Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård maj 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000."

Transkript

1 Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård maj Sammanfattning av Anne Forslund: En härlig helg vid Ljusa Kusten Hindersön är en av de största öarna i skärgården och ligger c:a 10 sjömil öster om Lövnäs som är närmsta platsen på fastlandet. På väg ut mot ön kunde man notera att skärgården är mycket grund, en mängd med grynnor gör navigeringen svår för den ovane. Öarna är låga skär med steniga stränder, huvudsakligen bevuxna med gran och björk. Lavan på träden visar att miljöförstöringen inte nått hit. Ön har idag 34 bofasta, som mest har det funnits 160 fastboende, då fanns skola och tre affärer. När skolan stängde på 60-talet försvann också de två sista affärerna. Det finns ingen kollektivtrafik till Hindersön, men kommunen arbetar för att få en sådan till stånd. Jopikgården är det enda pensionatet på ön. Kommunen äger stället, som är ett gammalt talshus, vackert renoverat. Det arrenderas ut till en av de bofasta på ön och kan verkligen rekommenderas till ett besök under semestern. På lördagskvällen bjöd Luleå kommun på en utsökt middag samt en båtresa ut till ytterskärgården, till Brändöskär där besök gjordes hos konstnären Ola Taube som just hängt upp sin sommarutställning. För en sörlänning var det fantastiskt att uppleva den ljusa natten, det blev aldrig mörkt. Närvarande på styrelsemötet var representanter från Bohusläns, Smålands, Östergötlands, Stockholms, Söderhamns, Härnösands och Luleås skärgårdar samt Ven utanför Landskrona samt Vinön i Hjälmaren och dessutom en representant från Glesbygdsverket. På mötet invaldes Visingsörådet som ny medlem i SRF. Det innebär att 13 skärgårdsföreningar längs kusten och två insjöar nu är medlemmar. Då beslut nu tagits av regeringen att SRF skall få kr i verksamhetsbidrag fastställdes SRFs budget. Arbetsgrupper bildades vilka skall utreda frågor som fastighetsskatten, boende med frågor kring konkurrensen om fastigheter och lokaler samt strandskyddet, vindkraft, IT och transporter. En fråga som berör många fiskare längs kusten är det ökande antalet sälar. I Bottenviken ökar antalet med mellan 2000 till 3000 per år. Många yrkesfiskare lägger ner sin verksamhet, då sälen förstör såväl garnen som fångsten. Det vore önskvärt om tillstånd gavs att skjuta säl från båt, att det blev en allmän jakt samt att 1000 kr gavs i skottpengar. Det finns ingen som vill utrota sälen men stammen måste minska. Styrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att uppvakta Jordbruksdepartementet för att informera om sälproblemet samt också miljöutskottets ordförande då det är att betrakta även som en kulturfråga bl a eftersom fisket sedan länge har varit en huvudnäring vid kusten. Skarven som länge varit ett problem längs södra ostkusten har nu även kommit till norra kusten. Ytterligare ett problem som måste lösas då all annan fågel försvinner där skarven etablerar sig. Styrelsen fick också information om Glesbygdsverkets arbete med EU:s strukturfonder mål 1 och 2, samt LEADER+. Andra frågor som diskuterades var styrelsens fortsatta arbetssätt, rikstäckande tidning, hemsida samt om SRF skulle anordna ett seminarium för lokalpolitiker och -föreningar om hur vi går vidare i EU-samarbetet. Seminariefrågan diskuteras vidare på nästa möte. Efter en rapport från föreningarna avslutades mötet och efter lunch påbörjades resan hemåt med mycket tacksamma ledamöter för det utmärkta arrangemanget som Hinderöborna ansvarat för.

2 Protokoll från styrelsemöte Skärgårdarnas Riksförbund, Hindersön maj Justeras Bengt Almkvist, ordförande Justeras Pia Södergren Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening: Bengt Almkvist Bohusläns Skärgårdsråd: Kjell Björkqvist SIKO: Anne Forslund och Pia Södergren Hvens byalag: Ingrid Fredriksson och Arne Nilsson Smålandskustens Skärgårdsförening: Mats Ohlsson och Peter Lundgren Vinöns Kultur- och Hembygdsförening: Sune Mohlin och Eva Widlund Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening: Barbro Olsson och Lennart Olsson Hemsö Skärgårdsförening: Lars-Erik Viklund Luleå Kommuns skärgårdsförening: Stig Grahn, Bengt o Herbert Ökvist Gräsö Skärgårdsråd: Birgitta Söderberg och Ann-Marie Karlsson Gäster: Ingrid Mars, Glesbygdsverket, Göran Wallin, Luleå kommun Anhöriga: Magnus Forslund, Eina Grahn, Margit Wiklund, Inger Björkqvist Carin Flemström, förbundssekreterare SRF 1. Mötet öppnas Ordf Bengt Almkvist hälsar deltagarna välkomna 2. Mötets behöriga utlysande Mötet förklaras utlyst enligt stadgarna 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 4. Inval av Visingsörådet Förbundssekr. Carin Flemström redovisar Visingsös medlemsansökan eftersom ingen i styrelsen för Visingsörådet kunnat komma till mötet. Visingsörådet organiserar de fastboendes olika lokala organisationer i form av östämma och styrelse. Endast fastboende har rösträtt. Mötet beslutar att välja in Visingsörådet som medlemsorganisation i SRF. 5. Val av justerare Pia Södergren väljes att justera protokollet 6. Budget, arvoden, firmatecknare SRF har erhållit samma bidrag som förra året av näringsdepartementet och ej den begärda ökningen med 60 %. En förutsättning för verksamheten blir dels intäkter och dels att styrelsemötena kan hållas billigare/subventioneras. Ett större projekt som sammanbinder mål 1 o 2 borde vara möjligt men ger pengar först sent i höst eller nästa år. Totalt omsluter budgeten kr fördelat på: kontorsmaterial kr tele 7 000

3 hemsida trycksaker styrelse + au-arvoden inkl po styrelsemöten, kost o logi styrelseresor arbetsgrupper, totalt konferenser + EU förbundssekr inkl po o lokal representation övrigt AU: arvoden: ordf v ordf kassör ledamot Mötet beslutar att godkänna förslag till budget och au-arvoden samt beslutar att ordförande och kassör tecknar firma var och en för sig. 7. Rapporter från au Bengt inleder en diskussion om styrelsens arbetsformer. Nu börjar styrelsen bli så stor att det är svårt att i plenum få en levande diskussion. Kanske styrelsearbetet ska organiseras mer i form av arbetsgrupper, kanske också utrymme ska ges för de speciellt tillsatta arbetsgrupperna och de medlemmar i dessa som ej är med i styrelsen bjuds in. Viktigt är också tiden för den informella kontakten. Alla är eniga i att det är mycket stimulerande att möta andra som har en liknande situation som en själv och få tid för erfarenhetsutbyte. Någon gång kan man också ägna sig åt ren kunskapsinhämtning. Rapportpunkterna kan minska och mer tid ägnas åt de frågor vi behöver diskutera grundligt. 8. Rapporter från föreningarna Bohus: Haft kuststämma med gott deltagande, föredraget Hur mår havet mycket uppskattat. Arbetsgrupper bildats kring bredband, fastighetsskatt och sjöosäkerhet. Skärgårdskontoret flyttat till Grebbestad. Leader+ har spruckit i 2 områden med egna ansökningar. Vinön: 20 personer har varit och hälsat på Hans Arén på Koster, Sjömack snart färdigbyggd, uppskattat projekt kvinnor och ungdom, i höst bygdespel och konstutställning. Egen hemsida Vill ha SRF-arbetsgrupp kring åldringsvård. Hven: Kretsloppsarbete för fullt. Ven fick 12,5 milj kr från staten, kommunen har tillskjutit lika mycket. Från början planering från kommunkontoret men nu är befolkningen med. Miljövänlig buss o båt under inköp liksom åtgärder när det gäller värmeförsörjning, el o avfall. Även Hven samarbetar med Hans Arén som kommer på besök tillsammans med Stefan Edman m fl. Konstrunda på gång liksom trafikgrupp - problem med för mycket bilar efter att den nya färjan kommit, positivt samarbete kring bilbegränsande insatser. Gräsö: Översiktsplanearbetet tillsammans med kommunen har öppnat upp för annat samarbete. Trafikgruppen har fått igenom fler turtider, andra viktiga frågor är bryggor och parkeringsplatser, sälfrågan och åldringsvårdsfrågor. Fårhuset är rivet! Hemsö: Även på Hemsö har man arbetat med frågan om servicehus för äldre men lagt av eftersom man inte fick ekonomi i projektet, andra stora frågor är museet (försvarsanläggningen) badplatser och bryggor samt 100-årsjubileum. Småland: Mohps-arbetet går vidare, samverkansgrupp har bildats på landshövdingens initiativ, interregprojekt Vilnet med pilotvecka om småskalig turism, skärgårdsdag 5-6

4 augusti, leader+ program tillsammans med Östergötland men utan Västervik. Mats tar tag i frågan om kommersialiseringen av allemansrätten igen. Söderhamn: Har problem med att få med alla föreningar kring Jungfrukusten, en gemensam ekonomisk förening har bildats vilket kan underlätta. Man jobbar vidare med sitt museum och har även lyckats med att hjälpa en ny fiskare att få licens. SIKO: Landstingsbidraget på 310 tkr klart, jobb med Leader+ där SIKO är huvudansökare, arbetsgrupper för kommunikationer och boende. Östergötland: Arbetar med mohpsen som får sin uppföljning i en planering för skärgårdsstiftelse samt mycket arbete med Leader+. Sveriges reservat-tätaste kust. Blidö Frötuna kommer att åka och hälsa på. Dataprojektet snart slutfört liksom svävarprojektet - svårlöst fråga vem som ska äga fartyget. Luleå: Sista tiden har planeringen för detta styrelsemöte tagit den mesta tiden, men också mycket arbete i kommunikationsfrågan som nu börjar att närma sig beslutfasen, lite svårt att få alla i föreningen aktiva. 9. Arbetsgrupper, fastställande av arbetsplaner och ekonomi. Arbetsgrupperna har ännu inte formerat sig varför några beslut om arbetsplaner och ekonomi ej kunde fattas utan hänskjutes till kommande styrelsemöten. Inriktning och deltagande diskuteras, vikten av att använda arbetsgruppsarbetet som bas för EU-arbetet betonas samt att föreningarna anmäler fler intresserade till arbetsgrupperna. Boende, med frågor kring konkurrensen om fastigheter och lokaler, strandskydd, etc. Kjell Björkqvist sammankallande, Hans Arén samt repr för SIKO ingår (SIKO återkommer med namn). Arbetet borde kunna knytas till det uppdrag om Arkitektur i Skärgården som Glesbygdsverket fått och som Hans Arén kommer att arbeta med. Carin rapporterar om Pia Enochssons erbjudande att Glesbygdsverket utreder boplikten. Bengt redovisar Norrköpings drastiska åtgärder för att luckra upp strandskyddet i sitt bostadsbyggnadsprogram. Boende, med frågor kring fastighetsbeskattning och taxering Bengt redovisar de olika fastighetsbeskattningsutredningarna och de korta remisstiderna, den 4 augusti ska svaret vara inne på Likformig och neutral fastighetsbeskattning. Göteborg har deltagit i debatt program på TV och i Stockholm deltog SRF i en demonstration arrangerad av Skattebetalarnas förening m fl Då remissvaren kommit fattas beslut om hearing i Chinateatern. Tidigare arbetsgrupp med Bengt, Bo Gesslein och Rolf Karlsson arbetar vidare. Au får ta beslut om remissvar eftersom svaret ska vara inne före nästa styrelsemöte. Kommunikationer inkl fraktstöd, taxor, färjor etc. Stig Gran sammankallande, dessutom föreslås Nils Kjellberg och Birthe Hellman, Hans Noack bör tillfrågas om medverkan. Luleå är det enda skärgårdsområde som inte har någon kollektivtrafik, betonas vikten av att färjan ska ligga på ön under natten, det gör att det finns en beredskap om något händer. Kommunikationer it-utvecklingen Carin Flemström sammankallande, dessutom ingår Pia Södergren, Ann-Marie Nordström och Bert Olsson (Klädesholmen, Bohus). En genomgång görs av läget i de olika skärgårdarna när det gäller bredband: Småland: vet ej Härnösand: på gång Gräsö: ingen lösning Luleå: ingen lösning Ven: Radiolänk på gång, Telia operatör Vinön: vet ej Östergötland: vet ej SIKO: kabeldragning på gång men oklart vad som händer i land

5 Söderhamn: beslut finns att alla medborgare ska få, men oklart hur Vindkraftsfrågan samt andra alternativa energikällor Dag Lundman sammankallande, SIKO kommer med namn, fler namn efterlyses - utgå från Tanums kommuns utredning. Äldreomsorg en ny arbetsgrupp bildas med Sune Mohlin som sammankallande. Kontakt tas med Holmön som redan har eget boende, dessutom anmäler Gräsö, Hven sitt intresse direkt. 10. Hemsidesarbetet Carin rapporterar att hemsidan nu finns på nätet men att mycket återstår att göra. Det SRF beställt är 1 hemsida för SRF och 12 sidor för vardera medlemsförening samt sökmotor, utbildning och hyra/skötsel av domänen. Varje styrelseledamot i SRF ska få sin egen e- postadress. Den ursprungliga kostnaden på förväntas minska något då många föreningar redan har egna hemsidor. Sökmotorn är såväl kostnads- som arbetskrävande men kommer att med tiden bli allt viktigare. Genom den kan en fråga följas över tid - t.ex. vad har SRF o medlemsföreningarna sagt under åren då man diskuterat sälfrågan. För föreningarna finns alternativen: att tills vidare inte ha någon hemsida utan enbart vara presenterade på SRF hemsida, ha en egen hemsida inom SRF domännamn eller slutligen länk till helt fristående egen hemsida. Östergötland, har egen hemsida. Ludvig Rosenbaum Bohuslän, vill ha egen sida hos SRF SIKO, vill ha egen sida hos SRF Hven, vill ha egen sida hos SRF Smålandskusten, återkommer Vinön, vill ha egen sida hos SRF. Återkommer Söderhamn, vill ha egen sida hos SRF. Återkommer Hemsö, har egen hemsida Rolf Sjölander tel Luleå, vill ha egen sida hos SRF Gräsö, vill ha egen sida hos SRF Visingsö Blekinge Småland Den referensgrupp som tillsattes på årsmötet för arbetet med hemsidan, Mats Ohlsson, Ludvig Rosenbaum och Pia Södergren har inte hunnit sammanträffa. Viktigt att alla framför synpunkter till gruppen eller till Carin. Konstateras att hemsidan måste utformas mer offensivt och att det är problem med sökmotorn i Netscape. Kan utbildningen i hemsidesarbetet göras till projekt och intäktsfinansieras? 11. Tidningsfrågor Kjell föredrar en skrivelse från Bohus om att göra Kust o Skärgård till riksorgan för SRF. Beslutas att Bohus Skärgårdsråd får i uppdrag att till nästa möte redovisa de ekonomiska och arbetsmässiga förutsättningarna för en tidning/nyhetsblad samt att Carin ska ingå i arbetet. Carin ska ta reda på om det inom ramen för mål 2 öarna går att göra ett informationspaket. 12. Miljövårdsberedningen Mats och Birgitta har träffat Katarina Fehler som är huvudsekreterare för miljövårdsprogrammet. Remisstid blir Vid mötet kunde SRF redogöra för vad som är viktigt för skärgårdsborna men fick ej så mycket information tillbaka. Betonas vikten av att man lokalt fortsätter det arbete som inleddes med Miljö och hushållningsprogrammen och att man arbetar för kommunala översiktsplaner. Bohus fortsätter

6 och följer upp sitt program liksom Småland där en skärgårdsgrupp bildats på landshövdingens inbjudan. I Östergötland arbetar man för att få fram en skärgårdsstiftelse. I Uppland började man bra men så kom Natura 2000 i vägen. I Luleå finns inget samråd - SRF samlade erfarenhet är att det i alla skärgårdsområden borde finnas ett forum för Länsstyrelse, Landsting, kommuner och skärgårdsföreningar att träffas. 13. Regionalpolitiska utredningen Bengt o Carin redovisar det första delbetänkandet som klarlägger flyttströmmar och försöker att analysera vilka faktorer som skapar tillväxt på en ort. Beslutas att Carin beställer delbetänkandet till samtliga och att vi bevakar vad som händer. 14. EU-arbetet Ingrid Mars redovisar vad som är på gång. Mål 1: Programkomplementet är under slutskrivning. Den träffas övervakningskommittéerna för Norra och Södra Norrland för att ta beslut. Efter det kan man börja att söka pengar. Mål 2: Spd är inlämnat den 25.4 och bedömt som mottagningsbart. Det har därmed inkommit i tid för att projekttid ska kunna räknas retroaktivt från I juni sker förhandlingarna med kommissionen. Glesbygdsverket ska skriva programkomplementet i augusti, viktigt att få in stödjepunkterna i land. Jenny Pentler skriver. Leader+, till dags dato är 31 ansökningar föranmälda, varav 7 från skärgården. Sista ansökningstid är 3.7. Nationell plan är inlämnad till näringsdepartementet från Glesbygdsverket. Ingrid Mars lovar att återkomma med frågan om hur dokumentationen ska se ut när det gäller partnerskapet - räcker det med beslut i kommunstyrelsernas au? Interreg III Ansökningar på flera håll. Skärgårdssmak i Sthlm m fl vidgas till produktion och hantverk. Kalmar ingår i samarbete med Åboland, Estland och Nordtyska kusten - Vilnet. Beslutas att vi ska lära oss mer om hur interreg kan användas som grund för SRF internationella arbete. SRF internationella arbete, viktigt att skärgårdsområden profilerar sig i EU. Nästa AU är på Gotland för att med gotlänningarnas hjälp få komma in i EU-arbetet. Också viktigt med egna regionalpolitiska kontakter. Carin får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en konferens med EU:s regionalpolitiker till vilken även våra kommuner bjuds in - detta som ett arbete under Sveriges ordförandetid. 15. Säl och skarv När det gäller skarven så är beslut på gång om allmän jakttid och jakt sker redan i en rad län. I sälfrågan är nu ett utredningsuppdrag från jordbruksutskottet på gång ang jakt på säl. I Norrbotten har sälen trängt ut yrkesfisket, löjromsfisket är nästan helt borta och då även småsiksfisket som brukar följa på. En gråsäl kan väga kg och stammen ökar med ett par tusen varje år. Problemet kommer att bli synligt för envar då utsvultna sälar sköljs upp på land. Det handlar inte längre om att få ekonomisk ersättning för sälskador. Fisket håller helt på att försvinna. Vi måste få en uppfattning om hur stor säljakten ska vara och få skjuta därefter. Viktigt med att få skjuta från båt, allmän jakt och skottpeng. Det hjälper inte om bara ett fåtal yrkesfiskare får skjuta - när det prövades utanför Söderhamn klarade man bara att totalt skjuta 7 sälar. Säljakten är också en kulturfråga i en levande skärgård, den ger kött, skinn och arbetstillfällen. Det är ur detta perspektiv vi måste diskutera med jordbruksdepartementet. 16. Riksdagens skärgårdsgrupp Hittillsvarande kontakter redovisas. Vikten av att ha lokal kontakt med sina riksdagspolitiker

7 betonas. Gruppen ger också en ingång till olika utskott och departement. Vi kan inte enbart arbeta genom näringsdepartementet och glesbygdsverket. Våra frågor finns t.ex hos jordbruksdepartementet etc. 17. SRF kontakter med Glesbygdsverket Ingrid Mars tackar för sig genom att göra en del reflexioner om vad som hänt under de 10 år hon varit Glesbygdsverkets ansvarige i skärgårdsfrågor. - Skärgården har blivit ett område, en part med egna medel. SRF täcker hela skärgården och även om vi inte fått riktigt som vi önskat så kan vi arbeta genom strukturfonderna. Bengt tackar för den gångna tiden och Glesbygdsverkets mycket medvetna strategi, att se till att skärgården kommer samman men utan att själv styra frågorna. I fortsättningen kommer Glesbygdsverket ha en kontaktperson för skärgårdsfrågor inom varje avdelning. Pia Enochsson kommer själv att inledningsvis hålla i det nationella skärgårdsforumet. 18. Kommande styrelsemöten aug Vinön - även till detta inbjuds anhöriga nov Askö Sörmland - kan det bli ett möte med billigt logi? 19. Avslutning Ordförande avslutar mötet med att tacka Luleåföreningen och speciellt Stig och Eina Gran för fint och mycket omtänksamt arrangemang.

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Gullholmen. 6-7 november 1998

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Gullholmen. 6-7 november 1998 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Gullholmen. 6-7 november 1998 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist Bohusläns Skärgårdsråd Ingrid Fredriksson Arne Nilsson Hvens Byalag Bengt

Läs mer

Välkomsthälsningar Vice ordf Barbro Haglund m fl styrelsemedlemmar i Smögens Ö-råd hälsar välkommen, se bifogad sammanfattning (1).

Välkomsthälsningar Vice ordf Barbro Haglund m fl styrelsemedlemmar i Smögens Ö-råd hälsar välkommen, se bifogad sammanfattning (1). Årsmöte på Smögens havsbad 11-12 mars 2000 Närvarande Kjell Björkqvist, Inger Björkqvist, Dag Lundman, Margareta Florén, Bohusläns Skärgårdsråd Arne Hagström, Ann-Marie Nordström, Blekinge Kust o Skärgårdsförening

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Bokö, Östergötland 27-28 mars 1998

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Bokö, Östergötland 27-28 mars 1998 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Bokö, Östergötland 27-28 mars 1998 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist och Margareta Florén, Bohusläns Skärgårdsråd Ingrid Fredriksson och

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll Styrelsemöte Sankt Anna 21-22/9 2002, i samband med SRF:s 20-årsjubileum Justeras. datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. datum Pia Södergren Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från SRF styrelsemöte på Visingsö 9-10 november 2001

Protokoll från SRF styrelsemöte på Visingsö 9-10 november 2001 Protokoll från SRF styrelsemöte på Visingsö 9-10 november 2001 Justeras.. datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. datum Bernt Strandberg Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening Bengt Almkvist Mikaela

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF mars 2015 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND är de bofasta skärgårdsbornas riksorganisation SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND har två huvuduppgifter att vara ett stödjande förbund för våra

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte i tornet på Landsort november 1999

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte i tornet på Landsort november 1999 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte i tornet på Landsort 12-13 november 1999 Närvarande delegater: Bohusläns Skärgårdsråd: Kjell Björkqvist, Margareta Florén Blekinge Skärgårdsförening:

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdarnas Riksförbund Skärgårdarnas Riksförbund Verksamhetsberättelse 2007 Vad är SRF och vad vill vi? Skärgårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för den bofasta befolkningen i landets skärgårdsområden, på kusten och

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds styrelsemöte på Möja den 13 14 november 2004 Närvarande: Kjell Björkqvist Dag Lundman Karen Alm Sten-Åke Persson Berndt Strandberg

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård.

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Fredagen den 10 november träffades Skärgårdarnas Riksförbund styrelse för möte, vilket inleddes på Stendörrens naturreservat i lokalen Naturrum, byggt

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist, Margareta Florén Björn Bergström (12.9.), Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Äspölaboratoriet i Småland 6-7 februari 1999

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Äspölaboratoriet i Småland 6-7 februari 1999 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Äspölaboratoriet i Småland 6-7 februari 1999 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist, Bohusläns Skärgårdsråd Björn Bergström Dag Lundman Arne Hagström,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE mars 2001 PÅ KORSÖ

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE mars 2001 PÅ KORSÖ SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 17 18 mars 2001 PÅ KORSÖ Justeras Datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. Datum Ann-Marie Nordström Justeras.. Datum Birgitta Söderberg Närvarande ledamöter

Läs mer

Årsmötet den 2 3 mars 2002 på Hanö, Blekinge

Årsmötet den 2 3 mars 2002 på Hanö, Blekinge SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL Årsmötet den 2 3 mars 2002 på Hanö, Blekinge Justeras Datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. Datum Ann-Marie Nordström Justeras.. Datum Göran Sandberg Närvarande

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 info@skargardsborna.org www.skargardsborna.org, postgiro 85 86 60-4 SRF svar på utredningen om det fria handredskapsfisket SRF har lämnat

Läs mer

2 Fråga om mötets behöriga utlysande besvarades med ja. Kallelse har skett via mail och i förekommande fall med post.

2 Fråga om mötets behöriga utlysande besvarades med ja. Kallelse har skett via mail och i förekommande fall med post. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll fört vid styrelsemöte med Skärgårdarnas Riksförbund 14-15 november 2003 på Sandhamn. Närvarande: Lars Erik Viklund, Hemsö skärgårdsförening Torsten Norberg, Hemsö skärgårdsförening

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll Styrelsemöte på Ven 8 9 juni 2002 Justeras Datum Bengt Almkvist, ordförande Justeras. Datum Mats Ohlsson Närvarande ledamöter Kjell Björkqvist Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20

SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 SIKO - styrelsemöte Sammanträde nr 2, 2009 03 20 Närvarande: Johan Bohman Gunilla Söderqvist Berit Karlsson Per Frideen Anna Lundin Erik Westerlundh Björn Sjöblom Jan-Evert Jäderlund Jan Olsén Arne Griphult

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Nyhetsblad mars 2000. Årsmöte i ett vintrigt Smögen

Nyhetsblad mars 2000. Årsmöte i ett vintrigt Smögen Nyhetsblad mars 2000 Nu har vi haft årsmöte i Skärgårdarnas Riksförbund. Presentationen av alla delegaterna från föreningarna med Luleå i norr, runt hela kusten och i insjöar till Koster i väster, kändes

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017 Närvarande:

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017 Närvarande: Sida 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2017 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget 24 januari 2017 Närvarande: Ulf Westerberg, Möja Nilla

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 Närvarande: Bohusläns Skärgårdsråd Kjell Björkqvist Margareta Florén SIKO Anne Forslund Pia Södergren Hvens byalag Ingrid Fredriksson Smålandskustens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004-06-05 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsens ledamöter valdes av årsmötet i Hasselö missionshus lördagen den 5 juli 2003. Styrelsen konstituerade sig den 2 september 2003 varvid befattningarna

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll Styrelsemöte Arholma 22-23 november 2002 Justeras. datum Kjell Björkqvist, ordförande Justeras. datum Pia Södergren Närvarande ledamöter Kjell Björkqvist Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 24.1.2008 Till Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Remissvar över förslaget till Nationella förvaltningsplaner för gråsäl i Östersjön respektive för knubbsäl i Kattegatt och Skagerack.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Närvarande delegater: 15 februari 2003 Jonas Linell Anne-Marie Olsson Barbro Nordstedt Björn Sjöblom Jan-Evert

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002-07-04 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsens ledamöter valdes vid årsmötet på Vinö i Misterhults skärgård lördagen den 7 juli 2001. Styrelsen konstituerade sig den 28 augusti 2001, vilket resulterade

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte på Hindersön 26 augusti, 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Anne Forslund, Karen Alm, Dag Lundman, Birgitta Söderberg, Gunnar Bäckström,

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001

VERKSAMHETSPLAN 2001 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2001 SRF ska förstärka sin roll som nätverksorganisation mellan boende över hela Sveriges kust och skärgård samt utåt vara en aktad och känd företrädare för skärgårdsborna

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016 Sida 1 av 5 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2016 Närvarande: Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Tullhuset på Dalarö den 21 april 2016 Nilla Söderqvist Britt

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna

Läs mer

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016 Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016 Närvarande Frånvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, Alexander Johansson, Lars Björkman, Seija Nyström och lars

Läs mer

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Sjötorp 2014-09-11 Närvarande: Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson, Magnus Amhliden, Monica Hjerp,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat.

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat. 2012-03-29 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Tid: 2012-03-29 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Danielson, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Sören Strand, Klas Berg, Lennart Söderberg, Robert Värild.

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) (5) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21. Närvarande: Bo Pettersson

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) (5) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21. Närvarande: Bo Pettersson Kommunala Handikapprådet (KHR) 070124 1 (5) Tid: Kl 15.00 16.35 Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Närvarande: Bo Pettersson Göran Andersson Ingegärd Karlsson Monica Marker Dick Malmström Ola Arheimer

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Östersund 2014-02-06 2014-02-07. Närvarande: Gunilla Karlbom,Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,Magnus

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Åbo den 6 oktober 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Åbo den 6 oktober 2015 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte i Åbo den 6 oktober 2015 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist Urban Gunnarsson

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 Närvarande: Ulf Westerberg Möja, Mellanskärgårdens

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale Per

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF:s NYHETSBREV NR 12 19 Maj 2005 1 NYHETSBREV NR 12 19 maj 2005 Sid 1 Årsmötet 2005 Skärgårdarnas Riksförbund höll sitt årsmöte på Gränsö utanför Västervik 20 mars. Utöver sedvanliga

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Vaxholms Kastell

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Vaxholms Kastell Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Vaxholms Kastell Närvarande delegater: 11 mars 2006 Jonas Linell Arholma Skärgårdsförening Barbro Nordstedt

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund SRF

Skärgårdarnas Riksförbund SRF Regional utveckling genom Mål 2 öarna Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden Skärgårdarnas Riksförbund SRF Skolseminarium på Möja i Stockholms skärgård Lördagen den

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Nässlingen, den 15 februari 2014 Närvarande delegater: Eva Axelsson, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr

BLCS Styrelsemöte nr 1 BLCS Styrelsemöte nr 7 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 8, 2009-09-24, 1800 ca 1930 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Tid: Tisdagen den 4 november 2014, kl 19 00-20 00. Närvarande: Solweig Lundkvist, ordförande, Anita Rosen, Rune Westerlund, Gunnar Egehult, Nils-Ove

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013 SIKO styrelsemöte, möte nr 8 år 2013 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll fört vid Årsstämma med Representantskapet Lysekil 18-19 februari 2012 Närvarande: 29 röstberättigade representanter, styrelsens ledamöter, valberedningen, anställda,

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

Fredag 24 september 2004, kl 09.00-12.00, Kommunhuset i Båstad

Fredag 24 september 2004, kl 09.00-12.00, Kommunhuset i Båstad 2004-09-27 Samarbetskommitténs protokoll 3/04 Tid/Plats Fredag 24 september 2004, kl 09.00-12.00, Kommunhuset i Båstad Närvarande Ledamöter Stefan Svalö, Bjuv Sven Yngve Persson, Bjuv Lars Elofson, Båstad

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

PROTOKOLL Konstituerande möte i Uddevalla.

PROTOKOLL Konstituerande möte i Uddevalla. Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK PROTOKOLL Konstituerande möte 2010-09-01 i Uddevalla. Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla 2010-09-01 kl 10.00 12.30 Närvarande Magnus Jakobsson Uddevalla

Läs mer

N A V. industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

N A V. industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst Protokoll nr tre (3) 2011 fört vid styrelsemöte med NAV Plats: Göteborgs Remfabrik Tid: 2011-10-13 kl. 10.00-15.00 Närvarande: Ingvar Axelsson Einar Brodin Chris Centerwall Thomas Gruvesäter Per Hållén

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 17 november 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Bengt Ökvist, Sten-Åke Persson, Anne Forslund, Dag Lundman, Birgitta Söderberg,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00

PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för PRO Samorganisation i Västerås. PROTOKOLL 11 DATUM 2015-11-11 PLATS PRO Samorganisationens lokal kl 10.00 Närvarande: Ulf Sandberg nordiskkran@hotmail.se

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m SIKO protokoll från styrelsemöte 17 september kl 12 på Postmuseum i Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

SIKO årsmöte 2010. Verksamhetsberättelse för 2009 Resultat och balansräkning Budgetförslag för 2010 Förslag på verksamhetsplan för 2010

SIKO årsmöte 2010. Verksamhetsberättelse för 2009 Resultat och balansräkning Budgetförslag för 2010 Förslag på verksamhetsplan för 2010 SIKO årsmöte 2010 Tid: Lördagen 20 februari 2010 Plats: Arholma Nord Verksamhetsberättelse för 2009 Resultat och balansräkning Budgetförslag för 2010 Förslag på verksamhetsplan för 2010 (ta med ditt exemplar

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte på Stensund den 13 november 2005 Närvarande: Kjell Björkqvist, Dag Lundman, Anne Forslund, Sune Fogelström, Bernt Strandberg, Karen Alm, Kristina Mattsson,

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Furusunds Wärdshus den 25 maj 2013

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Furusunds Wärdshus den 25 maj 2013 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2013 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Furusunds Wärdshus den 25 maj 2013 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 Plats: Enskede Värdshus Tid 2014-08-24 kl 10:00-16:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Rita Lundin, ledamot Karl-Roger Johansson, ledamot Hervor Holm, ledamot

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma

PROTOKOLL fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma PROTOKOLL fört vid Gällivare allmänningsskogs vårstämma Sammanträdesdatum: 2015-06-17 Plats: Västlaestadianska Bönhuset i Gällivare 12 Sammanträdes öppnande Stämmans ordförande Eilert Apelqvist hälsade

Läs mer