Effektrapport En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod"

Transkript

1 Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

2 SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt vad organisationen vill åstadkomma på lång sikt. Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för? Beskriv hur ett uppfyllande av era mål på tre till fem års sikt kommer att bidra till uppfyllande av ert långsiktiga mål/ändamål. SOS Barnbyars vision är att alla barn ska få växa upp i en familj där de kan utvecklas enligt sin fulla potential, forma sin egen framtid och bidra till samhället. Målet är att nå 1 miljon barn med våra insatser till år 2020 för att de ska få ökade förutsättningar till en trygg barndom. Fattigdom är en av de främsta anledningarna till att barn separeras från sina familjer, och därför är våra insatser till största del inriktade på fattigdomsbekämpning. Av de barn vi når år 2020 ska 90 % erhålla stöd i preventivt syfte, där olika stödinsatser sätts in för att stärka familjer och förhindra att barnen överges på grund av fattigdom, sjukdom, missbruk eller annan yttre stress. Barn som växer upp med sina ursprungsfamiljer har bättre förutsättningar att utvecklas till trygga vuxna som bidrar till samhället och ger sina egna barn möjlighet till ett bra liv. Genom att stödja barnet på olika sätt, genom preventiva insatser, familjebaserad vård av barn, stöd till närsamhället och påverkan av beslutsfattare bidrar vi till en bättre framtid för det enskilda barnet och till en positiv samhällsutveckling. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Beskriv de organisatoriska sammanhang som påverkar hur/var era effekter uppstår. Är ni en del av ett internationellt nätverk av organisationer eller ingår i en större organisation kan det vara så att stora delar av ändamålsarbetet utförs av andra organisationer än er egen. Detsamma kan vara fallet om ni samverkar med partnerorganisationer på olika sätt. Hur det fungerar beskrivs här.

3 SOS Children s Villages International är en federation som förenar medlemsorganisationer i 134 olika länder och territorium under ett varumärke. Medlemsorganisationernas verksamhet hålls ihop av ett gemensamt ramverk av riktlinjer och kvalitetsmål som fastställts av Generalsekretariatet (SOS Children s Villages) med säte i Österrike. SOS Barnbyars ändamålsarbete drivs av lokala medlemsorganisationer med lokalt anställd personal i respektive land. Våra lokala organisationer har bäst kunskap i varje lands specifika förhållanden och utformar självständigt sin verksamhet, alltid med barnets grundläggande rättigheter i fokus och i enlighet med SOS Barnbyars riktlinjer. SOS Barnbyar Sverige grundades 1972 och arbetar med insamling, information och volontärverksamhet samt bidrar aktivt till utvecklingen av internationella riktlinjer och policys inom Children s Villages International. Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? Beskriv övergripande vilka arbetssätt och metoder ni använder för att nå era långsiktiga mål. Beskriv varför ni har valt just dessa sätt och varför ni tror att de är bäst för att uppnå ert långsiktiga mål. Utgångspunkten i allt SOS Barnbyars arbete är det enskilda barnet och det sammanhang som barnet befinner sig i. Varje barns situation är unik och samspelar med familjen, närsamhället samt nationell såväl som internationell lagstiftning. SOS Barnbyar arbetar långsiktigt med varje barn utifrån en helhetsbild, där stödåtgärder sätts in i familjen och samhället runtomkring. Vi arbetar på tre olika nivåer för att åstadkomma resultat för varje enskilt barn. Det innebär rent praktiskt arbete för att stödja barn och familjer. Den andra nivån omfattar påverkansarbete för att förbättra villkoren för vårt arbete. Den tredje nivån är vårt humanitära arbete där vi genom att finnas på plats i många länder och områden kan göra både snabba insatser som att dela ut mat, vatten och andra förnödenheter och långsiktig insatser från återföreningsprogram till att ge barn som förlorat sina föräldrar ett nytt hem. I Sverige arbetar SOS Barnbyar främst med insamling för att finansiera projekt runt om i världen.

4 Direkt social service Genom att erbjuda direkt stöd till barnet och dess familj kan vi lösa akuta situationer och skapa förutsättningar för en mer långsiktig förändring i barnets livssituation. Eftersom SOS Barnbyar kan erbjuda olika typer av verksamhet som familjestärkande program, familjebaserad omvårdnad och olika former av placeringar kan stödet utformas för att passa varje barns behov. Erfarenheten visar att barn som förlorar sina biologiska föräldrar generellt sett har sämre framtidsutsikter. Som vuxna löper de större risk för ohälsa, hamnar oftare i arbetslöshet och kriminalitet, både som offer och förövare. Därför arbetar SOS Barnbyar allt mer preventivt, och ökat fokus på familjestärkande arbete är en central del av SOS Barnbyars långsiktiga strategi. Detta strategiska skifte beslutades av generalförsamlingen utifrån organisationens önskan att ta itu med roten till problemen med barn som saknar föräldrarnas eller familjens stöd och att söka långsiktiga lösningar. Preventiva i form av åtgärder för att stärka familjer Målet med familjestärkande program är att genom tidiga insatser förhindra att barn blir föräldralösa. De familjestärkande programmen riktar sig till familjer som lever i fattigdom och som på grund av missbruk, sjukdom eller annan yttre stress riskerar att splittras. Insatserna är utformade som ett tillfälligt stöd, under allt från en månad till 4-5 år, som ska ge familjen bättre förutsättningar att ta hand om och försörja sina barn. Insatserna skräddarsys utifrån varje familjs unika situation, och tas fram i samarbete med familjen själv. Ofta är det väldigt lite som krävs för att göra stor skillnad för ett barns framtid. Det kan exempelvis handla om ett mikrolån till familjen för att starta upp en inkomstgivande verksamhet, utbildning till en förälder för att på sikt kunna skaffa sig försörjning, bidrag till mat och mediciner till en kroniskt sjuk förälder, eller stöd för barnet att kunna gå i skolan och psyko-socialt stöd till barn och vuxna. Familjebaserad omvårdnad Våra barnbyar finns på plats för att fånga upp de barn som saknar eller på grund av situationen inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar, trots stöd och insatser. I barnbyarna får barnen komma till en miljö som i allt väsentligt liknar en hemmiljö. Barnen får bo i familjehus i barnbyn, med en mamma och syskon. I de fall det finns biologiska syskon hålls de ihop och får bo i samma familj. Hjärtat av verksamheten är barnbymammorna, som genomgått en omfattande rekryteringsprocess

5 och utbildning i barnpsykologi, näringslära, och barns rättigheter. De ska ge barnen kontinuitet, trygghet, och stöd i att växa upp till självständiga individer. Vi utgår ifrån barnens individuella behov, landets situation och förutsättningar, och försöker hitta den bästa lösningen för så många barn som möjligt. Att sätta barnen i fokus är grunden i vårt arbete. Varje situation är unik. Det handlar om att anpassa insatsen till lokala kontexter. Idag byggs barnbyarna allt mer integrerat i närsamhället. Det innebär att husen blir utspridda med vanliga familjer som grannar istället för att ligga på samma markyta som i en traditionell barnby och en del av husen kan byggas eller köpas. Det kan även bestå av familjehemsplaceringar. Stöd till närsamhället Det är en central del av SOS Barnbyars strategi att samarbeta med och stötta lokala krafter, för att på lång sikt kunna överföra verksamheten. SOS Barnbyar samarbetar med lokala myndigheter, nätverk och organisationer för att bygga lokal kapacitet och säkra lokalt ägarskap. I varje program finns en strategi för hur vi kan lämna över programmen till lokala aktörer där vi siktar på att överföra kunskap och kapacitet så att verksamheten så småningom kan fasas ut och drivas vidare av lokala krafter. Genom att etablera skolor, vårdcentraler och annan social service åstadkommer vi en förändring för de som bor i området, och skapar förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Påverkan SOS Barnbyar arbetar ständigt för att få in barnperspektivet i nationell såväl som internationell policy och lagstiftning. Genom samarbete med myndigheter och beslutsfattare kan SOS barnbyar påverka och även bidra med sin kunskap och kompetens. SOS Barnbyar arbetar inom FN för att stärka barns rättigheter och ingår i flera arbetsgrupper tillsammans med andra barnrättsorganisationer. Humanitära insatser När någonting händer någonstans i världen och katastrofen är ett faktum kan SOS Barnbyar tack vare lokala organisationer, strukturer och kontakter vara på plats med riktade insatser och stöd till de mest utsatta. Våra insatser har en tydlig inriktning på att hjälpa barn där återförenings-

6 program är en viktig del. Det kan även handla om mat, vatten, mediciner, madrasser, hygienartiklar och kläder utifrån vilka behov som finns. Insatserna genomförs oftast i samarbete med andra organisationer, lokala såväl som internationella. I flyktingläger arbetar vi för att säkra barnens perspektiv. Ibland upprättas barnvänliga platser där barn kan få hjälp att bearbeta trauman genom lek och samtal med trygga vuxna. De kan också gå dit för att komma bort från vardagen för en liten stund. Vid behov gör vi också insatser för att barn under en pågående kris ska kunna fortsätta gå i skolan. Insamling En stor del av insamlade medel är öronmärkta, och organisationen har väl fungerande rutiner för att säkerställa att de pengar som de svenska faddrarna bidrar med till verksamheten når det avsedda ändamålet. Sedan 2012 har SOS Barnbyar internationellt genomgått en process för att effektivisera samarbetet mellan de medlemsorganisationer som främst ägnar sig åt insamling och de som främst driver programverksamhet. I en sk streamlining process har insamlingsorganisationerna renodlat sina finansieringsportföljer där de åtar sig ekonomiskt ansvar för projekt, så att de i så stor utsträckning som möjligt koncentrerar detta till ett mindre antal länder. På så sätt stärks samarbetet mellan insamling och programorganisationer och rapporteringen blir effektivare då de aktörer som kräver redovisning från programorganisationen minskar. För att kunna nå våra mål sker en omfattande genomlysning av organisationen arbete, en process som kallas Sustainable path. I den processen har vi identifierat ett antal länder med potential att på sikt och med stöd från länder med lång erfarenhet av insamling som så småningom kan bli självfinansierade. Internationellt insamlade medel kommer att riktas till de allra fattigaste länderna. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? Beskriv vilka resurser ni har för att genomföra strategin och nå era mål. Inkludera både interna resurser t.ex. medarbetare, frivilliga, finansiella resurser, metodkunnande och externa resurser t.ex. i form av partnerskap och nätverk. Beskriv särskilt hur ni använder resurserna för att uppnå målen.

7 På SOS Barnbyars kontor i Sverige arbetar 38 personer med insamling, service och information till givare samt ekonomisk kontroll för att säkerställa att insamlade medel används på effektivt och korrekt. Vi arbetar även med strategiutveckling och programutveckling både i den internationella organisationen och mot ett antal fokusländer där SOS Sverige har ett finansiellt ansvar. SOS Barnbyar har 60 års erfarenhet av att arbeta för att tillgodose barns grundläggande rättigheter. Organisationens långa erfarenhet av frågor inom pedagogik, psykologi och barns rättigheter innebär att metoderna är väl beprövade. I förhållande till institutionell omvårdnad eller fostervård uppvisar SOS Barnbyar goda långsiktiga resultat, såväl i låg- som höginkomstländer. Program och aktiviteter i ett visst land genomförs av de nationella organisationer (SOS Barnbyars medlemsorganisationer med programverksamhet) som accepteras av regeringen, det civila samhället och allmänheten som en pålitlig partner när det gäller vård av utsatta barn. De nationella organisationerna styr och ansvarar över verksamheten i landet, och har grundats i syfte att upprätta, driva, förvalta, finansiera eller stödja SOS Barnbyars program. De nationella förbunden har därför hela ansvaret för programverksamhet och genomförande i sina länder. Dessutom är de nationella organisationerna ansvarig för att följa nationella lagar och föreskrifter samt följa riktlinjer från SOS Children s Villages International. Nationella organisationer har flera partners både på lokal, regional, nationell och statlig nivå och spelar också en viktig roll som förespråkare för frågor och politik för barns rättigheter. På lokal nivå finns det också programtjänster som genomförs i samarbete med lokala organisationer eller grupper. Detta säkerställer att parterna kompletterar varandra snarare än att skapa parallella strukturer. Positiva synergier utvecklas också som kunskap och utbyte av bästa praxis är viktiga aspekter av dessa samarbeten. Partners kan vara lokalt baserade organisationer, självhjälpsgrupper, lokala organisationer och lokala myndigheter. På lokal nivå är en ledstjärna att fast förankra de familjestärkande programmen som stöder och bygger kapacitet i samhället att organisera sig och ta itu med situationen för utsatta barn. Målet är att bygga kunskap, färdigheter, självförtroende, samt andra resurser i samhället hjälp till självhjälp. SOS Barnbyar söker också samarbeten med andra organisationer, myndigheter, institutioner, pri-

8 vatpersoner och företag, som kan stödja program med kunskap och erfarenhet samt ekonomiska och materiella resurser. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? Beskriv de kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, indikatorer eller andra sätt ni mäter/jämför era framsteg mot. Beskriv också viktiga delmål på vägen mot de långsiktiga målen och era metoder för uppföljning och utvärdering. Beskriv hur ni arbetar med systematiskt lärande och förbättringsarbete. Observera att ni här inte ska beskriva utfallet för indikatorer och nyckeltal utan vilka ni använder och hur ni arbetar med dem. Utfall återkommer i nästa punkt. SOS Barnbyar arbetar ständigt för att förbättra uppföljning och redovisning av effekterna av vårt arbete. Det är viktigt ur flera synpunkter, dels för att kunna se vad som behöver förbättras och förändras i våra program, dels för att behålla trovärdigheten inför våra givare och inte minst inför de barn och familjer som vi hjälper. Under senare år har ett antal processer inletts för att stärka uppföljning och utvärdering av våra program. Till dem hör införandet av en förändringsmatris som identifierar indikatorer för måluppfyllelse och en programdatabas med insamlad data som visar hur vi levererar mot uppställda indikatorer. Exempel på indikatorer är andel familjer som efter fullföljt familjestärkande program är stabila och självförsörjande vid uppföljning efter 2 år, andel ungdomar som har ett arbete två år efter att de lämnat en barnby, samt andel barn i våra program som har en stabil anknytning till minst en vuxen. Det är våra lokala partners som mäter resultat av uppsatta mål och ansvarar för att de nås. SOS Barnbyar Sverige följer och kontrollerar att de medel vi skickar till respektive land används på ett korrekt sätt. SOS Barnbyar Sverige är primärt en insamlingsorganisation och av detta följer att uppställda mål till största delen är av finansiell karaktär. De finansiella målen är i sin tur kopplade till den internationella organisationens långsiktiga strategi, enligt vilken en miljon utsatta barn genom SOS Barnbyars insatser skall tillförsäkras en trygg och kärleksfull uppväxt senast Som framgår av ovan hjälper SOS Barnbyar internationellt cirka 1,7 miljoner människor förra året.

9 Av dessa är cirka barn inom barnbyverksamheten och de familjestärkande programmen, de två områden som utgör organisationens kärnverksamhet. Ökningen till en miljon barn 2020 skall i princip uteslutande ske inom de familjestärkande programmen. För att bidra till denna målsättning måste SOS Barnbyar Sverige, som är en av de största internationella bidragsgivarna, uppnå såväl en hög kontinuerlig tillväxt som att öka andelen medel öronmärkta till det familjestärkande arbetet. Vad har ni åstadkommit så här långt? Beskriv det senaste årets utfall i förhållande till era långsiktiga mål. Beskriv hur dessa resultat bidrar till ert fortsatta arbete. Ta med både det ni har uppnått och det som ni ännu inte nått fram till. Sträva efter att beskriva resultat och effekter av det ni gör snarare än aktiviteter. SOS Barnbyar driver närmare 550 barnbyar med tillhörande skolor, sociala center, yrkesskolor, ungdomshus och kliniker. Genom våra sociala och familjestärkande program får årligen nära en halv miljon människor stöd med mikrolån, utbildning och andra insatser. SOS Barnbyar kan också, genom sin omfattande lokala närvaro runtom i världen, lindra lidandet för människor som drabbas av humanitära katastrofer. Totalt får idag drygt en och en halv miljon barn och vuxna hjälp genom SOS Barnbyar. Av dessa är ca barn som antingen omfattas av våra familjestärkande program eller tar del av vår familjebaserade omvårdnad. SOS Barnbyar i Sverige samlar in medel för att bidra till det internationella målet att till år 2020 ge 1 miljon barn en trygg uppväxt i en kärleksfull familj med tillgång till vård och utbildning. Intäkterna under 2013 uppgick till 303,1 Mkr, vilket är en ökning med 7% jämfört med föregående år. Antalet faddrar ökade under förra året med 9453 stycken, totalt vid årsskiftet som bidrog med 167,9 miljoner till vår verksamhet. SOS Barnbyar är världens tredje största insamlingsorganisation och femte största i Sverige.

10 Nedan följer ett antal exempel på resultat i den verksamhet som SOS Barnbyar Sverige finansierar. Lindrat lidande i Syrien I krigets Syrien lever barnen i en extremt utsatt situation. Miljontals människor, varav de flesta är barn, lever på flykt undan krig och konflikt och befinner sig i en extremt utsatt situation. Syrien beskrivs just nu som världens farligaste plats för barn. SOS Barnbyar har varit verksamma i Syrien sedan mitten på 70-talet. Idag finns det två barnbyar i landet, en i Qodsaya utanför Damaskus och en i Aleppo i norra delen av landet. I vår ordinarie verksamhet ingår även två ungdomsboenden, en förskola och ett socialt center. När kriget utbröt i Syrien kunde SOS Barnbyar snabbt sätta in akuta insatser för att hjälpa drabbade. Genom vårt nödhjälpsprogram har tiotusentals barn kunnat äta sig mätta och hålla sig varma på vintern genom vår utdelning av matpaket, vinterjackor och filtar, och barn har kunnat gå i skolan tack vare utdelning av skolböcker, väskor och annan skolutrustning. I vår dagverksamhet för barn, s k barnvänliga platser, har över 8000 barn fått tillgång till lek och fritidsaktiviteter, och 300 barn har fått kvalificerat psykologiskt stöd. Sammanlagt har vi nått barn i Syrien med våra nödhjälpsinsatser sedan kriget bröt ut. Stärkta familjer i Bogra, Bangladesh SOS Barnbyar startade ett familjestärkande program i Bogra i Bangladesh 1996 med målet att förebygga att familjer splittras och barn överges eller förlorar sina föräldrar på annat sätt. Genom direkt stöd till marginaliserade familjer och till lokala initiativ och organisationer kan vi lägga grunden för en bättre socio-ekonomisk utveckling i området. Insatserna skräddarsys efter varje familjs behov så att föräldrarna får bästa möjliga stöd i att skapa ett tryggt hem och försörja sina barn. På det sociala centret erbjuds bland annat sömnadsutbildningar, rådgivning och samtalsstöd. Sedan starten har totalt 2618 barn fått stöd genom det Sociala Centret i Bogra, antingen direkt eller indirekt barn har fått direkt stöd inom ramen för våra familjestärkande program barn har fått indirekt stöd genom att de eller deras föräldrar tagit del av utbudet på det Sociala Centret. Programmet bidrar till att fler barn växer upp med sina biologiska familjer vilket ger dem bättre förutsättningar i livet. Kvinnor som genomgår utbildningen kan bidra till försörjning och därmed stärks deras ställning inom familjen och lokalsamhället. Programmet bidrar också till större medvetenhet i lokalsamhället om barns rättigheter och om jämställdhetsfrågor, och även om barnskyddsfrågor

11 tex barnarbete och tidiga äktenskap. Barns delaktighet och inflytande stärks, både inom familjen och lokalsamhället Integrerat stöd till barn i Santa Cruz, Bolivia Plan 4000 är ett pilotprogram som riktar sig till utsatta barn i Distrikt 12 i Santa Cruz. Området är det fattigaste distriktet i Santa Cruz med stora sociala problem. Av distriktets invånare lever nära 70% i fattigdom. Programmet erbjuder såväl fosterhemsomsorg som placeringar i barnbyfamiljer, liksom ett omfattande stöd till biologiska familjer genom vår familjestärkande verksamhet. Programmet är nyskapande i och med att det omfattar ett brett spektrum av omsorg, så att lösningar kan skräddarsys efter det individuella barnets behov. I det direkta stödet ingår familjestärkande insatser, fosterfamiljer och daghemsverksamhet. Exempel på familjestärkande insatser är bland annat hjälp med planering av familjeekonomin, vägledning kring barnuppfostran, barns och kvinnors rättigheter samt barnomsorg, utbildning och hälsokontroller. Verksamheten riktar sig även till fäder, vars familjeansvar stärks genom särskilda workshops kring bland annat genusfrågor och våld i hemmet. SOS Barnbyar jobbar även kapacitetsbyggande genom informationsutbyte mellan SOS-mammor, fosterföräldrar och biologiska föräldrar. Dessa insatser når familjer med barn, och vuxna drar nytta av verksamheten genom föräldrautbildningar och kringaktiviteter. Ett stort problem i området är bristen på förskolor ensamstående föräldrar som måste arbeta har ingenstans att lämna barnen på dagarna. SOS Barnbyars förskolor ger 850 barn under sex år en trygg, lärorik och stimulerande plats att vara på medan föräldrarna arbetar. I projektet ingår även påverkansarbete riktat mot myndigheter för att öka fokus på barns rättigheter, och barn och ungdomar i målgruppen nås genom detta arbete.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete Svensk strategi för Multilateralt utvecklingssamarbete Beställning av UD:s informationsmaterial UD:s webbplats: www.ud.se E-post: information-ud@foreign.ministry.se Telefon (växel): 08-405 10 00 Layout:

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer