Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan"

Transkript

1 Läs med gott samvete En studie om miljöpåverkan En livscykelanalys genomförd av forskningsinstitutet Innventia på uppdrag av branchorganisationen Sveriges Tidskrifter i samarbete med SCA, Posten Meddelande, Pressretur och Sörmlands Grafiska.

2 Ladda ner rapporten: Fullständiga resultat samt inventeringsdata finns i rapporten samt i de två engelskspråkiga bilagorna: Appendix 1 Processes and data sources och Appendix 2 Results.

3 Tidskriftens miljöpåverkan Klimatfrågan har skapat ett behov av att bättre förstå tidskriftens miljö effekter på nätet och i pappersform. Det finns hos många en föreställning att tryckta tidskrifter utgör en miljöbelastning och att läsning online alltid är det klimatsmarta alternativet. För att reda ut begreppen gav därför Sveriges Tidskrifter forskningsinstitutet Innventia i uppdrag att jämföra miljöpåverkan av papperstidskrift och nättidskrift ur ett livscykelperspektiv, identifiera vilka stadier i livscykeln som ger upphov till miljöpåverkan och därmed se var förbättringsmöjligheterna finns. Resultatet av studien visar att miljöpåverkan är mycket låg för de båda medie kanalerna, vilket givetvis är ett glädjande resultat. Så läs med gott samvete både på nätet och papperstidskrifter!

4 Basscenario Papperstidskriften Den miljöpåverkan som en läsares årsprenumeration av en månadstidskrift orsakar. I basscenariot är siffrorna för exempelvis skapande av redaktionellt material, lästid, läsare per exemplar och andel prenumeranter genomsnittssiffror för branschen. Utgångspunkten är en typisk medlem i branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. Läsning på Internet Internetanvändaren finns i Sverige och det är svensk elmix som avses. Produktion av dator samt av vissa råvaror och material sker utanför Sverige. Skapandet av redaktionellt material, produktion av dator med mera, datalagring, nedladdning och läsning av webbsidan på en bärbar hemmadator ingår i studien. Dessutom har produktion och avfallshantering av dator inkluderats.

5 Miljöeffekter Miljöstudien är gjord som en livscykelanalys. Det är en etablerad metodik för att belysa en produkts miljöpåverkan från vaggan till graven, det vill säga från råvaruuttag till produktion, användning och avfallshantering. I denna studie ligger huvudfokus på klimatpåverkan, så kallad carbon footprint, men även andra miljöeffekter har studerats; resursutarmning, försurning, övergödning, ozonuttunning samt bildning av marknära ozon. Klimatpåverkanspotential är ett mått på det totala utsläppet av växthusgaser som tillverkningen av en produkt ger upphov till. Utsläpp av växthusgaser (främst koldioxid) bidrar till att höja jordens medeltemperatur. Studien avser svenska förhållanden. Carbon Footprint Bildning av marknära ozon Resursutarmning Ozonuttunning Försurning Övergödning

6 Hur stor är klimatpåverkan? Att läsa en papperstidskrift och att läsa en nättidskrift har en miljöpåverkan, men den är liten och likvärdig för båda. Att läsa en papperstidskrift och att läsa en nättidskrift under ett år genererar utsläpp av växthusgaser i samma storleksordning: 1 kg CO 2 -ekvivalenter*. Ett kg CO 2 -ekvivalenter står för 0,1 promille (en tiotusendel) av genomsnittssvenskens klimatpåverkan under ett år. Utsläpp av 1 kg CO 2 -ekv motsvarar: att köra en stor bensindriven bil drygt 4 km (avser endast drivmedlets miljöpåverkan) att köra miljöbil drygt 8 km (endast drivmedel) att flyga utrikes cirka 4 person-km att titta på tv cirka 2 timmar *summan av potentiell klimatpåverkan av olika växthusgaser omvandlat till CO 2 -ekvivalenter. Genomsnittssvenskens konsumtion skapar klimatpåverkande utsläpp motsvarande 10 ton CO 2 -ekvivalenter per år*. Att läsa en tidskrift, i pappersformat eller på internet, under ett år motsvarar 0,1 promille av detta. *Källa: Naturvårdsverket 2008

7 Vad påverkar? Journalisters aktiviteter för att skapa tidskriftens innehåll ger ett betydande bidrag till miljöpåverkan, både för papperstidskrift och nättidskrift. Här står resor, särskilt med bensin- eller dieselbil samt flyg, för den mest betydande andelen av miljöpåverkan. Resultaten visar betydelsen av produktionsplats för energiintensiv verksamhet som massa- och papperstillverkning samt tryckning. Eftersom svensk elmix till så pass liten del utgörs av fossila bränslen innebär det en betydande klimatvinst att trycka i Sverige, på svenskt papper. Eftersom ingen miljöpåverkan för papperstidskriften är relaterad till själva läsningen innebär det att ju fler läsare per tidskrift, desto lägre miljöbelastning per läst tidskrift. Detsamma gäller för lästid ju längre tid som ägnas åt att läsa tidskriften, desto mer klimatsmart är det att läsa på papper. Miljöpåverkan för att läsa en nättidskrift ökar med lästiden. När lästiden överskrider 40 minuter per månad är nättidskriftens miljöpåverkan högre än papperstidskriftens. Miljöpåverkan för att läsa en prenumererad papperstidskrift är lägre än för att läsa en papperstidskrift som säljs som lösnummer. Alla tidskrifter som står i tidskriftshyllorna säljs inte det innebär att för varje sålt lösnummer trycks 1,7 exemplar. Osålda exemplar går dock till återvinning. Återvinningssystemet för papperstidskrifter innebär att papperstidskriftens miljöpåverkan reduceras. I Sverige återvinns 9 av 10 tidskrifter dessa kan användas som råvara för framställning av nytt papper och genererar också värme och elektricitet, genom förbränning av det som inte återvinns. Välskött skog med nettotillväxt innebär ett nettoupptag av koldioxid i skogen. Denna effekt är inte inkluderad i basscenariot. Om den effekten inkluderas blir papperstidskriftens miljöpåverkan ännu lägre än 1 kg co 2 - ekvivalenter.

8 Läsning av papperstidskrift Så här ser flödesschemat ut för de olika produktionsmodellerna som ligger till grund för LCA-analysen. På redaktionen arbetar cirka 15 anställda och samma arbetstid läggs ner på produktionen av papperstidskriften som på nättidskriften. För att inte påverka jämförelsen av mediekanalerna har redaktionell miljöpåverkan fördelats lika på alla läsare, oavsett om man läser papperstidskrift eller nättidskrift. Utsläpp som undviks vid produktion av tidningspapper T Massa & papper T Skapande av innehåll Skogsbruk Offsettryck Distribution via post: 91% Användare/ Läsare Återvinning Arkivering T= transport Distribution via affär: 9% Förbränning Utsläpp som undviks vid produktion av värme och elektricitet Miljöpåverkan per läsare är lägre vid prenumeration än vid lösnummerförsäljning. Papperstidskriften produceras, distribueras samt avfallshanteras i Sverige. Distributionen sker till 91 procent via post och 9 procent som lösnummerförsäljning. Pappret till den studerade tidskriften tillverkas i Ortviken (SCA) och den trycks i Katrineholm (Sörmlands Grafiska). Skogsbruk, transport av virke, pappersproduktion, transport av papper, skapande av tidskriftens innehåll, tryckning, efterbearbetning, distribution av tidskrift, användning samt återvinning, avfallshantering och arkivering är inkluderat.

9 Läsning av nättidskrift Skapande av innehåll Server och datacentral Utsläpp som undviks vid utvinning av metaller Nedladdning via internet Återvinning Produktion av dator, modem, hemmaskrivare och kontorspapper Användare/ Läsare Avfallshantering av papper Utsläpp som undviks vid produktion av tidningspapper, värme och elektricitet Internetanvändaren finns i Sverige och det är svensk elmix som avses. Produktion av dator samt av vissa råvaror och material sker utanför Sverige. Skapandet av redaktionellt material, produktion av dator med mera, datalagring, nedladdning och läsning av webbsidan på en bärbar hemmadator ingår i studien. Dessutom har produktion och avfallshantering av dator inkluderats. Redaktionellt arbete Redaktionens skapande av tidskriftens innehåll har en klimatpåverkande betydelse för såväl nät tidning som papperstidskrift. Den huvudsakliga påverkan från redaktionellt arbete kommer från resor för fältarbete samt från energiförbrukning för redaktionens datorer och för uppvärmning av kontoret. Svensk elmix I studien har svensk elmix för konsumtion av el i Sverige använts; det innebär en låg klimatpåverkan tack vare förnyelsebara källor som vattenkraft samt kärnkraft och en del fossila bränslen. Svensk elmix ger ca 1/8-del av de CO 2 -utsläpp som den genomsnittliga elmixen i EU-länderna.

10 Konsten att jämföra För att få fram ett rättvisande resultat måste vi jämföra rätt saker. Det här var studiens utgångspunkt. Prenumeration/inköp i affär av papperstidskrift med typisk lästid under ett år Läsare Motsvarande lästid för nättidskrift under ett år Läsare I medeltal ägnar en läsare cirka 40 minuter per nummer till att läsa en svensk papperstidskrift 1. Den genomsnittliga svenska tidskriften har 3,23 läsare per exemplar 2. Ju fler läsare, desto lägre klimatpåverkan. Den studerade, typiska tidskriften, som är tryckt i Sverige, utkommer med 11 nummer per år (varav ett dubbelnummer). Den tid som läsaren är online bidrar till klimatpåverkan. Den studerade nättidskriftens lästid är 40 minuter fördelat på tre besök på webbsidan per månad. Ju längre lästid, desto högre klimatpåverkan. Läsaren använder svensk elmix, en bärbar dator med ADSL-modem och gör två enkelsidiga utskrifter per månad. Källa: 1) Orvesto QRS 2006, Sifo Research International 2) Orvesto Konsument 2009 helår, Sifo Research International

11 Klimatpåverkan per läsare och år GWP=Global warming ppotential GWP (kg CO 2 -e) 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3 Totalt Journalistiskt arbete Papperstidskrift inklusive journalistiskt arbete Skogsbruk Transport bruk Massa & papper Totalt Journalistiskt arbete Skogsbruk Transport bruk Massa & papper Transport tryckeri Transport tryckeri Offsettryck Offsettryck Postdistribution Postdistribution Transport affär Transport affär Användare/läsare Återvinning Arkivering Användare/läsare Återvinning Arkivering Förbränning Utsläpp som undviks Förbränning Utsläpp som undviks GWP (kg CO 2 -e) 1,1 14 0,9 0,7 0,5 Nättidskrift inklusive journalistiskt arbete 0,3 0,1-0,1 Totalt Journalistiskt arbete Datacenter Internet energi Totalt Journalistiskt arbete Datacenter Internet energi Modem energi Modem energi Dator energi Dator energi Produktion dator Produktion dator Dator avfallshantering Hemmaskrivare Dator avfallshantering Hemmaskrivare Papper hemmaskrivare Papper hemmaskrivare Papper avfallshantering Papper avfallshantering Basscenario. Potentiell klimatpåverkan (GWP) för en läsare under ett år; totalt och uppdelat på de olika stegen i pappers- och nättidskriftens livscykel.

12 Papperstidskriftens klimatpåverkan Papperstillverkningen står för den största delen av papperstidskriftens klimatpåverkan. Därför innebär det en betydande klimatvinst att trycka på svenskt papper, eftersom svensk elmix till så liten del utgörs av fossila bränslen. Ju högre andel prenumeranter, desto lägre miljöpåverkan. Om fler läser samma exemplar blir miljöpåverkan lägre per läsare. Den genomsnittliga tidskriften har 3,23 läsare per exemplar. Vi återvinner ca 50 kg papper per person varje år i Sverige, det vill säga cirka 91 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamutskick. För varje kilo återvunnet papper besparas atmosfären ett koldioxidutsläpp på 1,4 kg. Returfibrer från insamlade tidskrifter kan bli råvara för framställning av nytt tidningspapper och andra pappersprodukter. Tidskriftens framgång är passion, Sveriges mest framgångsrika tidningar är entusiasttidningar. Bascenario 100% post Med Med bilagor bilagor && DVD DVD Fler sidor* Nordisk el el Europeisk el el 11 läsare/ex 55 läsare/ex Utan journalistiskt arbete *Räknat på 200 sidor mot 120 sidor som i basscenariot. Papperstidskriftens klimatpåverkan, olika scenarier GWP (kg CO 2 -e) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Potentiell klimatpåverkan (GWP) för en läsare av en papperstidskrift under ett år med olika antaganden eller val.

13 GWP (kg CO 2 -e) Nättidskriftens klimatpåverkan Vid läsning av nättidskrift har den tid som användaren tillbringar online betydelse för en klimatpåverkan. Ju mindre lästid online, desto mindre miljöpåverkan. Den dominerande delen av klimatpåverkan vid internetpublicering kommer från produktionen av själva datorn. Endast en liten andel av datorproduktionens miljöpåverkan har belastats nättidskriften i undersökningen. El vid användning av infrastruktur på webben, ADSL-modem och dator ger näst största bidraget. Svensk elmix ger en lägre miljöpåverkan. Antal utskrifter med hemmaskrivare påverkar den totala klimatpåverkan. Barn börjar allt tidigare att använda Internet idag använder varannan svensk fyraåring nätet. Nättidskriftens klimatpåverkan, olika scenarier Bascenario GWP (kg CO 2 -e) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Nordisk el Europeisk el Lite användning* 1/3 kvävetrifluorid** Ingen kvävetrifluorid Utan journalistiskt arbete *Räknat på 10 minuter mot 40 minuter som i basscenariot. Potentiell klimatpåverkan (GWP) för en läsare av en nättidskrift under ett år med olika antaganden eller val. **En väldigt potent växthusgas (1700 gånger starkare än CO 2 ) som används för rengöring av elektroniska komponenter under produktionen.

14 Några ord om skogsbruk De senaste åren har papper varit föremål för negativ och ofta missvisande miljökritik. Många tror att mindre pappersförbruk ning skulle bidra till att skogen räddas och att vi får en bättre miljö. Papperstillverkning bidrar till att skogen växer. Papper är dessutom ett av få verkligt förnybara och återvinningsbara råmaterial som finns. Träfiber har fördelen att förnya sig på naturlig väg och kan återanvändas flera gånger. Välskött skog med nettotillväxt innebär ett nettoupptag av biogen koldioxid i skogen. Växande skogar binder mer koldioxid än gammal skog som inte aktivt brukas. Denna effekt är inte inkluderad i studiens basscenario. Om den räknas med blir papperstidskriftens miljöpåverkan ännu lägre än 1 kg CO 2 - ekvivalenter. Volymen virke i svenska skogar har ökat med 75 procent under de senaste 90 åren. Ett träd ger många produkter. En vanlig missuppfattning är att stora träd mals ned till pappersmassa. I själva verket har SCA ett väl fungerande skogsbruk där alla delar av trädet används till olika verksamheter och slutprodukter. Vid gallringar och röjningar som måste göras för att träden ska växa sig stora används gallringsvirket till massa. Även trädtoppar, grenar och kvistar från avverkningar av vuxen skog används till biobränsle. Stammen används till sågade trävaror, dvs timmer. Av sågspånet och flisen som blir över vid sågverken görs pellets (små ihoppressade träkuber som används till uppvärmning) respektive massa. För varje träd som fälls återplanteras tre nya. SCAs egna plantskolor producerar ca 100 miljoner plantor varje år. Skogen växer mer när den brukas än om den lämnas orörd och vårt skogsinnehav har vuxit med 50 miljoner m³ sedan 50-talet. En ung och växande skog förbrukar också mer koldioxid än en äldre skog, vilket är ovärderligt för att begränsa den globala uppvärmningen. FSC (Forest Stewardship Council) är en miljömärkning för skogsbruk som garanterar välskötta skogar. FSCs uppdrag är att uppnå ett miljöriktigt, samhällsnyttigt och ekonomiskt hållbart skogsbruk världen över. Årliga kontroller görs av externa revisioner.

15 Påverka genom att välja FSC FSCs märke visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC-certifierad skog. Det gör att du kan känna dig trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt. Genom att köpa FSC-märkta produkter stärker du också intresset för ett ansvarstagande bruk av världens skogar. FSCs regler slår bland annat vakt om: Drygt 11 miljoner hektar skogsmark i Sverige är FSC-certifierad (2009). Det motsvarar ungefär halva den produktiva skogs arealen. I hela världen är över 100 miljoner hektar skogsmark fördelat på mer än 82 länder certifierad enligt FSCs system. Det motsvarar ungefär 5 procent av världens produktiva skogsmarksareal. hotade djur och växter markens framtida förmåga att bära skog säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen urbefolkningars rättigheter År Ton 0 SCAs leveranser av FSC-certifierat tryckpapper (Ortvikens och Laakirchens pappersbruk)

16 Slutsatser All mediakonsumtion leder till utsläpp av växthusgaser, oavsett om det gäller papperstidskrift eller läsning på Internet. Att läsa en prenumererad pappersbaserad tidskrift och att läsa motsvarande tid på Internet genererar samma låga utsläpp av växthusgaser. Användarens beteende är betydande för miljöpåverkan vid Internetanvändning. Det är inte självklart att det är en miljögärning att läsa tidskriften på Internet. Om lästiden understiger 40 min per månad blir nättidskriftens miljöpåverkan lägre än 1 kg CO 2 -ekvivalenter per år. Journalisters aktiviteter för att skapa tidskriftens innehåll ger ett betydande bidrag till miljöpåverkan, både för papperstidskrift och nättidskrift. Elmixen har betydelse. El från olika källor ger olika miljöpåverkan. Den svenska elmixen har låg klimatpåverkan, tack vare hög andel vattenkraft och kärnkraft, medan europeisk och nordisk elmix har högre klimatpåverkan, på grund av att stora andelar el baseras på fossila bränslen. Tryckeri: Tryckeribolaget, FSC nr SGS-COC Både papperet (Inlaga GraphoCote, Omslag Tom&otto silk) och tryckeriet är FSC-certifierade. Återvinningssystemet för papperstidskrifter innebär att papperstidskriftens miljöpåverkan reduceras. I Sverige återvinns 9 av 10 tidskrifter. Välskött skog med nettotillväxt innebär ett nettoupptag av koldioxid i skogen. Växande skogar binder mer koldioxid än gammal skog som inte aktivt brukas. Denna effekt är inte inkluderad i basscenariot. Om den räknas med blir papperstidskriftens miljöpåverkan ännu lägre än 1 kg CO 2 -ekvivalenter. Resultatet från studien ger ett förbättrat underlag i kommunikationsprocessen med miljömedvetna intressenter samt kan användas för internt förbättringsarbete eftersom studien ger en god bild av var i flödet den största miljöpåverkan finns. Genomsnittssvenskens konsumtion skapar klimatpåverkande utsläpp motsvarande 10 ton CO 2 -ekvivalenter per år. Att läsa en tidskrift, i pappersformat eller på internet, under ett år motsvarar 0,1 promille av detta. LÄS MED GOTT SAMVETE! publicationpapers.sca.com För att våra produkter gör livet lättare för dig och miljoner andra människor runtom i världen. För att våra råvaror och vårt sätt att arbeta ingår som en naturlig del i den globala livscykeln. Och för att vi bryr oss.

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - Svensk studie Malin Kronqvist, Cathrine Löfgren, Michael Sturges, Anita Teleman Innventia Rapport nr: 97 Oktober 2010 Förord

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Myter och fakta om papper, tryck och miljö

Myter och fakta om papper, tryck och miljö Myter och fakta om papper, tryck och miljö Grafisk Miljödag 2012 Subheading Lars Lindgren 2012-11-22 1 Hur viktigt är det för dig personligen att skydda miljön? Källa: Eurobarometer 295 2 Papper (Trycksaker)

Läs mer

Skogscertifierade produkter från SCA

Skogscertifierade produkter från SCA Skogscertifierade produkter från SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org VARFÖR SKA JAG BRY MIG? Skogscertifiering bildar en trovärdig länk mellan ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Maria Enroth MSG Management System Group AB Februari 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie Anton Helgstrand, Mattias Lindahl & Niclas Svensson 2011-09-02 Industriell Miljöteknik Institutionen för industriell och

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys - En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys Lokala effekter

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

2012-11-26 Lena Manner. Klimatneutralitet. Väl

2012-11-26 Lena Manner. Klimatneutralitet. Väl Klimatneutralitet Väl Hållbar utveckling... en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov Brundtlandkommissionen,

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA är världsledande inom FSC-certifierade produkter Kunder och konsumenter har försökt finna en trovärdig strategi för att välja goda produkter

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA)

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Utvärdering av miljöpåverkan från vaggan till graven Ann Magnuson 2013 Lästips Carlson & Pålsson SIS Förlag 2008 ISBN: 9789171626523 Vad är LCA? är ett

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

NR 1:2009 SKOGEN SOM MEDICIN. ny undersökning Miljövänligast trycka i Sverige

NR 1:2009 SKOGEN SOM MEDICIN. ny undersökning Miljövänligast trycka i Sverige NR 1:2009 Scanorama valde rätt 6 SKOGEN SOM MEDICIN 3 ny undersökning Miljövänligast trycka i Sverige Fakta om miljöarbetet på Sörmlands Grafiska Låt inte 2009 bli ett förlorat miljöår Enligt tradition

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till?

Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till? Uppsala universitet Ins Fysikalisk o Analytisk kemi Monica Waldebäck Varför LCA? Hållbar utveckling dvs en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö Nordic Road Safety AB 2017-09-06 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 2030 3 SVERIGES KLIMATMÅL 3 TRAFIKVERKETS

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys Livscykelanalys (LCA) Vad är Livscykelanalys (LCA) LCA beskriver miljöaspekter genom en produkts hela livscykel, från anskaffning av råmaterial till slutlig kvittblivning. Varför LCA? Kartläggning av miljöpåverkan

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Disposition Kort om livscykelanalys (LCA) Resultat från LCA av livsmedel Svårigheter vid miljöpåverkansanalys

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ SVÅRT SOM DET VERKAR HUR KAN VI MINSKA VÅRT FOTAVTRYCK? VAD KAN VI GÖRA I VÅR VARDAG? GATU- OCH PARKDAGAR, NACKA 19/5 Klimatet, avtrycket, målen 5/19/2016

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal Lidköping Värmeverk

Klimatbokslut Jämförelsetal Lidköping Värmeverk Klimatbokslut 2015 - Jämförelsetal Lidköping Värmeverk 2016-06-07 Lidköping Värmeverk Klimatbokslut 2015: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan följer

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB Klimatbokslut 2015 - Jämförelsetal Hässleholm Miljö AB 2016-03-28 Hässleholm Miljö Klimatbokslut 2015: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan följer

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön 1 Klimatpåverkan 2013 och 2008 (VIT stapel) (kg CO 2e PER liter dryck) 33 cl returglas 0,093 50 cl returglas 0,106 33 cl engångsglas 0,350

Läs mer

Ett långsiktigt perspektiv

Ett långsiktigt perspektiv 40 Hållbar utveckling Iggesund Paperboard följer Holmen-koncernens miljöpolicy: Det ligger i Holmens intresse att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl ekonomiskt, socialt som miljö-

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016 - Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö 2017-04-02 Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland Gården i ett livscykelperspektiv Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykel-tänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG ATT ANVÄNDA PAPPER KAN VARA EN MILJÖVÄNLIG HANDLING, MEN DE FLESTA VET INTE DET. Hervé Poncin Antalis Chief Operating Officer Som ledande internationell leverantör

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi på Avisera har bestämt oss för att vara en del av lösningen på de miljöutmaningar som världen står inför. Vi arbetar hårt och konsekvent för att minimera vår egen miljöpåverkan

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Vad är lyvscykelanalys,

Vad är lyvscykelanalys, Vad är lyvscykelanalys, LCA? Sammanfattning Livscykelanalys, LCA, är ett verktyg för att beräkna miljöpåverkan från en produkt från vaggan till graven, vilket innebär att produktion av insatsmedel, transporter

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014 Snabbfakta DocuPartner AB DocuPartner är ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning och service av kontorsmaskiner och kontorsmaterial. Företaget

Läs mer

Varför återanvända textil?

Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011 David Palm IVL Svenska Miljöinstitutet Klimat & Hållbara samhällssystem Naturresurser & Miljöeffekter Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier Organisationer, Produkter och Processer

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

1(5) Datum 2015-07-03. Diarienummer. Mirjam. Nykvist Energi- fotavtryck

1(5) Datum 2015-07-03. Diarienummer. Mirjam. Nykvist Energi- fotavtryck 1(5) Datum 2015-07-03 Diarienummer VDMB 2014-000059 Mirjam Nykvist Energi- och klimatrådgivare Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel Beräkning av ekologiska fotavtryck

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

POSTTIDNING A Framme nästa dag

POSTTIDNING A Framme nästa dag DPD MILJÖVARUDEKLARATION POSTTIDNING A Framme nästa dag Brevlådan töms Måndag-fredag Sönd- & helgdag För post till hela Sverige och övriga Världen 18.00 Sista minuten Endast Storgatan 13 20.00 Sista minuten

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Verifieringsrapport. Klimatneutral fjärrvärme. Bureau Veritas. På uppdrag av: Fortum Värme Sverige

Verifieringsrapport. Klimatneutral fjärrvärme. Bureau Veritas. På uppdrag av: Fortum Värme Sverige Verifieringsrapport Klimatneutral fjärrvärme 20150429 Bureau Veritas På uppdrag av: Fortum Värme Sverige Bureau Veritas Fabriksgatan 13 SE-412 50 Göteborg Sweden +46-31 606500 www.bureauveritas.se Innehåll

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer