Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13"

Transkript

1 Finnvera Q4/2013 och bokslut 2013

2 Finnverakoncernen Q4/2013 och bokslut Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Nyckeltal 11 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13 Koncernbokslut Totalresultaträkning 14 Balansräkning 15 Förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalys 17 Bokslutsprinciper 18 Riskhantering 27 Segmentinformation 37 Finansiella tillgångar och skulder 39 Noter 42 Finnvera Abp:s bokslut Totalresultaträkning 60 Balansräkning 61 Förändringar i eget kapital 62 Kassaflödesanalys 63 Segmentinformation 64 Finansiella tillgångar och skulder 65 Noter 68 Underskrifter 80 Revisionsberättelse 81 Förvaltningsrådets utlåtande 83 I Finnverakoncernen ingår utöver moderbolaget Finnvera Abp även dotterbolagen Seed Fund Vera Ab och Veraventure Ab, vilka gör kapitalinvesteringar, Finlands Exportkredit Ab som erbjuder exportkrediter och exportfinansiering som grundar sig på källskatteavtal och som förvaltar ränteutjämningen. Q4/2013 och bokslut

3 Styrelsens verksamhetsberättelse Tillväxten i världsekonomin var fortsättningsvis svag under den första hälften av 2013 och förbättringen i slutet av året hade ännu ingen inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Finland. Den ekonomiska stämningen i Finland var osäker hela året, särskilt då de allt dystrare utsikterna för den offentliga ekonomin kastade sin skugga över förväntningarna på framtiden. Finland befinner sig på ett besvärligt ekonomiskt spår: på grund av exportstrukturen och den svaga efterfrågan på hemmamarknaden stampade ekonomin fortfarande på stället. Behovet av ofrånkomliga omstruktureringar framhävs ytterligare. Finansieringsmarknaden i Finland fungerade på ett sätt som är åtminstone tillfredsställande. Till skillnad från situationen i Sydeuropa drabbades finländska företag inte av någon kreditkris även om man kunde dra andra slutsatser av den offentliga debatten. Tillgången på finansiering är på en rimlig nivå, men bankernas krav på säkerhet har blivit skärpts, kreditmarginalerna har stigit och kraven som gäller självfinansieringsandelen har ökat. Detta påverkade de svagaste företagens kreditmöjligheter. Kapitalmarknaden återhämtade sig något, men detta gagnade inte SMFföretagen. Åtgärder för att utveckla kapitalmarknaden inleddes, men verkningarna syns först om några år. I Finnveras kundkrets var efterfrågan på finansiering för SMF-företagens investeringar svag. Finanseringsbehoven gällde närmast driftskapital och omorganisering av befintliga krediter. Efterfrågan på exportfinansiering var fortfarande livlig men endast i ett fåtal branscher. Finnvera kunde tillgodose exportföretagens finansieringsbehov på ett konkurrenskraftigt sätt. I den svåra ekonomiska situationen framhävs den offentliga företagsfinansieringens roll. Detta är fallet även under den rådande recessionen. Finnvera har aktivt deltagit i arbetet för att lösa de bekanta finansieringsproblemen i vissa branscher, till exempel havsindustrin och gruvdrift. Vid Finnvera har recessionen också tagit sig uttryck i förhöjda kreditrisker för SMF-företag. År 2014 riktas resurserna på den valda strategin Verkställandet av den nya strategin inleddes och tog konkreta former under rapportperioden: i enlighet med strategin riktade Finnvera i allt större grad finansiering till företag som växer och internationaliseras. Bolagets struktur och resurser ska ännu bättre än tidigare stöda den valda strategin. På detta sätt följer Finnvera mer konsekvent än tidigare statsrådets näringspolitik. Det regionala nätverket förnyas på så sätt att indelningen i serviceområden slopas och de nuvarande kontoren utgör större områden än tidigare. Ledningsmodellen på kontoren klarnar då antalet områden minskar. Kunderna ser detta som ett ännu enhetligare handlingssätt än tidigare och ännu bättre service. Finnveras roll som förmedlare av statens räntestöd till SMF-företag upphörde Enligt ett beslut som statsrådet fattat under ramförhandlingarna upphörde Finnveras roll som förmedlare av statens räntestöd till SMF-företag den 31 december Samtidigt slopades produkten minilån. För mikrofinansiering används i fortsättningen Finnveras övriga produkter. Finansieringsvillkoren för små projekt blev flexiblare än tidigare då specialvillkoren som gäller räntestöd försvann. Även villkoren för företagarlån blev flexiblare. Nya uppgifter föreslogs för Finnvera I statens tredje tilläggsbudgetproposition för 2013 föreslogs nya uppgifter och sätt för Finnvera att stärka företagens verksamhetsförutsättningar och Finlands ekonomi. Till förslagen hör betydande ökningar i bland annat finansieringsfullmakterna beträffande export- och fartygskrediter samt exportgarantifullmakterna. Med tanke på verksamheten som exportörer av kapitalvaror bedriver är det av största vikt att under våren 2014 trygga tillgången på fullmakter för Finnveras exportfinansiering. Förslaget enligt vilket Finnvera kunde teckna SMF-företagens masskuldebrevslån skulle å sin sida trygga tillgången på tillväxt- och investeringsfinansiering. Statsrådet fattar de slutliga besluten under Den opartiska utvärderingen av Finnveras verksamhet som gjordes 2012 gav anledning till en revision av strategin. Q4/2013 och bokslut

4 Affärsverksamhetens utveckling Koncernens resultatutveckling januari december 2013 Finnverakoncernen redovisade en vinst på 75 miljoner euro (53) 2013, vilket innebär att resultatet var 21 miljoner euro bättre än året innan. Till det förbättrade resultatet bidrog främst ökningen av provisionsintäkterna från moderbolaget Finnvera Abp:s exportfinansiering samt minskningen av SMF-finansieringens nedskrivningar på fordringar och borgensförluster. Resultatförbättringen försvagades på motsvarande sätt av att räntebidraget minskat till följd av att räntenivån och SMF-ansvarstocken sjunkit. Koncernens rörelsevinst uppgick till 75 miljoner euro (54). Rörelsevinsten fördelades per affärsområde enligt följande: rörelsevinsten från SMF-finansieringen uppgick till 7 miljoner euro (-4) och rörelsevinsten från exportfinansieringen till 74 miljoner euro (62), varav exportkrediternas andel var 0,6 miljoner euro. Rörelsevinsten från finansieringen av kapitalinvesteringsverksamhet var 5 miljoner euro negativ (-3). Finnveras ansvarsstockar och deras risknivåer har ökat betydligt under de senaste åren och under 2013 ökade risknivåerna ytterligare. Ökningen av risknivån återspeglas inom SMF-finansieringen bland annat i en försvagning i kundföretagens riskklassificering samt i en relativ ökning av andelen oreglerade fordringar och obetalda prestationer. Ett bevis för att risknivån har höjts är också att de realiserade nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna i SMFfinansieringen har varit större än under tidigare år, även om nedskrivningarna och förlusterna 2013 sjönk jämfört med föregående år. Inom exportfinansieringen har man varken under de senaste åren eller under 2013 behövt redovisa några stora förluster. Det har inte heller varit nödvändigt att öka förlustreserveringarna i någon högre grad i proportion till ansvarsstocken. Moderbolagets samt koncern- och ägarintresseföretagens resultatpåverkan Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat 2013 var 69 miljoner euro (56). Resultatet förbättrades med 13 miljoner euro jämfört med föregående år. Förbättringen berodde främst på att provisionsintäkterna ökade med 20 procent till 133 miljoner euro (110) och att nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna minskade med 16 procent till 62 miljoner euro (74). Resultatet försämrades av att räntebidraget sjönk till 53 miljoner euro (60) och av nedskrivningen på 9 miljoner euro i dotterbolagens investeringsansvar. Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på koncernresultatet var 6 miljoner euro (-3). Den andel av kapitalinvesteringsbolagen som redovisas med resultatpåverkan uppgick till -4 miljoner euro (-4). Andelen av ränteutjämning, verksamheten som kreditgivare och finansieringen av exportkrediter uppgick till 2 miljoner euro (1). På koncernresultatet inverkade också elimineringen av nedskrivningen i dotterbolagens investeringsansvar samt försäljningen av Matkailunkehitys Nordia Oy och hävningen av Spikera Oy. Finnverakoncernen Resultat Q4/2013 Mn euro Q3/2013 Mn euro Q2/2013 Mn euro Q1/2013 Mn euro Q4/2012 Mn euro Förändring, % 2013 Mn euro 2012 Mn euro Förändring, % Räntebidrag Provisionsintäkter och -kostnader (netto) Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde Administrationskostnader Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster Från krediter och borgen Kreditförlustersättning från staten Från exportgaranti- och specialborgensverksamheten Rörelsevinst Räkenskapsperiodens vinst Q4/2013 och bokslut

5 Separat resultat och fonder i balansräkningen Finnveras balansräkning omfattar separata fonder för inhemsk verksamhet och för export- och specialborgensverksamhet. Till dessa fonder överförs årligen resultaten från affärsverksamheten och på motsvarande sätt täcks förluster från affärsverksamheten med medel ur dessa fonder. Det separata resultatet för exportgaranti- och specialborgensverksamheten av moderbolaget Finnvera Abp:s resultat 2013 som ska överföras till fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgår till 78 miljoner euro (62). SMF-finansieringens och kapitalinvesteringsverksamhetens resultat under rapportperioden och den andel som ska överföras till fonden för inhemsk verksamhet är -9 miljoner euro (-6). Till fonden för inhemsk verksamhet överförs även den efterskänkning av kapitallån på 4 miljoner euro (3) som erhölls på grund av Seed Fond Vera Ab:s förlustbringande resultat 2012 och som upptagits direkt i vinstmedlen. I det fria egna kapitalet i Finnveras balansräkning ingår dessutom fonden för kapitalinvesteringsverksamhet, via vilken man följer Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) medel som allokeras till kapitalinvesteringsverksamhet. Koncernens resultatutveckling oktober december 2013 Finnverakoncernens resultat under det sista kvartalet 2013 var 3 miljoner euro. Resultatet var betydligt, dvs. 24 miljoner, svagare än resultatet för det tredje kvartalet. Det sämre resultatet under det sista kvartalet berodde på att nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna var betydligt större, 35 miljoner euro, än under det föregående kvartalet. Det svagare resultatet berodde dessutom på att förvaltningskostnaderna under det sista kvartalet var högre, 12 miljoner euro, vilket motsvarar nivån föregående år. På grund av periodiseringsförfarandet för personalkostnaderna och till följd av att kostnaderna för vissa utomstående tjänster var förlagda till slutet av året var förvaltningskostnaderna dock mer än 40 procent större än under det tredje kvartalet 2013 (8). Koncernens resultatanalys januari december 2013 Koncernens intäkter ökade med 6 procent jämfört med föregående år. Till ökningen bidrog i synnerhet de betydligt större provisionsintäkterna inom moderbolagets exportfinansiering. På motsvarande sätt var kostnaderna nästan 4 procent högre än föregående år, vilket i huvudsak berodde på högre IT-kostnader. Koncernens kostnadsintäktsrelation var dock utmärkt vid utgången av rapportperioden, 27 procent. Ränteintäkter och -kostnader samt räntestöd Koncernens räntebidrag under januari december var 56 miljoner euro (63). Den låga räntenivån inverkade inte avsevärt på de totala ränteintäkterna, eftersom inverkan av den lägre ränteintäktsnivån kompenserades av att Finlands Exportkredit genererade betydligt större ränteintäkter från finansieringen av exportkrediter än året innan. På minskningen av räntebidraget inverkade dock i hög grad räntekostnaderna som var större än föregående år. Räntestödet som styrs till kunderna från staten och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgick till sammanlagt 9 miljoner euro (12), dvs. det var nästan 28 procent mindre än ett år tidigare. Detta berodde på minskningen av den räntestödda ansvarsstocken. Provisionsintäkter och -kostnader Koncernens provisionsintäkter och -kostnader netto uppgick till 134 miljoner euro (112). Provisionsintäkterna och -kostnaderna ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Provisionsintäkterna uppgick till 140 miljoner euro (115), av vilka 104 miljoner euro (81) kom från moderbolagets exportgaranti- och specialborgensverksamhet, 34 miljoner euro (32) från den inhemska kredit- och borgensverksamheten samt 2 miljoner euro (2) från ränteutjämningen, verksamheten som kreditgivare och finansieringen av exportkrediter. Koncernens provisionskostnader uppgick till 5 miljoner euro (3) och de bestod i huvudsak av kostnader för moderbolagets återförsäkringsverksamhet och kapitalanskaffning. Vinster/förluster från poster värderade till verkligt värde Koncernens vinster från poster värderade till verkligt värde uppgick till sammanlagt -2 miljoner euro (2), varav förändringen i verkligt värde för ränte- och valutaswapavtal och skulder utgjorde en miljon euro (3) och förändringen i verkligt värde för kapitalinvesteringar Q4/2013 och bokslut

6 -3 miljoner euro (-1). I posten ingår förutom värderingen av förändringen i verkligt värde för skulder och derivat samt värderingen av kapitalinvesteringsverksamheten till verkligt värde även valutakursförändringar. Övriga intäkter Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till en miljon euro (2). I posten övriga intäkter ingick det förvaltningsarvode som Statsgarantifonden betalar för förvaltningen av den gamla exportgaranti- och specialborgenstocken som uppkom före 1999, förvaltningsersättning i anslutning till ERUF-finansiering samt hyresintäkter. Nedskrivningar på fordringar samt garanti- och borgensförluster Koncernens nedskrivningar samt borgens- och garantiförluster på lån, borgen, exportgarantier och specialborgen var sammanlagt 112 miljoner euro (125). Koncernens andel av ansvaret för räkenskapsperiodens nedskrivningar och förluster uppgick till 64 miljoner euro (75). Nedskrivningarna på lån och borgen, förluster och avsättningar uppgick till 101 miljoner euro (115). Förlusterna berodde nästan helt på kredit- och borgensverksamhet inom SMF-finansieringen. Kreditförlustersättningen från staten och ERUF, vilken täcker förlusterna, uppgick till 48 miljoner euro (50), dvs. den var 57 procent av de realiserade förlusterna (54). Nedskrivningarna och förlusterna av ansvarsstocken för SMF-finansieringen, dvs. mikrofinansieringen, den regionala finansieringen samt tillväxt- och internationaliseringsfinansieringen, var 3,4 procent (3,5). Inom exportfinansieringen behövde man inte redovisa några stora förluster 2013 och inte heller utöka förlustreserveringarna i någon högre grad i proportion till ansvarsstocken. Förlusterna från exportgaranti- och specialborgensverksamheten uppgick till 11 miljoner euro (10) under rapportperioden. Finnverakoncernen Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster Q4/2013 Mn euro Q3/2013 Mn euro Q4/2012 Mn euro Förändring, % 2013 Mn euro 2012 Mn euro Förändring, % Från krediter och borgen Kreditförlustersättning från staten Från exportgaranti- och specialborgensverksamheten Oreglerade fordringar och nollräntefordringar ökade under rapportperioden med 29 miljoner euro, dvs. med 26 procent, och de var vid utgången av rapportperioden 5,0 procent av ansvarsstocken. Ökningen av oreglerade krediter berodde bland annat på att antalet ansökningar om företagssanering var större än året innan. Förvaltningskostnader och övriga rörelsekostnader Koncernens förvaltningskostnader uppgick till 43 miljoner euro (43), varav personalkostnaderna utgjorde 70 procent (70). Förvaltningskostnaderna steg med 0,3 procent (2) från året innan. De övriga rörelsekostnaderna var 8 miljoner euro (7) och omfattade avskrivningar och kostnader som gällde fastigheter. Självbärande verksamhet på lång sikt Målet för Finnveras verksamhet är att den ska vara självbärande, det vill säga utgifterna för bolagets verksamhet ska på lång sikt kunna täckas med intäkterna från den egna verksamheten. Granskningsperioden i fråga om självbärande verksamhet är 10 år för finansieringen till små och medelstora företag och 20 år för exportfinansieringen. Finanseringen till SMF-företag har varit självbärande över en tioårsperiod då man räknar det kumulativa resultatet fram till slutet av december På motsvarande sätt har exportfinansieringen varit självbärande under Finnveras 15 verksamhetsår. Om man vid bedömningen av huruvida exportfinansieringen är självbärande beaktar dess föregångare Statsgaranticentralens resultat enligt betalningsprincipen Q4/2013 och bokslut

7 från de sista räkenskapsåren är verksamheten självbärande även under en granskningsperiod på 20 år. Finnveras resultat och hur väl principen om självbärande verksamhet förverkligas på lång sikt är under kommande år i hög grad beroende av storleken på bolagets ansvarsstockar och riskerna som är förknippade med dessa. Vid granskningarna av resultatet är det viktigt att beakta att Finnveras totala ansvar inom exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgick till 11 miljarder euro vid slutet av 2013, och kredit- och borgensansvaret inom SMF-finansiering till 2,6 miljarder euro. I förhållande till ansvaret är nettoresultatet och därmed förlustbufferten i balansräkningen nu cirka 0,5 procent per år. Balansräkning Koncernbalansomslutningen uppgick vid utgången av rapportperioden till miljoner euro (3 808) och moderbolagets balansomslutning till miljoner euro (2 342). Av dotterbolagen hade Finlands Exportkredit Ab den största inverkan på koncernbalansräkningen före elimineringar med en balansräkning på miljoner euro (1 474). Vid utgången av december uppgick koncernens kreditstock till miljoner euro (2 953), varav moderbolagets kreditstock utgjorde (1 555) miljoner euro. Koncernens kreditstock ökade under rapportperioden med nästan 25 procent, dvs. nästan 700 miljoner euro. Ökningen berodde främst på de krediter som dotterbolaget Finlands Exportkredit Ab beviljat för finansiering av export. Moderbolagets borgenstock inom SMF-finansieringen minskade med 21 miljoner euro under rapportperioden och var miljoner euro (1 068) vid utgången av december. Det bokföringsmässiga ansvaret enligt lagen om exportgarantier var miljoner euro (9 332) och totalansvaret för exportgaranti- och specialborgensverksamheten (gällande ansvar och offererade ansvar sammanlagt inklusive exportgarantier) till sammanlagt miljoner euro (11 203). Moderbolagets långfristiga skulder uppgick vid utgången av rapportperioden till totalt miljoner euro (1 155), varav miljoner euro (937) var masskuldebrevslån. I skulderna ingår kapitallån på totalt 38 miljoner euro som staten beviljat för aktiekapitalinvesteringar i dotterbolagen samt ett kapitallån på 50 miljoner euro som beviljats för att stärka moderbolagets kapitaltäckning. Dessutom innefattar balansräkningen fordringar som baserar sig på derivatavtal och som hänför sig till långfristiga skulder från ränte- och valutaswapavtal till ett belopp om 8 miljoner euro (80). Koncernens långfristiga skulder ökade med en fjärdedel under rapportperioden och var sammanlagt miljoner euro (2 590) i slutet av året. Ökningen av de långfristiga skulderna berodde främst på Finlands Exportkredit Ab:s skulder till staten för beviljande av återfinansieringskrediter och skulder från moderbolaget för finansiering av exportkrediter. I övriga skulder ingick en skuld till staten på 28 miljoner euro (28) för stöd som erhållits för förvärv av aktier i dotterbolag. Koncernens fria fonder innehöll i slutet av rapportperioden sammanlagt 595 miljoner euro (513), av vilka fonden för inhemsk verksamhet var 137 miljoner euro (140), fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet 358 miljoner euro (296) och fonden för kapitalinvesteringsverksamhet 17 miljoner euro (17). De influtna vinstmedlen uppgick till 83 miljoner euro (60). Finnverakoncernen Balansräkning Mn euro Mn euro Förändring Mn euro Förändring % Aktiekapital Överkursfond och fond för verkligt värde Fria fonder sammanlagt Fond för inhemsk verksamhet Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet Fond för kapitalinvesteringsverksamhet Balanserade vinstmedel Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare Andel av kapitalet som tillhör ägare som saknar bestämmanderätt Balansomslutning Q4/2013 och bokslut

8 Kapitaltäckning och kapitalanskaffning Målet som Finnverakoncernen ställt för kapitaltäckningen är minst 12,0 procent. Koncernens kapitaltäckningsgrad var vid utgången av december 17,6 procent (16,3) och moderbolaget Finnvera Abp:s kapitaltäckning 17,6 procent (16,1). Kapitaltäckningen har beräknats enligt redovisningsprinciperna i standardförfarandet enligt Basel II. Kapitaltäckning % % Förändring procentenheter Finnverakoncernen 17,6 16,3 1,3 Finnvera Abp 17,6 16,1 1,5 Bolagslagen (443/1998) som gäller Finnvera innehåller bestämmelser om särredovisning av den inhemska verksamheten och exportgaranti- och specialborgensverksamheten. Förlusterna från den inhemska verksamheten täcks ur fonden för inhemsk verksamhet och förlusterna från exportgarantioch specialborgensverksamheten ur fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten. Enligt lagen om statsgarantifonden (444/1998) svarar staten för exportgarantier och specialborgen. Om medlen i fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten inte räcker till för att täcka de förluster som uppstår av verksamheten, ersätts förlusterna ur statsgarantifondens medel, vilka vid behov kompletteras med anslag ur statsbudgeten. Det ovannämnda kravet på särredovisning i lagstiftningen och statens ansvar för exportgarantiverksamheten utgör grunden för att Finnvera räknar sin kapitaltäckning, dvs. ansvaret i förhållande till eget kapital, enbart i fråga om den inhemska verksamheten. De riskvägda posterna i Finnverakoncernen uppgick vid utgången av december till miljoner euro (2 743). Av dessa var miljoner euro lån och borgen i anslutning till den faktiska affärsverksamheten, dvs. de utgjorde 85 procent av de riskvägda fordringarna. Största delen av de resterande fordringarna gällde kapitalanskaffning och placering av kassamedel. Av lån och borgen bestod cirka 50 procent av ett stort antal enskilda ansvar på under en miljon euro, vars riskvikt enligt standardmetoden var 75 procent. Riskvikten för övriga lån och borgen var 100 procent. Finnverakoncernen Solvenskapital Mn euro Mn euro Eget kapital Kapitallån Immateriella tillgångar -2-2 Fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten Exportgarantiverksamhetens andel av räkenskapsperiodens vinst Sammanlagt Finnverakoncernen Riskvägda poster Mn euro Mn euro Fordringar på kreditinstitut Fordringar på kunder Placeringar och derivat Fordringar, betalda förskott, räntefordringar och övriga fordringar, övriga tillgångar Bindande kreditlöften Operativ risk Sammanlagt Q4/2013 och bokslut

9 Under året avkortades koncernens långfristiga lån med 576 miljoner euro. Koncernens kapitalanskaffning under räkenskapsperioden var miljoner euro. Koncernstrukturen och förändringar i denna I Finnverakoncernen ingick förutom moderbolaget även Finlands Exportkredit Ab och Veraventure Ab som Finnvera äger till hundra procent. I koncernen ingick dessutom Seed Fond Vera Ab som Finnvera äger till 93,31 procent. Finnvera har två intressebolag, av vilka det ena är Finnveras kontorsfastighet. Riskhantering Ansvarsstocken för SMF-finansiering uppgick vid utgången av 2013 till 2,9 miljarder euro. Ansvarsstocken minskade med cirka 150 miljoner euro under året i huvudsak till följd av den svaga efterfrågan på finansiering för investeringar. Företagen avkortade sina gamla krediter och nya krediter lyftes inte i samma takt som tidigare. De redovisade kreditförlusterna minskade också ansvarsstocken. Ansvarstockens risknivå var i praktiken oförändrad, men den totala risknivån är fortfarande betydligt högre än under tiden före recessionen. Risknivån påverkas särskilt av att den allmänna ekonomiska situationen är svag och osäker. I svagare riskklasser var ansvaret på samma nivå som tidigare och i bättre riskklasser sjönk det på grund av att avkortningarna eller kreditklassificeringarna försvagats. Största delen av ansvaret hör till riskklasserna B1, B2 och B3. I slutet av året ledde enskilda faktorer till att ansvaret i riskklass D var exceptionellt högt. På detta ansvar har ändamålsenliga nedskrivningar gjorts antingen under räkenskapsåret 2013 eller tidigare. Kredit- och borgensförlusterna samt nedskrivningarna uppgick till 99,4 miljoner euro. Förlusterna minskade med 14,1 miljoner euro jämfört med föregående år. Detta berodde på de prognostiserade nedskrivningar från föregående år som hänför sig till relativt stora ansvar och som inte fanns på motsvarande sätt Den ansvarsstock som riskhanteringen inom exportfinansieringen följer var 10,9 miljarder euro vid utgången av Av denna utgjordes endast 26 miljoner euro direkt av den s.k. gamla ansvarsstocken som statsgarantifonden ansvarar för. Ansvarsstocken sjönk med 0,2 miljarder euro under året. En betydande del av de gällande garantierna och bindande offerterna hörde vid utgången av året till landsklass 0 och 3, till vilka även de garantier som beviljades under året i huvudsak hänförde sig. Det kommersiella företagsansvaret i anslutning till export- och specialborgen minskade under 2013 med cirka 200 miljoner euro och var 9,4 miljarder euro vid utgången av året. De största branscherna var telekommunikation, rederi- och varvsindustrin samt skogsindustrin. Deras andel utgjorde sammanlagt 90 procent av företagsansvaret. Av ansvaren var 35 procent i klass B1 nära investeringsnivån eller i en bättre klass. Ny risktagning koncentrerades till klasserna B1 B3. Garantiförlusterna och nedskrivningarna uppgick till 11 miljoner euro, vilket är en låg nivå jämfört med ansvarsstocken. Av dotterbolagen var den ansvarsstock som uppstod för finansieringen för exportkrediter till Finland Exportkredit Ab 4,3 miljarder euro vid utgången av året, vilket innebär en ökning på 1,3 miljarder euro från ingången av året. Ansvarsstocken omfattar s.k. temporär exportkreditfinansiering samt exportkreditfinansiering som inletts Kreditriskerna i anslutning till ansvarsstocken har i sin helhet täckts med moderbolaget Finnvera Abp:s exportgarantier. Dessa exportgarantier ingår i den ovannämnda ansvarsstocken för exportfinansieringen. Finnveras investeringar i dotterbolagen som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet var oförändrade och uppgick till 182 miljoner euro vid utgången av året. Försäljningen av Matkailunkehitys Nordia Oy:s aktier minskade investeringarna med 6,8 miljoner euro och investeringen i Seed Fond Vera Ab ökade investeringarna med 10 miljoner euro. Seed Fond Vera Ab gör investeringar direkt i målföretag, medan Veraventure Ab investerar i regionala fondbolag samt i så kallade Vigo-acceleratorfonder. Kapitalinvesteringsbolagens investeringar hänförde sig direkt eller indirekt till över 300 företag och investeringarnas bokföringsvärde uppgick till cirka 117 miljoner euro. Bokföringsvärdet grundar sig på verkligt värde enligt IFRS. Investeringarna är spridda på flera objekt, vilket minskar Finnverakoncernens verksamhetsrisk. Q4/2013 och bokslut

10 Förverkligandet av de närings- och ägarpolitiska målen Finnveras verksamhet styrs av den lagstiftning som gäller bolaget och av de närings- och ägarpolitiska mål som ägaren har ställt upp. När de årliga näringspolitiska målen fastställs beaktas finska statens regeringsprogram, arbets- och näringsministeriets koncernstrategi och riktlinjer samt målen i EU-programmen. Finnvera nådde 13 av de 15 mål som ställts upp för bolaget Läs mer om målen: > Årsberättelse > Förvaltning > Verksamhetsprinciper Förvaltning Personal När räkenskapsperioden upphörde hade koncernen 399 anställda (411). Finnvera Abp hade 382 anställda (393), av vilka 361 (379) var fast anställda och 21 (14) visstidsanställda. Lönerna och arvodena som utbetalades till personalen uppgick inom koncernen till 23 miljoner euro (24) och i moderbolaget till 22 miljoner euro (22). Förvaltningsrådet, styrelsen och revisorn Finnveras bolagsstämma valde nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd och styrelse. Nya ledamöter i förvaltningsrådet är finansieringschef Helena Hakkarainen (representant för Finnveras personal), arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala, riksdagsledamot Lea Mäkipää och styrelsens ordförande Antti Zitting. Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Johannes Koskinen och som vice ordförande riksdagsledamot Lauri Heikkilä. Som ledamöter fortsätter företagare Paula Aikio-Tallgren, direktör Kaija Erjanti, riksdagsledamot Lasse Hautala, riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri, sysselsättningspolitiska experten Leila Kurki, riksdagsledamot Esko Kurvinen, ordförande Kasperi Launis, riksdagsledamot Jari Myllykoski, riksdagsledamot Antti Rantakangas, riksdagsledamot Osmo Soininvaara, ordförande Timo Vallittu och riksdagsledamot Sofia Vikman. Till ordförande för bolagets styrelse valdes ekonom Markku Pohjola. Till styrelsens nya ordinarie ledamöter valdes jur. kand. Kirsi Komi, verkställande direktör Vesa Luhtanen, ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen, överdirektör Pekka Timonen (I vice ordförande) samt specialsakkunnig Marianna Uotinen (II vice ordförande). Som ledamot fortsätter vicehäradshövding, jur.lic. Risto Paaermaa. Enligt en ändring i bolagsordningen som gjordes på bolagsstämman väljs inte längre suppleanter till styrelsen. Som ordinarie revisor fortsätter KPMG Oy Ab och som huvudansvarig revisor CGR Juha-Pekka Mylén. Händelser efter rapportperioden Efter att räkenskapsperioden upphörde har det i februari 2014 framkommit att en risk eventuellt kan realiseras under 2014 i exportgarantier med kort betalningstid. Enligt aktuella bedömningar kan det medföra en slutlig förlust på miljoner euro. Framtidsutsikter och riskerna inom den närmaste framtiden Efterfrågan på SMF-finansiering är låg ännu i början av året på grund av de osäkra ekonomiska utsikterna och den låga investeringsviljan. Det tar tid att starta nya projekt eftersom investerings- och finansieringsbesluten som gäller riskhaltiga projekt är utmanande i synnerhet när det råder lågkonjunktur. Svaga tecken på återhämtning kan skönjas i större utsträckning än tidigare, men det är ännu osäkert när Finlands export kvicknar till på allvar. Därför är Finnveras exportfinansieringslösningar viktiga för att stärka de finländska exportföretagens konkurrenskraft. Efterfrågan på exportgarantier och -krediter upprätthåller riskerna i mottagarländerna, en rätt låg ekonomisk tillväxt samt en hårdare konkurrens inom exporten, där finansieringslösningarna som köparen erbjuds framhävs. Enligt aktuella bedömningar torde Finnverakoncernens resultat för 2014 bli svagare än resultatet för Osäkerhetsfaktorer som gäller den ekonomiska utvecklingen försvårar bedömningen av resultatutvecklingen och att förverkliga större risker än vad som prognostiserats kan försvaga situationen väsentligt jämfört med beräkningarna Q4/2013 och bokslut

11 Nyckeltal Finnverakoncernen Räntebidrag samt provisionsintäkter och -kostnader (netto), mn euro 189,8 174,6 157,9 154,2 136,1 Administrationskostnader, mn euro 42,8 42,7 42,0 41,4 42,7 Nedskrivningar på fordringar samt borgens- och garantiförluster, mn euro 111,6 125,0 87,3 74,6 96,4 Kreditförlustersättning från staten, mn euro 48,0 49,7 31,9 25,4 32,2 Rörelsevinst eller -förlust, mn euro 75,1 54,1 62,3 62,0 18,3 Räkenskapsperiodens resultat, mn euro 74,5 53,4 59,7 62,9 17,7 Avkastning på eget kapital, % 9,3 7,3 9,3 10,5 3,2 Avkastning på totalkapital, % 1,8 1,6 2,4 2,4 0,8 Självförsörjningsgrad, % 18,4 20,3 24,7 23,8 22,4 Kapitaltäckningsgrad, % 17,6 16,3 15,5 14,6 15,0 Kostnads-/intäktsrelation, % 27,0 27,6 29,2 30,4 32,3 Balansomslutning, mn euro 4 603, , , , ,4 Eget kapital, mn euro 848,5 771,8 714,8 633,5 569,0 - varav fria fonder, mn euro 594,8 513,3 455,8 374,6 310,4 Antal anställda vid räkenskapsperiodens utgång Finnvera Abp, SMF-företagsfinansiering Beviljad finansiering, mn euro 756,5 853,4 977,0 913, ,7 Ansvarsstock enligt balansräkningen i slutet av räkenskapsperioden Kreditstock, mn euro 1 540, , , , ,9 Borgensstock, mn euro 1 046, , , , ,0 Nyetablerade företag, st Nya arbetstillfällen, st Finnvera Abp, exportfinansiering Offererade exportgarantier och specialborgen, mn euro 3 397, , , , ,7 Garantier som trädde i kraft, mn euro 2 737, , , , ,8 Ansvar totalt, mn euro , , , , ,0 Finnvera Abp, kunder och personal Antal kunder, SMF-företagsfinansiering och exportfinansiering totalt Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden Q4/2013 och bokslut

12 Beräkningsformler för nyckeltalen: Avkastning på eget kapital % (ROE) (rörelsevinst/-förlust inkomstskatter) x 100 eget kapital + minoritetsandel + ackumulerade bokslutsdispositioner med avdrag för latent skatteskuld (medelvärde av årets början och slut) Avkastning på hela kapitalet % (ROA) (rörelsevinst/-förlust inkomstskatter) x 100 balansomslutning i genomsnitt (medelvärde av årets början och slut) Soliditets-% (eget kapital + minoritetsandel + ackumulerade bokslutsdispositioner med avdrag för latent skatteskuld) x 100 balansomslutning Kapitaltäckningsgrad beräknad enligt standarden Basel II. Fram till 2007 beräknad enligt Finansinspektionens föreskrift nr Förhållandet intäkter/kostnader (administrativa kostnader + övriga rörelsekostnader) x 100 räntebidrag + nettoprovisionsintäkter + vinster/förluster från poster värderade till verkligt värde + nettointäkter från placeringsverksamheten + övriga rörelseintäkter Q4/2013 och bokslut

13 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst Moderbolagets vinst för räkenskapsåret var ,20 euro. Styrelsen föreslår med stöd av 4 i lagen om statens specialfinansieringsbolag att vinstmedel överförs till fonder för det fria egna kapitalet enligt följande: Andelen från exportgaranti- och specialborgensverksamheten till fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten Andelen från inhemsk verksamhet till fonden för inhemsk verksamhet ,16 euroa ,96 euroa Därtill har under räkenskapsperioden direkt i vinstmedlen redovisats en efterskänkning av kapitallån på ,04 euro som erhållits av ägaren och omvärdering av förmånsbaserade pensioner ,00 euro, vilka föreslås att överföras till fonden för inhemsk verksamhet. Belopp som ska överföras till fonden för inhemsk verksamhet sammanlagt ,92 euroa Q4/2013 och bokslut

14 Totalresultaträkning för koncernen (1 000 euro) Not Ränteintäkter 1 - Räntor på kreditgivning Räntestöd som styrts till kunder Räntor på exportgaranti- och specialborgensfordringar Ränteintäkter på borgensfordringar Övriga ränteintäkter Ränteintäkter totalt Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter och -kostnader netto Vinster och förluster för poster som redovisas till verkligt värde Nettointäkter för placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader - Löner och arvoden Lönebikostnader Övriga administrationskostnader Administrationskostnader totalt Övriga rörelsekostnader Nedskrivningar av fordringar, borgens- och garantiförluster - Nedskrivningsförluster för krediter och borgensförluster Förändring av nedskrivningar och garantiavsättningar Kreditförlustersättningar från staten Förluster från exportgaranti- och specialborgensverksamheten Förändring av reserver för exportgaranti- och specialborgensverksamheten Nedskrivningar av fordringar, borgens- och garantiförluster totalt Rörelsevinst Inkomstskatter 10 - Räkenskapsperiodens och tidigare räkenskapsperioders skatter Förändring i latent skattefordran Inkomstskatter totalt Räkenskapsperiodens resultat Övriga poster i totalresultatet Poster som inte kan komma att överföras med resultatpåverkan - Omvärdering av förmånsbaserade pensioner Poster som kan komma att överföras med resultatpåverkan - Förändring i aktiernas verkliga värde Övriga poster i totalresultatet totalt Räkenskapsperiodens totalresultat Fördelning av räkenskapsperiodens resultat - För moderbolagets ägare För innehav utan bestämmande inflytande Fördelning av räkenskapsperiodens totalresultat - För moderbolagets ägare För innehav utan bestämmande inflytande Q4/2013 och bokslut

15 Balansräkning för koncernen TILLGÅNGAR (1 000 euro) Not Fordringar på kreditinstitut Fordringar på kunder 12 - Lån Borgensfordringar Fordringar i export- och specialborgensverksamheten Placeringar 13 - Fordringsbevis Placeringar i intresseföretag Andra aktier och andelar Förvaltningsfastigheter Derivatavtal Immateriella tillgångar Materiella tillgångar 15 - Fastigheter Övriga materiella tillgångar Övriga tillgångar 16 - Kreditförlustfordringar från staten Övriga Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER (1 000 euro) Not Skulder till kreditinstitut Skulder till övriga samfund Till allmänheten emitterade skuldebrev Derivatavtal Avsättningar Övriga skulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skatteskulder Kapitallån EGET KAPITAL 26 Eget kapital hänförlig tilll moderbolagets aktieägare Aktiekapital Överkursfond Fond för verkligt värde Fria fonder - Fond för inhemsk verksamhet Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet Övriga Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Andelen av eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Q4/2013 och bokslut

16 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital Tabellförklaringar: A = Aktiekapital B = Överkursfond C = Fond för verkligt värde D = Fond för inhemsk verksamhet E = Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet F = Fond för kapitalinvesteringsverksamhet G = Vinstmedel H = Totalt I = Innehav utan bestämmande inflytande J = Eget kapital totalt Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare (1 000 e) A B C D E F G H I J Redovisad eget kapital Ändring i beräkningsprincipen, IAS Omräknad eget kapital Beloppet som ägaren har efterskänkt av kapitallånet Totalresultat för räkenskapsperioden sammanlagt / Förändring i aktiernas verkliga värde Överföringar till fonder Omräknad eget kapital Redovisad eget kapital Ändring i beräkningsprincipen, IAS Omräknad eget kapital Beloppet som ägaren har efterskänkt av kapitallånet Totalresultat för räkenskapsperioden sammanlagt / Omvärdering av förmånsbaserade pensioner Totalresultat för räkenskapsperioden sammanlagt / Förändring i aktiernas verkliga värde Överföringar till fonder Eget kapital Q4/2013 och bokslut

17 Kassaflödesanalys (1 000 e) Den löpande verksamheten Uttag av beviljade lån Återbetalning av lånefordringar Gjorda investeringar Överlåtelsevinster från investeringar Erhållna räntor Betalda räntor Erhållna räntestöd Erhållna provisionsintäkter Erhållna betalningar på övriga rörelseintäkter Betalningar av rörelsekostnader Betalda ersättningar Betalda skatter Kassaflöden från den löpande verksamheten (A) Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseintäkter från övriga placeringar Erhållna utdelningar från investeringar Kassaflöden från investeringsverksamheten (B) Finansieringsverksamheten Avgiftsbelagd emission Uttag av lån Återbetalning av lån Kassaflöden från finansieringsverksamheten (C) Förändring av kassaflöden (A+B+C) ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel vid årets slut Fordringar på kreditinstitut Fordringbevis Fondplaceringar Totalt Q4/2013 och bokslut

18 Bokslutsprinciper Basuppgifter om koncernen Koncernens moderbolag Finnvera Abp finansierar små och medelstora företags verksamhet, företagens export och internationalisering samt deltar i genomförandet av statens regionalpolitiska mål. Till koncernen hör också Veraventure Ab och Seed Fond Vera Ab som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet samt Finlands Exportkredit Ab som finansierar exportkrediter. Koncernens moderbolag är ett finskt aktiebolag som är grundat i enlighet med finsk lag. Bolagets hemort är Kuopio och den registrerade adressen är PB 1127, Kallanranta 11, Kuopio. Styrelsen har godkänt bokslutet den 27 februari En kopia av koncernbokslutet är tillgänglig på adressen eller på koncernens huvudkontor på adresserna Kallanranta 11, Kuopio och Södra esplanaden 8, Helsingfors. Grund för upprättande av bokslutet Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med de internationella bokslutsstandarderna (International Financial Reporting Standards, IFRS) och vid upprättandet av bokslutet har man tillämpat IFRS-normerna som gällde den 31 december 2013, med vilka avses de standarder som godkänts för tillämpning inom EU och tolkningarna av dem på det sätt som stadgats i EU:s IAS-förordning nr 1606/2002. Noterna till koncernbokslutet följer också den finska bokförings- och samfundslagstiftningen. Koncernbokslutet har upprättats utgående från de ursprungliga anskaffningsutgifterna, frånsett finansiella tillgångar som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder som ska värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Bokslutsuppgifterna presenteras i tusen euro. Tillämpade nya och förnyade standarder och tolkningar År 2013 införde Finnvera följande nya eller förnyade IFRS-standarder och tolkningar: Ändring i IAS 1 Presentation av bokslut (träder i kraft för räkenskapsperioder som börjar eller senare). Den största ändringen är kravet på att posterna i totalresultatet ska indelas i poster som eventuellt redovisas med resultatpåverkan senare när vissa villkor uppfylls och poster som aldrig klassificeras som resultatpåverkande. Ändringen inverkade på koncernens sätt att presentera de övriga posterna i totalresultatet. Ändring i IAS 19 Anställningsförmåner (träder i kraft för räkenskapsperioder som börjar eller senare). Till följd av ändringen redovisas de försäkringsmatematiska vinsterna och förlusterna för pensionsskulden/-fordringen och de redovisningsantaganden som tillämpats vid värderingen av tillgångarna som utgör dess täckning från och med den 1 januari 2013 i det övriga totalresultatet under den period då de uppstår. Med andra ord slopas den s.k. rörmetoden och finansieringsutgiften fastställs utgående från nettofonderingen. De viktigaste korrigeringarna gäller ändringarna i de försäkringsmatematiska vinsterna och förlusterna, som inverkar på pensionsarrangemangens nettotillgångar eller -skulder och på det övriga totalresultatet. Q4/2013 och bokslut

19 Den förnyade standarden IAS 19 Anställningsförmåner har i enlighet med övergångsbestämmelserna tillämpats retroaktivt. Oredovisade försäkringsmatematiska vinster och förluster har införts i balansräkningen i början av jämförelseperioden Uppgifterna för jämförelseperioden 2012 har korrigerats så att de överensstämmer med den förnyade standarden. Koncernens och moderbolagets ingående balans och jämförelseperiodens uppgifter har korrigerats på följande sätt: Finnverakoncernen e Rapporterad Korrigeringar Korrigerad Eget kapital sammanlagt Eget kapital som hör till moderbolagets ägare Andel av kapitalet som hör till ägare utan bestämmande inflytande Året 2012 Förmånsbestämda pensionsskulder Eget kapital sammanlagt Eget kapital som hör till moderbolagets ägare Andel av kapitalet som hör till ägare utan bestämmande inflytande Inverkan på räkenskapsperiodens resultat och annat totalresultat: Resultat Övriga poster i totalresultatet - Poster som beror på ny bestämning av förmånsbestämda pensioner Ändring i standarden IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar specificerar uppgifterna som gäller kvittning av finansiella instrument och motsvarande avtal (träder i kraft för räkenskapsperioder som börjar eller senare). Till följd av ändringen har noter som beskriver presentationen av de finansiella tillgångarnas och skuldernas nettobelopp fogats till bokslutet. IFRS 13 Värdering till verkligt värde (träder i kraft för räkenskapsperioder som börjar eller senare). Standarden definierar verkligt värde och innehåller bestämmelser för fastställande av verkligt värde samt specificerar kravet på noter. De nya kraven utvidgade noterna som gäller koncernbokslutets finansiella instrument. Principer för upprättandet av koncernbokslut Konsolideringsprinciper Dotterbolagen I koncernbokslutet har moderbolagets och dotterbolagens bokslut konsoliderats. Dotterbolagen är företag där moderbolaget har bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande uppstår då moderbolaget direkt eller indirekt har rätt att utforma dotterföretagets finansiella eller operativa strategier i syfte att generera ekonomiska fördelar från dess verksamhet. Koncerninternt aktieägande har eliminerats med upphandlingsmetoden. Förvärvade dotterföretag konsolideras i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten till det datum när det bestämmande inflytandet upphör. Koncernen har behandlat anskaffningsutgifterna för bolag konsoliderade före den 1 januari 2006 i enlighet med finsk bokföringspraxis som har tillåtits i undantaget i IFRS1-standarden. Koncernen har inte gjort företagsförvärv efter övergångsdatumet. Q4/2013 och bokslut

20 Koncerninterna transaktioner, fordringar och skulder samt interna orealiserade vinster och vinstfördelning mellan koncernbolagen elimineras vid upprättandet av koncernbokslutet. Innehav utan bestämmande inflytande Den andel som ägare utan bestämmande inflytande äger av det egna kapitalet och räkenskapsperiodens resultat redovisas separat som en del av det egna kapitalet i den totala resultaträkningen och balansräkningen. Intressebolag Som intressebolag i resultatet behandlas de bolag, i vilka koncernen har betydande inflytande men inte bestämmande inflytande över bolagets finansiella och operativa principer. Betydande inflytande förverkligas när koncernen äger mellan 20 och 50 procent av röstetalet i företaget. Intressebolagen sammanställs i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalinvesteringar som Finnvera har gjort via sina dotterföretag har behandlats i enlighet med det alternativa sätt som ges i standarden IAS 28 Innehav i intresseföretag som investeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Ändringar i det verkliga värdet redovisas med resultatpåverkan under den räkenskapsperiod då de har realiserats. Omräkning av poster i utländsk valuta Koncernbokslutet presenteras i euro, som är både funktionell valuta och rapporteringsvaluta för de företag som ingår i koncernen. Affärstransaktioner i utländsk valuta redovisas till kursen på transaktionsdagen och tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till kursen på bokslutsdagen. Vinster och förluster som har uppstått till följd av omräkningen redovisas i det övriga totalresultatet under Vinst och förlust av poster värderade till verkligt värde via resultatet. Redovisning av intäkter och kostnader Räntebidrag Ränteintäkter och -kostnader periodiseras med internräntemetoden för avtalets löptid. Vid beräkning av den effektiva räntan beaktas erhållna och betalda provisioner och räntepunkter som utgör en väsentlig del av den effektiva räntan på fordran, transaktionsutgifterna samt eventuella övriga över- och underkurser. Räntestöd som erhållits av staten periodiseras på motsvarande sätt med internräntemetoden för avtalets löptid. Provisionsintäkter och -kostnader, netto Borgens- och garantiarvoden periodiseras för avtalets löptid. Övriga provisionsintäkter och -utgifter redovisas i huvudsak när tjänsten utförs. Vinster och förluster av poster värderade till verkligt värde Vinster och förluster (realiserade och orealiserade) av derivatavtal, skulder och kapitalinvesteringar värderade till verkligt värde samt valutakursdifferenser redovisas i totalresultatet i posten Vinster och förluster av poster värderade till verkligt värde. Nettointäkter av investeringsverksamhet Försäljningsvinster och -förluster från aktier, andelar och fordringsbevis som kan säljas, nedskrivningar i anslutning till dessa poster samt intäkter från och utgifter för investeringsfastigheter redovisas under Nettointäkter av investeringsverksamheten. Q4/2013 och bokslut

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) EU-kommissionen antog år 2001 en förordning enligt vilken bolag, vars värdepapper är offentligt noterade i EU-området, skall upprätta

Läs mer

Delårsrapport 1.1. 30.6.2014

Delårsrapport 1.1. 30.6.2014 Q2 1.1. 30.6.2014 Börsmeddelande 14.8.2014 kl. 12 s delårsrapport januari juni 2014 En betydande ökning i exportgaranti- och exportkreditfullmakterna Under rapportperioden Q2/2014 ökade Finnveras fullmakter

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Delårsrapport 1.1 30.9.2012

Delårsrapport 1.1 30.9.2012 Delårsrapport 1.1 30.9.2012 Finnverakoncernens delårsrapport januari september 2012 Finnvera fick bästa möjliga kreditbetyg för sin kapitalanskaffning Finnvera fick bästa möjliga kreditbetyg för sitt låneprogram

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER tills vidare 1 (7) Till depositionsbankerna Till depositionsbankernas holdingsammanslutningar Till centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer