Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1.1. 30.6.2014"

Transkript

1 Q

2 Börsmeddelande kl. 12 s delårsrapport januari juni 2014 En betydande ökning i exportgaranti- och exportkreditfullmakterna Under rapportperioden Q2/2014 ökade Finnveras fullmakter för exportfinansiering betydligt. Maximibeloppet för finansiering av exportgarantier steg från 4,5 miljarder till 17,0 miljarder euro och maximibeloppet för finansiering av exportkrediter från 4,0 miljarder till 7,0 miljarder euro. Finnvera har nu ännu bättre möjligheter än tidigare att komplettera den privata finansmarknaden vid finansieringsarrangemang både för små och medelstora företag och för exportaffärer som kräver långfristig finansiering. Finnvera fick också rätt att teckna SMF-företagens masskuldebrevslån, vilket stärker Finnveras verksamhetsmöjligheter. Under rapportperioden sjönk efterfrågan på Finnveras finansiering något jämfört med årets första kvartal. Under början av året fungerade finansmarknaden i Finland relativt väl. De största hindren för att ett företag ska få finansiering var olönsam verksamhet och otillräckligt eget kapital. Affärsverksamhet och resultatutveckling I januari juni steg eurobeloppet av låne- och borgensofferterna till små och medelstora företag med tio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Största delen av offerterna gällde fortfarande driftskapital. Däremot var offerterna som gällde exportfinansiering en tredjedel mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. s resultat i januari juni uppvisade en vinst på 34 miljoner euro. Resultatet var 10 miljoner sämre än resultatet från motsvarande period föregående år (44). De största orsakerna till det försvagade resultatet var ökningen i nedskrivningarna på moderbolaget :s fordringar och borgens- och garantiförlusterna samt förlusterna för poster inom kapitalinvesteringsverksamheten som redovisas till verkligt värde. På motsvarande sätt minskades resultatförsvagningen av att provisionsintäkterna var större än under motsvarande period föregående år och förvaltningskostnaderna mindre. Moderbolaget :s resultat uppgick till 40 miljoner euro, vilket är 7 miljoner euro sämre än resultatet från motsvarande period föregående år (46). Resultatet för moderbolagets exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgick till 31 miljoner euro (39) och resultatet för kredit- och borgensverksamheten inom SMF-finansieringen till 4 miljoner euro (8). Resultat Q2/2014 Q1/2014 Förändring % Q2/2013 Förändring % H1/2014 H1/2013 Förändring % Räntebidrag Provisionsintäkter och -kostnader (netto) Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde Administrationskostnader Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster Från krediter och borgen Kreditförlustersättning från staten Från exportgaranti- och specialborgensverksamheten Rörelsevinst Räkenskapsperiodens vinst

3 Börsmeddelande kl. 12 Koncernens nyckeltal Soliditet 16,5 % (17,9) Kapitaltäckning 18,5 % (16,5) Förhållandet kostnader intäkter 25,8 % (29,5) Verkställande direktör Pauli Heikkilä: Ändringarna i exportgarantilagen som gjordes i juni ökade maximibeloppen för Finnveras finansiering av exportgarantier och exportkrediter. När Finlands export igen börjar öka har vi goda förutsättningar att vid bankens sida delta i finansieringsarrangemangen för finländska exportföretags utländska köpare. Vi skaffar de nödvändiga medlen för finansiering av exportkrediter och SMF-företag på kapitalmarknaden. I april emitterade vi framgångsrikt det inom vår kapitalanskaffning hittills största masskuldebrevslånet på 500 miljoner euro. Vi kan fortfarande vara med och täcka den politiska och kommersiella risken i finländska exportörers projekt som är inriktade på Ryssland. Vi följer de sanktioner som godkänts i EU och bedömer fall för fall våra möjligheter att delta i projekt utgående från våra normala kriterier. Ett av våra mål är att identifiera tillväxtföretag och sporra dessa till internationell tillväxt. För att påskynda detta inledde vi tillsammans med Tekes och Finpro programmet Team Finland LetsGrow. Programmets finansierings- och rådgivningstjänster hjälper företag att förverkliga sina planer som är inriktade på internationalisering. Med hjälp av programmet LetsGrow kan Finnvera för första gången erbjuda finansiering utan säkerhet som kan utnyttjas i stor utsträckning

4 Börsmeddelande kl Innehållsförteckning Koncernens ekonomiska utveckling 5 Riskställning 9 Personal 10 Ändringar i verksamhetsmiljön samt i närings- och ägarpolitiken 10 Händelser efter rapportperioden 10 Finansieringsutsikter 11 Tabeller Totalresultaträkning 12 Balansräkning 13 Förändringar i eget kapital 14 Kassaflödesanalys 15 Noter till redovisningen 16 I ingår utöver moderbolaget även dotterbolagen Seed Fund Vera Ab och Veraventure Ab som gör kapitalinvesteringar samt Finlands Exportkredit Ab som erbjuder exportkrediter och exportfinansiering som grundar sig på källskatteavtal och som förvaltar ränteutjämningen

5 Börsmeddelande kl. 12 Koncernens ekonomiska utveckling januari juni 2014 s resultat i januari juni 2014 uppvisade en vinst på 34 miljoner euro. Resultatet var 10 miljoner sämre än resultatet från motsvarande period föregående år (44). De största orsakerna till det försvagade resultatet var ökningen i nedskrivningarna på moderbolaget Finnvera Abp:s fordringar och borgens- och garantiförlusterna samt förlusterna för poster inom kapitalinvesteringsverksamheten som redovisas till verkligt värde. På motsvarande sätt minskades resultatförsvagningen av att provisionsintäkterna var större än under motsvarande period föregående år och förvaltningskostnaderna mindre. Moderbolaget :s resultat uppgick till 40 miljoner euro, vilket är 7 miljoner euro sämre än resultatet från motsvarande period föregående år (46). Nedskrivningarna på moderbolagets fordringar och borgens- och garantiförlusterna uppgick till 34 miljoner euro i januarijuni, dvs. de var på en betydligt högre nivå än föregående år (17). Detta hade en avsevärd inverkan på resultatförsvagningen. På det försvagade resultatet inverkade dessutom sänkningen av räntebidraget med en miljon euro. Resultaten både inom moderbolaget :s exportfinansiering och SMF-finansiering var positiva: exportfinansieringens resultat, dvs. det separata resultatet av den exportgaranti- och specialborgensverksamhet som avses i 4 i lagen om statsgarantifonden, uppgick till 31 miljoner euro (39). Resultatet av kredit- och borgensverksamheten inom SMF-finansieringen uppgick till 4 miljoner euro (8). Av moderbolagets resultat utgjorde 4 miljoner euro ett överskott av finansieringen av exportkrediter. Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på koncernens resultat var -5 miljoner euro (-2). Den andel av kapitalinvesteringsverksamheten som redovisas med resultatpåverkan uppgick till -7 miljoner euro (-3) samt Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämning, verksamheten som kreditgivare och finansieringen av exportkrediter till en miljon euro (1). april juni 2014 Koncernens resultat under det andra kvartalet var 27 miljoner euro, dvs. klart bättre än resultatet under det första kvartalet (8). Den främsta orsaken till det bättre resultatet under det andra kvartalet var att nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna var 22 miljoner euro mindre än under det första kvartalet. Nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna uppgick i april juni till 7 miljoner euro, då motsvarande summa i januari mars var 28 miljoner euro. Minskningen av nedskrivningarna på fordringar och borgensoch garantiförlusterna under det andra kvartalet berodde i huvudsak på att förlusterna och garantiavsättningarna i moderbolaget :s exportfinansiering var mindre. Resultatet förbättrades också av att räntebidraget ökat med 16 procent till 15 miljoner euro (13). Resultatförbättringen minskades på motsvarande sätt i jämförelse med det första kvartalet av lägre provisionsintäkter och större förluster för poster som redovisas till verkligt värde. Resultatanalys januari juni 2014 Ränteintäkter och -kostnader samt räntestöd Koncernens räntebidrag under januari juni var 28 miljoner euro, dvs. på samma nivå som föregående år (28). Räntestödet som styrdes till kunderna från staten och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgick till sammanlagt 4 miljoner euro (5). Räntestödet som betalades var nästan 30 procent mindre än under motsvarande period föregående år, vilket berodde på att kreditstocken som får räntestöd har minskat. Minskningen av kreditstocken berodde särskilt på att beviljandet av ny finansiering som får räntestöd upphörde i början av Provisionsintäkter och -kostnader Nettobeloppet av koncernens provisionsintäkter och -kostnader uppgick till 71 miljoner euro (62). Provisionsintäkternas och -kostnadernas netto ökade med 15 procent från motsvarande period föregående år. Bidragande orsaker var att stora enskilda exportgarantier trädde i kraft samt den allmänna höjningen av riskpremierna på marknaden, vilka delvis inverkade även på Finnvera. Bruttobeloppet av koncernens provisionsintäkter uppgick till 74 miljoner euro (64). Av dessa härrörde 74 procent, dvs. 55 miljoner euro (47) från moderbolagets provisionsintäkter från exportgaranti- och specialborgensverksamhet och 25 procent, dvs. 19 miljoner euro (16) från SMFfinansiering. Finlands Exportkredit Ab:s provisionsintäkter från ränteutjämning, verksamheten som kreditgivare och finansieringen av exportkrediter uppgick till 0,6 miljoner euro (1)

6 Börsmeddelande kl. 12 Koncernens provisionskostnader uppgick till 3 miljoner euro (2). Provisionskostnaderna bestod i huvudsak av kostnader inom moderbolaget :s återförsäkringsverksamhet. Vinster och förluster för poster som redovisas till verkligt värde Koncernens förluster för poster som redovisas till verkligt värde uppgick till 7 miljoner euro (3). Av förlusten var förändringen i kapitalinvesteringsverksamhetens verkliga värde 7 miljoner euro (3). Förändringarna i skuldernas samt ränte- och valutaswapavtalens verkliga värde och valutakursskillnaderna utgjorde en miljon euro (0,1) av förlusten. Förlusterna för poster som redovisas till verkligt värde minskades av valutaverksamhetens nettointäkter på en miljon euro (0,3). Övriga intäkter Nettointäkterna från investeringsverksamheten och de övriga rörelseintäkterna uppgick i januari juni till en miljon euro (1) i koncernen. Investeringsverksamhetens nettointäkter omfattade nettointäkter från aktier, andelar och fordringsbevis samt övriga intäkter, bland annat hyresintäkter och det förvaltningsarvode som Statsgarantifonden betalar för förvaltningen av exportgaranti- och specialborgensansvarsstocken som uppkom före Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster borgen uppgick till sammanlagt 58 miljoner euro (45). Efter statens kreditförlustersättning uppgick s andel av ansvaret för räkenskapsperiodens nedskrivningar och förluster till 35 miljoner euro (18). Nedskrivningarna på lån och borgen, förlusterna och avsättningarna uppgick till 41 miljoner euro (44). Kreditförlustersättningen från staten och ERUF, vilken täcker förlusterna, uppgick till 23 miljoner euro (27), dvs. den var 51 procent av de realiserade förlusterna (57). Förlusterna från exportgaranti- och specialborgensverksamheten samt förlustreserveringarna uppgick till 17 miljoner euro (0) under rapportperioden. Förlustreserveringarna är uppskattningar och de har justerats enligt reserveringarna i delårsrapporten Q1/2014. Nivån på reserveringarna vid utgången av juni var i proportion till ansvarsstocken på en nivå som kallas förväntad förlust. Oreglerade fordringar och nollräntefordringar utgjorde vid utgången av juni 8,7 procent av ansvarsstocken. Bland annat enskilda ansvar har påverkat det ökade antalet oreglerade fordringar och nollräntefordringar. Eftersom Finnvera som bäst utvecklar redovisningssättet för oreglerade fordringar och nollräntefordringar är relationstalet inte helt jämförbart med det redovisningssätt som tillämpats fram till utgången av Under 2014 tar Finnvera i bruk ett redovisningssätt för oreglerade fordringar som harmoniserats på EU-nivå. Koncernens nedskrivningar samt borgens- och garantiförlusterna på lån, borgen, exportgarantier och special- Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster Q2/2014 Q1/2014 Förändring % Q2/2013 Förändring % H1/2014 H1/2013 Förändring % Från krediter och borgen Kreditförlustersättning från staten Från exportgaranti- och specialborgensverksamheten Övriga kostnader Koncernens förvaltningskostnader uppgick till 21 miljoner euro (23). Förvaltningskostnaderna sjönk med nästan 2 miljoner euro eller åtta procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Personalkostnadernas andel av förvaltningskostnaderna var 68 procent (68). De övriga rörelsekostnaderna uppgick till 3 miljoner euro (3). De övriga rörelsekostnaderna inkluderade avskrivningar och kostnader i anslutning till fastigheter

7 Börsmeddelande kl. 12 Självbärande verksamhet på lång sikt Målet för Finnveras verksamhet är att den ska vara självbärande, det vill säga utgifterna för bolagets verksamhet ska på lång sikt kunna täckas med intäkterna från den egna verksamheten. Granskningsperioden i fråga om självbärande verksamhet är tio år för finansieringen till små och medelstora företag och 20 år för exportfinansieringen. Finansieringen till små och medelstora företag har varit självbärande över en tioårsperiod då man räknar det kumulativa resultatet fram till utgången av juni På motsvarande sätt har exportfinansieringen varit självbärande under Finnveras över 15 verksamhetsår. Om man vid bedömningen av huruvida exportfinansieringen är självbärande beaktar dess föregångare Statsgaranticentralens resultat enligt betalningsprincipen från de sista räkenskapsåren är verksamheten självbärande även under en granskningsperiod på 20 år. Finnveras resultat och hur väl principen om självbärande verksamhet förverkligas på lång sikt är under kommande år i hög grad beroende av storleken på bolagets ansvarsstockar och riskerna som är förknippade med dessa. Då resultatet granskas är det viktigt att beakta att helhetsansvaret inom Finnveras exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgick till 11,1 miljarder euro i slutet av juni 2014 och SMF-finansieringens kredit- och borgensansvar samt borgens- och garantifordringar till 2,5 miljarder euro. I förhållande till detta ansvar är nettoresultatet som ger upphov till en förlustbuffert i balansräkningen nu cirka 0,5 procent per år. Balansräkning Koncernbalansomslutningen var vid utgången av juni miljoner euro (4 603) och moderbolaget Finnvera Abp:s balansomslutning miljoner euro (2 423). Koncernbalansomslutningen ökade under början av 2014 med 16 procent, dvs. över 750 miljoner euro. Av dotterbolagen hade Finlands Exportkredit den största inverkan på koncernens balansomslutning med miljoner euro (2 305). Vid utgången av juni uppgick koncernens kreditstock till miljoner euro (3 650), dvs. den var 484 miljoner euro större än i början av året. Moderbolaget :s kreditstock var (1 540) miljoner euro. Fordringarna på dotterbolagen ur moderbolagets kreditstock uppgick till 382 miljoner euro (130). Moderbolagets borgenstock minskade något under början av året och var vid utgången av juni miljoner euro (1 047). Det bokföringsmässiga ansvaret enligt lagen om exportgarantier var miljoner euro (9 761). Totalansvaret för exportgarantier och specialborgensverksamhet (det totala beloppet gällande ansvar och offertansvar inkluderande exportgarantier) uppgick till miljoner euro (11 004). Moderbolagets långfristiga skulder var vid utgången av juni totalt miljoner euro (1 148), av vilka miljoner euro (1 060) var masskuldebrevslån. I skulderna ingick kapitallån för totalt 43 miljoner euro (38) som staten beviljat för en aktiekapitalinvestering i Seed Fund Vera Ab och Veraventure Ab samt ett kapitallån på 50 miljoner euro (50) som erhållits för att stärka :s kapitaltäckning. Koncernens fria fonder innehöll i slutet av rapportperioden sammanlagt 629 miljoner euro (595), av vilka fonden för inhemsk verksamhet var 135 miljoner euro (137), fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet 436 miljoner euro (358), fonden för kapitalinvesteringsverksamhet 17 miljoner euro (17) och influtna vinstmedel 41 miljoner euro (83). Vinstmedlen från finansieringen till små och medelstora företag och till export överförs årligen efter att årsbokslutet färdigställts till de separata fonderna för inhemsk verksamhet respektive export i moderbolagets balansräkning. På motsvarande sätt täcks förluster inom den inhemska verksamheten ur fonden för inhemsk verksamhet och förluster inom exportgaranti- och specialborgensverksamheten ur fonden för export. De ERUF-medel som allokeras till kapitalinvesteringsverksamheten följs upp via fonden för kapitalinvesteringsverksamhet i det egna fria kapitalet i balansräkningen

8 Börsmeddelande kl. 12 Eget kapital och balansomslutning Förändring Förändring % Aktiekapital Överkursfond och fond för verkligt värde Fria fonder sammanlagt Fond för inhemsk verksamhet Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet Övriga Balanserade vinstmedel Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare Andel av kapitalet som tillhör ägare som saknar bestämmanderätt Balansomslutning Kapitalanskaffning Koncernens långfristiga kapitalanskaffning under januari juni var 905 miljoner euro (946). Långfristiga lån amorterades för 213 miljoner euro (218). Kapitaltäckning Målet som staten i egenskap av ägare har ställt för s kapitaltäckning är minst 12,0 procent. Koncernens kapitaltäckningsgrad var vid utgången av juni 18,5 procent (16,5) och moderbolaget :s kapitaltäckning 18,5 procent (16,5). Kapitaltäckningen har för juni ännu beräknats enligt redovisningsprinciperna i standardförfarandet enligt Basel II på samma sätt som i bokslutet I beräkningen av kapitaltäckningen tar Finnvera under 2014 i tillämpliga delar i bruk ett redovisningssätt som följer CRD IV/CRR:s bestämmelse. Kapitaltäckning % % Förändring procentenheter % 18,5 17,6 0,9 16,5 18,5 17,6 0,9 16,5 Bolagslagen (443/1998) som gäller Finnvera innehåller bestämmelser om särredovisning av den inhemska verksamheten och exportgaranti- och specialborgensverksamheten. Förlusterna från den inhemska verksamheten täcks ur fonden för inhemsk verksamhet och förlusterna från exportgaranti- och specialborgensverksamheten ur fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten. Enligt lagen om statsgarantifonden (444/1998) svarar staten för exportgarantier och specialborgen. Om medlen i fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten inte räcker till för att täcka de förluster som uppstår av verksamheten, ersätts förlusterna ur statsgarantifondens medel, vilka vid behov kompletteras med anslag ur statsbudgeten. Det ovannämnda kravet på särredovisning i lagstiftningen och statens ansvar för exportgarantiverksamheten utgör grunden för att Finnvera räknar sin kapitaltäckning, dvs. ansvaret i förhållande till eget kapital, enbart i fråga om den inhemska verksamheten. De riskvägda posterna i uppgick vid utgången av juni till miljoner euro (2 616). Av dessa var miljoner euro lån och borgen i anslutning till den faktiska affärsverksamheten (2 211), dvs. de utgjorde 86 procent av de riskvägda fordringarna. Största delen av de återstående fordringarna gällde kapitalanskaffning och placering av kassamedel. Av lån och borgen bestod cirka 50 procent av ett stort antal enskilda ansvar på under en miljon euro, vars riskvikt enligt standardmetoden var 75 procent. Riskvikten för övriga lån och borgen var 100 procent

9 Börsmeddelande kl. 12 Solvenskapital Eget kapital Kapitallån Immateriella tillgångar Fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten Exportgarantiverksamhetens andel av räkenskapsperiodens vinst Sammanlagt Riskvägda poster Fordringar på kreditinstitut Fordringar på kunder Placeringar och derivat Fordringar, betalda förskott, räntefordringar och övriga fordringar, övriga tillgångar Bindande kreditlöften Operativ risk Sammanlagt Riskställning Kreditrisker inom finansieringen till små och medelstora företag Det allmänna ekonomiska läget var alltjämt svagt och påverkade SMF-finansieringens kreditrisker. Detta återspeglades bland annat i ett stort antal konkurser och saneringsansökningar. Förändringarna i kreditstocken var på kort sikt emellertid relativt små, och det skedde i sin helhet inga stora förändringar i risknivån under årets första hälft. Den jämförbara ansvarsstocken sjönk med cirka 70 miljoner från årsskiftet och var 2,6 miljarder euro. Detta berodde på att amorteringarna på gamla krediter var större än de nya uttagen. Under början av året ökade antalet nya finansieringsofferter jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Kreditriskfördelningen var nästan oförändrad under årets första månader. Ansvaret hos företagen i de svagaste riskklasserna minskade något. Oreglerade fordringar och övriga nollräntefordringar steg från årsskiftet och utgjorde 8,7 procent av ansvarsstocken (5,4). Nedskrivningarna på lån och borgensförlusterna och -reserveringarna uppgick till 41 miljoner euro under årets första månader, vilket är 3 miljoner euro mindre än föregående år. Till kreditförlusternas höga nivå bidrog den allmänna ekonomiska osäkerheten och de nedskrivningar och garantiavsättningar som gjordes för enskilda ansvar på grund av ökade kreditrisker. Placeringar i kapitalplaceringsverksamhet och i dotterbolag Finnveras dotterbolag följer självständigt upp riskerna i anknytning till sin investeringsverksamhet och rapporterar separat om dessa. Placeringsportföljerna för de bolag som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet värderas i enlighet med rekommendationer utfärdade av Kapitalinvesteringsföreningen i Finland (FVCA). Dessutom utövas tillsyn över bolaget med hjälp av riskklassificeringsmetoder för dotterbolag. Moderbolagets gällande placeringsansvar i dotterbolagen uppgick till 169 miljoner euro. Under rapportperioden investerade moderbolaget i Seed Fund Vera Ab 10 miljoner euro som erhållits via staten

10 Börsmeddelande kl. 12 Exportfinansiering Finnveras ansvarsstock inom exportfinansieringsverksamheten var vid utgången av rapportperioden 11,1 miljarder euro. Jämfört med början av året redovisades en ökning på 0,1 miljarder euro. Garantistocken, som hållit sig nära en nivå på 11 miljarder euro, består i huvudsak av enskilda stora projekt. Klassificeringarna för de företag, banker och länder som utgör riskobjekt är så gott som oförändrade. Ansvar i den svaga B3-klassen minskade med nästan en miljard euro jämfört med årsskiftet. Till följd av osäkerheten beträffande penningmarknaden, den internationella situationen och den ekonomiska utvecklingen är sannolikheten relativt hög för att kreditförlusterna realiseras. I proportion till storleken på Finnveras ansvarsstock är enskilda riskkoncentrationer stora, varvid en förlust som gäller redan en motpart kan eventuellt vara stor. Lånestocken som dotterbolaget Finlands Exportkredit Ab:s ordnar för exportfinansiering uppgick i slutet av juni till 3,8 miljarder euro (3,2). I slutet av juni uppgick de bindande låneofferterna till 0,5 miljarder euro. Eftersom staten bär ansvaret för ränterisken i anslutning till ränteutjämningen påverkar riskerna med ränteutjämningsverksamheten inte s resultat. Statskontoret följer riskerna och vidtar eventuella skyddsåtgärder. Personal Vid utgången av juni hade koncernen 412 anställda (429/ ), varav 372 (390) var fast anställda och 40 (39) visstidsanställda. Av de visstidsanställda var 23 (24) sommarvikarier. Ändringar i verksamhetsmiljön samt i närings- och ägarpolitiken Ökade fullmakter för exportfinansiering Maximibeloppen för finansiering av exportgarantier och -krediter steg betydligt. Maximibeloppet för finansiering av exportgarantier steg från 12,5 miljarder till 17 miljarder euro och maximibeloppet för finansiering av exportkrediter från tre miljarder till sju miljarder euro. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli Dessutom höjdes maximibeloppet för statsgaranti i anslutning till Finnveras kapitalanskaffning från fem till nio miljarder euro. Ny finansieringsform för Finnvera Statsrådet gav den 12 juni 2014 Finnvera fullmakt att teckna masskuldebrevslån som emitterats av SMF-företag som uppfyller EU:s definition för högst 300 miljoner euro under perioden Teckningarna genomförs till marknadspris. SMF-företagen får tillgång till den nya finansieringsformen i höst. Finnveras risktagning ökar Statsrådet ökade statens andel av Finnveras eventuella kredit- och borgensförluster. Ersättningsandelen utanför stödområdena I och II, dvs. främst i Södra Finland, stiger från och med den 1 januari 2015 från 40 procent till 55 procent. I och med detta kan Finnvera öka risktagningen vid finansiering av företag utanför stödområdena. Finnvera emitterade ett masskuldebrevslån emitterade ett femårigt masskuldebrevslån med fast ränta på 500 miljoner euro. Masskuldebrevslånet emitterades inom ramen för Finnveras EMTN-låneprogram (Euro Medium Term Note). EMTN-låneprogrammet och lån emitterade under det har statsgaranti. Finnvera använder inskaffade medel för finansiering av små och medelstora företag och exportkrediter. Händelser efter rapportperioden Finska statens och det tyska varvsbolagets representanter undertecknade i början av augusti ett avtal med STX Europe om köp av STX Finland Oy:s aktiestock. Köpet förutsätter ännu att Tysklands konkurrensmyndighet godkänner företagsköpet samt beslut från kommersiella banker. Om köpet förverkligas har rederiet TUI Cruises meddelat att det beställer två nya kryssningsfartyg av TUI-klass från Åbovarvet, vilka levereras under våren åren 2016 och Finnvera kan bevilja högst 80 procents garanti på finansiering som en bank beviljat varvsbolaget under fartygens byggnadstid. Finnvera har gällande köparkreditgarantier för rederiet TUI Cruises samt garantier för varvet under byggnadstiden

11 Börsmeddelande kl. 12 Finansieringsutsikter Efterfrågan på SMF-finansiering torde i likhet med början av året förbli måttlig även i slutet av året. Detta beror både på de fortsättningsvis osäkra ekonomiska utsikterna och på att investeringarna är på en lägre nivå än normalt. Små och medelstora företag behöver finansiering för driftskapital och för omläggning av tidigare krediter. Situationen i Ryssland väcker osäkerhet beträffande finansieringen av export och handel. Sanktioner samt hotet om ytterligare sanktioner och Rysslands motåtgärder försvårar bankernas verksamhet. I praktiken tvingas även bankerna i EU-området beakta Förenta Staternas nuvarande och prognostiserade sanktioner, eftersom de har koncessioner i Förenta Staterna och en omfattande betalningsrörelse i dollar. I Ryssland har det blivit svårare för företag att få finansiering. Situationen har också påverkat efterfrågan på Finnveras garanti med kort betalningstid som nu är mindre både till antalet och eurobeloppet än under motsvarande period föregående år. Garantierna som sökts för kapitalvaruexport i januari juni motsvarade endast ungefär hälften av eurobeloppen föregående år även om de nya beställningarna i den finländska industrin har ökat under årets första månader. Finnvera förväntar sig att efterfrågan på exportgarantier ökar under det andra halvåret. Exportgarantiansvarsstocken innehåller några riskobjekt vars krediter eventuellt måste omläggas eller vars förlustrisk har höjts under våren

12 Totalresultaträkning (1 000 euro) Not Ränteintäkter Räntor på kreditgivning Räntestöd som styrts till kunder Övriga ränteintäkter Ränteintäkter totalt Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter och -kostnader netto Vinster och förluster för poster som redovisas till verkligt värde Nettointäkter för placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Löner och arvoden Övriga administrationskostnader Administrationskostnader totalt Övriga rörelsekostnader Nedskrivningar av fordringar, borgens- och garantiförluster 3 Nedskrivningsförluster för krediter och borgensförluster Kreditförlustersättningar från staten Förluster från exportgaranti- och specialborgensverksamheten Nedskrivningar av fordringar, borgens- och garantiförluster totalt Rörelsevinst Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat Övriga poster i totalresultatet Poster som inte kan komma att överföras med resultatpåverkan - Omvärdering av förmånsbaserade pensioner Poster som kan komma att överföras med resultatpåverkan - Förändring i aktiernas verkliga värde Övriga poster i totalresultatet totalt Räkenskapsperiodens totalresultat Fördelning av räkenskapsperiodens resultat För moderbolagets ägare För innehav utan bestämmande inflytande Fördelning av räkenskapsperiodens totalresultat För moderbolagets ägare För innehav utan bestämmande inflytande

13 Balansräkning (1 000 euro) Not TILLGÅNGAR Fordringar på kreditinstitut Som betalas på begäran Andra än fordningar som betalas på begäran Fordringar på kunder Lån Borgensfordringar Fordringar i export- och specialborgensverksamheten Placeringar Fordringsbevis Placeringar i företag inom samma koncern Placeringar i intresseföretag Andra aktier och andelar Derivatavtal Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Fastigheter Övriga materiella tillgångar Övriga tillgångar Kreditförlustfordringar från staten Övriga Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar 0 0 SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Skulder till kreditinstitut Skulder till övriga samfund Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen Öriga finansiella skulder Till allmänheten emitterade skuldebrev Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen Derivatavtal Avsättningar Övriga skulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skatteskulder Kapitallån EGET KAPITAL Eget kapital hänförlig tilll moderbolagets aktieägare Aktiekapital Överkursfond Fond för verkligt värde Fria fonder Fond för inhemsk verksamhet Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet Övriga Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Andelen av eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

14 Förändringar i eget kapital (1 000 euro) A B C D E F G H I J Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare Eget kapital Beloppet som ägaren har efterskänkt av kapitallånet Totalresultat för räkenskapsperioden sammanlagt / förändring i aktiernas verkliga värde Överföring till fonder Korrigeringar 0 Eget kapital Redovisad eget kapital Ändring i beräkningsprincipen, IAS Omräknad eget kapital Beloppet som ägaren har efterskänkt av kapitallånet Totalresultat för räkenskapsperioden sammanlagt / förändring i aktiernas verkliga värde Överföring till fonder Eget kapital Eget kapital Beloppet som ägaren har efterskänkt av kapitallånet 0 0 Totalresultat för räkenskapsperioden sammanlagt / förändring i aktiernas verkliga värde Överföring till fonder Korrigeringar 0 Eget kapital Redovisad eget kapital Ändring i beräkningsprincipen, IAS Omräknad eget kapital Beloppet som ägaren har efterskänkt av kapitallånet 0 0 Totalresultat för räkenskapsperioden sammanlagt / förändring i aktiernas verkliga värde Överföring till fonder Eget kapital Tabellförklaringar: A = Aktiekapital B = Överkursfond C = Fond förverkligtvärde D = Fond för inhemsk verksamhet E = Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet F = Fond för kapitalinvesteringsverksamhet G = Vinstmedel H = Totalt I = Innehav utan bestämmande inflytane J = Eget kapital totalt

15 Kassaflödesanalys (1 000 euro) Den löpande verksamheten Uttag av beviljade lån Återbetalning av lånefordringar Gjorda investeringar Överlåtelsevinster från investeringar Erhållna räntor Betalda räntor Erhållna räntestöd Erhållna provisionsintäkter Erhållna betalningar på övriga rörelseintäkter Betalningar av rörelsekostnader Betalda ersättningar Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten (A) Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från övriga placeringar Erhållna utdelningar från investeringar Kassaflöden från investeringsverksamheten (B) Finansieringsverksamheten Uttag av lån Återbetalning av lån Kassaflöden från finansieringsverksamheten (C) Förändring av kassaflöden (A+B+C) ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut Fordringar på kreditinstitut Fordringsbevis Fondplaceringar

16 Noter till redovisningen Redovisningsprinciper och moderbolaget :s bokslut upprättas i enlighet med den internationella bokslutsstandarden (IFRS). Resultaträkningen presenteras i form av en kalkyl (totalresultaträkning) enligt standarden IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Finnveras delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapporter -standarden såsom den har godkänts av EU. Principerna för upprättandet av bokslutet har beskrivits i helhet i bokslutet för år De nya eller ändrade standarderna och tolkningarna som tagit i bruk finns i principerna för upprättandet av bokslutet för Dessa uppskattas inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens bokslut. I delårsrapporten presenteras även uppgifter om moderbolaget eftersom reglerna på Oslo börs förutsätter att dessa uppgifter presenteras då masskuldebrevslån emitterats i Norge. 1 Segmentinformation Finnveras segmentinformation grundar sig på bolagets interna indelning i affärsområden och organisationsstrukturen. Kundföretagen är indelade i affärsområden enligt storlek och utvecklingsskedets finansieringsbehov. För varje affärsområde har ett eget servicekoncept byggts upp. Bolagets segment är mikrofinansiering, regional finansiering, tillväxt- och internationaliseringsfinansiering, finansiering för export, kapitalinvesteringsverksamhet samt finansiering av exportkrediter. Segmenten och principerna för segmentredovisning har beskrivits närmare i årsberättelsen för Resultat, tillgångar och skulder enligt segment (1 000 euro) Mikrofinansiering Regional finansiering Tillväxt- och internationaliserings finansiering Exportfinansiering Övriga segment Elimineringar Totalt 1 6/2014 Räntenetto Provisionsintäkter och -utgifter, netto Nedskrivningar, borgens- och garantiförluster Verksamhetskostnader* Avskrivningar Övriga intäkter/kostnader** Rörelseresultat /2013 Räntenetto Provisionsintäkter och -utgifter, netto Nedskrivningar, borgens- och garantiförluster Verksamhetskostnader* Avskrivningar Övriga intäkter/kostnader** Rörelseresultat /2014 Räntenetto Provisionsintäkter och -utgifter, netto Nedskrivningar, borgens- och garantiförluster Verksamhetskostnader* Avskrivningar Övriga intäkter/kostnader** Rörelseresultat /2013 Räntenetto Provisionsintäkter och -utgifter, netto Nedskrivningar, borgens- och garantiförluster Verksamhetskostnader* Avskrivningar Övriga intäkter/kostnader** Rörelseresultat *) Verksamhetskostnader = Administrationskostnader + övriga rörelsekostnader - avskrivningar **) Vinster/förluster för tillgångar värderade till verkligt värde + placeringsverksamhetens nettointäkter + affärsverksamhetens övriga intäkter

17 2 Vinst och förlust för finansiella instrument värderade till verkligt värde (1 000 euro) Derivatinstrument Skulder till verkligt värde Valutakursdifferenser Kapitalplaceringarnas värdeförändring Totalt Nedskrivning av fordringar, borgens- och garantiförluster Krediter och övriga fordringar nedskrivs, när det föreligger objektiva bevis som tyder på att värdet av tillgångarna har minskat. Objektivt bevis på kundens förmåga att klara av sina förpliktelser baserar sig på kundernas riskklassificering samt bolagets erfarenhet och ledningens bedömning om betalningsstöringars inverkan på återvinning av lånefordringar. 4 Klassificering i balansräkningen (1 000 euro) Tillgångar Lån och övriga fordringar Redovisade till verkligt värde via resultaträk ningen Tillgångar som kan säljas Totalt Verkligt värde Redovisade till verkligt Lån och värde via övriga resultaträkn fordringar ingen Tillgångar som kan säljas Fordringar på kreditintstitut Fordringar från kunder Fordringsbevis Derivatavtal Innehav i intresseföretag Aktier och andelar Övriga finansiella tillgångar Totalt Fordringar på kreditintstitut Fordringar från kunder Fordringsbevis Derivatavtal Innehav i intresseföretag Aktier och andelar Övriga finansiella tillgångar Totalt (1 000 euro) Skulder Redovisade till verkligt värde via resultaträk ningen Övriga finansiella skulder Totalt Verkligt värde Redovisade till verkligt värde via resultaträkn ingen Det verkliga värdet på Fonden för industriellt samarbete Ab kan inte utredas tillförlitligt och därför är aktierna värderade till det ursprungliga anskaffningsp Övriga finansiella skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till övriga samfund Skuldebrev emitterade till allmänheten Derivatavtal Övriga finansiella skulder Kapitallån Totalt Skulder till kreditinstitut Skulder till övriga samfund Skuldebrev emitterade till allmänheten Derivatavtal Övriga finansiella skulder Kapitallån Totalt Totalt Totalt

18 5 Hierarkin för värdering till verkligt värde (1 000 euro) Tillgångarnas verkliga värden Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Poster som upptas till verkligt värde i resultaträkningen - Derivatavtal Placeringar i intresseföretag Aktier och andelar Till salu - Fordringsbevis Aktier och andelar Totalt Skuldernas verkliga värden Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Poster som upptas till verkligt värde i resultaträkningen - Skulder till andra samfund Skuldebrev emitterade till allmänheten Derivatavtal Totalt Tillgångarnas verkliga värden Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Poster som upptas till verkligt värde i resultaträkningen - Derivatavtal Placeringar i intresseföretag Aktier och andelar Till salu - Fordringsbevis Aktier och andelar Totalt Skuldernas verkliga värden Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Poster som upptas till verkligt värde i resultaträkningen - Skulder till andra samfund Skuldebrev emitterade till allmänheten Derivatavtal Totalt Nivå 1: Aktie- och fondplaceringar värderas till marknadspriser som bygger på aktiv handel. Nivå 2: Värdet på räntor och ränteswapavtal bygger på uppskattade priser till vilka avtalen kan hävas och nya motsvarande avtal kan ingås. Uppskattningarna ges av banker som är aktiva på marknaden. Bankernas prissättning bygger på marknadsränta och valutakurser. Det verkliga värdet på skulder bygger på granskningsdagens värde som beräknas utifrån valutakurserna och marknadsräntorna (nuvärdet på skulderna). Nivå 3: Bestämningen av verkligt värde för kapitalinvesteringar gjorda av dotterbolagen som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet grundar sig på en värdebestämning som gjorts av utomstående investerare och på investeringar samt på en värdering av målföretaget som fonden har godkänt. Den tillämpade metoden följer IPEV:s (International Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) värderingsprinciper och rekommendationer för företag i ett tidigt skede. 6 Finansieringstillgångar och -skulder som redovisas till verkligt värde NIVÅ 3, Finansiella tillgångar (1 000 euro) Redovisade till verkligt värde via resultaträkningnen Saldo I resultaträkningen noterade vinster och förluster totalt Anskaffningar Försäljningar Övriga Totalt Resultaträkningens vinster och förluster för instrument i Finnveras besittning

19 7 Finansiella instrument som nettats i balansräkningen eller som ingår i nettningsavtal (1 000 euro) Antecknade belopp, brutto Antecknade belopp som nettats i balansräkni ngen, brutto / Finansiella Bokföringsvärde i balansräkningen, netto Finansiella instrument *) instrument som erhållits som säkerhet *) Kontant belopp som erhållits som säkerhet *) Nettobelopp *) Finansiella tillgångar Derivatavtal Totalt Finansiella skulder Derivatavtal Totalt Finansiella tillgångar Derivatavtal Totalt Finansiella skulder Derivatavtal Totalt *) Belopp som inte nettats men som ingår ingår i huvudnettningsavtal och motsvarande. 8 Derivatinstrument (1 000 euro) Verkligt värde Nominellt Verkligt värde Nominellt positivt negativt värde totalt positivt negativt värde totalt Gjorda i säkringssyfte Räntederivat - Ränte- och valutaderivat Summa derivat Gjorda i säkringssyfte Räntederivat - Ränte- och valutaderivat Summa derivat Derivatavtal säkrar inlåning. Avtalen och skulder de säkrar har värderats till verkligt värde och värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen (Fair value option). 9 Förändringar i skulder (1 000 euro) Nominellt Bokförings- Nominellt Bokföringsvärde värde värde värde Skulder till kreditinstitut och övriga samfund Skulder Lyfta lån Återbetalningar Övriga förändringar Skulder Till allmänheten emitterade skuldebrev Skulder Emitterade skuldebrev Återbetalningar Övriga förändringar Skulder Kapitallån Kapitallån Inlåning har värderats till verkligt värde, när den har skyddats med derivatinstrument (Fair value option)

20 10 Eventualförpliktelser och åtaganden (1 000 euro) Åtaganden utanför balansräkningen Ansvar - Ansvar för inhemska borgen Totalansvar för exportgaranti- och specialborgensverksamhet Bindande finansieringslöften Totalt Uppgifter om närstående (1 000 euro) Transaktioner realiserade med närstående samt fordringar och skulder 1 6/ /2013 Inköp av tjänster Lånesaldo Fordringar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Garantier och borgen Till koncernens närstående räknas utöver koncernföretagen även de bolag med statsmajoritet, vilkas ägarstyrning är på arbets- och näringsministeriets ansvar samt Statskontoret. I närståendekretsen inräknas även ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande och vice verkställande direktörerna. 12 Nyckeltal och beräkningsgrunderna för nyckeltalen (1 000 euro) Soliditet % 16,5 17,9 18,4 30,4 33,5 34,5 Kapitaltäckningsgrad 18,5 16,5 17,6 18,5 16,5 17,6 Förhållandet kostnader-intäkter 25,8 29,5 27,0 23,8 28,0 26,1 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen Soliditet % (eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare+ innehav utan bestämmande inflytande) * 100 balansens slutsumma Kapitaltäckningsgrad Har beräknats i enlighet med standarden Basel II Förhållande kostnaderintäkter Administrativa kostnader + övriga rörelsekostnader räntebidrag + nettointäkter från provisioner + vinster/förluster från poster som värderas till verkligt värde + nettointäkter från placeringsverksamheten + övriga rörelseintäkter

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13

Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13 Finnvera Q4/2013 och bokslut 2013 Finnverakoncernen Q4/2013 och bokslut 1.1 31.12.2013 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Nyckeltal 11 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bokslut och årsredovisning 2006

Bokslut och årsredovisning 2006 Bokslut och årsredovisning 2006 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Koncernens nyckeltal 10 Koncernens resultaträkning 11 Koncernens balansräkning 12 Koncernens finansieringskalkyl 13 Moderbolagets

Läs mer

6. Ändringar i verksamhetsförhållandena samt i närings- och ägarpolitiken

6. Ändringar i verksamhetsförhållandena samt i närings- och ägarpolitiken 1 FINNVERA-KONCERNEN EKONOMISK ÖVERSIKT 1.1 30.6.2008 Delårsrapportens innehåll 1. Affärsverksamhet 2. Bolagets ekonomiska utveckling 3. Riskhantering 4. Förändringar i koncernstrukturen 5. Administration

Läs mer

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) EU-kommissionen antog år 2001 en förordning enligt vilken bolag, vars värdepapper är offentligt noterade i EU-området, skall upprätta

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster Finnvera Årsöversikt 2013 INNEHÅLL Innehåll Finnvera i korthet 4 Roll och verksamhetens betydelse 6 Strategi 12 Finansieringstjänster 18 Lån 20 Borgen 21 Exportgarantier och finansiering av exportkrediter

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Resultatet 2012. 1 Rating. 1 Kapitaltäckning. 2.... Balans och åtaganden

Läs mer

FINNVERA ABP-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007

FINNVERA ABP-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007 FINNVERA ABP-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007 2 Innehåll 1. Affärsverksamhet 2. Bokslut 3. Riskhantering 4. Ändringar i koncernstrukturen 5. Administration och personal 6. Ändringar i verksamhetsmiljön

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2013

Skandiabanken Årsredovisning 2013 Skandiabanken Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB

Läs mer

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html Sivu 1/10 Delårsrapport 1-6/2006 Finnvera Abp är en samarbetspartner som främjar finländska företags konkurrenskraft och som möjliggör finansieringslösningar vid etablering av företagsverksamhet, vid dess

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer