga för ett kommande styrelsemöte c. Fastighetsbeskattningen - Bengts svar får mötets uppskattning 10. Säl och skarv uttalanden Sälfrågan Mötet beslutar att uppdra åt Bengt Almkvist och Lars-Erik Viklund att göra ett uttalande där vi begär att frysningen av ersättningen för sälskador tas bort samt att rätt till skyddsjakt införs. SRF förordar skyddsjakt istället för allmän jakt. Viktigt att ersättning för skador inte bara gäller redskapen utan också utebliven fångst. Skarven Bengt o Lars-Erik gör även ett sådant uttalande, också här gäller skyddsjakt som inriktning. 11. SRF kontakter med Glesbygdsverket Inger Normark, ny kontaktperson för SRF på Glesbygdsverket hälsas varmt välkommen och presenterar sig. Tel. nr till Inger Normark a. Glesbygdsverkets organisation Glesbygdsverket har skapat en inre organisation för skärgårdsfrågorna så att dessa finns med i hela organisationen. Varje verksamhetsområde har en skärgårdsansvarig, Ingrid är samordnare i den gruppen. Skärgårdsfrågorna är en stående punkt på verkets ledningsmöten. Skärgårdsansvariga: Planering, analys Jan Molde Infrastruktur: Susanne Edfeldt Strukturfonderna: Peter Malmsten Arbetsmarknad, utbildn. Inger Normark b. Nationellt skärgårdsforum GD-brev går ut på måndag där landshövdingar och andra generaldirektörer informeras och anmodas utse representanter. På så sätt kommer mötet hamna på högre nivå. Kommande möte kommer att ha bo-frågorna som tema, boverket är speciellt vidtalat att komma. c. Aktuella frågor - yttrande miljövårdsberedningen - Inger skriver svar - miljömålsutredningens betänkande - Susanne Edfeldt - verksamhetsplanering för Gbv - Jan Cedervärn Glesbygdsverket kommer att speciellt utreda boplikten och inhämta erfarenheter från övriga nordiska länder. 14. Kommande styrelsemöten nov Sörmland mars, Årsmöte 15. Avslutning Ordf avslutar med att tacka Vinön för ett innehållsrikt program med bra boende och trevlig möteslokal. Den samlade mötestiden blir ju också längre pga EU-projektet och Eva o Sune har fått vara aktiva värdar fr.o.m fredag t.o.m söndag. Luleåföreningen överräcker sin present till Vinön.

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Gullholmen. 6-7 november 1998

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Gullholmen. 6-7 november 1998 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Gullholmen. 6-7 november 1998 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist Bohusläns Skärgårdsråd Ingrid Fredriksson Arne Nilsson Hvens Byalag Bengt

Läs mer

Protokoll från SRF styrelsemöte på Visingsö 9-10 november 2001

Protokoll från SRF styrelsemöte på Visingsö 9-10 november 2001 Protokoll från SRF styrelsemöte på Visingsö 9-10 november 2001 Justeras.. datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. datum Bernt Strandberg Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening Bengt Almkvist Mikaela

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård.

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Fredagen den 10 november träffades Skärgårdarnas Riksförbund styrelse för möte, vilket inleddes på Stendörrens naturreservat i lokalen Naturrum, byggt

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000.

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Sammanfattning av Anne Forslund: En härlig helg vid Ljusa Kusten Hindersön är en av de största öarna i skärgården och

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Möja den 13 14 november 2004 Närvarande: Kjell Björkqvist Dag Lundman Karen Alm Sten-Åke Persson Berndt Strandberg

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte i tornet på Landsort november 1999

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte i tornet på Landsort november 1999 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte i tornet på Landsort 12-13 november 1999 Närvarande delegater: Bohusläns Skärgårdsråd: Kjell Björkqvist, Margareta Florén Blekinge Skärgårdsförening:

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Bokö, Östergötland 27-28 mars 1998

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Bokö, Östergötland 27-28 mars 1998 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Bokö, Östergötland 27-28 mars 1998 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist och Margareta Florén, Bohusläns Skärgårdsråd Ingrid Fredriksson och

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF mars 2015 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND är de bofasta skärgårdsbornas riksorganisation SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND har två huvuduppgifter att vara ett stödjande förbund för våra

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll Styrelsemöte Sankt Anna 21-22/9 2002, i samband med SRF:s 20-årsjubileum Justeras. datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. datum Pia Södergren Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist, Margareta Florén Björn Bergström (12.9.), Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

2 Fråga om mötets behöriga utlysande besvarades med ja. Kallelse har skett via mail och i förekommande fall med post.

2 Fråga om mötets behöriga utlysande besvarades med ja. Kallelse har skett via mail och i förekommande fall med post. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll fört vid styrelsemöte med Skärgårdarnas Riksförbund 14-15 november 2003 på Sandhamn. Närvarande: Lars Erik Viklund, Hemsö skärgårdsförening Torsten Norberg, Hemsö skärgårdsförening

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 info@skargardsborna.org www.skargardsborna.org, postgiro 85 86 60-4 SRF svar på utredningen om det fria handredskapsfisket SRF har lämnat

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Äspölaboratoriet i Småland 6-7 februari 1999

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Äspölaboratoriet i Småland 6-7 februari 1999 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Äspölaboratoriet i Småland 6-7 februari 1999 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist, Bohusläns Skärgårdsråd Björn Bergström Dag Lundman Arne Hagström,

Läs mer

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 Närvarande: Johan Bohman Gunilla Söderqvist Berit Karlsson Per Frideen Anna Lundin Erik Westerlundh Björn Sjöblom Jan-Evert Jäderlund Jan Olsén Arne Griphult

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE mars 2001 PÅ KORSÖ

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE mars 2001 PÅ KORSÖ SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 17 18 mars 2001 PÅ KORSÖ Justeras Datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. Datum Ann-Marie Nordström Justeras.. Datum Birgitta Söderberg Närvarande ledamöter

Läs mer

Årsmötet den 2 3 mars 2002 på Hanö, Blekinge

Årsmötet den 2 3 mars 2002 på Hanö, Blekinge SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL Årsmötet den 2 3 mars 2002 på Hanö, Blekinge Justeras Datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. Datum Ann-Marie Nordström Justeras.. Datum Göran Sandberg Närvarande

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdarnas Riksförbund Skärgårdarnas Riksförbund Verksamhetsberättelse 2007 Vad är SRF och vad vill vi? Skärgårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för den bofasta befolkningen i landets skärgårdsområden, på kusten och

Läs mer

Välkomsthälsningar Vice ordf Barbro Haglund m fl styrelsemedlemmar i Smögens Ö-råd hälsar välkommen, se bifogad sammanfattning (1).

Välkomsthälsningar Vice ordf Barbro Haglund m fl styrelsemedlemmar i Smögens Ö-råd hälsar välkommen, se bifogad sammanfattning (1). Årsmöte på Smögens havsbad 11-12 mars 2000 Närvarande Kjell Björkqvist, Inger Björkqvist, Dag Lundman, Margareta Florén, Bohusläns Skärgårdsråd Arne Hagström, Ann-Marie Nordström, Blekinge Kust o Skärgårdsförening

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll Styrelsemöte Arholma 22-23 november 2002 Justeras. datum Kjell Björkqvist, ordförande Justeras. datum Pia Södergren Närvarande ledamöter Kjell Björkqvist Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll Styrelsemöte på Ven 8 9 juni 2002 Justeras Datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. Datum Mats Ohlsson Närvarande ledamöter Kjell Björkqvist Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 Närvarande: Bohusläns Skärgårdsråd Kjell Björkqvist Margareta Florén SIKO Anne Forslund Pia Södergren Hvens byalag Ingrid Fredriksson Smålandskustens

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

Nyhetsblad mars 2000. Årsmöte i ett vintrigt Smögen

Nyhetsblad mars 2000. Årsmöte i ett vintrigt Smögen Nyhetsblad mars 2000 Nu har vi haft årsmöte i Skärgårdarnas Riksförbund. Presentationen av alla delegaterna från föreningarna med Luleå i norr, runt hela kusten och i insjöar till Koster i väster, kändes

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Närvarande delegater: 15 februari 2003 Jonas Linell Anne-Marie Olsson Barbro Nordstedt Björn Sjöblom Jan-Evert

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m SIKO protokoll från styrelsemöte 17 september kl 12 på Postmuseum i Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Södra Skärgårdens Intresseförening Sammanträde på Ornö 2015 04 21

Södra Skärgårdens Intresseförening Sammanträde på Ornö 2015 04 21 2015 04 25 Södra Skärgårdens Intresseförening Sammanträde på Ornö 2015 04 21 Ordförande Bo Tyrefors hälsar välkommen till dagens möte. Trevligt att komma till Ornö och trevligt att så många Ornöbor slutit

Läs mer

SIKO Verksamhetsberättelse 2014

SIKO Verksamhetsberättelse 2014 SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION SIKO Verksamhetsberättelse 2014 SIKO styrelse Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2014,

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015 Sid 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Norrtälje, Pythagoras museet, den 7 december 2015 Närvarande: Ulf Westerberg

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Åbo den 6 oktober 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Åbo den 6 oktober 2015 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Åbo den 6 oktober 2015 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist Urban Gunnarsson

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna

Läs mer

23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening

23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Runmarö Krog 23 augusti 2007 kl. 10.15 14.00 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro Nordstedt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004-06-05 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsens ledamöter valdes av årsmötet i Hasselö missionshus lördagen den 5 juli 2003. Styrelsen konstituerade sig den 2 september 2003 varvid befattningarna

Läs mer

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Skärgårdskunskap en presentation från SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Bakgrundsfakta delvis hämtade från Länsstyrelsens Skärgårdsfakta 2015 SIKO organiserar de fastboende - en

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund SRF

Skärgårdarnas Riksförbund SRF Regional utveckling genom Mål 2 öarna Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden Skärgårdarnas Riksförbund SRF Skolseminarium på Möja i Stockholms skärgård Lördagen den

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring

Bredband Post, gods- och frakt Skärgårdsskolor och skolskjutsar Kommunikationer Strandskydd Besöksnäring SIKO organiserar de fastboende - en brokig skara av t ex hantverkare med småbarn, servicepersonal, pendlare och utflyttade pensionärer - och prioriterar följande frågor: Bredband Post, gods- och frakt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002-07-04 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsens ledamöter valdes vid årsmötet på Vinö i Misterhults skärgård lördagen den 7 juli 2001. Styrelsen konstituerade sig den 28 augusti 2001, vilket resulterade

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016 Sida 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2016 Närvarande: Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016 Nilla Söderqvist Britt

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF:s NYHETSBREV NR 12 19 Maj 2005 1 NYHETSBREV NR 12 19 maj 2005 Sid 1 Årsmötet 2005 Skärgårdarnas Riksförbund höll sitt årsmöte på Gränsö utanför Västervik 20 mars. Utöver sedvanliga

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund. Politisk demokrati i skärgårdarna Seminarium om demokratifrågor i skärgården Hönö 25 mars 2006

Skärgårdarnas Riksförbund. Politisk demokrati i skärgårdarna Seminarium om demokratifrågor i skärgården Hönö 25 mars 2006 Regional utveckling genom Mål 2 öarna Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden Skärgårdarnas Riksförbund Politisk demokrati i skärgårdarna Seminarium om demokratifrågor

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte på Hindersön 26 augusti, 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Anne Forslund, Karen Alm, Dag Lundman, Birgitta Söderberg, Gunnar Bäckström,

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017 Närvarande:

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017 Närvarande: Sida 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2017 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017 Närvarande: Ulf Westerberg, Möja Nilla

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL / Waxholmsbolaget den 20 januari 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL / Waxholmsbolaget den 20 januari 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL / Waxholmsbolaget den 20 januari 2014 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning.

Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning. 1 DOKUMENTATION FRÅN NATIONELLT SKÄRGÅRDSFORUM PÅ TJURKÖ DEN 26-27 SEPTEMBER 2000 Inledning Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning. Pia Enochsson hälsar välkommen och

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013 SIKO styrelsemöte, möte nr 8 år 2013 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 Närvarande: Ulf Westerberg Möja, Mellanskärgårdens

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001

VERKSAMHETSPLAN 2001 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2001 SRF ska förstärka sin roll som nätverksorganisation mellan boende över hela Sveriges kust och skärgård samt utåt vara en aktad och känd företrädare för skärgårdsborna

Läs mer

Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen på Lekanders konferenscenter Turism i Bohuslän

Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen på Lekanders konferenscenter Turism i Bohuslän Anteckningar samlade från respektive grupp från Framtidskonferensen 2008-01-12 på Lekanders konferenscenter Konferensen samlade 50 personer. Deltagarlistan finns som bilaga 1 Turism i Bohuslän, VD Björn

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Vaxholms Kastell

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Vaxholms Kastell Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Vaxholms Kastell Närvarande delegater: 11 mars 2006 Jonas Linell Arholma Skärgårdsförening Barbro Nordstedt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Tid: Tisdagen den 4 november 2014, kl 19 00-20 00. Närvarande: Solweig Lundkvist, ordförande, Anita Rosen, Rune Westerlund, Gunnar Egehult, Nils-Ove

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014 Närvarande delegater: Eva Axelsson, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

ÅRSMÖTE Lördagen 11 februari 2012, kl Förslag på dagordning sid 2-3. Verksamhetsberättelse för 2011 sid 4-10

ÅRSMÖTE Lördagen 11 februari 2012, kl Förslag på dagordning sid 2-3. Verksamhetsberättelse för 2011 sid 4-10 ÅRSMÖTE 2012 Lördagen 11 februari 2012, kl. 15.30 Förslag på dagordning sid 2-3 Verksamhetsberättelse för 2011 sid 4-10 Balans och resultaträkning 2011 sid 11-12 Budgetförslag för 2012 sid 13 Verksamhetsplan

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län 1(5) BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län Styrelsemöte nr 4 2009 2009-03-26 kl 18.00 20.30 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg Närvarande: Özge Özen Zink, Catarina Larson,

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

SIKO årsmöte 2010. Verksamhetsberättelse för 2009 Resultat och balansräkning Budgetförslag för 2010 Förslag på verksamhetsplan för 2010

SIKO årsmöte 2010. Verksamhetsberättelse för 2009 Resultat och balansräkning Budgetförslag för 2010 Förslag på verksamhetsplan för 2010 SIKO årsmöte 2010 Tid: Lördagen 20 februari 2010 Plats: Arholma Nord Verksamhetsberättelse för 2009 Resultat och balansräkning Budgetförslag för 2010 Förslag på verksamhetsplan för 2010 (ta med ditt exemplar

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist Britt Fogelström

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING Sammanfattning av Skärgårdsmötet på temat kommunikation som hölls på Visingsö 28-29 maj 2010 Så gott som samtliga inbjudna Leaderområden var representerade

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik Kommunstyrelsen 2011 12 05 262 608 Arbets och personalutskottet 2011 11 14 225 483 Dnr 11.641 83 deckf11 Skärgårdstrafik 2012 2014 Ärendebeskrivning Styrande dokument för Luleå skärgård I strategin för

Läs mer

Skärgårdskunskap en presentation av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

Skärgårdskunskap en presentation av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Skärgårdskunskap en presentation av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation Bakgrundsfakta delvis hämtade från Länsstyrelsens Skärgårdsfakta 2015 SIKO organiserar de fastboende - en brokig

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 17 november 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Bengt Ökvist, Sten-Åke Persson, Anne Forslund, Dag Lundman, Birgitta Söderberg,

Läs mer

Minnesanteckningar från SRF:s första representantskapsmöte på Rågö 2-4 september 2011

Minnesanteckningar från SRF:s första representantskapsmöte på Rågö 2-4 september 2011 Minnesanteckningar från SRF:s första representantskapsmöte på Rågö 2-4 september 2011 30 deltagare från 14 medlemsföreningar deltog på mötet. Deltagarlista, se separat dokument. Fredag 2/9 Ankomst till

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund SRF

Skärgårdarnas Riksförbund SRF Regional utveckling genom Mål 2 öarna Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden Skärgårdarnas Riksförbund SRF Kulturlandskapet seminarium på 27 augusti 2005 Sune Molin

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Länsstyrelsen 9 december 2016 Närvarande:

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Länsstyrelsen 9 december 2016 Närvarande: Sida 1 av 6 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2016 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Länsstyrelsen 9 december 2016 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 16 oktober 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 2007-05-16 1 (13) Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00 12.00 Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Evy Degerman, c, Bollnäs Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m

Total mötestid / frånvarotid 99t 30m SIKO protokoll från styrelsemöte 15 maj kl 13 på Nämdö Hembygdsgård Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 8t 30m ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-21 Tid Kl 09.00 11.40 Plats Stadshuset, Kalmar Omfattning 27-35 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson vice ordf

Läs mer

N A V. industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

N A V. industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst Protokoll nr tre (3) 2011 fört vid styrelsemöte med NAV Plats: Göteborgs Remfabrik Tid: 2011-10-13 kl. 10.00-15.00 Närvarande: Ingvar Axelsson Einar Brodin Chris Centerwall Thomas Gruvesäter Per Hållén

Läs mer

SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN

SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar.

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

SKÄRGÅRDSKUNSKAP En presentation av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

SKÄRGÅRDSKUNSKAP En presentation av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation SKÄRGÅRDSKUNSKAP En presentation av SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation 20171026 SKÄRGÅRDSKUNSKAP SIKO organiserar de fastboende Enen presentation av SIKO, Skärgårdens brokig skara

Läs mer

Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 09.00 11.45

Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 09.00 11.45 25 augusti 2010 1 Plats och tid af Klint Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 09.00 11.45 Beslutande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sekreterare Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby.

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 1995-10-05 Kl 13.00-17.00 1-9. Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Sammanträdesplats Närvarande Fredensborgs Herrgård, Vimmerby. Ledamöter Sven- Olof Karlsson Ordförande, F län Per Bjurulf Tjg ersättare, HU, Pk 4 Stig Berg F län, PK 3 Lars Brattström H län Claes Hallert

Läs mer

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre.

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Deltagande Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre F län Lars Brudin H län Claes Hallert E län Inger

Läs mer

Kommunikationer i skärgården

Kommunikationer i skärgården Fritidsnämnden 2006 12 13 91 189 Fritidsnämndens arbetsutskott 2006 11 29 64 135 Kommunikaskär.p12 06.217 83 Kommunikationer i skärgården Bakgrund Frågan om tillgänglighet är en av skärgårdens viktigaste

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 30 av Lejeföreningens medlemmar hade den 17 november samlats i Badhotellets Annex. Det extra medlemsmötet handlade om

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer