Effektrapport Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer: Jurdisk form: Medlemsorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation"

Transkript

1 Effektrapport 2014 Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer: Jurdisk form: Medlemsorganisation

2 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för? Beskriv hur ett uppfyllande av era mål på tre till fem års sikt kommer att bidra till uppfyllande av ert långsiktiga mål/ändamål. Var tredje svensk får cancer, det är tyvärr ett faktum. Men tack vare forskning är en cancerdiagnos inte nödvändigtvis en dödsdom, utan allt fler överlever. Mer än en fördubbling av de som kan se tillbaka på sin diagnos och behandling har skett under de senaste 30 åren, det vill säga mer än 65 % mot tidigare 30 %. I praktiken innebär det att ca svenskar lever med cancer idag. Oavsett om man helt och hållet blir av med sin cancer eller om man kan leva vidare med en vilande cancer är det en väldigt påfrestande att genomgå allt vad ett cancerbesked innefattar med utredningar, läkarbesök, osäkerhet och sedan inte minst själva behandlingen. Den mentala resan och påfrestningen kan liknas vid den posttraumatiska stress som uppkommer i krigssammanhang. Eftersom det i vården inte är någon hemlighet hur påfrestande en cancerresa är borde alla cancerdrabbade få rehabilitering. Men studier visar att endast 4 % får en plan för rehabilitering och att ännu färre faktiskt genomgår sin rehabilitering. Vänder man på siffrorna innebär det att 96 % inte ens får en plan. CancerRehabFondens vision är att alla cancerdrabbade ska kunna få sin rehabilitering. Att känna livsglädje och att få förutsättningar att må så bra som möjligt efter cancerbehandling är en självklarhet för oss. Genom goda kontakter har vi lyckats knyta upp kvalitativa rehabsamarbeten dit drabbade får åka, vilket finansieras av inkomna gåvor till CancerRehabFonden. För att säkerställa att vi maximerar nyttan för de drabbade och för att synliggöra vår seriositet är vi måna om att följa de regelverk som kontrollerar ideella organisationer, så som Svensk Insamlingskontroll och FRII. Lyckas vi med vårt arbete gynnas dels den enskilda personen men även familjen, närstående och personer arbetsplatsen. På sikt gynnas faktiskt hela samhället gynnas av att en person med cancer kommer tillbaka till livet. 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Beskriv de organisatoriska sammanhang som påverkar hur/var era effekter uppstår. Är ni en del av ett internationellt nätverk av organisationer eller ingår i en större organisation kan det vara så att stora delar av ändamålsarbetet utförs av andra organisationer än er egen. Detsamma kan vara fallet om ni samverkar med partnerorganisationer på olika sätt. Hur det fungerar beskrivs här. Olika människor behöver olika typer av rehabilitering, därför ser vi till att kun- 1

3 na erbjuda cancerdrabbade i Sverige ett brett utbud av rehabprogram, allt för att varje person ska kunna hitta ett som passar just dem. Genom avtal med Rehabaktörer kan vi säkerställa en hög kvalitet och specialistkunskap inom respektive rehabområde. I vissa fall finns olika inriktningar lokaliserade på samma område, och i andra fall har rehabaktören en specifik inriktning på hela sin verksamhet. För att säkerställa att relevant och tillräcklig kravställning gentemot rehabaktören inkluderas i avtalen och i själva utförandet av rehab, har vi nära kontakt med sjukvårdens specialister. Vi är lyhörda och inspireras av vårdens ställningstaganden och riktlinjer. Självklart har vi också relevant kompetens inom organisationen, inte minst genom styrelsemedlemmar med god erfarenhet inom området. 3. Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? Beskriv övergripande vilka arbetssätt och metoder ni använder för att nå era långsiktiga mål. Beskriv varför ni har valt just dessa sätt och varför ni tror att de är bäst för att uppnå ert långsiktiga mål. I CancerRehabFondens verksamhetsplan har vi satt upp följande strategier. 1. Följa FRII och Svensk Insamlingskontrolls regelverk eftersom det är en förutsättning för att skapa allmän trovärdighet om att CancerRehab- Fonden gör allt för att gåvor ska komma till de drabbade. 2. Aktivt informera allmänheten och framför allt vårdsektorn om vår verksamhet, eftersom vårt område är förvånansvärt okänt. 3. Om CancerRehabFonden finansierar verksamhet ska också vårt namn vara avsändare, eftersom det är lättare för allmänheten att veta vad vi gör om det framgår när vi gör det. 4. Tydligt beskriva för givaren hur gåvan kopplas till ändamålet, eftersom det ger givaren en stark koppling och engagemang för vad CancerRehabFonden försöker uppnå, vilket i sin tur hjälper oss att sprida kunskap och ytterligare engagemang. 5. Upprätthålla kontakt med de som fått hjälp genom CancerRehabFonden, eftersom det dels är intressant att veta hur våra insatser hjälpt dem tillbaka för att bland annat förbättra samarbeten med rehabaktörer, och dels för en positiv upplevelse genom vår regi kan leda till att fler hjälper oss att hjälpa fler. 6. Erbjuda ett bra och kvalitativt utbud av olika rehabiliteringsprogram, eftersom det är viktigt att vi investerar på ett sätt som hjälper maximalt och för att vårdsektorn ska uppleva en sömlös koppling till vår verksamhet. 7. Insamlings-, Ändamåls-, och Administrations- arbetet ska följa de etiska reglerna enligt stadgarna, eftersom det är en förutsättning för att skapa trovärdighet, på alla plan. 2

4 4. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? Beskriv vilka resurser ni har för att genomföra strategin och nå era mål. Inkludera både interna resurser t.ex. medarbetare, frivilliga, finansiella resurser, metodkunnande och externa resurser t.ex. i form av partnerskap och nätverk. Beskriv särskilt hur ni använder resurserna för att uppnå målen. CancerRehabFonden samarbetar med flertalet kvalitativa rehabaktörer som verkar på utspridda platser i landet. Vid uppstart tillsammans med en rehabaktör genomför vi en utvärdering av aktörens verksamhet och om denna faller väl ut skriver vi ett samarbetsavtal. För relevant kravställning samt utformning av avtal har vi erhållit hjälp av specialister inom både vården och juridiken. För att koordinera de som behöver vår hjälp med våra rehabpartners har CancerRehabFonden en dedikerad medarbetare. Eftersom det är av vikt att koordinering sköts kvalitetssäkrat och respektfullt har CancerRehabFonden upprättat procedurer, policys och styrdokument vilket ska säkerställa att hanteringen sköts på bästa sätt. Styrdokument kompletteras av kompetenta medarbetare. Eftersom vi ser att gruppen canceröverlevare ökar är det positivt att ha en överkapacitet hos rehabaktörerna. Detta innebär att vi har en väntelista och rehabaktörer som är redo att ta emot fler drabbade. Utmaningen CancerRehabFonden har är att öka insamlingen så att vi kan hjälpa fler och tillgodose alla sökandes önskemål, vilket skulle få till följd att överkapaciteten tillfälligt reduceras till dess vi utökat befintliga samarbeten samt knutit upp nya samarbetsavtal. Insamlingen och spridning av vårt budskap en förutsättning för att kunna nå vårt mål. För att nå ut till fler har vi hjälp från flera företagssponsorer med bland annat utformning av annonser, film, trycksaker, hemsida etc. Internt har vi medarbetare som arbetar med insamling genom insamlingsbrev, besök hos företag och telefonkontakt. Detta område är oändligt stort och en önskan är att alla i Sverige känner till CancerRehabFonden och bidrar! Till både ändamålskoordinering och insamling har CancerRehabFonden ett verksamhetssystem som fungerar som ett nav i hela verksamheten. Systemet är nödvändigt för att kunna bedriva ett effektivt insamlingarbete. För att tillgodose strategin om Svensk Insamlingskontroll och välskötta räkenskaper har CancerRehabFonden en kompetent administrativ medarbetarstyrka som har nära kontakt med både revisor och Svensk Insamlingskontroll. De finansiella medel vi förfogar över placeras genom experter på ett sådant sätt som gör att etiska riktlinjer och risknivåer inte äventyras, samtidigt som de ger maximalt med resurser till verksamheten. 3

5 5. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? Beskriv de kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, indikatorer eller andra sätt ni mäter/jämför era framsteg mot. Beskriv också viktiga delmål på vägen mot de långsiktiga målen och era metoder för uppföljning och utvärdering. Beskriv hur ni arbetar med systematiskt lärande och förbättringsarbete. Vid varje månads ekonomiska bokslut utför CancerRehabFonden en genomgång där nyckeltal ställs mot budget och prognos. I den genomgången finns nyckeltal för insamling och rehabiliteringsverksamhet, liksom för finansiell utvärdering och personaleffektivitet. Under varje styrelsemöte diksuterar styrelsemedlemmarna situationen gällande personal, insamling och rehab. Genom nära kontakt med sjukvården får vi indikationer om hur vår verksamhet uppfattas och hur samarbetet med olika partners påverkar CancerRehabFondens positionering. Uppfattningen tar styrelsen i beaktande vid årliga strategiska beslut. Eftersom mycket av insamlingsarbetet under är fokuserat på att tydliggöra samhällsproblemet med utebliven cancerrehabilitering samt visa vår roll i denna kommer vi i kontakt med många privatpersoner och företag. Vi uppskattar och bedömer antalet och reaktionen, samt diskuterar regelbundet hur väl reaktionerna överensstämmer med det budskap vi eftersträvar att förmedla. I denna kvalitativa analys ingår att bedöma vad vår roll varit då personer eller företag självmant tagit kontakt med oss. Utan organisationer som hjälper med sin egen spetskunskap hade vi inte kommit så långt på samma tid. Att då se vilka organisationer som vill samarbeta med oss är också en indikator på hur framgångsrika vi är i vår kommunikation. 6. Vad har ni åstadkommit så här långt? Beskriv det senaste årets utfall i förhållande till era långsiktiga mål. Beskriv hur dessa resultat bidrar till ert fortsatta arbete. Ta med både det ni har uppnått och det som ni ännu inte nått fram till. Sträva efter att beskriva resultat och effekter av det ni gör snarare än aktiviteter. Organisationen har funnits sedan 1978 och har genomgått många förändringar. Men i september 2013 genomgick organisationen en av sina absolut största förändringar. Bakgrunden var dubbel: namnet och grupperna av drabbade. Organisationen hade dittills försökt att hjälpa både cancerdrabbade och trafikskadade. Men under åren har ett ökat antal trafikskadade fått hjälp genom andra organisationer och försäkringar. Det var därför logiskt att byta verksamhetsinriktning och namn för att tydliggöra renodling för att försöka hjälpa de mest behövande: de cancerdrabbade. 4

6 Verksamhetsinriktningen och namnet CancerRehabFonden blev officiellt i september 2013, och sedan dess har vi och våra samarbetspartners fokuserat mycket på att sprida vårt namn och budskap. I samband med vår reklamfilm har vi genom ett etablerat undersökningsföretag fått fram flera saker som visar att vi är på rätt väg. Bland annat framkom det att: Ca 60 % tycker att CancerRehab Fondens kommunikation är bättre än andra jämförbara insamlingsorganisationer. Bland de som känner till organisationen är anseendet högt. Budskapet i kommunikationen uppfattas som mycket trovärdigt, och har en mycket positiv inverkan på varumärket. Undersökningen visar också att CancerRehabFonden har en stor utmaning i att göra organisationen känd bland allmänheten. Instanser inom vården som Regionalt CancerCentrum (RCC) samarbetar med oss och publicerade bland annat förändring av vårt kvalitetsarbete på sin egen hemsida. Något vi tolkar positivt. Vi erhåller önskemål från Rehabaktörer som önskar samarbeta med oss. Privata företag hör av sig och erbjuder sin hjälp på olika sätt. Sammanfattningsvis: Det finns väldigt mycket kvar att göra för cancerdrabbade. Förändringen CancerRehabFonden gjorde i september 2013 var ett steg i rätt riktning, det visar nämnda indikationer. CancerRehabFonden kommer att öka hjälpen att komma tillbaka till livet för cancerdrabbade. 5

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Barncancerfondens effektrapport

Barncancerfondens effektrapport Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer