Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse 3. Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13"

Transkript

1 Finnvera Q4/2013 och bokslut 2013

2 Finnverakoncernen Q4/2013 och bokslut Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Nyckeltal 11 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 13 Koncernbokslut Totalresultaträkning 14 Balansräkning 15 Förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalys 17 Bokslutsprinciper 18 Riskhantering 27 Segmentinformation 37 Finansiella tillgångar och skulder 39 Noter 42 Finnvera Abp:s bokslut Totalresultaträkning 60 Balansräkning 61 Förändringar i eget kapital 62 Kassaflödesanalys 63 Segmentinformation 64 Finansiella tillgångar och skulder 65 Noter 68 Underskrifter 80 Revisionsberättelse 81 Förvaltningsrådets utlåtande 83 I Finnverakoncernen ingår utöver moderbolaget Finnvera Abp även dotterbolagen Seed Fund Vera Ab och Veraventure Ab, vilka gör kapitalinvesteringar, Finlands Exportkredit Ab som erbjuder exportkrediter och exportfinansiering som grundar sig på källskatteavtal och som förvaltar ränteutjämningen. Q4/2013 och bokslut

3 Styrelsens verksamhetsberättelse Tillväxten i världsekonomin var fortsättningsvis svag under den första hälften av 2013 och förbättringen i slutet av året hade ännu ingen inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Finland. Den ekonomiska stämningen i Finland var osäker hela året, särskilt då de allt dystrare utsikterna för den offentliga ekonomin kastade sin skugga över förväntningarna på framtiden. Finland befinner sig på ett besvärligt ekonomiskt spår: på grund av exportstrukturen och den svaga efterfrågan på hemmamarknaden stampade ekonomin fortfarande på stället. Behovet av ofrånkomliga omstruktureringar framhävs ytterligare. Finansieringsmarknaden i Finland fungerade på ett sätt som är åtminstone tillfredsställande. Till skillnad från situationen i Sydeuropa drabbades finländska företag inte av någon kreditkris även om man kunde dra andra slutsatser av den offentliga debatten. Tillgången på finansiering är på en rimlig nivå, men bankernas krav på säkerhet har blivit skärpts, kreditmarginalerna har stigit och kraven som gäller självfinansieringsandelen har ökat. Detta påverkade de svagaste företagens kreditmöjligheter. Kapitalmarknaden återhämtade sig något, men detta gagnade inte SMFföretagen. Åtgärder för att utveckla kapitalmarknaden inleddes, men verkningarna syns först om några år. I Finnveras kundkrets var efterfrågan på finansiering för SMF-företagens investeringar svag. Finanseringsbehoven gällde närmast driftskapital och omorganisering av befintliga krediter. Efterfrågan på exportfinansiering var fortfarande livlig men endast i ett fåtal branscher. Finnvera kunde tillgodose exportföretagens finansieringsbehov på ett konkurrenskraftigt sätt. I den svåra ekonomiska situationen framhävs den offentliga företagsfinansieringens roll. Detta är fallet även under den rådande recessionen. Finnvera har aktivt deltagit i arbetet för att lösa de bekanta finansieringsproblemen i vissa branscher, till exempel havsindustrin och gruvdrift. Vid Finnvera har recessionen också tagit sig uttryck i förhöjda kreditrisker för SMF-företag. År 2014 riktas resurserna på den valda strategin Verkställandet av den nya strategin inleddes och tog konkreta former under rapportperioden: i enlighet med strategin riktade Finnvera i allt större grad finansiering till företag som växer och internationaliseras. Bolagets struktur och resurser ska ännu bättre än tidigare stöda den valda strategin. På detta sätt följer Finnvera mer konsekvent än tidigare statsrådets näringspolitik. Det regionala nätverket förnyas på så sätt att indelningen i serviceområden slopas och de nuvarande kontoren utgör större områden än tidigare. Ledningsmodellen på kontoren klarnar då antalet områden minskar. Kunderna ser detta som ett ännu enhetligare handlingssätt än tidigare och ännu bättre service. Finnveras roll som förmedlare av statens räntestöd till SMF-företag upphörde Enligt ett beslut som statsrådet fattat under ramförhandlingarna upphörde Finnveras roll som förmedlare av statens räntestöd till SMF-företag den 31 december Samtidigt slopades produkten minilån. För mikrofinansiering används i fortsättningen Finnveras övriga produkter. Finansieringsvillkoren för små projekt blev flexiblare än tidigare då specialvillkoren som gäller räntestöd försvann. Även villkoren för företagarlån blev flexiblare. Nya uppgifter föreslogs för Finnvera I statens tredje tilläggsbudgetproposition för 2013 föreslogs nya uppgifter och sätt för Finnvera att stärka företagens verksamhetsförutsättningar och Finlands ekonomi. Till förslagen hör betydande ökningar i bland annat finansieringsfullmakterna beträffande export- och fartygskrediter samt exportgarantifullmakterna. Med tanke på verksamheten som exportörer av kapitalvaror bedriver är det av största vikt att under våren 2014 trygga tillgången på fullmakter för Finnveras exportfinansiering. Förslaget enligt vilket Finnvera kunde teckna SMF-företagens masskuldebrevslån skulle å sin sida trygga tillgången på tillväxt- och investeringsfinansiering. Statsrådet fattar de slutliga besluten under Den opartiska utvärderingen av Finnveras verksamhet som gjordes 2012 gav anledning till en revision av strategin. Q4/2013 och bokslut

4 Affärsverksamhetens utveckling Koncernens resultatutveckling januari december 2013 Finnverakoncernen redovisade en vinst på 75 miljoner euro (53) 2013, vilket innebär att resultatet var 21 miljoner euro bättre än året innan. Till det förbättrade resultatet bidrog främst ökningen av provisionsintäkterna från moderbolaget Finnvera Abp:s exportfinansiering samt minskningen av SMF-finansieringens nedskrivningar på fordringar och borgensförluster. Resultatförbättringen försvagades på motsvarande sätt av att räntebidraget minskat till följd av att räntenivån och SMF-ansvarstocken sjunkit. Koncernens rörelsevinst uppgick till 75 miljoner euro (54). Rörelsevinsten fördelades per affärsområde enligt följande: rörelsevinsten från SMF-finansieringen uppgick till 7 miljoner euro (-4) och rörelsevinsten från exportfinansieringen till 74 miljoner euro (62), varav exportkrediternas andel var 0,6 miljoner euro. Rörelsevinsten från finansieringen av kapitalinvesteringsverksamhet var 5 miljoner euro negativ (-3). Finnveras ansvarsstockar och deras risknivåer har ökat betydligt under de senaste åren och under 2013 ökade risknivåerna ytterligare. Ökningen av risknivån återspeglas inom SMF-finansieringen bland annat i en försvagning i kundföretagens riskklassificering samt i en relativ ökning av andelen oreglerade fordringar och obetalda prestationer. Ett bevis för att risknivån har höjts är också att de realiserade nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna i SMFfinansieringen har varit större än under tidigare år, även om nedskrivningarna och förlusterna 2013 sjönk jämfört med föregående år. Inom exportfinansieringen har man varken under de senaste åren eller under 2013 behövt redovisa några stora förluster. Det har inte heller varit nödvändigt att öka förlustreserveringarna i någon högre grad i proportion till ansvarsstocken. Moderbolagets samt koncern- och ägarintresseföretagens resultatpåverkan Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat 2013 var 69 miljoner euro (56). Resultatet förbättrades med 13 miljoner euro jämfört med föregående år. Förbättringen berodde främst på att provisionsintäkterna ökade med 20 procent till 133 miljoner euro (110) och att nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna minskade med 16 procent till 62 miljoner euro (74). Resultatet försämrades av att räntebidraget sjönk till 53 miljoner euro (60) och av nedskrivningen på 9 miljoner euro i dotterbolagens investeringsansvar. Koncern- och ägarintresseföretagens inverkan på koncernresultatet var 6 miljoner euro (-3). Den andel av kapitalinvesteringsbolagen som redovisas med resultatpåverkan uppgick till -4 miljoner euro (-4). Andelen av ränteutjämning, verksamheten som kreditgivare och finansieringen av exportkrediter uppgick till 2 miljoner euro (1). På koncernresultatet inverkade också elimineringen av nedskrivningen i dotterbolagens investeringsansvar samt försäljningen av Matkailunkehitys Nordia Oy och hävningen av Spikera Oy. Finnverakoncernen Resultat Q4/2013 Mn euro Q3/2013 Mn euro Q2/2013 Mn euro Q1/2013 Mn euro Q4/2012 Mn euro Förändring, % 2013 Mn euro 2012 Mn euro Förändring, % Räntebidrag Provisionsintäkter och -kostnader (netto) Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde Administrationskostnader Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster Från krediter och borgen Kreditförlustersättning från staten Från exportgaranti- och specialborgensverksamheten Rörelsevinst Räkenskapsperiodens vinst Q4/2013 och bokslut

5 Separat resultat och fonder i balansräkningen Finnveras balansräkning omfattar separata fonder för inhemsk verksamhet och för export- och specialborgensverksamhet. Till dessa fonder överförs årligen resultaten från affärsverksamheten och på motsvarande sätt täcks förluster från affärsverksamheten med medel ur dessa fonder. Det separata resultatet för exportgaranti- och specialborgensverksamheten av moderbolaget Finnvera Abp:s resultat 2013 som ska överföras till fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgår till 78 miljoner euro (62). SMF-finansieringens och kapitalinvesteringsverksamhetens resultat under rapportperioden och den andel som ska överföras till fonden för inhemsk verksamhet är -9 miljoner euro (-6). Till fonden för inhemsk verksamhet överförs även den efterskänkning av kapitallån på 4 miljoner euro (3) som erhölls på grund av Seed Fond Vera Ab:s förlustbringande resultat 2012 och som upptagits direkt i vinstmedlen. I det fria egna kapitalet i Finnveras balansräkning ingår dessutom fonden för kapitalinvesteringsverksamhet, via vilken man följer Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) medel som allokeras till kapitalinvesteringsverksamhet. Koncernens resultatutveckling oktober december 2013 Finnverakoncernens resultat under det sista kvartalet 2013 var 3 miljoner euro. Resultatet var betydligt, dvs. 24 miljoner, svagare än resultatet för det tredje kvartalet. Det sämre resultatet under det sista kvartalet berodde på att nedskrivningarna på fordringar och borgens- och garantiförlusterna var betydligt större, 35 miljoner euro, än under det föregående kvartalet. Det svagare resultatet berodde dessutom på att förvaltningskostnaderna under det sista kvartalet var högre, 12 miljoner euro, vilket motsvarar nivån föregående år. På grund av periodiseringsförfarandet för personalkostnaderna och till följd av att kostnaderna för vissa utomstående tjänster var förlagda till slutet av året var förvaltningskostnaderna dock mer än 40 procent större än under det tredje kvartalet 2013 (8). Koncernens resultatanalys januari december 2013 Koncernens intäkter ökade med 6 procent jämfört med föregående år. Till ökningen bidrog i synnerhet de betydligt större provisionsintäkterna inom moderbolagets exportfinansiering. På motsvarande sätt var kostnaderna nästan 4 procent högre än föregående år, vilket i huvudsak berodde på högre IT-kostnader. Koncernens kostnadsintäktsrelation var dock utmärkt vid utgången av rapportperioden, 27 procent. Ränteintäkter och -kostnader samt räntestöd Koncernens räntebidrag under januari december var 56 miljoner euro (63). Den låga räntenivån inverkade inte avsevärt på de totala ränteintäkterna, eftersom inverkan av den lägre ränteintäktsnivån kompenserades av att Finlands Exportkredit genererade betydligt större ränteintäkter från finansieringen av exportkrediter än året innan. På minskningen av räntebidraget inverkade dock i hög grad räntekostnaderna som var större än föregående år. Räntestödet som styrs till kunderna från staten och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgick till sammanlagt 9 miljoner euro (12), dvs. det var nästan 28 procent mindre än ett år tidigare. Detta berodde på minskningen av den räntestödda ansvarsstocken. Provisionsintäkter och -kostnader Koncernens provisionsintäkter och -kostnader netto uppgick till 134 miljoner euro (112). Provisionsintäkterna och -kostnaderna ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Provisionsintäkterna uppgick till 140 miljoner euro (115), av vilka 104 miljoner euro (81) kom från moderbolagets exportgaranti- och specialborgensverksamhet, 34 miljoner euro (32) från den inhemska kredit- och borgensverksamheten samt 2 miljoner euro (2) från ränteutjämningen, verksamheten som kreditgivare och finansieringen av exportkrediter. Koncernens provisionskostnader uppgick till 5 miljoner euro (3) och de bestod i huvudsak av kostnader för moderbolagets återförsäkringsverksamhet och kapitalanskaffning. Vinster/förluster från poster värderade till verkligt värde Koncernens vinster från poster värderade till verkligt värde uppgick till sammanlagt -2 miljoner euro (2), varav förändringen i verkligt värde för ränte- och valutaswapavtal och skulder utgjorde en miljon euro (3) och förändringen i verkligt värde för kapitalinvesteringar Q4/2013 och bokslut

6 -3 miljoner euro (-1). I posten ingår förutom värderingen av förändringen i verkligt värde för skulder och derivat samt värderingen av kapitalinvesteringsverksamheten till verkligt värde även valutakursförändringar. Övriga intäkter Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till en miljon euro (2). I posten övriga intäkter ingick det förvaltningsarvode som Statsgarantifonden betalar för förvaltningen av den gamla exportgaranti- och specialborgenstocken som uppkom före 1999, förvaltningsersättning i anslutning till ERUF-finansiering samt hyresintäkter. Nedskrivningar på fordringar samt garanti- och borgensförluster Koncernens nedskrivningar samt borgens- och garantiförluster på lån, borgen, exportgarantier och specialborgen var sammanlagt 112 miljoner euro (125). Koncernens andel av ansvaret för räkenskapsperiodens nedskrivningar och förluster uppgick till 64 miljoner euro (75). Nedskrivningarna på lån och borgen, förluster och avsättningar uppgick till 101 miljoner euro (115). Förlusterna berodde nästan helt på kredit- och borgensverksamhet inom SMF-finansieringen. Kreditförlustersättningen från staten och ERUF, vilken täcker förlusterna, uppgick till 48 miljoner euro (50), dvs. den var 57 procent av de realiserade förlusterna (54). Nedskrivningarna och förlusterna av ansvarsstocken för SMF-finansieringen, dvs. mikrofinansieringen, den regionala finansieringen samt tillväxt- och internationaliseringsfinansieringen, var 3,4 procent (3,5). Inom exportfinansieringen behövde man inte redovisa några stora förluster 2013 och inte heller utöka förlustreserveringarna i någon högre grad i proportion till ansvarsstocken. Förlusterna från exportgaranti- och specialborgensverksamheten uppgick till 11 miljoner euro (10) under rapportperioden. Finnverakoncernen Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster Q4/2013 Mn euro Q3/2013 Mn euro Q4/2012 Mn euro Förändring, % 2013 Mn euro 2012 Mn euro Förändring, % Från krediter och borgen Kreditförlustersättning från staten Från exportgaranti- och specialborgensverksamheten Oreglerade fordringar och nollräntefordringar ökade under rapportperioden med 29 miljoner euro, dvs. med 26 procent, och de var vid utgången av rapportperioden 5,0 procent av ansvarsstocken. Ökningen av oreglerade krediter berodde bland annat på att antalet ansökningar om företagssanering var större än året innan. Förvaltningskostnader och övriga rörelsekostnader Koncernens förvaltningskostnader uppgick till 43 miljoner euro (43), varav personalkostnaderna utgjorde 70 procent (70). Förvaltningskostnaderna steg med 0,3 procent (2) från året innan. De övriga rörelsekostnaderna var 8 miljoner euro (7) och omfattade avskrivningar och kostnader som gällde fastigheter. Självbärande verksamhet på lång sikt Målet för Finnveras verksamhet är att den ska vara självbärande, det vill säga utgifterna för bolagets verksamhet ska på lång sikt kunna täckas med intäkterna från den egna verksamheten. Granskningsperioden i fråga om självbärande verksamhet är 10 år för finansieringen till små och medelstora företag och 20 år för exportfinansieringen. Finanseringen till SMF-företag har varit självbärande över en tioårsperiod då man räknar det kumulativa resultatet fram till slutet av december På motsvarande sätt har exportfinansieringen varit självbärande under Finnveras 15 verksamhetsår. Om man vid bedömningen av huruvida exportfinansieringen är självbärande beaktar dess föregångare Statsgaranticentralens resultat enligt betalningsprincipen Q4/2013 och bokslut

7 från de sista räkenskapsåren är verksamheten självbärande även under en granskningsperiod på 20 år. Finnveras resultat och hur väl principen om självbärande verksamhet förverkligas på lång sikt är under kommande år i hög grad beroende av storleken på bolagets ansvarsstockar och riskerna som är förknippade med dessa. Vid granskningarna av resultatet är det viktigt att beakta att Finnveras totala ansvar inom exportgaranti- och specialborgensverksamhet uppgick till 11 miljarder euro vid slutet av 2013, och kredit- och borgensansvaret inom SMF-finansiering till 2,6 miljarder euro. I förhållande till ansvaret är nettoresultatet och därmed förlustbufferten i balansräkningen nu cirka 0,5 procent per år. Balansräkning Koncernbalansomslutningen uppgick vid utgången av rapportperioden till miljoner euro (3 808) och moderbolagets balansomslutning till miljoner euro (2 342). Av dotterbolagen hade Finlands Exportkredit Ab den största inverkan på koncernbalansräkningen före elimineringar med en balansräkning på miljoner euro (1 474). Vid utgången av december uppgick koncernens kreditstock till miljoner euro (2 953), varav moderbolagets kreditstock utgjorde (1 555) miljoner euro. Koncernens kreditstock ökade under rapportperioden med nästan 25 procent, dvs. nästan 700 miljoner euro. Ökningen berodde främst på de krediter som dotterbolaget Finlands Exportkredit Ab beviljat för finansiering av export. Moderbolagets borgenstock inom SMF-finansieringen minskade med 21 miljoner euro under rapportperioden och var miljoner euro (1 068) vid utgången av december. Det bokföringsmässiga ansvaret enligt lagen om exportgarantier var miljoner euro (9 332) och totalansvaret för exportgaranti- och specialborgensverksamheten (gällande ansvar och offererade ansvar sammanlagt inklusive exportgarantier) till sammanlagt miljoner euro (11 203). Moderbolagets långfristiga skulder uppgick vid utgången av rapportperioden till totalt miljoner euro (1 155), varav miljoner euro (937) var masskuldebrevslån. I skulderna ingår kapitallån på totalt 38 miljoner euro som staten beviljat för aktiekapitalinvesteringar i dotterbolagen samt ett kapitallån på 50 miljoner euro som beviljats för att stärka moderbolagets kapitaltäckning. Dessutom innefattar balansräkningen fordringar som baserar sig på derivatavtal och som hänför sig till långfristiga skulder från ränte- och valutaswapavtal till ett belopp om 8 miljoner euro (80). Koncernens långfristiga skulder ökade med en fjärdedel under rapportperioden och var sammanlagt miljoner euro (2 590) i slutet av året. Ökningen av de långfristiga skulderna berodde främst på Finlands Exportkredit Ab:s skulder till staten för beviljande av återfinansieringskrediter och skulder från moderbolaget för finansiering av exportkrediter. I övriga skulder ingick en skuld till staten på 28 miljoner euro (28) för stöd som erhållits för förvärv av aktier i dotterbolag. Koncernens fria fonder innehöll i slutet av rapportperioden sammanlagt 595 miljoner euro (513), av vilka fonden för inhemsk verksamhet var 137 miljoner euro (140), fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamhet 358 miljoner euro (296) och fonden för kapitalinvesteringsverksamhet 17 miljoner euro (17). De influtna vinstmedlen uppgick till 83 miljoner euro (60). Finnverakoncernen Balansräkning Mn euro Mn euro Förändring Mn euro Förändring % Aktiekapital Överkursfond och fond för verkligt värde Fria fonder sammanlagt Fond för inhemsk verksamhet Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet Fond för kapitalinvesteringsverksamhet Balanserade vinstmedel Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare Andel av kapitalet som tillhör ägare som saknar bestämmanderätt Balansomslutning Q4/2013 och bokslut

8 Kapitaltäckning och kapitalanskaffning Målet som Finnverakoncernen ställt för kapitaltäckningen är minst 12,0 procent. Koncernens kapitaltäckningsgrad var vid utgången av december 17,6 procent (16,3) och moderbolaget Finnvera Abp:s kapitaltäckning 17,6 procent (16,1). Kapitaltäckningen har beräknats enligt redovisningsprinciperna i standardförfarandet enligt Basel II. Kapitaltäckning % % Förändring procentenheter Finnverakoncernen 17,6 16,3 1,3 Finnvera Abp 17,6 16,1 1,5 Bolagslagen (443/1998) som gäller Finnvera innehåller bestämmelser om särredovisning av den inhemska verksamheten och exportgaranti- och specialborgensverksamheten. Förlusterna från den inhemska verksamheten täcks ur fonden för inhemsk verksamhet och förlusterna från exportgarantioch specialborgensverksamheten ur fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten. Enligt lagen om statsgarantifonden (444/1998) svarar staten för exportgarantier och specialborgen. Om medlen i fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten inte räcker till för att täcka de förluster som uppstår av verksamheten, ersätts förlusterna ur statsgarantifondens medel, vilka vid behov kompletteras med anslag ur statsbudgeten. Det ovannämnda kravet på särredovisning i lagstiftningen och statens ansvar för exportgarantiverksamheten utgör grunden för att Finnvera räknar sin kapitaltäckning, dvs. ansvaret i förhållande till eget kapital, enbart i fråga om den inhemska verksamheten. De riskvägda posterna i Finnverakoncernen uppgick vid utgången av december till miljoner euro (2 743). Av dessa var miljoner euro lån och borgen i anslutning till den faktiska affärsverksamheten, dvs. de utgjorde 85 procent av de riskvägda fordringarna. Största delen av de resterande fordringarna gällde kapitalanskaffning och placering av kassamedel. Av lån och borgen bestod cirka 50 procent av ett stort antal enskilda ansvar på under en miljon euro, vars riskvikt enligt standardmetoden var 75 procent. Riskvikten för övriga lån och borgen var 100 procent. Finnverakoncernen Solvenskapital Mn euro Mn euro Eget kapital Kapitallån Immateriella tillgångar -2-2 Fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten Exportgarantiverksamhetens andel av räkenskapsperiodens vinst Sammanlagt Finnverakoncernen Riskvägda poster Mn euro Mn euro Fordringar på kreditinstitut Fordringar på kunder Placeringar och derivat Fordringar, betalda förskott, räntefordringar och övriga fordringar, övriga tillgångar Bindande kreditlöften Operativ risk Sammanlagt Q4/2013 och bokslut

9 Under året avkortades koncernens långfristiga lån med 576 miljoner euro. Koncernens kapitalanskaffning under räkenskapsperioden var miljoner euro. Koncernstrukturen och förändringar i denna I Finnverakoncernen ingick förutom moderbolaget även Finlands Exportkredit Ab och Veraventure Ab som Finnvera äger till hundra procent. I koncernen ingick dessutom Seed Fond Vera Ab som Finnvera äger till 93,31 procent. Finnvera har två intressebolag, av vilka det ena är Finnveras kontorsfastighet. Riskhantering Ansvarsstocken för SMF-finansiering uppgick vid utgången av 2013 till 2,9 miljarder euro. Ansvarsstocken minskade med cirka 150 miljoner euro under året i huvudsak till följd av den svaga efterfrågan på finansiering för investeringar. Företagen avkortade sina gamla krediter och nya krediter lyftes inte i samma takt som tidigare. De redovisade kreditförlusterna minskade också ansvarsstocken. Ansvarstockens risknivå var i praktiken oförändrad, men den totala risknivån är fortfarande betydligt högre än under tiden före recessionen. Risknivån påverkas särskilt av att den allmänna ekonomiska situationen är svag och osäker. I svagare riskklasser var ansvaret på samma nivå som tidigare och i bättre riskklasser sjönk det på grund av att avkortningarna eller kreditklassificeringarna försvagats. Största delen av ansvaret hör till riskklasserna B1, B2 och B3. I slutet av året ledde enskilda faktorer till att ansvaret i riskklass D var exceptionellt högt. På detta ansvar har ändamålsenliga nedskrivningar gjorts antingen under räkenskapsåret 2013 eller tidigare. Kredit- och borgensförlusterna samt nedskrivningarna uppgick till 99,4 miljoner euro. Förlusterna minskade med 14,1 miljoner euro jämfört med föregående år. Detta berodde på de prognostiserade nedskrivningar från föregående år som hänför sig till relativt stora ansvar och som inte fanns på motsvarande sätt Den ansvarsstock som riskhanteringen inom exportfinansieringen följer var 10,9 miljarder euro vid utgången av Av denna utgjordes endast 26 miljoner euro direkt av den s.k. gamla ansvarsstocken som statsgarantifonden ansvarar för. Ansvarsstocken sjönk med 0,2 miljarder euro under året. En betydande del av de gällande garantierna och bindande offerterna hörde vid utgången av året till landsklass 0 och 3, till vilka även de garantier som beviljades under året i huvudsak hänförde sig. Det kommersiella företagsansvaret i anslutning till export- och specialborgen minskade under 2013 med cirka 200 miljoner euro och var 9,4 miljarder euro vid utgången av året. De största branscherna var telekommunikation, rederi- och varvsindustrin samt skogsindustrin. Deras andel utgjorde sammanlagt 90 procent av företagsansvaret. Av ansvaren var 35 procent i klass B1 nära investeringsnivån eller i en bättre klass. Ny risktagning koncentrerades till klasserna B1 B3. Garantiförlusterna och nedskrivningarna uppgick till 11 miljoner euro, vilket är en låg nivå jämfört med ansvarsstocken. Av dotterbolagen var den ansvarsstock som uppstod för finansieringen för exportkrediter till Finland Exportkredit Ab 4,3 miljarder euro vid utgången av året, vilket innebär en ökning på 1,3 miljarder euro från ingången av året. Ansvarsstocken omfattar s.k. temporär exportkreditfinansiering samt exportkreditfinansiering som inletts Kreditriskerna i anslutning till ansvarsstocken har i sin helhet täckts med moderbolaget Finnvera Abp:s exportgarantier. Dessa exportgarantier ingår i den ovannämnda ansvarsstocken för exportfinansieringen. Finnveras investeringar i dotterbolagen som bedriver kapitalinvesteringsverksamhet var oförändrade och uppgick till 182 miljoner euro vid utgången av året. Försäljningen av Matkailunkehitys Nordia Oy:s aktier minskade investeringarna med 6,8 miljoner euro och investeringen i Seed Fond Vera Ab ökade investeringarna med 10 miljoner euro. Seed Fond Vera Ab gör investeringar direkt i målföretag, medan Veraventure Ab investerar i regionala fondbolag samt i så kallade Vigo-acceleratorfonder. Kapitalinvesteringsbolagens investeringar hänförde sig direkt eller indirekt till över 300 företag och investeringarnas bokföringsvärde uppgick till cirka 117 miljoner euro. Bokföringsvärdet grundar sig på verkligt värde enligt IFRS. Investeringarna är spridda på flera objekt, vilket minskar Finnverakoncernens verksamhetsrisk. Q4/2013 och bokslut

10 Förverkligandet av de närings- och ägarpolitiska målen Finnveras verksamhet styrs av den lagstiftning som gäller bolaget och av de närings- och ägarpolitiska mål som ägaren har ställt upp. När de årliga näringspolitiska målen fastställs beaktas finska statens regeringsprogram, arbets- och näringsministeriets koncernstrategi och riktlinjer samt målen i EU-programmen. Finnvera nådde 13 av de 15 mål som ställts upp för bolaget Läs mer om målen: > Årsberättelse > Förvaltning > Verksamhetsprinciper Förvaltning Personal När räkenskapsperioden upphörde hade koncernen 399 anställda (411). Finnvera Abp hade 382 anställda (393), av vilka 361 (379) var fast anställda och 21 (14) visstidsanställda. Lönerna och arvodena som utbetalades till personalen uppgick inom koncernen till 23 miljoner euro (24) och i moderbolaget till 22 miljoner euro (22). Förvaltningsrådet, styrelsen och revisorn Finnveras bolagsstämma valde nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd och styrelse. Nya ledamöter i förvaltningsrådet är finansieringschef Helena Hakkarainen (representant för Finnveras personal), arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala, riksdagsledamot Lea Mäkipää och styrelsens ordförande Antti Zitting. Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Johannes Koskinen och som vice ordförande riksdagsledamot Lauri Heikkilä. Som ledamöter fortsätter företagare Paula Aikio-Tallgren, direktör Kaija Erjanti, riksdagsledamot Lasse Hautala, riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri, sysselsättningspolitiska experten Leila Kurki, riksdagsledamot Esko Kurvinen, ordförande Kasperi Launis, riksdagsledamot Jari Myllykoski, riksdagsledamot Antti Rantakangas, riksdagsledamot Osmo Soininvaara, ordförande Timo Vallittu och riksdagsledamot Sofia Vikman. Till ordförande för bolagets styrelse valdes ekonom Markku Pohjola. Till styrelsens nya ordinarie ledamöter valdes jur. kand. Kirsi Komi, verkställande direktör Vesa Luhtanen, ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen, överdirektör Pekka Timonen (I vice ordförande) samt specialsakkunnig Marianna Uotinen (II vice ordförande). Som ledamot fortsätter vicehäradshövding, jur.lic. Risto Paaermaa. Enligt en ändring i bolagsordningen som gjordes på bolagsstämman väljs inte längre suppleanter till styrelsen. Som ordinarie revisor fortsätter KPMG Oy Ab och som huvudansvarig revisor CGR Juha-Pekka Mylén. Händelser efter rapportperioden Efter att räkenskapsperioden upphörde har det i februari 2014 framkommit att en risk eventuellt kan realiseras under 2014 i exportgarantier med kort betalningstid. Enligt aktuella bedömningar kan det medföra en slutlig förlust på miljoner euro. Framtidsutsikter och riskerna inom den närmaste framtiden Efterfrågan på SMF-finansiering är låg ännu i början av året på grund av de osäkra ekonomiska utsikterna och den låga investeringsviljan. Det tar tid att starta nya projekt eftersom investerings- och finansieringsbesluten som gäller riskhaltiga projekt är utmanande i synnerhet när det råder lågkonjunktur. Svaga tecken på återhämtning kan skönjas i större utsträckning än tidigare, men det är ännu osäkert när Finlands export kvicknar till på allvar. Därför är Finnveras exportfinansieringslösningar viktiga för att stärka de finländska exportföretagens konkurrenskraft. Efterfrågan på exportgarantier och -krediter upprätthåller riskerna i mottagarländerna, en rätt låg ekonomisk tillväxt samt en hårdare konkurrens inom exporten, där finansieringslösningarna som köparen erbjuds framhävs. Enligt aktuella bedömningar torde Finnverakoncernens resultat för 2014 bli svagare än resultatet för Osäkerhetsfaktorer som gäller den ekonomiska utvecklingen försvårar bedömningen av resultatutvecklingen och att förverkliga större risker än vad som prognostiserats kan försvaga situationen väsentligt jämfört med beräkningarna Q4/2013 och bokslut

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) EU-kommissionen antog år 2001 en förordning enligt vilken bolag, vars värdepapper är offentligt noterade i EU-området, skall upprätta

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

6. Ändringar i verksamhetsförhållandena samt i närings- och ägarpolitiken

6. Ändringar i verksamhetsförhållandena samt i närings- och ägarpolitiken 1 FINNVERA-KONCERNEN EKONOMISK ÖVERSIKT 1.1 30.6.2008 Delårsrapportens innehåll 1. Affärsverksamhet 2. Bolagets ekonomiska utveckling 3. Riskhantering 4. Förändringar i koncernstrukturen 5. Administration

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året

Ett utmanande år. Om resultatet. Nytt fartyg. Händelser under året Årsredovisning 2011 Innehåll VD:s översikt.... 1 Verksamhetsberättelse... 3 Koncernens rapport över totalresultat... 6 Koncernens balansräkning... 7 Koncernens sammandrag över eget kapital.... 9 Koncernens

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html

http://www2.finnvera.fi/osavuosikatsaus/finnvera_ovk_ru_2006.html Sivu 1/10 Delårsrapport 1-6/2006 Finnvera Abp är en samarbetspartner som främjar finländska företags konkurrenskraft och som möjliggör finansieringslösningar vid etablering av företagsverksamhet, vid dess

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

FINNVERA ABP-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007

FINNVERA ABP-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007 FINNVERA ABP-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2007 2 Innehåll 1. Affärsverksamhet 2. Bokslut 3. Riskhantering 4. Ändringar i koncernstrukturen 5. Administration och personal 6. Ändringar i verksamhetsmiljön

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster Finnvera Årsöversikt 2013 INNEHÅLL Innehåll Finnvera i korthet 4 Roll och verksamhetens betydelse 6 Strategi 12 Finansieringstjänster 18 Lån 20 Borgen 21 Exportgarantier och finansiering av exportkrediter

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET ÅRSÖVERSIKT 2010 NYCKELTAL 2010 INHEMSK FINANSIERING OFFERERAD FINANSIERING PER PRODUKT 1.1 31.12.2010 Sammanlagt 913,7 mn euro 8 % 49 % INHEMSK FINANSIERING MED FINANSIERING MÖJLIGGJORDA PROJEKT mn euro

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer