Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård maj 2000.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000."

Transkript

1 Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård maj Sammanfattning av Anne Forslund: En härlig helg vid Ljusa Kusten Hindersön är en av de största öarna i skärgården och ligger c:a 10 sjömil öster om Lövnäs som är närmsta platsen på fastlandet. På väg ut mot ön kunde man notera att skärgården är mycket grund, en mängd med grynnor gör navigeringen svår för den ovane. Öarna är låga skär med steniga stränder, huvudsakligen bevuxna med gran och björk. Lavan på träden visar att miljöförstöringen inte nått hit. Ön har idag 34 bofasta, som mest har det funnits 160 fastboende, då fanns skola och tre affärer. När skolan stängde på 60-talet försvann också de två sista affärerna. Det finns ingen kollektivtrafik till Hindersön, men kommunen arbetar för att få en sådan till stånd. Jopikgården är det enda pensionatet på ön. Kommunen äger stället, som är ett gammalt talshus, vackert renoverat. Det arrenderas ut till en av de bofasta på ön och kan verkligen rekommenderas till ett besök under semestern. På lördagskvällen bjöd Luleå kommun på en utsökt middag samt en båtresa ut till ytterskärgården, till Brändöskär där besök gjordes hos konstnären Ola Taube som just hängt upp sin sommarutställning. För en sörlänning var det fantastiskt att uppleva den ljusa natten, det blev aldrig mörkt. Närvarande på styrelsemötet var representanter från Bohusläns, Smålands, Östergötlands, Stockholms, Söderhamns, Härnösands och Luleås skärgårdar samt Ven utanför Landskrona samt Vinön i Hjälmaren och dessutom en representant från Glesbygdsverket. På mötet invaldes Visingsörådet som ny medlem i SRF. Det innebär att 13 skärgårdsföreningar längs kusten och två insjöar nu är medlemmar. Då beslut nu tagits av regeringen att SRF skall få kr i verksamhetsbidrag fastställdes SRFs budget. Arbetsgrupper bildades vilka skall utreda frågor som fastighetsskatten, boende med frågor kring konkurrensen om fastigheter och lokaler samt strandskyddet, vindkraft, IT och transporter. En fråga som berör många fiskare längs kusten är det ökande antalet sälar. I Bottenviken ökar antalet med mellan 2000 till 3000 per år. Många yrkesfiskare lägger ner sin verksamhet, då sälen förstör såväl garnen som fångsten. Det vore önskvärt om tillstånd gavs att skjuta säl från båt, att det blev en allmän jakt samt att 1000 kr gavs i skottpengar. Det finns ingen som vill utrota sälen men stammen måste minska. Styrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att uppvakta Jordbruksdepartementet för att informera om sälproblemet samt också miljöutskottets ordförande då det är att betrakta även som en kulturfråga bl a eftersom fisket sedan länge har varit en huvudnäring vid kusten. Skarven som länge varit ett problem längs södra ostkusten har nu även kommit till norra kusten. Ytterligare ett problem som måste lösas då all annan fågel försvinner där skarven etablerar sig. Styrelsen fick också information om Glesbygdsverkets arbete med EU:s strukturfonder mål 1 och 2, samt LEADER+. Andra frågor som diskuterades var styrelsens fortsatta arbetssätt, rikstäckande tidning, hemsida samt om SRF skulle anordna ett seminarium för lokalpolitiker och -föreningar om hur vi går vidare i EU-samarbetet. Seminariefrågan diskuteras vidare på nästa möte. Efter en rapport från föreningarna avslutades mötet och efter lunch påbörjades resan hemåt med mycket tacksamma ledamöter för det utmärkta arrangemanget som Hinderöborna ansvarat för.

2 Protokoll från styrelsemöte Skärgårdarnas Riksförbund, Hindersön maj Justeras Bengt Almkvist, ordförande Justeras Pia Södergren Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening: Bengt Almkvist Bohusläns Skärgårdsråd: Kjell Björkqvist SIKO: Anne Forslund och Pia Södergren Hvens byalag: Ingrid Fredriksson och Arne Nilsson Smålandskustens Skärgårdsförening: Mats Ohlsson och Peter Lundgren Vinöns Kultur- och Hembygdsförening: Sune Mohlin och Eva Widlund Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening: Barbro Olsson och Lennart Olsson Hemsö Skärgårdsförening: Lars-Erik Viklund Luleå Kommuns skärgårdsförening: Stig Grahn, Bengt o Herbert Ökvist Gräsö Skärgårdsråd: Birgitta Söderberg och Ann-Marie Karlsson Gäster: Ingrid Mars, Glesbygdsverket, Göran Wallin, Luleå kommun Anhöriga: Magnus Forslund, Eina Grahn, Margit Wiklund, Inger Björkqvist Carin Flemström, förbundssekreterare SRF 1. Mötet öppnas Ordf Bengt Almkvist hälsar deltagarna välkomna 2. Mötets behöriga utlysande Mötet förklaras utlyst enligt stadgarna 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 4. Inval av Visingsörådet Förbundssekr. Carin Flemström redovisar Visingsös medlemsansökan eftersom ingen i styrelsen för Visingsörådet kunnat komma till mötet. Visingsörådet organiserar de fastboendes olika lokala organisationer i form av östämma och styrelse. Endast fastboende har rösträtt. Mötet beslutar att välja in Visingsörådet som medlemsorganisation i SRF. 5. Val av justerare Pia Södergren väljes att justera protokollet 6. Budget, arvoden, firmatecknare SRF har erhållit samma bidrag som förra året av näringsdepartementet och ej den begärda ökningen med 60 %. En förutsättning för verksamheten blir dels intäkter och dels att styrelsemötena kan hållas billigare/subventioneras. Ett större projekt som sammanbinder mål 1 o 2 borde vara möjligt men ger pengar först sent i höst eller nästa år. Totalt omsluter budgeten kr fördelat på: kontorsmaterial kr tele 7 000

3 hemsida trycksaker styrelse + au-arvoden inkl po styrelsemöten, kost o logi styrelseresor arbetsgrupper, totalt konferenser + EU förbundssekr inkl po o lokal representation övrigt AU: arvoden: ordf v ordf kassör ledamot Mötet beslutar att godkänna förslag till budget och au-arvoden samt beslutar att ordförande och kassör tecknar firma var och en för sig. 7. Rapporter från au Bengt inleder en diskussion om styrelsens arbetsformer. Nu börjar styrelsen bli så stor att det är svårt att i plenum få en levande diskussion. Kanske styrelsearbetet ska organiseras mer i form av arbetsgrupper, kanske också utrymme ska ges för de speciellt tillsatta arbetsgrupperna och de medlemmar i dessa som ej är med i styrelsen bjuds in. Viktigt är också tiden för den informella kontakten. Alla är eniga i att det är mycket stimulerande att möta andra som har en liknande situation som en själv och få tid för erfarenhetsutbyte. Någon gång kan man också ägna sig åt ren kunskapsinhämtning. Rapportpunkterna kan minska och mer tid ägnas åt de frågor vi behöver diskutera grundligt. 8. Rapporter från föreningarna Bohus: Haft kuststämma med gott deltagande, föredraget Hur mår havet mycket uppskattat. Arbetsgrupper bildats kring bredband, fastighetsskatt och sjöosäkerhet. Skärgårdskontoret flyttat till Grebbestad. Leader+ har spruckit i 2 områden med egna ansökningar. Vinön: 20 personer har varit och hälsat på Hans Arén på Koster, Sjömack snart färdigbyggd, uppskattat projekt kvinnor och ungdom, i höst bygdespel och konstutställning. Egen hemsida Vill ha SRF-arbetsgrupp kring åldringsvård. Hven: Kretsloppsarbete för fullt. Ven fick 12,5 milj kr från staten, kommunen har tillskjutit lika mycket. Från början planering från kommunkontoret men nu är befolkningen med. Miljövänlig buss o båt under inköp liksom åtgärder när det gäller värmeförsörjning, el o avfall. Även Hven samarbetar med Hans Arén som kommer på besök tillsammans med Stefan Edman m fl. Konstrunda på gång liksom trafikgrupp - problem med för mycket bilar efter att den nya färjan kommit, positivt samarbete kring bilbegränsande insatser. Gräsö: Översiktsplanearbetet tillsammans med kommunen har öppnat upp för annat samarbete. Trafikgruppen har fått igenom fler turtider, andra viktiga frågor är bryggor och parkeringsplatser, sälfrågan och åldringsvårdsfrågor. Fårhuset är rivet! Hemsö: Även på Hemsö har man arbetat med frågan om servicehus för äldre men lagt av eftersom man inte fick ekonomi i projektet, andra stora frågor är museet (försvarsanläggningen) badplatser och bryggor samt 100-årsjubileum. Småland: Mohps-arbetet går vidare, samverkansgrupp har bildats på landshövdingens initiativ, interregprojekt Vilnet med pilotvecka om småskalig turism, skärgårdsdag 5-6

4 augusti, leader+ program tillsammans med Östergötland men utan Västervik. Mats tar tag i frågan om kommersialiseringen av allemansrätten igen. Söderhamn: Har problem med att få med alla föreningar kring Jungfrukusten, en gemensam ekonomisk förening har bildats vilket kan underlätta. Man jobbar vidare med sitt museum och har även lyckats med att hjälpa en ny fiskare att få licens. SIKO: Landstingsbidraget på 310 tkr klart, jobb med Leader+ där SIKO är huvudansökare, arbetsgrupper för kommunikationer och boende. Östergötland: Arbetar med mohpsen som får sin uppföljning i en planering för skärgårdsstiftelse samt mycket arbete med Leader+. Sveriges reservat-tätaste kust. Blidö Frötuna kommer att åka och hälsa på. Dataprojektet snart slutfört liksom svävarprojektet - svårlöst fråga vem som ska äga fartyget. Luleå: Sista tiden har planeringen för detta styrelsemöte tagit den mesta tiden, men också mycket arbete i kommunikationsfrågan som nu börjar att närma sig beslutfasen, lite svårt att få alla i föreningen aktiva. 9. Arbetsgrupper, fastställande av arbetsplaner och ekonomi. Arbetsgrupperna har ännu inte formerat sig varför några beslut om arbetsplaner och ekonomi ej kunde fattas utan hänskjutes till kommande styrelsemöten. Inriktning och deltagande diskuteras, vikten av att använda arbetsgruppsarbetet som bas för EU-arbetet betonas samt att föreningarna anmäler fler intresserade till arbetsgrupperna. Boende, med frågor kring konkurrensen om fastigheter och lokaler, strandskydd, etc. Kjell Björkqvist sammankallande, Hans Arén samt repr för SIKO ingår (SIKO återkommer med namn). Arbetet borde kunna knytas till det uppdrag om Arkitektur i Skärgården som Glesbygdsverket fått och som Hans Arén kommer att arbeta med. Carin rapporterar om Pia Enochssons erbjudande att Glesbygdsverket utreder boplikten. Bengt redovisar Norrköpings drastiska åtgärder för att luckra upp strandskyddet i sitt bostadsbyggnadsprogram. Boende, med frågor kring fastighetsbeskattning och taxering Bengt redovisar de olika fastighetsbeskattningsutredningarna och de korta remisstiderna, den 4 augusti ska svaret vara inne på Likformig och neutral fastighetsbeskattning. Göteborg har deltagit i debatt program på TV och i Stockholm deltog SRF i en demonstration arrangerad av Skattebetalarnas förening m fl Då remissvaren kommit fattas beslut om hearing i Chinateatern. Tidigare arbetsgrupp med Bengt, Bo Gesslein och Rolf Karlsson arbetar vidare. Au får ta beslut om remissvar eftersom svaret ska vara inne före nästa styrelsemöte. Kommunikationer inkl fraktstöd, taxor, färjor etc. Stig Gran sammankallande, dessutom föreslås Nils Kjellberg och Birthe Hellman, Hans Noack bör tillfrågas om medverkan. Luleå är det enda skärgårdsområde som inte har någon kollektivtrafik, betonas vikten av att färjan ska ligga på ön under natten, det gör att det finns en beredskap om något händer. Kommunikationer it-utvecklingen Carin Flemström sammankallande, dessutom ingår Pia Södergren, Ann-Marie Nordström och Bert Olsson (Klädesholmen, Bohus). En genomgång görs av läget i de olika skärgårdarna när det gäller bredband: Småland: vet ej Härnösand: på gång Gräsö: ingen lösning Luleå: ingen lösning Ven: Radiolänk på gång, Telia operatör Vinön: vet ej Östergötland: vet ej SIKO: kabeldragning på gång men oklart vad som händer i land

5 Söderhamn: beslut finns att alla medborgare ska få, men oklart hur Vindkraftsfrågan samt andra alternativa energikällor Dag Lundman sammankallande, SIKO kommer med namn, fler namn efterlyses - utgå från Tanums kommuns utredning. Äldreomsorg en ny arbetsgrupp bildas med Sune Mohlin som sammankallande. Kontakt tas med Holmön som redan har eget boende, dessutom anmäler Gräsö, Hven sitt intresse direkt. 10. Hemsidesarbetet Carin rapporterar att hemsidan nu finns på nätet men att mycket återstår att göra. Det SRF beställt är 1 hemsida för SRF och 12 sidor för vardera medlemsförening samt sökmotor, utbildning och hyra/skötsel av domänen. Varje styrelseledamot i SRF ska få sin egen e- postadress. Den ursprungliga kostnaden på förväntas minska något då många föreningar redan har egna hemsidor. Sökmotorn är såväl kostnads- som arbetskrävande men kommer att med tiden bli allt viktigare. Genom den kan en fråga följas över tid - t.ex. vad har SRF o medlemsföreningarna sagt under åren då man diskuterat sälfrågan. För föreningarna finns alternativen: att tills vidare inte ha någon hemsida utan enbart vara presenterade på SRF hemsida, ha en egen hemsida inom SRF domännamn eller slutligen länk till helt fristående egen hemsida. Östergötland, har egen hemsida. Ludvig Rosenbaum Bohuslän, vill ha egen sida hos SRF SIKO, vill ha egen sida hos SRF Hven, vill ha egen sida hos SRF Smålandskusten, återkommer Vinön, vill ha egen sida hos SRF. Återkommer Söderhamn, vill ha egen sida hos SRF. Återkommer Hemsö, har egen hemsida Rolf Sjölander tel Luleå, vill ha egen sida hos SRF Gräsö, vill ha egen sida hos SRF Visingsö Blekinge Småland Den referensgrupp som tillsattes på årsmötet för arbetet med hemsidan, Mats Ohlsson, Ludvig Rosenbaum och Pia Södergren har inte hunnit sammanträffa. Viktigt att alla framför synpunkter till gruppen eller till Carin. Konstateras att hemsidan måste utformas mer offensivt och att det är problem med sökmotorn i Netscape. Kan utbildningen i hemsidesarbetet göras till projekt och intäktsfinansieras? 11. Tidningsfrågor Kjell föredrar en skrivelse från Bohus om att göra Kust o Skärgård till riksorgan för SRF. Beslutas att Bohus Skärgårdsråd får i uppdrag att till nästa möte redovisa de ekonomiska och arbetsmässiga förutsättningarna för en tidning/nyhetsblad samt att Carin ska ingå i arbetet. Carin ska ta reda på om det inom ramen för mål 2 öarna går att göra ett informationspaket. 12. Miljövårdsberedningen Mats och Birgitta har träffat Katarina Fehler som är huvudsekreterare för miljövårdsprogrammet. Remisstid blir Vid mötet kunde SRF redogöra för vad som är viktigt för skärgårdsborna men fick ej så mycket information tillbaka. Betonas vikten av att man lokalt fortsätter det arbete som inleddes med Miljö och hushållningsprogrammen och att man arbetar för kommunala översiktsplaner. Bohus fortsätter

6 och följer upp sitt program liksom Småland där en skärgårdsgrupp bildats på landshövdingens inbjudan. I Östergötland arbetar man för att få fram en skärgårdsstiftelse. I Uppland började man bra men så kom Natura 2000 i vägen. I Luleå finns inget samråd - SRF samlade erfarenhet är att det i alla skärgårdsområden borde finnas ett forum för Länsstyrelse, Landsting, kommuner och skärgårdsföreningar att träffas. 13. Regionalpolitiska utredningen Bengt o Carin redovisar det första delbetänkandet som klarlägger flyttströmmar och försöker att analysera vilka faktorer som skapar tillväxt på en ort. Beslutas att Carin beställer delbetänkandet till samtliga och att vi bevakar vad som händer. 14. EU-arbetet Ingrid Mars redovisar vad som är på gång. Mål 1: Programkomplementet är under slutskrivning. Den träffas övervakningskommittéerna för Norra och Södra Norrland för att ta beslut. Efter det kan man börja att söka pengar. Mål 2: Spd är inlämnat den 25.4 och bedömt som mottagningsbart. Det har därmed inkommit i tid för att projekttid ska kunna räknas retroaktivt från I juni sker förhandlingarna med kommissionen. Glesbygdsverket ska skriva programkomplementet i augusti, viktigt att få in stödjepunkterna i land. Jenny Pentler skriver. Leader+, till dags dato är 31 ansökningar föranmälda, varav 7 från skärgården. Sista ansökningstid är 3.7. Nationell plan är inlämnad till näringsdepartementet från Glesbygdsverket. Ingrid Mars lovar att återkomma med frågan om hur dokumentationen ska se ut när det gäller partnerskapet - räcker det med beslut i kommunstyrelsernas au? Interreg III Ansökningar på flera håll. Skärgårdssmak i Sthlm m fl vidgas till produktion och hantverk. Kalmar ingår i samarbete med Åboland, Estland och Nordtyska kusten - Vilnet. Beslutas att vi ska lära oss mer om hur interreg kan användas som grund för SRF internationella arbete. SRF internationella arbete, viktigt att skärgårdsområden profilerar sig i EU. Nästa AU är på Gotland för att med gotlänningarnas hjälp få komma in i EU-arbetet. Också viktigt med egna regionalpolitiska kontakter. Carin får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en konferens med EU:s regionalpolitiker till vilken även våra kommuner bjuds in - detta som ett arbete under Sveriges ordförandetid. 15. Säl och skarv När det gäller skarven så är beslut på gång om allmän jakttid och jakt sker redan i en rad län. I sälfrågan är nu ett utredningsuppdrag från jordbruksutskottet på gång ang jakt på säl. I Norrbotten har sälen trängt ut yrkesfisket, löjromsfisket är nästan helt borta och då även småsiksfisket som brukar följa på. En gråsäl kan väga kg och stammen ökar med ett par tusen varje år. Problemet kommer att bli synligt för envar då utsvultna sälar sköljs upp på land. Det handlar inte längre om att få ekonomisk ersättning för sälskador. Fisket håller helt på att försvinna. Vi måste få en uppfattning om hur stor säljakten ska vara och få skjuta därefter. Viktigt med att få skjuta från båt, allmän jakt och skottpeng. Det hjälper inte om bara ett fåtal yrkesfiskare får skjuta - när det prövades utanför Söderhamn klarade man bara att totalt skjuta 7 sälar. Säljakten är också en kulturfråga i en levande skärgård, den ger kött, skinn och arbetstillfällen. Det är ur detta perspektiv vi måste diskutera med jordbruksdepartementet. 16. Riksdagens skärgårdsgrupp Hittillsvarande kontakter redovisas. Vikten av att ha lokal kontakt med sina riksdagspolitiker

7 betonas. Gruppen ger också en ingång till olika utskott och departement. Vi kan inte enbart arbeta genom näringsdepartementet och glesbygdsverket. Våra frågor finns t.ex hos jordbruksdepartementet etc. 17. SRF kontakter med Glesbygdsverket Ingrid Mars tackar för sig genom att göra en del reflexioner om vad som hänt under de 10 år hon varit Glesbygdsverkets ansvarige i skärgårdsfrågor. - Skärgården har blivit ett område, en part med egna medel. SRF täcker hela skärgården och även om vi inte fått riktigt som vi önskat så kan vi arbeta genom strukturfonderna. Bengt tackar för den gångna tiden och Glesbygdsverkets mycket medvetna strategi, att se till att skärgården kommer samman men utan att själv styra frågorna. I fortsättningen kommer Glesbygdsverket ha en kontaktperson för skärgårdsfrågor inom varje avdelning. Pia Enochsson kommer själv att inledningsvis hålla i det nationella skärgårdsforumet. 18. Kommande styrelsemöten aug Vinön - även till detta inbjuds anhöriga nov Askö Sörmland - kan det bli ett möte med billigt logi? 19. Avslutning Ordförande avslutar mötet med att tacka Luleåföreningen och speciellt Stig och Eina Gran för fint och mycket omtänksamt arrangemang.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 17 november 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Bengt Ökvist, Sten-Åke Persson, Anne Forslund, Dag Lundman, Birgitta Söderberg,

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 info@skargardsborna.org www.skargardsborna.org, postgiro 85 86 60-4 SRF svar på utredningen om det fria handredskapsfisket SRF har lämnat

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi skärgårdsbor I detta nummer: Vad vill politikerna med skärgården i Sverige? Framtidens friluftsliv på vems villkor? SRF med på Landsbygdsriksdagen SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi Skärgårdsbor nr 2 september

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Arbete, boende och service i landets skärgårdar Skärgårdarnas Riksförbund En informationsskrift från Skärgårdarnas Riksförbund info@skargardarnasriksforbund.se

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Konferens för Europas skärgårdar/små öar 20 23 Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar

Konferens för Europas skärgårdar/små öar 20 23 Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar Konferens för Europas skärgårdar/små öar 20 23 Maj, Möja, Sverige Minnesanteckningar SAMMANFATTNING Konferensen arrangerades av Skärgårdarnas Riksförbund (Sverige) och hölls på Möja, en av de levande öarna

Läs mer

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt

Vi skärgårdsbor. I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt Vi skärgårdsbor Nr 1 april 2013 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund I detta nummer Skärgårdsskolorna och framtiden Årsstämma med Transportseminarium Anholt, ett komplett ö-samhälle i Kattegatt SKÄRGÅRDARNAS

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Regional utveckling genom Mål 2 öarna. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden. Skärgårdarnas Riksförbund SRF

Regional utveckling genom Mål 2 öarna. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden. Skärgårdarnas Riksförbund SRF 1 Regional utveckling genom Mål 2 öarna Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden Skärgårdarnas Riksförbund SRF BOENDE I SKÄRGÅRD Rapport från Seminarium på Koster 2004

Läs mer

VITBOK FÖR BOENDE I SKÄRGÅRDEN

VITBOK FÖR BOENDE I SKÄRGÅRDEN Skärgårdarnas Riksförbund VITBOK FÖR BOENDE I SKÄRGÅRDEN Disposition 1. Det är bostadsbrist i skärgården! 2. Skärgårdarnas Riksförbunds krav för boende i skärgården 3. Skärgårdsborna om framtiden 4. När

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart

MEDLEMSBLADET. Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart MEDLEMSBLADET Nr 3, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Kallelse till årsmöte i Hysingsvik Äntligen brygga i Östernäs för Gräsköborna Upphandlingen av skärgårdstrafiken får ny fart 1 KALLELSE

Läs mer

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande:

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande: Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1 Närvarande: Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999 Pär Nuder, ordförande (punkt 1 4, utom ämnet väntelista för projekt) Då Pär Nuder var tvungen avvika innan

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Jubileumsnummer / juni. Ur innehållet: Inbjudan till 50-årsfest Historiska tillbakablickar Aktualiteter

MEDLEMSBLADET. Jubileumsnummer / juni. Ur innehållet: Inbjudan till 50-årsfest Historiska tillbakablickar Aktualiteter MEDLEMSBLADET Nr 2, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Jubileumsnummer / juni Föreningens ordförande Ragnar Åkerström företräder SIKO i en estraddebatt om Sjöfågeljakten i Riksdagshuset April

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf)

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m SIKO protokoll från styrelsemöte 17 september kl 12 på Postmuseum i Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer