Protokoll. Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl Ajournering kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.10. Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Tid: onsdag 13 oktober 2010 kl Ajournering kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP), ordförande Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Eva Hesse Almqvist (M) Daniel Granqvist (M) Carmen Cristofor (FP) Marie Nordkvist (C) Ulrika Eriksson (MP) Eva-Britt Sjödahl (S) Klas Göransson (S) Hjördis Sellén (S) Anna-Karin Lind (S) Tjänstgörande ersättare Georgiy Barskiy (M) Lars Johansson (C) Peter Andersson (MP) Ersättare Claes Pedro (FP) Malin Silén (KD) Närvarande tjänstemän Katrin Larsson, förvaltningschef Johanna Elfving, enhetschef Helena Aronsson, enhetschef Marielle Nilsson, enhetschef Stefan Löf, miljö- och hälsoskyddsinsp, livsmedel Marlene Rünell, miljö- och hälsoskyddsinsp, livsmedel Lisa Pettersson, miljö- och hälsoskyddsinsp, livsmedel Kristin Nätterlund, miljö- och hälsoskyddsinsp, livsmedel Mona Hass, ekonom, Förvaltningskontor samhälle och miljö Anette Jonson, kontorschef, Förvaltningskontor samhälle och miljö Justerare Hjördis Sellén (S) Ersättare Dennis Begic (S) Sekreterare Jenny Bengtsson 1

2 104 Komplettering av delegationsordning för Miljönämnden nummer: 199/2010 Handläggare: Katrin Larsson I Miljönämndens nuvarande delegationsordning anges att man inte behöver delegera ärenden som rör ansökan om utdömande av viten. Tidigare har detta angetts vara ren verkställighet och man har ansett att nämnden i samband med beslutet om vitet anger vilka förutsättningar som ska gälla för att man ska ansöka om att få vitesbeloppet utdömt. Miljödomstolen har nu inkommit med förelägganden till Miljönämnden om att inkomma med uppgifter som styrker att berörda handläggare har rätt att begära utdömande av vite. Miljödomstolen har också meddelat att man anser att detta är ett beslut som ska delegeras av miljönämnden. Med anledning av detta föreslås att Miljönämnden ger delegation åt förvaltningschef respektive enhetschef att ansöka om vites utdömande. Miljönämnden beslutar att komplettera delegationsordning för Miljönämnden, antagen , genom att även delegera till förvaltningschef och enhetschef att ansöka till domstol om vites utdömande i enlighet med 6 Lag (1985:206) om vite. 105 Yttrande angående kungörelse, lagligförklaring av Falkasjöns vattenkraft och reglering nummer: Handläggare: Stefan Löf Den 15 juli inkom kungörelse till Miljökontoret om lagligförklaring av Falkasjöns vattenkraft och regleringsdamm mm. Kungörelsen kom från Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt. t har vissa gemensamma bilagor, bland annat miljökonsekvensbeskrivningen, med ansökan om vattenverksamhet i Falkasjön och Södra Ånnabosjön. I det senare ärendet står Örebro kommun som sökande. Förslag till remissvar Skyddsvärdet av Falkabäckens öring och flodpärlmussla ska värderas högt. Miljönämnden anser att Falkabäckens fauna ska värderas högt. I miljökonsekvensbeskrivningen nämns i flera stycken att vattendraget nedströms Falkasjön hyser flodpärlmussla. Beståndet anses svagt, men 2

3 reproducerande. Arten är klassad som sårbar i Sveriges rödlista och står med i Art- och habitatdirektivets andra bilaga. Arten betecknas också som en viktig del i arbetet med att nå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, enligt åtgärdsprogrammet för arten. Enligt Natura 2000 ska flodpärlmusslan ha en gynnsam bevarandestatus, det vill säga inte minska utan öka i utbredning och antal. Detsamma gäller dess livsmiljö. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen råder viss osäkerhet om vilket flöde som idag tillförs Falkabäckens huvudfåra genom de läckande rören. I fjärde stycket under rubriken Miljöpåverkan, sidan 6 i miljökonsekvensbeskrivningen står det att det biologiska liv som finns idag torde utan vidare kunna bibehållas genom den föreslagna minimitappningen i huvudfåran. Miljönämndens tolkning av texten är att det finns en osäkerhet om föreslagen minimitappning är tillräcklig. Den föreslagna minimitappningen, 30 liter per sekund, innebär ett flöde som uppskattningsvis kan räcka enligt ansökans handlingar. Försiktighetsprincipen bör användas i detta fall och minimitappningen bör därför generellt vara större än föreslaget flöde, så att en säkerhetsmarginal uppnås för faunan. I ansökan, sidan 5, står att för att undvika att Falkasjöns vattennivå underskrider nivåerna +201,75 respektive +202,75 ska endast sjöns tillrinning framsläppas under de perioder som respektive sänkningsgränser ska gälla. Miljönämndens tolkning av texten är att bäckens tillflöde under dessa perioder skulle kunna understiga minimitappningen, vilket inte kan anses godtagbart i och med att vattendraget hyser skyddsvärda arter. Miljönämnden anser att vattendraget nedströms Falkasjön bör få en årsflödesdynamik som i möjligaste mån liknar det naturliga. I ansökan framgår inte vilka möjligheter/tekniker som finns för att skapa årsflödesdynamik i Falkabäcken. Under punkten 6.3, fjärde stycket, sidan 38 i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs att det kan vara negativt med ett likartat flöde över hela året. Miljönämnden saknar en redovisning av vilken åtgärd som kommer att vidtas för att skapa säsongsanpassat flöde, detta framkommer inte i ansökan. Här bör möjligheter och bästa möjliga teknik utredas och redovisas. Optimalt flöde bör tas fram i samråd med sakkunniga. Under punkten Bästa möjliga teknik på sidan 49 i miljökonsekvensbeskrivningen bör även teknik som kan förbättra livsmiljön för flora och fauna redovisas. I andra prövningar omfattar begreppet t ex hushållning med energi eller vindkraftverks utformning vad gäller hänsyn till fåglar. I denna ansökan bör exempelvis flödesvariationer och möjliga utformningar av vandringsvägar för fiskar tas upp. Stora resurser ägnas idag åt att komma tillrätta med vandringshinder i vattendrag. Miljökonsekvensbeskrivningen saknar helt diskussion om möjligheter till vandringsvägar för fiskar. Vandringshinder är ett prioriterat arbetsområde både på lokal och nationell nivå och 3

4 möjligheter att åtgärda vandringshinder bör alltid utredas och villkoras i samband med tillståndsprövningar. Ett tillstånd bör förenas med tidsbestämda villkor. I ansökan anges att tillstånd söks för all framtid. Miljönämnden i Örebro kommun anser att verksamheten ska förenas med tidsbestämda villkor och att tillsynsmyndigheten kan bemyndigas att fastställa villkoren. Att senarelägga det slutgiltiga fastställandet av villkoren möjliggör anpassning till gällande förutsättningar både i naturmiljön, till samhällets intentioner och till bästa möjliga teknik. Till exempel möjliggörs ytterligare anpassningar av flödesmängd och säsongsvariation då konsekvenserna av de tidsbegränsade villkoren kan utvärderas utifrån faunans behov och status. Pågående verksamhet är inte nytt naturtillstånd. - Under rubriken Nollalternativ, sidan 18 MKB: både flora och fauna tar skada, men även här har ett nytt naturtillstånd inrättat sig. Det kan inte anses vara ett naturtillstånd att en sjö är reglerad. Istället ska sjön ses som kraftigt modifierad. - Under punkt 6.1.1, sidan 37 MKB: samma som ovan. Miljönämnden beslutade att godkänna förslaget till remissvar. 106 Förslag till yttrande, tillståndsansökan av vattenverksamhet vid Falkasjön och Södra Ånnabosjön nummer: Handläggare: Stefan Löf Den 27 augusti inkom kungörelse till Miljökontoret om tillstånd för överledning av vatten från Falkasjön till Södra Ånnabosjön. Kungörelsen kom från Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt. t har vissa gemensamma bilagor, bland annat miljökonsekvensbeskrivning, med lagligförklaring av vattenverksamheten Falkasjön där Garphytteåns Kraft AB står som sökande. Förslag till remissvar Miljönämnden anser att överledningen av vatten från Falkasjön till Södra Ånnabosjön kan tillåtas. Verksamheten och tillståndet behöver dock ta med hållbarhetsaspekten på ett bättre sätt. Verksamheten ska ta hänsyn till vad som står skrivet i Örebro kommuns miljömål, däribland Levande sjöar och vattendrag. Under rubriken Hinder för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag står uppräknat vandringshinder, exempelvis i form av dämmen. För att dämman i Södra Ånnabosjön inte ska utgöra ett definitivt hinder så ska en vandringsväg 4

5 för vattenlevande organismer upprättas förbi den. Vattendraget nedströms Södra Ånnabosjön ska också ha en årsflödesdynamik som i möjligaste mån liknar det naturliga. Vad gäller flödet som ska låtas tillrinna vattendraget så bör det tas fram i samråd med sakkunniga. Stora resurser ägnas idag åt att komma tillrätta med vandringshinder i vattendrag. Vandringshinder är ett prioriterat arbetsområde både på lokal och nationell nivå och möjligheter att åtgärda vandringshinder bör alltid utredas och villkoras i samband med tillståndsprövningar. Miljönämnden anser att begreppet Bästa möjliga teknik inbegriper miljövänlighet. Begreppet innefattar hushållning med energi och vindkraftverks utformning vad gäller hänsyn till fåglar. Därför så ska även vattenverksamheters och anläggningars påverkan på flora och fauna inbegripas. I miljökonsekvensbeskrivningen står det att Södra Ånnabosjön kommer få svängningar i vattennivån. Miljönämnden vill uppmärksamma att sjön används till både vinterfiske och skridskoåkning och att människor behöver upplysas om när isen är i dåligt skick och är farlig att vara på. Förändringarna i vattennivån kan också innebära skada på strandnära vattenvegetation, något som är viktigt för fisk i mindre storlekar. Utan vegetationsskyddet kan ett färre antal småfiskar överleva och rekryteringen till större storlekar påverkas. Miljönämnden beslutade att godkänna förslaget till remissvar. 107 Förslag till beslut om föreläggande förenat med vite enligt Miljöbalken att vidta åtgärder, fastighet XXXX, XXXX. nummer: Handläggare: Marlene Rünell En rutininspektion utfördes 10 december 2009 på fastighet XXXX. Brister upptäcktes som behövde åtgärdas och en överenskommelse gjordes på plats att dessa skulle åtgärdas senast överenskomna datum. Följande skulle vara åtgärdat senast 15 januari 2010: Hängrännor ovanför plattan skulle sättas upp, cisternen skulle stå fritt från vegetation på beständigt material, batterier skulle förvaras inomhus, färger och bekämpningsmedel skulle förvaras separat och absorptionsmedel skulle finnas där oljor och bekämpningsmedel förvaras. Kontrollrapporter gällande cisternerna skulle enligt överenskommelse vara inkomna till Miljökontoret senast 29 januari

6 Den 5 maj 2010 ringde Miljökontoret till verksamhetsutövaren för att kontrollera att bristerna var åtgärdade. Inga brister var åtgärdade. Den 18 juni 2010 var Miljökontoret på fastigheten för en uppföljande inspektion. Inga brister var åtgärdade. Verksamhetsutövaren informerades om att ett beslut om föreläggande skulle komma att fattas. Den 21 juni 2010 fattades beslut om föreläggande att vidta åtgärder. Cisternrapporterna skulle enligt beslutet skickas till Miljökontoret senast 20 juli Övriga brister skulle åtgärdas omedelbart. Delgivningskvitto bifogades beslutet och skulle sändas tillbaka till Miljökontoret senast 5 juli Delgivningskvitto inkom inte till Miljökontoret. Den 13 augusti 2010 skickades påminnelse att inkomma med delgivningskvitto samt cisternrapporter. Blankett för uppföljning av de övriga åtgärderna bifogades. Handlingarna skulle ha varit Miljökontoret tillhanda senast 10 september Handlingarna har inte inkommit. Miljönämnden beslutade att förelägga XXXX, personnummer XXXX, i egenskap av verksamhetsutövare, att: 1. Vid ett vite av kronor ordna hängrännor för regnvatten ovanför gödselplattan. 2. Vid ett vite av kronor tillse att cisternen står fri från vegetation och på ett stabilt underlag. 3. Vid ett vite av kronor tillse att färger inte samförvaras med bekämpningsmedel. 4. Vid ett vite av kronor förvara batterier under tak på syrafast material. 5. Vid ett vite av kronor tillse att absorptionsmedel finns i de utrymmen där oljor och bekämpningsmedel förvaras. 6. Vid ett vite av kronor skicka in de senaste kontrollrapporterna från de återkommande kontrollerna av cisternerna till Miljönämnden. Åtgärderna ska vara utförda snarast, dock senast 15 november Lagstöd: miljöbalken 2 kap 3, 26 kapitlet 9, 14 och 21 och Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) 5 kap 3. et gäller omedelbart enligt 26 kap. 26 miljöbalken även om det överklagas. 6

7 108 Yttrande över detaljplan Mikael 2:96 m.fl. Örebro kommun nummer: 185/2010 Handläggare: Lisa Pettersson Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 4 oktober Samrådstiden har dock förlängts enligt överenskommelse med ansvarig planhandläggare, för att nämnden skall ges möjlighet att ta ställning i ärendet. Syftet är att möjliggöra tillbyggnader för verksamheter i anslutning till befintliga bostadshus längs Poesigatan. Dessa tillbyggnader ska fungera som bokaler, där en del av bostaden även kan utgöra verksamhetslokal. Syftet är vidare att möjliggöra en yta för torg och parkering där olika evenemang kan äga rum samt även att stänga gångtunnlar inom området. Förslag till beslut Miljönämnden föreslås besluta att tillstyrka planförslaget. Yrkanden Ulrika Eriksson (MP) yrkade att ny parkeringsyta bör kompenseras med gräsyta i området. Dennis Begic (S) yrkade avslag på Ulrika Erikssons yrkande. Ajournering Nämnden ajournerade sig mellan kl för överläggning i partigrupper. Yrkande Ordföranden Erik Johansson yrkade följande tillägg till förslaget till beslut: Miljönämnden förutsätter att parkeringsytan utgörs av genomsläppligt material. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på det framlagda förslaget till beslut med tillägg och fann att nämnden biföll detta. Miljönämnden beslutade att tillstyrka planförslaget under förutsättning av ovanstående tillägg beaktas. 7

8 sunderlag Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro den 7 september Förslag till beslut om anmälan av nybyggnation av vindkraftverk på fastigheten XXXX i Örebro kommun nummer: Handläggare: Kristin Nätterlund Anmälan enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av ett vindkraftverk på fastigheten XXXX inkom till Miljökontoret den 16 juli Det har tidigare beviljats ett bygglov för ett vindkraftverk på platsen, men sökande har fått söka igen då vindkraftverket som är tänkt att uppföras är större än de mått som angivits i den ursprungliga bygglovsansökan. Efter det att anmälan inkommit har det kommit till Miljökontorets kännedom att vindkraftverket inte skulle placeras där det är angivet enligt miljöanmälan daterad En revidering av inlämnad anmälan enligt miljöbalken inkom den 11 augusti Ett förslag till beslut att förbjuda uppförandet av ett vindkraftverk på fastigheten skickades till den sökande den 2 september. Kompletteringar har därefter inkommit. Sökande anger att den biotopskyddade dammen inte kommer att påverkas, att vägen kommer att anläggas så att det fortfarande kommer att finnas bra möjligheter för eventuella salamandrar att vandra mellan vatten och skog, att en skuggdetektor ska installeras och användas samt att åtgärder kommer att vidtas för att minska risken att verket kommer att ge upphov till högre ljudnivå på grund av förslitningar. Med vidtagna försiktighetsåtgärder kan den valda lokaliseringen godtas för aktuellt vindkraftverk. Miljönämnden beslutade att godta anmälan och att förelägga XXXX, XXXX, XXXX, att vidta följande försiktighetsåtgärder vid anläggandet och drivandet av det planerade vindkraftverket på fastigheten XXXX i Örebro kommun: 1. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökande har angett eller åtagit sig i anmälan eller övrigt i ärendet. Mindre ändringar får dock vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten. Som förutsättning ska dock gälla att ändringen inte bedöms kunna medföra ökad störning till följd av verksamheten. 8

9 2. Ljudnivån från verksamheten ska begränsas så att verksamheten inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 40 db(a). 3. En skuggdetektor ska installeras och användas så att den faktiska skuggtiden utomhus vid närliggande bostäder inte överskrider 8 timmar per kalenderår. 4. Den biotopskyddade dammen i närheten av etableringsplatsen samt den fuktiga marken närmast denna damm ska ej påverkas av varken etableringen, vägar eller uppställningsytor. 5. Vägar, fundament, el- och teleledningar ska anläggas på ett sätt som begränsar skador på natur- och kulturvärden. Samråd ska vid behov ske med berörda myndigheter. 6. I anslutning till vindkraftverket ska det finnas väl synliga varningsskyltar som innehåller information om risk för nedfallande is, snö och anläggningsdelar. 7. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på ett sådant sätt att eventuellt läckage inte kan förorena mark eller yt- och grundvatten. Kemiska produkter och farligt avfall ska vara noga märkt med sitt innehåll och en aktuell förteckning över dessa ska finnas tillgänglig. 8. Senast samma dag som anläggningen tas i drift ska detta meddelas tillsynsmyndigheten. 9. Ändrade ägandeförhållanden ska snarast meddelas till Miljökontoret av den nya ägaren. 10. I god tid innan verksamheten avslutas ska verksamhetsutövaren meddela tillsynsmyndigheten. I samband därmed ska en plan för avveckling av anläggningen samt återställande av det område där verksamheten har bedrivits ges in till tillsynsmyndigheten. Lagstöd: 2 kap 3 och 6, 7 kap 11 samt 26 kap 9 Miljöbalken (1998:808). 27 och 32 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 5 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. et gäller endast prövning enligt miljöbalken samt dess förordningar och ersätter inte prövning enligt annan lagstiftning. Meddelade försiktighetsmått enligt miljöbalken befriar inte verksamhetsutövaren från skyldighet att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken eller i annan författning i fråga om den anläggning eller verksamhet som avses i anmälan. 9

10 110 Anmälan om presidiesammanträde Presidiesammanträde hölls den 4 oktober 2010 kl Miljönämnden lade anmälan till protokollet. 111 Anmälan av delegationsbeslut - Miljökontoret Redovisning av Miljökontorets fattade delegationsbeslut under tiden , samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljökontoret, under tiden Miljönämnden godkände redovisningen av delegationsbesluten avgjorda på Miljökontoret under tiden , samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljökontoret, under tiden Stickprovsredovisning delegationsbeslut vindkraftverk Handläggare: Kristin Nätterlund Kristin informerade om stickprovsresultatet. Miljönämnden lade informationen till protokollet. 113 Allmän diskussion om vindkraft Handläggare: Erik Johansson Ledamöterna förde diskussion om vindkraft tillsammans med tjänstemännen från Miljökontoret. Miljönämnden lade informationen till protokollet. 10

11 114 Ekonomisk månadsrapport Handläggare: Mona Hass Mona berättade om Miljökontorets ekonomiska läge. Inget radikalt har inträffat sedan augusti och därför gäller fortfarande prognos 2. En ny prognos väntas nu i oktober kr har inkommit till Miljökontoret från Klimatkontoret avseende luftmätningar. Miljönämnden lade informationen till protokollet. 115 Förvaltningschefen och ordföranden informerar Helena Aronsson berättade om uppföljning av de nya livsmedelsrapporterna på Örebro kommuns hemsida. Nu ligger antalet besökare på en stabil nivå av mellan 20 till 50 besökare per dag. Endast en person har hittills uttryckt något negativt om tjänsten. Nya uppdateringar av tjänsten kommer i höst. Katrin Larsson informerade om följande: Tidningen Miljö och hälsa skrev om Miljökontorets tatueringsprojekt i ett av sina nummer. Kemikalieinspektionens årliga nationella konferens genomfördes i Örebro den 30 september. 168 personer deltog från både företag, länsstyrelser och kommuner. Johanna Elfving från Miljökontoret berättade bland annat om vårt arbete med kemikalietillsyn. Ett studiebesök från S:t Petersburg på Miljökontoret den 13 oktober. Erik Johansson informerade om höstens FAH Kommunerna och miljön - konferens i Borås. Teman för konferensen var biologisk mångfald och utveckling av miljönämndernas tillsyn. Kommunfullmäktige har nu beslutat att Miljökontoret får utöva tillsyn av receptfria läkemedel hos återförsäljare. Miljönämnden lade informationen till protokollet. 11

12 Vid protokollet Jenny Bengtsson Sekreterare Justerat den 18 oktober 2010 Erik Johansson (FP) Ordförande Dennis Begic (S) Justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 oktober

Protokoll. Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Jaana Rokka (V), 2:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl (S) Klas

Läs mer

Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013.

Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013. Kallelse/underrättelse Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013. Plats: Lunch och nämnd på Sixten Jernbergs museum, Lima kyrka Studiebesök på Fiskarheden Tid: Studiebesök

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 87/2014. Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter

Miljönämnden. Protokoll Mn 87/2014. Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter Protokoll Mn 87/2014 Miljönämnden Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Thomas Eriksson (MP) Eva-Britt

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande.

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 89 Remissinstans: Länsstyrelsen i Kalmar län Vattenmyndigheten Södra Östersjön Dnr. 2012-001369 (dnr 537-7689-12, 537-7691-12) Vattenförvaltningen, yttrande på remiss som

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

BESLUT 2012-01-24 Stockholm

BESLUT 2012-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 BESLUT 2012-01-24 Stockholm Mål nr M 568-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Kammarkollegiet,

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr M 5737-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-31 i mål nr M 6570-09, se bilaga

Läs mer

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning 2014-05-08 Rapportnummer 2014:1 Bild framsida Vattenkraftverk i Emåns huvudfåra i Järnforsen, Hultsfreds kommun. Foto: Jakob Bergengren Huvudmän Länsstyrelserna,

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer