Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge september 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge 13-14 september 1997"

Transkript

1 Protokoll fört vid Skärgårdarnas Riksförbunds årsmöte på Tjurkö i Blekinge september 1997 Närvarande delegater: Kjell Björkqvist, Margareta Florén Björn Bergström (12.9.), Bohusläns Skärgårdsråd Ingrid Fredriksson, Lotta Bengtsson (12.9.), Bo Vernersson, Hvens Byalag Arne Hagström, Ann-Marie Nordström, Göran Sandberg (12.9.), Gun Jansson, Bo Ottoson, Bengt Almkvist, Ludvig Rosenbaum, Jörgen Wastesson, Blekinge Kust-och Skärgårdsförening, Tjust Skärgårdsförening, Östergötlands Skärgårdsförening Pia Södergren, Jonas Linell, Anne Forslund, SIKO Barbro Olsson, Söderhamns Kust-och Skärgårdsförening Lennart Olsson, Lars Erik Viklund, Torsten Norberg, Sune Mohlin, Solveig Eriksson, Inger Björkqvis, Hemsö Skärgårdsförening Vinöns Kultur & Hembygdsförening Valberedningen, Britta Gunnarsson, Hans Noack, Skärgårdskonsult Övriga deltagare: Margit Viklund 12 september Riksdagsman Sven Olof Pettersson(c) inleder årsmötet med att hälsa välkommen till Blekinge och Tjurkö. Han informerar också om möjligheter och problem i regionen. 1. Bengt Almkvist, ordf, tackar Anna-Lisa och Arne Hagström för den goda lunchen, hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Till ordförande för årsmötet väljs Bengt Almkvist, till sekreterare Anne Forslund och till justerare väljs Pia Södergren och Margareta Florén. 3. Dagordningen fastställs. 4. Samtidigt som Närvaroförteckning upprättas sker också en rundpresentation då många är med för första gången. Kassören lämnar rapport om bokslutet. Bilaga 5. Verksamhetsberättelsen uppläses, godkänds och läggs till handlingarna. 6. Den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen uppläses, godkänds och läggs till handlingarna. Kassören redogör för bokslutet. Bilaga Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper.

2 8. Antagande av budget för 1997/98 delegeras till styrelsen, då det idag är oklart varifrån SRF kan få ett verksamhetsbidrag. En möjlighet kan vara att regionalpolitiska proppen föreslår ett sådant, likt det som samerna får, en annan möjlighet är ett bidrag från Leaders centrala pott. 9. Föreningarnas årsavgift beslutas vara kr. (Skall inbetalas snarast på postgiro ) 10. Fastställelse av styrelse: Ordinarie ledamöter: Bengt Almkvist, Kjell Björkqvist, Christer Lindberg, Arne Hagström, Bengt Blohm, Sune Mohlin, Barbro Olsson, Ingrid Fredriksson, Lars-Erik Viklund, Anne Forslund. Ersättare: Ann-Marie Nordström, Solveig Eriksson, Lars-Erik Johansson, Gun Jansson, Bo Vernersson, Torsten Norberg, Pia Södergren, Margareta Florén, Carl-Otto Bewe. 11. Val av styrelsefunktionärer enligt valberedningens förslag: Till ordförande väljs Bengt Almkvist Till vice ordförande väljs Kjell Björkqvist Till sekr/kassör väljs Anne Forslund Till vice sekr/kassör väljs Christer Lindberg Till att utgöra arbetsutskott väljs Bengt Almkvist, Kjell Björkqvist, Lars-Erik Viklund samt Anne Forslund. 12. Till revisorer väljs Ingrid Johansson och Ulla Larsson Till revisorersättare väljs Inga-Lill Wikström 13. Till valberedning väljs Inger Björkqvist, sammankallande, Britta Gunnarsson och Maria Ekblad. 14. Rapportering kring speciella frågor: Glesbygdsverkets Handlingsprogram för skärgården. Fortsatt arbete. Skärgårdsnätverk Ordf och sekr har varit på möte med GBV för att diskutera bl a ett IT-nätverk för skärgårdarna. Östergötland och Kalmar har fått EU-pengar till ett projekt innebärande att styrelserna i föreningarna får tillgång till datorer och utbildning. En uppkoppling till Skärgårdsnoden skall möjliggöra utbildningen på distans. GBV vill nu att fler skärgårdsföreningar skall få samma möjlighet. Varje förening får i uppdrag att ta fram hur många inom respektive lokal föreningsstyrelse som skulle vilja åtnjuta samma möjlighet. En gemensam ansökan från alla föreningarna kan gå direkt till Beslutsgruppen för mål 5B skärgård om den nationella finansieringen är klar. SRF:s uppgift är att vara draghjälp åt de föreningar som är intresserad av denna satsning. Den gemensamma ansökningen till beslutsgruppen står GBV för. Sekr uppmanar de ledamöter som har tekniken att anmäla sig till Skärgårdsnoden, den är ännu

3 så länge gratis. Vad beträffar det nationella handlingsprogrammet har ännu inte alla föreningar gjort en prioritering av åtgärderna. Uppdras till dessa att skriftligen lämna uppgifter till sekr snarast. GBV har också haft kontakt med de öar som inte har någon förening och således inte heller är medlemmar i SRF. Nationellt Skärgårdsråd, ett bildande av ett sådant är ett av förslagen i handlingsprogrammet och man antar att det skulle skrivas i den regionalpolitiska proppen som skulle presenteras den 19 september. Proppen kommer att bli försenad och i avvaktan på den kommer GBV att inbjuda till ett nationellt skärgårdsmöte i november. Önskemål från Bohusläns Skärgårdsråd är att den nationella organisationen får ett namn som inte påminner om deras. SRF anser också att ett starkt inflytande från skärgården krävs i organisationen vilket innebär att hela SRF-au bör ingå däri. Eftersom reg.pol.proppen blir försenad finns stor möjlighet att via politiska kontakter påverka så att skärgården får stort utrymme i skrivningen och att där också finns förslag om att SRF ges ekonomiska möjligheter. Lokala öarbetet. SRF behöver förstärka arbetet mot öarna genom ökad information och ett ökat samarbete. Organisationen "De danske småöer" är en förebild. SRF:s framtida arbete. SRF behöver en stabilare ekonomisk grund att stå på. Vi blir ombedda att delta i olika utredningar där man är mån om att vi skall vara med, eftersom vi har stor erfarenhet vad gäller skärgårdsfrågor. Myndigheternas representanter har sin lön när de deltar, även SRF:s och även föreningarnas representanter måste kunna erhålla en ekonomisk ersättning. Inom EU-programmet finns möjlighet att få pengar genom "Lokal mobilisering". Beslutar årsmötet att uppdra till styrelsen att komma med förslag till lösning av ekonomiska problemet genom en ansökan till EU. Nuvarande program för mål 5B och Leader gäller till Därefter skall nya program arbetas fram och i det arbetet bör SRF delta. Fastighetsbeskattningen. Margit Kärrström har fått i uppgift att utreda konsekvenserna av fastighetstaxeringen och om den slår snett. Direktiven gäller taxeringen och inte beskattningen. Arbetet skall vara avslutat under våren Ordf tillsammans med repr från Bohuslän och Stockholms skärgård deltar i en referensgrupp, tillsammans med repr från bl a HSB, Riksbyggen, LRF, Sabo, Villaägarnas Riksförbund, m fl. Besök har skett på Klädesholmen för att visa vilka effekter taxeringen givit, varvid det visade sig att utredaren egentligen inte hade förstått problemen till fullo. Deltagarna i gruppen har också tillskrivit finansdepartementet, vilket enligt uppgift, arbetar med en egen intern utredning, och begärt att få full insyn i allt utredningsarbete som rör fastighetstaxeringen och -skatten. Varje dag kommer det in ett antal brev till finansdepartementet med begäran om lättnader i fastighetsskatten. Östergötland beslutade på sitt årsmöte att även de skall skriva till departementet och ordf uppmanar de andra föreningarna att göra likaledes. Utredaren är intresserad av att få in siffermaterial vilka konkret visar vilka orimligheter som råder. Bohuslän och SIKO har redan tidigt tagit fram sådana uppgifter och redovisat konsekvenserna. Jaktens villkor, är en utredning som SRF fått på remiss och som skall besvaras före Årsmötet beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av C-O Bewe, sammankallande, Hans Arén, Arne Hagström, Torsten Norberg, och Gun Jansson som får i uppdrag att arbeta fram ett svar på utredningen. Mål 5B, referensgrupper, Leader, Interreg Margit Viklund, v ordf i beslutsgruppen för mål 5B skärgård, informerar om att 12 milj kr har delats ut av de 60 milj kr som är anslagna. Huvudsekreteraren är mycket noga med att de anslagna medlen används som de skall. Många upplever det svårt att fylla i blanketterna, men räds icke, ta hjälp från dem som kan. Får ni avslag, ge inte upp utan försök igen, kontakta

4 gärna huvudsekreteraren som finns på länsstyrelsen i Stockholm. Ett problem är att få medel till den nationella finansieringen som skall motsvara 70 % av kostnaden. SRF måste undersöka hur det regionalpolitiska stödet betalas ut och också arbeta för att utöka skärgårdsbegreppet till att innefatta även vissa kustsamhällen. Kjell Björkqvist och Margareta Florén informerar om Leaderarbetet i Bohuslän som berör hela kusten från norska gränsen till Göteborg. Under sommaren reste man runt med båt för att informera öarna om Leader och även få in frågor som kunde bli projekt inom programmet. Ett projekt, det blå, handlar bl a om att starta odling av piggvar, hummer, ostron och alger. Man vill utveckla en småskalig förädlingsindustri för att tillvarata våra resurser. Man har ansökt om medel för att kunna ge ut en tidning och för att anordna en skärgårdsmarknad i Göteborg. Man anser också att det är lättare att arbeta med Leader än med mål 5B. Sekr berättar om Interreg i området Stockholms, Sörmlands, Upplands, Ålands, Åbolands och Nyölands skärgårdar. Ett av projekten är "Skärgårdsmat" som berör skärgårdskrogar, vilket också det går ut på att förädla skärgårdens råvaror. Ett annat projekt är en utveckling av Kung Valdemars segelled. Bo Vernersson och Ingrid Fredriksson berättar om Interreg mellan Sydsverige, Ven och Danmark. Tycho Brahe har varit huvudperson i såväl teater som museiverksamhet. Ett annat projekt, en "hemvändardag" på Ven föll, då man ansåg att det fanns en risk för alltför stort slitage på Ven. Internationella kontakter. SRF har varit representerat i Finland på ett möte där bl a det ingick en resa i Åboländska skärgården, där det finns många små kommuner, den minsta har 270 invånare. Bohuslän har inbjudit Finland och Danmark till ett gemensamt möte i början av oktober. Kustvattenforskning Pengar från de gamla löntagarfonderna går till en del till olika forskningsobjekt. I ett av dem, MISTRA:s "Bärkraftig förvaltning av kustresurserna", deltar ordf. Han har också förslag på att ett av SRF:s styrelsemöte kan förläggas på en forskningsstation. Årsmötet ajourneras och kommunalrådet Gertie Olsson hälsar välkommen till Karlskrona och informerar om kommunen med dess problem och möjligheter. Därefter bjuder Gertie Olsson på en god middag samtidigt med en båttur runt Karlskrona. 13 september 15. Styrelseplats i Leadernätverket. SRF har av GBV erbjudits en styrelseplats i Svenska Leadernätverket. Delegeras till au att besluta om vi skall deltaga i styrelsearbetet. 16. Rapporter från föreningarna. Bohuslän firar 20-årsjubileum den 29 november, till vilket SRF bjuds in. 3-5 oktober har man inbjudit Finlands och Danmarks öar till ett möte. Mycket arbete med Leader. Hven Länsstyrelsen har beviljat medel till en bygdesamordnare på -tid, som skall utveckla ön genom att bilda arbetsgrupper för bl a eget avlopp, förädling av råvaror. Blekinge håller på med en översiktsplan och mål 5B arbete men där är det svårt att klara den nationella finansieringen. Hanö har fått EU-medel till sin hamn vilket givit positiva effekter, men man

5 har där problem med att utveckla turismen pga avloppsfrågan. Försvarets Radioanstalt (FRA) hotas av nedskärning vilket kan drabba befolkningen genom sämre kommunikationer. Tjust Kommunen driver ett vandrarhem på Hasselö, avsikten är att någon öbo skall ta över. Det finns en konflikt mellan bofasta och sportfiskare pga att kommunen vill satsa på ett sportfiskecentrum. Känsligt med ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten speciellt om det är kommunen som tjänar pengar på satsningen istället för de bofasta. Östergötland har haft årsmöte nyligen. Ansökan är klar angående IT-satsning och nu håller man på med en EU-ansökan om svävartrafik, vilken skall skötas av Länstrafiken. Man är mycket negativ till förslaget om jakt på allmänt vatten. Istället borde det vara möjligt framöver att kunna ta ut gäster för att kunna tjäna pengar på jakten. Staten har givit ett uppdrag till Fastighetsverket att reda ut vilka holmar som är statens eftersom det är fritt att jaga på Kronoholmarna. S.S.I.F. har fått en ny ordförande som heter Kjellgren i efternamn och bor på Ringsö. SIKO har svarat på två remisser, Service i Gles- och landsbygd samt Förnyelsens landskap, i vilken nationella handlingsprogrammet ligger som bilaga. Riksdagens arbetsmarknadsutskott skall komma på besök till Möja och Sandhamn den 17 september. Diskuterar också att anordna ett skärgårdsting under våren. Söderhamn har fått en landsbygdssamordnare på ½-tid som hjälper till med olika projekt. Gamla sjöbodar renoveras för att kunna bevaras och bli museum. Skyddsjakt på säl sköts av två specialutbildade personer. Hemsö skall söka EU-medel för att anordna ett militärmuseum, har fått EU-medel till en utescen och man arbetar också för att få äldreboende. Vinön har haft mycket turister, vilket medfört tätare färjetrafik, men problem för pendlarna som inte får förtur. Affären, en filial till en på fastlandet, bygger nytt på skolgården och i gamla affären har inretts ett värdshus. Skolan har använts av Frälsningsarmén som central för beställningsturer åt Myrorna. Det har varit en Starta-eget kurs. Arbete med båthamn för gäster. 17. Övriga frågor. Sekreteraren skall representera SRF vid Riksdagens arbetsmarknadsutskotts besök och får i uppdrag att tala om vilka konsekvenser nedskärningar hos FRA ger samt att föreningar måste också få ersättning för kringkostnader om de är huvudman för någon ALU-anställd. Rösträtt för fritidsboende är en förfrågan från Tjust. Att SRF och dess föreningar har en stadgeparagraf som enbart medger rösträtt för bofasta beror på att myndigheter och organisationer skall veta att SRF enbart representerar de fastboende. Stödjande medlemmar är välkomna men får inte rösta. Delegeras till styrelsen att komma med ett förtydligande av stadgarna. 18. Styrelsens arbete 1997/98 Fastighetsskatten SRF:s överlevnad Jaktutredningen

6 Nationella Skärgårdsrådet, där synpunkter framkommer att hela au bör vara med för att ge mycket tyngd åt skärgårdsfrågorna Lyfta fram Nationella handlingsprogrammet 19. Nästa möte äger rum på Styrsö den 29 november och Bohuslän kallar till detta. Förslag på ett möte den 28 mars i Östergötland och årsmöte på Hemsö den augusti. 20. Ordförande tackar Anna-Lisa och Arne Hagström samt Ann-Marie Nordström för allt deras arbete inför detta årsmöte, samt all den goda maten och förklarar årsmötet avslutat. Dag som ovan Anne Forslund, sekreterare Justeras: Pia Södergren, Margareta Florén, Bengt Almkvist, ordförande

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000.

Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Skärgårdarnas Riksförbund, styrelsemöte på Hindersön i Luleå skärgård 27-28 maj 2000. Sammanfattning av Anne Forslund: En härlig helg vid Ljusa Kusten Hindersön är en av de största öarna i skärgården och

Läs mer

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000.

Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Styrelsemöte på Vinön 19 augusti 2000. Skärgårdarnas Riksförbund på Vinön - en pärla i Hjälmaren. I Hjälmaren, som är Sveriges 4:e största sjö, finns tre större öar, vilka alla tillhör var sin kommun och

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13

Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 Skärgårdarnas Riksförbund, box 129,130 54 Dalarö, tel 08 501 517 13 info@skargardsborna.org www.skargardsborna.org, postgiro 85 86 60-4 SRF svar på utredningen om det fria handredskapsfisket SRF har lämnat

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll från styrelsemöte i Stockholm 17 november 2007 Närvarande: Kjell Björkqvist, Herbert Öqvist, Bengt Ökvist, Sten-Åke Persson, Anne Forslund, Dag Lundman, Birgitta Söderberg,

Läs mer

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012

Representantskapsmöte med 30 års jubileum på Rögrund i Stockholms skärgård 1-2 september 2012 SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Dags för JUBILEUM på Rögrund i Stockholms södra skärgård. 47 deltagare från tretton medlemsföreningar deltar på mötet och det tillhörande 30 årsjubiléet. Representantskapsmöte

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 31 januari kl 12.45 i Landstingets enhet för Tillväxt och regionplanerings lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet

Läs mer

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) hos Anne och Magnus på Runmarö 29 maj 2007 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Blidö den 3 juni 2014 Närvarande: Ulf Westerberg Nilla Söderqvist Britt Fogelström

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Närvarande: Bert Olsson - ordförande, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Lennart Olsson, Krister Malander, Stefan

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 4 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Skärgårdsstiftelsen den 20 augusti 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf)

Läs mer

Regional utveckling genom Mål 2 öarna. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden. Skärgårdarnas Riksförbund SRF

Regional utveckling genom Mål 2 öarna. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden. Skärgårdarnas Riksförbund SRF 1 Regional utveckling genom Mål 2 öarna Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden Skärgårdarnas Riksförbund SRF BOENDE I SKÄRGÅRD Rapport från Seminarium på Koster 2004

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi skärgårdsbor I detta nummer: Vad vill politikerna med skärgården i Sverige? Framtidens friluftsliv på vems villkor? SRF med på Landsbygdsriksdagen SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Vi Skärgårdsbor nr 2 september

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Vi skärgårdsbor VALNUMMER. Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND. Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund

Vi skärgårdsbor VALNUMMER. Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND. Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund Vi skärgårdsbor Nr 3, september 2014 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund VALNUMMER Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Rönnskär Foto: Eva Widlund Den 14:e

Läs mer

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande:

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande: Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1 Närvarande: Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999 Pär Nuder, ordförande (punkt 1 4, utom ämnet väntelista för projekt) Då Pär Nuder var tvungen avvika innan

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen

SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen SIKO protokoll från styrelsemöte 14 juni kl 18.00 i föreningslokal på Kungsholmen Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 18,5t) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer Skärgårdsliv Fler kan få mer Beslutsgruppen kan numera medge EU-stöd med 40 respektive 50 procent av den offentliga finansieringen för delar av programmet Mål 5b Skärgården. Det beslutade EU-kommissionen

Läs mer