Tid Kl Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande"

Transkript

1 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Ewa Bertz (FP) 2:e vice ordförande Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Nina Johansson (S) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Ersättare Daniel Wolski (S) Per Thomsen (S) Maria Zingmark (MP) Elisabeth Hellman (V) Elisabet Landrup (M) Ing-Marie Hultberg (M) Emma Widman (FP) Eva Bergkvist (SD) tjänstgör Tjänstemän Vid protokollet Miljödirektör Katarina Pelin Handläggande tjänstemän Andrea Hjärne Dalhammar Sammanträdet inleds med information av [ ], avdelningen för livsmedelkontroll, om grönsaksförsäljningen vid moskén, samt information av [ ], avdelningen för konsumtion och livsstil, om den nya projekthandboken. 65 Utseende av justerare Nämnden utser Ewa Bertz att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering äger rum den 12 juni 2012.

2 2 (6) 66 Nämndens delegationer, m m Föreligger anmälningar om delegationsbeslut: Dnr 112: a) Miljönämndens arbetsutskott den 18 april 2012, nr 6-10 (protokoll som förvaras särskilt) Dnr 112: b) förvaltningschefen den 4 april 11 maj 2012, nr (protokoll som förvaras särskilt) Dnr 112: c) avdelningschefen vid avdelningen för livsmedelskontroll den 27 mars 4 maj 2012, bil 66 a, Dnr 112: d) avdelningschefen vid avdelningen för miljö- och hälsoskydd den 24 februari 23 april 2012, bil 66 b, Dnr 112: e) handläggare den 29 mars 4 maj samt 29 mars 4 maj 2012, bil 66 c och d. Nämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. 67 Delårsrapport 1; ekonomi och verksamhet Dnr 531: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med delårsrapport 1; ekonomi och verksamhet , bil 67 a. Ewa Bertz (FP) anmäler att FP och M inte kommer att delta i beslutet eftersom beskedet om att det behöver justeras omedelbart lämnades till nämnden alltför sent. att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna av förvaltningen upprättat förslag till delårsrapport för tiden samt utfallsprognos för helåret 2012, att godkänna föreslagen periodisering av kommunbidraget för 2012 enligt bilaga 1, tabell sidan 3, samt att omedelbart justera beslutet. Ewa Bertz (FP), Lars Myllenberg (M) och Elisabet Landrup (M) deltar inte i beslutet. Emmanouel Martyris (SD) och Eva Bergkvist (SD) inkommer med särskilt yttrande, bil 67 b.

3 3 (6) 68 Yttrande till Naturvårdsverket över ansökan från Stena Recycling AB om förhandsgodkännande av återvinningsanläggning på fastigheten Hamnen 22:164 i Malmö Dnr 541: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med förslag till yttrande till Naturvårdsverket över ansökan från Stena Recycling AB om förhandsgodkännande av återvinningsanläggning på fastigheten Hamnen 22:164 i Malmö, bil 68. att som sitt svar på remissen från Naturvårdsverket, åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande. 69 Rapportering till Kommunfullmäktige med hemställan om utseende av nämnd för huvudmannaskap av externt finansierade efterbehandlingsprojekt Dnr 525: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med rapportering till Kommunfullmäktige med hemställan om utseende av nämnd för huvudmannaskap av externt finansierade efterbehandlingsprojekt, bil 69. Ordföranden yrkar att Miljönämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningschefens förslag med tillägget att Miljönämnden ser mycket allvarligt på att Malmö stad ännu inte har någon nämnd för huvudmannaskapet. Ewa Bertz (FP) ansluter sig till yrkandet., med det av ordföranden yrkade tillägget, att överlämna tjänsteutlåtandet som rapport till Kommunfullmäktige i frågan om nämnd för huvudmannaskap av statligt finansierade efterbehandlingsprojekt, att hemställa att Kommunfullmäktige utser Tekniska nämnden till Malmö stads huvudman för externt finansierade efterbehandlingsprojekt och tilldela denna nämnd 0,7 miljoner kronor för perioden för utförande av uppdraget samt att framföra att Miljönämnden ser mycket allvarligt på att Malmö stad ännu inte har någon nämnd för huvudmannaskapet.

4 4 (6) 70 Om övertagande av talan från konkursboet för Mataki Kemi AB i likvidation, mot Brenntag Nordic AB, med anledning av miljöskuld på fastigheten Graniten 3, Lodgatan 14, Malmö Dnr 543: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande angående förfrågan om övertagande av talan från konkursboet för Mataki Kemi AB i likvidation, mot Brenntag Nordic AB, med anledning av miljöskuld på fastigheten Graniten 3, Lodgatan 14, Malmö, bil 70. att inte godta Brenntag Nordics erbjudande om förlikningsavtal på kr och att vardera part står sina rättegångskostnader, samt att med åberopande av förvaltningens tjänsteutlåtande hemställa hos Kommunstyrelsen att besluta att uppdra åt Miljönämnden, eller den Miljönämnden sätter i sitt ställe, att på Malmö stads vägnar anmäla övertagande av konkursboets för Mataki Kemi AB i likvidation talan mot Brenntag Nordic AB, i mål T vid Malmö tingsrätt, samt föra och bevaka stadens talan i målet, inklusive att ingå förlikningar och andra överenskommelser i målet, att ur Kommunstyrelsens särskilda medel ersätta Miljönämnden för de rättegångskostnader som uppstår i målet, att ur Kommunstyrelsens särskilda medel ersätta konkursboet för de rättegångskostnader som boet hittills har haft under förhandlingarna vid tingsrätten och kan redogöra för, dock under förutsättning att beloppet inte överstiger sammanlagt kr eller ersätts av staten. 71 Vitesföreläggande att genomföra sanerande åtgärder inom fastigheten Träpanelen 1 i Malmö (Oxie) Dnr 543: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med förslag till vitesföreläggande att genomföra sanerande åtgärder inom fastigheten Träpanelen 1 i Malmö, bil 71. Lars Myllenberg (M) yrkar att vitesbeloppet höjs till kr vad avser punkten 2. Ordföranden ansluter sig till yrkandet., med den av Lars Myllenberg yrkade ändringen: att med stöd av 2 kap 2 och 3, 15 kap 5a, 18 och 30, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken samt 34 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förelägga Kristineberg Park Ekonomisk förening (org.nummer: ) att vidta följande åtgärder avseende fastigheten Träpanelen 1, Virkesvägen 2 i Malmö, senast fyra veckor efter delfåendet av detta beslut: 1. frakta bort allt avfall från fastigheten som utgörs av kylskåp, frysar, hushållsavfall, elektronikavfall, bygg- och rivningsavfall, uppbruten

5 5 (6) asfalt, tunnor, schaktmassor, skrot från bilar och däck till en godkänd mottagare, 2. förse fastigheten med ett fullgott stängsel samt en låsbar grind för att förhindra att obehöriga tar sig in på fastigheten, 3. sanera fastigheten med avseende på råttor, 4. redovisa vidtagna åtgärder enligt punkt 1 3 skriftligen till Miljöförvaltningen, att förena föreläggandet med vite på kronor om punkt 1 inte uppfylls inom den förelagda tiden, att förena föreläggandet med ett vite på kronor för punkten 2 om den inte uppfylls inom den förelagda tiden, att förena föreläggandet med ett vite på kronor för punkten 3 om den inte uppfylls inom den förelagda tiden, samt att förena föreläggandet med vite på kronor för punkt 4 om den inte uppfylls inom den förelagda tiden. Föreläggandet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län. Information om hur man överklagar se bilaga. 72 Redovisning av externfinansierade projekt, lägesrapport april 2012 Dnr 507: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med redovisning av externfinansierade projekt, lägesrapport april 2012, bil 72 a. att godkänna redovisningen, samt att överlämna den till Kommunstyrelsen för information. Ewa Bertz (FP), Lars Myllenberg (M), Elisabet Landrup (M), Ing-Marie Hultberg (M) och Emma Widman (FP) anmäler att de avser att komma in med särskilt yttrande, bil 72 b. Emmanouel Martyris (SD) och Eva Bergkvist (SD) anmäler att de avser att inkomma med särskilt yttrande, bil 72 c. 73 Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över samrådshandlingar till detaljplan för del av fastigheten Vintrie 20:1 m.fl. i Vintrie, Malmö (Dp 5212) Dnr 531: Förvaltningschefen har gett in tjänsteutlåtande med förslag till yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över samrådshandlingar till detaljplan för del av fastigheten Vintrie 20:1 m.fl. i Vintrie, Malmö (Dp 5212), bil 73 a.

6 6 (6) Ewa Bertz (FP) yrkar ändring av yttrandet vad avser parkeringsfrågan. Ordföranden yrkar beslut i enlighet med förvaltningschefens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag att som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande. Reservation anmäls av Ewa Bertz (FP), Lars Myllenberg (M), Elisabet Landrup (M), med anslutning av Ing-Marie Hultberg (M) och Emma Widman (FP), bil 73 b. 74 Förvaltningschefens information Avslutningsmiddag den 26 juni Miljönämnden har ännu inte fått svar från Gatukontoret angående cykelparkeringar utanför Miljöförvaltningen. Som ovan: Andrea Hjärne Dalhammar Justerat : Milan Obradovic Ewa Bertz Anslaget Detta är ett utdrag ur protokollet, där personuppgifter kan ha tagits bort inför publicering. Protokollet och dess bilagor finns tillgängliga på Miljöförvaltningen, Bergsgatan 17, Malmö.

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 ANSLAGSBEVIS

MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 ANSLAGSBEVIS MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 Tid och plats Ekdalssalen den 11 september 2007, kl 16.00 20.40 Ledamöter Pernilla Lång, s, ordförande Mikael Bergh, s Viveka Ek, s, tjänstgörande 90-100 Leif

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: SYSAV, konferensrum, Malmö, kl. 18.30 20.20 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande 25-30, 32-37 Björn Abelson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite att inkomma med en fullständig ventilationsutredning m m, för fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite att inkomma med en fullständig ventilationsutredning m m, för fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö Malmö stad Miljönämnden Beslut Datum 2009-07-07 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 44 Enligt sändlista Ärende: 543:05698-2008 Föreläggande vid vite att inkomma med en

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35)

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokoll 1 (35) Protokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-16.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande, ej 13 Christine Stafström (MP) för P Holmberg (C) 13 pga jäv Johnny Nilsson (S) Bertil

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer