1983/84: l 065. Motion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1983/84: l 065. Motion"

Transkript

1 3 Motion 1983/84: l 065 Förste vice talman Ingegerd Troedsson m. fl. Beskattningen av aktiesparandet Sammanfattning: I motionen läggs fram en rad förslag syftande till att komma till rätta med det skattemässiga missgynnandet av aktiesparande i förhållande till annat sparande och därigenom förbättra hushållens möjlighet att aktiespara. Bl. a. föreslås att riksdagen upphäver skärpningarna av reavinstbeskattningen på aktier och att - om detta inte bifalls - schablonavdraget vid försäljning av äldre aktier höjs från kr. till4 500 kr. Äldre aktier skulle då alltjämt kunna säljas skattefritt för kr. per år. Regeringen bör vidare skyndsamt se över reavinstbeskattningen i syfte att åstadkomma regler motsvarande dem i vår omvärld. För att snabbt lindra dubbel- och trippelbeskattningen på aktier bör vinstdelningsskatten omedelbart avskaffas och det 30-procentiga avdraget på mindre aktieutdelningar återinföras. För att lindra förmögenhetsbeskattning av börsaktier i förhållande till annat produktivt och - än mer - improduktivt sparande bör börsnoterade aktier endast tas upp till belåningsvärdet, dvs. till 60-65% av börsvärdet, detta bl. a. som kompensation för att också latent skatteskuld förmögenhetsbeskattas. Förslag med denna innebörd bör skyndsamt läggas fram av regeringen. Detta skulle också ge bättre överensstämmelse med andra aktier, som endast behöver tas upp till 30% av substansvärdet. Vidare bör förmögenhetsskatten även i övrigt återföras till den nivå den hade vid 1983 års taxering. UtveckJingen under 1980-talet och framlit Under 1970-talet halverade de 16 mest omsatta aktierna sin köpkraft. Verkliga folkaktier som Volvo, Gränges och SKF med många små aktieägare tappade ända upp till 80% av sitt värde. Genomsnittsaktien förlorade 45 % av sin köpkraft, dvs. nästan hälften. De sjunkande börsvärdena innebar inte bara stora realförluster för aktiespararna. Eftersom börsvärdet mestadels sjönk till mindre än halva substansvärdet omöjliggjordes i praktiken nyemissioner. Risken för "take-overs" ökade samtidigt markant. De åtgärder som vidtogs av de borgerliga regeringarna för att underlätta aktiesparande och upphäva missgynnandet av aktier ledde inte bara till en välkommen popularisering av aktiesparandet. De har också lett till att aktiernas värde på nytt närmat sig och uppnått substansvärdet och till att

2 Mot. 1983/84: företagens behov av friskt riskvilligt kapital på nytt kunnat tillgodoses. Det är viktigt att erinra sig denna bakgrund till de senare årens mycket snabba kursuppgång på Stockholmsbörsen. l stor utsträckning har den inneburit att den kraftiga urholkningen av aktiemas värde under 1970-talet återtagits. Trots att antalet aktiesparare ökat kraftigt genom främst skattefondsparandet har hushållens andel av börsvärdet stadigt sjunkit sedan många år och är nu nere i omkring 22 %. Om den trenden står sig kommer hushållen mot slutet av 1980-talet inte att ha mer än ca en tiondel av börsvärdet. Ägandet och inflytandet blir helt dominerat av institutionerna - dvs. fonder, investmentföretag, börsbolag med stora aktieportföljer och försäkringsbo Det är väsentligt att den trenden bryts och att hushållens möjligheter att aktiespara förbättras. Den socialdemokratiska regeringen och aktiesparandet I proposition 1983/84:48 om beskattning av realisationsvinster m. m. på börsaktier framhöll finansministern att "ett brett intresse för aktiesparande är från allmänna utgångspunkter positivt och bör uppmuntras". Detta är en klok och sund inställning. Trots detta har den ena attacken efter den andra under det senaste året riktats mot det aktiesparande man säger sig vilja uppmuntra. Bl. a. har följande försämringar föreslagits av regeringen och beslutats av riksdagsmajoriteten: 1. Den diskriminerande dubbelbeskattningen av aktier har återinförts genom att det 30-procentiga avdraget för utdelningar på mindre aktieinnehav slopats. 2. En 20-procentig utdelningsskatt på aktieutdelningar infördes. Detta innebar att Sverige år 1983 t. o. m. trippelbeskattade aktieutdelningar. 3. Utdelningsskatten skall fr. o. m ersättas av en s. k. vinstdelningsskatt på aktiebolag, ett slags progressiv bolagsskatt, för att finansiera de kollektiva löntagarfonderna. 4. Det framgångsrika skatte- och skattefondsparandet har rivits upp och ersatts med ett allemanssparande. Risken är betydande för att det sparande som åstadkomes den vägen främst kommer att placeras i riksgäldssparande, som erbjuder 10% ränta skattefritt utan risk. inte i risk- och lågavkastande aktiesparande. 5. Genom dubbla beslut tredubblas i stort sett förmögenhetsbeskattningen vid 1984 års taxering i förhållande till tidigare. Med tanke på att börsaktierna normalt endast avkastar ett par procent kommer den tillsammans med inkomstskatten att få direkt konfiskatoriska effekter redan vid ganska låga förmögenheter. 6. Genom beslut i december 1983 skärptes realisationsvinstskatten på aktier väsentligt. De utomordentligt svårhanterliga reglerna är hart när omöjliga

3 M o t. 1983/84: l för lekmannen - och taxeringsmyndigheterna - att tillämpa och överblicka. 7. Utan utredningsarbete eller remissförfarande har en omsättningsskatt på aktier införts. Detta innebär att aktiesparandet på nytt kommer att diskrimineras i förhållande till annat sparande, dels genom att realisationsvinstskatten på aktier inte bara är "evig" utan dessutom inte tar hänsyn till penningvärdeförsämringen, dels genom dubbel- och t. o. m. trippelbeskattning av utdelningen, dels genom att förmögenhetsskatten inte bara drabbar hela värdet på börsaktierna utan också den del därav som kan sägsa utgöra latent skatteskuld. Reavinstreglerna diskriminerar aktiesparande Vad gäller diamanter och annat lösöre av olika slag upphör realisationsvinstbeskattningen efter fem år. Vid försäljning av bostäder tas hänsyn till inflationen vid vinstberäkningen. Vid försäljning av aktier skall varje aktiepost som säljs antas utgöra ett genomsnitt av säljarens tidigare förvärv genom köp, nyemissioner, fondemissioner, nya köp, gåvor eller arv. Detta gör att det i praktiken är omöjligt att utföra eller kontrollera de utredningar som krävs. Genom en schablonregel, där inköpspriset för aktier äldre än två år antas motsvara halva försäljningspriset nedbringades behovet av utredningar. Ett extra avdrag på kr. har dessutom gjort försäljningar upp till kr. om året skattefria. (Reavinsten antogs utgöra 40% av halva försäljningspriset.) Genom de nu beslutade reglerna skärptes schablonregeln så att inköpspriset endast antas motsvara en fjärdedel av försäljningspriset. Om försäljningspriset inte är minst fyra gånger så högt som inköpspriset innebär användningen av schablonregeln en förlust för säljaren. Risken är därför stor inte bara för att skattskyldiga och skattemyndigheter kommer att tvingas till ett betydande merarbete för att göra de utredningar om anskaffningsvärde och verklig vinst som då behövs. Många skattskyldiga mäktar inte göra dessa utredningar med risk för både rättsförluster och för att de i fortsättningen drar sig för investeringar i aktier på grund av det krångel som detta innebär. Vid riksdagsbehandlingen yrkade moderata samlingspartiet avslag pd de skärpta realisationsvinstreglema. I andra hand yrkade vi attschablonavdraget skulle höjas frdn kr. til/4 500 kr. för att aktier även med de nya reglerna skulle kunna säljas för kr. om året utan att krångliga utredningar om anskaffningspris m. m. skulle behöva göras eller kontrolleras. Vi vidhåller dessa yrkanden. Det finns emellertid anledning att gå vidare och jämföra de

4 Mot.l983/84:106S 6 realisationsvinster som gäller i Sverige med dem i vår omvärld. I sammandrag kan man beskriva reglerna i några viktiga länder som följer. England Reavinster på aktier beskattas med en skattesats av 30% med undantag för försäljning som inte överstiger f., resp. vinster som inte uppgår till sammanlagt mer än f. under ett taxeringsår. Holland I normalfallet är reavinster på aktier fria från skatter om inte vederbörande äger mer än 7 % av företaget i fråga. Frankrike För fysiska personer gäller att försäljningar upp till FRF är undantagna från beskattning (1982 års siffra). Över detta belopp är skattesatsen 15%. Tyskland I normalfallet är reavinster på aktier skattefria om man innehaft aktierna över sex månaders tid. Schweiz Ingen federal skatt utgår, men däremot finns varierande kantonala skatter. I de flesta kantoner utgår dock ingen skatt. Danmark Reavinster inom en treårsperiod taxeras som vanlig inkomst, men däremot är senare försäljningar i normalfallen inte beskattningsbara. Norge Aktievinster inom en tvåårsperiod beskattas med effektiv skatt av 30%. Efter två år skattefria. Som framgår har alla dessa länder antingen full skattefrihet för försäljningsvinster efter viss tids innehav eller höga fribelopp för försäljning resp. vinst. De aktiesparare som köpt sina aktier under senare år har i många fall gjort betydande kursvinster. Många har däremot behållit sina aktier under nedgångsåren. Säljer de nu dessa aktier gör de det ofta utan real vinst. Trots detta skall betydande belopp betalas i reavinstskatt. Börsexperterna synes vidare vara ense om att kurskurvan framöver i stort sett kommer att röra sig vågrätt, med mindre variationer uppåt och nedåt. Vi är då tillbaka i ett läge då man kanske för lång tid framåt får räkna med i huvudsak avkastning i form av utdelning. Aktiespararen måste då kunna räkna med att eventuella reavinster inte som nu skattas bort trots att de kanske inte utgör mer än vad som motsvarar inflationen. Reavinstreglerna för aktier bör därför skyndsamt ses över i syfte att ge bättre resultat i förhdllande till annat sparande och sd att de bringas i bättre överensstämmelse med de regler som gäller i vdr omvärld. Regeringen bör skyndsamt lägga fram förslag med denna inriktning. Ä ven om de regler som

5 Mot. 1983/84: gäller i Danmark och Norge är hårda internationellt sett bör de utgöra ett delmål härvidlag. Det skulle betyda skattefrihet vid innehav längre än två tre år. Skatten på utdelning Genom dubbelbeskattningen av aktier är utdelningen normalt endast ett par procent före inkomstskatt. Inkomstskatt och förmögenhetsskatt tar därigenom ofta mer än hela utdelningen i anspråk. Vi kan inte heller här se några bärande motiv för att det riskvilliga och för vårt land oumbärliga aktiesparandet skall missgynnas på detta sätt i förhållande till annat produktivt sparande och än mer i förhållande till improduktivt sparande i t. ex. diamanter, guld, frimärken. Dubbelbeskattningen av aktier bör därför skyndsamt ses över och förslag läggas om dess avskaffande. I avvaktan på detta bör det 30-procentiga avdraget för utdelningar på mindre aktieinnehav återinföras vid 1985 års taxering. Därutöver bör också den s. k. vinstdelningsskallen avskaffas. Den innebär en form av progressiv bolagsskatt, något som andra länder sedan länge övergivit på grund av dess skadliga effekter på företagsamheten. Förmögenhetsbeskattningen Även vad förmögenhetsskatten beträffar missgynnas börsaktier i förhållande till allt annat sparande, i all synnerhet i förhållande till alla former av inte produktivt sparande. Även utan de beslutade höjningarna av förmögenhetsskatten vid 1984 års taxering skulle förmögenhetsskatten på aktier normalt ha skärpts betydligt genom de kraftigt höjda börskurserna. Skärpningen av reavinstskatten förvärrar ytterligare den högst otillfredsställande situationen att förmögenhetsskatt också skall läggas på den del av aktiens värde som utgör latent skatteskuld. Om en aktieägare köpt aktier för l 000 kr. och börsvärdet är kr. skall han betala förmögenhetsskatt på kr., detta trots att han måste betala realisationsvinstskatt på l 200 kr. om han skulle sälja aktien. Även för fastigheter måste förmögenhetsskatt erläggas på latent skatteskuld. I gengäld tas fastigheter endast upp till taxeringsvärdet, som normalt motsvarar 75% av värdet vid taxeringstillfället. I en moderat partimotion yrkas attförmögenhetsskallen sänks till den nivå den hade vid 1983 års taxering och att detta sker redan vid 1984 års taxering vad gäller den tillfälliga skattehöjnignen. Därutöver bör hänsyn tas till de särskilda problem som gäller börsaktier genom att vid förmögenhetsdeklarationen låta dessa tas upp till belåningsvärdet, som uppgår till % av marknadsvärdet. Regeringen bör skyndsamt lägga förslag med denna innebörd. Bättre överensstämmelse skulle då också åstadkommas med övriga aktier, som endast tas upp till 30% av substansvärdet.

6 Mot.1983/84: Slopa omsättningsskatten på aktier Ett halvt år innan omsättningsskatten på aktier infördes skrev finansutskottet med anledning av vpk-motioner att en sådan skatt "skulle riskera få negativa verkningar" och "under alla omständigheter kräva omfattande utredningsarbete innan de kan genomföras". När omsättningsskatten nu varit i kraft ett par veckor bekräftas denna uppfattning av utvecklingen. Skatten har bl. a. inneburit att handeln i svenska aktier har flyttat utomlands. Fondhandlare utan utlandsrepresentation missgynnas kraftigt. Rörligheten på aktiemarknaden hämmas dessutom betydligt av denna skatt. Till yttermera visso kommer skatten att inbringa långt mindre belopp än man räknat med. Det är inte osannolikt att det samlade resultatet t. o. m. blir negativt för staten. Omsättningsskatten bör därför omedelbart avskaffas. Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs* l. att riksdagen upphäver de skärpta reavinstskattereglerna från 1985 års taxering, 2. att riksdagen om yrkandet under l. ej bifalls, beslutar höja schablonavdraget vid försäljning av äldre aktier från kr. till 4500 kr., 3. att riksdagen hos regeringen anhåller om skyndsam översyn av reavinstbeskattningen på aktier i enlighet med vad i motionen anförs, 4. att riksdagen beslutar återinföra det 30-procentiga avdraget på mindre aktieutdelningar vid 1985 års taxering, 5. att riksdagen begär förslag från regeringen innebärande att börsaktier endast skall tas upp till omkring % av börsvärdet i förmögenhetsdeklarationen, 6. att riksdagen beslutar om omedelbart avskaffande av omsättningsskatten på aktier. Stockholm den 20 januari 1984 INGEGERD TROEDSSON (m) KNUT WACHTMEISTER (m) RUNE RYDEN (m) HUGO HEGELAND (m) ANDERS ANDERSSON (m) Se även motion 1983/84:1066.

1984/85: 787. Motion. Förste vice talman Ingegerd Troedsson Beskattningen av aktier

1984/85: 787. Motion. Förste vice talman Ingegerd Troedsson Beskattningen av aktier 3 Motion 1984/85: 787 Förste vice talman Ingegerd Troedsson Beskattningen av aktier Sammanfattning l motionen läggs fram en rad förslag syftande till att komrna till rätta med det kattemässiga missgynnandet

Läs mer

Motion 1983/84:158. Lars Werner m. n. Ändring i beskattningen av realisationsvinster på börsaktier, m. m. (prop. 1983/84:48)

Motion 1983/84:158. Lars Werner m. n. Ändring i beskattningen av realisationsvinster på börsaktier, m. m. (prop. 1983/84:48) 8 Motion 1983/84:158 Lars Werner m. n. Ändring i beskattningen av realisationsvinster på börsaktier, m. m. (prop. 1983/84:48) Vänsterpartiet kommunisterna har under en rad av år krävt att en omsättningsskatt

Läs mer

Motion 1982/83:2406. Knut Wachtmeister m. fl. Utvidgning av skattskyldigheten Sverige för aktievinster, m. m. (prop. 1982/83: 144)

Motion 1982/83:2406. Knut Wachtmeister m. fl. Utvidgning av skattskyldigheten Sverige för aktievinster, m. m. (prop. 1982/83: 144) 12 Motion 1982/83:2406 Knut Wachtmeister m. fl. Utvidgning av skattskyldigheten Sverige för aktievinster, m. m. (prop. 1982/83: 144) I proposition 1982/83: 144 föreslås för det första att fysiska personer

Läs mer

1 980-talet kommer sannolikt av

1 980-talet kommer sannolikt av URBAN BÄCKSTRÖM: Öka det enskilda aktiesparandet! Ägandet av de svenska börsaktierna har under kort tid genomgått en dramatisk omvälvning. 1970 ägde hushållen 55 % av aktierna men nu har de endast drygt

Läs mer

Motion till riksdagen. 1987/88:Sk414 av Kjell Johansson m. fl. (fp) om vissa skattefrågor. Förändringar för rättvisare skatteregler

Motion till riksdagen. 1987/88:Sk414 av Kjell Johansson m. fl. (fp) om vissa skattefrågor. Förändringar för rättvisare skatteregler Motion till riksdagen 1987/88: av Kjell Johansson m. fl. (fp) om vissa skattefrågor Förändringar för rättvisare skatteregler I en partimotion från folkpartiet beskriver vi inriktningen på vår skattepolitik

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Mot. 1984/ Motion 1984/85:1236. Förste vice talman Ingegerd Troedsson m. fl. Beräkningen av tilläggsbelopp i skatteskalan

Mot. 1984/ Motion 1984/85:1236. Förste vice talman Ingegerd Troedsson m. fl. Beräkningen av tilläggsbelopp i skatteskalan Motion Mot. 1984/85 1236-1244 1984/85:1236 Förste vice talman Ingegerd Troedsson m. fl. Beräkningen av tilläggsbelopp i skatteskalan Reglerna om begränsning m rätten tillunderskottsavdrag träffar fr. o.

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Skatt 1990 vid tax. värdesökning på. 534 kr/mån. 894 kr/mån l 147 kr/mån

Skatt 1990 vid tax. värdesökning på. 534 kr/mån. 894 kr/mån l 147 kr/mån Motion till riksdagen 1987/88: av Knut Wachtmeister m. fl. (m) med anledning av pro p. 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990 De höjda taxeringsvärden som beror dels på allmänt

Läs mer

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital Skatteundersökningen 2016 En internationell jämförelse i beskattning av kapital Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Motion till riksdagen 1985/86:L269

Motion till riksdagen 1985/86:L269 Motion till riksdagen 1985/86:L269 Agne Hansson (c) De små aktieägarnas ställning De små aktieägarnas ställning på aktiemarknaden måste stärkas. Den självsanering bland aktiemarknadens aktörer som länge

Läs mer

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar Promemoria 2003-04-22 Fi2002/2971 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S3 Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Motion 1983/84:2474. Lars Tobisson m. fl. Sparaodets villkor. Bakgrund

Motion 1983/84:2474. Lars Tobisson m. fl. Sparaodets villkor. Bakgrund JO Motion 1983/84:2474 Lars Tobisson m. fl. Sparaodets villkor Bakgrund En grundläggande förutsättning för ekonomiskt framåtskridande är att det i samhället förekommer en ständigt pågående och växande

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Motion 1982/83:2218. Ola Ullsten m. fl. Tillrällig vinstskatt (p rop. 1982/83: 102)

Motion 1982/83:2218. Ola Ullsten m. fl. Tillrällig vinstskatt (p rop. 1982/83: 102) 8 Motion 1982/83:2218 Ola Ullsten m. fl. Tillrällig vinstskatt (p rop. 1982/83: 102) I proposition 1982/83: 1021ägger regeringen nu fram det konkreta förslaget om en tillfällig s. k. vinstskatt som aviserats

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Skatteförslag för tillväxt och välstånd. Januari 2004

Skatteförslag för tillväxt och välstånd. Januari 2004 Skatteförslag för tillväxt och välstånd Januari 2004 1 Skatteförslag för tillväxt och välstånd Sverige behöver fler företagare och växande företag. Tillväxten i små och medelstora företag är bra för Sveriges

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Välkommen till Attendo+

Välkommen till Attendo+ plus Ansök senast den 31 augusti Välkommen till Attendo+ AKTIESPARPROGRAMMET ATTENDO+ 1 INNEHÅLL VD-ord... 3 Syfte med Attendo+... 4 Så här fungerar det... 4 Bra att veta om Attendo+... 7 Skatt... 12 Insiderstatus...

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

Kapitalskatterna och företagarverksamheten

Kapitalskatterna och företagarverksamheten Näringslivets forskningsinstitut Projektet Familjeföretagandet, ägarbeskattningen och den ekonomiska utvecklingen Kapitalskatterna och företagarverksamheten Av Gunnar Du Rietz, Dan Johansson och Nils Karlson

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

Svenskarna mer positiva till bättre villkor för aktiesparande än riksdagspartierna

Svenskarna mer positiva till bättre villkor för aktiesparande än riksdagspartierna www.aktiespararna.se För ytterligare upplysningar kontakta Lars-Erik Forsgårdh tel 08-50 65 15 11 alt 0708-16 11 76 Arne Modig, Synovate Temo tel 0739-50 30 05. Svenskarna mer positiva till bättre villkor

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

ERIK NORRMAN Ägarbeskattningens perversa drivkrafter 1

ERIK NORRMAN Ägarbeskattningens perversa drivkrafter 1 ERIK NORRMAN Ägarbeskattningens perversa drivkrafter 1 Den svenska beskattningen tenderar att missgynna ägarna till onoterade tillväxtföretag jämfört med noterade. I stället gynnas små företag med låg

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...5 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare.

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare. Marknadsbrev nr 8 MARKNADSÖVERSIKT Efterfrågan håller i sig och uppgången har varit stabil sedan förra marknadsbrevet kom ut våren 1998. Under 1998 förmedlade Skånegårdar fastigheter för ett sammanlagt

Läs mer

Kapitalskatterna och den kreativa förstörelsen

Kapitalskatterna och den kreativa förstörelsen 1 Kapitalskatterna och den kreativa förstörelsen Gunnar Du Rietz * Abstract: Medan arbetsskatternas utveckling över tiden tidigare studerats har få ekonomer beräknat kapitalskatternas utveckling och lönsamheten

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder Skatt på företagande maj 2010 Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder 2 Skattejämförelse för företagare i Sverige & 20 andra länder Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en undersökning

Läs mer

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Remissvar 1(5) Dnr: 131-152258- 16/112 Finansdepartementet Skatte och Tullavdelningen 103 33 Stockholm Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Fi2016/01138/S1 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig

Läs mer

Lagrådsremiss. Undantag från arvsskatt och gåvoskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Undantag från arvsskatt och gåvoskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Undantag från arvsskatt och gåvoskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004*

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* DOM AV DEN 7.9.2004 - MÅL C-319/02 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* I mål C-319/02, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Korkein hallinto-oikeus

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

Sida 1 av 5 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2012 ref. 40 Målnummer: 674-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-07-10 Rubrik: Lagrum: När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkastningsskatten

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89:Sk48 av Lars Werner m. fl. (vpk) med anledning av p rop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m. m.

Motion till riksdagen. 1988/89:Sk48 av Lars Werner m. fl. (vpk) med anledning av p rop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m. m. Motion till riksdagen 1988/89: av Lars Werner m. fl. (vpk) med anledning av p rop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m. m. Propositionens förslag l propositionen föresl-'r regeringen all en särskild

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Motion till riksdagen. 1986/87:Sk442. Andre vice talman Karl Erik Eriksson (fp) skattereduktion för merkostnader på grund av vissa sjukdomar

Motion till riksdagen. 1986/87:Sk442. Andre vice talman Karl Erik Eriksson (fp) skattereduktion för merkostnader på grund av vissa sjukdomar Motion till riksdagen 1986/87:Sk442 Andre vice talman Karl Erik Eriksson (fp) skattereduktion för merkostnader på grund av vissa sjukdomar För vissa sjukdomsgrupper leder kosthållet till betydande merkostnader.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Bårdskär De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag Examensarbete 20 poäng Handledare: Christina Moëll Skatterätt

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur:

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden: Kap 4 sid 63 73, Kap 5 sid 84-87 Bergevärn mfl.: Övningar 4.1 4.11, 5.6 5.12 Inkomstskattelag (IL) kap

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner; SFS 1998:1602 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 200X-XX-XX REMISSVERSION 21.11.2011 Till Ålands lagting Ändringar i skattelagstiftningen 2012 Huvudsakligt innehåll Inför skatteåret 2012 föreslår landskapsregeringen vissa

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Ändring i det nordiska skatteavtalet

Ändring i det nordiska skatteavtalet Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU31 Ändring i det nordiska skatteavtalet Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2007/08:146) om att riksdagen dels ska godkänna

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Vårändringsbudget för 2015

Vårändringsbudget för 2015 Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett samtliga utskott tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över Vårändringsbudget för

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

Aktiesparprogrammet Attendo+ Attendo AB

Aktiesparprogrammet Attendo+ Attendo AB Aktiesparprogrammet Attendo+ Attendo AB Detta är Attendo+ Attendo+ är ett aktiesparprogram. Du som medarbetare avstår en del av din lön för att köpa Attendo-aktier. Om du fortfarande är anställd efter

Läs mer

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Motion till riksdagen 1987 /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Sjöfarten- en bransch i kris Den svenska sjöfarten är en bransch

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Skatter i EU m.fl. stater 2002. Kerstin Nyquist, Gunnar Rabe, Peter Sundgren December, 2002

Skatter i EU m.fl. stater 2002. Kerstin Nyquist, Gunnar Rabe, Peter Sundgren December, 2002 Skatter i EU m.fl. stater 2002 Kerstin Nyquist, Gunnar Rabe, Peter Sundgren December, 2002 2 Innehåll Förord...4 Inledning...5 Företagsbeskattning...6 Mervärdesskatt...8 Nytt momssystem...9 Punktskatter...10

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU6 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2011/12:17) om att avskaffa de s.k.

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Regeringsrätten Avd:1

Regeringsrätten Avd:1 Regeringsrätten Nummer: RÅ 1987 ref 162 Rubrik: Vid tillämpning av 1960 års dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland har svensk skattskyldig med hemvist i Storbritannien

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:05 2016-02-23 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-02-25.

Läs mer