Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård maj 2000.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000."

Transkript

1 Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård maj Sammanfattning av Anne Forslund: En härlig helg vid Ljusa Kusten Hindersön är en av de största öarna i skärgården och ligger c:a 10 sjömil öster om Lövnäs som är närmsta platsen på fastlandet. På väg ut mot ön kunde man notera att skärgården är mycket grund, en mängd med grynnor gör navigeringen svår för den ovane. Öarna är låga skär med steniga stränder, huvudsakligen bevuxna med gran och björk. Lavan på träden visar att miljöförstöringen inte nått hit. Ön har idag 34 bofasta, som mest har det funnits 160 fastboende, då fanns skola och tre affärer. När skolan stängde på 60-talet försvann också de två sista affärerna. Det finns ingen kollektivtrafik till Hindersön, men kommunen arbetar för att få en sådan till stånd. Jopikgården är det enda pensionatet på ön. Kommunen äger stället, som är ett gammalt talshus, vackert renoverat. Det arrenderas ut till en av de bofasta på ön och kan verkligen rekommenderas till ett besök under semestern. På lördagskvällen bjöd Luleå kommun på en utsökt middag samt en båtresa ut till ytterskärgården, till Brändöskär där besök gjordes hos konstnären Ola Taube som just hängt upp sin sommarutställning. För en sörlänning var det fantastiskt att uppleva den ljusa natten, det blev aldrig mörkt. Närvarande på styrelsemötet var representanter från Bohusläns, Smålands, Östergötlands, Stockholms, Söderhamns, Härnösands och Luleås skärgårdar samt Ven utanför Landskrona samt Vinön i Hjälmaren och dessutom en representant från Glesbygdsverket. På mötet invaldes Visingsörådet som ny medlem i SRF. Det innebär att 13 skärgårdsföreningar längs kusten och två insjöar nu är medlemmar. Då beslut nu tagits av regeringen att SRF skall få kr i verksamhetsbidrag fastställdes SRFs budget. Arbetsgrupper bildades vilka skall utreda frågor som fastighetsskatten, boende med frågor kring konkurrensen om fastigheter och lokaler samt strandskyddet, vindkraft, IT och transporter. En fråga som berör många fiskare längs kusten är det ökande antalet sälar. I Bottenviken ökar antalet med mellan 2000 till 3000 per år. Många yrkesfiskare lägger ner sin verksamhet, då sälen förstör såväl garnen som fångsten. Det vore önskvärt om tillstånd gavs att skjuta säl från båt, att det blev en allmän jakt samt att 1000 kr gavs i skottpengar. Det finns ingen som vill utrota sälen men stammen måste minska. Styrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att uppvakta Jordbruksdepartementet för att informera om sälproblemet samt också miljöutskottets ordförande då det är att betrakta även som en kulturfråga bl a eftersom fisket sedan länge har varit en huvudnäring vid kusten. Skarven som länge varit ett problem längs södra ostkusten har nu även kommit till norra kusten. Ytterligare ett problem som måste lösas då all annan fågel försvinner där skarven etablerar sig. Styrelsen fick också information om Glesbygdsverkets arbete med EU:s strukturfonder mål 1 och 2, samt LEADER+. Andra frågor som diskuterades var styrelsens fortsatta arbetssätt, rikstäckande tidning, hemsida samt om SRF skulle anordna ett seminarium för lokalpolitiker och -föreningar om hur vi går vidare i EU-samarbetet. Seminariefrågan diskuteras vidare på nästa möte. Efter en rapport från föreningarna avslutades mötet och efter lunch påbörjades resan hemåt med mycket tacksamma ledamöter för det utmärkta arrangemanget som Hinderöborna ansvarat för.

2 Protokoll från styrelsemöte Skärgårdarnas Riksförbund, Hindersön maj Justeras Bengt Almkvist, ordförande Justeras Pia Södergren Närvarande: Östergötlands Skärgårdsförening: Bengt Almkvist Bohusläns Skärgårdsråd: Kjell Björkqvist SIKO: Anne Forslund och Pia Södergren Hvens byalag: Ingrid Fredriksson och Arne Nilsson Smålandskustens Skärgårdsförening: Mats Ohlsson och Peter Lundgren Vinöns Kultur- och Hembygdsförening: Sune Mohlin och Eva Widlund Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening: Barbro Olsson och Lennart Olsson Hemsö Skärgårdsförening: Lars-Erik Viklund Luleå Kommuns skärgårdsförening: Stig Grahn, Bengt o Herbert Ökvist Gräsö Skärgårdsråd: Birgitta Söderberg och Ann-Marie Karlsson Gäster: Ingrid Mars, Glesbygdsverket, Göran Wallin, Luleå kommun Anhöriga: Magnus Forslund, Eina Grahn, Margit Wiklund, Inger Björkqvist Carin Flemström, förbundssekreterare SRF 1. Mötet öppnas Ordf Bengt Almkvist hälsar deltagarna välkomna 2. Mötets behöriga utlysande Mötet förklaras utlyst enligt stadgarna 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns 4. Inval av Visingsörådet Förbundssekr. Carin Flemström redovisar Visingsös medlemsansökan eftersom ingen i styrelsen för Visingsörådet kunnat komma till mötet. Visingsörådet organiserar de fastboendes olika lokala organisationer i form av östämma och styrelse. Endast fastboende har rösträtt. Mötet beslutar att välja in Visingsörådet som medlemsorganisation i SRF. 5. Val av justerare Pia Södergren väljes att justera protokollet 6. Budget, arvoden, firmatecknare SRF har erhållit samma bidrag som förra året av näringsdepartementet och ej den begärda ökningen med 60 %. En förutsättning för verksamheten blir dels intäkter och dels att styrelsemötena kan hållas billigare/subventioneras. Ett större projekt som sammanbinder mål 1 o 2 borde vara möjligt men ger pengar först sent i höst eller nästa år. Totalt omsluter budgeten kr fördelat på: kontorsmaterial kr tele 7 000

3 hemsida trycksaker styrelse + au-arvoden inkl po styrelsemöten, kost o logi styrelseresor arbetsgrupper, totalt konferenser + EU förbundssekr inkl po o lokal representation övrigt AU: arvoden: ordf v ordf kassör ledamot Mötet beslutar att godkänna förslag till budget och au-arvoden samt beslutar att ordförande och kassör tecknar firma var och en för sig. 7. Rapporter från au Bengt inleder en diskussion om styrelsens arbetsformer. Nu börjar styrelsen bli så stor att det är svårt att i plenum få en levande diskussion. Kanske styrelsearbetet ska organiseras mer i form av arbetsgrupper, kanske också utrymme ska ges för de speciellt tillsatta arbetsgrupperna och de medlemmar i dessa som ej är med i styrelsen bjuds in. Viktigt är också tiden för den informella kontakten. Alla är eniga i att det är mycket stimulerande att möta andra som har en liknande situation som en själv och få tid för erfarenhetsutbyte. Någon gång kan man också ägna sig åt ren kunskapsinhämtning. Rapportpunkterna kan minska och mer tid ägnas åt de frågor vi behöver diskutera grundligt. 8. Rapporter från föreningarna Bohus: Haft kuststämma med gott deltagande, föredraget Hur mår havet mycket uppskattat. Arbetsgrupper bildats kring bredband, fastighetsskatt och sjöosäkerhet. Skärgårdskontoret flyttat till Grebbestad. Leader+ har spruckit i 2 områden med egna ansökningar. Vinön: 20 personer har varit och hälsat på Hans Arén på Koster, Sjömack snart färdigbyggd, uppskattat projekt kvinnor och ungdom, i höst bygdespel och konstutställning. Egen hemsida Vill ha SRF-arbetsgrupp kring åldringsvård. Hven: Kretsloppsarbete för fullt. Ven fick 12,5 milj kr från staten, kommunen har tillskjutit lika mycket. Från början planering från kommunkontoret men nu är befolkningen med. Miljövänlig buss o båt under inköp liksom åtgärder när det gäller värmeförsörjning, el o avfall. Även Hven samarbetar med Hans Arén som kommer på besök tillsammans med Stefan Edman m fl. Konstrunda på gång liksom trafikgrupp - problem med för mycket bilar efter att den nya färjan kommit, positivt samarbete kring bilbegränsande insatser. Gräsö: Översiktsplanearbetet tillsammans med kommunen har öppnat upp för annat samarbete. Trafikgruppen har fått igenom fler turtider, andra viktiga frågor är bryggor och parkeringsplatser, sälfrågan och åldringsvårdsfrågor. Fårhuset är rivet! Hemsö: Även på Hemsö har man arbetat med frågan om servicehus för äldre men lagt av eftersom man inte fick ekonomi i projektet, andra stora frågor är museet (försvarsanläggningen) badplatser och bryggor samt 100-årsjubileum. Småland: Mohps-arbetet går vidare, samverkansgrupp har bildats på landshövdingens initiativ, interregprojekt Vilnet med pilotvecka om småskalig turism, skärgårdsdag 5-6

4 augusti, leader+ program tillsammans med Östergötland men utan Västervik. Mats tar tag i frågan om kommersialiseringen av allemansrätten igen. Söderhamn: Har problem med att få med alla föreningar kring Jungfrukusten, en gemensam ekonomisk förening har bildats vilket kan underlätta. Man jobbar vidare med sitt museum och har även lyckats med att hjälpa en ny fiskare att få licens. SIKO: Landstingsbidraget på 310 tkr klart, jobb med Leader+ där SIKO är huvudansökare, arbetsgrupper för kommunikationer och boende. Östergötland: Arbetar med mohpsen som får sin uppföljning i en planering för skärgårdsstiftelse samt mycket arbete med Leader+. Sveriges reservat-tätaste kust. Blidö Frötuna kommer att åka och hälsa på. Dataprojektet snart slutfört liksom svävarprojektet - svårlöst fråga vem som ska äga fartyget. Luleå: Sista tiden har planeringen för detta styrelsemöte tagit den mesta tiden, men också mycket arbete i kommunikationsfrågan som nu börjar att närma sig beslutfasen, lite svårt att få alla i föreningen aktiva. 9. Arbetsgrupper, fastställande av arbetsplaner och ekonomi. Arbetsgrupperna har ännu inte formerat sig varför några beslut om arbetsplaner och ekonomi ej kunde fattas utan hänskjutes till kommande styrelsemöten. Inriktning och deltagande diskuteras, vikten av att använda arbetsgruppsarbetet som bas för EU-arbetet betonas samt att föreningarna anmäler fler intresserade till arbetsgrupperna. Boende, med frågor kring konkurrensen om fastigheter och lokaler, strandskydd, etc. Kjell Björkqvist sammankallande, Hans Arén samt repr för SIKO ingår (SIKO återkommer med namn). Arbetet borde kunna knytas till det uppdrag om Arkitektur i Skärgården som Glesbygdsverket fått och som Hans Arén kommer att arbeta med. Carin rapporterar om Pia Enochssons erbjudande att Glesbygdsverket utreder boplikten. Bengt redovisar Norrköpings drastiska åtgärder för att luckra upp strandskyddet i sitt bostadsbyggnadsprogram. Boende, med frågor kring fastighetsbeskattning och taxering Bengt redovisar de olika fastighetsbeskattningsutredningarna och de korta remisstiderna, den 4 augusti ska svaret vara inne på Likformig och neutral fastighetsbeskattning. Göteborg har deltagit i debatt program på TV och i Stockholm deltog SRF i en demonstration arrangerad av Skattebetalarnas förening m fl Då remissvaren kommit fattas beslut om hearing i Chinateatern. Tidigare arbetsgrupp med Bengt, Bo Gesslein och Rolf Karlsson arbetar vidare. Au får ta beslut om remissvar eftersom svaret ska vara inne före nästa styrelsemöte. Kommunikationer inkl fraktstöd, taxor, färjor etc. Stig Gran sammankallande, dessutom föreslås Nils Kjellberg och Birthe Hellman, Hans Noack bör tillfrågas om medverkan. Luleå är det enda skärgårdsområde som inte har någon kollektivtrafik, betonas vikten av att färjan ska ligga på ön under natten, det gör att det finns en beredskap om något händer. Kommunikationer it-utvecklingen Carin Flemström sammankallande, dessutom ingår Pia Södergren, Ann-Marie Nordström och Bert Olsson (Klädesholmen, Bohus). En genomgång görs av läget i de olika skärgårdarna när det gäller bredband: Småland: vet ej Härnösand: på gång Gräsö: ingen lösning Luleå: ingen lösning Ven: Radiolänk på gång, Telia operatör Vinön: vet ej Östergötland: vet ej SIKO: kabeldragning på gång men oklart vad som händer i land

5 Söderhamn: beslut finns att alla medborgare ska få, men oklart hur Vindkraftsfrågan samt andra alternativa energikällor Dag Lundman sammankallande, SIKO kommer med namn, fler namn efterlyses - utgå från Tanums kommuns utredning. Äldreomsorg en ny arbetsgrupp bildas med Sune Mohlin som sammankallande. Kontakt tas med Holmön som redan har eget boende, dessutom anmäler Gräsö, Hven sitt intresse direkt. 10. Hemsidesarbetet Carin rapporterar att hemsidan nu finns på nätet men att mycket återstår att göra. Det SRF beställt är 1 hemsida för SRF och 12 sidor för vardera medlemsförening samt sökmotor, utbildning och hyra/skötsel av domänen. Varje styrelseledamot i SRF ska få sin egen e- postadress. Den ursprungliga kostnaden på förväntas minska något då många föreningar redan har egna hemsidor. Sökmotorn är såväl kostnads- som arbetskrävande men kommer att med tiden bli allt viktigare. Genom den kan en fråga följas över tid - t.ex. vad har SRF o medlemsföreningarna sagt under åren då man diskuterat sälfrågan. För föreningarna finns alternativen: att tills vidare inte ha någon hemsida utan enbart vara presenterade på SRF hemsida, ha en egen hemsida inom SRF domännamn eller slutligen länk till helt fristående egen hemsida. Östergötland, har egen hemsida. Ludvig Rosenbaum Bohuslän, vill ha egen sida hos SRF SIKO, vill ha egen sida hos SRF Hven, vill ha egen sida hos SRF Smålandskusten, återkommer Vinön, vill ha egen sida hos SRF. Återkommer Söderhamn, vill ha egen sida hos SRF. Återkommer Hemsö, har egen hemsida Rolf Sjölander tel Luleå, vill ha egen sida hos SRF Gräsö, vill ha egen sida hos SRF Visingsö Blekinge Småland Den referensgrupp som tillsattes på årsmötet för arbetet med hemsidan, Mats Ohlsson, Ludvig Rosenbaum och Pia Södergren har inte hunnit sammanträffa. Viktigt att alla framför synpunkter till gruppen eller till Carin. Konstateras att hemsidan måste utformas mer offensivt och att det är problem med sökmotorn i Netscape. Kan utbildningen i hemsidesarbetet göras till projekt och intäktsfinansieras? 11. Tidningsfrågor Kjell föredrar en skrivelse från Bohus om att göra Kust o Skärgård till riksorgan för SRF. Beslutas att Bohus Skärgårdsråd får i uppdrag att till nästa möte redovisa de ekonomiska och arbetsmässiga förutsättningarna för en tidning/nyhetsblad samt att Carin ska ingå i arbetet. Carin ska ta reda på om det inom ramen för mål 2 öarna går att göra ett informationspaket. 12. Miljövårdsberedningen Mats och Birgitta har träffat Katarina Fehler som är huvudsekreterare för miljövårdsprogrammet. Remisstid blir Vid mötet kunde SRF redogöra för vad som är viktigt för skärgårdsborna men fick ej så mycket information tillbaka. Betonas vikten av att man lokalt fortsätter det arbete som inleddes med Miljö och hushållningsprogrammen och att man arbetar för kommunala översiktsplaner. Bohus fortsätter

6 och följer upp sitt program liksom Småland där en skärgårdsgrupp bildats på landshövdingens inbjudan. I Östergötland arbetar man för att få fram en skärgårdsstiftelse. I Uppland började man bra men så kom Natura 2000 i vägen. I Luleå finns inget samråd - SRF samlade erfarenhet är att det i alla skärgårdsområden borde finnas ett forum för Länsstyrelse, Landsting, kommuner och skärgårdsföreningar att träffas. 13. Regionalpolitiska utredningen Bengt o Carin redovisar det första delbetänkandet som klarlägger flyttströmmar och försöker att analysera vilka faktorer som skapar tillväxt på en ort. Beslutas att Carin beställer delbetänkandet till samtliga och att vi bevakar vad som händer. 14. EU-arbetet Ingrid Mars redovisar vad som är på gång. Mål 1: Programkomplementet är under slutskrivning. Den träffas övervakningskommittéerna för Norra och Södra Norrland för att ta beslut. Efter det kan man börja att söka pengar. Mål 2: Spd är inlämnat den 25.4 och bedömt som mottagningsbart. Det har därmed inkommit i tid för att projekttid ska kunna räknas retroaktivt från I juni sker förhandlingarna med kommissionen. Glesbygdsverket ska skriva programkomplementet i augusti, viktigt att få in stödjepunkterna i land. Jenny Pentler skriver. Leader+, till dags dato är 31 ansökningar föranmälda, varav 7 från skärgården. Sista ansökningstid är 3.7. Nationell plan är inlämnad till näringsdepartementet från Glesbygdsverket. Ingrid Mars lovar att återkomma med frågan om hur dokumentationen ska se ut när det gäller partnerskapet - räcker det med beslut i kommunstyrelsernas au? Interreg III Ansökningar på flera håll. Skärgårdssmak i Sthlm m fl vidgas till produktion och hantverk. Kalmar ingår i samarbete med Åboland, Estland och Nordtyska kusten - Vilnet. Beslutas att vi ska lära oss mer om hur interreg kan användas som grund för SRF internationella arbete. SRF internationella arbete, viktigt att skärgårdsområden profilerar sig i EU. Nästa AU är på Gotland för att med gotlänningarnas hjälp få komma in i EU-arbetet. Också viktigt med egna regionalpolitiska kontakter. Carin får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en konferens med EU:s regionalpolitiker till vilken även våra kommuner bjuds in - detta som ett arbete under Sveriges ordförandetid. 15. Säl och skarv När det gäller skarven så är beslut på gång om allmän jakttid och jakt sker redan i en rad län. I sälfrågan är nu ett utredningsuppdrag från jordbruksutskottet på gång ang jakt på säl. I Norrbotten har sälen trängt ut yrkesfisket, löjromsfisket är nästan helt borta och då även småsiksfisket som brukar följa på. En gråsäl kan väga kg och stammen ökar med ett par tusen varje år. Problemet kommer att bli synligt för envar då utsvultna sälar sköljs upp på land. Det handlar inte längre om att få ekonomisk ersättning för sälskador. Fisket håller helt på att försvinna. Vi måste få en uppfattning om hur stor säljakten ska vara och få skjuta därefter. Viktigt med att få skjuta från båt, allmän jakt och skottpeng. Det hjälper inte om bara ett fåtal yrkesfiskare får skjuta - när det prövades utanför Söderhamn klarade man bara att totalt skjuta 7 sälar. Säljakten är också en kulturfråga i en levande skärgård, den ger kött, skinn och arbetstillfällen. Det är ur detta perspektiv vi måste diskutera med jordbruksdepartementet. 16. Riksdagens skärgårdsgrupp Hittillsvarande kontakter redovisas. Vikten av att ha lokal kontakt med sina riksdagspolitiker

7 betonas. Gruppen ger också en ingång till olika utskott och departement. Vi kan inte enbart arbeta genom näringsdepartementet och glesbygdsverket. Våra frågor finns t.ex hos jordbruksdepartementet etc. 17. SRF kontakter med Glesbygdsverket Ingrid Mars tackar för sig genom att göra en del reflexioner om vad som hänt under de 10 år hon varit Glesbygdsverkets ansvarige i skärgårdsfrågor. - Skärgården har blivit ett område, en part med egna medel. SRF täcker hela skärgården och även om vi inte fått riktigt som vi önskat så kan vi arbeta genom strukturfonderna. Bengt tackar för den gångna tiden och Glesbygdsverkets mycket medvetna strategi, att se till att skärgården kommer samman men utan att själv styra frågorna. I fortsättningen kommer Glesbygdsverket ha en kontaktperson för skärgårdsfrågor inom varje avdelning. Pia Enochsson kommer själv att inledningsvis hålla i det nationella skärgårdsforumet. 18. Kommande styrelsemöten aug Vinön - även till detta inbjuds anhöriga nov Askö Sörmland - kan det bli ett möte med billigt logi? 19. Avslutning Ordförande avslutar mötet med att tacka Luleåföreningen och speciellt Stig och Eina Gran för fint och mycket omtänksamt arrangemang.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF mars 2015 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND är de bofasta skärgårdsbornas riksorganisation SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND har två huvuduppgifter att vara ett stödjande förbund för våra

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård.

Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Skärgårdarnas Riksförbunds möte i Sörmlands skärgård. Fredagen den 10 november träffades Skärgårdarnas Riksförbund styrelse för möte, vilket inleddes på Stendörrens naturreservat i lokalen Naturrum, byggt

Läs mer

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997

Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist, Margareta Florén Björn Bergström (12.9.), Bohusläns Skärgårdsråd

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 info@skargardsborna.org www.skargardsborna.org, postgiro 85 86 60-4 SRF svar på utredningen om det fria handredskapsfisket SRF har lämnat

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001

PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 PROTOKOLL FRÅN SRF:S STYRELSEMÖTE PÅ KOSTER 16-17 juni 2001 Närvarande: Bohusläns Skärgårdsråd Kjell Björkqvist Margareta Florén SIKO Anne Forslund Pia Södergren Hvens byalag Ingrid Fredriksson Smålandskustens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004-06-05 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsens ledamöter valdes av årsmötet i Hasselö missionshus lördagen den 5 juli 2003. Styrelsen konstituerade sig den 2 september 2003 varvid befattningarna

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 7 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte ombord på m/s Riddarfjärden den 8 december 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö

Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Protokoll fört vid årsmöte med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) på Blidö Närvarande delegater: 15 februari 2003 Jonas Linell Anne-Marie Olsson Barbro Nordstedt Björn Sjöblom Jan-Evert

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2015 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation, protokoll från styrelsemöte på Landstinget den 2 mars 2015 Närvarande: Ulf Westerberg Möja, Mellanskärgårdens

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013 SIKO styrelsemöte, möte nr 8 år 2013 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Djurgården den 16 december 2013 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Sjötorp 2014-09-11 Närvarande: Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson, Magnus Amhliden, Monica Hjerp,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m

Total mötestid / frånvarotid 101t 15m SIKO protokoll från styrelsemöte 17 september kl 12 på Postmuseum i Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 17 november 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Bengt Ökvist, Sten-Åke Persson, Anne Forslund, Dag Lundman, Birgitta Söderberg,

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Roland Blomqvist Pia Prestel Solbrith Hellman Solveig Johansson Karl-Gustaf Eklund Johan Blomqvist, Webb&Form deltar i 03.

Roland Blomqvist Pia Prestel Solbrith Hellman Solveig Johansson Karl-Gustaf Eklund Johan Blomqvist, Webb&Form deltar i 03. Tid: Tisdagen den 19 juli 2011 Plats: Närvarande: I bostaden hos Rune Fransén Rune Fransén, ordförande Roland Blomqvist Pia Prestel Solbrith Hellman Solveig Johansson Karl-Gustaf Eklund Johan Blomqvist,

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning.

Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning. 1 DOKUMENTATION FRÅN NATIONELLT SKÄRGÅRDSFORUM PÅ TJURKÖ DEN 26-27 SEPTEMBER 2000 Inledning Mötet inleds med en presentation av deltagarna; se bif. deltagarförteckning. Pia Enochsson hälsar välkommen och

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Rune Backlund (C) Anders Pansell (KD) Malin Wengholm (M) Jarl Karlsson (S) Övriga: Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör Jörgen Lindvall,

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL / Waxholmsbolaget den 20 januari 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL / Waxholmsbolaget den 20 januari 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 1 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på SL / Waxholmsbolaget den 20 januari 2014 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

SydostGIS. Styrelsemöte. 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av dagordning 1 (5) Protokoll fört vid. med föreningen.

SydostGIS. Styrelsemöte. 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av dagordning 1 (5) Protokoll fört vid. med föreningen. 1 (5) Protokoll fört vid Styrelsemöte med föreningen Datum: 2012-04-11 Plats: Telefonmöte Deltagare: Jan G Nilsson (ordförande), Jimmie Andersén, Svante Lundgren, Eva Uggla (sekr), Toomas Randsalu, Karl

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING Sammanfattning av Skärgårdsmötet på temat kommunikation som hölls på Visingsö 28-29 maj 2010 Så gott som samtliga inbjudna Leaderområden var representerade

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande:

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar Myhr, Laila Myhr,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med

2010-12-07 kl 11.00-16.00. Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman. Före VRBK:s möte har Vattenmyndigheten, VM, tillsammans med Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK Styrelsen Protokoll 2010-12-07 Plats och tid Gryyab AB, Göteborg 2010-12-07 kl 11.00-16.00 Närvarande Ej närvarande Magnus Jakobsson, ordf Knut Andrén Boel Lanne Björn

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla.

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla. 1(2) www.sydostgis.se Protokoll från föreningen Sydost-GIS årsmöte 2011-03-02 1 Inledning Föreningens ordförande Roland Nilsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till föreningens årsmöte på Linnéuniversitetet

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping.

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Protokoll S8/2009 Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 20090803 kl 9.0011.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Närvarande: Stig Karlsson, ordf., Ingrid Lundh, v ordf., KarlErik Lööv,

Läs mer

Vi skärgårdsbor. Möte med Maud Olofsson. Bredband i skärgården. Söderhamn och Bohuslän. SRF träffar skärgårdsministern. Konferens i Stockholm

Vi skärgårdsbor. Möte med Maud Olofsson. Bredband i skärgården. Söderhamn och Bohuslän. SRF träffar skärgårdsministern. Konferens i Stockholm Vi skärgårdsbor Nr 1 April 2008 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund I detta nummer: Möte med Maud Olofsson SRF träffar skärgårdsministern Bredband i skärgården Konferens i Stockholm Söderhamn och

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Bärnstenens samfällighetsförening

Bärnstenens samfällighetsförening Bärnstenens samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2011-04-14 i Carlskyrkan 1 Stämman öppnas Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna. 2 Godkännande av dagordning Den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND NYHETSBREV NR 8 16 juni 2004 Sid 1 SRF styrelsemöte på Gräsö 15-16.5 I mitten på maj samlades SRF till styrelsemöte på Rävsten utanför Gräsö i Norduppland. Mötets första dag ägnades

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-09-22, 9.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare Elin

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer